مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شکستن پنجره ۲

شکستن و خرد شدن پنجره شیشه ای

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها شکستنشیشهپنجرهشکسته شدهخرد شدندر حال شکستنشیشه های شکستهشکستن شیشه اثرسرنگونی شیشه ایbreaking windپنجره شیشه ایشیشه شکستنشکستن از هم جداسریع شکستنضرب و شتم خرد شده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0053,-0.0006,0.0706,-0.1062,0.1784,-0.1328,0.2043,-0.1619,0.1056,-0.0919,0.122,-0.1523,0.1248,-0.1343,0.1518,-0.1212,0.1136,-0.164,0.1698,-0.1391,0.2149,-0.2011,0.1731,-0.1385,0.1956,-0.2379,0.2387,-0.2727,0.2757,-0.213,0.1901,-0.3989,0.2823,-0.3698,0.386,-0.0919,0.2035,-0.1964,0.0667,-0.4918,0.1778,-0.128,0.1623,-0.0956,0.2235,-0.2577,0.2887,-0.1913,0.2657,-0.1182,0.111,-0.2465,0.1852,-0.4321,0.381,-0.1877,0.2135,-0.0298,0.0814,-0.3115,0.3405,-0.2685,0.2089,-0.2212,0.3087,-0.1047,0.2533,-0.36,0.1986,-0.3611,0.2521,-0.3373,0.3212,-0.2071,0.3614,-0.1985,0.1676,-0.2368,0.3103,-0.1695,0.2071,-0.3106,0.3596,-0.2529,0.4555,-0.2888,0.3857,-0.2039,0.1321,-0.4493,0.2302,-0.1382,0.3092,-0.2721,0.3091,-0.2026,0.4385,-0.3969,0.586,-0.5048,0.5138,-0.4616,0.4429,-0.5482,0.4069,-0.4799,0.4598,-0.5512,0.4748,-0.3558,0.4375,-0.4062,0.2939,-0.3336,0.4452,-0.3387,0.2554,-0.3776,0.3929,-0.4688,0.3712,-0.3542,0.3528,-0.1842,0.2414,-0.2457,0.334,-0.4991,0.2972,-0.2336,0.4168,-0.3991,0.3303,-0.2551,0.3149,-0.2223,0.3882,-0.2229,0.4117,-0.2506,0.3874,-0.3922,0.3684,-0.1897,0.278,-0.2854,0.2295,-0.3653,0.4096,-0.339,0.5331,-0.1458,0.4132,-0.2759,0.2666,-0.1985,0.2801,-0.1042,0.0632,-0.3758,0.1678,-0.313,0.4477,-0.0885,0.3222,-0.2113,0.3007,-0.1283,0.2865,-0.524,0.1056,-0.4406,0.2376,-0.3271,0.3487,-0.1191,0.3025,-0.1191,0.1533,-0.2936,0.0732,-0.2731,0.1983,-0.3035,0.3107,-0.0178,0.3172,-0.0774,0.2772,-0.2492,0.1841,-0.2681,0.0863,-0.3094,0.1781,-0.3402,0.221,-0.1443,0.1991,-0.2305,0.1942,-0.1643,0.4781,-0.1927,0.2421,-0.1967,0.1379,-0.308,0.1027,-0.3899,0.3307,-0.236,0.151,-0.3003,0.2728,-0.0944,0.4235,-0.0267,0.1869,-0.1491,0.1392,-0.2055,0.186,-0.2104,0.1684,-0.2188,0.1986,-0.2759,0.1802,-0.1454,0.2244,-0.1196,0.2713,-0.2898,0.319,-0.1524,0.1928,-0.2344,0.1367,-0.2471,0.2583,-0.2147,0.159,-0.1895,0.1777,-0.2486,0.2962,-0.1418,0.1756,-0.2691,0.0987,-0.208,0.0416,-0.2444,0.2574,-0.087,0.3435,-0.0042,0.2313,-0.2346,0.1184,-0.2063,0.1977,-0.1445,0.1727,-0.2144,0.0958,-0.1385,0.1956,-0.1789,0.2575,-0.0793,0.1425,-0.098,0.2667,-0.1311,0.2804,-0.1489,0.1346,-0.2461,0.0301,-0.1925,0.2283,-0.1023,0.2079,-0.2315,0.2451,-0.1105,0.2207,-0.1985,0.1725,-0.1068,0.2704,-0.1015,0.2065,-0.0689,0.0285,-0.2377,0,-0.3025,0.1604,-0.2879,0.2365,-0.1494,0.1306,-0.1339,0.138,-0.262,0.309,-0.3017,0.2688,-0.0614,0.3389,-0.0611,0.1421,-0.1816,0.0983,-0.3181,0.0689,-0.2826,0.1183,-0.2554,0.3466,-0.0912,0.2737,-0.0812,0.2063,-0.2808,0.0807,-0.1937,0.2104,-0.2994,0.1694,-0.1475,0.2543,-0.0458,0.1157,-0.1179,0.1833,-0.1306,0.138,-0.179,0.1959,-0.2276,0.2074,-0.2304,0.2121,-0.1522,0.2829,-0.124,0.1782,-0.246,0.1175,-0.2574,0.0664,-0.2556,0.0416,-0.2049,0.18,-0.1835,0.2367,-0.1341,0.1562,-0.0638,0.1845,-0.1542,0.112,-0.2633,0.1542,-0.1704,0.1312,-0.247,0.1005,-0.2146,0.1366,-0.2558,0.2077,-0.2156,0.2631,-0.047,0.1728,-0.0548,0.176,-0.1588,0.1751,-0.2346,0.155,-0.1707,0.1898,-0.2132,0.2424,-0.0944,0.1486,-0.1587,0.1353,-0.0981,0.1159,-0.2366,0.1879,-0.0614,0.0711,-0.2178,0.1719,-0.1176,0.2698,-0.1381,0.1728,-0.0891,0.177,-0.1095,0.1149,-0.2131,0.1226,-0.0688,0.0835,-0.1975,0.0698,-0.1768,0.1506,-0.2406,0.2151,-0.1445,0.2921,-0.1661,0.2027,-0.2517,0.1516,-0.2136,0.094,-0.205,0.1324,-0.2968,0.2019,-0.2157,0.1632,-0.1191,0.1642,-0.1486,0.1969,-0.2164,0.1467,-0.0295,0.0953,-0.0828,0.2489,-0.1456,0.4049,-0.4472,0.1731,-0.2795,0.2485,-0.2537,0.2266,-0.2366,0.1574,-0.2085,0.1448,-0.4187,0.337,-0.2353,0.1668,-0.364,0.3079,-0.2897,0.3807,-0.1713,0.207,-0.1573,0.3374,-0.34,0.2381,-0.3539,0.1779,-0.3768,0.2085,-0.1945,0.163,-0.1679,0.311,-0.0977,0.274,-0.1812,0.2492,-0.2388,0.3489,-0.3777,0.2133,-0.2757,0.2307,-0.1708,0.2328,-0.2575,0.3346,-0.2194,0.3415,-0.3526,0.3227,-0.2825,0.2109,-0.1973,0.4128,-0.3806,0.0425,-0.4332,0.1783,-0.0924,0.3294,-0.2014,0.126,-0.1628,0.1939,-0.2081,0.2324,-0.1769,0.27,-0.286,0.2911,-0.2572,0.2439,-0.2527,0.4232,-0.2308,0.3737,-0.244,0.1932,-0.3784,0.3192,-0.3581,0.117,-0.3568,0.3167,-0.1907,0.203,-0.2883,0.295,-0.2969,0.4865,-0.0706,0.3075,-0.4446,0.2212,-0.458,0.1155,-0.2607,0.2531,-0.3778,0.338,-0.3187,0.0841,-0.2783,0.2685,-0.1736,0.2306,-0.2104,0.1801,-0.0952,0.3805,-0.263,0.1927,-0.2301,0.4066,-0.4782,0.4743,-0.3898,0.3518,-0.497,0.4252,-0.0898,0.3796,-0.2884,0.3994,-0.1374,0.2177,-0.253,0.1806,-0.2077,0.2414,-0.2326,0.2203,-0.1544,0.2753,-0.1799,0.2289,-0.2811,0.2148,-0.2208,0.3058,-0.2902,0.1538,-0.2937,0.2933,-0.1065,0.2361,-0.271,0.2409,-0.2453,0.3403,-0.241,0.3757,-0.072,0.1583,-0.2519,0.2907,-0.2563,0.1594,-0.1743,0.0773,-0.3078,0.3573,-0.2854,0.1041,-0.2793,0.3048,-0.2373,0.3403,-0.2982,0.3017,-0.3094,0.4149,-0.2867,0.3718,-0.3401,0.2586,-0.3702,0.3475,-0.1945,0.2542,-0.2402,0.2299,-0.3837,0.2093,-0.2934,0.3422,-0.4007,0.3823,-0.0704,0.0938,-0.4294,0.2944,-0.2611,0.1767,-0.3009,0.3357,-0.1556,0.3839,-0.1219,0.1602,-0.231,0.1577,-0.2275,0.2091,-0.229,0.2913,-0.238,0.3022,-0.265,0.237,-0.1271,0.3254,-0.1811,0.2067,-0.2102,0.1231,-0.2996,0.2237,-0.134,0.2236,-0.1645,0.1886,-0.2442,0.1985,-0.1456,0.1412,-0.1494,0.1728,-0.1314,0.1254,-0.2889,0.1819,-0.1697,0.0793,-0.1516,0.1995,-0.2399,0.2027,-0.25,0.2092,-0.102,0.1607,-0.1126,0.1647,-0.3082,0.2008,-0.1863,0.2661,-0.152,0.1166,-0.3699,0.2888,-0.1697,0.4517,-0.2915,0.1378,-0.2179,0.1748,-0.1516,0.1581,-0.2081,0.1674,-0.2319,0.1375,-0.1986,0.1652,-0.1569,0.1608,-0.2271,0.1564,-0.1308,0.0352,-0.1556,0.2997,-0.1148,0.2242,-0.2269,0.1196,-0.1237,0.1238,-0.1499,0.1707,-0.1969,0.2281,-0.2131,0.1501,-0.2675,0.217,-0.1833,0.1146,-0.2225,0.2401,-0.2132,0.1808,-0.1146,0.1495,-0.2495,0.1924,-0.1868,0.1416,-0.146,0.2641,-0.1711,0.1377,-0.217,0.2406,-0.2416,0.1753,-0.2335,0.2976,-0.3388,0.1891,-0.357,0.2001,-0.185,0.196,-0.1496,0.2902,-0.2082,0.1926,-0.1782,0.1447,-0.2042,0.1754,-0.2018,0.201,-0.2602,0.1526,-0.2857,0.1543,-0.1281,0.2002,-0.1936,0.1443,-0.1254,0.1013,-0.1056,0.0821,-0.2099,0.3122,-0.1983,0.1387,-0.1616,0.1463,-0.2282,0.2613,-0.1827,0.143,-0.1863,0.1639,-0.1032,0.1371,-0.1013,0.1443,-0.1646,0.1077,-0.1792,0.1436,-0.1964,0.1819,-0.1584,0.4679,-0.247,0.2775,-0.2993,0.2692,-0.2287,0.1804,-0.1577,0.1426,-0.2176,0.2085,-0.1845,0.1206,-0.169,0.1172,-0.1164,0.0961,-0.1232,0.22,-0.2204,0.136,-0.1474,0.139,-0.1173,0.1721,-0.1696,0.0866,-0.1358,0.1172,-0.111,0.0887,-0.1682,0.0644,-0.1668,0.1101,-0.1045,0.1845,-0.1542,0.1796,-0.2664,0.1418,-0.1641,0.2183,-0.2157,0.2468,-0.1568,0.1528,-0.1612,0.1471,-0.0966,0.1808,-0.0969,0.1339,-0.0634,0.2161,-0.1163,0.1214,-0.087,0.1671,-0.1961,0.1005,-0.1616,0.0644,-0.0857,0.0784,-0.1714,0.1293,-0.0992,0.1363,-0.0981,0.1716,-0.1389,0.1028,-0.1999,0.1204,-0.1307,0.138,-0.0913,0.1229,-0.1235,0.1039,-0.1411,0.1899,-0.0991,0.1755,-0.1271,0.1583,-0.141,0.1419,-0.0606,0.0862,-0.2156,0.121,-0.0991,0.1643,-0.0975,0.1877,-0.1494,0.144,-0.0228,0.0802,-0.1611,0.1295,-0.0423,0.1118,-0.1417,0.098,-0.0939,0.1582,-0.1171,0.1446,-0.0997,0.0986,-0.0606,0.0723,-0.1468,0.1377,-0.1766,0.0965,-0.0857,0.082,-0.1015,0.0694,-0.1465,0.1014,-0.1153,0.1104,-0.1308,0.0884,-0.1062,0.0711,-0.0851,0.0839,-0.089,0.0826,-0.0822,0.078,-0.0954,0.114,-0.0421,0.1531,-0.108,0.1193,-0.0945,0.1409,-0.1371,0.0503,-0.1166,0.0692,-0.1382,0.1129,-0.0913,0.0683,-0.117,0.1122,-0.0679,0.0754,-0.0385,0.0881,-0.119,0.0721,-0.062,0.0766,-0.054,0.0535,-0.1314,0.1195,-0.0882,0.086,-0.0657,0.0428,-0.0892,0.0582,-0.0843,0.1108,-0.0561,0.1362,-0.0743,0.0982,-0.0861,0.0723,-0.1022,0.0851,-0.1099,0.1227,-0.1024,0.0997,-0.0662,0.1129,-0.102,0.107,-0.1135,0.1262,-0.139,0.1097,-0.1113,0.0998,-0.0573,0.0884,-0.0712,0.1028,-0.1075,0.0528,-0.0873,0.0508,-0.0902,0.0755,-0.0747,0.0859,-0.0565,0.0853,-0.0724,0.0926,-0.0657,0.0821,-0.0705,0.0687,-0.0633,0.0473,-0.0793,0.093,-0.1236,0.0661,-0.0787,0.0981,-0.084,0.0469,-0.0798,0.0569,-0.0607,0.0579,-0.0808,0.05,-0.0497,0.0675,-0.1114,0.0534,-0.0582,0.0308,-0.053,0.0317,-0.0404,0.0571,-0.0422,0.0612,-0.0421,0.0389,-0.0534,0.0346,-0.0634,0.0676,-0.0371,0.0456,-0.0633,0.0545,-0.0484,0.0795,-0.0986,0.0841,-0.0709,0.0897,-0.1021,0.1077,-0.1076,0.0888,-0.0653,0.1289,-0.0942,0.1092,-0.1007,0.0998,-0.0641,0.078,-0.1099,0.0811,-0.0862,0.0617,-0.0837,0.0958,-0.1078,0.1034,-0.0736,0.0758,-0.0929,0.0555,-0.098,0.078,-0.0862,0.0896,-0.071,0.112,-0.1441,0.098,-0.1125,0.1376,-0.1104,0.0972,-0.1573,0.0763,-0.1279,0.0885,-0.1027,0.118,-0.1262,0.0861,-0.1276,0.1056,-0.0845,0.1284,-0.0862,0.0918,-0.0976,0.0722,-0.0878,0.0666,-0.0645,0.0718,-0.0823,0.0862,-0.0744,0.0764,-0.0588,0.0961,-0.0914,0.0881,-0.0659,0.0736,-0.0921,0.0573,-0.0622,0.0523,-0.12,0.0946,-0.0904,0.0561,-0.0648,0.0489,-0.0948,0.0583,-0.0471,0.0685,-0.0975,0.0831,-0.1081,0.0597,-0.056,0.0738,-0.0397,0.0382,-0.0907,0.0499,-0.0731,0.0922,-0.0795,0.074,-0.0688,0.0353,-0.0717,0.0768,-0.0534,0.1042,-0.0907,0.0669,-0.0831,0.073,-0.087,0.0924,-0.0864,0.0597,-0.0643,0.0509,-0.048,0.0944,-0.0572,0.097,-0.1219,0.0954,-0.0655,0.0944,-0.1059,0.106,-0.1119,0.0384,-0.0357,0.1152,-0.1244,0.0296,-0.045,0.078,-0.0476,0.066,-0.0486,0.0596,-0.0514,0.0959,-0.1133,0.0872,-0.1171,0.0974,-0.1105,0.0969,-0.0966,0.0739,-0.0649,0.0438,-0.0491,0.0789,-0.0465,0.0819,-0.0342,0.0244,-0.0315,0.0525,-0.0231,0.0252,-0.0358,0.042,-0.0432,0.0296,-0.0568,0.0493,-0.0644,0.0249,-0.03,0.0638,-0.0489,0.0581,-0.0389,0.0306,-0.036,0.0414,-0.0217,0.0444,-0.0429,0.0237,-0.0192,0.0497,-0.0489,0.0386,-0.0259,0.0222,-0.0318,0.0351,-0.0302,0.0453,-0.025,0.0514,-0.0532,0.0501,-0.0347,0.0353,-0.0153,0.028,-0.0248,0.0145,-0.0272,0.0157,-0.0441,0.0307,-0.0213,0.025,-0.0074,0.0373,-0.0365,0.0267,-0.0278,0.0454,-0.0249,0.0373,-0.0195,0.0293,-0.0265,0.0177,-0.0232,0.0095,-0.032,0.0265,-0.0423,0.0216,-0.0056,0.0147,-0.0197,0.0193,-0.012,0.0114,-0.0245,0.0053,-0.0133,0.0232,-0.0151,0.0196,-0.003,0.0175,-0.0041,0.0296,-0.0157,0.0336,-0.0191,0.0315,-0.0239,0.0241,-0.0761,0.0161,-0.0297,0.014,-0.0243,0.0126,-0.0249,0.0199,-0.013,0.0132,-0.0168,0.0464,-0.0179,0.1319,-0.067,0.0368,-0.0381,0.0281,-0.0514,0.0537,-0.029,0.0201,-0.0408,0.0135,-0.0218,0.01,-0.012,0.0068,-0.0144,0.0139,-0.0132,0.0134,-0.0505,0.007,-0.0185,0.0285,-0.0083,0.0316,-0.0093,0.0314,-0.0139,0.0185,-0.0313,0.0089,-0.0084,0.011,-0.0148,0.0225,0,0.0087,-0.0073,0.0056,-0.0172,0.0087,-0.0315,0.0149,-0.0293,0.0161,-0.0228,0.0132,-0.0026,0.0115,-0.009,0.0118,-0.0039,0.0074,-0.0061,0.008,0,0.0099,-0.0016,0.0097,-0.0104,0.0046,-0.0082,0.0032,-0.0189,0.004,-0.0144,0,-0.0126,0.0057,-0.0091,0.0119,-0.0107,0.011,-0.0003,0.0106,0,0.0104,-0.0004,0.0091,-0.0002,0.0042,-0.0014,0.0034,-0.0055,0,-0.005,0,-0.0054,0,-0.007,0,-0.0052,0.0012,-0.0035,0.0025,-0.003,0.0055,0,0.0055,0,0.0041,-0.0006,0.0003,-0.0022,0.0003,-0.0027,0.0001,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0061,-0.0013,0.0046,-0.0022,0.0028,-0.002,0,-0.0069,0,-0.0078,0,-0.0055,0.0049,-0.0013,0.0068,0,0.0067,0,0.004,0,0,-0.0037,0,-0.0051,0.0001,-0.0035,0.0038,0,0.0046,0,0.0028,-0.0027,0,-0.0051,0,-0.0047,0.0001,-0.0037,0.0061,-0.0019,0.0066,0,0.0072,0,0.0057,0,0.0018,-0.0034,0,-0.0079,0,-0.0093,0,-0.0082,0,-0.0054,0.0035,-0.0014,0.0072,0,0.0084,0,0.0072,0,0.0049,-0.0032,0,-0.007,0,-0.0068,0.0001,-0.0048,0.0012,-0.0007,0.0012,0,0.0016,-0.0001,0.0028,0,0.0018,-0.002,0,-0.003,0,-0.003,0.0038,0,0.006,0,0.0062,0,0.0033,-0.0021,0,-0.0055,0,-0.0083,0,-0.0085,0,-0.006,0.003,-0.0017,0.004,0,0.0059,0,0.0055,0,0.003,-0.0003,0.0008,-0.0006,0,-0.0017,0.0005,-0.001,0,-0.0027,0,-0.003,0,-0.0021,0,-0.002,0.0009,-0.0021,0.002,0,0.0021,0,0.0011,-0.001,0,-0.0014,0.0028,-0.001,0.0043,0,0.0042,0,0.0016,-0.0029,0,-0.0049,0,-0.0065,0.0012,-0.0025,0.0036,0,0.0036,0,0.003,0,0.0202,-0.0182,0.0004,-0.0073,0.0017,-0.002,0.0041,0,0.0043,0,0.0041,0,0.0012,-0.0031,0,-0.0055,0,-0.0063,0,-0.0047,0.0045,-0.0008,0.0077,0,0.0087,0,0.0068,0,0.0021,-0.0037,0,-0.0052,0,-0.0066,0,-0.0064,0,-0.0047,0.0043,-0.0005,0.0096,0,0.0104,0,0.0082,0,0.0013,-0.0052,0,-0.0091,0,-0.0095,0,-0.0074,0.0027,-0.0023,0.0042,0,0.004,0,0.0029,0,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,0,0.0019,0,0.0024,0,0.0025,0,0.001,-0.0019,0,-0.0047,0,-0.0068,0,-0.0067,0,-0.0051,0.0029,-0.0012,0.0057,0,0.0061,0,0.0053,0,0.0032,-0.0005,0,-0.0019,0,-0.0024,0,-0.0025,0,-0.0028,0,-0.0026,0,-0.0017,0,-0.0007,0,-0.0009,0.0003,-0.0015,0.0013,-0.0003,0.0036,0,0.0046,0,0.0049,0,0.0023,-0.0002,0,-0.0023,0,-0.0029,0,-0.003,0,-0.0022,0.0002,-0.0008,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0012,0,0.0026,0,0.0031,0,0.003,0,0.002,0,0.0004,-0.0011,0,-0.0024,0,-0.0031,0,-0.0032,0,-0.0027,0.0005,-0.0017,0.0029,0,0.0041,0,0.004,0,0.0027,0,0.0008,-0.0007,0,-0.0015,0,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.0009,0,0.0008,0,0.0006,0,0.001,0,0.0011,0,0.0009,0,0,-0.0007,0,-0.0012,0,-0.0018,0,-0.002,0.0001,-0.0014,0.0013,-0.0002,0.0022,0,0.0022,0,0.0014,0,0.0002,-0.0014,0,-0.0025,0,-0.0026,0,-0.0022,0.0011,-0.0007,0.0025,0,0.0027,0,0.0025,0,0.0009,-0.0011,0,-0.0022,0,-0.0028,0,-0.0028,0,-0.0023,0.0006,-0.0009,0.0023,0,0.0031,0,0.003,0,0.0021,0,0.0001,-0.0015,0,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0012,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0013,0,0.0014,0,0.0013,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0012,0,-0.0014,0,-0.0012,0.0006,-0.0005,0.0013,0,0.0014,0,0.0011,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0006,0,0.0006,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
شکستن و خرد شدن پنجره شیشه ای
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم