مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شکستن شیشه ۲

شکستن سریع شیشه/لیوان/پنجره /
دسته بندی: بریده شدن، شکستن
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۶۸ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: راک استودیو
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0048,-0.0022,0.0401,-0.0438,0.056,-0.0436,0.2203,-0.3204,0.5152,-0.4282,0.656,-0.3875,0.4943,-0.3987,0.5016,-0.6364,0.5472,-0.708,0.6257,-0.31,0.7301,-0.2045,0.7033,-0.5001,0,-0.6678,0.5081,-0.3777,0.6311,0,0.6299,-0.4684,0,-0.7444,0.4786,-0.5433,0.5864,-0.5312,0.655,-0.3091,0.0168,-0.4774,0.1411,-0.7108,0.3362,-0.6348,0.728,-0.03,0.6486,0,0.6484,-0.579,0,-0.6944,0.431,-0.3502,0.6674,0,0.2113,-0.5703,0,-0.7476,0.1763,-0.5167,0.671,-0.1009,0.5963,0,0.112,-0.5901,0,-0.8192,0.3858,-0.6759,0.5705,0,0.5945,-0.1271,0,-0.5657,0,-0.494,0.5739,-0.3436,0.4919,-0.4893,0.7185,-0.3722,0.5052,-0.445,0.2551,-0.3933,0.3347,-0.3317,0.4557,-0.0674,0.6182,-0.2853,0.369,-0.4058,0.4829,-0.2502,0.2952,-0.4609,0.435,-0.2081,0.5126,-0.5979,0.4446,-0.3499,0.6076,-0.2847,0.6468,-0.3215,0.605,-0.568,0.5547,-0.4312,0.5868,-0.2715,0.2463,-0.5742,0.5739,-0.5218,0.6521,-0.1386,0.0812,-0.6295,0.2919,-0.2527,0.6009,-0.5979,0.252,-0.2591,0.639,-0.6224,0.484,-0.4788,0.5712,-0.2423,0.5307,-0.3479,0.656,-0.0999,0.1938,-0.6782,0,-0.6413,0.5602,-0.5265,0.7476,-0.497,0.6267,-0.6673,0.4674,-0.5498,0.4366,-0.239,0.5055,-0.3603,0.4724,-0.622,0.4862,-0.6579,0.3256,-0.5411,0.2992,-0.3815,0.549,-0.453,0.3976,-0.2352,0.601,-0.3378,0.2629,-0.3511,0.0442,-0.5404,0.2242,-0.4168,0.5476,-0.1852,0.5933,-0.0632,0.2715,-0.3507,0,-0.5997,0.4078,-0.6879,0.5065,-0.3928,0.3038,-0.5569,0.4504,-0.4564,0.604,-0.2085,0.3406,-0.4757,0.2183,-0.7113,0.4015,-0.5197,0.462,-0.4295,0.658,-0.3846,0.4461,-0.5021,0.3253,-0.037,0.3572,-0.2357,0.3211,-0.7471,0.0713,-0.395,0.4294,-0.3525,0.4214,-0.3247,0.2345,-0.4198,0.625,-0.3646,0.2442,-0.3855,0.4965,-0.4486,0.2038,-0.6371,0.3972,-0.5082,0.3932,-0.4793,0.6422,-0.3247,0.3526,-0.4008,0.2882,-0.5214,0.4763,-0.5714,0.4168,-0.6575,0.5298,-0.1625,0.207,-0.6001,0.4658,-0.1339,0.1497,-0.5152,0.287,-0.3196,0.5875,-0.3774,0.4854,-0.3188,0.4997,-0.4975,0.3288,-0.5135,0.0676,-0.5388,0.3592,-0.5042,0.6674,-0.2616,0.5807,-0.8845,0.8541,-0.7806,0.5822,-0.7542,0.6431,-0.6313,0.5721,-0.6125,0.4906,-0.6008,0.3443,-0.4691,0.4818,-0.5005,0.3869,-0.3501,0.4215,-0.2651,0.2871,-0.1149,0.1911,-0.2019,0.1724,-0.4171,0.3738,-0.5148,0.4319,-0.567,0.5228,-0.3974,0.7854,-0.5454,0.7328,-0.116,0.3046,-0.556,0.1115,-0.6027,0.3469,-0.4528,0.5662,-0.1556,0.6607,-0.4414,0.3039,-0.5063,0.2495,-0.5925,0.4579,-0.4526,0.3646,-0.5281,0.4965,-0.2032,0.4125,-0.4775,0.4016,-0.3634,0.5105,-0.3805,0.6285,-0.3621,0.3097,-0.1963,0.4607,-0.3702,0.4759,-0.5566,0.4096,-0.781,0.5428,-0.421,0.5251,-0.7136,0.5982,-0.1465,0.3526,-0.4843,0.0674,-0.2893,0.32,-0.4855,0.5553,-0.2391,0.485,-0.2829,0.5555,-0.4187,0.5914,-0.1366,0.4483,-0.5505,0.1831,-0.5083,0.4504,-0.5919,0.5762,-0.3236,0.5582,-0.2925,0.4673,-0.4473,0.2529,-0.3766,0.1918,-0.4574,0.4853,-0.2919,0.5057,-0.2053,0.3032,-0.2038,0.4648,-0.3919,0.3417,-0.2653,0.0703,-0.3842,0.3306,-0.4138,0.2125,-0.1909,0.2686,-0.3142,0.3382,-0.4446,0.3902,-0.3329,0.3973,-0.1691,0.4869,-0.3487,0.801,-0.7113,0.5663,-0.547,0.6098,-0.1394,0.3009,-0.2917,0.2952,-0.2459,0.5231,-0.2019,0.0054,-0.4138,0.1621,-0.2837,0.3572,-0.1729,0.4421,-0.1204,0.3469,-0.1928,0.2575,-0.254,0.2393,-0.0525,0.2219,-0.3172,0.0635,-0.4515,0.493,-0.5471,0.4109,-0.6753,0.5288,-0.7081,0.606,-0.3695,0.519,-0.4216,0.2411,-0.6649,0.4763,-0.5435,0.3479,-0.6167,0.5621,0,0.1495,-0.5598,0.1893,-0.4778,0.35,-0.1636,0.4357,-0.4986,0.4929,-0.5149,0.442,-0.27,0.3778,-0.3027,0.319,-0.2434,0.2556,-0.2917,0.3823,-0.2405,0.3599,-0.3656,0.1564,-0.3139,0.1414,-0.3862,0.2082,-0.4407,0.4435,-0.2417,0.2082,-0.2588,0.1257,-0.1201,0.1842,-0.3608,0.1651,-0.1769,0.218,-0.215,0.2529,-0.2794,0.2049,-0.228,0.1435,-0.1698,0.1201,-0.2521,0.1199,-0.2099,0.1874,-0.2383,0.1688,-0.2317,0.1344,-0.1087,0.1648,-0.103,0.1047,-0.1928,0.0425,-0.1755,0.0808,-0.2741,0.0938,-0.2251,0.195,-0.1417,0.3955,-0.1885,0.0974,-0.0804,0.0925,-0.0902,0.0511,-0.135,0.071,-0.0988,0.0994,-0.1338,0.118,-0.087,0.1266,-0.0963,0.1737,-0.2097,0.1152,-0.2592,0.1652,-0.2412,0.487,-0.3365,0.3019,-0.2921,0.3622,-0.4675,0.4312,-0.1944,0.0643,-0.3695,0.3742,-0.1568,0.2152,-0.2048,0.2623,-0.1779,0.1787,-0.117,0.0928,-0.1862,0.2142,-0.0702,0.0845,-0.1639,0.1575,-0.0851,0,-0.1187,0.1125,-0.0277,0.0502,-0.1043,0.187,-0.0413,0.0514,-0.1227,0.0793,-0.1598,0.103,-0.0098,0.1171,-0.0791,0.0042,-0.0493,0.0389,-0.0759,0.0628,-0.0453,0.0515,-0.0326,0.1313,-0.0206,0,-0.1085,0.0322,-0.1048,0.1036,-0.0126,0.07,-0.0146,0.0157,-0.0525,0.0349,-0.008,0.0059,-0.1343,0.0297,-0.0697,0.0643,-0.0784,0.0357,-0.055,0.0822,-0.0285,0.0943,-0.0797,0.045,-0.2414,0.0011,-0.1796,0.073,-0.0063,0.0921,-0.0161,0.0596,-0.0145,0,-0.1158,0.011,-0.0764,0.0839,-0.006,0.1022,0,0.0418,-0.0589,0.0611,-0.035,0,-0.061,0.0097,-0.0629,0.5328,-0.2485,0.4056,-0.4352,0.2245,-0.2407,0.0338,-0.2989,0.0759,-0.0838,0.1733,-0.305,0.1953,-0.1693,0.0838,-0.231,0.1158,-0.1471,0.2038,-0.0154,0.104,-0.1893,0.0608,-0.262,0.0742,-0.0656,0.1529,-0.0223,0.0912,-0.0653,0.0675,-0.0227,0.0532,-0.1057,0.0472,-0.0912,0.0636,-0.0748,0.0794,-0.0265,0.0665,-0.0471,0.0494,-0.0847,0.0227,-0.0458,0.0728,-0.0078,0.1139,-0.0509,0.0085,-0.1038,0,-0.0775,0.1079,-0.0223,0.0591,-0.0185,0,-0.0683,0.0998,-0.1135,0.1146,-0.02,0.0921,-0.0007,0.0078,-0.0636,0,-0.0778,0.0283,-0.0451,0.0698,-0.0141,0.0424,-0.0489,0.0303,-0.0407,0.1115,-0.0278,0.0428,-0.1123,0.0589,-0.0279,0.0302,-0.0431,0,-0.0571,0.0281,-0.0475,0.0226,-0.0132,0.0253,-0.0202,0.0395,-0.0185,0.0121,-0.02,0.0243,-0.0214,0.0243,-0.0055,0.0217,-0.0259,0,-0.0357,0.02,-0.029,0.0194,-0.0132,0.0275,-0.0109,0.0158,-0.0322,0.0176,-0.006,0.0238,-0.0094,0.0177,-0.0164,0,-0.0279,0.0214,-0.0291,0.0201,-0.0094,0.0183,-0.0083,0.004,-0.0223,0.0109,-0.0248,0.0797,-0.0591,0.0944,-0.0726,0.0769,-0.091,0.0405,-0.0447,0.0383,-0.0257,0.0305,-0.056,0.0363,-0.0069,0.033,-0.0316,0.0178,-0.0238,0.0144,-0.023,0.0194,-0.0229,0.0317,-0.0328,0.0209,-0.0374,0.0223,-0.172,0.0979,-0.0543,0.075,-0.0554,0.0687,-0.0709,0.0566,-0.0434,0.0607,-0.0435,0.0196,-0.0454,0.0217,-0.0368,0.0304,-0.0222,0.0672,-0.0243,0.0183,-0.0395,0.0162,-0.0259,0.026,-0.0061,0.026,-0.0232,0.0061,-0.0243,0.012,-0.0234,0.0569,-0.0819,0.0607,-0.056,0.0309,-0.0374,0.0403,-0.0369,0.0215,-0.0089,0.0216,-0.0215,0.0147,-0.0203,0.0302,-0.0217,0.0513,-0.0528,0.0346,-0.066,0.0243,-0.033,0.033,-0.0279,0.0235,-0.0102,0.025,-0.0253,0.0113,-0.0236,0.0398,-0.0722,0.0507,-0.0466,0.1672,-0.2025,0.2041,-0.2471,0.0738,-0.0466,0.0332,-0.0564,0.0165,-0.065,0.022,-0.0424,0.019,-0.0221,0.0114,-0.0124,0.0094,-0.0193,0.0147,-0.0086,0.0197,-0.0161,0.0104,-0.0276,0.0167,-0.0211,0.0074,-0.0214,0.0292,-0.0258,0.0182,-0.006,0.0049,-0.0108,0.0197,-0.0116,0.0228,-0.0031,0.0187,-0.0068,0.0108,-0.0051,0.0027,-0.015,0,-0.0232,0.0102,-0.0197,0.0185,0,0.0159,-0.005,0.0017,-0.0151,0,-0.0175,0.0226,-0.0039,0.0273,0,0.0112,-0.012,0,-0.02,0,-0.0119,0.0085,-0.0107,0.0081,-0.0005,0.0122,0,0.0103,-0.0042,0.002,-0.0072,0.0053,-0.027,0.0317,-0.0098,0.0338,-0.0253,0.0044,-0.0139,0.001,-0.0205,0.0269,-0.0008,0.0199,-0.0139,0.0228,-0.0102,0.0042,-0.0306,0,-0.0377,0.0142,-0.0164,0.0273,0,0.037,-0.0274,0.0719,-0.1112,0.0709,-0.1344,0.1024,-0.062,0.0798,-0.0379,0.043,-0.013,0.0316,-0.0446,0.0023,-0.0341,0.005,-0.028,0.013,-0.015,0.0151,-0.0116,0.0233,0,0.0119,-0.009,0.0058,-0.0081,0.0024,-0.0105,0,-0.0178,0.0062,-0.0055,0.0177,-0.0052,0.0237,-0.0012,0.0105,-0.0146,0,-0.0164,0.0051,-0.0087,0.0009,-0.0097,0.0107,-0.0051,0.0074,-0.0042,0.01,-0.0103,0,-0.0184,0.0048,-0.0037,0.0087,0,0.0124,-0.0036,0,-0.0134,0,-0.0159,0.0118,0,0.0082,0,0.0087,-0.0026,0,-0.0122,0,-0.0089,0.0022,-0.0084,0.0068,0,0.0075,0,0.0062,0,0.002,0,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0026,0,-0.0069,0,-0.0135,0.0085,-0.0082,0.0156,-0.0008,0.0084,-0.0221,0,-0.0239,0,-0.012,0.0123,-0.0004,0.0247,0,0.0132,-0.0079,0,-0.021,0,-0.0138,0.011,-0.0053,0.0144,0,0.0104,-0.0005,0,-0.0071,0,-0.0069,0.0006,-0.0041,0.0025,-0.0232,0,-0.0083,0.0005,-0.0032,0.0095,-0.0022,0.0183,0,0.0159,0,0.0013,-0.0096,0,-0.0223,0,-0.0196,0.0084,-0.0056,0.0152,0,0.0134,0,0.0066,-0.0031,0,-0.0088,0,-0.0075,0.0003,-0.0044,0.0114,0,0.0124,0,0.0072,-0.0052,0,-0.0125,0,-0.0168,0.0029,-0.0092,0.0095,0,0.0124,0,0.0101,0,0.0018,-0.0097,0,-0.0104,0.0001,-0.011,0.0076,-0.0009,0.0074,0,0.0016,-0.0049,0,-0.0064,0.0017,-0.0038,0.0032,0,0.0045,0,0.0016,0,0.0007,-0.003,0,-0.0043,0,-0.0026,0.0012,-0.0009,0.0103,0,0.0157,-0.0001,0.0013,-0.0026,0,-0.0031,0,-0.003,0.0024,-0.0012,0.0045,0,0.0046,0,0.0013,-0.0014,0,-0.0021,0,-0.0044,0.0003,-0.0027,0.0029,0,0.0027,0,0.0023,-0.001,0.0025,-0.0015,0.0027,-0.0027,0.0007,-0.003,0,-0.0037,0.0005,-0.0022,0.0009,-0.0031,0.0014,-0.0005,0.0018,0,0.0002,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0023,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.0001,-0.0015,0.0001,-0.0012,0.0005,-0.002,0.0002,-0.0022,0.0034,-0.0007,0.0032,0,0.0025,-0.0006,0.0012,-0.0023,0,-0.0026,0,-0.0029,0.0016,-0.0011,0.0029,0,0.0024,0,0.0004,-0.0023,0,-0.0026,0,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.0001,0.002,-0.002,0.0001,-0.0019,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0025,0,0.0022,0,0.0016,-0.001,0.0002,-0.0027,0,-0.0031,0.0003,-0.0015,0.002,-0.0004,0.0015,-0.0004,0.0019,0,0.0002,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0023,0.001,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0005,-0.0021,0,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0033,-0.0007,0.0035,-0.0043,0.0021,-0.0039,0.0024,-0.0003,0.0033,0,0.0003,-0.0017,0,-0.0037,0.0012,-0.011,0.0096,-0.0063,0.0054,-0.002,0.0018,-0.0055,0.0037,-0.004,0.0039,-0.0028,0.0063,0,0.0051,-0.0029,0.0001,-0.0049,0,-0.0048,0,-0.0037,0.0026,-0.0009,0.0025,0,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0001,0.0017,0,0.0004,-0.0008,0,-0.0023,0,-0.0018,0.0018,-0.0001,0.0022,0,0.0009,-0.0007,0,-0.0022,0.0001,-0.0017,0.0026,0,0.0024,0,0.0011,-0.0009,0,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0016,0,-0.0015,0.0008,-0.0008,0.0018,0,0.0016,-0.0001,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0008,-0.0001,0.0013,0,0.0011,0,0.0001,-0.0014,0,-0.0014,0.0014,-0.0002,0.0016,0,0.0012,-0.0002,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0016,0,-0.0016,0.0004,-0.0008,0.0011,0,0.0014,0,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0002,0,-0.0007,0,-0.0009,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0009,0,0.0005,-0.0002,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0011,0.001,-0.0019,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0034,0.0013,-0.0015,0.0028,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0007,0,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0009,0,0.0037,-0.0002,0.0055,-0.0035,0.0033,-0.003,0.0016,-0.0009,0.0006,-0.0027,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0005,0,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
شکستن سریع شیشه/لیوان/پنجره /
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم