مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - short horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها beepingماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0009,0.0026,-0.0103,0.0082,-0.0305,0.0284,-0.0405,0.0493,-0.1463,0.1251,-0.1514,0.1552,-0.1729,0.1858,-0.1804,0.1838,-0.1884,0.165,-0.2004,0.2139,-0.1973,0.1782,-0.2209,0.2143,-0.1994,0.2103,-0.213,0.1981,-0.2116,0.2092,-0.1337,0.1968,-0.2342,0.2398,-0.2028,0.208,-0.2163,0.2217,-0.2296,0.222,-0.1591,0.1834,-0.2215,0.2421,-0.2115,0.1718,-0.1959,0.2091,-0.2255,0.2288,-0.1648,0.1645,-0.2204,0.2281,-0.2118,0.1963,-0.2123,0.2098,-0.2331,0.2392,-0.1815,0.1768,-0.2193,0.2267,-0.1992,0.1952,-0.2007,0.1871,-0.1421,0.1398,-0.0644,0.0875,-0.1054,0.0917,-0.0455,0.0307,-0.0264,0.0286,-0.0219,0.02,-0.0143,0.0201,-0.0129,0.0175,-0.0162,0.0108,-0.0107,0.0072,-0.006,0.0068,-0.0082,0.0051,-0.0044,0.0053,-0.0035,0.0052,-0.0048,0.003,-0.003,0.0043,-0.001,0.0017,-0.002,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0008,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0019,-0.0012,0.0044,-0.0203,0.0202,-0.0318,0.0347,-0.1479,0.1191,-0.1537,0.1155,-0.1435,0.1318,-0.153,0.173,-0.2013,0.1878,-0.2129,0.2052,-0.1889,0.2049,-0.2047,0.2274,-0.1358,0.1751,-0.2344,0.2105,-0.2067,0.2301,-0.2144,0.203,-0.2126,0.2174,-0.1502,0.1943,-0.2321,0.2302,-0.216,0.1499,-0.2178,0.248,-0.2225,0.215,-0.1501,0.1803,-0.2358,0.2379,-0.2134,0.1798,-0.202,0.2137,-0.1862,0.1995,-0.1557,0.1447,-0.1484,0.1424,-0.091,0.083,-0.0885,0.0832,-0.0507,0.0292,-0.0194,0.0303,-0.0218,0.0184,-0.0213,0.0203,-0.0273,0.0181,-0.0166,0.0147,-0.0088,0.0087,-0.0074,0.0102,-0.0054,0.0069,-0.0068,0.0058,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0049,-0.0033,0.0031,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0006,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0,-0.0013,0.0053,-0.0028,0,-0.0033,0.0025,-0.0163,0.0208,-0.0321,0.0484,-0.0499,0.071,-0.1413,0.1222,-0.1535,0.1417,-0.1558,0.1849,-0.1859,0.1921,-0.1979,0.1499,-0.1951,0.2288,-0.2068,0.2195,-0.2102,0.1844,-0.2023,0.2251,-0.1414,0.2014,-0.2123,0.2185,-0.208,0.2516,-0.2293,0.2278,-0.2086,0.2312,-0.167,0.1967,-0.2216,0.2304,-0.2102,0.1254,-0.2205,0.2492,-0.2116,0.2177,-0.1944,0.1897,-0.2325,0.2339,-0.2068,0.1642,-0.218,0.245,-0.2165,0.2078,-0.1854,0.1862,-0.231,0.2482,-0.168,0.1573,-0.2137,0.2401,-0.2237,0.2142,-0.1801,0.2033,-0.2342,0.2448,-0.1733,0.1739,-0.2154,0.2335,-0.2278,0.2213,-0.1683,0.1974,-0.2269,0.2496,-0.1939,0.1477,-0.2184,0.2191,-0.224,0.232,-0.2342,0.1991,-0.2248,0.242,-0.1853,0.1918,-0.1994,0.1914,-0.1508,0.1527,-0.1253,0.1065,-0.1148,0.1071,-0.0443,0.0726,-0.0264,0.0368,-0.0175,0.0183,-0.0273,0.0235,-0.0181,0.0177,-0.0186,0.0181,-0.0097,0.0128,-0.0073,0.0063,-0.005,0.0057,-0.0019,0.0049,-0.003,0.0046,-0.0027,0.003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0005,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Chevy Silverado - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری