مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای انگلیسی, زبان انگلیسی, جمعیت انگلستان ...

انگلستان, جشنواره غذا, نمایشگاه, نوار, چادر داخلی جمعیت والا کیسه حرکات Clunking عینک

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: هم همه، جمعیت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مردمجمعکارناوالنمایشگاهفستیوالکسیصوتصداهاجمع آوریازدحامfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0413,0.0463,-0.0574,0.0476,-0.0551,0.0544,-0.0527,0.0462,-0.0724,0.0668,-0.0847,0.076,-0.0732,0.0797,-0.0587,0.0613,-0.0653,0.0608,-0.045,0.0446,-0.0798,0.0629,-0.0589,0.0651,-0.0636,0.0653,-0.0432,0.0429,-0.0396,0.0509,-0.0351,0.039,-0.0393,0.0316,-0.052,0.0625,-0.0399,0.0412,-0.0488,0.0449,-0.0562,0.0539,-0.0643,0.0625,-0.0697,0.067,-0.0677,0.0616,-0.0628,0.0525,-0.0556,0.0586,-0.0579,0.0637,-0.0519,0.0542,-0.0507,0.0467,-0.0462,0.0488,-0.065,0.0767,-0.0561,0.0532,-0.0453,0.0435,-0.0632,0.0619,-0.0773,0.0671,-0.077,0.0637,-0.0616,0.0706,-0.0474,0.0517,-0.0439,0.0517,-0.0438,0.0466,-0.0509,0.0434,-0.0482,0.0506,-0.0531,0.0603,-0.0606,0.0564,-0.0583,0.0603,-0.0549,0.0623,-0.0425,0.0407,-0.0481,0.0655,-0.0418,0.056,-0.0469,0.0425,-0.0548,0.0519,-0.0712,0.0559,-0.0591,0.0516,-0.0783,0.0553,-0.0433,0.0434,-0.044,0.0547,-0.0516,0.0536,-0.0482,0.0562,-0.0406,0.0372,-0.0461,0.054,-0.0486,0.0496,-0.0547,0.0577,-0.0753,0.0529,-0.0656,0.0706,-0.0483,0.0562,-0.051,0.0548,-0.053,0.0504,-0.0621,0.0711,-0.0486,0.0536,-0.0512,0.0548,-0.0588,0.0494,-0.0721,0.0506,-0.0535,0.0549,-0.0504,0.0531,-0.055,0.0636,-0.0411,0.0415,-0.0603,0.0626,-0.0608,0.0577,-0.0788,0.0663,-0.0593,0.0663,-0.0633,0.0606,-0.0663,0.0658,-0.0601,0.0593,-0.0423,0.037,-0.0493,0.0625,-0.0664,0.0496,-0.0778,0.0861,-0.063,0.0589,-0.092,0.0868,-0.0977,0.0647,-0.0969,0.0798,-0.0609,0.056,-0.0427,0.0487,-0.0617,0.0482,-0.0594,0.0621,-0.0629,0.057,-0.0595,0.0685,-0.0495,0.0625,-0.0554,0.0602,-0.0513,0.0692,-0.0717,0.0746,-0.0589,0.0711,-0.0721,0.0668,-0.0594,0.0757,-0.0539,0.059,-0.0804,0.0553,-0.0511,0.0471,-0.062,0.0625,-0.0484,0.047,-0.0485,0.0492,-0.0707,0.0487,-0.0441,0.0374,-0.0639,0.0834,-0.0534,0.0554,-0.0517,0.0521,-0.0501,0.0675,-0.0553,0.0605,-0.0442,0.0551,-0.0362,0.04,-0.0459,0.0499,-0.0341,0.0364,-0.0357,0.0348,-0.0488,0.0476,-0.0469,0.052,-0.05,0.0563,-0.055,0.0451,-0.0632,0.0641,-0.0645,0.0734,-0.0638,0.0686,-0.0425,0.045,-0.0412,0.0434,-0.0553,0.0523,-0.0416,0.0472,-0.0456,0.0341,-0.0383,0.0513,-0.0437,0.0559,-0.0625,0.0538,-0.0582,0.0623,-0.0678,0.0508,-0.0602,0.0471,-0.0429,0.0418,-0.0464,0.0383,-0.0396,0.0382,-0.0431,0.038,-0.0516,0.0515,-0.0564,0.06,-0.0608,0.0581,-0.0351,0.0412,-0.0457,0.0527,-0.0541,0.0416,-0.0614,0.0532,-0.0378,0.0437,-0.0338,0.038,-0.048,0.0433,-0.0417,0.0447,-0.0517,0.0583,-0.0501,0.0425,-0.0444,0.0463,-0.0472,0.043,-0.0447,0.0482,-0.0577,0.053,-0.0379,0.0452,-0.0446,0.0423,-0.0415,0.0352,-0.0497,0.0446,-0.0435,0.0507,-0.0504,0.0594,-0.0421,0.0462,-0.0339,0.0434,-0.0273,0.0311,-0.0359,0.0352,-0.0392,0.0346,-0.0364,0.0415,-0.0352,0.0409,-0.0345,0.0394,-0.0325,0.0315,-0.0356,0.0291,-0.105,0.1044,-0.0599,0.0642,-0.0338,0.0267,-0.036,0.0297,-0.0329,0.0426,-0.0619,0.0616,-0.0443,0.0476,-0.0532,0.0824,-0.0631,0.0749,-0.076,0.0574,-0.0572,0.0528,-0.0646,0.0561,-0.0548,0.0622,-0.0418,0.0413,-0.0437,0.0457,-0.0515,0.0452,-0.0551,0.0562,-0.0607,0.0546,-0.0555,0.0562,-0.0515,0.0493,-0.0614,0.0572,-0.0591,0.0617,-0.0783,0.0614,-0.0695,0.053,-0.0551,0.0501,-0.0621,0.0608,-0.1027,0.0848,-0.0755,0.0793,-0.0686,0.0568,-0.0618,0.0639,-0.0591,0.0623,-0.0596,0.0609,-0.0689,0.0602,-0.0469,0.0464,-0.0599,0.0552,-0.0501,0.0446,-0.0608,0.0614,-0.0879,0.0887,-0.0619,0.0849,-0.079,0.0763,-0.0803,0.0675,-0.0697,0.0729,-0.0746,0.0739,-0.0821,0.0576,-0.068,0.0726,-0.0818,0.0858,-0.0879,0.0966,-0.1009,0.0954,-0.0964,0.0991,-0.0883,0.0922,-0.0917,0.1003,-0.0829,0.0778,-0.0799,0.0796,-0.0751,0.0708,-0.0684,0.0774,-0.0915,0.0838,-0.0977,0.0892,-0.1184,0.1259,-0.0885,0.0988,-0.133,0.1197,-0.1129,0.1001,-0.0825,0.0895,-0.0692,0.0689,-0.0829,0.0749,-0.0839,0.0829,-0.0798,0.0914,-0.1052,0.0885,-0.0652,0.0672,-0.0714,0.0713,-0.0564,0.0564,-0.0708,0.0527,-0.0795,0.0668,-0.0791,0.0793,-0.0758,0.0776,-0.0831,0.0715,-0.0695,0.0609,-0.0708,0.0759,-0.085,0.0884,-0.0793,0.0637,-0.0612,0.0585,-0.0624,0.0639,-0.0674,0.0831,-0.0745,0.0724,-0.0607,0.0675,-0.0531,0.0603,-0.0627,0.0572,-0.0593,0.0635,-0.0626,0.0664,-0.0787,0.0815,-0.0755,0.087,-0.0772,0.0731,-0.0642,0.0676,-0.0756,0.0742,-0.0645,0.0649,-0.0446,0.0551,-0.0654,0.0628,-0.0615,0.0588,-0.0755,0.0629,-0.0834,0.0696,-0.056,0.0576,-0.0818,0.077,-0.0755,0.0737,-0.0631,0.0665,-0.0669,0.0615,-0.0782,0.0678,-0.0618,0.0649,-0.0606,0.0671,-0.0885,0.0899,-0.0737,0.0776,-0.0622,0.0702,-0.0542,0.0624,-0.0566,0.0649,-0.0517,0.0557,-0.0408,0.0415,-0.0591,0.0603,-0.0526,0.0393,-0.0564,0.0588,-0.058,0.0509,-0.0451,0.0429,-0.0552,0.0496,-0.0487,0.0568,-0.0486,0.0497,-0.0737,0.0771,-0.0595,0.0465,-0.0803,0.0799,-0.0528,0.0526,-0.0615,0.0531,-0.0731,0.0749,-0.0704,0.0689,-0.0593,0.0672,-0.0669,0.0663,-0.0711,0.0706,-0.0993,0.0788,-0.047,0.0547,-0.0553,0.0661,-0.0589,0.0539,-0.0546,0.0609,-0.0681,0.0535,-0.0565,0.0511,-0.0607,0.0715,-0.0764,0.0571,-0.0563,0.0729,-0.0505,0.0484,-0.0488,0.062,-0.0579,0.0603,-0.0762,0.0746,-0.053,0.0573,-0.0532,0.0669,-0.0561,0.0992,-0.0643,0.0601,-0.0821,0.0665,-0.0724,0.0611,-0.077,0.0825,-0.0925,0.0773,-0.0879,0.1001,-0.0786,0.0708,-0.0734,0.0876,-0.0712,0.0577,-0.0632,0.0627,-0.0834,0.0809,-0.0799,0.0759,-0.0702,0.0687,-0.0741,0.0638,-0.0642,0.0681,-0.052,0.0456,-0.0717,0.0462,-0.0779,0.0644,-0.0665,0.0909,-0.0831,0.0665,-0.0685,0.0587,-0.0868,0.0657,-0.069,0.0687,-0.0817,0.0686,-0.0889,0.0733,-0.0831,0.0982,-0.0737,0.0743,-0.064,0.0584,-0.0748,0.0762,-0.0773,0.0667,-0.1059,0.0861,-0.0948,0.1002,-0.0917,0.0821,-0.073,0.0835,-0.0648,0.059,-0.0609,0.0499,-0.0537,0.0624,-0.0604,0.0592,-0.0778,0.0771,-0.0724,0.0578,-0.0573,0.05,-0.0635,0.0588,-0.0686,0.0629,-0.0673,0.0707,-0.095,0.0885,-0.0632,0.0598,-0.0534,0.0603,-0.0605,0.0661,-0.0715,0.07,-0.076,0.0616,-0.075,0.063,-0.0847,0.0881,-0.0769,0.0744,-0.0813,0.0954,-0.0548,0.0764,-0.0622,0.0712,-0.0729,0.0737,-0.0625,0.0576,-0.0495,0.063,-0.0717,0.0735,-0.0753,0.0565,-0.053,0.0595,-0.0864,0.0903,-0.0809,0.076,-0.0706,0.0663,-0.0945,0.0908,-0.068,0.0839,-0.0912,0.1209,-0.0612,0.0656,-0.0597,0.0648,-0.0535,0.0522,-0.0648,0.0604,-0.0714,0.0767,-0.067,0.0657,-0.0845,0.0698,-0.0651,0.0595,-0.0554,0.0561,-0.0692,0.07,-0.0722,0.0618,-0.07,0.0626,-0.0577,0.0525,-0.082,0.0925,-0.0983,0.0903,-0.066,0.0801,-0.0621,0.0584,-0.0364,0.0328,-0.0987,0.0726,-0.0751,0.0682,-0.0658,0.0702,-0.0663,0.0655,-0.0548,0.0626,-0.053,0.0508,-0.0506,0.0517,-0.06,0.05,-0.0578,0.0569,-0.0444,0.0328,-0.0364,0.0349,-0.0585,0.0623,-0.0499,0.0671,-0.0482,0.0469,-0.0515,0.0493,-0.0423,0.0582,-0.0392,0.0296,-0.0327,0.0346,-0.0349,0.035,-0.0482,0.0391,-0.0467,0.0477,-0.0582,0.0597,-0.0621,0.0549,-0.0371,0.039,-0.0403,0.0414,-0.0541,0.056,-0.0452,0.038,-0.0565,0.0447,-0.0445,0.0478,-0.0428,0.0414,-0.0356,0.0375,-0.0461,0.0472,-0.0615,0.0567,-0.0441,0.0468,-0.0571,0.0471,-0.0484,0.0532,-0.0491,0.0418,-0.0408,0.0351,-0.0403,0.0494,-0.0671,0.0606,-0.0533,0.0499,-0.0527,0.0494,-0.0491,0.0436,-0.05,0.0474,-0.0589,0.0534,-0.0658,0.057,-0.05,0.0459,-0.0463,0.0428,-0.0486,0.0533,-0.0614,0.053,-0.0584,0.0478,-0.0572,0.0554,-0.0552,0.0469,-0.0532,0.0685,-0.0593,0.0468,-0.0766,0.0735,-0.0855,0.087,-0.0545,0.0583,-0.0755,0.0897,-0.0768,0.0959,-0.0746,0.0565,-0.0598,0.0571,-0.0417,0.0371,-0.0728,0.0576,-0.0575,0.058,-0.0708,0.0755,-0.0628,0.0562,-0.0618,0.0558,-0.0654,0.0683,-0.0594,0.0546,-0.0456,0.0464,-0.0513,0.0541,-0.0581,0.0603,-0.0386,0.0422,-0.0562,0.0528,-0.0406,0.0407,-0.0493,0.0414,-0.0389,0.0451,-0.0511,0.0517,-0.058,0.0517,-0.0493,0.043,-0.0485,0.048,-0.0557,0.0549,-0.0497,0.0504,-0.0441,0.0434,-0.0604,0.0608,-0.0446,0.0493,-0.0532,0.043,-0.0384,0.041,-0.0575,0.0523,-0.0567,0.0621,-0.0532,0.0524,-0.0518,0.0463,-0.0556,0.0442,-0.0438,0.0516,-0.0324,0.0331,-0.0397,0.0287,-0.0378,0.0305,-0.0415,0.0507,-0.035,0.0341,-0.0373,0.0403,-0.0491,0.0527,-0.0513,0.0557,-0.0422,0.0409,-0.062,0.0433,-0.0471,0.0443,-0.0409,0.0393,-0.0352,0.0269,-0.042,0.0388,-0.0369,0.044,-0.0471,0.0477,-0.0544,0.0466,-0.0387,0.041,-0.0512,0.0367,-0.0451,0.0456,-0.0483,0.0477,-0.0731,0.0863,-0.0661,0.0541,-0.0438,0.0419,-0.0412,0.0477,-0.0486,0.0553,-0.055,0.0472,-0.068,0.0692,-0.0633,0.0675,-0.0606,0.055,-0.0509,0.0517,-0.0542,0.0538,-0.069,0.0755,-0.0632,0.0658,-0.071,0.0593,-0.0613,0.0653,-0.0444,0.053,-0.0509,0.0597,-0.0475,0.0398,-0.0549,0.0543,-0.035,0.0343,-0.066,0.0533,-0.0508,0.045,-0.0534,0.0507,-0.0583,0.0641,-0.0493,0.0422,-0.0428,0.0376,-0.0454,0.0414,-0.0659,0.0791,-0.0452,0.0648,-0.0541,0.0586,-0.0428,0.0481,-0.0462,0.0442,-0.0414,0.0406,-0.0381,0.0355,-0.0641,0.0693,-0.0862,0.0794,-0.0771,0.0653,-0.0536,0.0439,-0.0415,0.035,-0.0329,0.0361,-0.022,0.0229,-0.0327,0.0303,-0.0339,0.0362,-0.0517,0.0519,-0.0384,0.0459,-0.0344,0.0429,-0.0367,0.0308,-0.0352,0.0533,-0.036,0.0437,-0.0439,0.0491,-0.0441,0.0461,-0.0339,0.0344,-0.0334,0.0357,-0.0624,0.0343,-0.0373,0.0376,-0.033,0.0316,-0.0305,0.0341,-0.0315,0.0381,-0.0334,0.0357,-0.054,0.0397,-0.0427,0.0399,-0.0478,0.0423,-0.0507,0.0442,-0.0421,0.0475,-0.0629,0.0589,-0.066,0.054,-0.0368,0.0377,-0.0517,0.0429,-0.0475,0.0438,-0.0414,0.0446,-0.0538,0.0445,-0.047,0.046,-0.0468,0.0491,-0.0373,0.0497,-0.0645,0.0522,-0.0549,0.0458,-0.0506,0.0472,-0.0613,0.0445,-0.0341,0.0328,-0.0374,0.0472,-0.0574,0.0563,-0.0537,0.061,-0.0518,0.0491,-0.0348,0.0324,-0.0356,0.0337,-0.0435,0.0412,-0.0369,0.035,-0.0382,0.0365,-0.0392,0.0344,-0.0673,0.054,-0.0409,0.0493,-0.0461,0.0438,-0.0579,0.0523,-0.0573,0.0626,-0.0664,0.059,-0.0683,0.0708,-0.054,0.0567,-0.061,0.0622,-0.0578,0.0621,-0.0649,0.0687,-0.0515,0.0597,-0.067,0.0523,-0.0584,0.0538,-0.0521,0.0465,-0.0806,0.0721,-0.0517,0.0425,-0.0594,0.0409,-0.0563,0.068,-0.0526,0.0548,-0.0532,0.0563,-0.0488,0.048,-0.0646,0.0592,-0.0693,0.0632,-0.057,0.0497,-0.0448,0.0542,-0.0428,0.0503,-0.0483,0.0432,-0.0437,0.0347,-0.0511,0.0395,-0.0359,0.0471,-0.0464,0.0364,-0.0346,0.0453,-0.0759,0.0499,-0.0691,0.0568,-0.044,0.057,-0.0747,0.076,-0.0459,0.0525,-0.0636,0.0579,-0.0479,0.0568,-0.046,0.0525,-0.0342,0.031,-0.0431,0.0625,-0.0407,0.0514,-0.0392,0.0418,-0.0524,0.0488,-0.0405,0.0484,-0.056,0.0591,-0.0513,0.0359,-0.0631,0.0746,-0.0496,0.0571,-0.0676,0.0486,-0.0678,0.0554,-0.0862,0.0518,-0.0503,0.0544,-0.057,0.0583,-0.0385,0.0425,-0.043,0.0354,-0.0365,0.0385,-0.0374,0.0378,-0.0321,0.0384,-0.0355,0.0395,-0.0351,0.037,-0.0323,0.0449,-0.0515,0.0502,-0.0408,0.0576,-0.052,0.0444,-0.0587,0.0546,-0.0519,0.0499,-0.0427,0.0408,-0.037,0.0414,-0.0399,0.0284,-0.0403,0.0493,-0.0313,0.0285,-0.026,0.025,-0.0412,0.0377,-0.0334,0.0358,-0.0376,0.0384,-0.0464,0.0404,-0.0535,0.0596,-0.0439,0.038,-0.0496,0.0572,-0.0434,0.0359,-0.0371,0.0383,-0.0398,0.0476,-0.0317,0.0469,-0.0361,0.0381,-0.0462,0.0469,-0.0578,0.0595,-0.0627,0.045,-0.0522,0.0532,-0.0425,0.0412,-0.0387,0.0422,-0.0607,0.0668,-0.058,0.054,-0.0527,0.0486,-0.0441,0.0418,-0.0452,0.0487,-0.0431,0.0468,-0.0692,0.0567,-0.0557,0.0581,-0.0591,0.0454,-0.0494,0.0429,-0.0652,0.0549,-0.048,0.0515,-0.0479,0.0438,-0.0406,0.042,-0.0392,0.0375,-0.0433,0.0399,-0.046,0.05,-0.038,0.0416,-0.0552,0.0551,-0.0578,0.051,-0.0441,0.0538,-0.0492,0.0488,-0.0428,0.0333,-0.0574,0.0446,-0.0576,0.058,-0.0418,0.0524,-0.0407,0.0378,-0.0593,0.0721,-0.0522,0.054,-0.0557,0.0501,-0.0525,0.0487,-0.0422,0.0405,-0.0373,0.0407,-0.0542,0.0575]
در حال بارگذاری
3:06
انگلستان, جشنواره غذا, نمایشگاه, نوار, چادر داخلی جمعیت والا کیسه حرکات Clunking عینک
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn