مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0315,0.0215,-0.0389,0.0613,-0.1365,0.1179,-0.1548,0.1386,-0.1443,0.1767,-0.208,0.1806,-0.148,0.2139,-0.2047,0.2175,-0.2092,0.181,-0.1439,0.2053,-0.1999,0.2093,-0.1331,0.2132,-0.2111,0.2162,-0.157,0.2005,-0.2006,0.2027,-0.1947,0.1674,-0.1465,0.2142,-0.2105,0.2189,-0.1372,0.2156,-0.1999,0.2119,-0.2051,0.1728,-0.1478,0.2008,-0.1913,0.2047,-0.1412,0.2137,-0.2145,0.2184,-0.2023,0.2146,-0.1501,0.2129,-0.2036,0.1738,-0.1481,0.2027,-0.1932,0.2059,-0.1306,0.2136,-0.2069,0.1523,-0.1229,0.1436,-0.0566,0.0735,-0.0351,0.088,-0.0439,0.0592,-0.0176,0.0177,-0.0136,0.013,-0.0074,0.0102,-0.0041,0.004,-0.0047,0.0027,-0.0026,0.0033,-0.0015,0.0026,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0013,-0.014,0.022,-0.0404,0.0349,-0.1327,0.1156,-0.1594,0.1386,-0.1437,0.179,-0.2042,0.1759,-0.1566,0.2003,-0.199,0.2125,-0.1772,0.1736,-0.2043,0.2086,-0.2065,0.1487,-0.1316,0.2141,-0.207,0.2151,-0.155,0.1938,-0.198,0.201,-0.1937,0.1669,-0.142,0.2127,-0.2089,0.2192,-0.1358,0.2132,-0.2029,0.2116,-0.1864,0.1839,-0.1794,0.1565,-0.1093,0.1219,-0.0614,0.0751,-0.0401,0.0897,-0.0441,0.0536,-0.0162,0.0189,-0.0119,0.0131,-0.0078,0.0078,-0.0038,0.0048,-0.004,0.0035,-0.0021,0.0027,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.034,0.0362,-0.0708,0.0597,-0.1307,0.1315,-0.1556,0.1712,-0.1217,0.1497,-0.1956,0.1793,-0.1784,0.2167,-0.2204,0.2185,-0.2067,0.1646,-0.1416,0.2048,-0.1951,0.1818,-0.1333,0.2123,-0.2079,0.2164,-0.1626,0.114,-0.0997,0.1177,-0.0927,0.1176,-0.0497,0.0732,-0.0423,0.0348,-0.0365,0.0445,-0.0128,0.0122,-0.0066,0.0074,-0.0051,0.0059,-0.0033,0.0034,-0.0025,0.0032,-0.0021,0.0023,-0.0027,0.0017,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0352,0.0234,-0.0639,0.0564,-0.1289,0.1329,-0.1609,0.1221,-0.1224,0.1761,-0.1942,0.1751,-0.1392,0.2181,-0.217,0.2183,-0.2093,0.1655,-0.1448,0.2049,-0.176,0.137,-0.097,0.1301,-0.0792,0.0853,-0.0494,0.0683,-0.0337,0.039,-0.0262,0.0267,-0.0139,0.0106,-0.0059,0.006,-0.0055,0.0033,-0.0029,0.0035,-0.0015,0.0027,-0.0021,0.002,-0.0027,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0144,0.0038,-0.0373,0.0395,-0.1234,0.138,-0.1023,0.112,-0.177,0.1832,-0.1852,0.1866,-0.1604,0.2139,-0.2063,0.2114,-0.1356,0.2144,-0.2164,0.2167,-0.1547,0.192,-0.2023,0.202,-0.2025,0.1652,-0.1483,0.2133,-0.2104,0.2187,-0.1407,0.2157,-0.2009,0.2125,-0.2038,0.1749,-0.1566,0.2094,-0.2016,0.2181,-0.1383,0.218,-0.211,0.2189,-0.2039,0.1969,-0.1614,0.2064,-0.1999,0.1969,-0.1497,0.2149,-0.2098,0.2206,-0.1357,0.216,-0.2062,0.2136,-0.1936,0.1647,-0.1152,0.1693,-0.1144,0.1194,-0.0633,0.0973,-0.0418,0.0598,-0.0469,0.0574,-0.0192,0.0244,-0.0081,0.013,-0.0081,0.0095,-0.0045,0.0035,-0.004,0.0033,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0026,-0.0021,0.0011,-0.0013,0.0025,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.002,-0.0013,0.002,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0145,0.0215,-0.0494,0.0331,-0.1314,0.1115,-0.1692,0.15,-0.1481,0.1944,-0.1974,0.1905,-0.1696,0.1883,-0.2095,0.2116,-0.1889,0.156,-0.2019,0.215,-0.2155,0.1609,-0.1257,0.2177,-0.2032,0.2105,-0.1658,0.1781,-0.1635,0.1388,-0.0931,0.1082,-0.0521,0.0704,-0.0461,0.0664,-0.0356,0.0384,-0.0119,0.0092,-0.0085,0.0083,-0.0043,0.006,-0.0041,0.0024,-0.002,0.002,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری