مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0139,0.0229,-0.1357,0.1311,-0.1557,0.173,-0.1939,0.2101,-0.2155,0.2158,-0.2104,0.2024,-0.2016,0.2146,-0.2089,0.2134,-0.2058,0.1985,-0.1989,0.2068,-0.2091,0.2178,-0.2066,0.214,-0.1952,0.2014,-0.2126,0.222,-0.2073,0.2117,-0.2077,0.1977,-0.2126,0.2104,-0.205,0.2185,-0.2036,0.2091,-0.1932,0.208,-0.2088,0.2186,-0.2059,0.2124,-0.2031,0.1985,-0.2062,0.2061,-0.2105,0.2159,-0.2028,0.2132,-0.1975,0.2046,-0.2024,0.2129,-0.2115,0.2135,-0.2012,0.201,-0.1936,0.2082,-0.2135,0.2174,-0.2013,0.2086,-0.2034,0.1974,-0.1873,0.2083,-0.2097,0.2144,-0.2056,0.2082,-0.1966,0.1995,-0.2081,0.2165,-0.2108,0.2144,-0.1799,0.1518,-0.1067,0.1219,-0.0461,0.052,-0.0156,0.0163,-0.0065,0.0046,-0.0026,0.0032,-0.0023,0.0024,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0324,0.0343,-0.1317,0.1265,-0.2029,0.1716,-0.2072,0.2166,-0.2116,0.2151,-0.1888,0.2075,-0.2133,0.2175,-0.1942,0.2041,-0.2057,0.209,-0.2056,0.2164,-0.2053,0.2137,-0.1906,0.2116,-0.2125,0.2194,-0.2031,0.2083,-0.2038,0.2056,-0.2149,0.2151,-0.2011,0.2144,-0.2021,0.2056,-0.1952,0.2132,-0.2134,0.2177,-0.2037,0.205,-0.1975,0.2111,-0.2139,0.2159,-0.2014,0.206,-0.2005,0.2054,-0.1943,0.2099,-0.2135,0.2163,-0.207,0.2091,-0.1902,0.2074,-0.212,0.2179,-0.2067,0.2124,-0.2073,0.2009,-0.2047,0.2079,-0.2147,0.2169,-0.2042,0.2166,-0.206,0.2049,-0.1918,0.2114,-0.2146,0.2186,-0.204,0.2104,-0.2066,0.1979,-0.2116,0.2173,-0.2072,0.2137,-0.2051,0.198,-0.1995,0.2088,-0.214,0.2148,-0.2019,0.2158,-0.2048,0.206,-0.1898,0.2086,-0.2128,0.2166,-0.2091,0.2133,-0.2062,0.2011,-0.2051,0.2077,-0.2146,0.2146,-0.2025,0.2144,-0.2088,0.2034,-0.1983,0.2117,-0.2145,0.211,-0.1356,0.1094,-0.0506,0.0628,-0.0286,0.0339,-0.0097,0.0086,-0.0048,0.0042,-0.002,0.0025,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0138,0.0044,-0.1351,0.1285,-0.1531,0.174,-0.2043,0.2147,-0.2094,0.2145,-0.2144,0.1961,-0.2113,0.2092,-0.2022,0.2166,-0.2087,0.196,-0.1968,0.2063,-0.2121,0.2172,-0.2077,0.2125,-0.2061,0.1974,-0.2129,0.2178,-0.2087,0.2122,-0.2095,0.1993,-0.1983,0.2085,-0.211,0.2153,-0.2051,0.2119,-0.1835,0.1962,-0.1357,0.1757,-0.0494,0.0977,-0.0355,0.0419,-0.0112,0.0101,-0.005,0.0042,-0.0031,0.0028,-0.0024,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0297,0.0322,-0.1302,0.1113,-0.1664,0.1874,-0.1949,0.1898,-0.2078,0.204,-0.2153,0.2146,-0.2062,0.2046,-0.2028,0.2058,-0.2023,0.2132,-0.2116,0.2141,-0.2047,0.1998,-0.2073,0.2153,-0.2142,0.2139,-0.2099,0.2002,-0.2041,0.2066,-0.2161,0.2137,-0.2043,0.2123,-0.2069,0.2068,-0.1987,0.2087,-0.2143,0.2165,-0.203,0.2056,-0.2082,0.2003,-0.2134,0.2048,-0.2079,0.2135,-0.2084,0.1967,-0.1998,0.2056,-0.2071,0.2151,-0.2149,0.2108,-0.2101,0.2034,-0.1939,0.2074,-0.2168,0.2169,-0.2065,0.2077,-0.2093,0.1953,-0.2003,0.2065,-0.2152,0.2144,-0.207,0.2132,-0.2041,0.2056,-0.2009,0.2119,-0.2151,0.211,-0.2034,0.2061,-0.2101,0.1995,-0.2115,0.2055,-0.2104,0.2149,-0.2075,0.1989,-0.2034,0.2048,-0.2016,0.2137,-0.2135,0.2154,-0.2092,0.2057,-0.1906,0.2065,-0.2126,0.2161,-0.2068,0.211,-0.2068,0.1961,-0.201,0.2063,-0.2119,0.2135,-0.2015,0.2142,-0.2073,0.203,-0.192,0.2069,-0.2111,0.2157,-0.2101,0.2097,-0.209,0.197,-0.1636,0.1346,-0.0561,0.0759,-0.0363,0.0308,-0.0076,0.0067,-0.0031,0.0028,-0.001,0.002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.033,0.0361,-0.1314,0.1244,-0.1472,0.1706,-0.2019,0.2139,-0.2087,0.2081,-0.189,0.2017,-0.2068,0.2189,-0.2009,0.2064,-0.207,0.1996,-0.206,0.2086,-0.2038,0.2157,-0.2027,0.2088,-0.193,0.2116,-0.2054,0.2188,-0.205,0.2104,-0.2071,0.1996,-0.2022,0.2107,-0.2075,0.2168,-0.1996,0.2012,-0.2033,0.2062,-0.189,0.2112,-0.2082,0.214,-0.2018,0.2077,-0.1938,0.1977,-0.2028,0.2175,-0.21,0.2144,-0.1985,0.2027,-0.2016,0.205,-0.2063,0.2128,-0.2032,0.2162,-0.2029,0.208,-0.2007,0.2112,-0.1949,0.215,-0.2103,0.2168,-0.1981,0.2058,-0.2063,0.2004,-0.2071,0.214,-0.2053,0.2148,-0.1973,0.2027,-0.1812,0.16,-0.0972,0.1208,-0.0429,0.0516,-0.0182,0.017,-0.0067,0.0083,-0.0031,0.0046,-0.0027,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0042,-0.1244,0.1115,-0.1711,0.1915,-0.1716,0.1812,-0.1953,0.2169,-0.2076,0.2142,-0.2055,0.2079,-0.1936,0.1949,-0.2079,0.2167,-0.2035,0.2077,-0.2003,0.2018,-0.208,0.208,-0.2005,0.2152,-0.2062,0.2088,-0.1911,0.2111,-0.2068,0.2177,-0.207,0.2097,-0.2004,0.1999,-0.1985,0.2049,-0.2076,0.2108,-0.1944,0.2024,-0.1997,0.206,-0.188,0.2053,-0.1617,0.1253,-0.0697,0.073,-0.0347,0.0447,-0.0117,0.0123,-0.005,0.0034,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری