مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ماشین Highlander درب INT باز 3

تویوتا هایلندر SUV -درب ماشین باز, داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینhighlanderبازباز کردنSUVtoyota
[-0.0001,0,-0.0008,0,-0.0018,-0.0007,-0.012,-0.0019,-0.0386,-0.0086,-0.0256,0.1133,-0.0257,0.1158,-0.0849,-0.0184,-0.0281,0.0313,-0.1171,0.0159,-0.1512,-0.0858,-0.0833,0.113,0.1068,0.1569,0.0427,0.1444,-0.1269,0.0396,-0.1452,-0.0927,-0.0914,-0.0031,-0.0068,0.0789,0.0497,0.0976,-0.0128,0.0536,-0.0567,-0.0144,-0.0768,-0.0493,-0.0654,0.0262,0.0059,0.0738,0.0175,0.0674,-0.0251,0.03,-0.0618,-0.0241,-0.0464,0.0112,0.0098,0.052,0.0051,0.0462,-0.0047,0.012,-0.0323,-0.0011,-0.0408,-0.019,-0.0188,0.028,0.0176,0.0307,-0.0053,0.0174,-0.018,-0.0057,-0.0182,-0.0023,-0.0018,0.0177,-0.0152,0.0107,-0.0156,0.0114,0.012,0.0308,0,0.0289,-0.0213,-0.0005,-0.0181,-0.0055,-0.0072,-0.0011,-0.0149,-0.0071,-0.0107,0.0151,0.0153,0.0249,-0.0134,0.018,-0.0168,-0.011,-0.0109,-0.0043,-0.004,0.0113,0.0116,0.02,0.0009,0.0178,-0.0068,0.0008,-0.0066,-0.0033,-0.0071,-0.0036,-0.0095,-0.0068,-0.0085,-0.0004,-0.0004,0.0053,0.0022,0.0092,0.0002,0.0104,-0.0051,0.0057,-0.009,-0.0018,-0.0067,0.0014,-0.0018,0.0037,0.0009,0.0073,0.0042,0.0088,-0.0072,0.0041,-0.0134,-0.0075,-0.0136,-0.0051,-0.0049,0.0082,0.0085,0.0113,0.0036,0.0092,-0.005,0.0037,-0.0091,-0.0051,-0.0058,-0.0006,-0.0007,0.002,0.002,0.0052,0.0011,0.0055,-0.0043,0.0011,-0.0043,-0.0011,-0.0022,0.0005,-0.0003,0.0015,0.0005,0.0014,0.0006,0.0036,0.0001,0.0036,-0.0032,0,-0.0033,-0.0019,-0.0026,-0.0009,-0.0018,0.0003,0.0003,0.004,0.0031,0.0045,-0.0006,0.0032,-0.0031,-0.0005,-0.0037,-0.0025,-0.0038,-0.0008,-0.001,0.0039,0.0037,0.0045,0.0008,0.004,-0.0025,0.0012,-0.0056,-0.0026,-0.0056,-0.0019,-0.0018,0.0035,0.0032,0.0045,0.0009,0.0044,-0.0025,0.0008,-0.0038,-0.0026,-0.0033,-0.0007,-0.0007,0.0024,0.0023,0.0039,0.0011,0.0039,-0.0028,0.0011,-0.0041,-0.0028,-0.004,-0.0009,-0.0011,0.0011,0.001,0.0021,0.0019,0.0033,0.0005,0.003,-0.0023,0.0004,-0.0032,-0.0021,-0.0023,-0.0001,-0.0007,0.0013,0.0003,0.0019,0.0012,0.0023,-0.0021,0.0016,-0.0036,-0.0016,-0.0037,0.001,-0.0005,0.0038,0.0022,0.0051,-0.0018,0.003,-0.0031,-0.0013,-0.0025,-0.0017,-0.0021,0.0001,0,0.0019,0.0008,0.0028,-0.0001,0.0019,-0.0014,-0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0018,0.0005,-0.0018,0.0003,-0.0009,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.002,0.002,-0.001,0.0026,-0.0028,0.0002,-0.0002,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0027,-0.0008,-0.0025,0.0005,-0.0013,0.0029,-0.0006,0.0026,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0036,0.0023,-0.0009,0.0025,-0.0019,0.0014,0.0011,0.0042,-0.0047,0.0014,-0.0036,-0.0014,-0.0018,0.0002,0.0001,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0029,0.0035,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0009,0.0002,0.002,-0.0005,0.0025,-0.0005,0.0017,-0.0021,0.0013,-0.0035,-0.0005,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0028,0.0023,-0.0014,0.0033,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0017,-0.0014,0.0032,-0.0017,0.0033,-0.0034,-0.0003,-0.003,0.0017,-0.0012,0.0021,-0.0021,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0006,0.0032,-0.0041,0.0029,-0.0069,0.0074,-0.0055,0.0071,-0.005,0.0057,-0.0049,0.0064,-0.002,0.0053,-0.0085,0.0014,-0.007,0.0049,-0.0018,0.0037,-0.0022,0.0043,-0.0008,0.0037,-0.0022,0.0003,-0.0027,-0.0002,-0.0025,0.0013,-0.0033,0.0022,-0.0003,0.0022,0.0001,0.0021,-0.0009,0.0016,-0.0038,-0.0009,-0.0038,-0.0004,-0.0036,0.002,0.0021,0.0057,0.0007,0.0036,-0.0013,0.0021,-0.0057,-0.001,-0.0056,0.0006,-0.0036,0.0048,0.0011,0.0061,-0.0021,0.0031,-0.0053,-0.0006,-0.0045,-0.0011,-0.0029,0.0015,-0.0011,0.0068,0.0024,0.0057,-0.0018,0.0024,-0.004,-0.0016,-0.0047,-0.0027,-0.0035,0.0029,0.001,0.0059,-0.0002,0.0052,-0.0031,0.0007,-0.0054,-0.0022,-0.0052,0.0022,-0.004,0.007,0.0026,0.0092,-0.0009,0.008,-0.0062,0.0009,-0.007,-0.0014,-0.0073,0.0026,-0.0011,0.0052,0.003,0.007,-0.0009,0.0051,-0.0083,0.0011,-0.0085,-0.0023,-0.0032,0.0018,0.0016,0.0041,-0.0011,0.0052,-0.0014,0.004,-0.0046,0.0005,-0.0061,-0.0009,-0.0063,0.0143,-0.0368,0.0449,-0.0196,0.0263,-0.0112,0.0147,-0.0143,0.0105,-0.0254,0.0108,-0.0217,0.0095,-0.0142,0.0148,-0.0115,0.0162,-0.0199,0.0242,-0.0122,0.0094,-0.0137,0.0033,-0.0116,0.0113,-0.0028,0.0092,-0.0031,0.0088,-0.005,0.008,-0.0097,0.0037,-0.0235,0.0171,-0.0202,0.013,-0.0103,0.0107,-0.0165,0.0068,-0.0015,0.0173,-0.004,0.0069,-0.0087,0.0049,-0.0186,0.0051,-0.0175,0.0071,0.0023,0.0134,0.0101,0.0148,-0.0099,0.0096,-0.0122,-0.0069,-0.0081,-0.0004,-0.0001,0.0052,0.0015,0.0094,-0.0042,0.0092,-0.0078,0.0013,-0.0079,-0.0006,-0.002,0.0001,0,0.0051,-0.0001,0.0047,-0.0014,0.0022,-0.0027,-0.001,-0.0028,-0.0005,-0.0028,0.0001,-0.0011,0.0003,0.0001,0.0034,-0.0005,0.002,-0.0011,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0027,0.0006,0.0005,0.0019,-0.0003,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0027,-0.0002,-0.0006,0.0017,-0.0021,0.0015,-0.0026,-0.0014,-0.0016,0.0023,-0.0021,0.003,-0.0031,0.0061,-0.0091,0.0065,-0.0115,0.0098,-0.006,0.0073,-0.0064,0.0013,-0.0039,0.0003,-0.0001,0.0021,0.002,0.0049,0.0001,0.0027,-0.0029,0.0013,-0.0037,0.0004,-0.0053,0.0014,-0.0037,0.0051,0.0003,0.0032,-0.0005,0.0009,-0.0021,0.0012,-0.0034,-0.0015,-0.0041,0.0001,-0.001,0.0046,0,0.0043,-0.0012,0.0021,-0.0003,0.0013,-0.0026,-0.0001,-0.004,-0.0004,-0.0031,0.0023,0.0017,0.0045,-0.0009,0.0035,-0.0017,0.0007,-0.002,-0.0002,-0.0032,0.0007,-0.0061,0.004,0.0018,0.0063,-0.0013,0.0041,-0.0036,-0.0002,-0.0022,-0.0006,-0.0023,-0.0001,-0.0036,0.0011,0.0008,0.0064,-0.0007,0.0056,-0.0041,-0.0005,-0.0038,-0.0023,-0.0029,0.0002,-0.0017,0.0031,0.0027,0.0069,-0.0015,0.0052,-0.0043,-0.0014,-0.004,-0.0023,-0.0029,-0.0009,-0.0013,0.0023,0.0022,0.0053,-0.0001,0.0052,-0.0047,0.0015,-0.0048,-0.0025,-0.0042,0.001,-0.0012,0.0029,0.0019,0.0037,-0.0006,0.0023,-0.0027,-0.0002,-0.0033,-0.0025,-0.0031,0.0007,-0.0014,0.0029,0.0016,0.0044,0.0012,0.0043,-0.0029,0.0012,-0.0039,-0.0021,-0.002,-0.0003,-0.0005,0.0015,0.0013,0.0027,-0.0014,0.0016,-0.0033,0.0005,-0.003,0.0009,-0.0013,0.001,0.0006,0.0016,0.0005,0.0018,-0.0005,0.0009,-0.002,0.0004,-0.0029,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0017,-0.0005,0.0014,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0004,-0.0003,0.0018,-0.002,0.0014,-0.002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0019,-0.0004,0.0022,-0.0004,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0027,-0.001,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0004,0.0001,0.0013,0.0002,0.0018,-0.0022,0.0006,-0.0022,0.0005,-0.0021,0.0009,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0009,0.0004,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0019,0.0004,-0.0018,0.0006,0.0004,0.0017,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0014,0.0001,-0.0025,0.0031,-0.0018,0.0029,-0.0022,0.0019,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0016,-0.0002,-0.0004,0.0011,0.0002,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0.0013,0,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0001,-0.0001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0006,-0.0018,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0006,0.0001,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0009,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0001,0,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0009,0,-0.0003,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0012,-0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.0009,0.0004,0.0002,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0007,0.0004,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0006,0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,0,-0.0004,0.0004,0.0003,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0008,0,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0006,0.0005,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,0,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0004,-0.001,0.0005,0,0.0018,0.0005,0.0018,-0.0025,0.0004,-0.0024,0.0003,-0.0003,0.0024,-0.0004,0.0031,-0.0019,-0.0004,-0.0023,0.0011,0.0005,0.0033,-0.0019,0.0013,-0.0028,-0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0003,0.0013,-0.0005,0.0011,0.0007,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0022,-0.0013,-0.0015,0.0008,0.0005,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0011,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0009,-0.0003,-0.0011,0.0002,-0.0003,0.0012,0,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0009,0,-0.0005,0.0008,0.0002,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0005,0.0003,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0.0007,0.0002,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
تویوتا هایلندر SUV -درب ماشین باز, داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری