مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای انگلیسی, زبان انگلیسی, جمعیت انگلستان ...

انگلستان جشنواره غذا نمایشگاه خارجی Tannoy اطلاعیه جمعیت والا با دور موسیقی

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: هم همه، جمعیت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مردمجمعکارناوالنمایشگاهفستیوالکسیصوتصداهاجمع آوریازدحامfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0241,0.0275,-0.0277,0.0245,-0.0227,0.0264,-0.0305,0.0295,-0.0286,0.0254,-0.0247,0.0241,-0.0239,0.0206,-0.0207,0.024,-0.0225,0.0214,-0.0261,0.0226,-0.0235,0.0243,-0.0254,0.0275,-0.0256,0.0215,-0.023,0.0219,-0.0252,0.0174,-0.0214,0.0247,-0.0253,0.0245,-0.0238,0.0269,-0.0177,0.0179,-0.0211,0.0275,-0.0234,0.0231,-0.0231,0.0204,-0.0249,0.0227,-0.0192,0.0248,-0.0281,0.0223,-0.0161,0.02,-0.0232,0.0154,-0.0177,0.0182,-0.0182,0.019,-0.0213,0.0207,-0.0235,0.025,-0.0199,0.0205,-0.024,0.0215,-0.0238,0.0231,-0.024,0.0251,-0.0227,0.0253,-0.0275,0.0202,-0.024,0.0235,-0.0247,0.0205,-0.0265,0.0274,-0.0223,0.0262,-0.028,0.0192,-0.0244,0.0258,-0.0226,0.0254,-0.0264,0.032,-0.029,0.0332,-0.0316,0.038,-0.0281,0.0334,-0.0268,0.0276,-0.0251,0.0239,-0.023,0.0243,-0.0244,0.032,-0.0297,0.0259,-0.0266,0.0256,-0.0278,0.0283,-0.0284,0.0238,-0.0291,0.0228,-0.024,0.0235,-0.0229,0.02,-0.0266,0.028,-0.0264,0.0314,-0.0271,0.0283,-0.0398,0.0298,-0.0257,0.03,-0.0281,0.0288,-0.027,0.0245,-0.0231,0.028,-0.027,0.0269,-0.0276,0.0226,-0.027,0.0264,-0.0248,0.0259,-0.0313,0.0294,-0.0231,0.023,-0.0279,0.024,-0.0305,0.0319,-0.025,0.0266,-0.0241,0.026,-0.0265,0.03,-0.0242,0.0232,-0.0182,0.0156,-0.0206,0.0192,-0.0192,0.0195,-0.0185,0.0223,-0.021,0.0232,-0.0188,0.0247,-0.0264,0.0209,-0.02,0.0235,-0.0282,0.0249,-0.0226,0.0269,-0.0245,0.0221,-0.0309,0.027,-0.0264,0.0191,-0.0244,0.0226,-0.0292,0.0275,-0.0272,0.0278,-0.0178,0.0245,-0.0309,0.023,-0.0285,0.0238,-0.026,0.0279,-0.0302,0.0298,-0.0247,0.0306,-0.0209,0.0235,-0.0323,0.0281,-0.0276,0.026,-0.0233,0.027,-0.0246,0.0282,-0.0228,0.0245,-0.0304,0.0232,-0.034,0.0266,-0.0249,0.0249,-0.0248,0.0296,-0.0225,0.0284,-0.0234,0.0202,-0.0282,0.0327,-0.0222,0.0197,-0.023,0.0202,-0.025,0.0251,-0.0225,0.0259,-0.0217,0.0219,-0.0266,0.0203,-0.0276,0.0249,-0.0238,0.0277,-0.0258,0.0248,-0.0263,0.0244,-0.0344,0.0226,-0.0271,0.0271,-0.026,0.0222,-0.024,0.0234,-0.0239,0.0231,-0.0318,0.022,-0.0229,0.0211,-0.0191,0.02,-0.0166,0.0178,-0.0184,0.0199,-0.0176,0.0215,-0.0164,0.0212,-0.0227,0.0192,-0.0283,0.026,-0.0226,0.0258,-0.0345,0.0264,-0.0225,0.0241,-0.0209,0.026,-0.0309,0.0321,-0.0237,0.0204,-0.0229,0.0231,-0.0248,0.0199,-0.0181,0.0214,-0.0264,0.0213,-0.0175,0.0179,-0.0239,0.032,-0.0309,0.032,-0.0367,0.0398,-0.0426,0.0425,-0.0272,0.0273,-0.0304,0.0293,-0.0337,0.0347,-0.0314,0.0372,-0.0241,0.0302,-0.0267,0.0231,-0.0293,0.0257,-0.027,0.0314,-0.0233,0.0275,-0.0295,0.0284,-0.0234,0.0289,-0.0428,0.0327,-0.0467,0.0336,-0.0249,0.0316,-0.0259,0.0251,-0.0219,0.0218,-0.0302,0.0254,-0.0238,0.0281,-0.0255,0.0224,-0.0258,0.0274,-0.0283,0.0284,-0.0256,0.0288,-0.0218,0.0239,-0.0259,0.0277,-0.0232,0.0247,-0.021,0.0225,-0.0217,0.0259,-0.0227,0.0273,-0.0217,0.021,-0.0235,0.0239,-0.0273,0.0282,-0.0267,0.0255,-0.0258,0.0205,-0.0243,0.0233,-0.0291,0.0259,-0.0242,0.0181,-0.021,0.0236,-0.0231,0.0235,-0.0252,0.0201,-0.0252,0.0243,-0.0189,0.0244,-0.024,0.0204,-0.0237,0.0272,-0.0249,0.0305,-0.0208,0.0231,-0.0276,0.0226,-0.0271,0.024,-0.0249,0.0255,-0.022,0.0249,-0.0223,0.0262,-0.0239,0.0241,-0.0289,0.0254,-0.0268,0.0276,-0.0251,0.0263,-0.0266,0.0227,-0.0232,0.0255,-0.0261,0.0255,-0.0255,0.0242,-0.0287,0.0284,-0.0245,0.0248,-0.0272,0.0258,-0.0277,0.0265,-0.0309,0.0353,-0.023,0.0338,-0.0271,0.0244,-0.0276,0.0287,-0.0276,0.0259,-0.0298,0.0279,-0.0297,0.0244,-0.0309,0.0266,-0.0247,0.026,-0.0272,0.0275,-0.0282,0.0288,-0.0264,0.0237,-0.0207,0.0239,-0.0279,0.0244,-0.039,0.032,-0.0215,0.0229,-0.0258,0.0311,-0.0269,0.0246,-0.0272,0.0287,-0.0239,0.0269,-0.0248,0.0257,-0.0227,0.0271,-0.022,0.0271,-0.0249,0.0242,-0.025,0.026,-0.0217,0.0305,-0.023,0.0226,-0.0232,0.0217,-0.0217,0.0231,-0.021,0.0212,-0.018,0.0197,-0.02,0.0211,-0.0222,0.0186,-0.0206,0.0205,-0.0233,0.0219,-0.0205,0.0247,-0.0204,0.0231,-0.0216,0.0238,-0.0272,0.0184,-0.0208,0.0193,-0.0232,0.0217,-0.0269,0.0226,-0.021,0.0232,-0.0221,0.0293,-0.0277,0.0269,-0.0307,0.0229,-0.0297,0.0223,-0.0307,0.0257,-0.0206,0.0194,-0.0254,0.026,-0.0225,0.023,-0.021,0.0238,-0.0226,0.0284,-0.0208,0.0247,-0.0212,0.0194,-0.0197,0.0227,-0.0232,0.0209,-0.0617,0.0767,-0.1329,0.1178,-0.1242,0.1213,-0.1211,0.0983,-0.0809,0.0801,-0.096,0.0832,-0.054,0.0582,-0.0492,0.0535,-0.053,0.0653,-0.0431,0.0447,-0.0557,0.0559,-0.0727,0.0598,-0.111,0.1057,-0.134,0.1118,-0.0834,0.0894,-0.0914,0.0842,-0.062,0.0659,-0.0802,0.0845,-0.0877,0.0847,-0.1133,0.1209,-0.053,0.0606,-0.0421,0.0459,-0.0267,0.0291,-0.028,0.0294,-0.024,0.0237,-0.0743,0.0638,-0.1375,0.1035,-0.1331,0.1348,-0.0932,0.0718,-0.0441,0.0385,-0.0307,0.0293,-0.0296,0.0298,-0.0312,0.0301,-0.0452,0.0515,-0.081,0.0841,-0.105,0.0819,-0.0692,0.067,-0.0612,0.059,-0.0419,0.0408,-0.0272,0.0274,-0.0249,0.0266,-0.0183,0.021,-0.0211,0.0199,-0.0221,0.0258,-0.0569,0.0489,-0.0882,0.0744,-0.09,0.0976,-0.0908,0.1016,-0.0857,0.071,-0.0656,0.0632,-0.0855,0.0645,-0.0582,0.0511,-0.0777,0.0811,-0.0771,0.0814,-0.0616,0.0693,-0.0744,0.0731,-0.0701,0.072,-0.086,0.0903,-0.0831,0.0835,-0.0703,0.0518,-0.0631,0.0594,-0.0653,0.0701,-0.0762,0.0722,-0.0467,0.0477,-0.0322,0.0385,-0.0232,0.0227,-0.0296,0.0278,-0.0257,0.0233,-0.0269,0.0248,-0.0475,0.0439,-0.056,0.0627,-0.056,0.0636,-0.0712,0.0785,-0.0793,0.0711,-0.062,0.056,-0.0835,0.0592,-0.0459,0.0381,-0.0625,0.0631,-0.0848,0.071,-0.0684,0.0703,-0.0455,0.0345,-0.0198,0.0216,-0.0307,0.0367,-0.0664,0.0709,-0.0563,0.0538,-0.0567,0.0504,-0.0576,0.0672,-0.0583,0.0427,-0.0394,0.0373,-0.0603,0.0485,-0.0482,0.0508,-0.0297,0.0294,-0.0245,0.0249,-0.097,0.1265,-0.1035,0.1026,-0.0661,0.0795,-0.0504,0.0517,-0.0315,0.0301,-0.0324,0.0253,-0.0288,0.0289,-0.0206,0.0236,-0.0237,0.0272,-0.0317,0.0246,-0.031,0.0277,-0.028,0.0273,-0.0237,0.0372,-0.0244,0.0219,-0.0223,0.021,-0.0304,0.0219,-0.02,0.0224,-0.0211,0.0207,-0.0237,0.0221,-0.0283,0.0238,-0.0406,0.0412,-0.0319,0.027,-0.0238,0.0241,-0.0251,0.0259,-0.0254,0.0238,-0.0315,0.0241,-0.0258,0.0214,-0.0198,0.0166,-0.0228,0.0267,-0.0238,0.0204,-0.0236,0.0218,-0.0238,0.0198,-0.0222,0.0257,-0.0301,0.0295,-0.0547,0.0444,-0.0252,0.025,-0.0282,0.0245,-0.0248,0.0273,-0.023,0.028,-0.0231,0.0228,-0.0799,0.0669,-0.0331,0.0325,-0.0322,0.028,-0.0295,0.0309,-0.0255,0.0313,-0.0287,0.0257,-0.0249,0.025,-0.0262,0.0246,-0.0241,0.0255,-0.0242,0.0309,-0.024,0.0303,-0.0325,0.0263,-0.0288,0.0319,-0.0342,0.026,-0.024,0.0225,-0.0273,0.0293,-0.0269,0.0375,-0.0293,0.0304,-0.0352,0.0288,-0.031,0.0257,-0.0216,0.0278,-0.0882,0.0829,-0.0263,0.0292,-0.0325,0.0376,-0.0285,0.031,-0.0293,0.0242,-0.0255,0.022,-0.0221,0.0206,-0.0279,0.0289,-0.0216,0.0232,-0.0212,0.0255,-0.0217,0.0256,-0.0253,0.0294,-0.031,0.0281,-0.0293,0.0326,-0.0231,0.0219,-0.0232,0.0239,-0.0237,0.0231,-0.0297,0.0222,-0.0205,0.0254,-0.0217,0.023,-0.0195,0.0198,-0.0207,0.0224,-0.0345,0.0256,-0.0299,0.0259,-0.022,0.0241,-0.0283,0.0295,-0.0376,0.0302,-0.0361,0.0271,-0.0296,0.0249,-0.025,0.0317,-0.0298,0.0373,-0.0264,0.026,-0.0264,0.0221,-0.0265,0.0323,-0.0281,0.0324,-0.0315,0.0285,-0.0308,0.0296,-0.031,0.0257,-0.0231,0.0264,-0.032,0.028,-0.0314,0.0255,-0.027,0.0289,-0.0266,0.0246,-0.0254,0.0262,-0.0293,0.0295,-0.0272,0.0296,-0.0223,0.0283,-0.0241,0.0361,-0.0277,0.0176,-0.0198,0.0202,-0.02,0.0266,-0.0208,0.0211,-0.0327,0.0264,-0.0287,0.0236,-0.0308,0.0322,-0.0259,0.0304,-0.0238,0.0236,-0.0264,0.0232,-0.0329,0.035,-0.034,0.0355,-0.03,0.0278,-0.0311,0.0214,-0.0192,0.0185,-0.0231,0.0274,-0.0287,0.0327,-0.021,0.0223,-0.0238,0.0198,-0.0208,0.0175,-0.0178,0.0194,-0.0203,0.0218,-0.0219,0.0239,-0.0195,0.0209,-0.022,0.0246,-0.0226,0.0184,-0.0246,0.0287,-0.0325,0.0331,-0.0191,0.0199,-0.0172,0.0182,-0.02,0.0207,-0.0237,0.0255,-0.0197,0.0201,-0.0173,0.0195,-0.0199,0.0197,-0.017,0.021,-0.0202,0.0238,-0.0325,0.0382,-0.025,0.0291,-0.0198,0.0177,-0.0281,0.0268,-0.0202,0.0258,-0.1013,0.1051,-0.104,0.0858,-0.198,0.1207,-0.1138,0.1277,-0.0973,0.0944,-0.065,0.0648,-0.1394,0.111,-0.1475,0.1465,-0.0927,0.0944,-0.1168,0.1174,-0.0719,0.0501,-0.0349,0.039,-0.0382,0.0316,-0.0295,0.0277,-0.0313,0.0269,-0.0595,0.067,-0.0452,0.0405,-0.1496,0.1066,-0.1616,0.1674,-0.18,0.1273,-0.0835,0.0804,-0.1091,0.1156,-0.07,0.0638,-0.0473,0.0461,-0.0386,0.0419,-0.0345,0.0369,-0.0324,0.0326,-0.0527,0.0517,-0.1059,0.128,-0.095,0.1006,-0.12,0.1049,-0.0972,0.0914,-0.1081,0.0957,-0.0826,0.0905,-0.1242,0.1042,-0.0701,0.0646,-0.0426,0.0389,-0.038,0.038,-0.0251,0.0315,-0.0318,0.0257,-0.0296,0.0412,-0.0356,0.0268,-0.1124,0.0751,-0.1334,0.1319,-0.1727,0.1779,-0.0755,0.0726,-0.0526,0.0439,-0.0315,0.0287,-0.0202,0.0229,-0.0201,0.0186,-0.1336,0.1071,-0.1217,0.1127,-0.1147,0.1026,-0.1168,0.1033,-0.1198,0.1205,-0.0623,0.0845,-0.0429,0.0408,-0.0302,0.0295,-0.0293,0.0309,-0.0319,0.0311,-0.0232,0.0252,-0.036,0.0335,-0.0713,0.068,-0.1064,0.1092,-0.0817,0.0858,-0.119,0.1036,-0.151,0.1356,-0.111,0.1319,-0.0812,0.0878,-0.0882,0.0885,-0.1102,0.0932,-0.0839,0.0808,-0.0919,0.1061,-0.0514,0.0515,-0.0428,0.0334,-0.121,0.1356,-0.1705,0.2075,-0.1295,0.0925,-0.063,0.068,-0.0319,0.0311,-0.0736,0.0728,-0.0655,0.0709,-0.0384,0.0403,-0.0265,0.0277,-0.0302,0.0295,-0.0314,0.024,-0.0338,0.0293,-0.0577,0.0587,-0.0793,0.0831,-0.1118,0.0943,-0.1313,0.1272,-0.0948,0.0977,-0.1386,0.1242,-0.0922,0.0991,-0.1039,0.0846,-0.0679,0.0746,-0.0662,0.0715,-0.1006,0.0806,-0.1006,0.088,-0.1105,0.106,-0.0569,0.0433,-0.0328,0.0291,-0.0298,0.0366,-0.0888,0.1023,-0.1013,0.121,-0.136,0.1031,-0.1239,0.1086,-0.1288,0.1338,-0.1376,0.1584,-0.0679,0.0626,-0.0397,0.0338,-0.1159,0.1348,-0.1565,0.1434,-0.1332,0.1187,-0.1056,0.1115,-0.104,0.1529,-0.1165,0.1025,-0.1444,0.1338,-0.1223,0.1417,-0.0827,0.0658,-0.0377,0.0327,-0.0333,0.0337,-0.0307,0.03,-0.0616,0.0743,-0.0957,0.0911,-0.0492,0.0751,-0.0415,0.0392,-0.033,0.0323,-0.0249,0.0246,-0.0248,0.0242,-0.0302,0.0223,-0.0261,0.0237,-0.0253,0.0232,-0.0256,0.0291,-0.0337,0.0324,-0.0271,0.0277,-0.0297,0.0345,-0.0297,0.0258,-0.0262,0.0282,-0.0272,0.0258,-0.0322,0.0329,-0.0231,0.0278,-0.0268,0.0242,-0.0241,0.0241,-0.0255,0.0226,-0.024,0.027,-0.0314,0.0265,-0.0285,0.0239,-0.0249,0.0235,-0.0289,0.0272,-0.0318,0.0286,-0.0297,0.0287,-0.0291,0.0254,-0.0251,0.0307,-0.0291,0.0302,-0.0239,0.0222,-0.021,0.0219,-0.0238,0.024,-0.0217,0.0202,-0.0233,0.0226,-0.0218,0.0195,-0.0251,0.0207,-0.0207,0.0223,-0.0271,0.0299,-0.0227,0.028,-0.0217,0.0187,-0.0217,0.0241,-0.0227,0.0214,-0.0199,0.0195,-0.0216,0.0206,-0.0216,0.0211,-0.0335,0.0274,-0.0247,0.0223,-0.0202,0.0189,-0.026,0.0256,-0.0226,0.0205,-0.0249,0.0254,-0.028,0.021,-0.0208,0.0196,-0.0234,0.0211,-0.0196,0.0186,-0.0216,0.0209,-0.0205,0.0215,-0.0186,0.0168,-0.0218,0.0236,-0.023,0.0244,-0.0268,0.0273,-0.0183,0.0224,-0.0175,0.017,-0.0237,0.0215,-0.0364,0.0299,-0.0324,0.0256,-0.0395,0.039,-0.0501,0.0371,-0.0424,0.0373,-0.0413,0.0287,-0.0289,0.0389,-0.0286,0.0321,-0.0286,0.0229,-0.0302,0.0275,-0.0258,0.0317,-0.0284,0.0263,-0.0281,0.0247,-0.0212,0.0221,-0.0305,0.0219,-0.0211,0.0231,-0.022,0.0207,-0.0276,0.0232,-0.0325,0.0269,-0.0229,0.0177,-0.0267,0.0284,-0.0247,0.0248,-0.0244,0.0236,-0.0221,0.0217,-0.0217,0.0196,-0.0192,0.0201,-0.0314,0.0264,-0.0258,0.0238,-0.0228,0.0201,-0.0249,0.0306,-0.037,0.0401,-0.0251,0.0358,-0.0236,0.0262,-0.0234,0.0225,-0.0288,0.0282,-0.0233,0.0271,-0.0255,0.0242,-0.0259,0.0252,-0.0307,0.0225,-0.0313,0.0245,-0.0268,0.023,-0.0242,0.0206,-0.0261,0.0277,-0.0254,0.0249,-0.0251,0.0255,-0.0225,0.0254,-0.0277,0.0296,-0.0264,0.0211,-0.0266,0.0209,-0.0301,0.0291,-0.0333,0.0402,-0.0365,0.0346,-0.0302,0.0311,-0.0238,0.0236,-0.0265,0.0257,-0.0265,0.0276,-0.0304,0.0276,-0.021,0.0194]
در حال بارگذاری
2:33
انگلستان جشنواره غذا نمایشگاه خارجی Tannoy اطلاعیه جمعیت والا با دور موسیقی
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn