مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 20 افکت صدای Silverado

برچسب های مرتبط با صدای Silverado

ماشین

کامیون

وسیله نقلیه

فرمان

فضای داخلی ماشین

بوق ماشین

حرکت اتومبیل

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0015,-0.0026,0.0022,-0.0193,0.0212,-0.0506,0.0531,-0.0912,0.1094,-0.1652,0.1686,-0.1302,0.1693,-0.1678,0.1784,-0.1952,0.1799,-0.2215,0.129,-0.2109,0.2207,-0.2275,0.1801,-0.1555,0.1996,-0.2188,0.1982,-0.2168,0.15,-0.2188,0.2297,-0.2266,0.192,-0.2145,0.1844,-0.222,0.2346,-0.2283,0.1555,-0.2146,0.2148,-0.2213,0.1995,-0.2048,0.1837,-0.2232,0.2307,-0.132,0.1739,-0.2235,0.2094,-0.2262,0.2138,-0.2139,0.2014,-0.2209,0.2326,-0.203,0.1754,-0.2188,0.2019,-0.2289,0.1232,-0.2157,0.2184,-0.2245,0.2331,-0.2023,0.1675,-0.2275,0.1982,-0.2251,0.1378,-0.233,0.2257,-0.2171,0.2259,-0.2036,0.1681,-0.236,0.1951,-0.1836,0.139,-0.2393,0.2313,-0.2132,0.1547,-0.2002,0.2262,-0.2388,0.2021,-0.1905,0.1379,-0.2381,0.2392,-0.2221,0.1591,-0.1949,0.2229,-0.2389,0.1991,-0.1926,0.1454,-0.2346,0.2431,-0.2225,0.1649,-0.2076,0.2292,-0.2404,0.1976,-0.1926,0.2023,-0.2345,0.2477,-0.2206,0.1601,-0.2135,0.2354,-0.2411,0.1975,-0.1546,0.208,-0.2408,0.2498,-0.2172,0.1614,-0.2211,0.239,-0.2426,0.2023,-0.2154,0.2119,-0.2411,0.2468,-0.2071,0.1809,-0.2265,0.2447,-0.2406,0.1902,-0.2114,0.2132,-0.2465,0.2385,-0.1175,0.1901,-0.229,0.2547,-0.2417,0.1617,-0.2079,0.2128,-0.2409,0.2281,-0.2086,0.1777,-0.1841,0.1856,-0.1457,0.1198,-0.0739,0.1136,-0.0997,0.0724,-0.0596,0.0624,-0.0213,0.0229,-0.018,0.022,-0.0179,0.0112,-0.0185,0.0155,-0.0161,0.0147,-0.0164,0.0103,-0.0046,0.0093,-0.0076,0.0096,-0.0061,0.0083,-0.0071,0.0058,-0.0114,0.0108,-0.0069,0.0059,-0.0068,0.0067,-0.0041,0.0085,-0.0049,0.0045,-0.0061,0.0065,-0.0044,0.0032,-0.0074,0.003,-0.0038,0.0043,-0.0078,0.0046,-0.0104,0.0222,-0.0382,0.0424,-0.0587,0.0483,-0.171,0.1262,-0.1453,0.1308,-0.1538,0.1727,-0.2017,0.2247,-0.1553,0.1481,-0.2548,0.2206,-0.2363,0.1281,-0.2069,0.2433,-0.2356,0.2126,-0.1985,0.1712,-0.2313,0.2134,-0.233,0.1577,-0.2159,0.2484,-0.2356,0.2041,-0.2079,0.1534,-0.2379,0.2522,-0.237,0.1679,-0.2179,0.2294,-0.2291,0.2213,-0.214,0.19,-0.2279,0.2482,-0.2363,0.1847,-0.2103,0.2197,-0.2285,0.2405,-0.137,0.1913,-0.2256,0.253,-0.2317,0.157,-0.2123,0.2115,-0.238,0.253,-0.2321,0.1881,-0.2239,0.2391,-0.2338,0.1656,-0.2202,0.2164,-0.242,0.2524,-0.2355,0.1916,-0.2303,0.2307,-0.1615,0.1665,-0.2378,0.2236,-0.2439,0.2159,-0.2324,0.2595,-0.2375,0.2202,-0.188,0.1528,-0.2401,0.2347,-0.2327,0.1536,-0.2337,0.2516,-0.2386,0.2197,-0.184,0.1573,-0.2478,0.2372,-0.2241,0.1566,-0.2327,0.2514,-0.233,0.2202,-0.193,0.1981,-0.2429,0.2372,-0.2231,0.1571,-0.229,0.2559,-0.2319,0.1815,-0.1741,0.2223,-0.2404,0.2505,-0.224,0.162,-0.2313,0.2526,-0.2188,0.1667,-0.1948,0.1951,-0.1768,0.1707,-0.1346,0.091,-0.0868,0.1054,-0.063,0.059,-0.038,0.03,-0.0251,0.0246,-0.0139,0.0119,-0.0159,0.0112,-0.0165,0.0166,-0.012,0.0155,-0.0064,0.0093,-0.0033,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0028,0.0042,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0027,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0008,-0.0004,0.0037,-0.0016,0.0036,-0.0025,0.0026,-0.0027,-0.0005,-0.0021,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0071,0.0084,-0.0338,0.0384,-0.0415,0.0449,-0.1592,0.1159,-0.144,0.122,-0.1467,0.16,-0.1705,0.1965,-0.1804,0.1321,-0.2346,0.208,-0.2133,0.1542,-0.2254,0.2229,-0.2177,0.2055,-0.1646,0.1751,-0.2282,0.2306,-0.2234,0.1827,-0.2139,0.2017,-0.218,0.2229,-0.2024,0.1856,-0.2262,0.2289,-0.2223,0.1336,-0.207,0.1951,-0.2269,0.2337,-0.2106,0.1867,-0.2183,0.2087,-0.2185,0.1666,-0.2251,0.2124,-0.2258,0.2387,-0.2086,0.1771,-0.222,0.199,-0.1607,0.1518,-0.2254,0.2155,-0.2327,0.1534,-0.2064,0.2381,-0.2204,0.1937,-0.1609,0.1457,-0.2376,0.2246,-0.2279,0.1497,-0.2069,0.2325,-0.2273,0.1954,-0.1626,0.1487,-0.2448,0.2257,-0.1987,0.1474,-0.2285,0.2273,-0.2307,0.1767,-0.1652,0.1995,-0.2412,0.226,-0.2012,0.1491,-0.2232,0.2254,-0.2341,0.1762,-0.1489,0.2017,-0.2342,0.2247,-0.2022,0.1433,-0.2227,0.2257,-0.234,0.1765,-0.2184,0.2059,-0.2326,0.2284,-0.2044,0.1801,-0.2227,0.2241,-0.2263,0.1795,-0.2153,0.2037,-0.2293,0.2226,-0.1182,0.1818,-0.224,0.229,-0.2278,0.1518,-0.213,0.2018,-0.2312,0.216,-0.207,0.1814,-0.2281,0.2327,-0.2234,0.1826,-0.2108,0.2011,-0.2389,0.2183,-0.2135,0.1813,-0.2324,0.2324,-0.1286,0.1803,-0.2331,0.1998,-0.2402,0.1987,-0.2116,0.2216,-0.2281,0.2233,-0.2029,0.1835,-0.2263,0.2014,-0.2386,0.1284,-0.2116,0.2211,-0.2227,0.2275,-0.2001,0.1797,-0.2271,0.2036,-0.1573,0.1582,-0.2308,0.2193,-0.2207,0.2281,-0.1966,0.2181,-0.2215,0.1873,-0.1518,0.1441,-0.1615,0.1644,-0.127,0.0823,-0.0577,0.0753,-0.0822,0.0685,-0.0287,0.0288,-0.0255,0.0192,-0.0217,0.0127,-0.0141,0.014,-0.0173,0.0165,-0.0145,0.0128,-0.0088,0.0116,-0.0088,0.0121,-0.0098,0.0045,-0.0056,0.007,-0.0071,0.012,-0.0275,0.0164,-0.0353,0.0509,-0.1751,0.1231,-0.1201,0.117,-0.1399,0.1567,-0.1566,0.1574,-0.179,0.2045,-0.2365,0.1963,-0.1954,0.1912,-0.2147,0.2324,-0.2139,0.1984,-0.2146,0.1731,-0.2311,0.2317,-0.14,0.2002,-0.2214,0.209,-0.2198,0.2107,-0.2069,0.2162,-0.2294,0.236,-0.1847,0.177,-0.2239,0.1912,-0.2325,0.1296,-0.2101,0.2361,-0.2161,0.2139,-0.1762,0.1629,-0.2277,0.2157,-0.1978,0.1452,-0.2314,0.2396,-0.228,0.2029,-0.167,0.1656,-0.2364,0.2266,-0.2043,0.1623,-0.2325,0.2334,-0.2262,0.1935,-0.1283,0.1884,-0.2401,0.2422,-0.2143,0.1647,-0.2213,0.2156,-0.2377,0.2036,-0.219,0.1841,-0.2427,0.2393,-0.224,0.155,-0.2185,0.2064,-0.2419,0.2082,-0.2158,0.1805,-0.2364,0.2417,-0.1673,0.1815,-0.2272,0.203,-0.2393,0.2189,-0.2136,0.1868,-0.2268,0.2313,-0.2043,0.1829,-0.2287,0.2016,-0.2369,0.1171,-0.2136,0.2303,-0.2189,0.2228,-0.1953,0.1782,-0.226,0.1994,-0.2245,0.1373,-0.2329,0.2426,-0.214,0.2229,-0.1956,0.1776,-0.2284,0.1943,-0.1799,0.1311,-0.2285,0.2404,-0.2054,0.1578,-0.1942,0.1771,-0.1432,0.1209,-0.1284,0.0764,-0.0972,0.1012,-0.0266,0.0283,-0.0143,0.0203,-0.0188,0.0199,-0.0107,0.0106,-0.0102,0.0113,-0.0091,0.0083,-0.0059,0.004,-0.0026,0.0029,-0.0012,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.002,0.0037,-0.0025,-0.0004,-0.0029,0.0032,-0.0087,0.0088,-0.0345,0.0405,-0.0448,0.0618,-0.1712,0.1191,-0.1632,0.121,-0.1202,0.1541,-0.1712,0.1867,-0.2106,0.1542,-0.2264,0.1982,-0.2358,0.1529,-0.1723,0.23,-0.2133,0.217,-0.2079,0.1471,-0.2241,0.222,-0.2288,0.1831,-0.2105,0.2048,-0.2159,0.2165,-0.2159,0.188,-0.2206,0.2319,-0.2277,0.2002,-0.2021,0.176,-0.2158,0.2248,-0.1266,0.1877,-0.223,0.2035,-0.1677,0.1272,-0.1647,0.1526,-0.1221,0.116,-0.1053,0.0615,-0.0765,0.0799,-0.0281,0.0331,-0.0284,0.0172,-0.0291,0.018,-0.02,0.0133,-0.0135,0.0144,-0.0194,0.0153,-0.0116,0.012,-0.0115,0.0117,-0.0142,0.0082,-0.0084,0.0099,-0.0068,0.0163,-0.0143,0.0101,-0.0112,0.0154,-0.0089,0.0126,-0.0335,0.0276,-0.0533,0.0517,-0.1502,0.1225,-0.1089,0.1498,-0.1566,0.1618,-0.1887,0.181,-0.1788,0.1833,-0.229,0.2225,-0.1581,0.1814,-0.2242,0.1919,-0.1776,0.1436,-0.2119,0.2201,-0.2293,0.1633,-0.1733,0.2196,-0.2232,0.2246,-0.2022,0.1494,-0.2103,0.2332,-0.2343,0.1855,-0.1466,0.2028,-0.2235,0.2324,-0.2131,0.1587,-0.2149,0.218,-0.23,0.1914,-0.2137,0.1935,-0.2267,0.2309,-0.2227,0.1813,-0.2161,0.2127,-0.23,0.2053,-0.2115,0.1827,-0.2292,0.2265,-0.1226,0.1758,-0.2288,0.2139,-0.2341,0.1906,-0.2117,0.2088,-0.2297,0.2282,-0.206,0.1804,-0.2312,0.2107,-0.2361,0.1247,-0.2072,0.2131,-0.233,0.2261,-0.2095,0.1843,-0.2309,0.2107,-0.1662,0.1558,-0.239,0.2105,-0.2312,0.2347,-0.2089,0.2105,-0.2299,0.205,-0.1673,0.1575,-0.2371,0.2107,-0.2261,0.1481,-0.2076,0.2328,-0.2319,0.1996,-0.1739,0.1468,-0.2383,0.219,-0.2136,0.1526,-0.2206,0.2313,-0.2327,0.2107,-0.1633,0.1505,-0.2412,0.2251,-0.2047,0.1474,-0.2227,0.2288,-0.2301,0.1725,-0.1609,0.2036,-0.2359,0.2182,-0.2031,0.1473,-0.2252,0.2316,-0.2355,0.1739,-0.2132,0.205,-0.2386,0.225,-0.21,0.1478,-0.2267,0.2255,-0.2343,0.1765,-0.2106,0.2035,-0.2372,0.2288,-0.2133,0.1862,-0.2213,0.2258,-0.2331,0.181,-0.2106,0.203,-0.2376,0.2274,-0.1834,0.1845,-0.2242,0.2269,-0.2341,0.1527,-0.2116,0.2067,-0.2375,0.2234,-0.2047,0.1839,-0.2231,0.2312,-0.2321,0.1807,-0.2122,0.2035,-0.2395,0.2275,-0.2088,0.1842,-0.2249,0.2281,-0.1291,0.1839,-0.2328,0.2019,-0.2385,0.1454,-0.2076,0.223,-0.2252,0.2287,-0.1994,0.1788,-0.2339,0.2048,-0.2378,0.1547,-0.2099,0.2251,-0.2246,0.2285,-0.203,0.182,-0.2296,0.2089,-0.1578,0.1597,-0.2379,0.2194,-0.2281,0.2141,-0.2071,0.2348,-0.2288,0.2132,-0.1716,0.165,-0.2383,0.2138,-0.2299,0.1377,-0.2073,0.2312,-0.2214,0.2129,-0.1839,0.1703,-0.2353,0.2099,-0.1934,0.1344,-0.2339,0.2338,-0.2183,0.2158,-0.1884,0.1986,-0.2362,0.2,-0.1872,0.1336,-0.2331,0.2389,-0.2205,0.1651,-0.1808,0.2141,-0.2305,0.2058,-0.1896,0.129,-0.2303,0.236,-0.217,0.1632,-0.2098,0.2153,-0.2355,0.2068,-0.1907,0.1538,-0.2276,0.2308,-0.2203,0.168,-0.2135,0.216,-0.2084,0.1891,-0.1466,0.143,-0.1365,0.1406,-0.1139,0.0878,-0.0755,0.0864,-0.0243,0.0356,-0.0285,0.0195,-0.0275,0.0202,-0.0143,0.0141,-0.0119,0.0163,-0.0172,0.0138,-0.0092,0.0066,-0.0115,0.0094,-0.004,0.0102,-0.006,0.0051,-0.0061,0.0082,-0.004,0.0063,-0.0058,0.0051,-0.0023,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0024,0.0009,-0.0032,0.0028,-0.0036,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0029,-0.0014,0.0026,-0.0313,0.0194,-0.051,0.048,-0.1634,0.1217,-0.1428,0.1542,-0.1372,0.1506,-0.0997,0.1681,-0.2072,0.1751,-0.2215,0.1321,-0.1373,0.2044,-0.2312,0.176,-0.2065,0.1384,-0.2163,0.1847,-0.2257,0.1611,-0.136,0.1934,-0.2195,0.1761,-0.2086,0.1272,-0.2111,0.215,-0.2451,0.1774,-0.1883,0.1839,-0.2126,0.2005,-0.2102,0.1695,-0.1734,0.1563,-0.1265,0.1084,-0.0815,0.0647,-0.1226,0.0815,-0.0293,0.0559,-0.0185,0.0199,-0.0281,0.0231,-0.024,0.0173,-0.0115,0.0105,-0.0187,0.0121,-0.0106,0.0222,-0.013,0.0111,-0.0068,0.0043,-0.0078,0.0124,-0.0099,0.0126,-0.0106,0.0151,-0.006,0.0122,-0.0082,0.0036,-0.0098,0.0089,-0.0023,0.0071,-0.027,0.0137,-0.0408,0.047,-0.0635,0.1231,-0.1607,0.1393,-0.129,0.1051,-0.1151,0.1629,-0.2016,0.1711,-0.2336,0.1532,-0.2027,0.2059,-0.2263,0.1932,-0.1445,0.1548,-0.218,0.1926,-0.2378,0.1362,-0.1927,0.1728,-0.2109,0.2062,-0.1625,0.1711,-0.2308,0.1886,-0.2347,0.1497,-0.1821,0.1935,-0.2129,0.2068,-0.1523,0.1707,-0.2363,0.1731,-0.1549,0.1227,-0.1545,0.1655,-0.1352,0.072,-0.1013,0.0721,-0.0643,0.0635,-0.0294,0.0229,-0.0291,0.0222,-0.0194,0.0156,-0.0125,0.0125,-0.0142,0.017,-0.0212,0.0099,-0.0103,0.0105,-0.0055,0.0085,-0.0065,0.0051,-0.0053,0.0101,-0.0067,0.0077,-0.0067,0.0078,-0.0028,0.0059,-0.0035,0.0032,-0.0028,0.0037,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.001,-0.0001,0.0036,-0.0031,0.0036,-0.0037,0.0023,-0.0035,0.0002,-0.0028,0.0005,-0.0016,0.0037,-0.0005,0.003,-0.0014,0.0036,-0.0082,0.0234,-0.0343,0.0378,-0.0745,0.0603,-0.1706,0.1213,-0.1514,0.1124,-0.1122,0.1647,-0.1831,0.1737,-0.2454,0.1535,-0.2366,0.187,-0.2231,0.2019,-0.1543,0.1667,-0.2231,0.1824,-0.1913,0.1548,-0.2227,0.1829,-0.2189,0.1777,-0.16,0.2098,-0.2274,0.1829,-0.2,0.1213,-0.2226,0.215,-0.2259,0.169,-0.1348,0.2003,-0.2205,0.1745,-0.1929,0.1298,-0.2098,0.2148,-0.226,0.1744,-0.1967,0.1907,-0.2155,0.1856,-0.209,0.1231,-0.2068,0.2174,-0.2297,0.1706,-0.1923,0.1831,-0.2209,0.2102,-0.1991,0.1754,-0.217,0.2035,-0.2321,0.1767,-0.1942,0.18,-0.2193,0.2188,-0.1458,0.1707,-0.2331,0.1904,-0.2285,0.1277,-0.1901,0.1848,-0.1889,0.1962,-0.1804,0.1373,-0.1497,0.1102,-0.1326,0.0922,-0.0548,0.0743,-0.0403,0.0365,-0.0267,0.0241,-0.0341,0.0216,-0.0123,0.0149,-0.0119,0.0106,-0.0171,0.0165,-0.0089,0.0101,-0.012,0.0062,-0.0047,0.0081,-0.005,0.009,-0.0112,0.0094,-0.0107,0.0089,-0.0087,0.01,-0.0104,0.0053,-0.0054,0.0056,-0.008,0.0074,-0.007,0.0054,-0.0065,0.0051,-0.004,0.0035,-0.0037,0.0043,-0.0041,0.0022,-0.0057,0.0047,-0.0044,0.0047,-0.0039,0.0018,-0.0044,0.0042,-0.0023,0.0026,-0.0332,0.0205,-0.0476,0.0429,-0.1638,0.1171,-0.114,0.1314,-0.1434,0.1504,-0.1397,0.1542,-0.1837,0.1709,-0.2443,0.1665,-0.093,0.1937,-0.2182,0.1886,-0.2219,0.1738,-0.2098,0.1932,-0.222,0.1634,-0.1813,0.1769,-0.2088,0.2128,-0.2318,0.1244,-0.1916,0.1834,-0.2175,0.2094,-0.165,0.1759,-0.2251,0.2033,-0.2199,0.1631,-0.2119,0.1808,-0.2027,0.2128,-0.1664,0.1737,-0.229,0.1949,-0.1822,0.1327,-0.2154,0.2022,-0.2141,0.1784,-0.1568,0.2187,-0.2268,0.1797,-0.1918,0.1289,-0.2185,0.2159,-0.22,0.1721,-0.1446,0.1993,-0.2295,0.1919,-0.192,0.1381,-0.2162,0.2185,-0.2327,0.1761,-0.1973,0.1885,-0.2305,0.1954,-0.1883,0.1386,-0.1889,0.1894,-0.1558,0.1172,-0.1109,0.1109,-0.1293,0.0896,-0.0384,0.0558,-0.028,0.0349,-0.0235,0.0217,-0.0326,0.0169,-0.0127,0.011,-0.0134,0.0113,-0.0168,0.0166,-0.0115,0.0075,-0.0056,0.0058,-0.0071,0.0056,-0.0057,0.0061,-0.0072,0.0087,-0.0072,0.0061,-0.0065,0.0041,-0.0056,0.0048,-0.0035,0.003,-0.0044,0.0029,-0.0011,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0004,-0.0009,0.003,-0.0025,0.0002,-0.0273,0.0224,-0.0382,0.0419,-0.179,0.1207,-0.1246,0.1165,-0.1473,0.16,-0.1514,0.1767,-0.1808,0.2012,-0.2366,0.1713,-0.1329,0.184,-0.2158,0.2217,-0.2218,0.1838,-0.1996,0.1891,-0.2212,0.2029,-0.195,0.1868,-0.226,0.1983,-0.2114,0.1111,-0.1897,0.184,-0.2175,0.2273,-0.1702,0.1621,-0.2317,0.1794,-0.1933,0.125,-0.2102,0.213,-0.2252,0.1969,-0.1678,0.1549,-0.2076,0.186,-0.2036,0.1539,-0.2147,0.2204,-0.2258,0.1781,-0.1695,0.1931,-0.2166,0.2066,-0.2118,0.1577,-0.2166,0.2131,-0.2166,0.1817,-0.1522,0.1833,-0.2185,0.2201,-0.2173,0.1407,-0.2073,0.1997,-0.224,0.1889,-0.1974,0.1693,-0.2198,0.219,-0.2269,0.1721,-0.2013,0.1921,-0.2255,0.1917,-0.1939,0.1684,-0.2184,0.2177,-0.1209,0.1674,-0.2271,0.1887,-0.2314,0.2025,-0.1897,0.2027,-0.2162,0.2109,-0.1766,0.1697,-0.2287,0.18,-0.2249,0.1159,-0.1918,0.2072,-0.2182,0.201,-0.1629,0.1586,-0.2137,0.1366,-0.1329,0.1047,-0.1124,0.1283,-0.1117,0.0992,-0.0409,0.0378,-0.0162,0.0249,-0.0254,0.0218,-0.0165,0.013,-0.0146,0.0151,-0.0151,0.0153,-0.0116,0.0164,-0.0069,0.0087,-0.0065,0.0128,-0.0058,0.0108,-0.0094,0.0105,-0.0098,0.0128,-0.0064,0.011,-0.0089,0.0049,-0.006,0.0083,-0.0072,0.0047,-0.0091,0.0062,-0.004,0.0064,-0.007,0.0037,-0.0079,0.0057,-0.0043,0.0065,-0.0085,0.0067,-0.0035,0.0062,-0.0153,0.0219,-0.0551,0.0483,-0.0532,0.1073,-0.1632,0.1551,-0.1361,0.0891,-0.1348,0.1711,-0.2016,0.179,-0.2207,0.1269,-0.2018,0.204,-0.2246,0.1772,-0.2027,0.1812,-0.2118,0.1908,-0.2243,0.1538,-0.2076,0.2006,-0.217,0.1921,-0.2016,0.1748,-0.2043,0.215,-0.1803,0.1756,-0.2348,0.1907,-0.2097,0.2132,-0.1786,0.1791,-0.2166,0.2105,-0.1545,0.1626,-0.2176,0.1893,-0.2026,0.1356,-0.1759,0.2262,-0.2258,0.1942,-0.1652,0.1456,-0.2114,0.22,-0.2052,0.1562,-0.1894,0.2209,-0.2279,0.1798,-0.178,0.1232,-0.2089,0.2294,-0.2271,0.1746,-0.2131,0.2036,-0.2285,0.2077,-0.1969,0.1718,-0.2145,0.2289,-0.2325,0.1791,-0.206,0.1813,-0.2282,0.2212,-0.1074,0.1727,-0.2041,0.1657,-0.1352,0.0971,-0.0761,0.1186,-0.1284,0.0953,-0.0541,0.0452,-0.0246,0.0279,-0.0173,0.0234,-0.0291,0.0133,-0.0118,0.0156,-0.0143,0.0142,-0.0169,0.0125,-0.0073,0.0064,-0.0072,0.0048,-0.0048,0.0046,-0.0031,0.0058,-0.0052,0.0051,-0.0028,0.0025,-0.0043,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0015,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0084,0.0199,-0.044,0.0466,-0.1688,0.165,-0.1839,0.2013,-0.2021,0.2387,-0.2177,0.2084,-0.2105,0.2218,-0.2124,0.2344,-0.2081,0.2445,-0.217,0.2116,-0.2017,0.241,-0.2042,0.2311,-0.2085,0.2059,-0.2085,0.2415,-0.2131,0.2336,-0.2058,0.2422,-0.2114,0.2168,-0.2128,0.2433,-0.2154,0.2387,-0.2155,0.244,-0.2097,0.2281,-0.2226,0.226,-0.2156,0.2435,-0.2208,0.2213,-0.2164,0.2414,-0.2174,0.2233,-0.2233,0.2322,-0.2117,0.2431,-0.217,0.2159,-0.2224,0.2449,-0.2152,0.2173,-0.2192,0.2414,-0.2101,0.2416,-0.2174,0.2101,-0.2176,0.2488,-0.2232,0.2343,-0.2186,0.2529,-0.2054,0.2287,-0.2191,0.2194,-0.2186,0.2523,-0.2239,0.229,-0.2174,0.2512,-0.2073,0.2251,-0.2251,0.2321,-0.2126,0.2468,-0.2202,0.2316,-0.2132,0.246,-0.2135,0.2229,-0.2194,0.2345,-0.2139,0.2452,-0.2204,0.2261,-0.2122,0.2453,-0.2162,0.223,-0.2197,0.2378,-0.2138,0.2482,-0.2166,0.225,-0.2197,0.2405,-0.2165,0.2451,-0.2234,0.2395,-0.2163,0.2435,-0.2135,0.2302,-0.2227,0.2329,-0.2166,0.2509,-0.221,0.2359,-0.2159,0.2498,-0.2124,0.2281,-0.2222,0.2374,-0.2152,0.2462,-0.2189,0.2334,-0.2155,0.2487,-0.2085,0.2283,-0.2211,0.2334,-0.216,0.2516,-0.2215,0.2306,-0.2155,0.2492,-0.2118,0.232,-0.2223,0.2343,-0.2142,0.2457,-0.2244,0.2315,-0.217,0.2473,-0.2124,0.2303,-0.2207,0.2313,-0.2171,0.2479,-0.2081,0.2339,-0.2218,0.2473,-0.2072,0.2326,-0.2224,0.2248,-0.2173,0.25,-0.2067,0.2342,-0.2202,0.223,-0.2196,0.2514,-0.2216,0.2183,-0.2208,0.2531,-0.2066,0.2344,-0.2216,0.2189,-0.2203,0.2535,-0.2212,0.2303,-0.2207,0.2527,-0.2085,0.237,-0.2184,0.2143,-0.2168,0.251,-0.2247,0.2331,-0.2207,0.252,-0.2101,0.2354,-0.2172,0.2163,-0.2267,0.2442,-0.222,0.236,-0.22,0.2521,-0.2097,0.2305,-0.2217,0.2287,-0.1987,0.2299,-0.1403,0.1436,-0.0749,0.0847,-0.0313,0.0393,-0.0179,0.0166,-0.0149,0.0158,-0.006,0.006,-0.0045,0.0058,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.003,-0.0011,0.0019,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.019,0.0203,-0.0834,0.1085,-0.1468,0.1733,-0.1955,0.2226,-0.2416,0.2239,-0.2116,0.2326,-0.2154,0.2341,-0.2121,0.2511,-0.2087,0.226,-0.2188,0.2237,-0.2071,0.2486,-0.2116,0.2147,-0.2103,0.2415,-0.2116,0.2398,-0.2171,0.247,-0.2052,0.2375,-0.2193,0.2204,-0.2149,0.2423,-0.2223,0.2357,-0.2155,0.2476,-0.205,0.2358,-0.2227,0.2178,-0.2165,0.2411,-0.2173,0.2314,-0.2157,0.2387,-0.2071,0.2332,-0.2176,0.2193,-0.2145,0.2433,-0.2193,0.2369,-0.2162,0.2421,-0.2056,0.2427,-0.2162,0.2224,-0.2195,0.2423,-0.2164,0.2416,-0.2217,0.2371,-0.2124,0.2409,-0.2117,0.2286,-0.219,0.2335,-0.2129,0.241,-0.2171,0.2263,-0.2136,0.2456,-0.2109,0.2315,-0.2174,0.2303,-0.2116,0.2443,-0.2095,0.229,-0.2185,0.2288,-0.2075,0.2447,-0.217,0.231,-0.2091,0.247,-0.2111,0.2289,-0.2203,0.231,-0.2128,0.2408,-0.2189,0.2328,-0.2147,0.2419,-0.2053,0.2387,-0.22,0.2183,-0.2142,0.2481,-0.2185,0.235,-0.2186,0.2489,-0.2048,0.2383,-0.2188,0.2185,-0.2175,0.2465,-0.2179,0.241,-0.2183,0.2454,-0.2085,0.2381,-0.2159,0.2288,-0.2175,0.2407,-0.2122,0.2412,-0.2189,0.2385,-0.2124,0.242,-0.2098,0.2307,-0.2176,0.2376,-0.2116,0.2456,-0.2222,0.2298,-0.2132,0.2483,-0.2051,0.2279,-0.2184,0.2276,-0.2147,0.2454,-0.2088,0.2346,-0.2194,0.2305,-0.208,0.2449,-0.2155,0.2281,-0.2116,0.2453,-0.2066,0.233,-0.2197,0.2254,-0.214,0.2435,-0.2188,0.2357,-0.215,0.2511,-0.2035,0.2336,-0.2147,0.2215,-0.2133,0.2471,-0.2165,0.2358,-0.2129,0.2462,-0.2037,0.2372,-0.2186,0.2172,-0.2152,0.2503,-0.2142,0.2401,-0.2171,0.2455,-0.2064,0.2411,-0.2181,0.2186,-0.2139,0.2468,-0.2167,0.2364,-0.2169,0.2472,-0.2039,0.2327,-0.2166,0.2193,-0.2152,0.2503,-0.202,0.2322,-0.2167,0.2531,-0.2067,0.2314,-0.22,0.2261,-0.2141,0.2458,-0.2045,0.2341,-0.2181,0.2263,-0.2132,0.2483,-0.2177,0.2274,-0.2132,0.2439,-0.2037,0.2351,-0.2159,0.2303,-0.2143,0.2491,-0.2146,0.2349,-0.2151,0.2499,-0.2048,0.236,-0.2164,0.2212,-0.2149,0.2494,-0.2141,0.2311,-0.2132,0.2512,-0.2054,0.2334,-0.2207,0.2259,-0.213,0.2465,-0.2149,0.2321,-0.2115,0.2462,-0.2095,0.2273,-0.2162,0.2278,-0.2136,0.2492,-0.2162,0.2291,-0.217,0.2455,-0.2071,0.2326,-0.2129,0.2354,-0.2121,0.2511,-0.2138,0.2275,-0.215,0.2405,-0.2145,0.2423,-0.214,0.2434,-0.2066,0.2426,-0.2122,0.2224,-0.2105,0.2463,-0.2149,0.2361,-0.2111,0.2484,-0.2054,0.2378,-0.215,0.2224,-0.2137,0.2515,-0.2142,0.2342,-0.213,0.2525,-0.2076,0.2264,-0.2125,0.2392,-0.2109,0.2498,-0.2166,0.2218,-0.2079,0.2492,-0.2119,0.2187,-0.2162,0.2481,-0.2056,0.2367,-0.2146,0.2245,-0.2152,0.2482,-0.2113,0.2325,-0.2095,0.2491,-0.21,0.2281,-0.2155,0.2393,-0.2151,0.2457,-0.2112,0.2429,-0.2037,0.2418,-0.2114,0.2215,-0.2148,0.2482,-0.2021,0.2304,-0.2078,0.2492,-0.2034,0.2277,-0.213,0.2298,-0.2081,0.2539,-0.1934,0.2065,-0.1387,0.1534,-0.0574,0.0859,-0.0345,0.0328,-0.015,0.014,-0.0103,0.0073,-0.0035,0.0044,-0.0018,0.0044,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0302,0.0361,-0.1498,0.1313,-0.1527,0.184,-0.2141,0.1935,-0.2251,0.2355,-0.2073,0.235,-0.2149,0.2397,-0.2177,0.2301,-0.2054,0.2349,-0.2048,0.2447,-0.2024,0.2381,-0.2043,0.2272,-0.2005,0.2429,-0.2087,0.2403,-0.2008,0.239,-0.2047,0.2345,-0.2017,0.2416,-0.2043,0.2495,-0.2091,0.2236,-0.2086,0.243,-0.2074,0.2364,-0.2082,0.2454,-0.215,0.2262,-0.2056,0.2356,-0.2102,0.2442,-0.2125,0.2392,-0.2014,0.2353,-0.2052,0.2283,-0.2079,0.2421,-0.2073,0.2343,-0.2056,0.2452,-0.2067,0.2268,-0.2065,0.2453,-0.1986,0.2392,-0.2043,0.2301,-0.2057,0.2487,-0.2024,0.2391,-0.2033,0.248,-0.2086,0.2252,-0.2108,0.246,-0.2067,0.2378,-0.2087,0.2476,-0.2086,0.2292,-0.2048,0.2382,-0.2021,0.2419,-0.209,0.2271,-0.2024,0.2408,-0.2016,0.2299,-0.2038,0.2473,-0.2076,0.2252,-0.2036,0.2397,-0.2032,0.2386,-0.2074,0.2479,-0.206,0.2323,-0.2048,0.2364,-0.2015,0.2458,-0.2117,0.2397,-0.2034,0.2372,-0.2043,0.2276,-0.2097,0.2466,-0.2048,0.2296,-0.2101,0.2377,-0.209,0.2441,-0.2117,0.2408,-0.2038,0.2355,-0.2038,0.2321,-0.21,0.245,-0.2093,0.2388,-0.2013,0.2394,-0.2058,0.2264,-0.2075,0.2421,-0.2084,0.2307,-0.2052,0.235,-0.2077,0.2459,-0.2086,0.2438,-0.2076,0.229,-0.1981,0.2357,-0.2069,0.2461,-0.2072,0.2419,-0.2052,0.2344,-0.1994,0.2357,-0.2021,0.2433,-0.2088,0.2278,-0.2061,0.2412,-0.2042,0.2311,-0.2017,0.2453,-0.2112,0.2269,-0.2075,0.2404,-0.2042,0.2378,-0.2046,0.2444,-0.2099,0.2256,-0.2063,0.2404,-0.2063,0.2393,-0.2053,0.2435,-0.2099,0.2305,-0.2069,0.2405,-0.206,0.2397,-0.2068,0.2316,-0.2121,0.2454,-0.2067,0.2437,-0.2008,0.2385,-0.2058,0.2313,-0.2067,0.2476,-0.2108,0.2408,-0.2019,0.2417,-0.2072,0.2283,-0.2077,0.245,-0.2088,0.2266,-0.2035,0.2394,-0.2066,0.2427,-0.2055,0.2413,-0.2063,0.2344,-0.2026,0.2395,-0.2086,0.2446,-0.2065,0.2427,-0.2082,0.2384,-0.2045,0.2328,-0.2014,0.2435,-0.2094,0.2304,-0.2078,0.2423,-0.2021,0.2389,-0.2036,0.2421,-0.2082,0.2285,-0.2083,0.245,-0.2013,0.2357,-0.2024,0.2449,-0.2085,0.225,-0.2094,0.244,-0.2113,0.2356,-0.2038,0.2378,-0.2108,0.2458,-0.2092,0.2441,-0.2106,0.2355,-0.2054,0.237,-0.2074,0.2434,-0.2029,0.2461,-0.213,0.2308,-0.2073,0.2398,-0.2004,0.2413,-0.2059,0.2303,-0.211,0.2406,-0.2064,0.2463,-0.2035,0.2348,-0.2034,0.2301,-0.2096,0.2455,-0.2036,0.2427,-0.2046,0.2401,-0.203,0.2332,-0.2001,0.2435,-0.2071,0.2289,-0.2061,0.2442,-0.2044,0.2364,-0.1998,0.2452,-0.2063,0.2298,-0.2108,0.2498,-0.2025,0.2383,-0.199,0.2456,-0.2057,0.2258,-0.2048,0.2482,-0.2128,0.2287,-0.2056,0.2443,-0.2042,0.2411,-0.2052,0.2458,-0.2137,0.2298,-0.2109,0.2488,-0.2055,0.238,-0.1995,0.2436,-0.2094,0.2292,-0.2044,0.2469,-0.2131,0.2311,-0.2074,0.239,-0.2031,0.2414,-0.2015,0.247,-0.2092,0.2318,-0.2133,0.2455,-0.1964,0.2469,-0.1997,0.2354,-0.2071,0.2335,-0.2013,0.2454,-0.1994,0.212,-0.1501,0.1719,-0.0492,0.0745,-0.0287,0.0254,-0.0187,0.0137,-0.0118,0.0137,-0.0082,0.0089,-0.0069,0.009,-0.0062,0.0126,-0.0046,0.0065,-0.0044,0.0038,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0011,0.001,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0007,-0.0028,0.0018,-0.0251,0.0205,-0.0336,0.0406,-0.1606,0.126,-0.139,0.1359,-0.1618,0.1399,-0.1356,0.1876,-0.1877,0.2009,-0.2083,0.1639,-0.1471,0.2072,-0.22,0.2427,-0.1754,0.18,-0.2168,0.2145,-0.21,0.2114,-0.1993,0.2122,-0.2179,0.2494,-0.1998,0.1504,-0.2112,0.2054,-0.213,0.2596,-0.2248,0.192,-0.203,0.2225,-0.1822,0.2012,-0.2218,0.2192,-0.2103,0.2483,-0.221,0.1937,-0.2118,0.2207,-0.1329,0.1968,-0.2266,0.2359,-0.2108,0.1318,-0.221,0.2481,-0.2188,0.2055,-0.1795,0.1926,-0.2283,0.2447,-0.2102,0.1565,-0.2147,0.2365,-0.222,0.2101,-0.1742,0.1849,-0.2297,0.2501,-0.1776,0.1729,-0.2148,0.228,-0.2267,0.2204,-0.168,0.2011,-0.2287,0.25,-0.1898,0.1778,-0.2173,0.2154,-0.2269,0.2298,-0.1585,0.201,-0.2268,0.2461,-0.1994,0.148,-0.2241,0.2158,-0.2286,0.2311,-0.2319,0.2003,-0.2207,0.2489,-0.2024,0.19,-0.2248,0.2146,-0.224,0.2345,-0.2325,0.1994,-0.2232,0.2398,-0.1154,0.1933,-0.2214,0.2196,-0.2216,0.2114,-0.2317,0.2329,-0.2273,0.2429,-0.2166,0.1919,-0.2251,0.2206,-0.2245,0.142,-0.2292,0.229,-0.22,0.2522,-0.2281,0.1933,-0.2182,0.2102,-0.1648,0.1994,-0.2361,0.2361,-0.2116,0.2406,-0.2246,0.1992,-0.2307,0.2188,-0.1573,0.1983,-0.2372,0.2386,-0.2212,0.1416,-0.2289,0.2474,-0.2241,0.2163,-0.1881,0.1964,-0.2354,0.237,-0.2151,0.172,-0.2291,0.2445,-0.2294,0.2151,-0.1908,0.2015,-0.2374,0.2403,-0.1593,0.1708,-0.2236,0.2438,-0.228,0.1896,-0.1947,0.2189,-0.2392,0.2402,-0.1572,0.1723,-0.2248,0.2471,-0.2281,0.1942,-0.1944,0.2125,-0.2358,0.2361,-0.1581,0.1693,-0.2268,0.2458,-0.2079,0.198,-0.2277,0.2172,-0.2333,0.2413,-0.1565,0.2008,-0.2275,0.2429,-0.2046,0.1966,-0.2286,0.2179,-0.2345,0.2367,-0.1447,0.2005,-0.2238,0.247,-0.2082,0.1472,-0.2266,0.2102,-0.2263,0.2415,-0.2343,0.2007,-0.2188,0.2402,-0.2131,0.1927,-0.2218,0.2154,-0.2306,0.2377,-0.2372,0.2032,-0.2148,0.2442,-0.1192,0.1897,-0.2245,0.2085,-0.2279,0.1914,-0.2358,0.2434,-0.2151,0.2434,-0.2109,0.1959,-0.2083,0.1944,-0.1659,0.1782,-0.1595,0.1791,-0.1078,0.1002,-0.0587,0.07,-0.0417,0.0623,-0.0325,0.0315,-0.0282,0.0308,-0.015,0.0133,-0.0209,0.0175,-0.016,0.0164,-0.0117,0.0128,-0.0061,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0045,0.0035,-0.0044,0.0064,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0019,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.029,0.0203,-0.0324,0.0418,-0.1517,0.1186,-0.1173,0.1192,-0.1506,0.1358,-0.1421,0.1814,-0.1879,0.2073,-0.2238,0.1944,-0.1427,0.2027,-0.2083,0.2392,-0.1925,0.1835,-0.22,0.2151,-0.2146,0.2284,-0.1905,0.2145,-0.2093,0.2448,-0.2121,0.1392,-0.2133,0.2157,-0.2147,0.259,-0.2226,0.2063,-0.2087,0.2158,-0.208,0.2054,-0.2248,0.2238,-0.2076,0.244,-0.2173,0.197,-0.2139,0.2081,-0.1258,0.1954,-0.2227,0.2427,-0.209,0.1505,-0.2119,0.2443,-0.2201,0.2056,-0.172,0.1893,-0.2298,0.2507,-0.2081,0.1735,-0.2066,0.2318,-0.227,0.2203,-0.1643,0.1786,-0.222,0.2524,-0.1942,0.174,-0.2157,0.2245,-0.2289,0.2303,-0.1547,0.2051,-0.2254,0.2457,-0.2062,0.1879,-0.2216,0.213,-0.2281,0.2403,-0.1491,0.2016,-0.2196,0.2456,-0.2123,0.145,-0.2229,0.2103,-0.2335,0.2431,-0.2339,0.2066,-0.2189,0.2417,-0.2079,0.1964,-0.2258,0.2168,-0.2244,0.239,-0.23,0.2035,-0.2134,0.2411,-0.1107,0.1961,-0.223,0.2143,-0.2244,0.2297,-0.2283,0.2478,-0.2149,0.2395,-0.2092,0.1971,-0.2218,0.2115,-0.2204,0.1369,-0.2313,0.2463,-0.2124,0.2412,-0.213,0.1998,-0.2254,0.2146,-0.1712,0.192,-0.2288,0.2509,-0.2144,0.2361,-0.2094,0.2125,-0.2305,0.2164,-0.1329,0.1902,-0.2255,0.2461,-0.2128,0.1714,-0.1976,0.2305,-0.2219,0.2238,-0.1564,0.1816,-0.2186,0.2463,-0.2178,0.1859,-0.2044,0.215,-0.2325,0.2413,-0.1645,0.1699,-0.2129,0.2444,-0.2153,0.2007,-0.2227,0.2101,-0.2288,0.2463,-0.1432,0.2058,-0.2137,0.2386,-0.2185,0.211,-0.2263,0.2059,-0.2285,0.2539,-0.1801,0.2039,-0.217,0.2348,-0.2184,0.1468,-0.2259,0.2157,-0.2222,0.2549,-0.228,0.2017,-0.2169,0.2336,-0.2003,0.2009,-0.2266,0.2224,-0.2223,0.2524,-0.2288,0.1988,-0.2182,0.228,-0.1364,0.2042,-0.2277,0.2282,-0.2202,0.1242,-0.2283,0.25,-0.2206,0.2279,-0.1969,0.2038,-0.2286,0.2288,-0.2173,0.1783,-0.2281,0.2473,-0.2198,0.223,-0.1919,0.2042,-0.2267,0.2323,-0.1569,0.1786,-0.225,0.2475,-0.2223,0.1927,-0.1895,0.2177,-0.231,0.2365,-0.1562,0.1763,-0.2225,0.2484,-0.2206,0.1905,-0.1864,0.2185,-0.236,0.2387,-0.1599,0.1787,-0.2196,0.2488,-0.2034,0.1913,-0.2214,0.2185,-0.2219,0.2312,-0.1379,0.1897,-0.1675,0.1681,-0.1244,0.118,-0.0857,0.0876,-0.0662,0.0782,-0.0486,0.0665,-0.023,0.0371,-0.0157,0.0141,-0.0193,0.0193,-0.016,0.0202,-0.0169,0.0108,-0.0077,0.0076,-0.0041,0.0054,-0.0028,0.0049,-0.0032,0.0039,-0.002,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.008,0.0203,-0.0289,0.0473,-0.0516,0.0419,-0.1564,0.1234,-0.1165,0.1496,-0.165,0.1937,-0.18,0.209,-0.1066,0.1745,-0.2,0.2295,-0.2156,0.2192,-0.2043,0.237,-0.2081,0.2193,-0.1716,0.2095,-0.2107,0.208,-0.2069,0.1292,-0.2197,0.2538,-0.2039,0.2213,-0.1795,0.2018,-0.2188,0.2436,-0.1906,0.1606,-0.2047,0.2369,-0.2075,0.2056,-0.1563,0.1907,-0.2179,0.2496,-0.1833,0.1709,-0.2062,0.2317,-0.2161,0.226,-0.1433,0.2031,-0.2174,0.2547,-0.1971,0.189,-0.2105,0.2152,-0.2222,0.2458,-0.1965,0.2002,-0.2114,0.2482,-0.2153,0.1497,-0.2141,0.2215,-0.2182,0.255,-0.2219,0.1959,-0.213,0.2272,-0.1887,0.1948,-0.2261,0.2362,-0.2253,0.2547,-0.2134,0.19,-0.2182,0.2059,-0.1345,0.1983,-0.2261,0.2491,-0.2187,0.1606,-0.203,0.2435,-0.2224,0.2095,-0.1662,0.1843,-0.2267,0.2501,-0.213,0.1716,-0.2086,0.228,-0.225,0.2186,-0.1566,0.1835,-0.2229,0.2545,-0.1987,0.1825,-0.2153,0.2262,-0.2256,0.2327,-0.1485,0.2049,-0.2244,0.2545,-0.2039,0.1902,-0.2192,0.2148,-0.2282,0.2426,-0.1511,0.2107,-0.2183,0.2496,-0.2077,0.1517,-0.2203,0.217,-0.227,0.2482,-0.2254,0.204,-0.2162,0.2464,-0.215,0.1981,-0.2202,0.2127,-0.2228,0.2553,-0.2224,0.2032,-0.2142,0.2368,-0.1169,0.2015,-0.2277,0.2287,-0.2207,0.1555,-0.2242,0.2566,-0.2165,0.2281,-0.1904,0.2051,-0.229,0.2314,-0.2233,0.175,-0.2176,0.2524,-0.2183,0.222,-0.1845,0.202,-0.2323,0.2404,-0.1606,0.1692,-0.2177,0.2523,-0.2194,0.2119,-0.1779,0.216,-0.2274,0.241,-0.1686,0.164,-0.2186,0.2535,-0.2212,0.2088,-0.1736,0.2099,-0.2298,0.2459,-0.1693,0.1578,-0.2162,0.2482,-0.2156,0.2082,-0.2234,0.2088,-0.2281,0.2522,-0.1731,0.2052,-0.2156,0.243,-0.2219,0.2121,-0.2216,0.2095,-0.2262,0.2518,-0.1222,0.2024,-0.2141,0.2426,-0.2235,0.1662,-0.2212,0.2181,-0.2283,0.2561,-0.2242,0.2061,-0.2168,0.236,-0.2234,0.2027,-0.2245,0.2157,-0.2299,0.2528,-0.2245,0.204,-0.2177,0.2365,-0.119,0.205,-0.2269,0.2151,-0.2263,0.2251,-0.2248,0.255,-0.2176,0.2392,-0.1939,0.2073,-0.2255,0.2168,-0.2248,0.1624,-0.2285,0.2563,-0.2151,0.2406,-0.2006,0.2048,-0.2281,0.214,-0.1476,0.1912,-0.2289,0.2552,-0.2127,0.2379,-0.2012,0.2345,-0.2252,0.2173,-0.1348,0.1937,-0.2292,0.2532,-0.2134,0.1705,-0.2017,0.2425,-0.2267,0.2152,-0.1674,0.192,-0.2296,0.2536,-0.2048,0.1693,-0.2152,0.239,-0.2267,0.2123,-0.1723,0.2096,-0.2304,0.2488,-0.1761,0.1643,-0.2169,0.2439,-0.2258,0.2109,-0.1706,0.211,-0.2297,0.2502,-0.1778,0.1619,-0.2175,0.2423,-0.2236,0.2119,-0.2097,0.2109,-0.2286,0.2492,-0.1815,0.1818,-0.2207,0.2453,-0.2173,0.2064,-0.2301,0.2131,-0.2282,0.2538,-0.1259,0.2034,-0.2211,0.2435,-0.2066,0.1876,-0.2119,0.2029,-0.1569,0.1768,-0.1392,0.135,-0.1098,0.096,-0.045,0.0494,-0.0391,0.0623,-0.0282,0.0249,-0.0127,0.0282,-0.0152,0.0166,-0.0224,0.0149,-0.0152,0.0153,-0.014,0.0064,-0.0053,0.0067,-0.0058,0.009,-0.0048,0.0059,-0.0046,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0036,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0026,-0.0103,0.0082,-0.0305,0.0284,-0.0405,0.0493,-0.1463,0.1251,-0.1514,0.1552,-0.1729,0.1858,-0.1804,0.1838,-0.1884,0.165,-0.2004,0.2139,-0.1973,0.1782,-0.2209,0.2143,-0.1994,0.2103,-0.213,0.1981,-0.2116,0.2092,-0.1337,0.1968,-0.2342,0.2398,-0.2028,0.208,-0.2163,0.2217,-0.2296,0.222,-0.1591,0.1834,-0.2215,0.2421,-0.2115,0.1718,-0.1959,0.2091,-0.2255,0.2288,-0.1648,0.1645,-0.2204,0.2281,-0.2118,0.1963,-0.2123,0.2098,-0.2331,0.2392,-0.1815,0.1768,-0.2193,0.2267,-0.1992,0.1952,-0.2007,0.1871,-0.1421,0.1398,-0.0644,0.0875,-0.1054,0.0917,-0.0455,0.0307,-0.0264,0.0286,-0.0219,0.02,-0.0143,0.0201,-0.0129,0.0175,-0.0162,0.0108,-0.0107,0.0072,-0.006,0.0068,-0.0082,0.0051,-0.0044,0.0053,-0.0035,0.0052,-0.0048,0.003,-0.003,0.0043,-0.001,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0008,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0019,-0.0012,0.0044,-0.0203,0.0202,-0.0318,0.0347,-0.1479,0.1191,-0.1537,0.1155,-0.1435,0.1318,-0.153,0.173,-0.2013,0.1878,-0.2129,0.2052,-0.1889,0.2049,-0.2047,0.2274,-0.1358,0.1751,-0.2344,0.2105,-0.2067,0.2301,-0.2144,0.203,-0.2126,0.2174,-0.1502,0.1943,-0.2321,0.2302,-0.216,0.1499,-0.2178,0.248,-0.2225,0.215,-0.1501,0.1803,-0.2358,0.2379,-0.2134,0.1798,-0.202,0.2137,-0.1862,0.1995,-0.1557,0.1447,-0.1484,0.1424,-0.091,0.083,-0.0885,0.0832,-0.0507,0.0292,-0.0194,0.0303,-0.0218,0.0184,-0.0213,0.0203,-0.0273,0.0181,-0.0166,0.0147,-0.0088,0.0087,-0.0074,0.0102,-0.0054,0.0069,-0.0068,0.0058,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0049,-0.0033,0.0031,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0,-0.0013,0.0053,-0.0028,0,-0.0033,0.0025,-0.0163,0.0208,-0.0321,0.0484,-0.0499,0.071,-0.1413,0.1222,-0.1535,0.1417,-0.1558,0.1849,-0.1859,0.1921,-0.1979,0.1499,-0.1951,0.2288,-0.2068,0.2195,-0.2102,0.1844,-0.2023,0.2251,-0.1414,0.2014,-0.2123,0.2185,-0.208,0.2516,-0.2293,0.2278,-0.2086,0.2312,-0.167,0.1967,-0.2216,0.2304,-0.2102,0.1254,-0.2205,0.2492,-0.2116,0.2177,-0.1944,0.1897,-0.2325,0.2339,-0.2068,0.1642,-0.218,0.245,-0.2165,0.2078,-0.1854,0.1862,-0.231,0.2482,-0.168,0.1573,-0.2137,0.2401,-0.2237,0.2142,-0.1801,0.2033,-0.2342,0.2448,-0.1733,0.1739,-0.2154,0.2335,-0.2278,0.2213,-0.1683,0.1974,-0.2269,0.2496,-0.1939,0.1477,-0.2184,0.2191,-0.224,0.232,-0.2342,0.1991,-0.2248,0.242,-0.1853,0.1918,-0.1994,0.1914,-0.1508,0.1527,-0.1253,0.1065,-0.1148,0.1071,-0.0443,0.0726,-0.0264,0.0368,-0.0175,0.0183,-0.0273,0.0235,-0.0181,0.0177,-0.0186,0.0181,-0.0097,0.0128,-0.0073,0.0063,-0.005,0.0057,-0.0019,0.0049,-0.003,0.0046,-0.0027,0.003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0005,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0015,-0.0026,0.0022,-0.0193,0.0212,-0.0506,0.0531,-0.0912,0.1094,-0.1652,0.1686,-0.1302,0.1693,-0.1678,0.1784,-0.1952,0.1799,-0.2215,0.129,-0.2109,0.2207,-0.2275,0.1801,-0.1555,0.1996,-0.2188,0.1982,-0.2168,0.15,-0.2188,0.2297,-0.2266,0.192,-0.2145,0.1844,-0.222,0.2346,-0.2283,0.1555,-0.2146,0.2148,-0.2213,0.1995,-0.2048,0.1837,-0.2232,0.2307,-0.132,0.1739,-0.2235,0.2094,-0.2262,0.2138,-0.2139,0.2014,-0.2209,0.2326,-0.203,0.1754,-0.2188,0.2019,-0.2289,0.1232,-0.2157,0.2184,-0.2245,0.2331,-0.2023,0.1675,-0.2275,0.1982,-0.2251,0.1378,-0.233,0.2257,-0.2171,0.2259,-0.2036,0.1681,-0.236,0.1951,-0.1836,0.139,-0.2393,0.2313,-0.2132,0.1547,-0.2002,0.2262,-0.2388,0.2021,-0.1905,0.1379,-0.2381,0.2392,-0.2221,0.1591,-0.1949,0.2229,-0.2389,0.1991,-0.1926,0.1454,-0.2346,0.2431,-0.2225,0.1649,-0.2076,0.2292,-0.2404,0.1976,-0.1926,0.2023,-0.2345,0.2477,-0.2206,0.1601,-0.2135,0.2354,-0.2411,0.1975,-0.1546,0.208,-0.2408,0.2498,-0.2172,0.1614,-0.2211,0.239,-0.2426,0.2023,-0.2154,0.2119,-0.2411,0.2468,-0.2071,0.1809,-0.2265,0.2447,-0.2406,0.1902,-0.2114,0.2132,-0.2465,0.2385,-0.1175,0.1901,-0.229,0.2547,-0.2417,0.1617,-0.2079,0.2128,-0.2409,0.2281,-0.2086,0.1777,-0.1841,0.1856,-0.1457,0.1198,-0.0739,0.1136,-0.0997,0.0724,-0.0596,0.0624,-0.0213,0.0229,-0.018,0.022,-0.0179,0.0112,-0.0185,0.0155,-0.0161,0.0147,-0.0164,0.0103,-0.0046,0.0093,-0.0076,0.0096,-0.0061,0.0083,-0.0071,0.0058,-0.0114,0.0108,-0.0069,0.0059,-0.0068,0.0067,-0.0041,0.0085,-0.0049,0.0045,-0.0061,0.0065,-0.0044,0.0032,-0.0074,0.003,-0.0038,0.0043,-0.0078,0.0046,-0.0104,0.0222,-0.0382,0.0424,-0.0587,0.0483,-0.171,0.1262,-0.1453,0.1308,-0.1538,0.1727,-0.2017,0.2247,-0.1553,0.1481,-0.2548,0.2206,-0.2363,0.1281,-0.2069,0.2433,-0.2356,0.2126,-0.1985,0.1712,-0.2313,0.2134,-0.233,0.1577,-0.2159,0.2484,-0.2356,0.2041,-0.2079,0.1534,-0.2379,0.2522,-0.237,0.1679,-0.2179,0.2294,-0.2291,0.2213,-0.214,0.19,-0.2279,0.2482,-0.2363,0.1847,-0.2103,0.2197,-0.2285,0.2405,-0.137,0.1913,-0.2256,0.253,-0.2317,0.157,-0.2123,0.2115,-0.238,0.253,-0.2321,0.1881,-0.2239,0.2391,-0.2338,0.1656,-0.2202,0.2164,-0.242,0.2524,-0.2355,0.1916,-0.2303,0.2307,-0.1615,0.1665,-0.2378,0.2236,-0.2439,0.2159,-0.2324,0.2595,-0.2375,0.2202,-0.188,0.1528,-0.2401,0.2347,-0.2327,0.1536,-0.2337,0.2516,-0.2386,0.2197,-0.184,0.1573,-0.2478,0.2372,-0.2241,0.1566,-0.2327,0.2514,-0.233,0.2202,-0.193,0.1981,-0.2429,0.2372,-0.2231,0.1571,-0.229,0.2559,-0.2319,0.1815,-0.1741,0.2223,-0.2404,0.2505,-0.224,0.162,-0.2313,0.2526,-0.2188,0.1667,-0.1948,0.1951,-0.1768,0.1707,-0.1346,0.091,-0.0868,0.1054,-0.063,0.059,-0.038,0.03,-0.0251,0.0246,-0.0139,0.0119,-0.0159,0.0112,-0.0165,0.0166,-0.012,0.0155,-0.0064,0.0093,-0.0033,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0028,0.0042,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0027,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0008,-0.0004,0.0037,-0.0016,0.0036,-0.0025,0.0026,-0.0027,-0.0005,-0.0021,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0071,0.0084,-0.0338,0.0384,-0.0415,0.0449,-0.1592,0.1159,-0.144,0.122,-0.1467,0.16,-0.1705,0.1965,-0.1804,0.1321,-0.2346,0.208,-0.2133,0.1542,-0.2254,0.2229,-0.2177,0.2055,-0.1646,0.1751,-0.2282,0.2306,-0.2234,0.1827,-0.2139,0.2017,-0.218,0.2229,-0.2024,0.1856,-0.2262,0.2289,-0.2223,0.1336,-0.207,0.1951,-0.2269,0.2337,-0.2106,0.1867,-0.2183,0.2087,-0.2185,0.1666,-0.2251,0.2124,-0.2258,0.2387,-0.2086,0.1771,-0.222,0.199,-0.1607,0.1518,-0.2254,0.2155,-0.2327,0.1534,-0.2064,0.2381,-0.2204,0.1937,-0.1609,0.1457,-0.2376,0.2246,-0.2279,0.1497,-0.2069,0.2325,-0.2273,0.1954,-0.1626,0.1487,-0.2448,0.2257,-0.1987,0.1474,-0.2285,0.2273,-0.2307,0.1767,-0.1652,0.1995,-0.2412,0.226,-0.2012,0.1491,-0.2232,0.2254,-0.2341,0.1762,-0.1489,0.2017,-0.2342,0.2247,-0.2022,0.1433,-0.2227,0.2257,-0.234,0.1765,-0.2184,0.2059,-0.2326,0.2284,-0.2044,0.1801,-0.2227,0.2241,-0.2263,0.1795,-0.2153,0.2037,-0.2293,0.2226,-0.1182,0.1818,-0.224,0.229,-0.2278,0.1518,-0.213,0.2018,-0.2312,0.216,-0.207,0.1814,-0.2281,0.2327,-0.2234,0.1826,-0.2108,0.2011,-0.2389,0.2183,-0.2135,0.1813,-0.2324,0.2324,-0.1286,0.1803,-0.2331,0.1998,-0.2402,0.1987,-0.2116,0.2216,-0.2281,0.2233,-0.2029,0.1835,-0.2263,0.2014,-0.2386,0.1284,-0.2116,0.2211,-0.2227,0.2275,-0.2001,0.1797,-0.2271,0.2036,-0.1573,0.1582,-0.2308,0.2193,-0.2207,0.2281,-0.1966,0.2181,-0.2215,0.1873,-0.1518,0.1441,-0.1615,0.1644,-0.127,0.0823,-0.0577,0.0753,-0.0822,0.0685,-0.0287,0.0288,-0.0255,0.0192,-0.0217,0.0127,-0.0141,0.014,-0.0173,0.0165,-0.0145,0.0128,-0.0088,0.0116,-0.0088,0.0121,-0.0098,0.0045,-0.0056,0.007,-0.0071,0.012,-0.0275,0.0164,-0.0353,0.0509,-0.1751,0.1231,-0.1201,0.117,-0.1399,0.1567,-0.1566,0.1574,-0.179,0.2045,-0.2365,0.1963,-0.1954,0.1912,-0.2147,0.2324,-0.2139,0.1984,-0.2146,0.1731,-0.2311,0.2317,-0.14,0.2002,-0.2214,0.209,-0.2198,0.2107,-0.2069,0.2162,-0.2294,0.236,-0.1847,0.177,-0.2239,0.1912,-0.2325,0.1296,-0.2101,0.2361,-0.2161,0.2139,-0.1762,0.1629,-0.2277,0.2157,-0.1978,0.1452,-0.2314,0.2396,-0.228,0.2029,-0.167,0.1656,-0.2364,0.2266,-0.2043,0.1623,-0.2325,0.2334,-0.2262,0.1935,-0.1283,0.1884,-0.2401,0.2422,-0.2143,0.1647,-0.2213,0.2156,-0.2377,0.2036,-0.219,0.1841,-0.2427,0.2393,-0.224,0.155,-0.2185,0.2064,-0.2419,0.2082,-0.2158,0.1805,-0.2364,0.2417,-0.1673,0.1815,-0.2272,0.203,-0.2393,0.2189,-0.2136,0.1868,-0.2268,0.2313,-0.2043,0.1829,-0.2287,0.2016,-0.2369,0.1171,-0.2136,0.2303,-0.2189,0.2228,-0.1953,0.1782,-0.226,0.1994,-0.2245,0.1373,-0.2329,0.2426,-0.214,0.2229,-0.1956,0.1776,-0.2284,0.1943,-0.1799,0.1311,-0.2285,0.2404,-0.2054,0.1578,-0.1942,0.1771,-0.1432,0.1209,-0.1284,0.0764,-0.0972,0.1012,-0.0266,0.0283,-0.0143,0.0203,-0.0188,0.0199,-0.0107,0.0106,-0.0102,0.0113,-0.0091,0.0083,-0.0059,0.004,-0.0026,0.0029,-0.0012,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.002,0.0037,-0.0025,-0.0004,-0.0029,0.0032,-0.0087,0.0088,-0.0345,0.0405,-0.0448,0.0618,-0.1712,0.1191,-0.1632,0.121,-0.1202,0.1541,-0.1712,0.1867,-0.2106,0.1542,-0.2264,0.1982,-0.2358,0.1529,-0.1723,0.23,-0.2133,0.217,-0.2079,0.1471,-0.2241,0.222,-0.2288,0.1831,-0.2105,0.2048,-0.2159,0.2165,-0.2159,0.188,-0.2206,0.2319,-0.2277,0.2002,-0.2021,0.176,-0.2158,0.2248,-0.1266,0.1877,-0.223,0.2035,-0.1677,0.1272,-0.1647,0.1526,-0.1221,0.116,-0.1053,0.0615,-0.0765,0.0799,-0.0281,0.0331,-0.0284,0.0172,-0.0291,0.018,-0.02,0.0133,-0.0135,0.0144,-0.0194,0.0153,-0.0116,0.012,-0.0115,0.0117,-0.0142,0.0082,-0.0084,0.0099,-0.0068,0.0163,-0.0143,0.0101,-0.0112,0.0154,-0.0089,0.0126,-0.0335,0.0276,-0.0533,0.0517,-0.1502,0.1225,-0.1089,0.1498,-0.1566,0.1618,-0.1887,0.181,-0.1788,0.1833,-0.229,0.2225,-0.1581,0.1814,-0.2242,0.1919,-0.1776,0.1436,-0.2119,0.2201,-0.2293,0.1633,-0.1733,0.2196,-0.2232,0.2246,-0.2022,0.1494,-0.2103,0.2332,-0.2343,0.1855,-0.1466,0.2028,-0.2235,0.2324,-0.2131,0.1587,-0.2149,0.218,-0.23,0.1914,-0.2137,0.1935,-0.2267,0.2309,-0.2227,0.1813,-0.2161,0.2127,-0.23,0.2053,-0.2115,0.1827,-0.2292,0.2265,-0.1226,0.1758,-0.2288,0.2139,-0.2341,0.1906,-0.2117,0.2088,-0.2297,0.2282,-0.206,0.1804,-0.2312,0.2107,-0.2361,0.1247,-0.2072,0.2131,-0.233,0.2261,-0.2095,0.1843,-0.2309,0.2107,-0.1662,0.1558,-0.239,0.2105,-0.2312,0.2347,-0.2089,0.2105,-0.2299,0.205,-0.1673,0.1575,-0.2371,0.2107,-0.2261,0.1481,-0.2076,0.2328,-0.2319,0.1996,-0.1739,0.1468,-0.2383,0.219,-0.2136,0.1526,-0.2206,0.2313,-0.2327,0.2107,-0.1633,0.1505,-0.2412,0.2251,-0.2047,0.1474,-0.2227,0.2288,-0.2301,0.1725,-0.1609,0.2036,-0.2359,0.2182,-0.2031,0.1473,-0.2252,0.2316,-0.2355,0.1739,-0.2132,0.205,-0.2386,0.225,-0.21,0.1478,-0.2267,0.2255,-0.2343,0.1765,-0.2106,0.2035,-0.2372,0.2288,-0.2133,0.1862,-0.2213,0.2258,-0.2331,0.181,-0.2106,0.203,-0.2376,0.2274,-0.1834,0.1845,-0.2242,0.2269,-0.2341,0.1527,-0.2116,0.2067,-0.2375,0.2234,-0.2047,0.1839,-0.2231,0.2312,-0.2321,0.1807,-0.2122,0.2035,-0.2395,0.2275,-0.2088,0.1842,-0.2249,0.2281,-0.1291,0.1839,-0.2328,0.2019,-0.2385,0.1454,-0.2076,0.223,-0.2252,0.2287,-0.1994,0.1788,-0.2339,0.2048,-0.2378,0.1547,-0.2099,0.2251,-0.2246,0.2285,-0.203,0.182,-0.2296,0.2089,-0.1578,0.1597,-0.2379,0.2194,-0.2281,0.2141,-0.2071,0.2348,-0.2288,0.2132,-0.1716,0.165,-0.2383,0.2138,-0.2299,0.1377,-0.2073,0.2312,-0.2214,0.2129,-0.1839,0.1703,-0.2353,0.2099,-0.1934,0.1344,-0.2339,0.2338,-0.2183,0.2158,-0.1884,0.1986,-0.2362,0.2,-0.1872,0.1336,-0.2331,0.2389,-0.2205,0.1651,-0.1808,0.2141,-0.2305,0.2058,-0.1896,0.129,-0.2303,0.236,-0.217,0.1632,-0.2098,0.2153,-0.2355,0.2068,-0.1907,0.1538,-0.2276,0.2308,-0.2203,0.168,-0.2135,0.216,-0.2084,0.1891,-0.1466,0.143,-0.1365,0.1406,-0.1139,0.0878,-0.0755,0.0864,-0.0243,0.0356,-0.0285,0.0195,-0.0275,0.0202,-0.0143,0.0141,-0.0119,0.0163,-0.0172,0.0138,-0.0092,0.0066,-0.0115,0.0094,-0.004,0.0102,-0.006,0.0051,-0.0061,0.0082,-0.004,0.0063,-0.0058,0.0051,-0.0023,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0024,0.0009,-0.0032,0.0028,-0.0036,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0025,0.0029,-0.0014,0.0026,-0.0313,0.0194,-0.051,0.048,-0.1634,0.1217,-0.1428,0.1542,-0.1372,0.1506,-0.0997,0.1681,-0.2072,0.1751,-0.2215,0.1321,-0.1373,0.2044,-0.2312,0.176,-0.2065,0.1384,-0.2163,0.1847,-0.2257,0.1611,-0.136,0.1934,-0.2195,0.1761,-0.2086,0.1272,-0.2111,0.215,-0.2451,0.1774,-0.1883,0.1839,-0.2126,0.2005,-0.2102,0.1695,-0.1734,0.1563,-0.1265,0.1084,-0.0815,0.0647,-0.1226,0.0815,-0.0293,0.0559,-0.0185,0.0199,-0.0281,0.0231,-0.024,0.0173,-0.0115,0.0105,-0.0187,0.0121,-0.0106,0.0222,-0.013,0.0111,-0.0068,0.0043,-0.0078,0.0124,-0.0099,0.0126,-0.0106,0.0151,-0.006,0.0122,-0.0082,0.0036,-0.0098,0.0089,-0.0023,0.0071,-0.027,0.0137,-0.0408,0.047,-0.0635,0.1231,-0.1607,0.1393,-0.129,0.1051,-0.1151,0.1629,-0.2016,0.1711,-0.2336,0.1532,-0.2027,0.2059,-0.2263,0.1932,-0.1445,0.1548,-0.218,0.1926,-0.2378,0.1362,-0.1927,0.1728,-0.2109,0.2062,-0.1625,0.1711,-0.2308,0.1886,-0.2347,0.1497,-0.1821,0.1935,-0.2129,0.2068,-0.1523,0.1707,-0.2363,0.1731,-0.1549,0.1227,-0.1545,0.1655,-0.1352,0.072,-0.1013,0.0721,-0.0643,0.0635,-0.0294,0.0229,-0.0291,0.0222,-0.0194,0.0156,-0.0125,0.0125,-0.0142,0.017,-0.0212,0.0099,-0.0103,0.0105,-0.0055,0.0085,-0.0065,0.0051,-0.0053,0.0101,-0.0067,0.0077,-0.0067,0.0078,-0.0028,0.0059,-0.0035,0.0032,-0.0028,0.0037,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.001,-0.0001,0.0036,-0.0031,0.0036,-0.0037,0.0023,-0.0035,0.0002,-0.0028,0.0005,-0.0016,0.0037,-0.0005,0.003,-0.0014,0.0036,-0.0082,0.0234,-0.0343,0.0378,-0.0745,0.0603,-0.1706,0.1213,-0.1514,0.1124,-0.1122,0.1647,-0.1831,0.1737,-0.2454,0.1535,-0.2366,0.187,-0.2231,0.2019,-0.1543,0.1667,-0.2231,0.1824,-0.1913,0.1548,-0.2227,0.1829,-0.2189,0.1777,-0.16,0.2098,-0.2274,0.1829,-0.2,0.1213,-0.2226,0.215,-0.2259,0.169,-0.1348,0.2003,-0.2205,0.1745,-0.1929,0.1298,-0.2098,0.2148,-0.226,0.1744,-0.1967,0.1907,-0.2155,0.1856,-0.209,0.1231,-0.2068,0.2174,-0.2297,0.1706,-0.1923,0.1831,-0.2209,0.2102,-0.1991,0.1754,-0.217,0.2035,-0.2321,0.1767,-0.1942,0.18,-0.2193,0.2188,-0.1458,0.1707,-0.2331,0.1904,-0.2285,0.1277,-0.1901,0.1848,-0.1889,0.1962,-0.1804,0.1373,-0.1497,0.1102,-0.1326,0.0922,-0.0548,0.0743,-0.0403,0.0365,-0.0267,0.0241,-0.0341,0.0216,-0.0123,0.0149,-0.0119,0.0106,-0.0171,0.0165,-0.0089,0.0101,-0.012,0.0062,-0.0047,0.0081,-0.005,0.009,-0.0112,0.0094,-0.0107,0.0089,-0.0087,0.01,-0.0104,0.0053,-0.0054,0.0056,-0.008,0.0074,-0.007,0.0054,-0.0065,0.0051,-0.004,0.0035,-0.0037,0.0043,-0.0041,0.0022,-0.0057,0.0047,-0.0044,0.0047,-0.0039,0.0018,-0.0044,0.0042,-0.0023,0.0026,-0.0332,0.0205,-0.0476,0.0429,-0.1638,0.1171,-0.114,0.1314,-0.1434,0.1504,-0.1397,0.1542,-0.1837,0.1709,-0.2443,0.1665,-0.093,0.1937,-0.2182,0.1886,-0.2219,0.1738,-0.2098,0.1932,-0.222,0.1634,-0.1813,0.1769,-0.2088,0.2128,-0.2318,0.1244,-0.1916,0.1834,-0.2175,0.2094,-0.165,0.1759,-0.2251,0.2033,-0.2199,0.1631,-0.2119,0.1808,-0.2027,0.2128,-0.1664,0.1737,-0.229,0.1949,-0.1822,0.1327,-0.2154,0.2022,-0.2141,0.1784,-0.1568,0.2187,-0.2268,0.1797,-0.1918,0.1289,-0.2185,0.2159,-0.22,0.1721,-0.1446,0.1993,-0.2295,0.1919,-0.192,0.1381,-0.2162,0.2185,-0.2327,0.1761,-0.1973,0.1885,-0.2305,0.1954,-0.1883,0.1386,-0.1889,0.1894,-0.1558,0.1172,-0.1109,0.1109,-0.1293,0.0896,-0.0384,0.0558,-0.028,0.0349,-0.0235,0.0217,-0.0326,0.0169,-0.0127,0.011,-0.0134,0.0113,-0.0168,0.0166,-0.0115,0.0075,-0.0056,0.0058,-0.0071,0.0056,-0.0057,0.0061,-0.0072,0.0087,-0.0072,0.0061,-0.0065,0.0041,-0.0056,0.0048,-0.0035,0.003,-0.0044,0.0029,-0.0011,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0004,-0.0009,0.003,-0.0025,0.0002,-0.0273,0.0224,-0.0382,0.0419,-0.179,0.1207,-0.1246,0.1165,-0.1473,0.16,-0.1514,0.1767,-0.1808,0.2012,-0.2366,0.1713,-0.1329,0.184,-0.2158,0.2217,-0.2218,0.1838,-0.1996,0.1891,-0.2212,0.2029,-0.195,0.1868,-0.226,0.1983,-0.2114,0.1111,-0.1897,0.184,-0.2175,0.2273,-0.1702,0.1621,-0.2317,0.1794,-0.1933,0.125,-0.2102,0.213,-0.2252,0.1969,-0.1678,0.1549,-0.2076,0.186,-0.2036,0.1539,-0.2147,0.2204,-0.2258,0.1781,-0.1695,0.1931,-0.2166,0.2066,-0.2118,0.1577,-0.2166,0.2131,-0.2166,0.1817,-0.1522,0.1833,-0.2185,0.2201,-0.2173,0.1407,-0.2073,0.1997,-0.224,0.1889,-0.1974,0.1693,-0.2198,0.219,-0.2269,0.1721,-0.2013,0.1921,-0.2255,0.1917,-0.1939,0.1684,-0.2184,0.2177,-0.1209,0.1674,-0.2271,0.1887,-0.2314,0.2025,-0.1897,0.2027,-0.2162,0.2109,-0.1766,0.1697,-0.2287,0.18,-0.2249,0.1159,-0.1918,0.2072,-0.2182,0.201,-0.1629,0.1586,-0.2137,0.1366,-0.1329,0.1047,-0.1124,0.1283,-0.1117,0.0992,-0.0409,0.0378,-0.0162,0.0249,-0.0254,0.0218,-0.0165,0.013,-0.0146,0.0151,-0.0151,0.0153,-0.0116,0.0164,-0.0069,0.0087,-0.0065,0.0128,-0.0058,0.0108,-0.0094,0.0105,-0.0098,0.0128,-0.0064,0.011,-0.0089,0.0049,-0.006,0.0083,-0.0072,0.0047,-0.0091,0.0062,-0.004,0.0064,-0.007,0.0037,-0.0079,0.0057,-0.0043,0.0065,-0.0085,0.0067,-0.0035,0.0062,-0.0153,0.0219,-0.0551,0.0483,-0.0532,0.1073,-0.1632,0.1551,-0.1361,0.0891,-0.1348,0.1711,-0.2016,0.179,-0.2207,0.1269,-0.2018,0.204,-0.2246,0.1772,-0.2027,0.1812,-0.2118,0.1908,-0.2243,0.1538,-0.2076,0.2006,-0.217,0.1921,-0.2016,0.1748,-0.2043,0.215,-0.1803,0.1756,-0.2348,0.1907,-0.2097,0.2132,-0.1786,0.1791,-0.2166,0.2105,-0.1545,0.1626,-0.2176,0.1893,-0.2026,0.1356,-0.1759,0.2262,-0.2258,0.1942,-0.1652,0.1456,-0.2114,0.22,-0.2052,0.1562,-0.1894,0.2209,-0.2279,0.1798,-0.178,0.1232,-0.2089,0.2294,-0.2271,0.1746,-0.2131,0.2036,-0.2285,0.2077,-0.1969,0.1718,-0.2145,0.2289,-0.2325,0.1791,-0.206,0.1813,-0.2282,0.2212,-0.1074,0.1727,-0.2041,0.1657,-0.1352,0.0971,-0.0761,0.1186,-0.1284,0.0953,-0.0541,0.0452,-0.0246,0.0279,-0.0173,0.0234,-0.0291,0.0133,-0.0118,0.0156,-0.0143,0.0142,-0.0169,0.0125,-0.0073,0.0064,-0.0072,0.0048,-0.0048,0.0046,-0.0031,0.0058,-0.0052,0.0051,-0.0028,0.0025,-0.0043,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0015,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0084,0.0199,-0.044,0.0466,-0.1688,0.165,-0.1839,0.2013,-0.2021,0.2387,-0.2177,0.2084,-0.2105,0.2218,-0.2124,0.2344,-0.2081,0.2445,-0.217,0.2116,-0.2017,0.241,-0.2042,0.2311,-0.2085,0.2059,-0.2085,0.2415,-0.2131,0.2336,-0.2058,0.2422,-0.2114,0.2168,-0.2128,0.2433,-0.2154,0.2387,-0.2155,0.244,-0.2097,0.2281,-0.2226,0.226,-0.2156,0.2435,-0.2208,0.2213,-0.2164,0.2414,-0.2174,0.2233,-0.2233,0.2322,-0.2117,0.2431,-0.217,0.2159,-0.2224,0.2449,-0.2152,0.2173,-0.2192,0.2414,-0.2101,0.2416,-0.2174,0.2101,-0.2176,0.2488,-0.2232,0.2343,-0.2186,0.2529,-0.2054,0.2287,-0.2191,0.2194,-0.2186,0.2523,-0.2239,0.229,-0.2174,0.2512,-0.2073,0.2251,-0.2251,0.2321,-0.2126,0.2468,-0.2202,0.2316,-0.2132,0.246,-0.2135,0.2229,-0.2194,0.2345,-0.2139,0.2452,-0.2204,0.2261,-0.2122,0.2453,-0.2162,0.223,-0.2197,0.2378,-0.2138,0.2482,-0.2166,0.225,-0.2197,0.2405,-0.2165,0.2451,-0.2234,0.2395,-0.2163,0.2435,-0.2135,0.2302,-0.2227,0.2329,-0.2166,0.2509,-0.221,0.2359,-0.2159,0.2498,-0.2124,0.2281,-0.2222,0.2374,-0.2152,0.2462,-0.2189,0.2334,-0.2155,0.2487,-0.2085,0.2283,-0.2211,0.2334,-0.216,0.2516,-0.2215,0.2306,-0.2155,0.2492,-0.2118,0.232,-0.2223,0.2343,-0.2142,0.2457,-0.2244,0.2315,-0.217,0.2473,-0.2124,0.2303,-0.2207,0.2313,-0.2171,0.2479,-0.2081,0.2339,-0.2218,0.2473,-0.2072,0.2326,-0.2224,0.2248,-0.2173,0.25,-0.2067,0.2342,-0.2202,0.223,-0.2196,0.2514,-0.2216,0.2183,-0.2208,0.2531,-0.2066,0.2344,-0.2216,0.2189,-0.2203,0.2535,-0.2212,0.2303,-0.2207,0.2527,-0.2085,0.237,-0.2184,0.2143,-0.2168,0.251,-0.2247,0.2331,-0.2207,0.252,-0.2101,0.2354,-0.2172,0.2163,-0.2267,0.2442,-0.222,0.236,-0.22,0.2521,-0.2097,0.2305,-0.2217,0.2287,-0.1987,0.2299,-0.1403,0.1436,-0.0749,0.0847,-0.0313,0.0393,-0.0179,0.0166,-0.0149,0.0158,-0.006,0.006,-0.0045,0.0058,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.003,-0.0011,0.0019,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.019,0.0203,-0.0834,0.1085,-0.1468,0.1733,-0.1955,0.2226,-0.2416,0.2239,-0.2116,0.2326,-0.2154,0.2341,-0.2121,0.2511,-0.2087,0.226,-0.2188,0.2237,-0.2071,0.2486,-0.2116,0.2147,-0.2103,0.2415,-0.2116,0.2398,-0.2171,0.247,-0.2052,0.2375,-0.2193,0.2204,-0.2149,0.2423,-0.2223,0.2357,-0.2155,0.2476,-0.205,0.2358,-0.2227,0.2178,-0.2165,0.2411,-0.2173,0.2314,-0.2157,0.2387,-0.2071,0.2332,-0.2176,0.2193,-0.2145,0.2433,-0.2193,0.2369,-0.2162,0.2421,-0.2056,0.2427,-0.2162,0.2224,-0.2195,0.2423,-0.2164,0.2416,-0.2217,0.2371,-0.2124,0.2409,-0.2117,0.2286,-0.219,0.2335,-0.2129,0.241,-0.2171,0.2263,-0.2136,0.2456,-0.2109,0.2315,-0.2174,0.2303,-0.2116,0.2443,-0.2095,0.229,-0.2185,0.2288,-0.2075,0.2447,-0.217,0.231,-0.2091,0.247,-0.2111,0.2289,-0.2203,0.231,-0.2128,0.2408,-0.2189,0.2328,-0.2147,0.2419,-0.2053,0.2387,-0.22,0.2183,-0.2142,0.2481,-0.2185,0.235,-0.2186,0.2489,-0.2048,0.2383,-0.2188,0.2185,-0.2175,0.2465,-0.2179,0.241,-0.2183,0.2454,-0.2085,0.2381,-0.2159,0.2288,-0.2175,0.2407,-0.2122,0.2412,-0.2189,0.2385,-0.2124,0.242,-0.2098,0.2307,-0.2176,0.2376,-0.2116,0.2456,-0.2222,0.2298,-0.2132,0.2483,-0.2051,0.2279,-0.2184,0.2276,-0.2147,0.2454,-0.2088,0.2346,-0.2194,0.2305,-0.208,0.2449,-0.2155,0.2281,-0.2116,0.2453,-0.2066,0.233,-0.2197,0.2254,-0.214,0.2435,-0.2188,0.2357,-0.215,0.2511,-0.2035,0.2336,-0.2147,0.2215,-0.2133,0.2471,-0.2165,0.2358,-0.2129,0.2462,-0.2037,0.2372,-0.2186,0.2172,-0.2152,0.2503,-0.2142,0.2401,-0.2171,0.2455,-0.2064,0.2411,-0.2181,0.2186,-0.2139,0.2468,-0.2167,0.2364,-0.2169,0.2472,-0.2039,0.2327,-0.2166,0.2193,-0.2152,0.2503,-0.202,0.2322,-0.2167,0.2531,-0.2067,0.2314,-0.22,0.2261,-0.2141,0.2458,-0.2045,0.2341,-0.2181,0.2263,-0.2132,0.2483,-0.2177,0.2274,-0.2132,0.2439,-0.2037,0.2351,-0.2159,0.2303,-0.2143,0.2491,-0.2146,0.2349,-0.2151,0.2499,-0.2048,0.236,-0.2164,0.2212,-0.2149,0.2494,-0.2141,0.2311,-0.2132,0.2512,-0.2054,0.2334,-0.2207,0.2259,-0.213,0.2465,-0.2149,0.2321,-0.2115,0.2462,-0.2095,0.2273,-0.2162,0.2278,-0.2136,0.2492,-0.2162,0.2291,-0.217,0.2455,-0.2071,0.2326,-0.2129,0.2354,-0.2121,0.2511,-0.2138,0.2275,-0.215,0.2405,-0.2145,0.2423,-0.214,0.2434,-0.2066,0.2426,-0.2122,0.2224,-0.2105,0.2463,-0.2149,0.2361,-0.2111,0.2484,-0.2054,0.2378,-0.215,0.2224,-0.2137,0.2515,-0.2142,0.2342,-0.213,0.2525,-0.2076,0.2264,-0.2125,0.2392,-0.2109,0.2498,-0.2166,0.2218,-0.2079,0.2492,-0.2119,0.2187,-0.2162,0.2481,-0.2056,0.2367,-0.2146,0.2245,-0.2152,0.2482,-0.2113,0.2325,-0.2095,0.2491,-0.21,0.2281,-0.2155,0.2393,-0.2151,0.2457,-0.2112,0.2429,-0.2037,0.2418,-0.2114,0.2215,-0.2148,0.2482,-0.2021,0.2304,-0.2078,0.2492,-0.2034,0.2277,-0.213,0.2298,-0.2081,0.2539,-0.1934,0.2065,-0.1387,0.1534,-0.0574,0.0859,-0.0345,0.0328,-0.015,0.014,-0.0103,0.0073,-0.0035,0.0044,-0.0018,0.0044,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0302,0.0361,-0.1498,0.1313,-0.1527,0.184,-0.2141,0.1935,-0.2251,0.2355,-0.2073,0.235,-0.2149,0.2397,-0.2177,0.2301,-0.2054,0.2349,-0.2048,0.2447,-0.2024,0.2381,-0.2043,0.2272,-0.2005,0.2429,-0.2087,0.2403,-0.2008,0.239,-0.2047,0.2345,-0.2017,0.2416,-0.2043,0.2495,-0.2091,0.2236,-0.2086,0.243,-0.2074,0.2364,-0.2082,0.2454,-0.215,0.2262,-0.2056,0.2356,-0.2102,0.2442,-0.2125,0.2392,-0.2014,0.2353,-0.2052,0.2283,-0.2079,0.2421,-0.2073,0.2343,-0.2056,0.2452,-0.2067,0.2268,-0.2065,0.2453,-0.1986,0.2392,-0.2043,0.2301,-0.2057,0.2487,-0.2024,0.2391,-0.2033,0.248,-0.2086,0.2252,-0.2108,0.246,-0.2067,0.2378,-0.2087,0.2476,-0.2086,0.2292,-0.2048,0.2382,-0.2021,0.2419,-0.209,0.2271,-0.2024,0.2408,-0.2016,0.2299,-0.2038,0.2473,-0.2076,0.2252,-0.2036,0.2397,-0.2032,0.2386,-0.2074,0.2479,-0.206,0.2323,-0.2048,0.2364,-0.2015,0.2458,-0.2117,0.2397,-0.2034,0.2372,-0.2043,0.2276,-0.2097,0.2466,-0.2048,0.2296,-0.2101,0.2377,-0.209,0.2441,-0.2117,0.2408,-0.2038,0.2355,-0.2038,0.2321,-0.21,0.245,-0.2093,0.2388,-0.2013,0.2394,-0.2058,0.2264,-0.2075,0.2421,-0.2084,0.2307,-0.2052,0.235,-0.2077,0.2459,-0.2086,0.2438,-0.2076,0.229,-0.1981,0.2357,-0.2069,0.2461,-0.2072,0.2419,-0.2052,0.2344,-0.1994,0.2357,-0.2021,0.2433,-0.2088,0.2278,-0.2061,0.2412,-0.2042,0.2311,-0.2017,0.2453,-0.2112,0.2269,-0.2075,0.2404,-0.2042,0.2378,-0.2046,0.2444,-0.2099,0.2256,-0.2063,0.2404,-0.2063,0.2393,-0.2053,0.2435,-0.2099,0.2305,-0.2069,0.2405,-0.206,0.2397,-0.2068,0.2316,-0.2121,0.2454,-0.2067,0.2437,-0.2008,0.2385,-0.2058,0.2313,-0.2067,0.2476,-0.2108,0.2408,-0.2019,0.2417,-0.2072,0.2283,-0.2077,0.245,-0.2088,0.2266,-0.2035,0.2394,-0.2066,0.2427,-0.2055,0.2413,-0.2063,0.2344,-0.2026,0.2395,-0.2086,0.2446,-0.2065,0.2427,-0.2082,0.2384,-0.2045,0.2328,-0.2014,0.2435,-0.2094,0.2304,-0.2078,0.2423,-0.2021,0.2389,-0.2036,0.2421,-0.2082,0.2285,-0.2083,0.245,-0.2013,0.2357,-0.2024,0.2449,-0.2085,0.225,-0.2094,0.244,-0.2113,0.2356,-0.2038,0.2378,-0.2108,0.2458,-0.2092,0.2441,-0.2106,0.2355,-0.2054,0.237,-0.2074,0.2434,-0.2029,0.2461,-0.213,0.2308,-0.2073,0.2398,-0.2004,0.2413,-0.2059,0.2303,-0.211,0.2406,-0.2064,0.2463,-0.2035,0.2348,-0.2034,0.2301,-0.2096,0.2455,-0.2036,0.2427,-0.2046,0.2401,-0.203,0.2332,-0.2001,0.2435,-0.2071,0.2289,-0.2061,0.2442,-0.2044,0.2364,-0.1998,0.2452,-0.2063,0.2298,-0.2108,0.2498,-0.2025,0.2383,-0.199,0.2456,-0.2057,0.2258,-0.2048,0.2482,-0.2128,0.2287,-0.2056,0.2443,-0.2042,0.2411,-0.2052,0.2458,-0.2137,0.2298,-0.2109,0.2488,-0.2055,0.238,-0.1995,0.2436,-0.2094,0.2292,-0.2044,0.2469,-0.2131,0.2311,-0.2074,0.239,-0.2031,0.2414,-0.2015,0.247,-0.2092,0.2318,-0.2133,0.2455,-0.1964,0.2469,-0.1997,0.2354,-0.2071,0.2335,-0.2013,0.2454,-0.1994,0.212,-0.1501,0.1719,-0.0492,0.0745,-0.0287,0.0254,-0.0187,0.0137,-0.0118,0.0137,-0.0082,0.0089,-0.0069,0.009,-0.0062,0.0126,-0.0046,0.0065,-0.0044,0.0038,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0011,0.001,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0007,-0.0028,0.0018,-0.0251,0.0205,-0.0336,0.0406,-0.1606,0.126,-0.139,0.1359,-0.1618,0.1399,-0.1356,0.1876,-0.1877,0.2009,-0.2083,0.1639,-0.1471,0.2072,-0.22,0.2427,-0.1754,0.18,-0.2168,0.2145,-0.21,0.2114,-0.1993,0.2122,-0.2179,0.2494,-0.1998,0.1504,-0.2112,0.2054,-0.213,0.2596,-0.2248,0.192,-0.203,0.2225,-0.1822,0.2012,-0.2218,0.2192,-0.2103,0.2483,-0.221,0.1937,-0.2118,0.2207,-0.1329,0.1968,-0.2266,0.2359,-0.2108,0.1318,-0.221,0.2481,-0.2188,0.2055,-0.1795,0.1926,-0.2283,0.2447,-0.2102,0.1565,-0.2147,0.2365,-0.222,0.2101,-0.1742,0.1849,-0.2297,0.2501,-0.1776,0.1729,-0.2148,0.228,-0.2267,0.2204,-0.168,0.2011,-0.2287,0.25,-0.1898,0.1778,-0.2173,0.2154,-0.2269,0.2298,-0.1585,0.201,-0.2268,0.2461,-0.1994,0.148,-0.2241,0.2158,-0.2286,0.2311,-0.2319,0.2003,-0.2207,0.2489,-0.2024,0.19,-0.2248,0.2146,-0.224,0.2345,-0.2325,0.1994,-0.2232,0.2398,-0.1154,0.1933,-0.2214,0.2196,-0.2216,0.2114,-0.2317,0.2329,-0.2273,0.2429,-0.2166,0.1919,-0.2251,0.2206,-0.2245,0.142,-0.2292,0.229,-0.22,0.2522,-0.2281,0.1933,-0.2182,0.2102,-0.1648,0.1994,-0.2361,0.2361,-0.2116,0.2406,-0.2246,0.1992,-0.2307,0.2188,-0.1573,0.1983,-0.2372,0.2386,-0.2212,0.1416,-0.2289,0.2474,-0.2241,0.2163,-0.1881,0.1964,-0.2354,0.237,-0.2151,0.172,-0.2291,0.2445,-0.2294,0.2151,-0.1908,0.2015,-0.2374,0.2403,-0.1593,0.1708,-0.2236,0.2438,-0.228,0.1896,-0.1947,0.2189,-0.2392,0.2402,-0.1572,0.1723,-0.2248,0.2471,-0.2281,0.1942,-0.1944,0.2125,-0.2358,0.2361,-0.1581,0.1693,-0.2268,0.2458,-0.2079,0.198,-0.2277,0.2172,-0.2333,0.2413,-0.1565,0.2008,-0.2275,0.2429,-0.2046,0.1966,-0.2286,0.2179,-0.2345,0.2367,-0.1447,0.2005,-0.2238,0.247,-0.2082,0.1472,-0.2266,0.2102,-0.2263,0.2415,-0.2343,0.2007,-0.2188,0.2402,-0.2131,0.1927,-0.2218,0.2154,-0.2306,0.2377,-0.2372,0.2032,-0.2148,0.2442,-0.1192,0.1897,-0.2245,0.2085,-0.2279,0.1914,-0.2358,0.2434,-0.2151,0.2434,-0.2109,0.1959,-0.2083,0.1944,-0.1659,0.1782,-0.1595,0.1791,-0.1078,0.1002,-0.0587,0.07,-0.0417,0.0623,-0.0325,0.0315,-0.0282,0.0308,-0.015,0.0133,-0.0209,0.0175,-0.016,0.0164,-0.0117,0.0128,-0.0061,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0045,0.0035,-0.0044,0.0064,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0019,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.029,0.0203,-0.0324,0.0418,-0.1517,0.1186,-0.1173,0.1192,-0.1506,0.1358,-0.1421,0.1814,-0.1879,0.2073,-0.2238,0.1944,-0.1427,0.2027,-0.2083,0.2392,-0.1925,0.1835,-0.22,0.2151,-0.2146,0.2284,-0.1905,0.2145,-0.2093,0.2448,-0.2121,0.1392,-0.2133,0.2157,-0.2147,0.259,-0.2226,0.2063,-0.2087,0.2158,-0.208,0.2054,-0.2248,0.2238,-0.2076,0.244,-0.2173,0.197,-0.2139,0.2081,-0.1258,0.1954,-0.2227,0.2427,-0.209,0.1505,-0.2119,0.2443,-0.2201,0.2056,-0.172,0.1893,-0.2298,0.2507,-0.2081,0.1735,-0.2066,0.2318,-0.227,0.2203,-0.1643,0.1786,-0.222,0.2524,-0.1942,0.174,-0.2157,0.2245,-0.2289,0.2303,-0.1547,0.2051,-0.2254,0.2457,-0.2062,0.1879,-0.2216,0.213,-0.2281,0.2403,-0.1491,0.2016,-0.2196,0.2456,-0.2123,0.145,-0.2229,0.2103,-0.2335,0.2431,-0.2339,0.2066,-0.2189,0.2417,-0.2079,0.1964,-0.2258,0.2168,-0.2244,0.239,-0.23,0.2035,-0.2134,0.2411,-0.1107,0.1961,-0.223,0.2143,-0.2244,0.2297,-0.2283,0.2478,-0.2149,0.2395,-0.2092,0.1971,-0.2218,0.2115,-0.2204,0.1369,-0.2313,0.2463,-0.2124,0.2412,-0.213,0.1998,-0.2254,0.2146,-0.1712,0.192,-0.2288,0.2509,-0.2144,0.2361,-0.2094,0.2125,-0.2305,0.2164,-0.1329,0.1902,-0.2255,0.2461,-0.2128,0.1714,-0.1976,0.2305,-0.2219,0.2238,-0.1564,0.1816,-0.2186,0.2463,-0.2178,0.1859,-0.2044,0.215,-0.2325,0.2413,-0.1645,0.1699,-0.2129,0.2444,-0.2153,0.2007,-0.2227,0.2101,-0.2288,0.2463,-0.1432,0.2058,-0.2137,0.2386,-0.2185,0.211,-0.2263,0.2059,-0.2285,0.2539,-0.1801,0.2039,-0.217,0.2348,-0.2184,0.1468,-0.2259,0.2157,-0.2222,0.2549,-0.228,0.2017,-0.2169,0.2336,-0.2003,0.2009,-0.2266,0.2224,-0.2223,0.2524,-0.2288,0.1988,-0.2182,0.228,-0.1364,0.2042,-0.2277,0.2282,-0.2202,0.1242,-0.2283,0.25,-0.2206,0.2279,-0.1969,0.2038,-0.2286,0.2288,-0.2173,0.1783,-0.2281,0.2473,-0.2198,0.223,-0.1919,0.2042,-0.2267,0.2323,-0.1569,0.1786,-0.225,0.2475,-0.2223,0.1927,-0.1895,0.2177,-0.231,0.2365,-0.1562,0.1763,-0.2225,0.2484,-0.2206,0.1905,-0.1864,0.2185,-0.236,0.2387,-0.1599,0.1787,-0.2196,0.2488,-0.2034,0.1913,-0.2214,0.2185,-0.2219,0.2312,-0.1379,0.1897,-0.1675,0.1681,-0.1244,0.118,-0.0857,0.0876,-0.0662,0.0782,-0.0486,0.0665,-0.023,0.0371,-0.0157,0.0141,-0.0193,0.0193,-0.016,0.0202,-0.0169,0.0108,-0.0077,0.0076,-0.0041,0.0054,-0.0028,0.0049,-0.0032,0.0039,-0.002,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.008,0.0203,-0.0289,0.0473,-0.0516,0.0419,-0.1564,0.1234,-0.1165,0.1496,-0.165,0.1937,-0.18,0.209,-0.1066,0.1745,-0.2,0.2295,-0.2156,0.2192,-0.2043,0.237,-0.2081,0.2193,-0.1716,0.2095,-0.2107,0.208,-0.2069,0.1292,-0.2197,0.2538,-0.2039,0.2213,-0.1795,0.2018,-0.2188,0.2436,-0.1906,0.1606,-0.2047,0.2369,-0.2075,0.2056,-0.1563,0.1907,-0.2179,0.2496,-0.1833,0.1709,-0.2062,0.2317,-0.2161,0.226,-0.1433,0.2031,-0.2174,0.2547,-0.1971,0.189,-0.2105,0.2152,-0.2222,0.2458,-0.1965,0.2002,-0.2114,0.2482,-0.2153,0.1497,-0.2141,0.2215,-0.2182,0.255,-0.2219,0.1959,-0.213,0.2272,-0.1887,0.1948,-0.2261,0.2362,-0.2253,0.2547,-0.2134,0.19,-0.2182,0.2059,-0.1345,0.1983,-0.2261,0.2491,-0.2187,0.1606,-0.203,0.2435,-0.2224,0.2095,-0.1662,0.1843,-0.2267,0.2501,-0.213,0.1716,-0.2086,0.228,-0.225,0.2186,-0.1566,0.1835,-0.2229,0.2545,-0.1987,0.1825,-0.2153,0.2262,-0.2256,0.2327,-0.1485,0.2049,-0.2244,0.2545,-0.2039,0.1902,-0.2192,0.2148,-0.2282,0.2426,-0.1511,0.2107,-0.2183,0.2496,-0.2077,0.1517,-0.2203,0.217,-0.227,0.2482,-0.2254,0.204,-0.2162,0.2464,-0.215,0.1981,-0.2202,0.2127,-0.2228,0.2553,-0.2224,0.2032,-0.2142,0.2368,-0.1169,0.2015,-0.2277,0.2287,-0.2207,0.1555,-0.2242,0.2566,-0.2165,0.2281,-0.1904,0.2051,-0.229,0.2314,-0.2233,0.175,-0.2176,0.2524,-0.2183,0.222,-0.1845,0.202,-0.2323,0.2404,-0.1606,0.1692,-0.2177,0.2523,-0.2194,0.2119,-0.1779,0.216,-0.2274,0.241,-0.1686,0.164,-0.2186,0.2535,-0.2212,0.2088,-0.1736,0.2099,-0.2298,0.2459,-0.1693,0.1578,-0.2162,0.2482,-0.2156,0.2082,-0.2234,0.2088,-0.2281,0.2522,-0.1731,0.2052,-0.2156,0.243,-0.2219,0.2121,-0.2216,0.2095,-0.2262,0.2518,-0.1222,0.2024,-0.2141,0.2426,-0.2235,0.1662,-0.2212,0.2181,-0.2283,0.2561,-0.2242,0.2061,-0.2168,0.236,-0.2234,0.2027,-0.2245,0.2157,-0.2299,0.2528,-0.2245,0.204,-0.2177,0.2365,-0.119,0.205,-0.2269,0.2151,-0.2263,0.2251,-0.2248,0.255,-0.2176,0.2392,-0.1939,0.2073,-0.2255,0.2168,-0.2248,0.1624,-0.2285,0.2563,-0.2151,0.2406,-0.2006,0.2048,-0.2281,0.214,-0.1476,0.1912,-0.2289,0.2552,-0.2127,0.2379,-0.2012,0.2345,-0.2252,0.2173,-0.1348,0.1937,-0.2292,0.2532,-0.2134,0.1705,-0.2017,0.2425,-0.2267,0.2152,-0.1674,0.192,-0.2296,0.2536,-0.2048,0.1693,-0.2152,0.239,-0.2267,0.2123,-0.1723,0.2096,-0.2304,0.2488,-0.1761,0.1643,-0.2169,0.2439,-0.2258,0.2109,-0.1706,0.211,-0.2297,0.2502,-0.1778,0.1619,-0.2175,0.2423,-0.2236,0.2119,-0.2097,0.2109,-0.2286,0.2492,-0.1815,0.1818,-0.2207,0.2453,-0.2173,0.2064,-0.2301,0.2131,-0.2282,0.2538,-0.1259,0.2034,-0.2211,0.2435,-0.2066,0.1876,-0.2119,0.2029,-0.1569,0.1768,-0.1392,0.135,-0.1098,0.096,-0.045,0.0494,-0.0391,0.0623,-0.0282,0.0249,-0.0127,0.0282,-0.0152,0.0166,-0.0224,0.0149,-0.0152,0.0153,-0.014,0.0064,-0.0053,0.0067,-0.0058,0.009,-0.0048,0.0059,-0.0046,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0036,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0026,-0.0103,0.0082,-0.0305,0.0284,-0.0405,0.0493,-0.1463,0.1251,-0.1514,0.1552,-0.1729,0.1858,-0.1804,0.1838,-0.1884,0.165,-0.2004,0.2139,-0.1973,0.1782,-0.2209,0.2143,-0.1994,0.2103,-0.213,0.1981,-0.2116,0.2092,-0.1337,0.1968,-0.2342,0.2398,-0.2028,0.208,-0.2163,0.2217,-0.2296,0.222,-0.1591,0.1834,-0.2215,0.2421,-0.2115,0.1718,-0.1959,0.2091,-0.2255,0.2288,-0.1648,0.1645,-0.2204,0.2281,-0.2118,0.1963,-0.2123,0.2098,-0.2331,0.2392,-0.1815,0.1768,-0.2193,0.2267,-0.1992,0.1952,-0.2007,0.1871,-0.1421,0.1398,-0.0644,0.0875,-0.1054,0.0917,-0.0455,0.0307,-0.0264,0.0286,-0.0219,0.02,-0.0143,0.0201,-0.0129,0.0175,-0.0162,0.0108,-0.0107,0.0072,-0.006,0.0068,-0.0082,0.0051,-0.0044,0.0053,-0.0035,0.0052,-0.0048,0.003,-0.003,0.0043,-0.001,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0008,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0019,-0.0012,0.0044,-0.0203,0.0202,-0.0318,0.0347,-0.1479,0.1191,-0.1537,0.1155,-0.1435,0.1318,-0.153,0.173,-0.2013,0.1878,-0.2129,0.2052,-0.1889,0.2049,-0.2047,0.2274,-0.1358,0.1751,-0.2344,0.2105,-0.2067,0.2301,-0.2144,0.203,-0.2126,0.2174,-0.1502,0.1943,-0.2321,0.2302,-0.216,0.1499,-0.2178,0.248,-0.2225,0.215,-0.1501,0.1803,-0.2358,0.2379,-0.2134,0.1798,-0.202,0.2137,-0.1862,0.1995,-0.1557,0.1447,-0.1484,0.1424,-0.091,0.083,-0.0885,0.0832,-0.0507,0.0292,-0.0194,0.0303,-0.0218,0.0184,-0.0213,0.0203,-0.0273,0.0181,-0.0166,0.0147,-0.0088,0.0087,-0.0074,0.0102,-0.0054,0.0069,-0.0068,0.0058,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0049,-0.0033,0.0031,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0,-0.0013,0.0053,-0.0028,0,-0.0033,0.0025,-0.0163,0.0208,-0.0321,0.0484,-0.0499,0.071,-0.1413,0.1222,-0.1535,0.1417,-0.1558,0.1849,-0.1859,0.1921,-0.1979,0.1499,-0.1951,0.2288,-0.2068,0.2195,-0.2102,0.1844,-0.2023,0.2251,-0.1414,0.2014,-0.2123,0.2185,-0.208,0.2516,-0.2293,0.2278,-0.2086,0.2312,-0.167,0.1967,-0.2216,0.2304,-0.2102,0.1254,-0.2205,0.2492,-0.2116,0.2177,-0.1944,0.1897,-0.2325,0.2339,-0.2068,0.1642,-0.218,0.245,-0.2165,0.2078,-0.1854,0.1862,-0.231,0.2482,-0.168,0.1573,-0.2137,0.2401,-0.2237,0.2142,-0.1801,0.2033,-0.2342,0.2448,-0.1733,0.1739,-0.2154,0.2335,-0.2278,0.2213,-0.1683,0.1974,-0.2269,0.2496,-0.1939,0.1477,-0.2184,0.2191,-0.224,0.232,-0.2342,0.1991,-0.2248,0.242,-0.1853,0.1918,-0.1994,0.1914,-0.1508,0.1527,-0.1253,0.1065,-0.1148,0.1071,-0.0443,0.0726,-0.0264,0.0368,-0.0175,0.0183,-0.0273,0.0235,-0.0181,0.0177,-0.0186,0.0181,-0.0097,0.0128,-0.0073,0.0063,-0.005,0.0057,-0.0019,0.0049,-0.003,0.0046,-0.0027,0.003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0005,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0315,0.0215,-0.0389,0.0613,-0.1365,0.1179,-0.1548,0.1386,-0.1443,0.1767,-0.208,0.1806,-0.148,0.2139,-0.2047,0.2175,-0.2092,0.181,-0.1439,0.2053,-0.1999,0.2093,-0.1331,0.2132,-0.2111,0.2162,-0.157,0.2005,-0.2006,0.2027,-0.1947,0.1674,-0.1465,0.2142,-0.2105,0.2189,-0.1372,0.2156,-0.1999,0.2119,-0.2051,0.1728,-0.1478,0.2008,-0.1913,0.2047,-0.1412,0.2137,-0.2145,0.2184,-0.2023,0.2146,-0.1501,0.2129,-0.2036,0.1738,-0.1481,0.2027,-0.1932,0.2059,-0.1306,0.2136,-0.2069,0.1523,-0.1229,0.1436,-0.0566,0.0735,-0.0351,0.088,-0.0439,0.0592,-0.0176,0.0177,-0.0136,0.013,-0.0074,0.0102,-0.0041,0.004,-0.0047,0.0027,-0.0026,0.0033,-0.0015,0.0026,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0013,-0.014,0.022,-0.0404,0.0349,-0.1327,0.1156,-0.1594,0.1386,-0.1437,0.179,-0.2042,0.1759,-0.1566,0.2003,-0.199,0.2125,-0.1772,0.1736,-0.2043,0.2086,-0.2065,0.1487,-0.1316,0.2141,-0.207,0.2151,-0.155,0.1938,-0.198,0.201,-0.1937,0.1669,-0.142,0.2127,-0.2089,0.2192,-0.1358,0.2132,-0.2029,0.2116,-0.1864,0.1839,-0.1794,0.1565,-0.1093,0.1219,-0.0614,0.0751,-0.0401,0.0897,-0.0441,0.0536,-0.0162,0.0189,-0.0119,0.0131,-0.0078,0.0078,-0.0038,0.0048,-0.004,0.0035,-0.0021,0.0027,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.034,0.0362,-0.0708,0.0597,-0.1307,0.1315,-0.1556,0.1712,-0.1217,0.1497,-0.1956,0.1793,-0.1784,0.2167,-0.2204,0.2185,-0.2067,0.1646,-0.1416,0.2048,-0.1951,0.1818,-0.1333,0.2123,-0.2079,0.2164,-0.1626,0.114,-0.0997,0.1177,-0.0927,0.1176,-0.0497,0.0732,-0.0423,0.0348,-0.0365,0.0445,-0.0128,0.0122,-0.0066,0.0074,-0.0051,0.0059,-0.0033,0.0034,-0.0025,0.0032,-0.0021,0.0023,-0.0027,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0352,0.0234,-0.0639,0.0564,-0.1289,0.1329,-0.1609,0.1221,-0.1224,0.1761,-0.1942,0.1751,-0.1392,0.2181,-0.217,0.2183,-0.2093,0.1655,-0.1448,0.2049,-0.176,0.137,-0.097,0.1301,-0.0792,0.0853,-0.0494,0.0683,-0.0337,0.039,-0.0262,0.0267,-0.0139,0.0106,-0.0059,0.006,-0.0055,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0015,0.0027,-0.0021,0.002,-0.0027,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0144,0.0038,-0.0373,0.0395,-0.1234,0.138,-0.1023,0.112,-0.177,0.1832,-0.1852,0.1866,-0.1604,0.2139,-0.2063,0.2114,-0.1356,0.2144,-0.2164,0.2167,-0.1547,0.192,-0.2023,0.202,-0.2025,0.1652,-0.1483,0.2133,-0.2104,0.2187,-0.1407,0.2157,-0.2009,0.2125,-0.2038,0.1749,-0.1566,0.2094,-0.2016,0.2181,-0.1383,0.218,-0.211,0.2189,-0.2039,0.1969,-0.1614,0.2064,-0.1999,0.1969,-0.1497,0.2149,-0.2098,0.2206,-0.1357,0.216,-0.2062,0.2136,-0.1936,0.1647,-0.1152,0.1693,-0.1144,0.1194,-0.0633,0.0973,-0.0418,0.0598,-0.0469,0.0574,-0.0192,0.0244,-0.0081,0.013,-0.0081,0.0095,-0.0045,0.0035,-0.004,0.0033,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0026,-0.0021,0.0011,-0.0013,0.0025,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.002,-0.0013,0.002,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0145,0.0215,-0.0494,0.0331,-0.1314,0.1115,-0.1692,0.15,-0.1481,0.1944,-0.1974,0.1905,-0.1696,0.1883,-0.2095,0.2116,-0.1889,0.156,-0.2019,0.215,-0.2155,0.1609,-0.1257,0.2177,-0.2032,0.2105,-0.1658,0.1781,-0.1635,0.1388,-0.0931,0.1082,-0.0521,0.0704,-0.0461,0.0664,-0.0356,0.0384,-0.0119,0.0092,-0.0085,0.0083,-0.0043,0.006,-0.0041,0.0024,-0.002,0.002,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.035,0.0381,-0.1227,0.1323,-0.1946,0.1898,-0.1847,0.2367,-0.1781,0.2142,-0.1862,0.2164,-0.1902,0.1902,-0.1839,0.2121,-0.1961,0.2168,-0.1733,0.2004,-0.1795,0.2245,-0.1953,0.2119,-0.1721,0.1942,-0.1935,0.2232,-0.1859,0.2219,-0.1771,0.1962,-0.1852,0.2193,-0.1937,0.2006,-0.1696,0.1963,-0.1918,0.2241,-0.1831,0.2154,-0.1761,0.1969,-0.1866,0.2254,-0.1893,0.1977,-0.1721,0.2025,-0.186,0.2235,-0.1799,0.2122,-0.1715,0.1904,-0.1752,0.2178,-0.1874,0.2082,-0.1719,0.1889,-0.1813,0.2191,-0.185,0.2127,-0.1674,0.1979,-0.1729,0.2268,-0.1857,0.2142,-0.1777,0.1879,-0.176,0.2128,-0.1876,0.2203,-0.1694,0.2078,-0.1712,0.2269,-0.1854,0.2168,-0.1828,0.1883,-0.1789,0.2123,-0.1871,0.2193,-0.1726,0.2038,-0.1742,0.2271,-0.1876,0.2158,-0.1797,0.1894,-0.1847,0.2201,-0.1866,0.2178,-0.1681,0.2031,-0.1774,0.2268,-0.1884,0.2101,-0.1704,0.1929,-0.1838,0.2259,-0.1805,0.2134,-0.167,0.2073,-0.1731,0.2208,-0.1848,0.2095,-0.172,0.1893,-0.1823,0.2217,-0.1831,0.2151,-0.1658,0.204,-0.1748,0.2217,-0.1854,0.2098,-0.171,0.1914,-0.1865,0.2245,-0.1756,0.2139,-0.1707,0.2199,-0.1857,0.2169,-0.1852,0.1915,-0.1832,0.2155,-0.1887,0.2199,-0.1668,0.2011,-0.1748,0.2213,-0.1846,0.2067,-0.1692,0.188,-0.1847,0.2208,-0.1786,0.2139,-0.1716,0.1849,-0.181,0.214,-0.1861,0.1996,-0.1715,0.2037,-0.1857,0.2214,-0.1669,0.2008,-0.1773,0.194,-0.1898,0.2236,-0.1638,0.1905,-0.1764,0.2237,-0.19,0.2097,-0.1695,0.1851,-0.1832,0.2215,-0.1788,0.2031,-0.1693,0.2116,-0.1797,0.216,-0.1865,0.1991,-0.1743,0.1969,-0.1855,0.2191,-0.1687,0.1833,-0.1709,0.2195,-0.1855,0.2159,-0.1769,0.1873,-0.1796,0.2126,-0.1857,0.2142,-0.1685,0.2036,-0.1754,0.2172,-0.1857,0.2076,-0.1697,0.1831,-0.1856,0.2203,-0.1741,0.2132,-0.1696,0.2183,-0.1836,0.2133,-0.1789,0.1868,-0.1785,0.2119,-0.1839,0.2127,-0.1696,0.2013,-0.1745,0.2186,-0.1878,0.2024,-0.1714,0.191,-0.1873,0.2206,-0.1658,0.2063,-0.1718,0.2197,-0.1852,0.2094,-0.1703,0.1826,-0.1799,0.22,-0.175,0.2119,-0.1687,0.2157,-0.1812,0.2151,-0.1806,0.1909,-0.1832,0.216,-0.1804,0.2152,-0.175,0.2229,-0.1835,0.2133,-0.1739,0.1819,-0.1841,0.2197,-0.1705,0.2121,-0.168,0.182,-0.1797,0.2179,-0.1737,0.1818,-0.1712,0.2181,-0.1823,0.2134,-0.1694,0.1837,-0.1809,0.2198,-0.1797,0.2045,-0.093,0.1084,-0.0354,0.0709,-0.0193,0.0141,-0.0056,0.0081,-0.0025,0.0032,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.004,-0.1302,0.1016,-0.1568,0.1683,-0.1876,0.1893,-0.1777,0.2163,-0.1922,0.2101,-0.1848,0.19,-0.1916,0.2057,-0.1908,0.2152,-0.1808,0.202,-0.1798,0.2103,-0.1959,0.21,-0.1795,0.1905,-0.1936,0.2179,-0.1865,0.216,-0.1851,0.2126,-0.18,0.21,-0.1934,0.2052,-0.1797,0.1871,-0.1845,0.2178,-0.1946,0.1974,-0.1794,0.1989,-0.1759,0.2187,-0.1903,0.215,-0.1851,0.1937,-0.1832,0.2145,-0.1921,0.2077,-0.1756,0.1905,-0.1801,0.2165,-0.1924,0.2123,-0.1739,0.2058,-0.1785,0.2175,-0.1832,0.2139,-0.1928,0.1992,-0.1797,0.1969,-0.1881,0.2199,-0.1839,0.2136,-0.1809,0.213,-0.183,0.2119,-0.1902,0.2032,-0.1739,0.1891,-0.1878,0.2192,-0.1905,0.2162,-0.1774,0.2044,-0.1742,0.2177,-0.1922,0.2152,-0.179,0.191,-0.1861,0.2187,-0.1907,0.2151,-0.176,0.2017,-0.1734,0.2176,-0.1934,0.2101,-0.175,0.1886,-0.1833,0.2181,-0.1914,0.2136,-0.1741,0.1966,-0.1756,0.2191,-0.1947,0.212,-0.1784,0.1871,-0.1826,0.2166,-0.1938,0.2124,-0.1802,0.2041,-0.1783,0.22,-0.1939,0.2088,-0.1758,0.1882,-0.182,0.2192,-0.1873,0.2124,-0.1728,0.2016,-0.1731,0.2179,-0.1933,0.2095,-0.1779,0.1866,-0.188,0.2208,-0.187,0.2144,-0.1769,0.2132,-0.1786,0.2144,-0.193,0.2043,-0.1735,0.1873,-0.1928,0.2193,-0.1797,0.2117,-0.1772,0.2185,-0.1859,0.2135,-0.189,0.1857,-0.1812,0.2134,-0.1933,0.2111,-0.1724,0.1977,-0.1758,0.2213,-0.1958,0.2092,-0.1737,0.1865,-0.1869,0.2217,-0.185,0.2114,-0.1772,0.217,-0.1819,0.2117,-0.1913,0.1927,-0.1748,0.2037,-0.1938,0.22,-0.1719,0.2081,-0.1718,0.2232,-0.1874,0.213,-0.1833,0.1862,-0.1808,0.217,-0.1926,0.2156,-0.1737,0.1956,-0.1783,0.2239,-0.1938,0.2049,-0.1689,0.1888,-0.1897,0.223,-0.1765,0.2103,-0.1734,0.1866,-0.1617,0.2207,-0.1075,0.1397,-0.0341,0.074,-0.02,0.0141,-0.0059,0.0081,-0.0035,0.0034,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0039,-0.1249,0.1073,-0.1666,0.182,-0.1802,0.1901,-0.1918,0.2104,-0.1998,0.201,-0.1958,0.1978,-0.1899,0.1931,-0.2013,0.2083,-0.1917,0.1977,-0.195,0.206,-0.2004,0.2078,-0.1944,0.1964,-0.1905,0.196,-0.2029,0.2066,-0.191,0.1986,-0.198,0.2082,-0.2022,0.211,-0.1964,0.2008,-0.1856,0.2064,-0.2035,0.2023,-0.1887,0.196,-0.1965,0.2078,-0.199,0.2075,-0.1938,0.1983,-0.1892,0.2083,-0.1931,0.2065,-0.199,0.1943,-0.1909,0.1935,-0.1929,0.2062,-0.2015,0.2049,-0.1924,0.198,-0.1915,0.2095,-0.1962,0.2089,-0.2003,0.1976,-0.1985,0.199,-0.199,0.2046,-0.192,0.2028,-0.1965,0.2018,-0.1819,0.205,-0.2012,0.2023,-0.1949,0.1951,-0.1973,0.2075,-0.2015,0.2036,-0.1891,0.1931,-0.1912,0.2061,-0.1846,0.2047,-0.1995,0.1983,-0.1957,0.1931,-0.1851,0.2068,-0.203,0.2034,-0.1897,0.1943,-0.1901,0.2092,-0.2005,0.2057,-0.1924,0.1938,-0.1856,0.1969,-0.1985,0.2096,-0.1947,0.1958,-0.1973,0.2016,-0.2008,0.2037,-0.188,0.1956,-0.1937,0.1951,-0.1904,0.2093,-0.1968,0.1915,-0.1903,0.1918,-0.1986,0.212,-0.1959,0.2079,-0.1911,0.1952,-0.1833,0.2047,-0.2006,0.1982,-0.1897,0.1918,-0.193,0.2124,-0.195,0.2045,-0.1926,0.2021,-0.18,0.2059,-0.1979,0.2036,-0.1878,0.1926,-0.1922,0.2095,-0.2015,0.2048,-0.1921,0.1984,-0.1776,0.2127,-0.1987,0.2067,-0.1879,0.1938,-0.1908,0.21,-0.1967,0.2065,-0.1882,0.1949,-0.1826,0.2152,-0.1996,0.2089,-0.189,0.1943,-0.1887,0.2122,-0.1955,0.2065,-0.187,0.196,-0.1791,0.2152,-0.1954,0.2071,-0.1897,0.1929,-0.1886,0.2075,-0.1963,0.2096,-0.1827,0.2018,-0.1844,0.218,-0.1869,0.2057,-0.1952,0.1912,-0.1847,0.1969,-0.1931,0.2165,-0.1917,0.2091,-0.1839,0.2072,-0.1777,0.2125,-0.1986,0.2044,-0.1864,0.1928,-0.189,0.2161,-0.193,0.2078,-0.1849,0.2002,-0.177,0.213,-0.1984,0.2079,-0.1871,0.1974,-0.1853,0.2098,-0.1982,0.2058,-0.1849,0.1939,-0.1804,0.2115,-0.1938,0.2093,-0.1915,0.1929,-0.1774,0.2073,-0.1985,0.2065,-0.1801,0.1983,-0.1836,0.2143,-0.1904,0.208,-0.1947,0.1895,-0.1797,0.2084,-0.1976,0.2076,-0.1813,0.1978,-0.1831,0.2151,-0.1943,0.2111,-0.1889,0.192,-0.1794,0.2107,-0.1973,0.2036,-0.1844,0.1954,-0.1765,0.2147,-0.1995,0.2086,-0.184,0.195,-0.1904,0.2173,-0.1899,0.2117,-0.1864,0.2075,-0.1773,0.2071,-0.1962,0.1988,-0.182,0.1898,-0.1933,0.2178,-0.1902,0.2129,-0.1866,0.2204,-0.1893,0.2138,-0.1911,0.1918,-0.1753,0.2067,-0.194,0.2125,-0.1778,0.2048,-0.1811,0.2177,-0.1877,0.2134,-0.1884,0.1877,-0.1753,0.2088,-0.1976,0.2131,-0.175,0.2045,-0.177,0.2183,-0.1919,0.213,-0.188,0.1968,-0.1876,0.2186,-0.1888,0.2118,-0.1825,0.2119,-0.1779,0.2075,-0.1911,0.194,-0.1775,0.1968,-0.1923,0.2142,-0.179,0.2068,-0.1798,0.2177,-0.186,0.2122,-0.1871,0.1887,-0.181,0.2098,-0.194,0.2086,-0.1778,0.1976,-0.1735,0.2151,-0.1913,0.2112,-0.1826,0.1918,-0.1856,0.2189,-0.1888,0.2123,-0.1809,0.2099,-0.1761,0.2077,-0.1932,0.2008,-0.1823,0.1937,-0.1967,0.2214,-0.1841,0.2126,-0.1848,0.2197,-0.1907,0.2142,-0.1891,0.1895,-0.1818,0.2129,-0.1961,0.2108,-0.1821,0.2019,-0.1785,0.2183,-0.1964,0.2069,-0.1735,0.1917,-0.194,0.2207,-0.1836,0.2139,-0.1817,0.2165,-0.1843,0.2117,-0.1888,0.1853,-0.1785,0.2036,-0.1907,0.2138,-0.1757,0.2065,-0.1799,0.2173,-0.1841,0.2132,-0.19,0.1856,-0.1792,0.2053,-0.1951,0.2139,-0.1768,0.2057,-0.1753,0.2209,-0.1961,0.2097,-0.1811,0.1906,-0.1895,0.2176,-0.1823,0.2123,-0.1814,0.2186,-0.1842,0.212,-0.1909,0.187,-0.181,0.2102,-0.1937,0.2092,-0.1777,0.1988,-0.1727,0.2181,-0.1933,0.2101,-0.1811,0.19,-0.1783,0.1597,-0.0612,0.0786,-0.032,0.0423,-0.0144,0.0114,-0.0063,0.0058,-0.0031,0.0039,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0262,0.0315,-0.0962,0.1114,-0.1199,0.1093,-0.171,0.1606,-0.1609,0.1868,-0.1665,0.1794,-0.1897,0.1722,-0.1488,0.2097,-0.1947,0.2008,-0.1364,0.2035,-0.1976,0.1971,-0.2018,0.1751,-0.1458,0.1901,-0.1892,0.1857,-0.1454,0.205,-0.2019,0.2027,-0.1929,0.2014,-0.193,0.1987,-0.1971,0.1756,-0.1501,0.2043,-0.1947,0.1998,-0.1399,0.2087,-0.1982,0.1946,-0.1971,0.1725,-0.1442,0.1969,-0.1892,0.1882,-0.1467,0.2016,-0.2015,0.2038,-0.193,0.2049,-0.1315,0.1965,-0.2005,0.1748,-0.1501,0.1999,-0.1822,0.1888,-0.1359,0.2053,-0.2005,0.2016,-0.1927,0.1633,-0.1328,0.1943,-0.2017,0.1761,-0.1516,0.1981,-0.1882,0.2044,-0.2005,0.129,-0.1482,0.2031,-0.1935,0.166,-0.133,0.1957,-0.1996,0.1764,-0.1653,0.1996,-0.1828,0.2044,-0.2027,0.1298,-0.1539,0.2006,-0.1952,0.1669,-0.133,0.1935,-0.2027,0.2028,-0.1859,0.139,-0.1801,0.2058,-0.2048,0.1696,-0.1454,0.1985,-0.1941,0.1665,-0.1649,0.1958,-0.198,0.2043,-0.1845,0.1367,-0.1737,0.2049,-0.2009,0.1658,-0.135,0.1971,-0.1901,0.195,-0.1658,0.1636,-0.1973,0.204,-0.183,0.1605,-0.1499,0.2039,-0.2036,0.1872,-0.1505,0.1984,-0.1894,0.194,-0.1628,0.1761,-0.1971,0.2053,-0.1823,0.1584,-0.1459,0.2036,-0.2004,0.193,-0.1485,0.1996,-0.1898,0.1958,-0.1986,0.1788,-0.1562,0.2038,-0.1826,0.185,-0.1489,0.2045,-0.2012,0.1945,-0.1479,0.2008,-0.1915,0.1935,-0.1963,0.1757,-0.1529,0.2019,-0.1857,0.1839,-0.1494,0.2057,-0.199,0.1479,-0.133,0.154,-0.0645,0.0762,-0.0514,0.1008,-0.0456,0.061,-0.0231,0.0283,-0.0112,0.012,-0.0105,0.0134,-0.0036,0.0057,-0.0048,0.0043,-0.0039,0.0048,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0139,0.004,-0.0366,0.0409,-0.1165,0.1357,-0.102,0.1042,-0.1682,0.1839,-0.1746,0.1778,-0.1414,0.207,-0.194,0.1994,-0.1397,0.197,-0.2135,0.2072,-0.1528,0.1864,-0.2017,0.1923,-0.2004,0.1711,-0.1447,0.2002,-0.1976,0.2092,-0.1437,0.206,-0.2005,0.2028,-0.2061,0.1781,-0.1475,0.1943,-0.1863,0.2008,-0.1361,0.2029,-0.2065,0.2092,-0.2009,0.1946,-0.1861,0.1974,-0.2058,0.1765,-0.1457,0.1986,-0.1857,0.2043,-0.1372,0.203,-0.2119,0.2085,-0.2051,0.1688,-0.1351,0.2028,-0.2095,0.1788,-0.1474,0.1968,-0.1868,0.2017,-0.207,0.1966,-0.1629,0.2092,-0.2031,0.1665,-0.1371,0.203,-0.212,0.1839,-0.1353,0.1993,-0.1914,0.203,-0.2031,0.1311,-0.1627,0.2089,-0.1963,0.1625,-0.1244,0.1993,-0.1939,0.21,-0.1955,0.1372,-0.1682,0.2127,-0.2025,0.1761,-0.1429,0.203,-0.1996,0.1797,-0.1729,0.1985,-0.1907,0.202,-0.2082,0.1295,-0.1655,0.2116,-0.2035,0.1707,-0.1317,0.2036,-0.2063,0.199,-0.1844,0.1459,-0.1928,0.2021,-0.2025,0.1605,-0.1664,0.2083,-0.2072,0.169,-0.157,0.205,-0.205,0.1949,-0.1788,0.1503,-0.196,0.2039,-0.198,0.1571,-0.1426,0.208,-0.2082,0.2042,-0.1493,0.1883,-0.1992,0.1972,-0.2009,0.1804,-0.1528,0.2001,-0.187,0.198,-0.148,0.2023,-0.2026,0.208,-0.1429,0.2064,-0.2057,0.2042,-0.2009,0.1777,-0.1414,0.1957,-0.2006,0.1808,-0.153,0.2012,-0.186,0.2041,-0.2024,0.2008,-0.1601,0.2071,-0.2015,0.1639,-0.1375,0.2014,-0.2024,0.179,-0.1311,0.1942,-0.1953,0.2035,-0.1944,0.1362,-0.1749,0.2092,-0.2063,0.1654,-0.133,0.2029,-0.1974,0.1973,-0.1562,0.1622,-0.2009,0.1985,-0.1767,0.1663,-0.1879,0.2006,-0.1986,0.1569,-0.1436,0.2058,-0.2045,0.2037,-0.1503,0.1828,-0.2016,0.1964,-0.1967,0.1741,-0.1524,0.1992,-0.1857,0.1987,-0.1443,0.2064,-0.2042,0.2047,-0.1406,0.2004,-0.1976,0.1979,-0.202,0.1801,-0.1485,0.1964,-0.1813,0.1574,-0.1383,0.1554,-0.1107,0.1011,-0.0545,0.0861,-0.0462,0.0572,-0.0289,0.0358,-0.0213,0.0222,-0.0112,0.0142,-0.0081,0.0059,-0.0049,0.0034,-0.0029,0.0044,-0.0026,0.0029,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0,-0.0336,0.0363,-0.0708,0.065,-0.1315,0.1282,-0.1537,0.1747,-0.1261,0.1451,-0.1957,0.2162,-0.1947,0.1382,-0.1429,0.2,-0.2061,0.1802,-0.1438,0.1922,-0.1833,0.1917,-0.2003,0.2012,-0.1563,0.2012,-0.1893,0.1682,-0.1301,0.194,-0.1972,0.1792,-0.1462,0.2046,-0.1927,0.2083,-0.2012,0.1457,-0.1475,0.1956,-0.1987,0.173,-0.1372,0.192,-0.1906,0.2045,-0.1956,0.1346,-0.1684,0.2111,-0.2012,0.1684,-0.1474,0.1993,-0.2012,0.1771,-0.1645,0.1942,-0.1906,0.2049,-0.2007,0.1321,-0.1606,0.2103,-0.1972,0.1717,-0.1315,0.2012,-0.2049,0.2024,-0.187,0.1454,-0.1844,0.2095,-0.203,0.1683,-0.156,0.2063,-0.1936,0.1709,-0.1619,0.1978,-0.1983,0.204,-0.183,0.1414,-0.1819,0.2062,-0.2012,0.1656,-0.1378,0.2065,-0.1922,0.1988,-0.1532,0.1703,-0.1992,0.1971,-0.1864,0.1708,-0.1484,0.2067,-0.195,0.2022,-0.1434,0.2122,-0.1996,0.201,-0.1532,0.1852,-0.1974,0.1948,-0.1925,0.1791,-0.1549,0.2065,-0.1828,0.2006,-0.1448,0.2095,-0.2029,0.2034,-0.1929,0.1797,-0.1363,0.201,-0.199,0.1833,-0.1525,0.2039,-0.1828,0.1944,-0.1425,0.2048,-0.1961,0.2132,-0.1949,0.1619,-0.134,0.2019,-0.1981,0.1804,-0.1496,0.1951,-0.1886,0.207,-0.1885,0.1334,-0.1701,0.2105,-0.2009,0.1735,-0.1444,0.2004,-0.1947,0.175,-0.1605,0.1968,-0.1968,0.2076,-0.1808,0.1397,-0.1798,0.208,-0.2,0.169,-0.1425,0.2063,-0.1903,0.1986,-0.1549,0.1758,-0.1982,0.2039,-0.1791,0.175,-0.1895,0.2072,-0.1934,0.1599,-0.1456,0.2117,-0.1974,0.1997,-0.1517,0.1841,-0.1946,0.1945,-0.1914,0.1804,-0.1587,0.2074,-0.1816,0.1977,-0.1507,0.2089,-0.1985,0.2006,-0.1923,0.2065,-0.1904,0.1993,-0.1973,0.1852,-0.1564,0.2028,-0.1839,0.1914,-0.1553,0.2059,-0.193,0.2109,-0.1958,0.159,-0.1365,0.1985,-0.1926,0.1777,-0.1476,0.1941,-0.1921,0.1798,-0.1816,0.2077,-0.1782,0.2094,-0.197,0.1424,-0.1467,0.2054,-0.1879,0.1718,-0.1359,0.198,-0.197,0.2021,-0.1785,0.1433,-0.1848,0.2021,-0.157,0.126,-0.1015,0.1108,-0.0998,0.1302,-0.0569,0.0741,-0.0346,0.0434,-0.0225,0.0194,-0.0196,0.0138,-0.0063,0.0078,-0.006,0.0038,-0.0036,0.0044,-0.0026,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.014,0.0236,-0.036,0.0387,-0.13,0.1323,-0.1216,0.1212,-0.1619,0.1842,-0.1827,0.1562,-0.1464,0.2128,-0.1967,0.1988,-0.1425,0.2006,-0.1994,0.1928,-0.1914,0.1726,-0.1417,0.2049,-0.1999,0.2054,-0.138,0.2142,-0.1916,0.1899,-0.1579,0.162,-0.1309,0.1028,-0.0857,0.1219,-0.054,0.0691,-0.0388,0.0463,-0.0231,0.0235,-0.0146,0.0146,-0.0073,0.0063,-0.0046,0.0049,-0.0029,0.0048,-0.0029,0.0033,-0.0017,0.0026,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0099,0.0041,-0.0325,0.0267,-0.1144,0.1152,-0.1481,0.1222,-0.1365,0.1817,-0.1996,0.1787,-0.1595,0.2268,-0.1826,0.1981,-0.1676,0.1741,-0.1866,0.2062,-0.1959,0.1627,-0.1433,0.22,-0.1949,0.1974,-0.1585,0.1799,-0.1857,0.2035,-0.184,0.1681,-0.1437,0.2128,-0.2021,0.196,-0.1553,0.2012,-0.1832,0.1674,-0.1413,0.1451,-0.0822,0.086,-0.0736,0.1193,-0.0517,0.0553,-0.0266,0.033,-0.0164,0.0181,-0.0148,0.0133,-0.0075,0.0058,-0.0043,0.0045,-0.0037,0.0045,-0.0029,0.003,-0.0017,0.002,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0133,0.0173,-0.03,0.0339,-0.1307,0.1107,-0.1694,0.1357,-0.1481,0.1872,-0.1815,0.1855,-0.1214,0.1701,-0.196,0.2109,-0.19,0.1378,-0.1841,0.2076,-0.2045,0.1636,-0.1467,0.1975,-0.1976,0.1902,-0.1722,0.1809,-0.1908,0.2079,-0.1971,0.155,-0.1648,0.2123,-0.1998,0.1679,-0.134,0.1966,-0.1945,0.1976,-0.1783,0.1425,-0.1872,0.2073,-0.1966,0.1544,-0.138,0.2086,-0.2003,0.2008,-0.1568,0.1831,-0.1984,0.1971,-0.1764,0.1711,-0.1892,0.2092,-0.1957,0.155,-0.1411,0.2099,-0.2053,0.1964,-0.1546,0.1927,-0.1754,0.1446,-0.0986,0.1183,-0.0623,0.0708,-0.042,0.0863,-0.0393,0.0481,-0.0176,0.0144,-0.0084,0.0094,-0.0077,0.0104,-0.0041,0.0055,-0.0044,0.0043,-0.0022,0.0039,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0139,0.0229,-0.1357,0.1311,-0.1557,0.173,-0.1939,0.2101,-0.2155,0.2158,-0.2104,0.2024,-0.2016,0.2146,-0.2089,0.2134,-0.2058,0.1985,-0.1989,0.2068,-0.2091,0.2178,-0.2066,0.214,-0.1952,0.2014,-0.2126,0.222,-0.2073,0.2117,-0.2077,0.1977,-0.2126,0.2104,-0.205,0.2185,-0.2036,0.2091,-0.1932,0.208,-0.2088,0.2186,-0.2059,0.2124,-0.2031,0.1985,-0.2062,0.2061,-0.2105,0.2159,-0.2028,0.2132,-0.1975,0.2046,-0.2024,0.2129,-0.2115,0.2135,-0.2012,0.201,-0.1936,0.2082,-0.2135,0.2174,-0.2013,0.2086,-0.2034,0.1974,-0.1873,0.2083,-0.2097,0.2144,-0.2056,0.2082,-0.1966,0.1995,-0.2081,0.2165,-0.2108,0.2144,-0.1799,0.1518,-0.1067,0.1219,-0.0461,0.052,-0.0156,0.0163,-0.0065,0.0046,-0.0026,0.0032,-0.0023,0.0024,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0324,0.0343,-0.1317,0.1265,-0.2029,0.1716,-0.2072,0.2166,-0.2116,0.2151,-0.1888,0.2075,-0.2133,0.2175,-0.1942,0.2041,-0.2057,0.209,-0.2056,0.2164,-0.2053,0.2137,-0.1906,0.2116,-0.2125,0.2194,-0.2031,0.2083,-0.2038,0.2056,-0.2149,0.2151,-0.2011,0.2144,-0.2021,0.2056,-0.1952,0.2132,-0.2134,0.2177,-0.2037,0.205,-0.1975,0.2111,-0.2139,0.2159,-0.2014,0.206,-0.2005,0.2054,-0.1943,0.2099,-0.2135,0.2163,-0.207,0.2091,-0.1902,0.2074,-0.212,0.2179,-0.2067,0.2124,-0.2073,0.2009,-0.2047,0.2079,-0.2147,0.2169,-0.2042,0.2166,-0.206,0.2049,-0.1918,0.2114,-0.2146,0.2186,-0.204,0.2104,-0.2066,0.1979,-0.2116,0.2173,-0.2072,0.2137,-0.2051,0.198,-0.1995,0.2088,-0.214,0.2148,-0.2019,0.2158,-0.2048,0.206,-0.1898,0.2086,-0.2128,0.2166,-0.2091,0.2133,-0.2062,0.2011,-0.2051,0.2077,-0.2146,0.2146,-0.2025,0.2144,-0.2088,0.2034,-0.1983,0.2117,-0.2145,0.211,-0.1356,0.1094,-0.0506,0.0628,-0.0286,0.0339,-0.0097,0.0086,-0.0048,0.0042,-0.002,0.0025,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0138,0.0044,-0.1351,0.1285,-0.1531,0.174,-0.2043,0.2147,-0.2094,0.2145,-0.2144,0.1961,-0.2113,0.2092,-0.2022,0.2166,-0.2087,0.196,-0.1968,0.2063,-0.2121,0.2172,-0.2077,0.2125,-0.2061,0.1974,-0.2129,0.2178,-0.2087,0.2122,-0.2095,0.1993,-0.1983,0.2085,-0.211,0.2153,-0.2051,0.2119,-0.1835,0.1962,-0.1357,0.1757,-0.0494,0.0977,-0.0355,0.0419,-0.0112,0.0101,-0.005,0.0042,-0.0031,0.0028,-0.0024,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0297,0.0322,-0.1302,0.1113,-0.1664,0.1874,-0.1949,0.1898,-0.2078,0.204,-0.2153,0.2146,-0.2062,0.2046,-0.2028,0.2058,-0.2023,0.2132,-0.2116,0.2141,-0.2047,0.1998,-0.2073,0.2153,-0.2142,0.2139,-0.2099,0.2002,-0.2041,0.2066,-0.2161,0.2137,-0.2043,0.2123,-0.2069,0.2068,-0.1987,0.2087,-0.2143,0.2165,-0.203,0.2056,-0.2082,0.2003,-0.2134,0.2048,-0.2079,0.2135,-0.2084,0.1967,-0.1998,0.2056,-0.2071,0.2151,-0.2149,0.2108,-0.2101,0.2034,-0.1939,0.2074,-0.2168,0.2169,-0.2065,0.2077,-0.2093,0.1953,-0.2003,0.2065,-0.2152,0.2144,-0.207,0.2132,-0.2041,0.2056,-0.2009,0.2119,-0.2151,0.211,-0.2034,0.2061,-0.2101,0.1995,-0.2115,0.2055,-0.2104,0.2149,-0.2075,0.1989,-0.2034,0.2048,-0.2016,0.2137,-0.2135,0.2154,-0.2092,0.2057,-0.1906,0.2065,-0.2126,0.2161,-0.2068,0.211,-0.2068,0.1961,-0.201,0.2063,-0.2119,0.2135,-0.2015,0.2142,-0.2073,0.203,-0.192,0.2069,-0.2111,0.2157,-0.2101,0.2097,-0.209,0.197,-0.1636,0.1346,-0.0561,0.0759,-0.0363,0.0308,-0.0076,0.0067,-0.0031,0.0028,-0.001,0.002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.033,0.0361,-0.1314,0.1244,-0.1472,0.1706,-0.2019,0.2139,-0.2087,0.2081,-0.189,0.2017,-0.2068,0.2189,-0.2009,0.2064,-0.207,0.1996,-0.206,0.2086,-0.2038,0.2157,-0.2027,0.2088,-0.193,0.2116,-0.2054,0.2188,-0.205,0.2104,-0.2071,0.1996,-0.2022,0.2107,-0.2075,0.2168,-0.1996,0.2012,-0.2033,0.2062,-0.189,0.2112,-0.2082,0.214,-0.2018,0.2077,-0.1938,0.1977,-0.2028,0.2175,-0.21,0.2144,-0.1985,0.2027,-0.2016,0.205,-0.2063,0.2128,-0.2032,0.2162,-0.2029,0.208,-0.2007,0.2112,-0.1949,0.215,-0.2103,0.2168,-0.1981,0.2058,-0.2063,0.2004,-0.2071,0.214,-0.2053,0.2148,-0.1973,0.2027,-0.1812,0.16,-0.0972,0.1208,-0.0429,0.0516,-0.0182,0.017,-0.0067,0.0083,-0.0031,0.0046,-0.0027,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0042,-0.1244,0.1115,-0.1711,0.1915,-0.1716,0.1812,-0.1953,0.2169,-0.2076,0.2142,-0.2055,0.2079,-0.1936,0.1949,-0.2079,0.2167,-0.2035,0.2077,-0.2003,0.2018,-0.208,0.208,-0.2005,0.2152,-0.2062,0.2088,-0.1911,0.2111,-0.2068,0.2177,-0.207,0.2097,-0.2004,0.1999,-0.1985,0.2049,-0.2076,0.2108,-0.1944,0.2024,-0.1997,0.206,-0.188,0.2053,-0.1617,0.1253,-0.0697,0.073,-0.0347,0.0447,-0.0117,0.0123,-0.005,0.0034,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0315,0.0215,-0.0389,0.0613,-0.1365,0.1179,-0.1548,0.1386,-0.1443,0.1767,-0.208,0.1806,-0.148,0.2139,-0.2047,0.2175,-0.2092,0.181,-0.1439,0.2053,-0.1999,0.2093,-0.1331,0.2132,-0.2111,0.2162,-0.157,0.2005,-0.2006,0.2027,-0.1947,0.1674,-0.1465,0.2142,-0.2105,0.2189,-0.1372,0.2156,-0.1999,0.2119,-0.2051,0.1728,-0.1478,0.2008,-0.1913,0.2047,-0.1412,0.2137,-0.2145,0.2184,-0.2023,0.2146,-0.1501,0.2129,-0.2036,0.1738,-0.1481,0.2027,-0.1932,0.2059,-0.1306,0.2136,-0.2069,0.1523,-0.1229,0.1436,-0.0566,0.0735,-0.0351,0.088,-0.0439,0.0592,-0.0176,0.0177,-0.0136,0.013,-0.0074,0.0102,-0.0041,0.004,-0.0047,0.0027,-0.0026,0.0033,-0.0015,0.0026,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0013,-0.014,0.022,-0.0404,0.0349,-0.1327,0.1156,-0.1594,0.1386,-0.1437,0.179,-0.2042,0.1759,-0.1566,0.2003,-0.199,0.2125,-0.1772,0.1736,-0.2043,0.2086,-0.2065,0.1487,-0.1316,0.2141,-0.207,0.2151,-0.155,0.1938,-0.198,0.201,-0.1937,0.1669,-0.142,0.2127,-0.2089,0.2192,-0.1358,0.2132,-0.2029,0.2116,-0.1864,0.1839,-0.1794,0.1565,-0.1093,0.1219,-0.0614,0.0751,-0.0401,0.0897,-0.0441,0.0536,-0.0162,0.0189,-0.0119,0.0131,-0.0078,0.0078,-0.0038,0.0048,-0.004,0.0035,-0.0021,0.0027,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.034,0.0362,-0.0708,0.0597,-0.1307,0.1315,-0.1556,0.1712,-0.1217,0.1497,-0.1956,0.1793,-0.1784,0.2167,-0.2204,0.2185,-0.2067,0.1646,-0.1416,0.2048,-0.1951,0.1818,-0.1333,0.2123,-0.2079,0.2164,-0.1626,0.114,-0.0997,0.1177,-0.0927,0.1176,-0.0497,0.0732,-0.0423,0.0348,-0.0365,0.0445,-0.0128,0.0122,-0.0066,0.0074,-0.0051,0.0059,-0.0033,0.0034,-0.0025,0.0032,-0.0021,0.0023,-0.0027,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0352,0.0234,-0.0639,0.0564,-0.1289,0.1329,-0.1609,0.1221,-0.1224,0.1761,-0.1942,0.1751,-0.1392,0.2181,-0.217,0.2183,-0.2093,0.1655,-0.1448,0.2049,-0.176,0.137,-0.097,0.1301,-0.0792,0.0853,-0.0494,0.0683,-0.0337,0.039,-0.0262,0.0267,-0.0139,0.0106,-0.0059,0.006,-0.0055,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0015,0.0027,-0.0021,0.002,-0.0027,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0144,0.0038,-0.0373,0.0395,-0.1234,0.138,-0.1023,0.112,-0.177,0.1832,-0.1852,0.1866,-0.1604,0.2139,-0.2063,0.2114,-0.1356,0.2144,-0.2164,0.2167,-0.1547,0.192,-0.2023,0.202,-0.2025,0.1652,-0.1483,0.2133,-0.2104,0.2187,-0.1407,0.2157,-0.2009,0.2125,-0.2038,0.1749,-0.1566,0.2094,-0.2016,0.2181,-0.1383,0.218,-0.211,0.2189,-0.2039,0.1969,-0.1614,0.2064,-0.1999,0.1969,-0.1497,0.2149,-0.2098,0.2206,-0.1357,0.216,-0.2062,0.2136,-0.1936,0.1647,-0.1152,0.1693,-0.1144,0.1194,-0.0633,0.0973,-0.0418,0.0598,-0.0469,0.0574,-0.0192,0.0244,-0.0081,0.013,-0.0081,0.0095,-0.0045,0.0035,-0.004,0.0033,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0026,-0.0021,0.0011,-0.0013,0.0025,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.002,-0.0013,0.002,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0145,0.0215,-0.0494,0.0331,-0.1314,0.1115,-0.1692,0.15,-0.1481,0.1944,-0.1974,0.1905,-0.1696,0.1883,-0.2095,0.2116,-0.1889,0.156,-0.2019,0.215,-0.2155,0.1609,-0.1257,0.2177,-0.2032,0.2105,-0.1658,0.1781,-0.1635,0.1388,-0.0931,0.1082,-0.0521,0.0704,-0.0461,0.0664,-0.0356,0.0384,-0.0119,0.0092,-0.0085,0.0083,-0.0043,0.006,-0.0041,0.0024,-0.002,0.002,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.035,0.0381,-0.1227,0.1323,-0.1946,0.1898,-0.1847,0.2367,-0.1781,0.2142,-0.1862,0.2164,-0.1902,0.1902,-0.1839,0.2121,-0.1961,0.2168,-0.1733,0.2004,-0.1795,0.2245,-0.1953,0.2119,-0.1721,0.1942,-0.1935,0.2232,-0.1859,0.2219,-0.1771,0.1962,-0.1852,0.2193,-0.1937,0.2006,-0.1696,0.1963,-0.1918,0.2241,-0.1831,0.2154,-0.1761,0.1969,-0.1866,0.2254,-0.1893,0.1977,-0.1721,0.2025,-0.186,0.2235,-0.1799,0.2122,-0.1715,0.1904,-0.1752,0.2178,-0.1874,0.2082,-0.1719,0.1889,-0.1813,0.2191,-0.185,0.2127,-0.1674,0.1979,-0.1729,0.2268,-0.1857,0.2142,-0.1777,0.1879,-0.176,0.2128,-0.1876,0.2203,-0.1694,0.2078,-0.1712,0.2269,-0.1854,0.2168,-0.1828,0.1883,-0.1789,0.2123,-0.1871,0.2193,-0.1726,0.2038,-0.1742,0.2271,-0.1876,0.2158,-0.1797,0.1894,-0.1847,0.2201,-0.1866,0.2178,-0.1681,0.2031,-0.1774,0.2268,-0.1884,0.2101,-0.1704,0.1929,-0.1838,0.2259,-0.1805,0.2134,-0.167,0.2073,-0.1731,0.2208,-0.1848,0.2095,-0.172,0.1893,-0.1823,0.2217,-0.1831,0.2151,-0.1658,0.204,-0.1748,0.2217,-0.1854,0.2098,-0.171,0.1914,-0.1865,0.2245,-0.1756,0.2139,-0.1707,0.2199,-0.1857,0.2169,-0.1852,0.1915,-0.1832,0.2155,-0.1887,0.2199,-0.1668,0.2011,-0.1748,0.2213,-0.1846,0.2067,-0.1692,0.188,-0.1847,0.2208,-0.1786,0.2139,-0.1716,0.1849,-0.181,0.214,-0.1861,0.1996,-0.1715,0.2037,-0.1857,0.2214,-0.1669,0.2008,-0.1773,0.194,-0.1898,0.2236,-0.1638,0.1905,-0.1764,0.2237,-0.19,0.2097,-0.1695,0.1851,-0.1832,0.2215,-0.1788,0.2031,-0.1693,0.2116,-0.1797,0.216,-0.1865,0.1991,-0.1743,0.1969,-0.1855,0.2191,-0.1687,0.1833,-0.1709,0.2195,-0.1855,0.2159,-0.1769,0.1873,-0.1796,0.2126,-0.1857,0.2142,-0.1685,0.2036,-0.1754,0.2172,-0.1857,0.2076,-0.1697,0.1831,-0.1856,0.2203,-0.1741,0.2132,-0.1696,0.2183,-0.1836,0.2133,-0.1789,0.1868,-0.1785,0.2119,-0.1839,0.2127,-0.1696,0.2013,-0.1745,0.2186,-0.1878,0.2024,-0.1714,0.191,-0.1873,0.2206,-0.1658,0.2063,-0.1718,0.2197,-0.1852,0.2094,-0.1703,0.1826,-0.1799,0.22,-0.175,0.2119,-0.1687,0.2157,-0.1812,0.2151,-0.1806,0.1909,-0.1832,0.216,-0.1804,0.2152,-0.175,0.2229,-0.1835,0.2133,-0.1739,0.1819,-0.1841,0.2197,-0.1705,0.2121,-0.168,0.182,-0.1797,0.2179,-0.1737,0.1818,-0.1712,0.2181,-0.1823,0.2134,-0.1694,0.1837,-0.1809,0.2198,-0.1797,0.2045,-0.093,0.1084,-0.0354,0.0709,-0.0193,0.0141,-0.0056,0.0081,-0.0025,0.0032,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.004,-0.1302,0.1016,-0.1568,0.1683,-0.1876,0.1893,-0.1777,0.2163,-0.1922,0.2101,-0.1848,0.19,-0.1916,0.2057,-0.1908,0.2152,-0.1808,0.202,-0.1798,0.2103,-0.1959,0.21,-0.1795,0.1905,-0.1936,0.2179,-0.1865,0.216,-0.1851,0.2126,-0.18,0.21,-0.1934,0.2052,-0.1797,0.1871,-0.1845,0.2178,-0.1946,0.1974,-0.1794,0.1989,-0.1759,0.2187,-0.1903,0.215,-0.1851,0.1937,-0.1832,0.2145,-0.1921,0.2077,-0.1756,0.1905,-0.1801,0.2165,-0.1924,0.2123,-0.1739,0.2058,-0.1785,0.2175,-0.1832,0.2139,-0.1928,0.1992,-0.1797,0.1969,-0.1881,0.2199,-0.1839,0.2136,-0.1809,0.213,-0.183,0.2119,-0.1902,0.2032,-0.1739,0.1891,-0.1878,0.2192,-0.1905,0.2162,-0.1774,0.2044,-0.1742,0.2177,-0.1922,0.2152,-0.179,0.191,-0.1861,0.2187,-0.1907,0.2151,-0.176,0.2017,-0.1734,0.2176,-0.1934,0.2101,-0.175,0.1886,-0.1833,0.2181,-0.1914,0.2136,-0.1741,0.1966,-0.1756,0.2191,-0.1947,0.212,-0.1784,0.1871,-0.1826,0.2166,-0.1938,0.2124,-0.1802,0.2041,-0.1783,0.22,-0.1939,0.2088,-0.1758,0.1882,-0.182,0.2192,-0.1873,0.2124,-0.1728,0.2016,-0.1731,0.2179,-0.1933,0.2095,-0.1779,0.1866,-0.188,0.2208,-0.187,0.2144,-0.1769,0.2132,-0.1786,0.2144,-0.193,0.2043,-0.1735,0.1873,-0.1928,0.2193,-0.1797,0.2117,-0.1772,0.2185,-0.1859,0.2135,-0.189,0.1857,-0.1812,0.2134,-0.1933,0.2111,-0.1724,0.1977,-0.1758,0.2213,-0.1958,0.2092,-0.1737,0.1865,-0.1869,0.2217,-0.185,0.2114,-0.1772,0.217,-0.1819,0.2117,-0.1913,0.1927,-0.1748,0.2037,-0.1938,0.22,-0.1719,0.2081,-0.1718,0.2232,-0.1874,0.213,-0.1833,0.1862,-0.1808,0.217,-0.1926,0.2156,-0.1737,0.1956,-0.1783,0.2239,-0.1938,0.2049,-0.1689,0.1888,-0.1897,0.223,-0.1765,0.2103,-0.1734,0.1866,-0.1617,0.2207,-0.1075,0.1397,-0.0341,0.074,-0.02,0.0141,-0.0059,0.0081,-0.0035,0.0034,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0039,-0.1249,0.1073,-0.1666,0.182,-0.1802,0.1901,-0.1918,0.2104,-0.1998,0.201,-0.1958,0.1978,-0.1899,0.1931,-0.2013,0.2083,-0.1917,0.1977,-0.195,0.206,-0.2004,0.2078,-0.1944,0.1964,-0.1905,0.196,-0.2029,0.2066,-0.191,0.1986,-0.198,0.2082,-0.2022,0.211,-0.1964,0.2008,-0.1856,0.2064,-0.2035,0.2023,-0.1887,0.196,-0.1965,0.2078,-0.199,0.2075,-0.1938,0.1983,-0.1892,0.2083,-0.1931,0.2065,-0.199,0.1943,-0.1909,0.1935,-0.1929,0.2062,-0.2015,0.2049,-0.1924,0.198,-0.1915,0.2095,-0.1962,0.2089,-0.2003,0.1976,-0.1985,0.199,-0.199,0.2046,-0.192,0.2028,-0.1965,0.2018,-0.1819,0.205,-0.2012,0.2023,-0.1949,0.1951,-0.1973,0.2075,-0.2015,0.2036,-0.1891,0.1931,-0.1912,0.2061,-0.1846,0.2047,-0.1995,0.1983,-0.1957,0.1931,-0.1851,0.2068,-0.203,0.2034,-0.1897,0.1943,-0.1901,0.2092,-0.2005,0.2057,-0.1924,0.1938,-0.1856,0.1969,-0.1985,0.2096,-0.1947,0.1958,-0.1973,0.2016,-0.2008,0.2037,-0.188,0.1956,-0.1937,0.1951,-0.1904,0.2093,-0.1968,0.1915,-0.1903,0.1918,-0.1986,0.212,-0.1959,0.2079,-0.1911,0.1952,-0.1833,0.2047,-0.2006,0.1982,-0.1897,0.1918,-0.193,0.2124,-0.195,0.2045,-0.1926,0.2021,-0.18,0.2059,-0.1979,0.2036,-0.1878,0.1926,-0.1922,0.2095,-0.2015,0.2048,-0.1921,0.1984,-0.1776,0.2127,-0.1987,0.2067,-0.1879,0.1938,-0.1908,0.21,-0.1967,0.2065,-0.1882,0.1949,-0.1826,0.2152,-0.1996,0.2089,-0.189,0.1943,-0.1887,0.2122,-0.1955,0.2065,-0.187,0.196,-0.1791,0.2152,-0.1954,0.2071,-0.1897,0.1929,-0.1886,0.2075,-0.1963,0.2096,-0.1827,0.2018,-0.1844,0.218,-0.1869,0.2057,-0.1952,0.1912,-0.1847,0.1969,-0.1931,0.2165,-0.1917,0.2091,-0.1839,0.2072,-0.1777,0.2125,-0.1986,0.2044,-0.1864,0.1928,-0.189,0.2161,-0.193,0.2078,-0.1849,0.2002,-0.177,0.213,-0.1984,0.2079,-0.1871,0.1974,-0.1853,0.2098,-0.1982,0.2058,-0.1849,0.1939,-0.1804,0.2115,-0.1938,0.2093,-0.1915,0.1929,-0.1774,0.2073,-0.1985,0.2065,-0.1801,0.1983,-0.1836,0.2143,-0.1904,0.208,-0.1947,0.1895,-0.1797,0.2084,-0.1976,0.2076,-0.1813,0.1978,-0.1831,0.2151,-0.1943,0.2111,-0.1889,0.192,-0.1794,0.2107,-0.1973,0.2036,-0.1844,0.1954,-0.1765,0.2147,-0.1995,0.2086,-0.184,0.195,-0.1904,0.2173,-0.1899,0.2117,-0.1864,0.2075,-0.1773,0.2071,-0.1962,0.1988,-0.182,0.1898,-0.1933,0.2178,-0.1902,0.2129,-0.1866,0.2204,-0.1893,0.2138,-0.1911,0.1918,-0.1753,0.2067,-0.194,0.2125,-0.1778,0.2048,-0.1811,0.2177,-0.1877,0.2134,-0.1884,0.1877,-0.1753,0.2088,-0.1976,0.2131,-0.175,0.2045,-0.177,0.2183,-0.1919,0.213,-0.188,0.1968,-0.1876,0.2186,-0.1888,0.2118,-0.1825,0.2119,-0.1779,0.2075,-0.1911,0.194,-0.1775,0.1968,-0.1923,0.2142,-0.179,0.2068,-0.1798,0.2177,-0.186,0.2122,-0.1871,0.1887,-0.181,0.2098,-0.194,0.2086,-0.1778,0.1976,-0.1735,0.2151,-0.1913,0.2112,-0.1826,0.1918,-0.1856,0.2189,-0.1888,0.2123,-0.1809,0.2099,-0.1761,0.2077,-0.1932,0.2008,-0.1823,0.1937,-0.1967,0.2214,-0.1841,0.2126,-0.1848,0.2197,-0.1907,0.2142,-0.1891,0.1895,-0.1818,0.2129,-0.1961,0.2108,-0.1821,0.2019,-0.1785,0.2183,-0.1964,0.2069,-0.1735,0.1917,-0.194,0.2207,-0.1836,0.2139,-0.1817,0.2165,-0.1843,0.2117,-0.1888,0.1853,-0.1785,0.2036,-0.1907,0.2138,-0.1757,0.2065,-0.1799,0.2173,-0.1841,0.2132,-0.19,0.1856,-0.1792,0.2053,-0.1951,0.2139,-0.1768,0.2057,-0.1753,0.2209,-0.1961,0.2097,-0.1811,0.1906,-0.1895,0.2176,-0.1823,0.2123,-0.1814,0.2186,-0.1842,0.212,-0.1909,0.187,-0.181,0.2102,-0.1937,0.2092,-0.1777,0.1988,-0.1727,0.2181,-0.1933,0.2101,-0.1811,0.19,-0.1783,0.1597,-0.0612,0.0786,-0.032,0.0423,-0.0144,0.0114,-0.0063,0.0058,-0.0031,0.0039,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0262,0.0315,-0.0962,0.1114,-0.1199,0.1093,-0.171,0.1606,-0.1609,0.1868,-0.1665,0.1794,-0.1897,0.1722,-0.1488,0.2097,-0.1947,0.2008,-0.1364,0.2035,-0.1976,0.1971,-0.2018,0.1751,-0.1458,0.1901,-0.1892,0.1857,-0.1454,0.205,-0.2019,0.2027,-0.1929,0.2014,-0.193,0.1987,-0.1971,0.1756,-0.1501,0.2043,-0.1947,0.1998,-0.1399,0.2087,-0.1982,0.1946,-0.1971,0.1725,-0.1442,0.1969,-0.1892,0.1882,-0.1467,0.2016,-0.2015,0.2038,-0.193,0.2049,-0.1315,0.1965,-0.2005,0.1748,-0.1501,0.1999,-0.1822,0.1888,-0.1359,0.2053,-0.2005,0.2016,-0.1927,0.1633,-0.1328,0.1943,-0.2017,0.1761,-0.1516,0.1981,-0.1882,0.2044,-0.2005,0.129,-0.1482,0.2031,-0.1935,0.166,-0.133,0.1957,-0.1996,0.1764,-0.1653,0.1996,-0.1828,0.2044,-0.2027,0.1298,-0.1539,0.2006,-0.1952,0.1669,-0.133,0.1935,-0.2027,0.2028,-0.1859,0.139,-0.1801,0.2058,-0.2048,0.1696,-0.1454,0.1985,-0.1941,0.1665,-0.1649,0.1958,-0.198,0.2043,-0.1845,0.1367,-0.1737,0.2049,-0.2009,0.1658,-0.135,0.1971,-0.1901,0.195,-0.1658,0.1636,-0.1973,0.204,-0.183,0.1605,-0.1499,0.2039,-0.2036,0.1872,-0.1505,0.1984,-0.1894,0.194,-0.1628,0.1761,-0.1971,0.2053,-0.1823,0.1584,-0.1459,0.2036,-0.2004,0.193,-0.1485,0.1996,-0.1898,0.1958,-0.1986,0.1788,-0.1562,0.2038,-0.1826,0.185,-0.1489,0.2045,-0.2012,0.1945,-0.1479,0.2008,-0.1915,0.1935,-0.1963,0.1757,-0.1529,0.2019,-0.1857,0.1839,-0.1494,0.2057,-0.199,0.1479,-0.133,0.154,-0.0645,0.0762,-0.0514,0.1008,-0.0456,0.061,-0.0231,0.0283,-0.0112,0.012,-0.0105,0.0134,-0.0036,0.0057,-0.0048,0.0043,-0.0039,0.0048,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0139,0.004,-0.0366,0.0409,-0.1165,0.1357,-0.102,0.1042,-0.1682,0.1839,-0.1746,0.1778,-0.1414,0.207,-0.194,0.1994,-0.1397,0.197,-0.2135,0.2072,-0.1528,0.1864,-0.2017,0.1923,-0.2004,0.1711,-0.1447,0.2002,-0.1976,0.2092,-0.1437,0.206,-0.2005,0.2028,-0.2061,0.1781,-0.1475,0.1943,-0.1863,0.2008,-0.1361,0.2029,-0.2065,0.2092,-0.2009,0.1946,-0.1861,0.1974,-0.2058,0.1765,-0.1457,0.1986,-0.1857,0.2043,-0.1372,0.203,-0.2119,0.2085,-0.2051,0.1688,-0.1351,0.2028,-0.2095,0.1788,-0.1474,0.1968,-0.1868,0.2017,-0.207,0.1966,-0.1629,0.2092,-0.2031,0.1665,-0.1371,0.203,-0.212,0.1839,-0.1353,0.1993,-0.1914,0.203,-0.2031,0.1311,-0.1627,0.2089,-0.1963,0.1625,-0.1244,0.1993,-0.1939,0.21,-0.1955,0.1372,-0.1682,0.2127,-0.2025,0.1761,-0.1429,0.203,-0.1996,0.1797,-0.1729,0.1985,-0.1907,0.202,-0.2082,0.1295,-0.1655,0.2116,-0.2035,0.1707,-0.1317,0.2036,-0.2063,0.199,-0.1844,0.1459,-0.1928,0.2021,-0.2025,0.1605,-0.1664,0.2083,-0.2072,0.169,-0.157,0.205,-0.205,0.1949,-0.1788,0.1503,-0.196,0.2039,-0.198,0.1571,-0.1426,0.208,-0.2082,0.2042,-0.1493,0.1883,-0.1992,0.1972,-0.2009,0.1804,-0.1528,0.2001,-0.187,0.198,-0.148,0.2023,-0.2026,0.208,-0.1429,0.2064,-0.2057,0.2042,-0.2009,0.1777,-0.1414,0.1957,-0.2006,0.1808,-0.153,0.2012,-0.186,0.2041,-0.2024,0.2008,-0.1601,0.2071,-0.2015,0.1639,-0.1375,0.2014,-0.2024,0.179,-0.1311,0.1942,-0.1953,0.2035,-0.1944,0.1362,-0.1749,0.2092,-0.2063,0.1654,-0.133,0.2029,-0.1974,0.1973,-0.1562,0.1622,-0.2009,0.1985,-0.1767,0.1663,-0.1879,0.2006,-0.1986,0.1569,-0.1436,0.2058,-0.2045,0.2037,-0.1503,0.1828,-0.2016,0.1964,-0.1967,0.1741,-0.1524,0.1992,-0.1857,0.1987,-0.1443,0.2064,-0.2042,0.2047,-0.1406,0.2004,-0.1976,0.1979,-0.202,0.1801,-0.1485,0.1964,-0.1813,0.1574,-0.1383,0.1554,-0.1107,0.1011,-0.0545,0.0861,-0.0462,0.0572,-0.0289,0.0358,-0.0213,0.0222,-0.0112,0.0142,-0.0081,0.0059,-0.0049,0.0034,-0.0029,0.0044,-0.0026,0.0029,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0,-0.0336,0.0363,-0.0708,0.065,-0.1315,0.1282,-0.1537,0.1747,-0.1261,0.1451,-0.1957,0.2162,-0.1947,0.1382,-0.1429,0.2,-0.2061,0.1802,-0.1438,0.1922,-0.1833,0.1917,-0.2003,0.2012,-0.1563,0.2012,-0.1893,0.1682,-0.1301,0.194,-0.1972,0.1792,-0.1462,0.2046,-0.1927,0.2083,-0.2012,0.1457,-0.1475,0.1956,-0.1987,0.173,-0.1372,0.192,-0.1906,0.2045,-0.1956,0.1346,-0.1684,0.2111,-0.2012,0.1684,-0.1474,0.1993,-0.2012,0.1771,-0.1645,0.1942,-0.1906,0.2049,-0.2007,0.1321,-0.1606,0.2103,-0.1972,0.1717,-0.1315,0.2012,-0.2049,0.2024,-0.187,0.1454,-0.1844,0.2095,-0.203,0.1683,-0.156,0.2063,-0.1936,0.1709,-0.1619,0.1978,-0.1983,0.204,-0.183,0.1414,-0.1819,0.2062,-0.2012,0.1656,-0.1378,0.2065,-0.1922,0.1988,-0.1532,0.1703,-0.1992,0.1971,-0.1864,0.1708,-0.1484,0.2067,-0.195,0.2022,-0.1434,0.2122,-0.1996,0.201,-0.1532,0.1852,-0.1974,0.1948,-0.1925,0.1791,-0.1549,0.2065,-0.1828,0.2006,-0.1448,0.2095,-0.2029,0.2034,-0.1929,0.1797,-0.1363,0.201,-0.199,0.1833,-0.1525,0.2039,-0.1828,0.1944,-0.1425,0.2048,-0.1961,0.2132,-0.1949,0.1619,-0.134,0.2019,-0.1981,0.1804,-0.1496,0.1951,-0.1886,0.207,-0.1885,0.1334,-0.1701,0.2105,-0.2009,0.1735,-0.1444,0.2004,-0.1947,0.175,-0.1605,0.1968,-0.1968,0.2076,-0.1808,0.1397,-0.1798,0.208,-0.2,0.169,-0.1425,0.2063,-0.1903,0.1986,-0.1549,0.1758,-0.1982,0.2039,-0.1791,0.175,-0.1895,0.2072,-0.1934,0.1599,-0.1456,0.2117,-0.1974,0.1997,-0.1517,0.1841,-0.1946,0.1945,-0.1914,0.1804,-0.1587,0.2074,-0.1816,0.1977,-0.1507,0.2089,-0.1985,0.2006,-0.1923,0.2065,-0.1904,0.1993,-0.1973,0.1852,-0.1564,0.2028,-0.1839,0.1914,-0.1553,0.2059,-0.193,0.2109,-0.1958,0.159,-0.1365,0.1985,-0.1926,0.1777,-0.1476,0.1941,-0.1921,0.1798,-0.1816,0.2077,-0.1782,0.2094,-0.197,0.1424,-0.1467,0.2054,-0.1879,0.1718,-0.1359,0.198,-0.197,0.2021,-0.1785,0.1433,-0.1848,0.2021,-0.157,0.126,-0.1015,0.1108,-0.0998,0.1302,-0.0569,0.0741,-0.0346,0.0434,-0.0225,0.0194,-0.0196,0.0138,-0.0063,0.0078,-0.006,0.0038,-0.0036,0.0044,-0.0026,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.014,0.0236,-0.036,0.0387,-0.13,0.1323,-0.1216,0.1212,-0.1619,0.1842,-0.1827,0.1562,-0.1464,0.2128,-0.1967,0.1988,-0.1425,0.2006,-0.1994,0.1928,-0.1914,0.1726,-0.1417,0.2049,-0.1999,0.2054,-0.138,0.2142,-0.1916,0.1899,-0.1579,0.162,-0.1309,0.1028,-0.0857,0.1219,-0.054,0.0691,-0.0388,0.0463,-0.0231,0.0235,-0.0146,0.0146,-0.0073,0.0063,-0.0046,0.0049,-0.0029,0.0048,-0.0029,0.0033,-0.0017,0.0026,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0099,0.0041,-0.0325,0.0267,-0.1144,0.1152,-0.1481,0.1222,-0.1365,0.1817,-0.1996,0.1787,-0.1595,0.2268,-0.1826,0.1981,-0.1676,0.1741,-0.1866,0.2062,-0.1959,0.1627,-0.1433,0.22,-0.1949,0.1974,-0.1585,0.1799,-0.1857,0.2035,-0.184,0.1681,-0.1437,0.2128,-0.2021,0.196,-0.1553,0.2012,-0.1832,0.1674,-0.1413,0.1451,-0.0822,0.086,-0.0736,0.1193,-0.0517,0.0553,-0.0266,0.033,-0.0164,0.0181,-0.0148,0.0133,-0.0075,0.0058,-0.0043,0.0045,-0.0037,0.0045,-0.0029,0.003,-0.0017,0.002,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0133,0.0173,-0.03,0.0339,-0.1307,0.1107,-0.1694,0.1357,-0.1481,0.1872,-0.1815,0.1855,-0.1214,0.1701,-0.196,0.2109,-0.19,0.1378,-0.1841,0.2076,-0.2045,0.1636,-0.1467,0.1975,-0.1976,0.1902,-0.1722,0.1809,-0.1908,0.2079,-0.1971,0.155,-0.1648,0.2123,-0.1998,0.1679,-0.134,0.1966,-0.1945,0.1976,-0.1783,0.1425,-0.1872,0.2073,-0.1966,0.1544,-0.138,0.2086,-0.2003,0.2008,-0.1568,0.1831,-0.1984,0.1971,-0.1764,0.1711,-0.1892,0.2092,-0.1957,0.155,-0.1411,0.2099,-0.2053,0.1964,-0.1546,0.1927,-0.1754,0.1446,-0.0986,0.1183,-0.0623,0.0708,-0.042,0.0863,-0.0393,0.0481,-0.0176,0.0144,-0.0084,0.0094,-0.0077,0.0104,-0.0041,0.0055,-0.0044,0.0043,-0.0022,0.0039,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0014,-0.001,0.0036,-0.0098,0.0346,-0.026,0.0683,-0.0453,0.0806,-0.0835,0.2357,-0.2779,0.1628,-0.22,0.1908,-0.3218,0.3188,-0.1555,0.3382,-0.3396,0.2664,-0.2718,0.3872,-0.3566,0.1491,-0.2639,0.4066,-0.3855,0.3173,-0.2642,0.3663,-0.362,0.3424,-0.3006,0.3747,-0.3735,0.1916,-0.3108,0.4199,-0.4039,0.2867,-0.38,0.3779,-0.3748,0.4185,-0.3429,0.3504,-0.3758,0.4495,-0.35,0.3985,-0.3736,0.3203,-0.3834,0.368,-0.3292,0.4228,-0.398,0.352,-0.3737,0.3963,-0.3566,0.3541,-0.3757,0.3777,-0.3767,0.3749,-0.2981,0.4224,-0.4021,0.3331,-0.2276,0.3968,-0.3866,0.3376,-0.3564,0.3693,-0.3561,0.3291,-0.2861,0.2455,-0.2183,0.161,-0.0827,0.168,-0.1845,0.106,-0.093,0.0267,-0.0338,0.022,-0.0374,0.0341,-0.0227,0.0223,-0.0216,0.0319,-0.0233,0.0193,-0.0268,0.0129,-0.0181,0.0107,-0.0058,0.0108,-0.0142,0.0073,-0.0056,0.0097,-0.0062,0.0092,-0.0052,0.0023,-0.0085,0.0073,-0.0029,0.0028,-0.0049,0.003,-0.0036,0.002,-0.0036,0.0015,-0.0011,0.001,-0.001,0.0007,-0.0004,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0049,-0.0034,0.0061,-0.0044,0.002,-0.0045,0.007,-0.0007,0.0351,-0.0356,0.0611,-0.0591,0.0918,-0.0607,0.1843,-0.2366,0.2051,-0.2042,0.2317,-0.2542,0.2989,-0.2265,0.2877,-0.3211,0.2517,-0.1785,0.3199,-0.3043,0.2773,-0.2367,0.3084,-0.3187,0.2562,-0.2658,0.3388,-0.3918,0.2368,-0.2939,0.3103,-0.3424,0.2636,-0.2825,0.3709,-0.3259,0.2644,-0.2624,0.3351,-0.4061,0.341,-0.3059,0.4114,-0.3777,0.2593,-0.3237,0.3621,-0.2273,0.2885,-0.3562,0.3268,-0.4137,0.3358,-0.2971,0.3188,-0.3287,0.2713,-0.2889,0.2726,-0.2372,0.1638,-0.2274,0.0946,-0.1547,0.1502,-0.1343,0.1153,-0.0822,0.0366,-0.0283,0.0567,-0.0271,0.0323,-0.0348,0.0232,-0.0332,0.0289,-0.0277,0.0326,-0.045,0.0268,-0.0144,0.0159,-0.0108,0.0188,-0.0103,0.0126,-0.0083,0.0123,-0.0123,0.0098,-0.004,0.007,-0.0089,0.0083,-0.0037,0.0015,-0.0056,0.004,-0.0021,0.0005,-0.0022,0.0011,-0.0004,0,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0045,-0.0047,0.009,-0.003,0,-0.0033,0.0027,-0.0034,0.0081,-0.0105,0.0444,-0.0469,0.0849,-0.0615,0.2158,-0.2676,0.2273,-0.1751,0.1874,-0.2115,0.3009,-0.2776,0.3409,-0.3279,0.2843,-0.3218,0.3953,-0.3611,0.3863,-0.3134,0.4089,-0.3676,0.3288,-0.232,0.3612,-0.3704,0.3668,-0.3368,0.3985,-0.3829,0.3167,-0.3009,0.4135,-0.4112,0.3397,-0.1946,0.394,-0.3874,0.3317,-0.1855,0.3907,-0.4036,0.265,-0.2824,0.3709,-0.3937,0.1735,-0.3215,0.3801,-0.3885,0.3017,-0.1964,0.3623,-0.3965,0.2431,-0.3012,0.367,-0.3897,0.1375,-0.3462,0.3725,-0.3855,0.1574,-0.3646,0.3609,-0.4067,0.2664,-0.3065,0.3755,-0.4042,0.3908,-0.3695,0.3595,-0.3793,0.1789,-0.3919,0.3573,-0.3974,0.3035,-0.4066,0.3751,-0.4084,0.3946,-0.3852,0.3483,-0.3764,0.3949,-0.4105,0.3573,-0.3878,0.3171,-0.4026,0.3674,-0.3486,0.3991,-0.4024,0.3451,-0.3855,0.389,-0.4164,0.3269,-0.3778,0.362,-0.3703,0.3502,-0.3334,0.2488,-0.2443,0.1722,-0.1146,0.1809,-0.2105,0.1288,-0.1455,0.0327,-0.0198,0.0518,-0.0345,0.0414,-0.0274,0.0355,-0.023,0.0337,-0.0219,0.0327,-0.0307,0.0224,-0.0169,0.0106,-0.0114,0.0109,-0.0111,0.0056,-0.0052,0.0086,-0.0033,0.005,-0.0051,0.0053,-0.0046,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn beep, interior perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۹ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم