مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Corvette Stingray 2015 ساعت ...

2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینcorvetteStingrayوسیله نقلیه
[-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0171,0.0164,-0.0429,0.0492,-0.102,0.1242,-0.1699,0.1304,-0.1392,0.1472,-0.156,0.138,-0.1025,0.1522,-0.1489,0.1157,-0.1653,0.1535,-0.1206,0.1381,-0.1759,0.1106,-0.1767,0.1046,-0.1514,0.0935,-0.1698,0.0873,-0.1839,0.1014,-0.1839,0.106,-0.175,0.125,-0.1273,0.1396,-0.1534,0.1387,-0.1734,0.1344,-0.106,0.1236,-0.1731,0.1094,-0.1766,0.1028,-0.1804,0.092,-0.1464,0.1028,-0.1845,0.1296,-0.1716,0.1153,-0.1504,0.1438,-0.1516,0.141,-0.1811,0.1367,-0.171,0.1171,-0.1408,0.1096,-0.1835,0.0932,-0.1903,0.0948,-0.1882,0.1163,-0.1104,0.141,-0.1747,0.1506,-0.1703,0.1451,-0.1265,0.1408,-0.1933,0.1268,-0.1837,0.1185,-0.1837,0.1108,-0.1998,0.0968,-0.1389,0.122,-0.1953,0.1051,-0.1813,0.1367,-0.1383,0.1469,-0.1787,0.1413,-0.1822,0.1335,-0.1139,0.1051,-0.1863,0.1036,-0.1855,0.1041,-0.1868,0.0879,-0.1874,0.0961,-0.1119,0.1153,-0.1863,0.1048,-0.1758,0.1367,-0.1448,0.1456,-0.1699,0.1459,-0.1751,0.1303,-0.1096,0.1064,-0.1816,0.1022,-0.1782,0.1066,-0.1969,0.104,-0.1966,0.1176,-0.1185,0.1365,-0.172,0.1324,-0.1094,0.0973,-0.0906,0.0832,-0.0522,0.0885,-0.0394,0.046,-0.0227,0.022,-0.0142,0.0161,-0.0121,0.0118,-0.0072,0.0056,-0.0045,0.004,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0032,-0.0029,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0028,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0012,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0022,0.0079,-0.0209,0.0162,-0.05,0.064,-0.0894,0.1371,-0.1711,0.1421,-0.11,0.1471,-0.1518,0.1207,-0.114,0.1699,-0.1797,0.1523,-0.1754,0.1224,-0.1804,0.1239,-0.1768,0.106,-0.1386,0.1237,-0.1831,0.1438,-0.1685,0.1284,-0.1378,0.1459,-0.1661,0.1428,-0.1791,0.1339,-0.1048,0.1201,-0.1758,0.1154,-0.1762,0.0985,-0.1941,0.1,-0.1887,0.1349,-0.1229,0.1514,-0.1717,0.1502,-0.1809,0.1489,-0.1119,0.1436,-0.1691,0.1113,-0.1823,0.1213,-0.184,0.1053,-0.1958,0.1235,-0.1066,0.1413,-0.1854,0.1377,-0.1497,0.1526,-0.1704,0.1501,-0.1807,0.1284,-0.1832,0.117,-0.162,0.1195,-0.1756,0.099,-0.1946,0.1326,-0.1941,0.1203,-0.1758,0.147,-0.1327,0.1477,-0.1774,0.1502,-0.1174,0.1344,-0.1786,0.122,-0.1837,0.1032,-0.1785,0.1157,-0.2016,0.1051,-0.1141,0.1343,-0.1941,0.1501,-0.1762,0.146,-0.13,0.1528,-0.1755,0.1439,-0.1741,0.1328,-0.1252,0.1244,-0.1838,0.1174,-0.1666,0.1048,-0.2075,0.106,-0.1949,0.1354,-0.122,0.1519,-0.1698,0.1512,-0.1835,0.1505,-0.1179,0.1443,-0.1694,0.1128,-0.1836,0.1214,-0.1943,0.118,-0.204,0.1065,-0.1067,0.1336,-0.1973,0.1233,-0.1651,0.1489,-0.1521,0.1516,-0.1801,0.1367,-0.1701,0.1239,-0.1456,0.1243,-0.1842,0.0984,-0.1937,0.1159,-0.2025,0.1201,-0.1942,0.1364,-0.1262,0.1454,-0.163,0.1562,-0.1179,0.1452,-0.1842,0.1414,-0.1751,0.1158,-0.1803,0.1253,-0.1987,0.1064,-0.135,0.119,-0.1914,0.1287,-0.0967,0.1138,-0.0726,0.1018,-0.0544,0.0955,-0.0412,0.0425,-0.023,0.0298,-0.0156,0.0192,-0.0102,0.0139,-0.0058,0.0068,-0.0032,0.0034,-0.005,0.0046,-0.0039,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0166,0.0155,-0.0455,0.0467,-0.0966,0.1224,-0.176,0.1443,-0.1352,0.1436,-0.1672,0.1253,-0.11,0.1669,-0.1548,0.1538,-0.187,0.1523,-0.1149,0.1245,-0.1924,0.0956,-0.1734,0.103,-0.1947,0.1059,-0.1824,0.1299,-0.1389,0.1432,-0.1597,0.1338,-0.1081,0.1393,-0.1846,0.1298,-0.1762,0.1088,-0.1866,0.1103,-0.2011,0.0917,-0.1483,0.1085,-0.1878,0.0992,-0.1037,0.1199,-0.0851,0.0776,-0.0607,0.0985,-0.0412,0.049,-0.0307,0.0297,-0.017,0.0181,-0.0103,0.012,-0.007,0.0065,-0.0048,0.0031,-0.0046,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0026,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0026,-0.002,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0178,0.0089,-0.0441,0.0318,-0.0723,0.0599,-0.1788,0.1292,-0.1315,0.1571,-0.144,0.1026,-0.1569,0.1553,-0.1536,0.1215,-0.1243,0.1506,-0.1922,0.1334,-0.1833,0.127,-0.143,0.1033,-0.2003,0.0899,-0.1507,0.109,-0.1904,0.0977,-0.1796,0.1291,-0.1543,0.1438,-0.1982,0.1364,-0.1823,0.1227,-0.1426,0.1126,-0.2,0.0979,-0.2047,0.1034,-0.1988,0.1002,-0.1759,0.1293,-0.1544,0.1377,-0.1947,0.1306,-0.1301,0.1169,-0.1862,0.1139,-0.2061,0.1071,-0.1957,0.0999,-0.1996,0.0957,-0.1117,0.111,-0.1861,0.1241,-0.1701,0.1223,-0.154,0.1297,-0.1919,0.1302,-0.187,0.1164,-0.1412,0.1079,-0.2059,0.0991,-0.1686,0.092,-0.2014,0.1031,-0.1829,0.1198,-0.1441,0.1312,-0.1819,0.135,-0.1938,0.1212,-0.1217,0.109,-0.2048,0.104,-0.1877,0.0957,-0.207,0.1012,-0.1917,0.1199,-0.141,0.1329,-0.1634,0.1343,-0.1927,0.1289,-0.1857,0.1294,-0.1876,0.1125,-0.2009,0.0988,-0.2007,0.0869,-0.1619,0.1073,-0.1933,0.1269,-0.1786,0.1117,-0.1472,0.1338,-0.1793,0.1386,-0.1982,0.1255,-0.1246,0.1085,-0.2026,0.1037,-0.1947,0.0836,-0.211,0.0876,-0.1923,0.1164,-0.1377,0.1303,-0.1725,0.1348,-0.195,0.1354,-0.1417,0.1193,-0.1922,0.1137,-0.2058,0.1055,-0.1977,0.0919,-0.1747,0.0907,-0.1192,0.0934,-0.0795,0.0723,-0.0454,0.0611,-0.0399,0.0437,-0.0269,0.0253,-0.0186,0.0186,-0.0107,0.0119,-0.0057,0.0051,-0.0049,0.0038,-0.0039,0.003,-0.0035,0.003,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0035,-0.0164,0.0166,-0.0689,0.0478,-0.1558,0.126,-0.1362,0.1824,-0.1784,0.1523,-0.1295,0.1474,-0.1797,0.1214,-0.104,0.1425,-0.176,0.1288,-0.1495,0.1621,-0.1718,0.157,-0.1947,0.1277,-0.1863,0.1261,-0.1851,0.1193,-0.1801,0.0994,-0.2128,0.128,-0.1901,0.1222,-0.16,0.1501,-0.1621,0.159,-0.1883,0.1586,-0.1217,0.1322,-0.1802,0.1237,-0.1822,0.1065,-0.2105,0.1043,-0.1894,0.1303,-0.1341,0.1453,-0.165,0.1564,-0.1902,0.1604,-0.1232,0.1411,-0.1726,0.1218,-0.1859,0.1275,-0.2099,0.1051,-0.2074,0.1124,-0.118,0.1286,-0.1767,0.1309,-0.1496,0.146,-0.1694,0.1622,-0.1874,0.144,-0.1776,0.1286,-0.1647,0.1239,-0.1863,0.1022,-0.206,0.1157,-0.1949,0.1128,-0.177,0.128,-0.1358,0.1437,-0.1633,0.1635,-0.1166,0.1467,-0.1813,0.1426,-0.1773,0.1252,-0.1874,0.1196,-0.1996,0.1095,-0.1626,0.1096,-0.2018,0.1339,-0.1857,0.1345,-0.1581,0.1489,-0.1605,0.1672,-0.1855,0.1511,-0.1176,0.129,-0.1758,0.1219,-0.191,0.106,-0.1941,0.1096,-0.2119,0.1022,-0.1225,0.1234,-0.1962,0.1435,-0.1748,0.1636,-0.1381,0.162,-0.1822,0.1675,-0.1775,0.147,-0.1346,0.1283,-0.1914,0.112,-0.1729,0.1082,-0.2077,0.1184,-0.1842,0.1365,-0.1246,0.1549,-0.1588,0.1662,-0.1659,0.1537,-0.124,0.1604,-0.1124,0.0987,-0.0826,0.1085,-0.0449,0.055,-0.0321,0.0383,-0.0238,0.0314,-0.0203,0.0182,-0.0097,0.0151,-0.0047,0.0081,-0.0054,0.0033,-0.0041,0.0036,-0.0044,0.0048,-0.0036,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0012,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.003,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.015,0.0074,-0.02,0.0317,-0.0706,0.0506,-0.172,0.145,-0.1496,0.1574,-0.1432,0.1111,-0.1698,0.1401,-0.1615,0.1504,-0.1259,0.1789,-0.1736,0.1749,-0.1756,0.1586,-0.1393,0.128,-0.1764,0.115,-0.1919,0.1378,-0.1847,0.1321,-0.1589,0.1669,-0.1555,0.1718,-0.1871,0.1667,-0.1151,0.1288,-0.1167,0.1448,-0.0992,0.1238,-0.0607,0.0705,-0.039,0.0442,-0.0251,0.0316,-0.0184,0.0174,-0.0138,0.0103,-0.0076,0.0096,-0.0039,0.0042,-0.005,0.0031,-0.0026,0.0019,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری