مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شکستن لیوان شیشه ای ۱

پرت کردن لیوان شیشه ای و شکسته شدن آن
دسته بندی: بریده شدن، شکستن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 441kHz, 128bit
تعداد دانلود: ۱۰۶ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: راک استودیو
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0018,-0.0055,0.0063,-0.0111,0.0165,-0.0146,0.0236,-0.0225,0.0606,-0.0662,0.2479,-0.303,0.0753,-0.2599,0.3518,-0.0771,0.2299,-0.3849,0.0972,-0.2947,0.279,-0.2414,0.3496,-0.1947,0.3027,-0.3062,0.2534,-0.3511,0.275,-0.2996,0.2855,-0.1905,0.2139,-0.244,0.3223,-0.3312,0.3123,-0.2271,0.1912,-0.2159,0.2027,-0.3611,0.1974,-0.2998,0.1262,-0.2933,0.3391,-0.2685,0.1739,-0.1657,0.2593,-0.2239,0.2246,-0.1782,0.346,-0.2504,0.2964,-0.363,0.3473,-0.2559,0.5353,-0.2512,0.2615,-0.1545,0.1516,-0.3295,0.2515,-0.3422,0.3643,-0.1586,0.3145,-0.1837,0.3567,-0.2913,0.3357,-0.4148,0.2665,-0.2552,0.1987,-0.367,0.2732,-0.2425,0.1394,-0.1887,0.2565,-0.3368,0.162,-0.1973,0.2698,-0.1809,0.131,-0.2719,0.2271,-0.3261,0.2256,-0.1359,0.1906,-0.2224,0.2009,-0.3404,0.112,-0.2062,0.2703,-0.2239,0.1541,-0.3279,0.2093,-0.2757,0.2682,-0.2015,0.3595,-0.1098,0.2689,-0.1624,0.2654,-0.307,0.1647,-0.3343,0.3087,-0.2699,0.2058,-0.2665,0.3021,-0.2624,0.3385,-0.2453,0.0423,-0.2498,0.3461,-0.3487,0.3174,-0.2117,0.2369,-0.2675,0.3089,-0.2448,0.3198,-0.1048,0.2254,-0.364,0.2572,-0.2183,0.0687,-0.2727,0.058,-0.271,0.2081,-0.229,0.3374,-0.1384,0.2688,-0.2195,0.0687,-0.2921,0.2291,-0.2634,0.3831,-0.1876,0.2615,-0.3525,0.2689,-0.2957,0.3216,-0.2587,0.3345,-0.3415,0.2248,-0.2882,0.2733,-0.0616,0.1705,-0.2365,0.2868,-0.2807,0.2156,-0.1879,0.1993,-0.2299,0.1706,-0.1587,0.1776,-0.1731,0.2691,-0.194,0.2527,-0.1566,0.3044,-0.1214,0.3679,-0.2705,0.2016,-0.3084,0.2246,-0.3488,0.1235,-0.3163,0.2543,-0.3207,0.2226,-0.2431,0.2445,-0.0843,0.1388,-0.2362,0.2243,-0.1216,0.2367,-0.2764,0.328,-0.3527,0.3131,-0.2633,0.2671,-0.216,0.2803,-0.141,0.1176,-0.2653,0.1949,-0.2157,0.2951,-0.2657,0.3487,-0.3079,0.3008,-0.3356,0.2127,-0.1364,0.1392,-0.2461,0.2637,-0.2913,0.3137,-0.1364,0.1902,-0.3555,0.105,-0.3478,0.1823,-0.2714,0.2784,-0.2091,0.3175,-0.2356,0.2872,-0.1267,0.2502,-0.0888,0.24,-0.0676,0.1197,-0.1928,0.1607,-0.2422,0.1422,-0.2544,0.3517,-0.305,0.3105,-0.1843,0.2001,-0.2232,0.1736,-0.2654,0.1056,-0.1265,0.1749,-0.1521,0.1925,-0.1363,0.2748,-0.1666,0.1828,-0.2247,0.1768,-0.2236,0.2354,-0.3017,0.2218,-0.2011,0.1825,-0.2368,0.1535,-0.3061,0.2419,-0.1156,0.1985,-0.2541,0.1997,-0.1639,0.0767,-0.1966,0.1297,-0.2706,0.0766,-0.2005,0.104,-0.2036,0.2251,-0.1956,0.1985,-0.0881,0.199,-0.2979,0.0744,-0.1901,0.1051,-0.2039,0.2589,-0.0796,0.1083,-0.0714,0.1306,-0.2458,0.1447,-0.1575,0.2221,-0.1396,0.1686,-0.0812,0.041,-0.1988,0.1481,-0.1611,0.197,-0.0594,0.144,-0.1271,0.1452,-0.1212,0.1664,-0.1574,0.2039,-0.1344,0.2373,-0.1685,0.2785,-0.2155,0.1493,-0.1301,0.2298,-0.1841,0.1884,-0.1613,0.1948,-0.1499,0.138,-0.1828,0.1139,-0.1564,0.1793,-0.1227,0.1952,-0.1585,0.1902,-0.2595,0.2687,-0.2039,0.2246,-0.2888,0.1448,-0.2422,0.2245,-0.2162,0.0932,-0.3344,0.2195,-0.1014,0.1458,-0.134,0.2121,-0.1562,0.1627,-0.1643,0.1659,-0.16,0.1687,-0.1402,0.1209,-0.1547,0.0853,-0.1678,0.1564,-0.1054,0.0734,-0.1082,0.0784,-0.106,0.0484,-0.096,0.0225,-0.0617,0.073,-0.0636,0.0462,-0.0288,0.0632,-0.0324,0.0437,-0.0423,0.0703,-0.0519,0.0922,-0.1133,0.134,-0.0634,0.0726,-0.1108,0.1244,-0.0733,0.0632,-0.1547,0.1136,-0.0748,0.1134,-0.038,0.012,-0.172,0.039,-0.1457,0.0181,-0.1741,0.0372,-0.0714,0.0714,-0.0898,0.0624,-0.1711,0.0506,-0.1446,0.1457,-0.0352,0.1344,-0.0954,0.0734,-0.0688,0.0919,-0.189,0.1062,-0.0364,0.0264,-0.0908,0.0483,-0.1208,0.0575,-0.1075,0.1225,-0.0656,0.2061,-0.1212,0.1734,-0.1601,0.0973,-0.1496,0.1314,-0.0964,0.1246,-0.1441,0.2022,-0.1234,0.2085,-0.0516,0.2033,-0.2308,0.1648,-0.2421,0.1654,-0.1109,0.1435,-0.2203,0.1215,-0.1547,0.1139,-0.1264,0.1377,-0.0952,0.1303,-0.1748,0.2021,-0.1023,0.1079,-0.0811,0.1327,-0.0619,0.183,-0.0307,0.1058,-0.1318,0.139,-0.2073,0.2045,-0.1171,0.1505,-0.0936,0.1102,-0.1278,0.0674,-0.1039,0.0993,-0.1304,0.1334,-0.073,0.0845,-0.088,0.0517,-0.1028,0.0676,-0.0642,0.1481,-0.0681,0.0469,-0.0771,0.1087,-0.1003,0.1732,-0.1133,0.0812,-0.1692,0.0872,-0.1722,0.1458,-0.1871,0.1524,-0.0825,0.0581,-0.1177,0.0793,-0.0904,0.0895,-0.0903,0.0886,-0.0953,0.0667,-0.0663,0.0897,-0.0712,0.0704,-0.0858,0.0549,-0.0891,0.048,-0.0599,0.0633,-0.0512,0.0724,-0.0673,0.0565,-0.0422,0.0793,-0.0273,0.0435,-0.0719,0.0831,-0.0533,0.0416,-0.0404,0.0621,-0.0363,0.0345,-0.0364,0.0261,-0.0522,0.0577,-0.0314,0.0505,-0.0542,0.0544,-0.0551,0.0724,-0.0364,0.0266,-0.0575,0.0527,-0.0524,0.0322,-0.0452,0.028,-0.0382,0.0595,0,0.043,-0.0418,0.0828,-0.0368,0.0461,-0.0521,0.0338,-0.0285,0.0321,-0.0339,0.0362,-0.0367,0.03,-0.0249,0.0465,-0.0454,0.029,-0.0151,0.0135,-0.0204,0.0064,-0.0343,0.03,-0.0309,0.0743,-0.0523,0.0555,-0.0748,0.0589,-0.0631,0.1043,-0.052,0.0697,-0.0756,0.1131,-0.1003,0.1362,-0.0792,0.0644,-0.0422,0.1108,-0.0518,0.1049,-0.1313,0.1511,-0.104,0.0776,-0.0768,0.1098,-0.0894,0.095,-0.1278,0.0572,-0.1003,0.0533,-0.1177,0.0522,-0.1392,0.1211,-0.1021,0.0534,-0.0525,0.0972,-0.0827,0.0612,-0.074,0.1484,-0.044,0.0888,-0.0133,0.0947,-0.108,0.1205,-0.0835,0.0703,-0.0532,0.034,-0.1233,0.0562,-0.0465,0.0952,-0.0653,0.054,-0.0512,0.0628,-0.07,0.0537,-0.0556,0.0438,-0.0236,0.0516,-0.0479,0.1181,-0.1284,0.1878,-0.3111,0.2478,-0.2365,0.1095,-0.1775,0.1787,-0.1275,0.1937,-0.1529,0.124,-0.1233,0.1542,-0.1424,0.1078,-0.1086,0.142,-0.1004,0.0811,-0.1029,0.0546,-0.0587,0.0579,-0.0594,0.0594,-0.0817,0.0277,-0.0653,0.0444,-0.0551,0.0415,-0.0411,0.0531,-0.0648,0.0732,-0.0476,0.0463,-0.0694,0.0391,-0.035,0.0552,-0.0556,0.023,-0.0748,0.0401,-0.0476,0.066,-0.0429,0.0466,-0.0546,0.0583,-0.0159,0.0651,-0.0205,0.0337,-0.0221,0.0287,-0.0262,0.0279,-0.0209,0.0299,-0.0226,0.017,-0.026,0.0196,-0.0213,0.0099,-0.0194,0.0175,-0.0282,0.0317,-0.0255,0.0236,-0.0156,0.0269,-0.0153,0.0135,-0.0254,0.0179,-0.0076,0.0086,-0.0203,0.0147,-0.0098,0.0109,-0.0089,0.0154,-0.0174,0.0078,-0.0223,0.0129,-0.0134,0.009,-0.0147,0.0066,-0.0154,0.012,-0.0109,0.0067,-0.0065,0.0086,-0.0058,0.0088,-0.0096,0.0106,-0.0048,0.0059,-0.005,0.0057,-0.0063,0.0057,-0.0109,0.0101,-0.0131,0.0057,-0.0162,0.0059,-0.0112,0.0065,-0.0029,0.0107,-0.0101,0.0126,-0.0157,0.0091,-0.0084,0.0132,-0.0204,0.031,-0.0273,0.0247,-0.0281,0.0107,-0.0146,0.008,-0.0113,0.0159,-0.0077,0.0049,-0.0174,0.0085,-0.0159,0.0076,-0.0067,0.01,-0.0061,0.0102,-0.0109,0.0109,-0.0164,0.0117,-0.0167,0.0104,-0.0071,0.0026,-0.0135,0.007,-0.0099,0.0077,-0.0143,0.0093,-0.0089,0.0072,-0.0138,0.0064,-0.0126,0.0022,-0.0097,0.0042,-0.0098,0.0073,-0.0079,0.0039,-0.0164,0.0078,-0.0089,0.0115,-0.0094,0.0151,-0.0197,0.0051,-0.0111,0.0047,-0.0069,0.0188,-0.0078,0.0083,-0.0121,0.0084,-0.0089,0.0077,-0.0077,0.0064,-0.0175,0.0061,-0.0054,0.0043,-0.0068,0.0044,-0.0056,0.0018,-0.0066,0.0076,-0.0211,0.0062,-0.0117,0.0043,-0.0112,0.0064,-0.0061,0.0027,-0.0047,0.0058,-0.004,0.0042,-0.0076,0.0035,-0.0045,0.0032,-0.006,0.005,-0.0051,0.009,-0.0046,0.0021,-0.0045,0.0055,-0.009,0.0101,-0.0073,0.0026,-0.0064,0.0026,-0.0068,0.0062,-0.0048,0.0092,-0.004,0.0067,-0.0052,0.0071,-0.0101,0.002,-0.0072,0.0066,-0.006,0.0065,-0.0054,0.0034,-0.0047,0.0035,-0.0069,0.0031,-0.0027,0.0015,-0.0091,0.0028,-0.0034,0.0019,-0.0016,0.004,-0.0017,0.0004,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0012,-0.002,0.0024,-0.003,0.003,-0.0031,0.0022,-0.0039,0.0029,-0.006,0.0018,-0.0032,0.002,-0.003,0.0058,-0.0056,0.0062,-0.0064,0.0033,-0.0072,0,-0.0058,0.0017,-0.0047,0.0021,-0.0036,0.0029,-0.0033,0.003,-0.0031,0,-0.0042,0.0024,-0.003,0.0009,-0.0033,0.0013,-0.0046,0.0015,-0.0051,0.0005,-0.0051,0.0018,-0.0051,0.0019,-0.0047,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0044,0.0005,-0.0063,0,-0.0024,0.0006,-0.003,0.0004,-0.0019,0.001,-0.002,0,-0.0016,0.0001,-0.0024,0.0006,-0.0018,0.0004,-0.0012,0.0005,-0.0015,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0018,0.0005,-0.0019,0.0001,-0.0018,0,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0002,-0.0013,0.0004,-0.001,0,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0002,-0.0008,0,-0.0009,0.0006,-0.0011,0,-0.0008,0,-0.001,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.0015,0,-0.0012,0.0014,-0.0021,0.0027,-0.0051,0.0033,-0.0035,0.0002,-0.0029,0.0006,-0.0033,0.0007,-0.0038,0.0018,-0.0019,0,-0.0018,0.0003,-0.0012,0,-0.0021,0,-0.0013,0,-0.002,0.0003,-0.0009,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0008,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0,-0.0012,0.0016,-0.0043,0.0019,-0.0073,0.0053,-0.0038,0.0017,-0.0026,0,-0.0021,0,-0.002,0.0001,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0012,0,-0.0014,0.0001,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0004,-0.0018,0.0005,-0.0011,0.0002,-0.0013,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0014,0.0008,-0.0068,0.0084,-0.0105,0.0045,-0.0038,0.0015,-0.0061,0.0013,-0.0028,0.0003,-0.0025,0.0006,-0.0022,0.0001,-0.0022,0,-0.0016,0,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0019,0.0006,-0.0017,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0001,-0.001,0.0001,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.001,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0008,0.0016,-0.0103,0.0019,-0.0021,0.0004,-0.0016,0.0003,-0.0018,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0016,0.0001,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.0008,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,-0.0008,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
پرت کردن لیوان شیشه ای و شکسته شدن آن
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم