مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها beepingماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0011,0.001,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0007,-0.0028,0.0018,-0.0251,0.0205,-0.0336,0.0406,-0.1606,0.126,-0.139,0.1359,-0.1618,0.1399,-0.1356,0.1876,-0.1877,0.2009,-0.2083,0.1639,-0.1471,0.2072,-0.22,0.2427,-0.1754,0.18,-0.2168,0.2145,-0.21,0.2114,-0.1993,0.2122,-0.2179,0.2494,-0.1998,0.1504,-0.2112,0.2054,-0.213,0.2596,-0.2248,0.192,-0.203,0.2225,-0.1822,0.2012,-0.2218,0.2192,-0.2103,0.2483,-0.221,0.1937,-0.2118,0.2207,-0.1329,0.1968,-0.2266,0.2359,-0.2108,0.1318,-0.221,0.2481,-0.2188,0.2055,-0.1795,0.1926,-0.2283,0.2447,-0.2102,0.1565,-0.2147,0.2365,-0.222,0.2101,-0.1742,0.1849,-0.2297,0.2501,-0.1776,0.1729,-0.2148,0.228,-0.2267,0.2204,-0.168,0.2011,-0.2287,0.25,-0.1898,0.1778,-0.2173,0.2154,-0.2269,0.2298,-0.1585,0.201,-0.2268,0.2461,-0.1994,0.148,-0.2241,0.2158,-0.2286,0.2311,-0.2319,0.2003,-0.2207,0.2489,-0.2024,0.19,-0.2248,0.2146,-0.224,0.2345,-0.2325,0.1994,-0.2232,0.2398,-0.1154,0.1933,-0.2214,0.2196,-0.2216,0.2114,-0.2317,0.2329,-0.2273,0.2429,-0.2166,0.1919,-0.2251,0.2206,-0.2245,0.142,-0.2292,0.229,-0.22,0.2522,-0.2281,0.1933,-0.2182,0.2102,-0.1648,0.1994,-0.2361,0.2361,-0.2116,0.2406,-0.2246,0.1992,-0.2307,0.2188,-0.1573,0.1983,-0.2372,0.2386,-0.2212,0.1416,-0.2289,0.2474,-0.2241,0.2163,-0.1881,0.1964,-0.2354,0.237,-0.2151,0.172,-0.2291,0.2445,-0.2294,0.2151,-0.1908,0.2015,-0.2374,0.2403,-0.1593,0.1708,-0.2236,0.2438,-0.228,0.1896,-0.1947,0.2189,-0.2392,0.2402,-0.1572,0.1723,-0.2248,0.2471,-0.2281,0.1942,-0.1944,0.2125,-0.2358,0.2361,-0.1581,0.1693,-0.2268,0.2458,-0.2079,0.198,-0.2277,0.2172,-0.2333,0.2413,-0.1565,0.2008,-0.2275,0.2429,-0.2046,0.1966,-0.2286,0.2179,-0.2345,0.2367,-0.1447,0.2005,-0.2238,0.247,-0.2082,0.1472,-0.2266,0.2102,-0.2263,0.2415,-0.2343,0.2007,-0.2188,0.2402,-0.2131,0.1927,-0.2218,0.2154,-0.2306,0.2377,-0.2372,0.2032,-0.2148,0.2442,-0.1192,0.1897,-0.2245,0.2085,-0.2279,0.1914,-0.2358,0.2434,-0.2151,0.2434,-0.2109,0.1959,-0.2083,0.1944,-0.1659,0.1782,-0.1595,0.1791,-0.1078,0.1002,-0.0587,0.07,-0.0417,0.0623,-0.0325,0.0315,-0.0282,0.0308,-0.015,0.0133,-0.0209,0.0175,-0.016,0.0164,-0.0117,0.0128,-0.0061,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0045,0.0035,-0.0044,0.0064,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0019,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.029,0.0203,-0.0324,0.0418,-0.1517,0.1186,-0.1173,0.1192,-0.1506,0.1358,-0.1421,0.1814,-0.1879,0.2073,-0.2238,0.1944,-0.1427,0.2027,-0.2083,0.2392,-0.1925,0.1835,-0.22,0.2151,-0.2146,0.2284,-0.1905,0.2145,-0.2093,0.2448,-0.2121,0.1392,-0.2133,0.2157,-0.2147,0.259,-0.2226,0.2063,-0.2087,0.2158,-0.208,0.2054,-0.2248,0.2238,-0.2076,0.244,-0.2173,0.197,-0.2139,0.2081,-0.1258,0.1954,-0.2227,0.2427,-0.209,0.1505,-0.2119,0.2443,-0.2201,0.2056,-0.172,0.1893,-0.2298,0.2507,-0.2081,0.1735,-0.2066,0.2318,-0.227,0.2203,-0.1643,0.1786,-0.222,0.2524,-0.1942,0.174,-0.2157,0.2245,-0.2289,0.2303,-0.1547,0.2051,-0.2254,0.2457,-0.2062,0.1879,-0.2216,0.213,-0.2281,0.2403,-0.1491,0.2016,-0.2196,0.2456,-0.2123,0.145,-0.2229,0.2103,-0.2335,0.2431,-0.2339,0.2066,-0.2189,0.2417,-0.2079,0.1964,-0.2258,0.2168,-0.2244,0.239,-0.23,0.2035,-0.2134,0.2411,-0.1107,0.1961,-0.223,0.2143,-0.2244,0.2297,-0.2283,0.2478,-0.2149,0.2395,-0.2092,0.1971,-0.2218,0.2115,-0.2204,0.1369,-0.2313,0.2463,-0.2124,0.2412,-0.213,0.1998,-0.2254,0.2146,-0.1712,0.192,-0.2288,0.2509,-0.2144,0.2361,-0.2094,0.2125,-0.2305,0.2164,-0.1329,0.1902,-0.2255,0.2461,-0.2128,0.1714,-0.1976,0.2305,-0.2219,0.2238,-0.1564,0.1816,-0.2186,0.2463,-0.2178,0.1859,-0.2044,0.215,-0.2325,0.2413,-0.1645,0.1699,-0.2129,0.2444,-0.2153,0.2007,-0.2227,0.2101,-0.2288,0.2463,-0.1432,0.2058,-0.2137,0.2386,-0.2185,0.211,-0.2263,0.2059,-0.2285,0.2539,-0.1801,0.2039,-0.217,0.2348,-0.2184,0.1468,-0.2259,0.2157,-0.2222,0.2549,-0.228,0.2017,-0.2169,0.2336,-0.2003,0.2009,-0.2266,0.2224,-0.2223,0.2524,-0.2288,0.1988,-0.2182,0.228,-0.1364,0.2042,-0.2277,0.2282,-0.2202,0.1242,-0.2283,0.25,-0.2206,0.2279,-0.1969,0.2038,-0.2286,0.2288,-0.2173,0.1783,-0.2281,0.2473,-0.2198,0.223,-0.1919,0.2042,-0.2267,0.2323,-0.1569,0.1786,-0.225,0.2475,-0.2223,0.1927,-0.1895,0.2177,-0.231,0.2365,-0.1562,0.1763,-0.2225,0.2484,-0.2206,0.1905,-0.1864,0.2185,-0.236,0.2387,-0.1599,0.1787,-0.2196,0.2488,-0.2034,0.1913,-0.2214,0.2185,-0.2219,0.2312,-0.1379,0.1897,-0.1675,0.1681,-0.1244,0.118,-0.0857,0.0876,-0.0662,0.0782,-0.0486,0.0665,-0.023,0.0371,-0.0157,0.0141,-0.0193,0.0193,-0.016,0.0202,-0.0169,0.0108,-0.0077,0.0076,-0.0041,0.0054,-0.0028,0.0049,-0.0032,0.0039,-0.002,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.008,0.0203,-0.0289,0.0473,-0.0516,0.0419,-0.1564,0.1234,-0.1165,0.1496,-0.165,0.1937,-0.18,0.209,-0.1066,0.1745,-0.2,0.2295,-0.2156,0.2192,-0.2043,0.237,-0.2081,0.2193,-0.1716,0.2095,-0.2107,0.208,-0.2069,0.1292,-0.2197,0.2538,-0.2039,0.2213,-0.1795,0.2018,-0.2188,0.2436,-0.1906,0.1606,-0.2047,0.2369,-0.2075,0.2056,-0.1563,0.1907,-0.2179,0.2496,-0.1833,0.1709,-0.2062,0.2317,-0.2161,0.226,-0.1433,0.2031,-0.2174,0.2547,-0.1971,0.189,-0.2105,0.2152,-0.2222,0.2458,-0.1965,0.2002,-0.2114,0.2482,-0.2153,0.1497,-0.2141,0.2215,-0.2182,0.255,-0.2219,0.1959,-0.213,0.2272,-0.1887,0.1948,-0.2261,0.2362,-0.2253,0.2547,-0.2134,0.19,-0.2182,0.2059,-0.1345,0.1983,-0.2261,0.2491,-0.2187,0.1606,-0.203,0.2435,-0.2224,0.2095,-0.1662,0.1843,-0.2267,0.2501,-0.213,0.1716,-0.2086,0.228,-0.225,0.2186,-0.1566,0.1835,-0.2229,0.2545,-0.1987,0.1825,-0.2153,0.2262,-0.2256,0.2327,-0.1485,0.2049,-0.2244,0.2545,-0.2039,0.1902,-0.2192,0.2148,-0.2282,0.2426,-0.1511,0.2107,-0.2183,0.2496,-0.2077,0.1517,-0.2203,0.217,-0.227,0.2482,-0.2254,0.204,-0.2162,0.2464,-0.215,0.1981,-0.2202,0.2127,-0.2228,0.2553,-0.2224,0.2032,-0.2142,0.2368,-0.1169,0.2015,-0.2277,0.2287,-0.2207,0.1555,-0.2242,0.2566,-0.2165,0.2281,-0.1904,0.2051,-0.229,0.2314,-0.2233,0.175,-0.2176,0.2524,-0.2183,0.222,-0.1845,0.202,-0.2323,0.2404,-0.1606,0.1692,-0.2177,0.2523,-0.2194,0.2119,-0.1779,0.216,-0.2274,0.241,-0.1686,0.164,-0.2186,0.2535,-0.2212,0.2088,-0.1736,0.2099,-0.2298,0.2459,-0.1693,0.1578,-0.2162,0.2482,-0.2156,0.2082,-0.2234,0.2088,-0.2281,0.2522,-0.1731,0.2052,-0.2156,0.243,-0.2219,0.2121,-0.2216,0.2095,-0.2262,0.2518,-0.1222,0.2024,-0.2141,0.2426,-0.2235,0.1662,-0.2212,0.2181,-0.2283,0.2561,-0.2242,0.2061,-0.2168,0.236,-0.2234,0.2027,-0.2245,0.2157,-0.2299,0.2528,-0.2245,0.204,-0.2177,0.2365,-0.119,0.205,-0.2269,0.2151,-0.2263,0.2251,-0.2248,0.255,-0.2176,0.2392,-0.1939,0.2073,-0.2255,0.2168,-0.2248,0.1624,-0.2285,0.2563,-0.2151,0.2406,-0.2006,0.2048,-0.2281,0.214,-0.1476,0.1912,-0.2289,0.2552,-0.2127,0.2379,-0.2012,0.2345,-0.2252,0.2173,-0.1348,0.1937,-0.2292,0.2532,-0.2134,0.1705,-0.2017,0.2425,-0.2267,0.2152,-0.1674,0.192,-0.2296,0.2536,-0.2048,0.1693,-0.2152,0.239,-0.2267,0.2123,-0.1723,0.2096,-0.2304,0.2488,-0.1761,0.1643,-0.2169,0.2439,-0.2258,0.2109,-0.1706,0.211,-0.2297,0.2502,-0.1778,0.1619,-0.2175,0.2423,-0.2236,0.2119,-0.2097,0.2109,-0.2286,0.2492,-0.1815,0.1818,-0.2207,0.2453,-0.2173,0.2064,-0.2301,0.2131,-0.2282,0.2538,-0.1259,0.2034,-0.2211,0.2435,-0.2066,0.1876,-0.2119,0.2029,-0.1569,0.1768,-0.1392,0.135,-0.1098,0.096,-0.045,0.0494,-0.0391,0.0623,-0.0282,0.0249,-0.0127,0.0282,-0.0152,0.0166,-0.0224,0.0149,-0.0152,0.0153,-0.014,0.0064,-0.0053,0.0067,-0.0058,0.009,-0.0048,0.0059,-0.0046,0.0052,-0.0052,0.0047,-0.0036,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری