مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها beepingماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0015,-0.0026,0.0022,-0.0193,0.0212,-0.0506,0.0531,-0.0912,0.1094,-0.1652,0.1686,-0.1302,0.1693,-0.1678,0.1784,-0.1952,0.1799,-0.2215,0.129,-0.2109,0.2207,-0.2275,0.1801,-0.1555,0.1996,-0.2188,0.1982,-0.2168,0.15,-0.2188,0.2297,-0.2266,0.192,-0.2145,0.1844,-0.222,0.2346,-0.2283,0.1555,-0.2146,0.2148,-0.2213,0.1995,-0.2048,0.1837,-0.2232,0.2307,-0.132,0.1739,-0.2235,0.2094,-0.2262,0.2138,-0.2139,0.2014,-0.2209,0.2326,-0.203,0.1754,-0.2188,0.2019,-0.2289,0.1232,-0.2157,0.2184,-0.2245,0.2331,-0.2023,0.1675,-0.2275,0.1982,-0.2251,0.1378,-0.233,0.2257,-0.2171,0.2259,-0.2036,0.1681,-0.236,0.1951,-0.1836,0.139,-0.2393,0.2313,-0.2132,0.1547,-0.2002,0.2262,-0.2388,0.2021,-0.1905,0.1379,-0.2381,0.2392,-0.2221,0.1591,-0.1949,0.2229,-0.2389,0.1991,-0.1926,0.1454,-0.2346,0.2431,-0.2225,0.1649,-0.2076,0.2292,-0.2404,0.1976,-0.1926,0.2023,-0.2345,0.2477,-0.2206,0.1601,-0.2135,0.2354,-0.2411,0.1975,-0.1546,0.208,-0.2408,0.2498,-0.2172,0.1614,-0.2211,0.239,-0.2426,0.2023,-0.2154,0.2119,-0.2411,0.2468,-0.2071,0.1809,-0.2265,0.2447,-0.2406,0.1902,-0.2114,0.2132,-0.2465,0.2385,-0.1175,0.1901,-0.229,0.2547,-0.2417,0.1617,-0.2079,0.2128,-0.2409,0.2281,-0.2086,0.1777,-0.1841,0.1856,-0.1457,0.1198,-0.0739,0.1136,-0.0997,0.0724,-0.0596,0.0624,-0.0213,0.0229,-0.018,0.022,-0.0179,0.0112,-0.0185,0.0155,-0.0161,0.0147,-0.0164,0.0103,-0.0046,0.0093,-0.0076,0.0096,-0.0061,0.0083,-0.0071,0.0058,-0.0114,0.0108,-0.0069,0.0059,-0.0068,0.0067,-0.0041,0.0085,-0.0049,0.0045,-0.0061,0.0065,-0.0044,0.0032,-0.0074,0.003,-0.0038,0.0043,-0.0078,0.0046,-0.0104,0.0222,-0.0382,0.0424,-0.0587,0.0483,-0.171,0.1262,-0.1453,0.1308,-0.1538,0.1727,-0.2017,0.2247,-0.1553,0.1481,-0.2548,0.2206,-0.2363,0.1281,-0.2069,0.2433,-0.2356,0.2126,-0.1985,0.1712,-0.2313,0.2134,-0.233,0.1577,-0.2159,0.2484,-0.2356,0.2041,-0.2079,0.1534,-0.2379,0.2522,-0.237,0.1679,-0.2179,0.2294,-0.2291,0.2213,-0.214,0.19,-0.2279,0.2482,-0.2363,0.1847,-0.2103,0.2197,-0.2285,0.2405,-0.137,0.1913,-0.2256,0.253,-0.2317,0.157,-0.2123,0.2115,-0.238,0.253,-0.2321,0.1881,-0.2239,0.2391,-0.2338,0.1656,-0.2202,0.2164,-0.242,0.2524,-0.2355,0.1916,-0.2303,0.2307,-0.1615,0.1665,-0.2378,0.2236,-0.2439,0.2159,-0.2324,0.2595,-0.2375,0.2202,-0.188,0.1528,-0.2401,0.2347,-0.2327,0.1536,-0.2337,0.2516,-0.2386,0.2197,-0.184,0.1573,-0.2478,0.2372,-0.2241,0.1566,-0.2327,0.2514,-0.233,0.2202,-0.193,0.1981,-0.2429,0.2372,-0.2231,0.1571,-0.229,0.2559,-0.2319,0.1815,-0.1741,0.2223,-0.2404,0.2505,-0.224,0.162,-0.2313,0.2526,-0.2188,0.1667,-0.1948,0.1951,-0.1768,0.1707,-0.1346,0.091,-0.0868,0.1054,-0.063,0.059,-0.038,0.03,-0.0251,0.0246,-0.0139,0.0119,-0.0159,0.0112,-0.0165,0.0166,-0.012,0.0155,-0.0064,0.0093,-0.0033,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0028,0.0042,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0027,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0008,-0.0004,0.0037,-0.0016,0.0036,-0.0025,0.0026,-0.0027,-0.0005,-0.0021,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0071,0.0084,-0.0338,0.0384,-0.0415,0.0449,-0.1592,0.1159,-0.144,0.122,-0.1467,0.16,-0.1705,0.1965,-0.1804,0.1321,-0.2346,0.208,-0.2133,0.1542,-0.2254,0.2229,-0.2177,0.2055,-0.1646,0.1751,-0.2282,0.2306,-0.2234,0.1827,-0.2139,0.2017,-0.218,0.2229,-0.2024,0.1856,-0.2262,0.2289,-0.2223,0.1336,-0.207,0.1951,-0.2269,0.2337,-0.2106,0.1867,-0.2183,0.2087,-0.2185,0.1666,-0.2251,0.2124,-0.2258,0.2387,-0.2086,0.1771,-0.222,0.199,-0.1607,0.1518,-0.2254,0.2155,-0.2327,0.1534,-0.2064,0.2381,-0.2204,0.1937,-0.1609,0.1457,-0.2376,0.2246,-0.2279,0.1497,-0.2069,0.2325,-0.2273,0.1954,-0.1626,0.1487,-0.2448,0.2257,-0.1987,0.1474,-0.2285,0.2273,-0.2307,0.1767,-0.1652,0.1995,-0.2412,0.226,-0.2012,0.1491,-0.2232,0.2254,-0.2341,0.1762,-0.1489,0.2017,-0.2342,0.2247,-0.2022,0.1433,-0.2227,0.2257,-0.234,0.1765,-0.2184,0.2059,-0.2326,0.2284,-0.2044,0.1801,-0.2227,0.2241,-0.2263,0.1795,-0.2153,0.2037,-0.2293,0.2226,-0.1182,0.1818,-0.224,0.229,-0.2278,0.1518,-0.213,0.2018,-0.2312,0.216,-0.207,0.1814,-0.2281,0.2327,-0.2234,0.1826,-0.2108,0.2011,-0.2389,0.2183,-0.2135,0.1813,-0.2324,0.2324,-0.1286,0.1803,-0.2331,0.1998,-0.2402,0.1987,-0.2116,0.2216,-0.2281,0.2233,-0.2029,0.1835,-0.2263,0.2014,-0.2386,0.1284,-0.2116,0.2211,-0.2227,0.2275,-0.2001,0.1797,-0.2271,0.2036,-0.1573,0.1582,-0.2308,0.2193,-0.2207,0.2281,-0.1966,0.2181,-0.2215,0.1873,-0.1518,0.1441,-0.1615,0.1644,-0.127,0.0823,-0.0577,0.0753,-0.0822,0.0685,-0.0287,0.0288,-0.0255,0.0192,-0.0217,0.0127,-0.0141,0.014,-0.0173,0.0165,-0.0145,0.0128,-0.0088,0.0116,-0.0088,0.0121,-0.0098,0.0045,-0.0056,0.007,-0.0071,0.012,-0.0275,0.0164,-0.0353,0.0509,-0.1751,0.1231,-0.1201,0.117,-0.1399,0.1567,-0.1566,0.1574,-0.179,0.2045,-0.2365,0.1963,-0.1954,0.1912,-0.2147,0.2324,-0.2139,0.1984,-0.2146,0.1731,-0.2311,0.2317,-0.14,0.2002,-0.2214,0.209,-0.2198,0.2107,-0.2069,0.2162,-0.2294,0.236,-0.1847,0.177,-0.2239,0.1912,-0.2325,0.1296,-0.2101,0.2361,-0.2161,0.2139,-0.1762,0.1629,-0.2277,0.2157,-0.1978,0.1452,-0.2314,0.2396,-0.228,0.2029,-0.167,0.1656,-0.2364,0.2266,-0.2043,0.1623,-0.2325,0.2334,-0.2262,0.1935,-0.1283,0.1884,-0.2401,0.2422,-0.2143,0.1647,-0.2213,0.2156,-0.2377,0.2036,-0.219,0.1841,-0.2427,0.2393,-0.224,0.155,-0.2185,0.2064,-0.2419,0.2082,-0.2158,0.1805,-0.2364,0.2417,-0.1673,0.1815,-0.2272,0.203,-0.2393,0.2189,-0.2136,0.1868,-0.2268,0.2313,-0.2043,0.1829,-0.2287,0.2016,-0.2369,0.1171,-0.2136,0.2303,-0.2189,0.2228,-0.1953,0.1782,-0.226,0.1994,-0.2245,0.1373,-0.2329,0.2426,-0.214,0.2229,-0.1956,0.1776,-0.2284,0.1943,-0.1799,0.1311,-0.2285,0.2404,-0.2054,0.1578,-0.1942,0.1771,-0.1432,0.1209,-0.1284,0.0764,-0.0972,0.1012,-0.0266,0.0283,-0.0143,0.0203,-0.0188,0.0199,-0.0107,0.0106,-0.0102,0.0113,-0.0091,0.0083,-0.0059,0.004,-0.0026,0.0029,-0.0012,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.002,0.0037,-0.0025,-0.0004,-0.0029,0.0032,-0.0087,0.0088,-0.0345,0.0405,-0.0448,0.0618,-0.1712,0.1191,-0.1632,0.121,-0.1202,0.1541,-0.1712,0.1867,-0.2106,0.1542,-0.2264,0.1982,-0.2358,0.1529,-0.1723,0.23,-0.2133,0.217,-0.2079,0.1471,-0.2241,0.222,-0.2288,0.1831,-0.2105,0.2048,-0.2159,0.2165,-0.2159,0.188,-0.2206,0.2319,-0.2277,0.2002,-0.2021,0.176,-0.2158,0.2248,-0.1266,0.1877,-0.223,0.2035,-0.1677,0.1272,-0.1647,0.1526,-0.1221,0.116,-0.1053,0.0615,-0.0765,0.0799,-0.0281,0.0331,-0.0284,0.0172,-0.0291,0.018,-0.02,0.0133,-0.0135,0.0144,-0.0194,0.0153,-0.0116,0.012,-0.0115,0.0117,-0.0142,0.0082,-0.0084,0.0099,-0.0068,0.0163,-0.0143,0.0101,-0.0112,0.0154,-0.0089,0.0126,-0.0335,0.0276,-0.0533,0.0517,-0.1502,0.1225,-0.1089,0.1498,-0.1566,0.1618,-0.1887,0.181,-0.1788,0.1833,-0.229,0.2225,-0.1581,0.1814,-0.2242,0.1919,-0.1776,0.1436,-0.2119,0.2201,-0.2293,0.1633,-0.1733,0.2196,-0.2232,0.2246,-0.2022,0.1494,-0.2103,0.2332,-0.2343,0.1855,-0.1466,0.2028,-0.2235,0.2324,-0.2131,0.1587,-0.2149,0.218,-0.23,0.1914,-0.2137,0.1935,-0.2267,0.2309,-0.2227,0.1813,-0.2161,0.2127,-0.23,0.2053,-0.2115,0.1827,-0.2292,0.2265,-0.1226,0.1758,-0.2288,0.2139,-0.2341,0.1906,-0.2117,0.2088,-0.2297,0.2282,-0.206,0.1804,-0.2312,0.2107,-0.2361,0.1247,-0.2072,0.2131,-0.233,0.2261,-0.2095,0.1843,-0.2309,0.2107,-0.1662,0.1558,-0.239,0.2105,-0.2312,0.2347,-0.2089,0.2105,-0.2299,0.205,-0.1673,0.1575,-0.2371,0.2107,-0.2261,0.1481,-0.2076,0.2328,-0.2319,0.1996,-0.1739,0.1468,-0.2383,0.219,-0.2136,0.1526,-0.2206,0.2313,-0.2327,0.2107,-0.1633,0.1505,-0.2412,0.2251,-0.2047,0.1474,-0.2227,0.2288,-0.2301,0.1725,-0.1609,0.2036,-0.2359,0.2182,-0.2031,0.1473,-0.2252,0.2316,-0.2355,0.1739,-0.2132,0.205,-0.2386,0.225,-0.21,0.1478,-0.2267,0.2255,-0.2343,0.1765,-0.2106,0.2035,-0.2372,0.2288,-0.2133,0.1862,-0.2213,0.2258,-0.2331,0.181,-0.2106,0.203,-0.2376,0.2274,-0.1834,0.1845,-0.2242,0.2269,-0.2341,0.1527,-0.2116,0.2067,-0.2375,0.2234,-0.2047,0.1839,-0.2231,0.2312,-0.2321,0.1807,-0.2122,0.2035,-0.2395,0.2275,-0.2088,0.1842,-0.2249,0.2281,-0.1291,0.1839,-0.2328,0.2019,-0.2385,0.1454,-0.2076,0.223,-0.2252,0.2287,-0.1994,0.1788,-0.2339,0.2048,-0.2378,0.1547,-0.2099,0.2251,-0.2246,0.2285,-0.203,0.182,-0.2296,0.2089,-0.1578,0.1597,-0.2379,0.2194,-0.2281,0.2141,-0.2071,0.2348,-0.2288,0.2132,-0.1716,0.165,-0.2383,0.2138,-0.2299,0.1377,-0.2073,0.2312,-0.2214,0.2129,-0.1839,0.1703,-0.2353,0.2099,-0.1934,0.1344,-0.2339,0.2338,-0.2183,0.2158,-0.1884,0.1986,-0.2362,0.2,-0.1872,0.1336,-0.2331,0.2389,-0.2205,0.1651,-0.1808,0.2141,-0.2305,0.2058,-0.1896,0.129,-0.2303,0.236,-0.217,0.1632,-0.2098,0.2153,-0.2355,0.2068,-0.1907,0.1538,-0.2276,0.2308,-0.2203,0.168,-0.2135,0.216,-0.2084,0.1891,-0.1466,0.143,-0.1365,0.1406,-0.1139,0.0878,-0.0755,0.0864,-0.0243,0.0356,-0.0285,0.0195,-0.0275,0.0202,-0.0143,0.0141,-0.0119,0.0163,-0.0172,0.0138,-0.0092,0.0066,-0.0115,0.0094,-0.004,0.0102,-0.006,0.0051,-0.0061,0.0082,-0.004,0.0063,-0.0058,0.0051,-0.0023,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0035,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری