مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Chevy Silverado 2016 شاخ ...

2016 Chevy Silverado - long horn بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینchevySilveradoکامیونوسیله نقلیه
[-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.035,0.0381,-0.1227,0.1323,-0.1946,0.1898,-0.1847,0.2367,-0.1781,0.2142,-0.1862,0.2164,-0.1902,0.1902,-0.1839,0.2121,-0.1961,0.2168,-0.1733,0.2004,-0.1795,0.2245,-0.1953,0.2119,-0.1721,0.1942,-0.1935,0.2232,-0.1859,0.2219,-0.1771,0.1962,-0.1852,0.2193,-0.1937,0.2006,-0.1696,0.1963,-0.1918,0.2241,-0.1831,0.2154,-0.1761,0.1969,-0.1866,0.2254,-0.1893,0.1977,-0.1721,0.2025,-0.186,0.2235,-0.1799,0.2122,-0.1715,0.1904,-0.1752,0.2178,-0.1874,0.2082,-0.1719,0.1889,-0.1813,0.2191,-0.185,0.2127,-0.1674,0.1979,-0.1729,0.2268,-0.1857,0.2142,-0.1777,0.1879,-0.176,0.2128,-0.1876,0.2203,-0.1694,0.2078,-0.1712,0.2269,-0.1854,0.2168,-0.1828,0.1883,-0.1789,0.2123,-0.1871,0.2193,-0.1726,0.2038,-0.1742,0.2271,-0.1876,0.2158,-0.1797,0.1894,-0.1847,0.2201,-0.1866,0.2178,-0.1681,0.2031,-0.1774,0.2268,-0.1884,0.2101,-0.1704,0.1929,-0.1838,0.2259,-0.1805,0.2134,-0.167,0.2073,-0.1731,0.2208,-0.1848,0.2095,-0.172,0.1893,-0.1823,0.2217,-0.1831,0.2151,-0.1658,0.204,-0.1748,0.2217,-0.1854,0.2098,-0.171,0.1914,-0.1865,0.2245,-0.1756,0.2139,-0.1707,0.2199,-0.1857,0.2169,-0.1852,0.1915,-0.1832,0.2155,-0.1887,0.2199,-0.1668,0.2011,-0.1748,0.2213,-0.1846,0.2067,-0.1692,0.188,-0.1847,0.2208,-0.1786,0.2139,-0.1716,0.1849,-0.181,0.214,-0.1861,0.1996,-0.1715,0.2037,-0.1857,0.2214,-0.1669,0.2008,-0.1773,0.194,-0.1898,0.2236,-0.1638,0.1905,-0.1764,0.2237,-0.19,0.2097,-0.1695,0.1851,-0.1832,0.2215,-0.1788,0.2031,-0.1693,0.2116,-0.1797,0.216,-0.1865,0.1991,-0.1743,0.1969,-0.1855,0.2191,-0.1687,0.1833,-0.1709,0.2195,-0.1855,0.2159,-0.1769,0.1873,-0.1796,0.2126,-0.1857,0.2142,-0.1685,0.2036,-0.1754,0.2172,-0.1857,0.2076,-0.1697,0.1831,-0.1856,0.2203,-0.1741,0.2132,-0.1696,0.2183,-0.1836,0.2133,-0.1789,0.1868,-0.1785,0.2119,-0.1839,0.2127,-0.1696,0.2013,-0.1745,0.2186,-0.1878,0.2024,-0.1714,0.191,-0.1873,0.2206,-0.1658,0.2063,-0.1718,0.2197,-0.1852,0.2094,-0.1703,0.1826,-0.1799,0.22,-0.175,0.2119,-0.1687,0.2157,-0.1812,0.2151,-0.1806,0.1909,-0.1832,0.216,-0.1804,0.2152,-0.175,0.2229,-0.1835,0.2133,-0.1739,0.1819,-0.1841,0.2197,-0.1705,0.2121,-0.168,0.182,-0.1797,0.2179,-0.1737,0.1818,-0.1712,0.2181,-0.1823,0.2134,-0.1694,0.1837,-0.1809,0.2198,-0.1797,0.2045,-0.093,0.1084,-0.0354,0.0709,-0.0193,0.0141,-0.0056,0.0081,-0.0025,0.0032,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.004,-0.1302,0.1016,-0.1568,0.1683,-0.1876,0.1893,-0.1777,0.2163,-0.1922,0.2101,-0.1848,0.19,-0.1916,0.2057,-0.1908,0.2152,-0.1808,0.202,-0.1798,0.2103,-0.1959,0.21,-0.1795,0.1905,-0.1936,0.2179,-0.1865,0.216,-0.1851,0.2126,-0.18,0.21,-0.1934,0.2052,-0.1797,0.1871,-0.1845,0.2178,-0.1946,0.1974,-0.1794,0.1989,-0.1759,0.2187,-0.1903,0.215,-0.1851,0.1937,-0.1832,0.2145,-0.1921,0.2077,-0.1756,0.1905,-0.1801,0.2165,-0.1924,0.2123,-0.1739,0.2058,-0.1785,0.2175,-0.1832,0.2139,-0.1928,0.1992,-0.1797,0.1969,-0.1881,0.2199,-0.1839,0.2136,-0.1809,0.213,-0.183,0.2119,-0.1902,0.2032,-0.1739,0.1891,-0.1878,0.2192,-0.1905,0.2162,-0.1774,0.2044,-0.1742,0.2177,-0.1922,0.2152,-0.179,0.191,-0.1861,0.2187,-0.1907,0.2151,-0.176,0.2017,-0.1734,0.2176,-0.1934,0.2101,-0.175,0.1886,-0.1833,0.2181,-0.1914,0.2136,-0.1741,0.1966,-0.1756,0.2191,-0.1947,0.212,-0.1784,0.1871,-0.1826,0.2166,-0.1938,0.2124,-0.1802,0.2041,-0.1783,0.22,-0.1939,0.2088,-0.1758,0.1882,-0.182,0.2192,-0.1873,0.2124,-0.1728,0.2016,-0.1731,0.2179,-0.1933,0.2095,-0.1779,0.1866,-0.188,0.2208,-0.187,0.2144,-0.1769,0.2132,-0.1786,0.2144,-0.193,0.2043,-0.1735,0.1873,-0.1928,0.2193,-0.1797,0.2117,-0.1772,0.2185,-0.1859,0.2135,-0.189,0.1857,-0.1812,0.2134,-0.1933,0.2111,-0.1724,0.1977,-0.1758,0.2213,-0.1958,0.2092,-0.1737,0.1865,-0.1869,0.2217,-0.185,0.2114,-0.1772,0.217,-0.1819,0.2117,-0.1913,0.1927,-0.1748,0.2037,-0.1938,0.22,-0.1719,0.2081,-0.1718,0.2232,-0.1874,0.213,-0.1833,0.1862,-0.1808,0.217,-0.1926,0.2156,-0.1737,0.1956,-0.1783,0.2239,-0.1938,0.2049,-0.1689,0.1888,-0.1897,0.223,-0.1765,0.2103,-0.1734,0.1866,-0.1617,0.2207,-0.1075,0.1397,-0.0341,0.074,-0.02,0.0141,-0.0059,0.0081,-0.0035,0.0034,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0039,-0.1249,0.1073,-0.1666,0.182,-0.1802,0.1901,-0.1918,0.2104,-0.1998,0.201,-0.1958,0.1978,-0.1899,0.1931,-0.2013,0.2083,-0.1917,0.1977,-0.195,0.206,-0.2004,0.2078,-0.1944,0.1964,-0.1905,0.196,-0.2029,0.2066,-0.191,0.1986,-0.198,0.2082,-0.2022,0.211,-0.1964,0.2008,-0.1856,0.2064,-0.2035,0.2023,-0.1887,0.196,-0.1965,0.2078,-0.199,0.2075,-0.1938,0.1983,-0.1892,0.2083,-0.1931,0.2065,-0.199,0.1943,-0.1909,0.1935,-0.1929,0.2062,-0.2015,0.2049,-0.1924,0.198,-0.1915,0.2095,-0.1962,0.2089,-0.2003,0.1976,-0.1985,0.199,-0.199,0.2046,-0.192,0.2028,-0.1965,0.2018,-0.1819,0.205,-0.2012,0.2023,-0.1949,0.1951,-0.1973,0.2075,-0.2015,0.2036,-0.1891,0.1931,-0.1912,0.2061,-0.1846,0.2047,-0.1995,0.1983,-0.1957,0.1931,-0.1851,0.2068,-0.203,0.2034,-0.1897,0.1943,-0.1901,0.2092,-0.2005,0.2057,-0.1924,0.1938,-0.1856,0.1969,-0.1985,0.2096,-0.1947,0.1958,-0.1973,0.2016,-0.2008,0.2037,-0.188,0.1956,-0.1937,0.1951,-0.1904,0.2093,-0.1968,0.1915,-0.1903,0.1918,-0.1986,0.212,-0.1959,0.2079,-0.1911,0.1952,-0.1833,0.2047,-0.2006,0.1982,-0.1897,0.1918,-0.193,0.2124,-0.195,0.2045,-0.1926,0.2021,-0.18,0.2059,-0.1979,0.2036,-0.1878,0.1926,-0.1922,0.2095,-0.2015,0.2048,-0.1921,0.1984,-0.1776,0.2127,-0.1987,0.2067,-0.1879,0.1938,-0.1908,0.21,-0.1967,0.2065,-0.1882,0.1949,-0.1826,0.2152,-0.1996,0.2089,-0.189,0.1943,-0.1887,0.2122,-0.1955,0.2065,-0.187,0.196,-0.1791,0.2152,-0.1954,0.2071,-0.1897,0.1929,-0.1886,0.2075,-0.1963,0.2096,-0.1827,0.2018,-0.1844,0.218,-0.1869,0.2057,-0.1952,0.1912,-0.1847,0.1969,-0.1931,0.2165,-0.1917,0.2091,-0.1839,0.2072,-0.1777,0.2125,-0.1986,0.2044,-0.1864,0.1928,-0.189,0.2161,-0.193,0.2078,-0.1849,0.2002,-0.177,0.213,-0.1984,0.2079,-0.1871,0.1974,-0.1853,0.2098,-0.1982,0.2058,-0.1849,0.1939,-0.1804,0.2115,-0.1938,0.2093,-0.1915,0.1929,-0.1774,0.2073,-0.1985,0.2065,-0.1801,0.1983,-0.1836,0.2143,-0.1904,0.208,-0.1947,0.1895,-0.1797,0.2084,-0.1976,0.2076,-0.1813,0.1978,-0.1831,0.2151,-0.1943,0.2111,-0.1889,0.192,-0.1794,0.2107,-0.1973,0.2036,-0.1844,0.1954,-0.1765,0.2147,-0.1995,0.2086,-0.184,0.195,-0.1904,0.2173,-0.1899,0.2117,-0.1864,0.2075,-0.1773,0.2071,-0.1962,0.1988,-0.182,0.1898,-0.1933,0.2178,-0.1902,0.2129,-0.1866,0.2204,-0.1893,0.2138,-0.1911,0.1918,-0.1753,0.2067,-0.194,0.2125,-0.1778,0.2048,-0.1811,0.2177,-0.1877,0.2134,-0.1884,0.1877,-0.1753,0.2088,-0.1976,0.2131,-0.175,0.2045,-0.177,0.2183,-0.1919,0.213,-0.188,0.1968,-0.1876,0.2186,-0.1888,0.2118,-0.1825,0.2119,-0.1779,0.2075,-0.1911,0.194,-0.1775,0.1968,-0.1923,0.2142,-0.179,0.2068,-0.1798,0.2177,-0.186,0.2122,-0.1871,0.1887,-0.181,0.2098,-0.194,0.2086,-0.1778,0.1976,-0.1735,0.2151,-0.1913,0.2112,-0.1826,0.1918,-0.1856,0.2189,-0.1888,0.2123,-0.1809,0.2099,-0.1761,0.2077,-0.1932,0.2008,-0.1823,0.1937,-0.1967,0.2214,-0.1841,0.2126,-0.1848,0.2197,-0.1907,0.2142,-0.1891,0.1895,-0.1818,0.2129,-0.1961,0.2108,-0.1821,0.2019,-0.1785,0.2183,-0.1964,0.2069,-0.1735,0.1917,-0.194,0.2207,-0.1836,0.2139,-0.1817,0.2165,-0.1843,0.2117,-0.1888,0.1853,-0.1785,0.2036,-0.1907,0.2138,-0.1757,0.2065,-0.1799,0.2173,-0.1841,0.2132,-0.19,0.1856,-0.1792,0.2053,-0.1951,0.2139,-0.1768,0.2057,-0.1753,0.2209,-0.1961,0.2097,-0.1811,0.1906,-0.1895,0.2176,-0.1823,0.2123,-0.1814,0.2186,-0.1842,0.212,-0.1909,0.187,-0.181,0.2102,-0.1937,0.2092,-0.1777,0.1988,-0.1727,0.2181,-0.1933,0.2101,-0.1811,0.19,-0.1783,0.1597,-0.0612,0.0786,-0.032,0.0423,-0.0144,0.0114,-0.0063,0.0058,-0.0031,0.0039,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2016 Chevy Silverado - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری