مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0262,0.0315,-0.0962,0.1114,-0.1199,0.1093,-0.171,0.1606,-0.1609,0.1868,-0.1665,0.1794,-0.1897,0.1722,-0.1488,0.2097,-0.1947,0.2008,-0.1364,0.2035,-0.1976,0.1971,-0.2018,0.1751,-0.1458,0.1901,-0.1892,0.1857,-0.1454,0.205,-0.2019,0.2027,-0.1929,0.2014,-0.193,0.1987,-0.1971,0.1756,-0.1501,0.2043,-0.1947,0.1998,-0.1399,0.2087,-0.1982,0.1946,-0.1971,0.1725,-0.1442,0.1969,-0.1892,0.1882,-0.1467,0.2016,-0.2015,0.2038,-0.193,0.2049,-0.1315,0.1965,-0.2005,0.1748,-0.1501,0.1999,-0.1822,0.1888,-0.1359,0.2053,-0.2005,0.2016,-0.1927,0.1633,-0.1328,0.1943,-0.2017,0.1761,-0.1516,0.1981,-0.1882,0.2044,-0.2005,0.129,-0.1482,0.2031,-0.1935,0.166,-0.133,0.1957,-0.1996,0.1764,-0.1653,0.1996,-0.1828,0.2044,-0.2027,0.1298,-0.1539,0.2006,-0.1952,0.1669,-0.133,0.1935,-0.2027,0.2028,-0.1859,0.139,-0.1801,0.2058,-0.2048,0.1696,-0.1454,0.1985,-0.1941,0.1665,-0.1649,0.1958,-0.198,0.2043,-0.1845,0.1367,-0.1737,0.2049,-0.2009,0.1658,-0.135,0.1971,-0.1901,0.195,-0.1658,0.1636,-0.1973,0.204,-0.183,0.1605,-0.1499,0.2039,-0.2036,0.1872,-0.1505,0.1984,-0.1894,0.194,-0.1628,0.1761,-0.1971,0.2053,-0.1823,0.1584,-0.1459,0.2036,-0.2004,0.193,-0.1485,0.1996,-0.1898,0.1958,-0.1986,0.1788,-0.1562,0.2038,-0.1826,0.185,-0.1489,0.2045,-0.2012,0.1945,-0.1479,0.2008,-0.1915,0.1935,-0.1963,0.1757,-0.1529,0.2019,-0.1857,0.1839,-0.1494,0.2057,-0.199,0.1479,-0.133,0.154,-0.0645,0.0762,-0.0514,0.1008,-0.0456,0.061,-0.0231,0.0283,-0.0112,0.012,-0.0105,0.0134,-0.0036,0.0057,-0.0048,0.0043,-0.0039,0.0048,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0139,0.004,-0.0366,0.0409,-0.1165,0.1357,-0.102,0.1042,-0.1682,0.1839,-0.1746,0.1778,-0.1414,0.207,-0.194,0.1994,-0.1397,0.197,-0.2135,0.2072,-0.1528,0.1864,-0.2017,0.1923,-0.2004,0.1711,-0.1447,0.2002,-0.1976,0.2092,-0.1437,0.206,-0.2005,0.2028,-0.2061,0.1781,-0.1475,0.1943,-0.1863,0.2008,-0.1361,0.2029,-0.2065,0.2092,-0.2009,0.1946,-0.1861,0.1974,-0.2058,0.1765,-0.1457,0.1986,-0.1857,0.2043,-0.1372,0.203,-0.2119,0.2085,-0.2051,0.1688,-0.1351,0.2028,-0.2095,0.1788,-0.1474,0.1968,-0.1868,0.2017,-0.207,0.1966,-0.1629,0.2092,-0.2031,0.1665,-0.1371,0.203,-0.212,0.1839,-0.1353,0.1993,-0.1914,0.203,-0.2031,0.1311,-0.1627,0.2089,-0.1963,0.1625,-0.1244,0.1993,-0.1939,0.21,-0.1955,0.1372,-0.1682,0.2127,-0.2025,0.1761,-0.1429,0.203,-0.1996,0.1797,-0.1729,0.1985,-0.1907,0.202,-0.2082,0.1295,-0.1655,0.2116,-0.2035,0.1707,-0.1317,0.2036,-0.2063,0.199,-0.1844,0.1459,-0.1928,0.2021,-0.2025,0.1605,-0.1664,0.2083,-0.2072,0.169,-0.157,0.205,-0.205,0.1949,-0.1788,0.1503,-0.196,0.2039,-0.198,0.1571,-0.1426,0.208,-0.2082,0.2042,-0.1493,0.1883,-0.1992,0.1972,-0.2009,0.1804,-0.1528,0.2001,-0.187,0.198,-0.148,0.2023,-0.2026,0.208,-0.1429,0.2064,-0.2057,0.2042,-0.2009,0.1777,-0.1414,0.1957,-0.2006,0.1808,-0.153,0.2012,-0.186,0.2041,-0.2024,0.2008,-0.1601,0.2071,-0.2015,0.1639,-0.1375,0.2014,-0.2024,0.179,-0.1311,0.1942,-0.1953,0.2035,-0.1944,0.1362,-0.1749,0.2092,-0.2063,0.1654,-0.133,0.2029,-0.1974,0.1973,-0.1562,0.1622,-0.2009,0.1985,-0.1767,0.1663,-0.1879,0.2006,-0.1986,0.1569,-0.1436,0.2058,-0.2045,0.2037,-0.1503,0.1828,-0.2016,0.1964,-0.1967,0.1741,-0.1524,0.1992,-0.1857,0.1987,-0.1443,0.2064,-0.2042,0.2047,-0.1406,0.2004,-0.1976,0.1979,-0.202,0.1801,-0.1485,0.1964,-0.1813,0.1574,-0.1383,0.1554,-0.1107,0.1011,-0.0545,0.0861,-0.0462,0.0572,-0.0289,0.0358,-0.0213,0.0222,-0.0112,0.0142,-0.0081,0.0059,-0.0049,0.0034,-0.0029,0.0044,-0.0026,0.0029,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0,-0.0336,0.0363,-0.0708,0.065,-0.1315,0.1282,-0.1537,0.1747,-0.1261,0.1451,-0.1957,0.2162,-0.1947,0.1382,-0.1429,0.2,-0.2061,0.1802,-0.1438,0.1922,-0.1833,0.1917,-0.2003,0.2012,-0.1563,0.2012,-0.1893,0.1682,-0.1301,0.194,-0.1972,0.1792,-0.1462,0.2046,-0.1927,0.2083,-0.2012,0.1457,-0.1475,0.1956,-0.1987,0.173,-0.1372,0.192,-0.1906,0.2045,-0.1956,0.1346,-0.1684,0.2111,-0.2012,0.1684,-0.1474,0.1993,-0.2012,0.1771,-0.1645,0.1942,-0.1906,0.2049,-0.2007,0.1321,-0.1606,0.2103,-0.1972,0.1717,-0.1315,0.2012,-0.2049,0.2024,-0.187,0.1454,-0.1844,0.2095,-0.203,0.1683,-0.156,0.2063,-0.1936,0.1709,-0.1619,0.1978,-0.1983,0.204,-0.183,0.1414,-0.1819,0.2062,-0.2012,0.1656,-0.1378,0.2065,-0.1922,0.1988,-0.1532,0.1703,-0.1992,0.1971,-0.1864,0.1708,-0.1484,0.2067,-0.195,0.2022,-0.1434,0.2122,-0.1996,0.201,-0.1532,0.1852,-0.1974,0.1948,-0.1925,0.1791,-0.1549,0.2065,-0.1828,0.2006,-0.1448,0.2095,-0.2029,0.2034,-0.1929,0.1797,-0.1363,0.201,-0.199,0.1833,-0.1525,0.2039,-0.1828,0.1944,-0.1425,0.2048,-0.1961,0.2132,-0.1949,0.1619,-0.134,0.2019,-0.1981,0.1804,-0.1496,0.1951,-0.1886,0.207,-0.1885,0.1334,-0.1701,0.2105,-0.2009,0.1735,-0.1444,0.2004,-0.1947,0.175,-0.1605,0.1968,-0.1968,0.2076,-0.1808,0.1397,-0.1798,0.208,-0.2,0.169,-0.1425,0.2063,-0.1903,0.1986,-0.1549,0.1758,-0.1982,0.2039,-0.1791,0.175,-0.1895,0.2072,-0.1934,0.1599,-0.1456,0.2117,-0.1974,0.1997,-0.1517,0.1841,-0.1946,0.1945,-0.1914,0.1804,-0.1587,0.2074,-0.1816,0.1977,-0.1507,0.2089,-0.1985,0.2006,-0.1923,0.2065,-0.1904,0.1993,-0.1973,0.1852,-0.1564,0.2028,-0.1839,0.1914,-0.1553,0.2059,-0.193,0.2109,-0.1958,0.159,-0.1365,0.1985,-0.1926,0.1777,-0.1476,0.1941,-0.1921,0.1798,-0.1816,0.2077,-0.1782,0.2094,-0.197,0.1424,-0.1467,0.2054,-0.1879,0.1718,-0.1359,0.198,-0.197,0.2021,-0.1785,0.1433,-0.1848,0.2021,-0.157,0.126,-0.1015,0.1108,-0.0998,0.1302,-0.0569,0.0741,-0.0346,0.0434,-0.0225,0.0194,-0.0196,0.0138,-0.0063,0.0078,-0.006,0.0038,-0.0036,0.0044,-0.0026,0.0024,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری