مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - long horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 7 بار
برچسب ها beepingماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0015,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0084,0.0199,-0.044,0.0466,-0.1688,0.165,-0.1839,0.2013,-0.2021,0.2387,-0.2177,0.2084,-0.2105,0.2218,-0.2124,0.2344,-0.2081,0.2445,-0.217,0.2116,-0.2017,0.241,-0.2042,0.2311,-0.2085,0.2059,-0.2085,0.2415,-0.2131,0.2336,-0.2058,0.2422,-0.2114,0.2168,-0.2128,0.2433,-0.2154,0.2387,-0.2155,0.244,-0.2097,0.2281,-0.2226,0.226,-0.2156,0.2435,-0.2208,0.2213,-0.2164,0.2414,-0.2174,0.2233,-0.2233,0.2322,-0.2117,0.2431,-0.217,0.2159,-0.2224,0.2449,-0.2152,0.2173,-0.2192,0.2414,-0.2101,0.2416,-0.2174,0.2101,-0.2176,0.2488,-0.2232,0.2343,-0.2186,0.2529,-0.2054,0.2287,-0.2191,0.2194,-0.2186,0.2523,-0.2239,0.229,-0.2174,0.2512,-0.2073,0.2251,-0.2251,0.2321,-0.2126,0.2468,-0.2202,0.2316,-0.2132,0.246,-0.2135,0.2229,-0.2194,0.2345,-0.2139,0.2452,-0.2204,0.2261,-0.2122,0.2453,-0.2162,0.223,-0.2197,0.2378,-0.2138,0.2482,-0.2166,0.225,-0.2197,0.2405,-0.2165,0.2451,-0.2234,0.2395,-0.2163,0.2435,-0.2135,0.2302,-0.2227,0.2329,-0.2166,0.2509,-0.221,0.2359,-0.2159,0.2498,-0.2124,0.2281,-0.2222,0.2374,-0.2152,0.2462,-0.2189,0.2334,-0.2155,0.2487,-0.2085,0.2283,-0.2211,0.2334,-0.216,0.2516,-0.2215,0.2306,-0.2155,0.2492,-0.2118,0.232,-0.2223,0.2343,-0.2142,0.2457,-0.2244,0.2315,-0.217,0.2473,-0.2124,0.2303,-0.2207,0.2313,-0.2171,0.2479,-0.2081,0.2339,-0.2218,0.2473,-0.2072,0.2326,-0.2224,0.2248,-0.2173,0.25,-0.2067,0.2342,-0.2202,0.223,-0.2196,0.2514,-0.2216,0.2183,-0.2208,0.2531,-0.2066,0.2344,-0.2216,0.2189,-0.2203,0.2535,-0.2212,0.2303,-0.2207,0.2527,-0.2085,0.237,-0.2184,0.2143,-0.2168,0.251,-0.2247,0.2331,-0.2207,0.252,-0.2101,0.2354,-0.2172,0.2163,-0.2267,0.2442,-0.222,0.236,-0.22,0.2521,-0.2097,0.2305,-0.2217,0.2287,-0.1987,0.2299,-0.1403,0.1436,-0.0749,0.0847,-0.0313,0.0393,-0.0179,0.0166,-0.0149,0.0158,-0.006,0.006,-0.0045,0.0058,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.003,-0.0011,0.0019,-0.0006,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.019,0.0203,-0.0834,0.1085,-0.1468,0.1733,-0.1955,0.2226,-0.2416,0.2239,-0.2116,0.2326,-0.2154,0.2341,-0.2121,0.2511,-0.2087,0.226,-0.2188,0.2237,-0.2071,0.2486,-0.2116,0.2147,-0.2103,0.2415,-0.2116,0.2398,-0.2171,0.247,-0.2052,0.2375,-0.2193,0.2204,-0.2149,0.2423,-0.2223,0.2357,-0.2155,0.2476,-0.205,0.2358,-0.2227,0.2178,-0.2165,0.2411,-0.2173,0.2314,-0.2157,0.2387,-0.2071,0.2332,-0.2176,0.2193,-0.2145,0.2433,-0.2193,0.2369,-0.2162,0.2421,-0.2056,0.2427,-0.2162,0.2224,-0.2195,0.2423,-0.2164,0.2416,-0.2217,0.2371,-0.2124,0.2409,-0.2117,0.2286,-0.219,0.2335,-0.2129,0.241,-0.2171,0.2263,-0.2136,0.2456,-0.2109,0.2315,-0.2174,0.2303,-0.2116,0.2443,-0.2095,0.229,-0.2185,0.2288,-0.2075,0.2447,-0.217,0.231,-0.2091,0.247,-0.2111,0.2289,-0.2203,0.231,-0.2128,0.2408,-0.2189,0.2328,-0.2147,0.2419,-0.2053,0.2387,-0.22,0.2183,-0.2142,0.2481,-0.2185,0.235,-0.2186,0.2489,-0.2048,0.2383,-0.2188,0.2185,-0.2175,0.2465,-0.2179,0.241,-0.2183,0.2454,-0.2085,0.2381,-0.2159,0.2288,-0.2175,0.2407,-0.2122,0.2412,-0.2189,0.2385,-0.2124,0.242,-0.2098,0.2307,-0.2176,0.2376,-0.2116,0.2456,-0.2222,0.2298,-0.2132,0.2483,-0.2051,0.2279,-0.2184,0.2276,-0.2147,0.2454,-0.2088,0.2346,-0.2194,0.2305,-0.208,0.2449,-0.2155,0.2281,-0.2116,0.2453,-0.2066,0.233,-0.2197,0.2254,-0.214,0.2435,-0.2188,0.2357,-0.215,0.2511,-0.2035,0.2336,-0.2147,0.2215,-0.2133,0.2471,-0.2165,0.2358,-0.2129,0.2462,-0.2037,0.2372,-0.2186,0.2172,-0.2152,0.2503,-0.2142,0.2401,-0.2171,0.2455,-0.2064,0.2411,-0.2181,0.2186,-0.2139,0.2468,-0.2167,0.2364,-0.2169,0.2472,-0.2039,0.2327,-0.2166,0.2193,-0.2152,0.2503,-0.202,0.2322,-0.2167,0.2531,-0.2067,0.2314,-0.22,0.2261,-0.2141,0.2458,-0.2045,0.2341,-0.2181,0.2263,-0.2132,0.2483,-0.2177,0.2274,-0.2132,0.2439,-0.2037,0.2351,-0.2159,0.2303,-0.2143,0.2491,-0.2146,0.2349,-0.2151,0.2499,-0.2048,0.236,-0.2164,0.2212,-0.2149,0.2494,-0.2141,0.2311,-0.2132,0.2512,-0.2054,0.2334,-0.2207,0.2259,-0.213,0.2465,-0.2149,0.2321,-0.2115,0.2462,-0.2095,0.2273,-0.2162,0.2278,-0.2136,0.2492,-0.2162,0.2291,-0.217,0.2455,-0.2071,0.2326,-0.2129,0.2354,-0.2121,0.2511,-0.2138,0.2275,-0.215,0.2405,-0.2145,0.2423,-0.214,0.2434,-0.2066,0.2426,-0.2122,0.2224,-0.2105,0.2463,-0.2149,0.2361,-0.2111,0.2484,-0.2054,0.2378,-0.215,0.2224,-0.2137,0.2515,-0.2142,0.2342,-0.213,0.2525,-0.2076,0.2264,-0.2125,0.2392,-0.2109,0.2498,-0.2166,0.2218,-0.2079,0.2492,-0.2119,0.2187,-0.2162,0.2481,-0.2056,0.2367,-0.2146,0.2245,-0.2152,0.2482,-0.2113,0.2325,-0.2095,0.2491,-0.21,0.2281,-0.2155,0.2393,-0.2151,0.2457,-0.2112,0.2429,-0.2037,0.2418,-0.2114,0.2215,-0.2148,0.2482,-0.2021,0.2304,-0.2078,0.2492,-0.2034,0.2277,-0.213,0.2298,-0.2081,0.2539,-0.1934,0.2065,-0.1387,0.1534,-0.0574,0.0859,-0.0345,0.0328,-0.015,0.014,-0.0103,0.0073,-0.0035,0.0044,-0.0018,0.0044,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0302,0.0361,-0.1498,0.1313,-0.1527,0.184,-0.2141,0.1935,-0.2251,0.2355,-0.2073,0.235,-0.2149,0.2397,-0.2177,0.2301,-0.2054,0.2349,-0.2048,0.2447,-0.2024,0.2381,-0.2043,0.2272,-0.2005,0.2429,-0.2087,0.2403,-0.2008,0.239,-0.2047,0.2345,-0.2017,0.2416,-0.2043,0.2495,-0.2091,0.2236,-0.2086,0.243,-0.2074,0.2364,-0.2082,0.2454,-0.215,0.2262,-0.2056,0.2356,-0.2102,0.2442,-0.2125,0.2392,-0.2014,0.2353,-0.2052,0.2283,-0.2079,0.2421,-0.2073,0.2343,-0.2056,0.2452,-0.2067,0.2268,-0.2065,0.2453,-0.1986,0.2392,-0.2043,0.2301,-0.2057,0.2487,-0.2024,0.2391,-0.2033,0.248,-0.2086,0.2252,-0.2108,0.246,-0.2067,0.2378,-0.2087,0.2476,-0.2086,0.2292,-0.2048,0.2382,-0.2021,0.2419,-0.209,0.2271,-0.2024,0.2408,-0.2016,0.2299,-0.2038,0.2473,-0.2076,0.2252,-0.2036,0.2397,-0.2032,0.2386,-0.2074,0.2479,-0.206,0.2323,-0.2048,0.2364,-0.2015,0.2458,-0.2117,0.2397,-0.2034,0.2372,-0.2043,0.2276,-0.2097,0.2466,-0.2048,0.2296,-0.2101,0.2377,-0.209,0.2441,-0.2117,0.2408,-0.2038,0.2355,-0.2038,0.2321,-0.21,0.245,-0.2093,0.2388,-0.2013,0.2394,-0.2058,0.2264,-0.2075,0.2421,-0.2084,0.2307,-0.2052,0.235,-0.2077,0.2459,-0.2086,0.2438,-0.2076,0.229,-0.1981,0.2357,-0.2069,0.2461,-0.2072,0.2419,-0.2052,0.2344,-0.1994,0.2357,-0.2021,0.2433,-0.2088,0.2278,-0.2061,0.2412,-0.2042,0.2311,-0.2017,0.2453,-0.2112,0.2269,-0.2075,0.2404,-0.2042,0.2378,-0.2046,0.2444,-0.2099,0.2256,-0.2063,0.2404,-0.2063,0.2393,-0.2053,0.2435,-0.2099,0.2305,-0.2069,0.2405,-0.206,0.2397,-0.2068,0.2316,-0.2121,0.2454,-0.2067,0.2437,-0.2008,0.2385,-0.2058,0.2313,-0.2067,0.2476,-0.2108,0.2408,-0.2019,0.2417,-0.2072,0.2283,-0.2077,0.245,-0.2088,0.2266,-0.2035,0.2394,-0.2066,0.2427,-0.2055,0.2413,-0.2063,0.2344,-0.2026,0.2395,-0.2086,0.2446,-0.2065,0.2427,-0.2082,0.2384,-0.2045,0.2328,-0.2014,0.2435,-0.2094,0.2304,-0.2078,0.2423,-0.2021,0.2389,-0.2036,0.2421,-0.2082,0.2285,-0.2083,0.245,-0.2013,0.2357,-0.2024,0.2449,-0.2085,0.225,-0.2094,0.244,-0.2113,0.2356,-0.2038,0.2378,-0.2108,0.2458,-0.2092,0.2441,-0.2106,0.2355,-0.2054,0.237,-0.2074,0.2434,-0.2029,0.2461,-0.213,0.2308,-0.2073,0.2398,-0.2004,0.2413,-0.2059,0.2303,-0.211,0.2406,-0.2064,0.2463,-0.2035,0.2348,-0.2034,0.2301,-0.2096,0.2455,-0.2036,0.2427,-0.2046,0.2401,-0.203,0.2332,-0.2001,0.2435,-0.2071,0.2289,-0.2061,0.2442,-0.2044,0.2364,-0.1998,0.2452,-0.2063,0.2298,-0.2108,0.2498,-0.2025,0.2383,-0.199,0.2456,-0.2057,0.2258,-0.2048,0.2482,-0.2128,0.2287,-0.2056,0.2443,-0.2042,0.2411,-0.2052,0.2458,-0.2137,0.2298,-0.2109,0.2488,-0.2055,0.238,-0.1995,0.2436,-0.2094,0.2292,-0.2044,0.2469,-0.2131,0.2311,-0.2074,0.239,-0.2031,0.2414,-0.2015,0.247,-0.2092,0.2318,-0.2133,0.2455,-0.1964,0.2469,-0.1997,0.2354,-0.2071,0.2335,-0.2013,0.2454,-0.1994,0.212,-0.1501,0.1719,-0.0492,0.0745,-0.0287,0.0254,-0.0187,0.0137,-0.0118,0.0137,-0.0082,0.0089,-0.0069,0.009,-0.0062,0.0126,-0.0046,0.0065,-0.0044,0.0038,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری