مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شکستن پنجره ۱

شکستن قسمت کوچکی از پنجره

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها شکستنشیشهخرد کردن، شکستنشکسته شدهشکستن شیشه اثرسرنگونی شیشه ایbreaking windپنجره شیشه ایشیشه شکستنشکستن از هم جداشکسته سر و صدایخرد شده, تا ضرب و شتمشکسته جعبه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0014,-0.0056,0.0467,-0.0078,0.1291,0,0.1358,-0.0969,0.3314,-0.2917,0.1482,-0.3549,0.3727,-0.2857,0.0814,-0.4133,0.2089,-0.3518,0.5488,-0.3991,0.3932,-0.173,0.3319,-0.3903,0.2706,-0.3419,0.5588,-0.3881,0.3291,-0.3359,0.205,-0.2692,0.1062,-0.4753,0.2311,-0.353,0.2667,-0.3665,0.3224,-0.3102,0.1877,-0.468,0.1929,-0.46,0.1832,-0.4621,0.5132,-0.1268,0.4877,-0.1482,0.2616,-0.4005,0.0575,-0.5207,0.1539,-0.4103,0.4748,-0.3166,0.2282,-0.2577,0.13,-0.3428,0.1871,-0.3347,0.447,-0.3578,0.3825,-0.222,0.6106,-0.1361,0.2682,-0.1155,0.149,-0.2648,0.2028,-0.2764,0.1378,-0.3769,0.1377,-0.3346,0.3937,-0.2049,0.4043,-0.2703,0.2679,-0.1366,0.1441,-0.2828,0.4525,-0.2919,0.138,-0.4911,0.2143,-0.26,0.4858,-0.2651,0.1622,-0.3899,0.4706,-0.2989,0.2877,-0.3992,0.3854,-0.4172,0.3645,-0.2185,0.2741,-0.3989,0.1895,-0.1889,0.4404,-0.1182,0.2141,-0.2532,0.2412,-0.2681,0.2023,-0.2793,0.3603,-0.1672,0.2815,-0.3617,0.4923,-0.2241,0.3671,-0.2795,0.4934,-0.4115,0.3283,-0.2507,0.0785,-0.6012,0.2731,-0.5232,0.3183,-0.3036,0.4925,-0.1732,0.3928,-0.2981,0.3689,-0.1546,0.5185,-0.0007,0.3608,-0.1016,0.3713,-0.2623,0.2747,-0.4883,0.0932,-0.4548,0.335,-0.2943,0.4721,-0.3466,0.4158,-0.2181,0.4756,-0.2263,0.4406,-0.3447,0.5043,-0.4241,0.5199,-0.1847,0.3378,-0.4794,0.2393,-0.434,0.2871,-0.2649,0.2226,-0.5244,0.2954,-0.257,0.2166,-0.3847,0.4682,-0.317,0.439,-0.47,0.3374,-0.3659,0.3423,-0.4166,0.3379,-0.1831,0.4897,-0.1022,0.5417,-0.3562,0.5581,-0.1592,0.5962,-0.2353,0.5638,-0.2714,0.5638,-0.0884,0.4746,-0.3599,0.2435,-0.5415,0.3878,-0.6284,0.3725,-0.5046,0.1475,-0.4167,0.4403,-0.2457,0.4854,-0.4577,0.428,-0.3827,0.3645,-0.3545,0.4244,-0.5295,0.4281,-0.4079,0.4529,-0.3067,0.2985,-0.1935,0.3593,-0.3078,0.2072,-0.3547,0.5222,-0.2279,0.6045,-0.3076,0.4703,-0.352,0.4218,-0.288,0.2391,-0.4532,0.349,-0.2244,0.2265,-0.3546,0.3796,-0.2595,0.335,-0.2589,0.4149,-0.2784,0.3359,-0.33,0.341,-0.1147,0.2891,-0.3904,0.2645,-0.2135,0.3277,-0.2814,0.3665,-0.1997,0.2102,-0.28,0.182,-0.1584,0.1242,-0.2878,0.1694,-0.1781,0.3066,-0.2106,0.0532,-0.3915,0.352,-0.3847,0.3605,-0.1233,0.3126,-0.557,0.1427,-0.321,0.3643,-0.1688,0.3321,-0.143,0.142,-0.2506,0.3011,-0.2021,0.3076,-0.1962,0.1244,-0.2645,0.1947,-0.2724,0.1288,-0.2496,0.1822,-0.1219,0.2329,-0.0379,0.1487,-0.1822,0.0105,-0.2269,0.1034,-0.0593,0.1609,-0.0191,0.1765,-0.0497,0,-0.1966,0.0253,-0.1341,0.3351,-0.1099,0.3435,-0.1544,0.2828,-0.2133,0.2728,-0.369,0.1889,-0.2237,0.3939,-0.2281,0.1983,-0.2942,0.1365,-0.119,0.2638,-0.0587,0.1887,-0.1516,0,-0.2384,0.1525,-0.1153,0.1649,-0.016,0.1293,-0.089,0.079,-0.1333,0.1549,-0.1275,0.0915,-0.045,0.112,-0.0375,0.0059,-0.0884,0.0426,-0.0488,0.0633,-0.0157,0.1064,-0.0209,0.059,-0.0369,0.019,-0.0693,0.018,-0.0889,0.0688,-0.1055,0.0886,-0.0221,0.0897,-0.0298,0.0574,-0.0618,0.0842,-0.2939,0.1447,-0.104,0.0581,-0.1209,0.1897,-0.1172,0.2211,-0.2006,0.2547,-0.1755,0.0425,-0.1244,0.1532,-0.1411,0.0649,-0.1199,0.1152,-0.1159,0.0962,-0.1441,0.0498,-0.1809,0.1393,-0.088,0.0809,-0.199,0.0791,-0.1016,0.1622,-0.0548,0.1437,-0.1505,0.0887,-0.1609,0.1918,-0.1388,0.1638,-0.2091,0.1381,-0.0858,0.0653,-0.134,0.1138,-0.089,0.1085,-0.0805,0.0712,-0.0767,0.0487,-0.0854,0.0188,-0.1141,0.0908,-0.1036,0.1555,-0.0459,0.0257,-0.0959,0,-0.0943,0.0279,-0.0577,0.0155,-0.1089,0.0289,-0.0798,0.0289,-0.0655,0.0632,-0.0252,0.0294,-0.0331,0.0247,-0.047,0.0586,-0.0452,0.0418,-0.0404,0.0606,-0.0358,0.1068,-0.0667,0.1055,-0.0394,0.094,-0.0448,0.1868,-0.1872,0.128,-0.1398,0.0756,-0.1954,0.22,-0.0695,0.108,-0.1174,0.2199,-0.0509,0.2133,-0.0441,0.1577,-0.2866,0.0341,-0.2069,0.1359,-0.1155,0.2077,-0.1136,0.2706,-0.1013,0.1296,-0.0839,0.0429,-0.1396,0.0101,-0.1848,0,-0.193,0.1782,-0.1002,0.1659,0,0.0994,-0.0364,0.0238,-0.0849,0,-0.1287,0.0849,-0.0878,0.2133,-0.2792,0.1873,-0.0637,0.1473,-0.1102,0.0968,-0.1456,0.1129,-0.082,0.1526,-0.0191,0.1696,-0.0832,0.1646,-0.0796,0.1187,-0.0891,0.0388,-0.1267,0.1122,-0.1269,0.1509,0,0.1117,-0.0686,0.0477,-0.0527,0.1277,-0.0486,0.0252,-0.1041,0.0655,-0.1107,0.0631,-0.0388,0.0497,-0.0374,0.0383,-0.0119,0.0716,-0.0328,0.0377,-0.0711,0.0153,-0.0664,0.0496,-0.0185,0.0204,-0.0363,0.0209,-0.0496,0.02,-0.0242,0.0254,-0.0254,0.0212,-0.0366,0.062,-0.0554,0.0122,-0.0486,0.0779,-0.0459,0.0553,-0.0484,0.0603,-0.0071,0.0613,-0.0309,0.0778,-0.101,0.0726,-0.0926,0.0583,-0.0872,0.0293,-0.0998,0.0417,-0.0504,0.1044,-0.0401,0.1004,-0.0095,0.1272,-0.0334,0.0657,-0.0699,0.0825,-0.0526,0.0009,-0.0753,0.06,-0.0651,0.068,-0.0559,0.0571,-0.0471,0.0461,-0.0362,0.0477,-0.0239,0.0602,-0.0411,0.0552,-0.0414,0.0597,-0.0517,0.0301,-0.0474,0.0584,-0.0426,0.0313,-0.0522,0.0232,-0.02,0.0345,-0.051,0.0559,-0.0793,0.035,-0.0644,0.019,-0.0418,0.0337,-0.0083,0.0285,-0.0153,0.018,-0.027,0.0346,-0.0225,0.0211,-0.0295,0.0265,-0.0281,0.0118,-0.0227,0.0154,-0.0183,0.0211,-0.0236,0.0264,-0.0195,0.0244,-0.0256,0.0405,-0.0121,0.0341,-0.0087,0.0178,-0.037,0.0084,-0.0378,0.0273,-0.024,0.0335,-0.0255,0.0194,-0.0265,0.0184,-0.0137,0.0366,-0.0186,0.0362,-0.0367,0.0482,-0.0301,0.042,-0.0108,0.0523,-0.0319,0.0237,-0.015,0.0242,-0.0323,0.0272,-0.0372,0.008,-0.0412,0.0476,-0.0325,0.0324,-0.0125,0.022,-0.0548,0.0506,-0.0595,0.0226,-0.0264,0.0543,-0.0179,0.0763,-0.0479,0.0352,-0.0811,0.0609,-0.0437,0.0367,-0.0637,0.0514,-0.0398,0.049,-0.0257,0.071,-0.0438,0.057,-0.073,0.0279,-0.0529,0.006,-0.0392,0.0634,-0.0281,0.0278,-0.0712,0.0423,-0.0783,0.0634,-0.0536,0.0574,-0.0216,0.018,-0.0217,0.0571,-0.0243,0.0495,-0.0358,0.0022,-0.0468,0.0223,-0.0412,0.0403,-0.0206,0.0769,-0.0173,0.0226,-0.0177,0.013,-0.0497,0.0133,-0.0488,0.0389,-0.0279,0.0542,-0.0193,0.0405,-0.0371,0.0244,-0.0118,0.0512,-0.0185,0.0314,-0.035,0.0156,-0.0301,0.0236,-0.0307,0.0041,-0.0238,0.0055,-0.0251,0.0293,-0.0251,0.0353,-0.0128,0.0251,-0.0258,0.0088,-0.0481,0.0339,-0.0326,0.0348,-0.0266,0.0606,-0.0174,0.0217,-0.0227,0.0091,-0.0478,0.0066,-0.0443,0.0265,-0.0173,0.0402,-0.0144,0.0559,-0.0462,0.0747,-0.051,0.0408,-0.0408,0.0322,-0.0287,0.0243,-0.0523,0.0247,-0.0219,0.0304,-0.0173,0.0439,-0.0704,0.0325,-0.0368,0.0422,-0.0809,0.0202,-0.0567,0.0472,-0.0201,0.0185,-0.0593,0.0255,-0.0201,0.1054,-0.0626,0.0888,-0.0765,0,-0.0518,0.0256,-0.0925,0.0561,-0.0681,0.0876,-0.0385,0.0697,-0.0381,0.0533,0,0.027,-0.0336,0.0132,-0.0334,0.0059,-0.0431,0.0358,-0.0205,0.0475,-0.007,0.0332,-0.0184,0.0217,-0.0143,0.0345,-0.0522,0.052,-0.0305,0.0454,-0.052,0,-0.0903,0.0171,-0.0388,0.0637,-0.0314,0.0723,-0.0244,0.0406,-0.0397,0.0187,-0.0504,0.0205,-0.0503,0.0208,-0.0697,0.0188,-0.0194,0.0215,-0.0258,0.0232,-0.029,0.044,-0.0199,0.0391,-0.0297,0.0162,-0.029,0.0343,-0.011,0.0326,-0.0139,0.011,-0.008,0.0186,-0.0269,0.0205,-0.0215,0.0194,-0.0166,0.0199,0,0.0223,0,0.0135,-0.0117,0,-0.0161,0,-0.0304,0.0086,-0.0147,0.0174,0,0.0147,-0.0059,0.014,-0.0078,0.0094,-0.0148,0.0125,-0.0187,0.0053,-0.0183,0.0101,-0.0143,0.0075,-0.0102,0.0139,-0.018,0.033,-0.0191,0.0104,-0.0087,0.0146,-0.01,0.009,-0.0042,0.0036,-0.0106,0.0078,-0.0069,0.0091,-0.0018,0.0052,-0.009,0,-0.0108,0.001,-0.0084,0.0131,0,0.0169,0,0.0019,-0.0077,0.0016,-0.0143,0.0042,-0.0198,0.0131,-0.0085,0.008,-0.007,0.0054,-0.0077,0.0016,-0.0065,0.006,-0.0012,0.0124,-0.0037,0.0096,-0.0118,0.0032,-0.0072,0.0014,-0.0044,0.0028,-0.0001,0.0017,-0.0049,0.0078,-0.0066,0.0061,-0.0057,0.0046,-0.0031,0.0066,-0.0007,0.0062,-0.0002,0.0034,-0.0049,0.0019,-0.0049,0,-0.0061,0,-0.0105,0.0018,-0.0061,0.0074,0,0.0061,0,0.0055,-0.0026,0.0017,-0.0032,0,-0.0053,0,-0.0056,0.0017,-0.0029,0.0031,0,0.0028,-0.0007,0.0039,-0.0017,0.0003,-0.0025,0.0015,-0.0016,0.0018,0,0.0021,-0.0012,0.0048,-0.0006,0.0039,-0.0076,0.0095,-0.0074,0.0029,-0.0045,0.0091,-0.0092,0.0096,-0.0054,0.0059,-0.0088,0.0063,-0.011,0.0071,-0.0084,0.0065,-0.0044,0.0069,-0.0036,0.0058,-0.0041,0.0014,-0.0092,0.0008,-0.0079,0.0068,-0.0059,0.0038,-0.002,0.0046,-0.0012,0.0007,-0.0028,0,-0.008,0,-0.0063,0.0067,-0.0021,0.0082,0,0.0054,0,0.0023,-0.0022,0.0002,-0.0057,0,-0.0057,0.0013,-0.0025,0.0022,0,0.0017,-0.002,0.0031,0,0.0027,-0.0046,0.0182,-0.01,0.0093,-0.0106,0.0109,-0.0152,0.0121,-0.0246,0.01,-0.0131,0.0191,-0.0028,0.0225,-0.0039,0.0081,-0.0096,0.0122,-0.0082,0.0082,-0.007,0.004,-0.0056,0.0142,-0.0085,0.0066,-0.0054,0.0028,-0.0054,0.0024,-0.0055,0.0051,-0.0059,0.0055,-0.0029,0.0038,-0.0054,0.0033,-0.006,0.0046,-0.0037,0.0057,-0.0033,0.006,-0.0031,0.0042,-0.001,0.0036,-0.0081,0,-0.0049,0.002,-0.0023,0.0041,-0.0018,0.0032,-0.0025,0.0023,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0023,-0.0009,0.0017,-0.0009,0,-0.0037,0,-0.0018,0.0021,-0.0011,0.072,-0.0574,0.1401,-0.0901,0.1057,-0.1281,0.2661,-0.2713,0.1983,-0.1672,0.2893,-0.1554,0.1709,-0.3237,0.2242,-0.2531,0.2268,-0.1999,0.0421,-0.202,0.272,-0.3102,0.1303,-0.2452,0.0341,-0.4973,0.2819,-0.4867,0.5272,-0.2566,0.1646,-0.118,0.4785,-0.3614,0.4047,-0.2133,0.2779,-0.108,0.1923,-0.4177,0.2683,-0.4229,0.3961,-0.2109,0.2992,-0.2832,0,-0.3694,0.163,-0.1235,0.2998,-0.1928,0.117,-0.2862,0.1742,-0.3355,0.1485,-0.2175,0.2208,-0.101,0.1288,-0.2506,0.1484,-0.1744,0.2843,-0.0116,0.1954,-0.1447,0.0603,-0.1922,0.0972,-0.1356,0.2589,-0.0957,0.1141,-0.1151,0.1178,-0.1178,0.0608,-0.1097,0.1105,-0.1342,0.0869,-0.0955,0.1167,-0.0991,0.0657,-0.1704,0.0838,-0.0418,0.0605,-0.059,0.0597,-0.1221,0.0597,-0.1082,0.0991,-0.043,0.0904,-0.0569,0.0641,-0.0522,0.0497,-0.0581,0.0867,-0.0964,0.0672,-0.0452,0.0994,-0.0578,0.0788,-0.0298,0.0654,-0.0866,0.0839,-0.068,0.0384,-0.0554,0.0726,-0.0483,0.0467,-0.0493,0.0496,-0.0367,0.0301,-0.0531,0.0317,-0.0662,0.036,-0.048,0.0514,-0.0426,0.0351,-0.0551,0.0533,-0.0518,0.0484,-0.0677,0.0574,-0.0499,0.0061,-0.036,0.0484,-0.0235,0.0252,-0.0365,0.0457,-0.0472,0.0213,-0.0459,0.0396,-0.0191,0.0321,-0.0299,0.0524,-0.0492,0.0387,-0.0803,0.0613,-0.082,0.1212,-0.1098,0.071,-0.1026,0.0666,-0.0779,0.0347,-0.0515,0.0614,-0.0756,0.0493,-0.0534,0.0395,-0.08,0.066,-0.0443,0.0556,-0.0428,0.0324,-0.0369,0.0339,-0.048,0.0605,-0.0346,0.0383,-0.0624,0.0375,-0.0401,0.0741,-0.0471,0.0809,-0.0501,0.0628,-0.1218,0.1111,-0.0414,0.0429,-0.0415,0.1218,-0.1684,0.0966,-0.0966,0.1618,-0.1389,0.0909,-0.1202,0.0815,-0.1237,0.1688,-0.0857,0.1096,-0.1052,0.0916,-0.228,0.1615,-0.0972,0.1393,-0.0938,0.1237,-0.1094,0.0475,-0.0678,0.0545,-0.0455,0.0541,-0.0344,0.0561,-0.0341,0.0491,-0.0355,0.0137,-0.035,0.0254,-0.0381,0.022,-0.0274,0.0222,-0.0104,0.0071,-0.0172,0.0277,-0.0178,0.0335,-0.029,0.0234,-0.0259,0.0208,-0.0205,0.0191,-0.03,0.0225,-0.0209,0.0233,-0.0211,0.0276,-0.0245,0.0172,-0.0212,0.0168,-0.0125,0.0101,-0.0168,0.0131,-0.0103,0.0161,-0.0091,0.0131,-0.0072,0.0059,-0.0074,0.0087,-0.0065,0.0035,-0.0014,0.0083,-0.0044,0.0078,-0.0051,0.0077,-0.0029,0.009,-0.0078,0.0064,-0.0046,0.0079,-0.0047,0.0039,-0.003,0.0017,-0.0012,0.0024,-0.0041,0.0007,-0.002,0.0017,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.006,0.0056,-0.0056,0.0018,-0.0044,0.0035,-0.0038,0.0042,-0.0028,0.0008,-0.004,0.0017,-0.0016,0.001,-0.001,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0002,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
شکستن قسمت کوچکی از پنجره
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم