مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 19 افکت صدای Stingray

برچسب های مرتبط با صدای Stingray

ماشین

وسیله نقلیه

فرمان

فضای داخلی ماشین

بوق ماشین

حرکت اتومبیل

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0012,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.0289,0.018,-0.0338,0.0357,-0.0806,0.1041,-0.1126,0.1322,-0.1237,0.1484,-0.1248,0.1473,-0.1297,0.155,-0.1279,0.1462,-0.1343,0.1533,-0.1306,0.1609,-0.1325,0.1518,-0.1397,0.153,-0.1304,0.1527,-0.1389,0.1557,-0.132,0.152,-0.1253,0.1548,-0.1427,0.1498,-0.1317,0.1503,-0.1372,0.1552,-0.1412,0.1461,-0.1258,0.1539,-0.1379,0.1426,-0.138,0.1523,-0.1262,0.1538,-0.1344,0.1485,-0.1398,0.1498,-0.13,0.1499,-0.1415,0.1523,-0.1301,0.144,-0.122,0.1551,-0.1432,0.1456,-0.1321,0.1461,-0.1207,0.155,-0.1385,0.1423,-0.1352,0.1473,-0.1331,0.152,-0.1369,0.1466,-0.1286,0.1497,-0.1309,0.1517,-0.1406,0.1477,-0.1286,0.1473,-0.1409,0.1503,-0.1306,0.1472,-0.122,0.1559,-0.1391,0.1422,-0.1361,0.1452,-0.1209,0.1522,-0.1393,0.1422,-0.1179,0.1495,-0.0865,0.1001,-0.0667,0.0594,-0.032,0.0344,-0.0171,0.0156,-0.0194,0.0167,-0.0125,0.0141,-0.0101,0.0078,-0.0167,0.0099,-0.011,0.011,-0.0085,0.0099,-0.0077,0.0086,-0.0119,0.0071,-0.0076,0.0059,-0.0054,0.0042,-0.0073,0.0048,-0.0063,0.0071,-0.0032,0.0064,-0.0282,0.0159,-0.0325,0.0335,-0.0737,0.0985,-0.1115,0.1265,-0.1227,0.1461,-0.1243,0.1489,-0.1279,0.1525,-0.13,0.1453,-0.1361,0.1518,-0.133,0.1558,-0.1296,0.1512,-0.1372,0.1557,-0.129,0.1506,-0.1398,0.1539,-0.1316,0.1498,-0.1279,0.1571,-0.1429,0.1513,-0.1316,0.1498,-0.1253,0.1564,-0.1429,0.1494,-0.125,0.1551,-0.139,0.1483,-0.1352,0.1542,-0.1232,0.1554,-0.139,0.1446,-0.1381,0.1542,-0.132,0.1515,-0.14,0.1526,-0.1319,0.1467,-0.1271,0.1534,-0.1389,0.1513,-0.1296,0.1469,-0.1238,0.1537,-0.139,0.1503,-0.1288,0.1492,-0.139,0.1561,-0.1344,0.1508,-0.1243,0.1561,-0.1365,0.1447,-0.1339,0.1525,-0.1292,0.1517,-0.1376,0.1481,-0.1251,0.154,-0.1304,0.1488,-0.1365,0.1533,-0.1288,0.1501,-0.129,0.1535,-0.1399,0.1519,-0.1296,0.1496,-0.1364,0.1543,-0.1292,0.1503,-0.1238,0.1557,-0.137,0.1472,-0.1353,0.1537,-0.1278,0.1534,-0.131,0.1455,-0.1343,0.1551,-0.134,0.1539,-0.1416,0.1568,-0.1293,0.1519,-0.1207,0.1513,-0.1064,0.121,-0.0876,0.0706,-0.0646,0.058,-0.0353,0.0387,-0.0165,0.0242,-0.0208,0.0265,-0.0157,0.0177,-0.0128,0.013,-0.0159,0.0128,-0.0098,0.0096,-0.005,0.004,-0.0044,0.0032,-0.0028,0.0043,-0.0021,0.0038,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0025,-0.0026,0.0021,-0.0146,0.0072,-0.0309,0.0307,-0.076,0.0651,-0.1158,0.1181,-0.1292,0.1411,-0.1161,0.1358,-0.1253,0.1438,-0.1356,0.1539,-0.1331,0.1509,-0.1404,0.1434,-0.1355,0.1562,-0.1437,0.1493,-0.1386,0.1494,-0.1325,0.1525,-0.1434,0.1466,-0.1371,0.1473,-0.1451,0.1539,-0.1388,0.1451,-0.1328,0.1547,-0.1448,0.1396,-0.1401,0.1445,-0.1348,0.1509,-0.1419,0.1387,-0.1383,0.1458,-0.1426,0.1528,-0.1427,0.1444,-0.1369,0.1512,-0.1404,0.1468,-0.1424,0.1447,-0.136,0.1451,-0.1318,0.1431,-0.144,0.1443,-0.1288,0.1484,-0.1165,0.1209,-0.0795,0.0757,-0.0737,0.0612,-0.0404,0.049,-0.0218,0.0273,-0.0188,0.0171,-0.0225,0.0144,-0.0144,0.0104,-0.015,0.0146,-0.0164,0.0129,-0.009,0.0074,-0.0141,0.0101,-0.0096,0.0193,-0.0079,0.0066,-0.0089,0.0083,-0.0124,0.0101,-0.0091,0.0103,-0.0078,0.0047,-0.0272,0.0186,-0.033,0.0327,-0.0775,0.0961,-0.1124,0.1201,-0.1297,0.1389,-0.127,0.143,-0.135,0.1483,-0.1324,0.15,-0.1389,0.1422,-0.1381,0.1494,-0.132,0.1563,-0.1405,0.1427,-0.1379,0.1492,-0.1368,0.1537,-0.1361,0.1497,-0.1357,0.1541,-0.14,0.1468,-0.1387,0.1498,-0.1358,0.1496,-0.1432,0.1487,-0.1326,0.1474,-0.1301,0.1477,-0.1426,0.1466,-0.1364,0.1464,-0.1307,0.1547,-0.145,0.1461,-0.1373,0.1469,-0.1463,0.1536,-0.1382,0.1476,-0.13,0.1544,-0.1416,0.14,-0.139,0.1474,-0.1347,0.1507,-0.1349,0.1444,-0.1393,0.1433,-0.1374,0.15,-0.1431,0.1491,-0.1351,0.1478,-0.1326,0.1506,-0.1433,0.1442,-0.1353,0.1448,-0.142,0.1507,-0.1357,0.1472,-0.1288,0.1533,-0.1426,0.1403,-0.1377,0.1454,-0.133,0.1534,-0.1407,0.1387,-0.1375,0.1481,-0.1391,0.1547,-0.1368,0.146,-0.1347,0.151,-0.1392,0.1476,-0.1389,0.1504,-0.1353,0.1523,-0.1366,0.1432,-0.1387,0.1472,-0.1384,0.1501,-0.1433,0.1476,-0.1378,0.1487,-0.1351,0.1489,-0.1424,0.1494,-0.1387,0.1485,-0.1435,0.1501,-0.1399,0.1481,-0.1302,0.1507,-0.1436,0.1462,-0.1376,0.1463,-0.1294,0.1525,-0.1441,0.1476,-0.1398,0.1441,-0.1427,0.1535,-0.1385,0.1474,-0.1287,0.1545,-0.1408,0.1445,-0.1279,0.1412,-0.0966,0.1113,-0.0818,0.0845,-0.0488,0.0525,-0.0208,0.0222,-0.0175,0.0143,-0.0157,0.0164,-0.0108,0.0117,-0.0061,0.0064,-0.0054,0.0049,-0.0046,0.0064,-0.0049,0.0044,-0.0038,0.0027,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0045,-0.0277,0.0211,-0.0335,0.0264,-0.0858,0.1018,-0.1191,0.1238,-0.1251,0.1454,-0.1183,0.1501,-0.1315,0.1539,-0.1311,0.1591,-0.1336,0.1478,-0.1375,0.1595,-0.1324,0.1617,-0.1362,0.1533,-0.1352,0.1561,-0.135,0.1608,-0.1355,0.158,-0.1329,0.16,-0.139,0.1499,-0.1377,0.1568,-0.1336,0.1599,-0.1409,0.1466,-0.1378,0.1547,-0.1381,0.1582,-0.1361,0.1575,-0.1325,0.1575,-0.1387,0.1506,-0.1246,0.1266,-0.0935,0.1044,-0.0507,0.0694,-0.0374,0.0376,-0.0294,0.0271,-0.0169,0.0205,-0.0194,0.0185,-0.0161,0.015,-0.0175,0.0166,-0.0092,0.0138,-0.0108,0.009,-0.0125,0.0122,-0.0076,0.0124,-0.0058,0.005,-0.0088,0.0062,-0.0081,0.0093,-0.0038,0.0049,-0.004,0.0046,-0.0067,0.0047,-0.0057,0.0066,-0.0288,0.0256,-0.0484,0.066,-0.1008,0.122,-0.1218,0.1487,-0.1097,0.1302,-0.1187,0.1547,-0.1316,0.1587,-0.1291,0.1516,-0.1332,0.1531,-0.1359,0.1619,-0.1349,0.1582,-0.1299,0.1585,-0.1284,0.161,-0.1353,0.1536,-0.1298,0.157,-0.1285,0.1603,-0.134,0.1494,-0.1348,0.1559,-0.1322,0.1572,-0.135,0.1546,-0.1306,0.157,-0.1311,0.1451,-0.1369,0.1549,-0.1289,0.1594,-0.1387,0.15,-0.1317,0.1575,-0.1269,0.1512,-0.1367,0.1556,-0.1331,0.1527,-0.1264,0.1511,-0.1369,0.1553,-0.1304,0.1552,-0.1386,0.1555,-0.1318,0.153,-0.1265,0.1542,-0.1372,0.1546,-0.1297,0.1532,-0.127,0.1548,-0.1365,0.1522,-0.1341,0.1536,-0.1346,0.1576,-0.1319,0.1559,-0.1301,0.1562,-0.1349,0.1488,-0.1353,0.1542,-0.1312,0.1555,-0.1347,0.1469,-0.1295,0.1557,-0.1322,0.145,-0.1355,0.1566,-0.1299,0.1567,-0.131,0.1438,-0.135,0.1562,-0.1308,0.1572,-0.1362,0.1542,-0.1319,0.1546,-0.1279,0.1457,-0.1348,0.1592,-0.1302,0.1564,-0.1312,0.1461,-0.1373,0.1578,-0.1341,0.1555,-0.1418,0.1502,-0.1257,0.158,-0.0818,0.0985,-0.0652,0.0717,-0.0694,0.062,-0.0257,0.0374,-0.019,0.0219,-0.0168,0.0288,-0.0247,0.0143,-0.0199,0.018,-0.0171,0.0135,-0.0135,0.0103,-0.0057,0.004,-0.005,0.0065,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0035,0.0084,-0.018,0.0183,-0.011,0.0026,-0.0092,0.0117,-0.0061,0.0222,-0.014,0.0182,-0.0455,0.0225,-0.0376,0.0361,-0.0861,0.1037,-0.1139,0.0658,-0.1064,0.1288,-0.1179,0.1506,-0.1125,0.1321,-0.125,0.1451,-0.1282,0.1498,-0.1351,0.1535,-0.129,0.1498,-0.1383,0.1658,-0.116,0.1391,-0.1435,0.1513,-0.1317,0.1525,-0.1308,0.1696,-0.1324,0.1301,-0.1366,0.179,-0.1524,0.1403,-0.1203,0.1444,-0.138,0.1448,-0.1373,0.1485,-0.1413,0.1362,-0.1349,0.1187,-0.1165,0.1504,-0.1319,0.1512,-0.1252,0.1277,-0.0939,0.0761,-0.0654,0.0808,-0.0784,0.0711,-0.0755,0.0556,-0.0341,0.0167,-0.0125,0.027,-0.033,0.012,-0.0135,0.031,-0.0242,0.0211,-0.0132,0.0227,-0.0102,0.0229,-0.0276,0.0104,-0.0173,0.0069,-0.0121,0.0105,-0.0227,0.0157,-0.017,0.0245,-0.0129,0.0201,-0.0392,0.0244,-0.0375,0.0377,-0.0801,0.0984,-0.1126,0.1271,-0.1004,0.1208,-0.1228,0.1468,-0.1152,0.1367,-0.1202,0.148,-0.1297,0.1402,-0.1491,0.157,-0.1397,0.1517,-0.1474,0.1472,-0.1446,0.1293,-0.1528,0.1553,-0.1341,0.1589,-0.1304,0.1507,-0.1097,0.1591,-0.1504,0.1561,-0.1397,0.1514,-0.1308,0.1538,-0.1137,0.1512,-0.0867,0.1061,-0.0632,0.0705,-0.0649,0.0536,-0.0363,0.0273,-0.0259,0.0418,-0.0185,0.0183,-0.0173,0.0208,-0.0162,0.0151,-0.0084,0.0121,-0.0066,0.0102,-0.0059,0.0085,-0.0062,0.008,-0.0064,0.0058,-0.0048,0.0032,-0.0013,0.0048,-0.0043,0.0029,-0.0025,0.0031,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0041,-0.0044,0.0042,-0.0049,0.0099,-0.0085,0.0047,-0.0053,0.0065,-0.0242,0.0203,-0.0395,0.0286,-0.0634,0.0781,-0.087,0.1029,-0.1117,0.1303,-0.1187,0.1501,-0.1183,0.1048,-0.1159,0.1379,-0.1243,0.1589,-0.14,0.1557,-0.1231,0.1478,-0.1314,0.1518,-0.1316,0.1637,-0.144,0.147,-0.0966,0.1665,-0.147,0.1496,-0.1354,0.1506,-0.1412,0.1534,-0.1006,0.1485,-0.1283,0.1589,-0.1313,0.1521,-0.1196,0.1518,-0.1003,0.1522,-0.0827,0.126,-0.0721,0.0656,-0.0726,0.0503,-0.0365,0.0333,-0.0277,0.0274,-0.0194,0.0144,-0.0132,0.0177,-0.0156,0.0198,-0.0085,0.0087,-0.0078,0.007,-0.0085,0.0064,-0.0152,0.0088,-0.0084,0.0097,-0.008,0.0076,-0.0117,0.0107,-0.0087,0.0065,-0.0062,0.0105,-0.0076,0.0231,-0.0127,0.0124,-0.0143,0.005,-0.0128,0.0078,-0.0087,0.0146,-0.0118,0.0118,-0.0255,0.0113,-0.0286,0.0239,-0.042,0.0278,-0.0836,0.0748,-0.0734,0.1065,-0.114,0.1245,-0.119,0.15,-0.1063,0.128,-0.1128,0.141,-0.1205,0.1622,-0.1378,0.1513,-0.1342,0.1338,-0.1264,0.1525,-0.1303,0.1573,-0.1398,0.1673,-0.1422,0.1465,-0.1249,0.1385,-0.1339,0.1485,-0.1286,0.1544,-0.1356,0.1636,-0.1236,0.1398,-0.1393,0.1519,-0.1376,0.1611,-0.144,0.1404,-0.1182,0.151,-0.1463,0.1446,-0.1435,0.1469,-0.1396,0.1363,-0.1347,0.1386,-0.1168,0.1426,-0.067,0.0903,-0.0789,0.0541,-0.0444,0.0669,-0.0572,0.0439,-0.0343,0.0229,-0.0186,0.0166,-0.017,0.0222,-0.011,0.0145,-0.0128,0.0073,-0.0054,0.008,-0.0093,0.007,-0.0117,0.0073,-0.0055,0.0055,-0.0042,0.0065,-0.0033,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0042,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0019,-0.0021,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0036,0.0041,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0018,-0.015,0.0087,-0.0275,0.0233,-0.0368,0.0295,-0.0577,0.0786,-0.0885,0.103,-0.1122,0.1357,-0.1187,0.1557,-0.1228,0.1429,-0.1119,0.1421,-0.125,0.1561,-0.1395,0.1597,-0.1301,0.1543,-0.1177,0.15,-0.1337,0.1673,-0.1459,0.1586,-0.1397,0.1309,-0.1187,0.1492,-0.1326,0.1542,-0.1287,0.1655,-0.1367,0.1529,-0.1252,0.1548,-0.1333,0.155,-0.1249,0.1634,-0.1394,0.1628,-0.1046,0.1521,-0.1389,0.1607,-0.1353,0.1553,-0.1247,0.1432,-0.1286,0.1496,-0.1262,0.1409,-0.0829,0.0838,-0.0674,0.065,-0.0398,0.0495,-0.0457,0.0457,-0.0334,0.0231,-0.0188,0.0138,-0.0125,0.0215,-0.0125,0.0183,-0.0117,0.012,-0.0037,0.0088,-0.0111,0.0053,-0.0069,0.0109,-0.0087,0.0083,-0.0064,0.0096,-0.0082,0.0047,-0.0061,0.0049,-0.0061,0.0048,-0.0083,0.0063,-0.0049,0.0034,-0.0028,0.006,-0.0057,0.0041,-0.0027,0.0031,-0.0053,0.0054,-0.0038,0.0029,-0.0021,0.0035,-0.0035,0.0019,-0.0047,0.0035,-0.0014,0.0032,-0.0033,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0146,0.0056,-0.0314,0.0194,-0.0385,0.0325,-0.0806,0.0763,-0.0742,0.1063,-0.1163,0.129,-0.121,0.1548,-0.114,0.1393,-0.1141,0.1414,-0.1242,0.1638,-0.1378,0.1582,-0.1365,0.1521,-0.1308,0.1545,-0.1286,0.1609,-0.138,0.1684,-0.1409,0.1499,-0.1237,0.1406,-0.1331,0.151,-0.1278,0.1566,-0.1371,0.1627,-0.1202,0.1399,-0.1388,0.1487,-0.1302,0.1542,-0.1318,0.1468,-0.1171,0.1618,-0.1427,0.1626,-0.1376,0.1546,-0.1295,0.1262,-0.1185,0.1574,-0.1338,0.1496,-0.1343,0.1383,-0.099,0.0834,-0.0687,0.084,-0.0649,0.0623,-0.0424,0.047,-0.0231,0.0301,-0.0279,0.0303,-0.0244,0.0196,-0.016,0.0126,-0.0173,0.0161,-0.0102,0.0095,-0.0048,0.0103,-0.0088,0.0119,-0.0058,0.0136,-0.0083,0.0053,-0.0046,0.006,-0.0039,0.0036,-0.0031,0.0035,-0.0041,0.0031,-0.0036,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0374,0.0255,-0.0395,0.0665,-0.0955,0.1133,-0.1132,0.1342,-0.1174,0.1474,-0.0932,0.1199,-0.1184,0.1555,-0.1233,0.1624,-0.1375,0.1714,-0.0964,0.1438,-0.1362,0.1542,-0.1303,0.1621,-0.1307,0.1664,-0.1372,0.1532,-0.1372,0.17,-0.1331,0.1585,-0.1268,0.1592,-0.1315,0.1227,-0.1209,0.1598,-0.1328,0.166,-0.1332,0.1577,-0.1234,0.1388,-0.1219,0.1626,-0.1354,0.1587,-0.1349,0.1597,-0.1311,0.143,-0.1284,0.16,-0.1252,0.1577,-0.1338,0.1625,-0.112,0.1505,-0.136,0.161,-0.1337,0.1568,-0.1228,0.1495,-0.1171,0.1579,-0.1287,0.1642,-0.132,0.1642,-0.1281,0.1522,-0.1231,0.1611,-0.1232,0.1572,-0.1312,0.1688,-0.1308,0.163,-0.1308,0.1472,-0.1304,0.1612,-0.1266,0.1601,-0.1332,0.1635,-0.1227,0.1407,-0.131,0.1592,-0.1276,0.1606,-0.1259,0.1533,-0.1196,0.1565,-0.1328,0.1656,-0.1318,0.1554,-0.1266,0.1357,-0.1217,0.1591,-0.1293,0.1554,-0.1322,0.1626,-0.1322,0.1257,-0.1254,0.1558,-0.1247,0.1589,-0.1338,0.1553,-0.1284,0.134,-0.129,0.1628,-0.1302,0.1504,-0.1209,0.1622,-0.1299,0.1597,-0.1176,0.1492,-0.1299,0.1633,-0.1253,0.1573,-0.115,0.1409,-0.1283,0.1646,-0.14,0.1514,-0.1428,0.144,-0.0967,0.1364,-0.1327,0.1461,-0.1107,0.1668,-0.1052,0.1342,-0.0719,0.1375,-0.0582,0.0817,-0.0641,0.0576,-0.0476,0.0514,-0.0236,0.0265,-0.0164,0.0133,-0.0151,0.0154,-0.0158,0.0185,-0.0163,0.0181,-0.0072,0.0079,-0.0037,0.0101,-0.0073,0.0097,-0.006,0.008,-0.0074,0.0028,-0.0034,0.004,-0.0027,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0016,-0.0023,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0153,0.0056,-0.0272,0.0214,-0.0343,0.0295,-0.0567,0.0758,-0.0878,0.0993,-0.1232,0.1294,-0.1138,0.1548,-0.1208,0.1441,-0.1052,0.134,-0.1281,0.159,-0.1332,0.1583,-0.1282,0.1551,-0.1232,0.1521,-0.1335,0.1683,-0.1358,0.1583,-0.1288,0.1401,-0.1272,0.1526,-0.1333,0.1646,-0.1341,0.1674,-0.1328,0.1241,-0.1197,0.1518,-0.1215,0.1578,-0.1336,0.164,-0.1313,0.1429,-0.1261,0.1621,-0.1274,0.1535,-0.1244,0.156,-0.1349,0.1686,-0.1169,0.1402,-0.1301,0.1624,-0.1283,0.1553,-0.1297,0.1541,-0.1156,0.1528,-0.1355,0.1664,-0.1275,0.1558,-0.115,0.144,-0.1242,0.1602,-0.1368,0.1592,-0.1329,0.1681,-0.1277,0.125,-0.12,0.1563,-0.1212,0.1607,-0.1404,0.1609,-0.1325,0.1249,-0.1254,0.1646,-0.1308,0.1575,-0.1325,0.1577,-0.1373,0.1333,-0.1219,0.1655,-0.1318,0.156,-0.1248,0.1611,-0.1337,0.1564,-0.1137,0.1553,-0.1352,0.1656,-0.1308,0.1494,-0.1162,0.1452,-0.1204,0.1595,-0.1348,0.1613,-0.1328,0.1618,-0.0979,0.142,-0.13,0.1506,-0.1225,0.1567,-0.1345,0.1662,-0.137,0.1317,-0.1365,0.155,-0.1286,0.1525,-0.1241,0.1562,-0.1128,0.1004,-0.1106,0.148,-0.0872,0.1092,-0.0686,0.0743,-0.0533,0.0496,-0.0364,0.051,-0.0356,0.0264,-0.0143,0.0092,-0.0172,0.0143,-0.013,0.0174,-0.0102,0.0096,-0.0064,0.0077,-0.0066,0.0037,-0.0066,0.0063,-0.0047,0.0034,-0.0052,0.0032,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0023,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0,-0.0051,0.0073,-0.0103,0.0107,-0.0118,0.0136,-0.0064,0.0088,-0.0092,0.0069,-0.0237,0.0229,-0.0301,0.0344,-0.0519,0.0775,-0.0889,0.0912,-0.1115,0.1239,-0.1115,0.1419,-0.1251,0.1253,-0.0916,0.1458,-0.1275,0.1486,-0.1325,0.1544,-0.1408,0.1452,-0.121,0.1392,-0.1382,0.1499,-0.1326,0.1438,-0.1329,0.1363,-0.1257,0.1488,-0.1406,0.154,-0.1341,0.1467,-0.1238,0.1276,-0.1282,0.1476,-0.1342,0.1493,-0.1342,0.1513,-0.1324,0.1298,-0.1119,0.1436,-0.1235,0.1442,-0.1383,0.1455,-0.1353,0.1233,-0.1158,0.1498,-0.1323,0.1392,-0.1248,0.1485,-0.1367,0.1467,-0.1116,0.1411,-0.1302,0.1434,-0.1293,0.143,-0.132,0.1343,-0.113,0.1529,-0.1364,0.1483,-0.1297,0.1396,-0.1166,0.148,-0.1226,0.1505,-0.1384,0.1513,-0.1362,0.1467,-0.1239,0.1464,-0.1287,0.1426,-0.1269,0.1503,-0.1362,0.1449,-0.1344,0.1307,-0.1209,0.1445,-0.1281,0.1428,-0.1306,0.149,-0.1364,0.1176,-0.1161,0.1499,-0.1286,0.1471,-0.1211,0.1484,-0.1369,0.1389,-0.1131,0.1452,-0.1339,0.1496,-0.1275,0.1396,-0.1264,0.1417,-0.1152,0.1517,-0.1357,0.147,-0.1295,0.1425,-0.1095,0.1453,-0.1273,0.1415,-0.1329,0.1487,-0.137,0.1476,-0.1139,0.1387,-0.1304,0.1462,-0.1232,0.1456,-0.1366,0.1447,-0.1324,0.127,-0.1172,0.1451,-0.1266,0.1422,-0.1262,0.1508,-0.1393,0.1131,-0.1107,0.1439,-0.1284,0.1469,-0.1261,0.1401,-0.1235,0.1366,-0.1043,0.1511,-0.0782,0.0998,-0.0669,0.0602,-0.0636,0.0599,-0.0409,0.0438,-0.0408,0.0448,-0.0285,0.0232,-0.0371,0.0185,-0.0232,0.029,-0.038,0.0266,-0.0234,0.0182,-0.0087,0.0242,-0.0136,0.0145,-0.0096,0.0087,-0.0063,0.0087,-0.0052,0.007,-0.007,0.0042,-0.0053,0.0029,-0.003,0.0089,-0.004,0.0024,-0.0027,0.0026,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0034,0.0043,-0.0226,0.0164,-0.0364,0.0296,-0.0299,0.0458,-0.0852,0.0907,-0.1215,0.1258,-0.1059,0.1223,-0.1134,0.1316,-0.1178,0.1502,-0.1193,0.1567,-0.1466,0.1528,-0.127,0.1517,-0.1447,0.1595,-0.1385,0.1526,-0.1353,0.1249,-0.1212,0.1504,-0.1373,0.1541,-0.1424,0.1613,-0.1379,0.1234,-0.1195,0.1486,-0.1374,0.1522,-0.1319,0.1383,-0.1331,0.1581,-0.119,0.1586,-0.1294,0.1595,-0.1269,0.1558,-0.1128,0.1407,-0.1025,0.129,-0.0826,0.0765,-0.0716,0.0613,-0.0457,0.0397,-0.0304,0.0243,-0.0243,0.0219,-0.0173,0.0147,-0.0141,0.0228,-0.0113,0.0094,-0.0065,0.0087,-0.0045,0.0071,-0.0088,0.0064,-0.0079,0.0087,-0.0045,0.0052,-0.0028,0.0039,-0.0019,0.0036,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0031,-0.0035,0.0023,-0.0013,0.0027,-0.0139,0.0062,-0.0249,0.0225,-0.0336,0.027,-0.0571,0.0732,-0.085,0.0965,-0.1111,0.1282,-0.122,0.1425,-0.1217,0.1428,-0.1103,0.1353,-0.128,0.1535,-0.1325,0.1573,-0.1328,0.1491,-0.1279,0.1463,-0.1423,0.1653,-0.1423,0.1608,-0.1319,0.121,-0.1258,0.1472,-0.129,0.1466,-0.139,0.159,-0.1381,0.1199,-0.1157,0.1538,-0.1333,0.1539,-0.1475,0.1527,-0.145,0.1274,-0.1388,0.1319,-0.1223,0.1606,-0.1186,0.1659,-0.1357,0.147,-0.1145,0.1516,-0.1146,0.1434,-0.0879,0.0786,-0.0775,0.0705,-0.0447,0.0552,-0.0515,0.044,-0.0275,0.0241,-0.0228,0.0204,-0.025,0.0177,-0.0111,0.0125,-0.0123,0.0107,-0.008,0.0079,-0.0103,0.0042,-0.0048,0.0101,-0.009,0.0057,-0.0049,0.005,-0.0038,0.003,-0.0029,0.0036,-0.0027,0.0021,-0.0022,0.0028,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0006,-0.0016,0.003,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0047,-0.004,0.0032,-0.0025,0.0034,-0.0142,0.011,-0.0352,0.0231,-0.0362,0.0323,-0.0863,0.0996,-0.1143,0.088,-0.1049,0.1352,-0.115,0.1542,-0.1222,0.1473,-0.1225,0.1641,-0.1193,0.1637,-0.1342,0.165,-0.1288,0.1612,-0.1375,0.1727,-0.1175,0.146,-0.1394,0.1658,-0.1345,0.1555,-0.1285,0.1599,-0.1215,0.1458,-0.1329,0.1696,-0.1355,0.1618,-0.1068,0.1427,-0.1292,0.1526,-0.1273,0.1626,-0.1378,0.1556,-0.1391,0.135,-0.1151,0.1555,-0.1228,0.1632,-0.1362,0.1549,-0.1149,0.1065,-0.1198,0.1462,-0.0764,0.0865,-0.0677,0.0667,-0.0489,0.047,-0.0243,0.0444,-0.0227,0.0253,-0.0153,0.0166,-0.0147,0.0187,-0.0145,0.0131,-0.0124,0.0086,-0.0074,0.0066,-0.0067,0.0063,-0.0058,0.0056,-0.0037,0.0032,-0.0026,0.0038,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0012,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.0289,0.018,-0.0338,0.0357,-0.0806,0.1041,-0.1126,0.1322,-0.1237,0.1484,-0.1248,0.1473,-0.1297,0.155,-0.1279,0.1462,-0.1343,0.1533,-0.1306,0.1609,-0.1325,0.1518,-0.1397,0.153,-0.1304,0.1527,-0.1389,0.1557,-0.132,0.152,-0.1253,0.1548,-0.1427,0.1498,-0.1317,0.1503,-0.1372,0.1552,-0.1412,0.1461,-0.1258,0.1539,-0.1379,0.1426,-0.138,0.1523,-0.1262,0.1538,-0.1344,0.1485,-0.1398,0.1498,-0.13,0.1499,-0.1415,0.1523,-0.1301,0.144,-0.122,0.1551,-0.1432,0.1456,-0.1321,0.1461,-0.1207,0.155,-0.1385,0.1423,-0.1352,0.1473,-0.1331,0.152,-0.1369,0.1466,-0.1286,0.1497,-0.1309,0.1517,-0.1406,0.1477,-0.1286,0.1473,-0.1409,0.1503,-0.1306,0.1472,-0.122,0.1559,-0.1391,0.1422,-0.1361,0.1452,-0.1209,0.1522,-0.1393,0.1422,-0.1179,0.1495,-0.0865,0.1001,-0.0667,0.0594,-0.032,0.0344,-0.0171,0.0156,-0.0194,0.0167,-0.0125,0.0141,-0.0101,0.0078,-0.0167,0.0099,-0.011,0.011,-0.0085,0.0099,-0.0077,0.0086,-0.0119,0.0071,-0.0076,0.0059,-0.0054,0.0042,-0.0073,0.0048,-0.0063,0.0071,-0.0032,0.0064,-0.0282,0.0159,-0.0325,0.0335,-0.0737,0.0985,-0.1115,0.1265,-0.1227,0.1461,-0.1243,0.1489,-0.1279,0.1525,-0.13,0.1453,-0.1361,0.1518,-0.133,0.1558,-0.1296,0.1512,-0.1372,0.1557,-0.129,0.1506,-0.1398,0.1539,-0.1316,0.1498,-0.1279,0.1571,-0.1429,0.1513,-0.1316,0.1498,-0.1253,0.1564,-0.1429,0.1494,-0.125,0.1551,-0.139,0.1483,-0.1352,0.1542,-0.1232,0.1554,-0.139,0.1446,-0.1381,0.1542,-0.132,0.1515,-0.14,0.1526,-0.1319,0.1467,-0.1271,0.1534,-0.1389,0.1513,-0.1296,0.1469,-0.1238,0.1537,-0.139,0.1503,-0.1288,0.1492,-0.139,0.1561,-0.1344,0.1508,-0.1243,0.1561,-0.1365,0.1447,-0.1339,0.1525,-0.1292,0.1517,-0.1376,0.1481,-0.1251,0.154,-0.1304,0.1488,-0.1365,0.1533,-0.1288,0.1501,-0.129,0.1535,-0.1399,0.1519,-0.1296,0.1496,-0.1364,0.1543,-0.1292,0.1503,-0.1238,0.1557,-0.137,0.1472,-0.1353,0.1537,-0.1278,0.1534,-0.131,0.1455,-0.1343,0.1551,-0.134,0.1539,-0.1416,0.1568,-0.1293,0.1519,-0.1207,0.1513,-0.1064,0.121,-0.0876,0.0706,-0.0646,0.058,-0.0353,0.0387,-0.0165,0.0242,-0.0208,0.0265,-0.0157,0.0177,-0.0128,0.013,-0.0159,0.0128,-0.0098,0.0096,-0.005,0.004,-0.0044,0.0032,-0.0028,0.0043,-0.0021,0.0038,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0025,-0.0026,0.0021,-0.0146,0.0072,-0.0309,0.0307,-0.076,0.0651,-0.1158,0.1181,-0.1292,0.1411,-0.1161,0.1358,-0.1253,0.1438,-0.1356,0.1539,-0.1331,0.1509,-0.1404,0.1434,-0.1355,0.1562,-0.1437,0.1493,-0.1386,0.1494,-0.1325,0.1525,-0.1434,0.1466,-0.1371,0.1473,-0.1451,0.1539,-0.1388,0.1451,-0.1328,0.1547,-0.1448,0.1396,-0.1401,0.1445,-0.1348,0.1509,-0.1419,0.1387,-0.1383,0.1458,-0.1426,0.1528,-0.1427,0.1444,-0.1369,0.1512,-0.1404,0.1468,-0.1424,0.1447,-0.136,0.1451,-0.1318,0.1431,-0.144,0.1443,-0.1288,0.1484,-0.1165,0.1209,-0.0795,0.0757,-0.0737,0.0612,-0.0404,0.049,-0.0218,0.0273,-0.0188,0.0171,-0.0225,0.0144,-0.0144,0.0104,-0.015,0.0146,-0.0164,0.0129,-0.009,0.0074,-0.0141,0.0101,-0.0096,0.0193,-0.0079,0.0066,-0.0089,0.0083,-0.0124,0.0101,-0.0091,0.0103,-0.0078,0.0047,-0.0272,0.0186,-0.033,0.0327,-0.0775,0.0961,-0.1124,0.1201,-0.1297,0.1389,-0.127,0.143,-0.135,0.1483,-0.1324,0.15,-0.1389,0.1422,-0.1381,0.1494,-0.132,0.1563,-0.1405,0.1427,-0.1379,0.1492,-0.1368,0.1537,-0.1361,0.1497,-0.1357,0.1541,-0.14,0.1468,-0.1387,0.1498,-0.1358,0.1496,-0.1432,0.1487,-0.1326,0.1474,-0.1301,0.1477,-0.1426,0.1466,-0.1364,0.1464,-0.1307,0.1547,-0.145,0.1461,-0.1373,0.1469,-0.1463,0.1536,-0.1382,0.1476,-0.13,0.1544,-0.1416,0.14,-0.139,0.1474,-0.1347,0.1507,-0.1349,0.1444,-0.1393,0.1433,-0.1374,0.15,-0.1431,0.1491,-0.1351,0.1478,-0.1326,0.1506,-0.1433,0.1442,-0.1353,0.1448,-0.142,0.1507,-0.1357,0.1472,-0.1288,0.1533,-0.1426,0.1403,-0.1377,0.1454,-0.133,0.1534,-0.1407,0.1387,-0.1375,0.1481,-0.1391,0.1547,-0.1368,0.146,-0.1347,0.151,-0.1392,0.1476,-0.1389,0.1504,-0.1353,0.1523,-0.1366,0.1432,-0.1387,0.1472,-0.1384,0.1501,-0.1433,0.1476,-0.1378,0.1487,-0.1351,0.1489,-0.1424,0.1494,-0.1387,0.1485,-0.1435,0.1501,-0.1399,0.1481,-0.1302,0.1507,-0.1436,0.1462,-0.1376,0.1463,-0.1294,0.1525,-0.1441,0.1476,-0.1398,0.1441,-0.1427,0.1535,-0.1385,0.1474,-0.1287,0.1545,-0.1408,0.1445,-0.1279,0.1412,-0.0966,0.1113,-0.0818,0.0845,-0.0488,0.0525,-0.0208,0.0222,-0.0175,0.0143,-0.0157,0.0164,-0.0108,0.0117,-0.0061,0.0064,-0.0054,0.0049,-0.0046,0.0064,-0.0049,0.0044,-0.0038,0.0027,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0045,-0.0277,0.0211,-0.0335,0.0264,-0.0858,0.1018,-0.1191,0.1238,-0.1251,0.1454,-0.1183,0.1501,-0.1315,0.1539,-0.1311,0.1591,-0.1336,0.1478,-0.1375,0.1595,-0.1324,0.1617,-0.1362,0.1533,-0.1352,0.1561,-0.135,0.1608,-0.1355,0.158,-0.1329,0.16,-0.139,0.1499,-0.1377,0.1568,-0.1336,0.1599,-0.1409,0.1466,-0.1378,0.1547,-0.1381,0.1582,-0.1361,0.1575,-0.1325,0.1575,-0.1387,0.1506,-0.1246,0.1266,-0.0935,0.1044,-0.0507,0.0694,-0.0374,0.0376,-0.0294,0.0271,-0.0169,0.0205,-0.0194,0.0185,-0.0161,0.015,-0.0175,0.0166,-0.0092,0.0138,-0.0108,0.009,-0.0125,0.0122,-0.0076,0.0124,-0.0058,0.005,-0.0088,0.0062,-0.0081,0.0093,-0.0038,0.0049,-0.004,0.0046,-0.0067,0.0047,-0.0057,0.0066,-0.0288,0.0256,-0.0484,0.066,-0.1008,0.122,-0.1218,0.1487,-0.1097,0.1302,-0.1187,0.1547,-0.1316,0.1587,-0.1291,0.1516,-0.1332,0.1531,-0.1359,0.1619,-0.1349,0.1582,-0.1299,0.1585,-0.1284,0.161,-0.1353,0.1536,-0.1298,0.157,-0.1285,0.1603,-0.134,0.1494,-0.1348,0.1559,-0.1322,0.1572,-0.135,0.1546,-0.1306,0.157,-0.1311,0.1451,-0.1369,0.1549,-0.1289,0.1594,-0.1387,0.15,-0.1317,0.1575,-0.1269,0.1512,-0.1367,0.1556,-0.1331,0.1527,-0.1264,0.1511,-0.1369,0.1553,-0.1304,0.1552,-0.1386,0.1555,-0.1318,0.153,-0.1265,0.1542,-0.1372,0.1546,-0.1297,0.1532,-0.127,0.1548,-0.1365,0.1522,-0.1341,0.1536,-0.1346,0.1576,-0.1319,0.1559,-0.1301,0.1562,-0.1349,0.1488,-0.1353,0.1542,-0.1312,0.1555,-0.1347,0.1469,-0.1295,0.1557,-0.1322,0.145,-0.1355,0.1566,-0.1299,0.1567,-0.131,0.1438,-0.135,0.1562,-0.1308,0.1572,-0.1362,0.1542,-0.1319,0.1546,-0.1279,0.1457,-0.1348,0.1592,-0.1302,0.1564,-0.1312,0.1461,-0.1373,0.1578,-0.1341,0.1555,-0.1418,0.1502,-0.1257,0.158,-0.0818,0.0985,-0.0652,0.0717,-0.0694,0.062,-0.0257,0.0374,-0.019,0.0219,-0.0168,0.0288,-0.0247,0.0143,-0.0199,0.018,-0.0171,0.0135,-0.0135,0.0103,-0.0057,0.004,-0.005,0.0065,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0035,0.0084,-0.018,0.0183,-0.011,0.0026,-0.0092,0.0117,-0.0061,0.0222,-0.014,0.0182,-0.0455,0.0225,-0.0376,0.0361,-0.0861,0.1037,-0.1139,0.0658,-0.1064,0.1288,-0.1179,0.1506,-0.1125,0.1321,-0.125,0.1451,-0.1282,0.1498,-0.1351,0.1535,-0.129,0.1498,-0.1383,0.1658,-0.116,0.1391,-0.1435,0.1513,-0.1317,0.1525,-0.1308,0.1696,-0.1324,0.1301,-0.1366,0.179,-0.1524,0.1403,-0.1203,0.1444,-0.138,0.1448,-0.1373,0.1485,-0.1413,0.1362,-0.1349,0.1187,-0.1165,0.1504,-0.1319,0.1512,-0.1252,0.1277,-0.0939,0.0761,-0.0654,0.0808,-0.0784,0.0711,-0.0755,0.0556,-0.0341,0.0167,-0.0125,0.027,-0.033,0.012,-0.0135,0.031,-0.0242,0.0211,-0.0132,0.0227,-0.0102,0.0229,-0.0276,0.0104,-0.0173,0.0069,-0.0121,0.0105,-0.0227,0.0157,-0.017,0.0245,-0.0129,0.0201,-0.0392,0.0244,-0.0375,0.0377,-0.0801,0.0984,-0.1126,0.1271,-0.1004,0.1208,-0.1228,0.1468,-0.1152,0.1367,-0.1202,0.148,-0.1297,0.1402,-0.1491,0.157,-0.1397,0.1517,-0.1474,0.1472,-0.1446,0.1293,-0.1528,0.1553,-0.1341,0.1589,-0.1304,0.1507,-0.1097,0.1591,-0.1504,0.1561,-0.1397,0.1514,-0.1308,0.1538,-0.1137,0.1512,-0.0867,0.1061,-0.0632,0.0705,-0.0649,0.0536,-0.0363,0.0273,-0.0259,0.0418,-0.0185,0.0183,-0.0173,0.0208,-0.0162,0.0151,-0.0084,0.0121,-0.0066,0.0102,-0.0059,0.0085,-0.0062,0.008,-0.0064,0.0058,-0.0048,0.0032,-0.0013,0.0048,-0.0043,0.0029,-0.0025,0.0031,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0041,-0.0044,0.0042,-0.0049,0.0099,-0.0085,0.0047,-0.0053,0.0065,-0.0242,0.0203,-0.0395,0.0286,-0.0634,0.0781,-0.087,0.1029,-0.1117,0.1303,-0.1187,0.1501,-0.1183,0.1048,-0.1159,0.1379,-0.1243,0.1589,-0.14,0.1557,-0.1231,0.1478,-0.1314,0.1518,-0.1316,0.1637,-0.144,0.147,-0.0966,0.1665,-0.147,0.1496,-0.1354,0.1506,-0.1412,0.1534,-0.1006,0.1485,-0.1283,0.1589,-0.1313,0.1521,-0.1196,0.1518,-0.1003,0.1522,-0.0827,0.126,-0.0721,0.0656,-0.0726,0.0503,-0.0365,0.0333,-0.0277,0.0274,-0.0194,0.0144,-0.0132,0.0177,-0.0156,0.0198,-0.0085,0.0087,-0.0078,0.007,-0.0085,0.0064,-0.0152,0.0088,-0.0084,0.0097,-0.008,0.0076,-0.0117,0.0107,-0.0087,0.0065,-0.0062,0.0105,-0.0076,0.0231,-0.0127,0.0124,-0.0143,0.005,-0.0128,0.0078,-0.0087,0.0146,-0.0118,0.0118,-0.0255,0.0113,-0.0286,0.0239,-0.042,0.0278,-0.0836,0.0748,-0.0734,0.1065,-0.114,0.1245,-0.119,0.15,-0.1063,0.128,-0.1128,0.141,-0.1205,0.1622,-0.1378,0.1513,-0.1342,0.1338,-0.1264,0.1525,-0.1303,0.1573,-0.1398,0.1673,-0.1422,0.1465,-0.1249,0.1385,-0.1339,0.1485,-0.1286,0.1544,-0.1356,0.1636,-0.1236,0.1398,-0.1393,0.1519,-0.1376,0.1611,-0.144,0.1404,-0.1182,0.151,-0.1463,0.1446,-0.1435,0.1469,-0.1396,0.1363,-0.1347,0.1386,-0.1168,0.1426,-0.067,0.0903,-0.0789,0.0541,-0.0444,0.0669,-0.0572,0.0439,-0.0343,0.0229,-0.0186,0.0166,-0.017,0.0222,-0.011,0.0145,-0.0128,0.0073,-0.0054,0.008,-0.0093,0.007,-0.0117,0.0073,-0.0055,0.0055,-0.0042,0.0065,-0.0033,0.0039,-0.0018,0.0032,-0.0042,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0019,-0.0021,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0036,0.0041,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0018,-0.015,0.0087,-0.0275,0.0233,-0.0368,0.0295,-0.0577,0.0786,-0.0885,0.103,-0.1122,0.1357,-0.1187,0.1557,-0.1228,0.1429,-0.1119,0.1421,-0.125,0.1561,-0.1395,0.1597,-0.1301,0.1543,-0.1177,0.15,-0.1337,0.1673,-0.1459,0.1586,-0.1397,0.1309,-0.1187,0.1492,-0.1326,0.1542,-0.1287,0.1655,-0.1367,0.1529,-0.1252,0.1548,-0.1333,0.155,-0.1249,0.1634,-0.1394,0.1628,-0.1046,0.1521,-0.1389,0.1607,-0.1353,0.1553,-0.1247,0.1432,-0.1286,0.1496,-0.1262,0.1409,-0.0829,0.0838,-0.0674,0.065,-0.0398,0.0495,-0.0457,0.0457,-0.0334,0.0231,-0.0188,0.0138,-0.0125,0.0215,-0.0125,0.0183,-0.0117,0.012,-0.0037,0.0088,-0.0111,0.0053,-0.0069,0.0109,-0.0087,0.0083,-0.0064,0.0096,-0.0082,0.0047,-0.0061,0.0049,-0.0061,0.0048,-0.0083,0.0063,-0.0049,0.0034,-0.0028,0.006,-0.0057,0.0041,-0.0027,0.0031,-0.0053,0.0054,-0.0038,0.0029,-0.0021,0.0035,-0.0035,0.0019,-0.0047,0.0035,-0.0014,0.0032,-0.0033,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0146,0.0056,-0.0314,0.0194,-0.0385,0.0325,-0.0806,0.0763,-0.0742,0.1063,-0.1163,0.129,-0.121,0.1548,-0.114,0.1393,-0.1141,0.1414,-0.1242,0.1638,-0.1378,0.1582,-0.1365,0.1521,-0.1308,0.1545,-0.1286,0.1609,-0.138,0.1684,-0.1409,0.1499,-0.1237,0.1406,-0.1331,0.151,-0.1278,0.1566,-0.1371,0.1627,-0.1202,0.1399,-0.1388,0.1487,-0.1302,0.1542,-0.1318,0.1468,-0.1171,0.1618,-0.1427,0.1626,-0.1376,0.1546,-0.1295,0.1262,-0.1185,0.1574,-0.1338,0.1496,-0.1343,0.1383,-0.099,0.0834,-0.0687,0.084,-0.0649,0.0623,-0.0424,0.047,-0.0231,0.0301,-0.0279,0.0303,-0.0244,0.0196,-0.016,0.0126,-0.0173,0.0161,-0.0102,0.0095,-0.0048,0.0103,-0.0088,0.0119,-0.0058,0.0136,-0.0083,0.0053,-0.0046,0.006,-0.0039,0.0036,-0.0031,0.0035,-0.0041,0.0031,-0.0036,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0374,0.0255,-0.0395,0.0665,-0.0955,0.1133,-0.1132,0.1342,-0.1174,0.1474,-0.0932,0.1199,-0.1184,0.1555,-0.1233,0.1624,-0.1375,0.1714,-0.0964,0.1438,-0.1362,0.1542,-0.1303,0.1621,-0.1307,0.1664,-0.1372,0.1532,-0.1372,0.17,-0.1331,0.1585,-0.1268,0.1592,-0.1315,0.1227,-0.1209,0.1598,-0.1328,0.166,-0.1332,0.1577,-0.1234,0.1388,-0.1219,0.1626,-0.1354,0.1587,-0.1349,0.1597,-0.1311,0.143,-0.1284,0.16,-0.1252,0.1577,-0.1338,0.1625,-0.112,0.1505,-0.136,0.161,-0.1337,0.1568,-0.1228,0.1495,-0.1171,0.1579,-0.1287,0.1642,-0.132,0.1642,-0.1281,0.1522,-0.1231,0.1611,-0.1232,0.1572,-0.1312,0.1688,-0.1308,0.163,-0.1308,0.1472,-0.1304,0.1612,-0.1266,0.1601,-0.1332,0.1635,-0.1227,0.1407,-0.131,0.1592,-0.1276,0.1606,-0.1259,0.1533,-0.1196,0.1565,-0.1328,0.1656,-0.1318,0.1554,-0.1266,0.1357,-0.1217,0.1591,-0.1293,0.1554,-0.1322,0.1626,-0.1322,0.1257,-0.1254,0.1558,-0.1247,0.1589,-0.1338,0.1553,-0.1284,0.134,-0.129,0.1628,-0.1302,0.1504,-0.1209,0.1622,-0.1299,0.1597,-0.1176,0.1492,-0.1299,0.1633,-0.1253,0.1573,-0.115,0.1409,-0.1283,0.1646,-0.14,0.1514,-0.1428,0.144,-0.0967,0.1364,-0.1327,0.1461,-0.1107,0.1668,-0.1052,0.1342,-0.0719,0.1375,-0.0582,0.0817,-0.0641,0.0576,-0.0476,0.0514,-0.0236,0.0265,-0.0164,0.0133,-0.0151,0.0154,-0.0158,0.0185,-0.0163,0.0181,-0.0072,0.0079,-0.0037,0.0101,-0.0073,0.0097,-0.006,0.008,-0.0074,0.0028,-0.0034,0.004,-0.0027,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0016,-0.0023,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0153,0.0056,-0.0272,0.0214,-0.0343,0.0295,-0.0567,0.0758,-0.0878,0.0993,-0.1232,0.1294,-0.1138,0.1548,-0.1208,0.1441,-0.1052,0.134,-0.1281,0.159,-0.1332,0.1583,-0.1282,0.1551,-0.1232,0.1521,-0.1335,0.1683,-0.1358,0.1583,-0.1288,0.1401,-0.1272,0.1526,-0.1333,0.1646,-0.1341,0.1674,-0.1328,0.1241,-0.1197,0.1518,-0.1215,0.1578,-0.1336,0.164,-0.1313,0.1429,-0.1261,0.1621,-0.1274,0.1535,-0.1244,0.156,-0.1349,0.1686,-0.1169,0.1402,-0.1301,0.1624,-0.1283,0.1553,-0.1297,0.1541,-0.1156,0.1528,-0.1355,0.1664,-0.1275,0.1558,-0.115,0.144,-0.1242,0.1602,-0.1368,0.1592,-0.1329,0.1681,-0.1277,0.125,-0.12,0.1563,-0.1212,0.1607,-0.1404,0.1609,-0.1325,0.1249,-0.1254,0.1646,-0.1308,0.1575,-0.1325,0.1577,-0.1373,0.1333,-0.1219,0.1655,-0.1318,0.156,-0.1248,0.1611,-0.1337,0.1564,-0.1137,0.1553,-0.1352,0.1656,-0.1308,0.1494,-0.1162,0.1452,-0.1204,0.1595,-0.1348,0.1613,-0.1328,0.1618,-0.0979,0.142,-0.13,0.1506,-0.1225,0.1567,-0.1345,0.1662,-0.137,0.1317,-0.1365,0.155,-0.1286,0.1525,-0.1241,0.1562,-0.1128,0.1004,-0.1106,0.148,-0.0872,0.1092,-0.0686,0.0743,-0.0533,0.0496,-0.0364,0.051,-0.0356,0.0264,-0.0143,0.0092,-0.0172,0.0143,-0.013,0.0174,-0.0102,0.0096,-0.0064,0.0077,-0.0066,0.0037,-0.0066,0.0063,-0.0047,0.0034,-0.0052,0.0032,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0023,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0,-0.0051,0.0073,-0.0103,0.0107,-0.0118,0.0136,-0.0064,0.0088,-0.0092,0.0069,-0.0237,0.0229,-0.0301,0.0344,-0.0519,0.0775,-0.0889,0.0912,-0.1115,0.1239,-0.1115,0.1419,-0.1251,0.1253,-0.0916,0.1458,-0.1275,0.1486,-0.1325,0.1544,-0.1408,0.1452,-0.121,0.1392,-0.1382,0.1499,-0.1326,0.1438,-0.1329,0.1363,-0.1257,0.1488,-0.1406,0.154,-0.1341,0.1467,-0.1238,0.1276,-0.1282,0.1476,-0.1342,0.1493,-0.1342,0.1513,-0.1324,0.1298,-0.1119,0.1436,-0.1235,0.1442,-0.1383,0.1455,-0.1353,0.1233,-0.1158,0.1498,-0.1323,0.1392,-0.1248,0.1485,-0.1367,0.1467,-0.1116,0.1411,-0.1302,0.1434,-0.1293,0.143,-0.132,0.1343,-0.113,0.1529,-0.1364,0.1483,-0.1297,0.1396,-0.1166,0.148,-0.1226,0.1505,-0.1384,0.1513,-0.1362,0.1467,-0.1239,0.1464,-0.1287,0.1426,-0.1269,0.1503,-0.1362,0.1449,-0.1344,0.1307,-0.1209,0.1445,-0.1281,0.1428,-0.1306,0.149,-0.1364,0.1176,-0.1161,0.1499,-0.1286,0.1471,-0.1211,0.1484,-0.1369,0.1389,-0.1131,0.1452,-0.1339,0.1496,-0.1275,0.1396,-0.1264,0.1417,-0.1152,0.1517,-0.1357,0.147,-0.1295,0.1425,-0.1095,0.1453,-0.1273,0.1415,-0.1329,0.1487,-0.137,0.1476,-0.1139,0.1387,-0.1304,0.1462,-0.1232,0.1456,-0.1366,0.1447,-0.1324,0.127,-0.1172,0.1451,-0.1266,0.1422,-0.1262,0.1508,-0.1393,0.1131,-0.1107,0.1439,-0.1284,0.1469,-0.1261,0.1401,-0.1235,0.1366,-0.1043,0.1511,-0.0782,0.0998,-0.0669,0.0602,-0.0636,0.0599,-0.0409,0.0438,-0.0408,0.0448,-0.0285,0.0232,-0.0371,0.0185,-0.0232,0.029,-0.038,0.0266,-0.0234,0.0182,-0.0087,0.0242,-0.0136,0.0145,-0.0096,0.0087,-0.0063,0.0087,-0.0052,0.007,-0.007,0.0042,-0.0053,0.0029,-0.003,0.0089,-0.004,0.0024,-0.0027,0.0026,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0034,0.0043,-0.0226,0.0164,-0.0364,0.0296,-0.0299,0.0458,-0.0852,0.0907,-0.1215,0.1258,-0.1059,0.1223,-0.1134,0.1316,-0.1178,0.1502,-0.1193,0.1567,-0.1466,0.1528,-0.127,0.1517,-0.1447,0.1595,-0.1385,0.1526,-0.1353,0.1249,-0.1212,0.1504,-0.1373,0.1541,-0.1424,0.1613,-0.1379,0.1234,-0.1195,0.1486,-0.1374,0.1522,-0.1319,0.1383,-0.1331,0.1581,-0.119,0.1586,-0.1294,0.1595,-0.1269,0.1558,-0.1128,0.1407,-0.1025,0.129,-0.0826,0.0765,-0.0716,0.0613,-0.0457,0.0397,-0.0304,0.0243,-0.0243,0.0219,-0.0173,0.0147,-0.0141,0.0228,-0.0113,0.0094,-0.0065,0.0087,-0.0045,0.0071,-0.0088,0.0064,-0.0079,0.0087,-0.0045,0.0052,-0.0028,0.0039,-0.0019,0.0036,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0031,-0.0035,0.0023,-0.0013,0.0027,-0.0139,0.0062,-0.0249,0.0225,-0.0336,0.027,-0.0571,0.0732,-0.085,0.0965,-0.1111,0.1282,-0.122,0.1425,-0.1217,0.1428,-0.1103,0.1353,-0.128,0.1535,-0.1325,0.1573,-0.1328,0.1491,-0.1279,0.1463,-0.1423,0.1653,-0.1423,0.1608,-0.1319,0.121,-0.1258,0.1472,-0.129,0.1466,-0.139,0.159,-0.1381,0.1199,-0.1157,0.1538,-0.1333,0.1539,-0.1475,0.1527,-0.145,0.1274,-0.1388,0.1319,-0.1223,0.1606,-0.1186,0.1659,-0.1357,0.147,-0.1145,0.1516,-0.1146,0.1434,-0.0879,0.0786,-0.0775,0.0705,-0.0447,0.0552,-0.0515,0.044,-0.0275,0.0241,-0.0228,0.0204,-0.025,0.0177,-0.0111,0.0125,-0.0123,0.0107,-0.008,0.0079,-0.0103,0.0042,-0.0048,0.0101,-0.009,0.0057,-0.0049,0.005,-0.0038,0.003,-0.0029,0.0036,-0.0027,0.0021,-0.0022,0.0028,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0006,-0.0016,0.003,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0047,-0.004,0.0032,-0.0025,0.0034,-0.0142,0.011,-0.0352,0.0231,-0.0362,0.0323,-0.0863,0.0996,-0.1143,0.088,-0.1049,0.1352,-0.115,0.1542,-0.1222,0.1473,-0.1225,0.1641,-0.1193,0.1637,-0.1342,0.165,-0.1288,0.1612,-0.1375,0.1727,-0.1175,0.146,-0.1394,0.1658,-0.1345,0.1555,-0.1285,0.1599,-0.1215,0.1458,-0.1329,0.1696,-0.1355,0.1618,-0.1068,0.1427,-0.1292,0.1526,-0.1273,0.1626,-0.1378,0.1556,-0.1391,0.135,-0.1151,0.1555,-0.1228,0.1632,-0.1362,0.1549,-0.1149,0.1065,-0.1198,0.1462,-0.0764,0.0865,-0.0677,0.0667,-0.0489,0.047,-0.0243,0.0444,-0.0227,0.0253,-0.0153,0.0166,-0.0147,0.0187,-0.0145,0.0131,-0.0124,0.0086,-0.0074,0.0066,-0.0067,0.0063,-0.0058,0.0056,-0.0037,0.0032,-0.0026,0.0038,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0171,0.0164,-0.0429,0.0492,-0.102,0.1242,-0.1699,0.1304,-0.1392,0.1472,-0.156,0.138,-0.1025,0.1522,-0.1489,0.1157,-0.1653,0.1535,-0.1206,0.1381,-0.1759,0.1106,-0.1767,0.1046,-0.1514,0.0935,-0.1698,0.0873,-0.1839,0.1014,-0.1839,0.106,-0.175,0.125,-0.1273,0.1396,-0.1534,0.1387,-0.1734,0.1344,-0.106,0.1236,-0.1731,0.1094,-0.1766,0.1028,-0.1804,0.092,-0.1464,0.1028,-0.1845,0.1296,-0.1716,0.1153,-0.1504,0.1438,-0.1516,0.141,-0.1811,0.1367,-0.171,0.1171,-0.1408,0.1096,-0.1835,0.0932,-0.1903,0.0948,-0.1882,0.1163,-0.1104,0.141,-0.1747,0.1506,-0.1703,0.1451,-0.1265,0.1408,-0.1933,0.1268,-0.1837,0.1185,-0.1837,0.1108,-0.1998,0.0968,-0.1389,0.122,-0.1953,0.1051,-0.1813,0.1367,-0.1383,0.1469,-0.1787,0.1413,-0.1822,0.1335,-0.1139,0.1051,-0.1863,0.1036,-0.1855,0.1041,-0.1868,0.0879,-0.1874,0.0961,-0.1119,0.1153,-0.1863,0.1048,-0.1758,0.1367,-0.1448,0.1456,-0.1699,0.1459,-0.1751,0.1303,-0.1096,0.1064,-0.1816,0.1022,-0.1782,0.1066,-0.1969,0.104,-0.1966,0.1176,-0.1185,0.1365,-0.172,0.1324,-0.1094,0.0973,-0.0906,0.0832,-0.0522,0.0885,-0.0394,0.046,-0.0227,0.022,-0.0142,0.0161,-0.0121,0.0118,-0.0072,0.0056,-0.0045,0.004,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0032,-0.0029,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0028,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0012,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0022,0.0079,-0.0209,0.0162,-0.05,0.064,-0.0894,0.1371,-0.1711,0.1421,-0.11,0.1471,-0.1518,0.1207,-0.114,0.1699,-0.1797,0.1523,-0.1754,0.1224,-0.1804,0.1239,-0.1768,0.106,-0.1386,0.1237,-0.1831,0.1438,-0.1685,0.1284,-0.1378,0.1459,-0.1661,0.1428,-0.1791,0.1339,-0.1048,0.1201,-0.1758,0.1154,-0.1762,0.0985,-0.1941,0.1,-0.1887,0.1349,-0.1229,0.1514,-0.1717,0.1502,-0.1809,0.1489,-0.1119,0.1436,-0.1691,0.1113,-0.1823,0.1213,-0.184,0.1053,-0.1958,0.1235,-0.1066,0.1413,-0.1854,0.1377,-0.1497,0.1526,-0.1704,0.1501,-0.1807,0.1284,-0.1832,0.117,-0.162,0.1195,-0.1756,0.099,-0.1946,0.1326,-0.1941,0.1203,-0.1758,0.147,-0.1327,0.1477,-0.1774,0.1502,-0.1174,0.1344,-0.1786,0.122,-0.1837,0.1032,-0.1785,0.1157,-0.2016,0.1051,-0.1141,0.1343,-0.1941,0.1501,-0.1762,0.146,-0.13,0.1528,-0.1755,0.1439,-0.1741,0.1328,-0.1252,0.1244,-0.1838,0.1174,-0.1666,0.1048,-0.2075,0.106,-0.1949,0.1354,-0.122,0.1519,-0.1698,0.1512,-0.1835,0.1505,-0.1179,0.1443,-0.1694,0.1128,-0.1836,0.1214,-0.1943,0.118,-0.204,0.1065,-0.1067,0.1336,-0.1973,0.1233,-0.1651,0.1489,-0.1521,0.1516,-0.1801,0.1367,-0.1701,0.1239,-0.1456,0.1243,-0.1842,0.0984,-0.1937,0.1159,-0.2025,0.1201,-0.1942,0.1364,-0.1262,0.1454,-0.163,0.1562,-0.1179,0.1452,-0.1842,0.1414,-0.1751,0.1158,-0.1803,0.1253,-0.1987,0.1064,-0.135,0.119,-0.1914,0.1287,-0.0967,0.1138,-0.0726,0.1018,-0.0544,0.0955,-0.0412,0.0425,-0.023,0.0298,-0.0156,0.0192,-0.0102,0.0139,-0.0058,0.0068,-0.0032,0.0034,-0.005,0.0046,-0.0039,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0166,0.0155,-0.0455,0.0467,-0.0966,0.1224,-0.176,0.1443,-0.1352,0.1436,-0.1672,0.1253,-0.11,0.1669,-0.1548,0.1538,-0.187,0.1523,-0.1149,0.1245,-0.1924,0.0956,-0.1734,0.103,-0.1947,0.1059,-0.1824,0.1299,-0.1389,0.1432,-0.1597,0.1338,-0.1081,0.1393,-0.1846,0.1298,-0.1762,0.1088,-0.1866,0.1103,-0.2011,0.0917,-0.1483,0.1085,-0.1878,0.0992,-0.1037,0.1199,-0.0851,0.0776,-0.0607,0.0985,-0.0412,0.049,-0.0307,0.0297,-0.017,0.0181,-0.0103,0.012,-0.007,0.0065,-0.0048,0.0031,-0.0046,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0026,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0026,-0.002,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0178,0.0089,-0.0441,0.0318,-0.0723,0.0599,-0.1788,0.1292,-0.1315,0.1571,-0.144,0.1026,-0.1569,0.1553,-0.1536,0.1215,-0.1243,0.1506,-0.1922,0.1334,-0.1833,0.127,-0.143,0.1033,-0.2003,0.0899,-0.1507,0.109,-0.1904,0.0977,-0.1796,0.1291,-0.1543,0.1438,-0.1982,0.1364,-0.1823,0.1227,-0.1426,0.1126,-0.2,0.0979,-0.2047,0.1034,-0.1988,0.1002,-0.1759,0.1293,-0.1544,0.1377,-0.1947,0.1306,-0.1301,0.1169,-0.1862,0.1139,-0.2061,0.1071,-0.1957,0.0999,-0.1996,0.0957,-0.1117,0.111,-0.1861,0.1241,-0.1701,0.1223,-0.154,0.1297,-0.1919,0.1302,-0.187,0.1164,-0.1412,0.1079,-0.2059,0.0991,-0.1686,0.092,-0.2014,0.1031,-0.1829,0.1198,-0.1441,0.1312,-0.1819,0.135,-0.1938,0.1212,-0.1217,0.109,-0.2048,0.104,-0.1877,0.0957,-0.207,0.1012,-0.1917,0.1199,-0.141,0.1329,-0.1634,0.1343,-0.1927,0.1289,-0.1857,0.1294,-0.1876,0.1125,-0.2009,0.0988,-0.2007,0.0869,-0.1619,0.1073,-0.1933,0.1269,-0.1786,0.1117,-0.1472,0.1338,-0.1793,0.1386,-0.1982,0.1255,-0.1246,0.1085,-0.2026,0.1037,-0.1947,0.0836,-0.211,0.0876,-0.1923,0.1164,-0.1377,0.1303,-0.1725,0.1348,-0.195,0.1354,-0.1417,0.1193,-0.1922,0.1137,-0.2058,0.1055,-0.1977,0.0919,-0.1747,0.0907,-0.1192,0.0934,-0.0795,0.0723,-0.0454,0.0611,-0.0399,0.0437,-0.0269,0.0253,-0.0186,0.0186,-0.0107,0.0119,-0.0057,0.0051,-0.0049,0.0038,-0.0039,0.003,-0.0035,0.003,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0035,-0.0164,0.0166,-0.0689,0.0478,-0.1558,0.126,-0.1362,0.1824,-0.1784,0.1523,-0.1295,0.1474,-0.1797,0.1214,-0.104,0.1425,-0.176,0.1288,-0.1495,0.1621,-0.1718,0.157,-0.1947,0.1277,-0.1863,0.1261,-0.1851,0.1193,-0.1801,0.0994,-0.2128,0.128,-0.1901,0.1222,-0.16,0.1501,-0.1621,0.159,-0.1883,0.1586,-0.1217,0.1322,-0.1802,0.1237,-0.1822,0.1065,-0.2105,0.1043,-0.1894,0.1303,-0.1341,0.1453,-0.165,0.1564,-0.1902,0.1604,-0.1232,0.1411,-0.1726,0.1218,-0.1859,0.1275,-0.2099,0.1051,-0.2074,0.1124,-0.118,0.1286,-0.1767,0.1309,-0.1496,0.146,-0.1694,0.1622,-0.1874,0.144,-0.1776,0.1286,-0.1647,0.1239,-0.1863,0.1022,-0.206,0.1157,-0.1949,0.1128,-0.177,0.128,-0.1358,0.1437,-0.1633,0.1635,-0.1166,0.1467,-0.1813,0.1426,-0.1773,0.1252,-0.1874,0.1196,-0.1996,0.1095,-0.1626,0.1096,-0.2018,0.1339,-0.1857,0.1345,-0.1581,0.1489,-0.1605,0.1672,-0.1855,0.1511,-0.1176,0.129,-0.1758,0.1219,-0.191,0.106,-0.1941,0.1096,-0.2119,0.1022,-0.1225,0.1234,-0.1962,0.1435,-0.1748,0.1636,-0.1381,0.162,-0.1822,0.1675,-0.1775,0.147,-0.1346,0.1283,-0.1914,0.112,-0.1729,0.1082,-0.2077,0.1184,-0.1842,0.1365,-0.1246,0.1549,-0.1588,0.1662,-0.1659,0.1537,-0.124,0.1604,-0.1124,0.0987,-0.0826,0.1085,-0.0449,0.055,-0.0321,0.0383,-0.0238,0.0314,-0.0203,0.0182,-0.0097,0.0151,-0.0047,0.0081,-0.0054,0.0033,-0.0041,0.0036,-0.0044,0.0048,-0.0036,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0012,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.003,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.015,0.0074,-0.02,0.0317,-0.0706,0.0506,-0.172,0.145,-0.1496,0.1574,-0.1432,0.1111,-0.1698,0.1401,-0.1615,0.1504,-0.1259,0.1789,-0.1736,0.1749,-0.1756,0.1586,-0.1393,0.128,-0.1764,0.115,-0.1919,0.1378,-0.1847,0.1321,-0.1589,0.1669,-0.1555,0.1718,-0.1871,0.1667,-0.1151,0.1288,-0.1167,0.1448,-0.0992,0.1238,-0.0607,0.0705,-0.039,0.0442,-0.0251,0.0316,-0.0184,0.0174,-0.0138,0.0103,-0.0076,0.0096,-0.0039,0.0042,-0.005,0.0031,-0.0026,0.0019,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.001,-0.0015,0.0003,-0.0166,0.0162,-0.0475,0.0353,-0.0892,0.1157,-0.1732,0.1266,-0.1381,0.1429,-0.1485,0.0985,-0.0986,0.1562,-0.1556,0.124,-0.1461,0.1619,-0.1851,0.1493,-0.1924,0.1194,-0.191,0.1172,-0.1337,0.1138,-0.1195,0.1246,-0.0954,0.1168,-0.0599,0.0723,-0.0356,0.0373,-0.025,0.0312,-0.0239,0.0204,-0.011,0.0143,-0.0057,0.0099,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.0031,-0.0031,0.003,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0006,0.002,-0.0015,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0163,0.0085,-0.0336,0.027,-0.0759,0.1222,-0.1479,0.1198,-0.121,0.1864,-0.1767,0.1323,-0.1679,0.1515,-0.1438,0.1264,-0.172,0.0956,-0.1168,0.1376,-0.1917,0.1127,-0.1699,0.1612,-0.1311,0.1505,-0.1962,0.1358,-0.118,0.1319,-0.0822,0.1168,-0.0714,0.1253,-0.0565,0.0575,-0.0347,0.0369,-0.0243,0.0193,-0.0102,0.0157,-0.0073,0.0074,-0.0032,0.0044,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0028,0.0059,-0.031,0.0411,-0.0805,0.092,-0.1409,0.1454,-0.1405,0.1548,-0.1691,0.1338,-0.1214,0.1258,-0.172,0.0943,-0.1801,0.1532,-0.1452,0.1507,-0.1777,0.1285,-0.1896,0.1291,-0.1185,0.1271,-0.1899,0.1122,-0.1784,0.1149,-0.1789,0.1296,-0.1162,0.1304,-0.0919,0.1147,-0.0644,0.0975,-0.0468,0.0423,-0.0295,0.0419,-0.0199,0.0267,-0.011,0.0206,-0.0071,0.0114,-0.0031,0.0038,-0.0051,0.004,-0.0039,0.003,-0.0035,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0028,-0.0026,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.002,-0.0016,0.002,-0.0012,0.001,-0.001,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0165,0.0188,-0.0726,0.0418,-0.1098,0.0958,-0.1348,0.1568,-0.1438,0.1206,-0.1049,0.1467,-0.1707,0.1293,-0.1723,0.1293,-0.1407,0.1114,-0.1712,0.1066,-0.1245,0.1192,-0.192,0.1026,-0.1953,0.1465,-0.1483,0.1479,-0.1815,0.1296,-0.1095,0.1335,-0.0931,0.1092,-0.0706,0.1343,-0.0614,0.0569,-0.0346,0.0399,-0.0219,0.0213,-0.0123,0.0163,-0.0052,0.0101,-0.0032,0.0059,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0028,-0.0024,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0153,0.0081,-0.0259,0.0292,-0.0737,0.1045,-0.1412,0.1384,-0.125,0.1677,-0.1448,0.1431,-0.1613,0.1454,-0.0911,0.1312,-0.1749,0.1052,-0.1703,0.1006,-0.1674,0.0863,-0.1768,0.1172,-0.1143,0.1429,-0.1726,0.152,-0.158,0.1388,-0.1135,0.1417,-0.1728,0.1296,-0.1742,0.1212,-0.1091,0.1071,-0.195,0.1008,-0.1751,0.0987,-0.1735,0.0965,-0.1893,0.1198,-0.1161,0.1485,-0.1771,0.1521,-0.164,0.1416,-0.1054,0.1442,-0.1441,0.1635,-0.0988,0.1145,-0.0753,0.0808,-0.0453,0.059,-0.0386,0.0498,-0.022,0.0283,-0.0167,0.0166,-0.0079,0.0107,-0.0056,0.0051,-0.0044,0.0048,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0015,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0166,0.0173,-0.0412,0.0307,-0.106,0.1298,-0.1565,0.1217,-0.1398,0.1687,-0.1651,0.1126,-0.1412,0.1329,-0.1669,0.1112,-0.1678,0.1642,-0.1413,0.1631,-0.1691,0.1372,-0.107,0.1198,-0.0889,0.1126,-0.0668,0.1265,-0.0578,0.0569,-0.0334,0.0335,-0.0246,0.0292,-0.0124,0.0163,-0.0103,0.0084,-0.0041,0.0094,-0.0033,0.0032,-0.0045,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0005,-0.001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0018,0.002,-0.0022,0.005,-0.0733,0.0424,-0.1546,0.142,-0.2003,0.1879,-0.2182,0.1479,-0.1794,0.1916,-0.205,0.1897,-0.2051,0.1457,-0.1897,0.1899,-0.2028,0.1916,-0.2089,0.1476,-0.2001,0.1943,-0.2072,0.1936,-0.2115,0.1478,-0.198,0.1903,-0.2044,0.1995,-0.2066,0.1658,-0.2021,0.1876,-0.2036,0.1996,-0.2056,0.1646,-0.2031,0.1869,-0.206,0.1979,-0.2124,0.1682,-0.2049,0.1865,-0.2063,0.1942,-0.2034,0.1575,-0.2056,0.1828,-0.2022,0.1904,-0.1945,0.1454,-0.2142,0.1885,-0.2015,0.1933,-0.2066,0.149,-0.2183,0.1902,-0.2069,0.1975,-0.2161,0.155,-0.2067,0.1836,-0.2016,0.1911,-0.2093,0.1517,-0.2086,0.1889,-0.2007,0.1623,-0.2055,0.1567,-0.2067,0.1874,-0.2005,0.1584,-0.2055,0.1544,-0.2007,0.185,-0.2011,0.1599,-0.2062,0.1593,-0.212,0.187,-0.207,0.1555,-0.2028,0.1882,-0.2147,0.189,-0.219,0.1467,-0.1894,0.1969,-0.2185,0.1838,-0.2273,0.1395,-0.1779,0.1935,-0.2205,0.1775,-0.2238,0.1367,-0.2017,0.1879,-0.2143,0.1685,-0.2139,0.1758,-0.2138,0.1843,-0.2103,0.1592,-0.2046,0.1893,-0.2196,0.1885,-0.2218,0.1472,-0.1915,0.1946,-0.2233,0.1829,-0.2295,0.1401,-0.1806,0.1922,-0.2226,0.1758,-0.2275,0.156,-0.201,0.1913,-0.2196,0.1711,-0.2216,0.1665,-0.2165,0.1847,-0.2163,0.1635,-0.2132,0.1734,-0.225,0.1846,-0.2246,0.1539,-0.1951,0.1902,-0.2296,0.1799,-0.2293,0.1557,-0.1824,0.1916,-0.2276,0.1702,-0.229,0.1593,-0.2062,0.1855,-0.2194,0.1591,-0.2196,0.1812,-0.2272,0.1834,-0.225,0.1455,-0.1881,0.1959,-0.2332,0.1716,-0.2293,0.1595,-0.1963,0.1925,-0.224,0.1618,-0.2225,0.1779,-0.2218,0.1864,-0.2204,0.1475,-0.1964,0.1975,-0.2306,0.181,-0.2302,0.1501,-0.1856,0.1932,-0.2282,0.1703,-0.2223,0.1668,-0.2211,0.1876,-0.2269,0.1559,-0.2021,0.1903,-0.2369,0.177,-0.2284,0.1512,-0.1969,0.1928,-0.2352,0.1628,-0.2219,0.1694,-0.2341,0.1828,-0.2282,0.1535,-0.1895,0.1952,-0.2411,0.1636,-0.2312,0.1648,-0.2299,0.1839,-0.2307,0.1476,-0.2226,0.1906,-0.24,0.1923,-0.2182,0.1621,-0.2302,0.1892,-0.2318,0.1782,-0.2205,0.1757,-0.2298,0.1719,-0.2222,0.1572,-0.2212,0.1976,-0.2393,0.1908,-0.2289,0.1757,-0.2323,0.1937,-0.2302,0.1729,-0.2193,0.1935,-0.2426,0.1929,-0.2278,0.174,-0.2374,0.2038,-0.237,0.1858,-0.2243,0.1946,-0.2217,0.1968,-0.2485,0.168,-0.2425,0.2002,-0.2114,0.1904,-0.2368,0.1835,-0.2225,0.1867,-0.2404,0.164,-0.2404,0.2018,-0.1967,0.1958,-0.2482,0.15,-0.2366,0.1918,-0.2459,0.1785,-0.251,0.1983,-0.1979,0.1867,-0.1335,0.1602,-0.0467,0.0614,-0.0208,0.0329,-0.0107,0.0112,-0.0045,0.006,-0.0033,0.0031,-0.0031,0.003,-0.0022,0.0018,-0.0027,0.0021,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0086,-0.0634,0.0484,-0.1819,0.1754,-0.2129,0.1552,-0.2223,0.1742,-0.2489,0.181,-0.247,0.1703,-0.2411,0.1604,-0.2367,0.1746,-0.2531,0.1624,-0.2409,0.154,-0.203,0.1773,-0.2517,0.1602,-0.2261,0.1767,-0.2269,0.1653,-0.2453,0.1654,-0.2448,0.1648,-0.2335,0.1728,-0.2561,0.1647,-0.225,0.1596,-0.2397,0.1867,-0.2591,0.1728,-0.2314,0.1618,-0.2354,0.1897,-0.2533,0.1781,-0.229,0.1633,-0.2289,0.1828,-0.2503,0.1733,-0.2453,0.1624,-0.2396,0.1694,-0.2446,0.1696,-0.2562,0.1601,-0.2424,0.1569,-0.2259,0.1762,-0.2557,0.1546,-0.2416,0.1558,-0.2065,0.179,-0.2533,0.156,-0.2303,0.1549,-0.2265,0.1716,-0.2472,0.1673,-0.2482,0.154,-0.2397,0.1726,-0.2374,0.1597,-0.2544,0.1641,-0.2366,0.1755,-0.2535,0.1618,-0.2223,0.1556,-0.2361,0.1752,-0.2519,0.1623,-0.2257,0.1531,-0.2369,0.1734,-0.2486,0.1609,-0.217,0.147,-0.2225,0.1686,-0.2449,0.1612,-0.2299,0.1474,-0.2241,0.1606,-0.2429,0.1595,-0.2434,0.1528,-0.2307,0.1455,-0.2226,0.1676,-0.2457,0.1497,-0.233,0.1569,-0.2139,0.1705,-0.2479,0.145,-0.2312,0.1562,-0.2068,0.1691,-0.2498,0.147,-0.2305,0.155,-0.1996,0.1734,-0.2478,0.1528,-0.2262,0.1757,-0.1995,0.1693,-0.2491,0.1568,-0.2287,0.1797,-0.2019,0.1725,-0.2456,0.1558,-0.2224,0.1768,-0.2062,0.1743,-0.2456,0.1556,-0.2226,0.184,-0.1965,0.1797,-0.2457,0.1575,-0.232,0.1843,-0.2045,0.1771,-0.2468,0.1613,-0.2334,0.1797,-0.2445,0.1753,-0.219,0.1528,-0.2255,0.1728,-0.2409,0.1772,-0.2172,0.1476,-0.2212,0.1729,-0.242,0.1807,-0.2205,0.1471,-0.2253,0.1742,-0.2467,0.1803,-0.2227,0.1431,-0.2357,0.1775,-0.2505,0.1824,-0.238,0.1383,-0.2014,0.1769,-0.253,0.1832,-0.2406,0.1344,-0.2094,0.1802,-0.2558,0.1709,-0.2354,0.1397,-0.2152,0.1804,-0.259,0.1772,-0.2325,0.1422,-0.2054,0.1794,-0.2577,0.1773,-0.2333,0.1408,-0.1978,0.1822,-0.258,0.1693,-0.2292,0.1413,-0.1921,0.1744,-0.2551,0.1658,-0.2286,0.1416,-0.1961,0.1792,-0.252,0.1629,-0.2294,0.1459,-0.1911,0.1803,-0.2562,0.156,-0.2368,0.1709,-0.2204,0.1765,-0.259,0.151,-0.2413,0.1677,-0.2304,0.1714,-0.255,0.1486,-0.2363,0.1664,-0.23,0.1721,-0.2527,0.1459,-0.2281,0.1612,-0.235,0.1701,-0.25,0.1454,-0.2322,0.1635,-0.2325,0.1655,-0.2485,0.1471,-0.2287,0.1638,-0.2471,0.1652,-0.2257,0.15,-0.2272,0.1607,-0.2506,0.1669,-0.2172,0.1549,-0.2207,0.1612,-0.2485,0.1663,-0.2123,0.1512,-0.2158,0.158,-0.2422,0.1684,-0.2091,0.1541,-0.2459,0.1625,-0.2209,0.1709,-0.217,0.1581,-0.2462,0.1652,-0.2206,0.1699,-0.2142,0.1579,-0.245,0.1644,-0.1586,0.1239,-0.1024,0.1472,-0.0736,0.0648,-0.0274,0.0262,-0.0156,0.0151,-0.0034,0.0045,-0.0032,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0014,-0.0023,0.0013,-0.0165,0.0161,-0.065,0.0647,-0.1749,0.1636,-0.2177,0.1494,-0.2054,0.1883,-0.2476,0.1738,-0.239,0.1603,-0.2044,0.2045,-0.2457,0.1574,-0.2303,0.1806,-0.2445,0.1775,-0.2275,0.148,-0.2001,0.1975,-0.2496,0.1618,-0.2346,0.1644,-0.2297,0.1868,-0.2336,0.1458,-0.2207,0.1847,-0.2521,0.1685,-0.2401,0.1521,-0.2164,0.1987,-0.2441,0.1506,-0.2314,0.1877,-0.2558,0.1918,-0.2433,0.1519,-0.2006,0.2002,-0.2532,0.1889,-0.2428,0.1712,-0.2401,0.1857,-0.235,0.1415,-0.2314,0.1977,-0.255,0.1922,-0.2251,0.1628,-0.242,0.1949,-0.2413,0.1727,-0.2197,0.1869,-0.2494,0.1889,-0.2207,0.1668,-0.2368,0.1918,-0.255,0.1903,-0.2305,0.157,-0.2439,0.1804,-0.245,0.1732,-0.223,0.1841,-0.2581,0.1934,-0.2185,0.1655,-0.2454,0.1913,-0.2503,0.1859,-0.2232,0.1742,-0.235,0.1911,-0.2516,0.1756,-0.2474,0.2045,-0.2042,0.2032,-0.2528,0.1752,-0.2395,0.1859,-0.2448,0.1812,-0.2345,0.196,-0.2032,0.2061,-0.2515,0.1587,-0.2425,0.1935,-0.2302,0.1869,-0.2416,0.1503,-0.2121,0.2006,-0.2522,0.1685,-0.2397,0.1922,-0.1957,0.1904,-0.2463,0.1475,-0.2339,0.1809,-0.2403,0.1805,-0.2388,0.1563,-0.1999,0.1989,-0.2516,0.1682,-0.245,0.1669,-0.2202,0.1904,-0.2402,0.1539,-0.221,0.1966,-0.2498,0.1746,-0.2438,0.1607,-0.2034,0.1971,-0.246,0.159,-0.2264,0.198,-0.2426,0.1795,-0.239,0.1559,-0.1921,0.1993,-0.2499,0.1628,-0.2358,0.1727,-0.2469,0.1896,-0.2475,0.1591,-0.2016,0.2008,-0.2507,0.1629,-0.2346,0.1839,-0.2521,0.201,-0.2209,0.1597,-0.2488,0.1982,-0.2523,0.2015,-0.2336,0.1846,-0.2533,0.2,-0.224,0.1835,-0.2494,0.2048,-0.2477,0.2019,-0.2241,0.2012,-0.2193,0.2081,-0.2518,0.172,-0.2451,0.1987,-0.2406,0.1906,-0.2406,0.2011,-0.2049,0.2052,-0.2466,0.1557,-0.2429,0.1895,-0.229,0.1895,-0.2351,0.1675,-0.2006,0.2008,-0.2461,0.1594,-0.2263,0.2017,-0.2537,0.1851,-0.2469,0.18,-0.2296,0.2,-0.2393,0.1537,-0.2095,0.2113,-0.2526,0.1712,-0.2427,0.1893,-0.2475,0.1956,-0.2563,0.1617,-0.2111,0.2108,-0.2459,0.2012,-0.2293,0.2016,-0.2547,0.2083,-0.2222,0.2017,-0.2319,0.2103,-0.1691,0.1854,-0.0798,0.0841,-0.0468,0.0592,-0.0163,0.0169,-0.0099,0.0118,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0033,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.0031,-0.004,0.0026,-0.0023,0.0027,-0.0029,0.002,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
2015 Corvette Stingray - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0002,-0.0165,0.0136,-0.0435,0.0329,-0.0697,0.1218,-0.1804,0.138,-0.1248,0.1539,-0.1435,0.1024,-0.1678,0.1558,-0.1597,0.1404,-0.1369,0.1668,-0.1982,0.1522,-0.1915,0.142,-0.1989,0.1171,-0.2089,0.1104,-0.1216,0.1378,-0.1985,0.1289,-0.1887,0.1572,-0.1502,0.1586,-0.203,0.1235,-0.2065,0.1161,-0.198,0.1001,-0.1721,0.1118,-0.2051,0.1394,-0.1887,0.1383,-0.1436,0.1486,-0.185,0.1552,-0.1953,0.1382,-0.2089,0.1141,-0.1957,0.1081,-0.1833,0.1086,-0.2098,0.1387,-0.1911,0.135,-0.1512,0.1531,-0.1838,0.162,-0.1945,0.144,-0.1268,0.1198,-0.2073,0.1017,-0.1742,0.116,-0.2116,0.1059,-0.1873,0.1423,-0.1538,0.1521,-0.1965,0.1552,-0.1916,0.1395,-0.1431,0.1163,-0.2043,0.101,-0.2049,0.1241,-0.2024,0.1019,-0.1335,0.1435,-0.1753,0.1522,-0.1967,0.1477,-0.135,0.1287,-0.1896,0.1113,-0.201,0.1141,-0.2104,0.1006,-0.1987,0.1261,-0.1352,0.1448,-0.1694,0.1522,-0.1932,0.1509,-0.1344,0.1485,-0.191,0.1057,-0.1977,0.1133,-0.2041,0.0957,-0.1903,0.1322,-0.1386,0.1446,-0.1628,0.1561,-0.1293,0.1452,-0.1895,0.1305,-0.2043,0.1079,-0.185,0.1116,-0.2032,0.1131,-0.1153,0.1432,-0.1794,0.1384,-0.1028,0.1209,-0.0862,0.1268,-0.0857,0.106,-0.0469,0.0513,-0.0331,0.0378,-0.0219,0.0208,-0.0149,0.0137,-0.0092,0.0089,-0.0054,0.0061,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0165,0.0143,-0.0406,0.0327,-0.1019,0.1259,-0.169,0.1396,-0.1381,0.1678,-0.1612,0.1054,-0.1238,0.1517,-0.165,0.1201,-0.1491,0.1638,-0.1835,0.1582,-0.1915,0.1189,-0.1903,0.1239,-0.1965,0.1087,-0.1369,0.1345,-0.1945,0.1518,-0.1786,0.1325,-0.1462,0.1503,-0.2012,0.1269,-0.1924,0.1229,-0.197,0.1121,-0.2066,0.1208,-0.1334,0.1462,-0.1806,0.1479,-0.1223,0.1501,-0.1996,0.1409,-0.186,0.1033,-0.1896,0.1196,-0.2032,0.0989,-0.1292,0.1291,-0.2004,0.1444,-0.1741,0.1491,-0.1505,0.1479,-0.1958,0.1351,-0.1915,0.1186,-0.1784,0.1172,-0.2097,0.1038,-0.1158,0.1336,-0.1952,0.1354,-0.1381,0.1465,-0.1899,0.1496,-0.1913,0.1124,-0.1951,0.1162,-0.2048,0.106,-0.1395,0.1196,-0.2075,0.1418,-0.1691,0.1508,-0.1467,0.1458,-0.1962,0.1336,-0.2004,0.1191,-0.1828,0.1162,-0.2129,0.1047,-0.1164,0.1324,-0.1893,0.1376,-0.1944,0.1434,-0.1816,0.1471,-0.191,0.1069,-0.1946,0.1139,-0.2023,0.0969,-0.1252,0.1217,-0.2005,0.1403,-0.1704,0.1542,-0.1363,0.1418,-0.1946,0.1277,-0.2023,0.1142,-0.1847,0.1113,-0.2047,0.107,-0.1174,0.1355,-0.1865,0.1431,-0.1903,0.1429,-0.1248,0.1437,-0.1938,0.1034,-0.1918,0.1176,-0.2054,0.0965,-0.1237,0.1274,-0.1985,0.1394,-0.1886,0.1514,-0.1305,0.1328,-0.1909,0.1111,-0.2029,0.1115,-0.1944,0.104,-0.2117,0.1166,-0.1227,0.14,-0.1725,0.1528,-0.2003,0.1443,-0.1311,0.1427,-0.204,0.0972,-0.1899,0.1193,-0.212,0.0968,-0.1263,0.1345,-0.2025,0.1476,-0.1937,0.1566,-0.1344,0.1337,-0.192,0.1099,-0.1975,0.1171,-0.2026,0.1026,-0.2135,0.129,-0.1332,0.1489,-0.1815,0.1588,-0.1967,0.1414,-0.1215,0.1198,-0.2117,0.0864,-0.1955,0.1164,-0.2049,0.1057,-0.1038,0.1028,-0.086,0.1123,-0.0525,0.0928,-0.0476,0.053,-0.0324,0.0338,-0.0237,0.029,-0.0169,0.0177,-0.0091,0.0135,-0.0056,0.0053,-0.0037,0.0029,-0.0031,0.0024,-0.0027,0.0028,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.0169,0.0077,-0.0431,0.0316,-0.0694,0.1186,-0.1781,0.1434,-0.1433,0.1473,-0.1613,0.1046,-0.173,0.1492,-0.1734,0.1237,-0.1367,0.1573,-0.1866,0.1635,-0.1945,0.137,-0.1389,0.1189,-0.1958,0.1099,-0.1145,0.1371,-0.195,0.123,-0.1826,0.1474,-0.1341,0.1535,-0.2033,0.1266,-0.2026,0.1123,-0.1847,0.1186,-0.1623,0.1133,-0.2122,0.14,-0.1836,0.142,-0.1304,0.1385,-0.1985,0.1507,-0.1984,0.1171,-0.1613,0.1223,-0.2055,0.1075,-0.1108,0.1369,-0.1958,0.136,-0.1942,0.1415,-0.1239,0.1569,-0.1962,0.111,-0.1848,0.12,-0.2064,0.1082,-0.1118,0.1417,-0.1958,0.1485,-0.1966,0.1594,-0.1314,0.1256,-0.1937,0.1143,-0.1872,0.1241,-0.2047,0.1103,-0.1972,0.1443,-0.1499,0.1502,-0.2004,0.1617,-0.2012,0.1271,-0.1605,0.1228,-0.1902,0.0973,-0.2129,0.1341,-0.2035,0.1426,-0.1434,0.1491,-0.1947,0.1599,-0.2047,0.1298,-0.1402,0.1187,-0.206,0.0948,-0.1465,0.1291,-0.2159,0.1139,-0.1619,0.1481,-0.1746,0.1536,-0.2068,0.1402,-0.2044,0.1167,-0.1934,0.1199,-0.1537,0.1161,-0.2192,0.1427,-0.1885,0.1322,-0.1415,0.1437,-0.2014,0.1486,-0.2004,0.1189,-0.1806,0.1243,-0.2221,0.1009,-0.1223,0.1354,-0.2012,0.1353,-0.1458,0.1432,-0.1984,0.1579,-0.1943,0.1212,-0.1883,0.1285,-0.2158,0.1197,-0.1199,0.1298,-0.2139,0.1422,-0.1851,0.1436,-0.1416,0.1584,-0.1974,0.1361,-0.1865,0.1304,-0.2065,0.1308,-0.2178,0.1258,-0.1333,0.1454,-0.1747,0.1574,-0.1444,0.1463,-0.2058,0.1501,-0.1935,0.1029,-0.2028,0.1374,-0.222,0.1173,-0.1343,0.1424,-0.172,0.1519,-0.2065,0.1446,-0.131,0.1525,-0.1983,0.1064,-0.1962,0.1335,-0.2232,0.1173,-0.19,0.1422,-0.1503,0.1489,-0.2032,0.1626,-0.1343,0.1339,-0.1948,0.1364,-0.1685,0.1021,-0.2153,0.1247,-0.1943,0.137,-0.1543,0.1466,-0.1971,0.1644,-0.1909,0.1322,-0.1689,0.1394,-0.168,0.1035,-0.2147,0.1414,-0.1946,0.1482,-0.1601,0.144,-0.1971,0.1654,-0.195,0.1342,-0.1627,0.1385,-0.2138,0.1273,-0.1185,0.1396,-0.1991,0.1302,-0.1082,0.1266,-0.0943,0.1147,-0.0751,0.1173,-0.0571,0.0586,-0.036,0.0396,-0.0221,0.0258,-0.0169,0.0146,-0.0102,0.0143,-0.0058,0.0072,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0208,0.0181,-0.0526,0.0405,-0.0902,0.1563,-0.2142,0.1586,-0.168,0.1869,-0.1703,0.1352,-0.1869,0.1825,-0.198,0.1444,-0.1906,0.1956,-0.188,0.1793,-0.2236,0.1851,-0.2127,0.1534,-0.1783,0.1294,-0.2249,0.1134,-0.2291,0.119,-0.1987,0.1317,-0.1496,0.1382,-0.1212,0.1137,-0.0648,0.0927,-0.0459,0.0493,-0.0255,0.0365,-0.0245,0.0238,-0.0147,0.0171,-0.0065,0.0134,-0.0057,0.006,-0.0044,0.0051,-0.0041,0.0033,-0.0023,0.0029,-0.0023,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0015,-0.0215,0.0216,-0.0824,0.06,-0.1359,0.1609,-0.1942,0.213,-0.1936,0.1862,-0.1742,0.1758,-0.1865,0.1465,-0.1917,0.173,-0.2004,0.1581,-0.1872,0.1942,-0.1939,0.171,-0.2119,0.1354,-0.2019,0.1408,-0.1734,0.1334,-0.2258,0.1037,-0.2279,0.117,-0.2371,0.1161,-0.1266,0.1475,-0.2135,0.175,-0.197,0.1725,-0.1514,0.1848,-0.2279,0.1759,-0.2151,0.1653,-0.2335,0.1353,-0.2118,0.1206,-0.2274,0.0959,-0.234,0.1237,-0.2351,0.1182,-0.1432,0.1554,-0.2147,0.1673,-0.1981,0.1721,-0.1801,0.1696,-0.2207,0.1681,-0.2177,0.1557,-0.2258,0.1342,-0.1864,0.1203,-0.1625,0.1254,-0.115,0.1278,-0.0642,0.086,-0.0384,0.0437,-0.0446,0.0417,-0.0318,0.0248,-0.0114,0.0186,-0.0074,0.0127,-0.0041,0.0067,-0.0043,0.0042,-0.0027,0.0032,-0.0026,0.0017,-0.0013,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0023,0.0069,-0.0208,0.0211,-0.0789,0.0688,-0.1613,0.1597,-0.1955,0.216,-0.1949,0.1867,-0.1666,0.1659,-0.2028,0.1532,-0.1405,0.1939,-0.2206,0.1729,-0.2117,0.2057,-0.1355,0.1689,-0.2249,0.141,-0.2416,0.1315,-0.1977,0.1246,-0.2224,0.1134,-0.2307,0.1497,-0.2371,0.1349,-0.2251,0.1855,-0.1689,0.1929,-0.2205,0.1743,-0.2288,0.1627,-0.146,0.1434,-0.2497,0.1184,-0.2322,0.1149,-0.2346,0.1106,-0.1773,0.1295,-0.2354,0.1643,-0.2397,0.1501,-0.2102,0.1834,-0.1827,0.1882,-0.2326,0.1819,-0.2206,0.1583,-0.1507,0.138,-0.2472,0.1281,-0.2403,0.1099,-0.2369,0.1068,-0.1974,0.1137,-0.2427,0.1578,-0.2424,0.1451,-0.2222,0.1794,-0.1739,0.1837,-0.225,0.1788,-0.2244,0.1568,-0.196,0.1411,-0.2576,0.1159,-0.2296,0.1201,-0.2475,0.1299,-0.1575,0.1395,-0.2544,0.1687,-0.2409,0.1502,-0.1997,0.1785,-0.1854,0.1607,-0.1383,0.1451,-0.0857,0.1355,-0.0802,0.0699,-0.0659,0.0549,-0.0382,0.0372,-0.0241,0.0237,-0.0108,0.0191,-0.0087,0.0071,-0.005,0.0056,-0.004,0.005,-0.0039,0.0037,-0.002,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0171,0.0164,-0.0429,0.0492,-0.102,0.1242,-0.1699,0.1304,-0.1392,0.1472,-0.156,0.138,-0.1025,0.1522,-0.1489,0.1157,-0.1653,0.1535,-0.1206,0.1381,-0.1759,0.1106,-0.1767,0.1046,-0.1514,0.0935,-0.1698,0.0873,-0.1839,0.1014,-0.1839,0.106,-0.175,0.125,-0.1273,0.1396,-0.1534,0.1387,-0.1734,0.1344,-0.106,0.1236,-0.1731,0.1094,-0.1766,0.1028,-0.1804,0.092,-0.1464,0.1028,-0.1845,0.1296,-0.1716,0.1153,-0.1504,0.1438,-0.1516,0.141,-0.1811,0.1367,-0.171,0.1171,-0.1408,0.1096,-0.1835,0.0932,-0.1903,0.0948,-0.1882,0.1163,-0.1104,0.141,-0.1747,0.1506,-0.1703,0.1451,-0.1265,0.1408,-0.1933,0.1268,-0.1837,0.1185,-0.1837,0.1108,-0.1998,0.0968,-0.1389,0.122,-0.1953,0.1051,-0.1813,0.1367,-0.1383,0.1469,-0.1787,0.1413,-0.1822,0.1335,-0.1139,0.1051,-0.1863,0.1036,-0.1855,0.1041,-0.1868,0.0879,-0.1874,0.0961,-0.1119,0.1153,-0.1863,0.1048,-0.1758,0.1367,-0.1448,0.1456,-0.1699,0.1459,-0.1751,0.1303,-0.1096,0.1064,-0.1816,0.1022,-0.1782,0.1066,-0.1969,0.104,-0.1966,0.1176,-0.1185,0.1365,-0.172,0.1324,-0.1094,0.0973,-0.0906,0.0832,-0.0522,0.0885,-0.0394,0.046,-0.0227,0.022,-0.0142,0.0161,-0.0121,0.0118,-0.0072,0.0056,-0.0045,0.004,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0032,-0.0029,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0028,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0012,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0022,0.0079,-0.0209,0.0162,-0.05,0.064,-0.0894,0.1371,-0.1711,0.1421,-0.11,0.1471,-0.1518,0.1207,-0.114,0.1699,-0.1797,0.1523,-0.1754,0.1224,-0.1804,0.1239,-0.1768,0.106,-0.1386,0.1237,-0.1831,0.1438,-0.1685,0.1284,-0.1378,0.1459,-0.1661,0.1428,-0.1791,0.1339,-0.1048,0.1201,-0.1758,0.1154,-0.1762,0.0985,-0.1941,0.1,-0.1887,0.1349,-0.1229,0.1514,-0.1717,0.1502,-0.1809,0.1489,-0.1119,0.1436,-0.1691,0.1113,-0.1823,0.1213,-0.184,0.1053,-0.1958,0.1235,-0.1066,0.1413,-0.1854,0.1377,-0.1497,0.1526,-0.1704,0.1501,-0.1807,0.1284,-0.1832,0.117,-0.162,0.1195,-0.1756,0.099,-0.1946,0.1326,-0.1941,0.1203,-0.1758,0.147,-0.1327,0.1477,-0.1774,0.1502,-0.1174,0.1344,-0.1786,0.122,-0.1837,0.1032,-0.1785,0.1157,-0.2016,0.1051,-0.1141,0.1343,-0.1941,0.1501,-0.1762,0.146,-0.13,0.1528,-0.1755,0.1439,-0.1741,0.1328,-0.1252,0.1244,-0.1838,0.1174,-0.1666,0.1048,-0.2075,0.106,-0.1949,0.1354,-0.122,0.1519,-0.1698,0.1512,-0.1835,0.1505,-0.1179,0.1443,-0.1694,0.1128,-0.1836,0.1214,-0.1943,0.118,-0.204,0.1065,-0.1067,0.1336,-0.1973,0.1233,-0.1651,0.1489,-0.1521,0.1516,-0.1801,0.1367,-0.1701,0.1239,-0.1456,0.1243,-0.1842,0.0984,-0.1937,0.1159,-0.2025,0.1201,-0.1942,0.1364,-0.1262,0.1454,-0.163,0.1562,-0.1179,0.1452,-0.1842,0.1414,-0.1751,0.1158,-0.1803,0.1253,-0.1987,0.1064,-0.135,0.119,-0.1914,0.1287,-0.0967,0.1138,-0.0726,0.1018,-0.0544,0.0955,-0.0412,0.0425,-0.023,0.0298,-0.0156,0.0192,-0.0102,0.0139,-0.0058,0.0068,-0.0032,0.0034,-0.005,0.0046,-0.0039,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0166,0.0155,-0.0455,0.0467,-0.0966,0.1224,-0.176,0.1443,-0.1352,0.1436,-0.1672,0.1253,-0.11,0.1669,-0.1548,0.1538,-0.187,0.1523,-0.1149,0.1245,-0.1924,0.0956,-0.1734,0.103,-0.1947,0.1059,-0.1824,0.1299,-0.1389,0.1432,-0.1597,0.1338,-0.1081,0.1393,-0.1846,0.1298,-0.1762,0.1088,-0.1866,0.1103,-0.2011,0.0917,-0.1483,0.1085,-0.1878,0.0992,-0.1037,0.1199,-0.0851,0.0776,-0.0607,0.0985,-0.0412,0.049,-0.0307,0.0297,-0.017,0.0181,-0.0103,0.012,-0.007,0.0065,-0.0048,0.0031,-0.0046,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0026,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0026,-0.002,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0178,0.0089,-0.0441,0.0318,-0.0723,0.0599,-0.1788,0.1292,-0.1315,0.1571,-0.144,0.1026,-0.1569,0.1553,-0.1536,0.1215,-0.1243,0.1506,-0.1922,0.1334,-0.1833,0.127,-0.143,0.1033,-0.2003,0.0899,-0.1507,0.109,-0.1904,0.0977,-0.1796,0.1291,-0.1543,0.1438,-0.1982,0.1364,-0.1823,0.1227,-0.1426,0.1126,-0.2,0.0979,-0.2047,0.1034,-0.1988,0.1002,-0.1759,0.1293,-0.1544,0.1377,-0.1947,0.1306,-0.1301,0.1169,-0.1862,0.1139,-0.2061,0.1071,-0.1957,0.0999,-0.1996,0.0957,-0.1117,0.111,-0.1861,0.1241,-0.1701,0.1223,-0.154,0.1297,-0.1919,0.1302,-0.187,0.1164,-0.1412,0.1079,-0.2059,0.0991,-0.1686,0.092,-0.2014,0.1031,-0.1829,0.1198,-0.1441,0.1312,-0.1819,0.135,-0.1938,0.1212,-0.1217,0.109,-0.2048,0.104,-0.1877,0.0957,-0.207,0.1012,-0.1917,0.1199,-0.141,0.1329,-0.1634,0.1343,-0.1927,0.1289,-0.1857,0.1294,-0.1876,0.1125,-0.2009,0.0988,-0.2007,0.0869,-0.1619,0.1073,-0.1933,0.1269,-0.1786,0.1117,-0.1472,0.1338,-0.1793,0.1386,-0.1982,0.1255,-0.1246,0.1085,-0.2026,0.1037,-0.1947,0.0836,-0.211,0.0876,-0.1923,0.1164,-0.1377,0.1303,-0.1725,0.1348,-0.195,0.1354,-0.1417,0.1193,-0.1922,0.1137,-0.2058,0.1055,-0.1977,0.0919,-0.1747,0.0907,-0.1192,0.0934,-0.0795,0.0723,-0.0454,0.0611,-0.0399,0.0437,-0.0269,0.0253,-0.0186,0.0186,-0.0107,0.0119,-0.0057,0.0051,-0.0049,0.0038,-0.0039,0.003,-0.0035,0.003,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0035,-0.0164,0.0166,-0.0689,0.0478,-0.1558,0.126,-0.1362,0.1824,-0.1784,0.1523,-0.1295,0.1474,-0.1797,0.1214,-0.104,0.1425,-0.176,0.1288,-0.1495,0.1621,-0.1718,0.157,-0.1947,0.1277,-0.1863,0.1261,-0.1851,0.1193,-0.1801,0.0994,-0.2128,0.128,-0.1901,0.1222,-0.16,0.1501,-0.1621,0.159,-0.1883,0.1586,-0.1217,0.1322,-0.1802,0.1237,-0.1822,0.1065,-0.2105,0.1043,-0.1894,0.1303,-0.1341,0.1453,-0.165,0.1564,-0.1902,0.1604,-0.1232,0.1411,-0.1726,0.1218,-0.1859,0.1275,-0.2099,0.1051,-0.2074,0.1124,-0.118,0.1286,-0.1767,0.1309,-0.1496,0.146,-0.1694,0.1622,-0.1874,0.144,-0.1776,0.1286,-0.1647,0.1239,-0.1863,0.1022,-0.206,0.1157,-0.1949,0.1128,-0.177,0.128,-0.1358,0.1437,-0.1633,0.1635,-0.1166,0.1467,-0.1813,0.1426,-0.1773,0.1252,-0.1874,0.1196,-0.1996,0.1095,-0.1626,0.1096,-0.2018,0.1339,-0.1857,0.1345,-0.1581,0.1489,-0.1605,0.1672,-0.1855,0.1511,-0.1176,0.129,-0.1758,0.1219,-0.191,0.106,-0.1941,0.1096,-0.2119,0.1022,-0.1225,0.1234,-0.1962,0.1435,-0.1748,0.1636,-0.1381,0.162,-0.1822,0.1675,-0.1775,0.147,-0.1346,0.1283,-0.1914,0.112,-0.1729,0.1082,-0.2077,0.1184,-0.1842,0.1365,-0.1246,0.1549,-0.1588,0.1662,-0.1659,0.1537,-0.124,0.1604,-0.1124,0.0987,-0.0826,0.1085,-0.0449,0.055,-0.0321,0.0383,-0.0238,0.0314,-0.0203,0.0182,-0.0097,0.0151,-0.0047,0.0081,-0.0054,0.0033,-0.0041,0.0036,-0.0044,0.0048,-0.0036,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0012,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.003,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.015,0.0074,-0.02,0.0317,-0.0706,0.0506,-0.172,0.145,-0.1496,0.1574,-0.1432,0.1111,-0.1698,0.1401,-0.1615,0.1504,-0.1259,0.1789,-0.1736,0.1749,-0.1756,0.1586,-0.1393,0.128,-0.1764,0.115,-0.1919,0.1378,-0.1847,0.1321,-0.1589,0.1669,-0.1555,0.1718,-0.1871,0.1667,-0.1151,0.1288,-0.1167,0.1448,-0.0992,0.1238,-0.0607,0.0705,-0.039,0.0442,-0.0251,0.0316,-0.0184,0.0174,-0.0138,0.0103,-0.0076,0.0096,-0.0039,0.0042,-0.005,0.0031,-0.0026,0.0019,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.001,-0.0015,0.0003,-0.0166,0.0162,-0.0475,0.0353,-0.0892,0.1157,-0.1732,0.1266,-0.1381,0.1429,-0.1485,0.0985,-0.0986,0.1562,-0.1556,0.124,-0.1461,0.1619,-0.1851,0.1493,-0.1924,0.1194,-0.191,0.1172,-0.1337,0.1138,-0.1195,0.1246,-0.0954,0.1168,-0.0599,0.0723,-0.0356,0.0373,-0.025,0.0312,-0.0239,0.0204,-0.011,0.0143,-0.0057,0.0099,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.0031,-0.0031,0.003,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0006,0.002,-0.0015,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0163,0.0085,-0.0336,0.027,-0.0759,0.1222,-0.1479,0.1198,-0.121,0.1864,-0.1767,0.1323,-0.1679,0.1515,-0.1438,0.1264,-0.172,0.0956,-0.1168,0.1376,-0.1917,0.1127,-0.1699,0.1612,-0.1311,0.1505,-0.1962,0.1358,-0.118,0.1319,-0.0822,0.1168,-0.0714,0.1253,-0.0565,0.0575,-0.0347,0.0369,-0.0243,0.0193,-0.0102,0.0157,-0.0073,0.0074,-0.0032,0.0044,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0028,0.0059,-0.031,0.0411,-0.0805,0.092,-0.1409,0.1454,-0.1405,0.1548,-0.1691,0.1338,-0.1214,0.1258,-0.172,0.0943,-0.1801,0.1532,-0.1452,0.1507,-0.1777,0.1285,-0.1896,0.1291,-0.1185,0.1271,-0.1899,0.1122,-0.1784,0.1149,-0.1789,0.1296,-0.1162,0.1304,-0.0919,0.1147,-0.0644,0.0975,-0.0468,0.0423,-0.0295,0.0419,-0.0199,0.0267,-0.011,0.0206,-0.0071,0.0114,-0.0031,0.0038,-0.0051,0.004,-0.0039,0.003,-0.0035,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0028,-0.0026,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.002,-0.0016,0.002,-0.0012,0.001,-0.001,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0165,0.0188,-0.0726,0.0418,-0.1098,0.0958,-0.1348,0.1568,-0.1438,0.1206,-0.1049,0.1467,-0.1707,0.1293,-0.1723,0.1293,-0.1407,0.1114,-0.1712,0.1066,-0.1245,0.1192,-0.192,0.1026,-0.1953,0.1465,-0.1483,0.1479,-0.1815,0.1296,-0.1095,0.1335,-0.0931,0.1092,-0.0706,0.1343,-0.0614,0.0569,-0.0346,0.0399,-0.0219,0.0213,-0.0123,0.0163,-0.0052,0.0101,-0.0032,0.0059,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0028,-0.0024,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0153,0.0081,-0.0259,0.0292,-0.0737,0.1045,-0.1412,0.1384,-0.125,0.1677,-0.1448,0.1431,-0.1613,0.1454,-0.0911,0.1312,-0.1749,0.1052,-0.1703,0.1006,-0.1674,0.0863,-0.1768,0.1172,-0.1143,0.1429,-0.1726,0.152,-0.158,0.1388,-0.1135,0.1417,-0.1728,0.1296,-0.1742,0.1212,-0.1091,0.1071,-0.195,0.1008,-0.1751,0.0987,-0.1735,0.0965,-0.1893,0.1198,-0.1161,0.1485,-0.1771,0.1521,-0.164,0.1416,-0.1054,0.1442,-0.1441,0.1635,-0.0988,0.1145,-0.0753,0.0808,-0.0453,0.059,-0.0386,0.0498,-0.022,0.0283,-0.0167,0.0166,-0.0079,0.0107,-0.0056,0.0051,-0.0044,0.0048,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0015,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0166,0.0173,-0.0412,0.0307,-0.106,0.1298,-0.1565,0.1217,-0.1398,0.1687,-0.1651,0.1126,-0.1412,0.1329,-0.1669,0.1112,-0.1678,0.1642,-0.1413,0.1631,-0.1691,0.1372,-0.107,0.1198,-0.0889,0.1126,-0.0668,0.1265,-0.0578,0.0569,-0.0334,0.0335,-0.0246,0.0292,-0.0124,0.0163,-0.0103,0.0084,-0.0041,0.0094,-0.0033,0.0032,-0.0045,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0005,-0.001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0018,0.002,-0.0022,0.005,-0.0733,0.0424,-0.1546,0.142,-0.2003,0.1879,-0.2182,0.1479,-0.1794,0.1916,-0.205,0.1897,-0.2051,0.1457,-0.1897,0.1899,-0.2028,0.1916,-0.2089,0.1476,-0.2001,0.1943,-0.2072,0.1936,-0.2115,0.1478,-0.198,0.1903,-0.2044,0.1995,-0.2066,0.1658,-0.2021,0.1876,-0.2036,0.1996,-0.2056,0.1646,-0.2031,0.1869,-0.206,0.1979,-0.2124,0.1682,-0.2049,0.1865,-0.2063,0.1942,-0.2034,0.1575,-0.2056,0.1828,-0.2022,0.1904,-0.1945,0.1454,-0.2142,0.1885,-0.2015,0.1933,-0.2066,0.149,-0.2183,0.1902,-0.2069,0.1975,-0.2161,0.155,-0.2067,0.1836,-0.2016,0.1911,-0.2093,0.1517,-0.2086,0.1889,-0.2007,0.1623,-0.2055,0.1567,-0.2067,0.1874,-0.2005,0.1584,-0.2055,0.1544,-0.2007,0.185,-0.2011,0.1599,-0.2062,0.1593,-0.212,0.187,-0.207,0.1555,-0.2028,0.1882,-0.2147,0.189,-0.219,0.1467,-0.1894,0.1969,-0.2185,0.1838,-0.2273,0.1395,-0.1779,0.1935,-0.2205,0.1775,-0.2238,0.1367,-0.2017,0.1879,-0.2143,0.1685,-0.2139,0.1758,-0.2138,0.1843,-0.2103,0.1592,-0.2046,0.1893,-0.2196,0.1885,-0.2218,0.1472,-0.1915,0.1946,-0.2233,0.1829,-0.2295,0.1401,-0.1806,0.1922,-0.2226,0.1758,-0.2275,0.156,-0.201,0.1913,-0.2196,0.1711,-0.2216,0.1665,-0.2165,0.1847,-0.2163,0.1635,-0.2132,0.1734,-0.225,0.1846,-0.2246,0.1539,-0.1951,0.1902,-0.2296,0.1799,-0.2293,0.1557,-0.1824,0.1916,-0.2276,0.1702,-0.229,0.1593,-0.2062,0.1855,-0.2194,0.1591,-0.2196,0.1812,-0.2272,0.1834,-0.225,0.1455,-0.1881,0.1959,-0.2332,0.1716,-0.2293,0.1595,-0.1963,0.1925,-0.224,0.1618,-0.2225,0.1779,-0.2218,0.1864,-0.2204,0.1475,-0.1964,0.1975,-0.2306,0.181,-0.2302,0.1501,-0.1856,0.1932,-0.2282,0.1703,-0.2223,0.1668,-0.2211,0.1876,-0.2269,0.1559,-0.2021,0.1903,-0.2369,0.177,-0.2284,0.1512,-0.1969,0.1928,-0.2352,0.1628,-0.2219,0.1694,-0.2341,0.1828,-0.2282,0.1535,-0.1895,0.1952,-0.2411,0.1636,-0.2312,0.1648,-0.2299,0.1839,-0.2307,0.1476,-0.2226,0.1906,-0.24,0.1923,-0.2182,0.1621,-0.2302,0.1892,-0.2318,0.1782,-0.2205,0.1757,-0.2298,0.1719,-0.2222,0.1572,-0.2212,0.1976,-0.2393,0.1908,-0.2289,0.1757,-0.2323,0.1937,-0.2302,0.1729,-0.2193,0.1935,-0.2426,0.1929,-0.2278,0.174,-0.2374,0.2038,-0.237,0.1858,-0.2243,0.1946,-0.2217,0.1968,-0.2485,0.168,-0.2425,0.2002,-0.2114,0.1904,-0.2368,0.1835,-0.2225,0.1867,-0.2404,0.164,-0.2404,0.2018,-0.1967,0.1958,-0.2482,0.15,-0.2366,0.1918,-0.2459,0.1785,-0.251,0.1983,-0.1979,0.1867,-0.1335,0.1602,-0.0467,0.0614,-0.0208,0.0329,-0.0107,0.0112,-0.0045,0.006,-0.0033,0.0031,-0.0031,0.003,-0.0022,0.0018,-0.0027,0.0021,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0086,-0.0634,0.0484,-0.1819,0.1754,-0.2129,0.1552,-0.2223,0.1742,-0.2489,0.181,-0.247,0.1703,-0.2411,0.1604,-0.2367,0.1746,-0.2531,0.1624,-0.2409,0.154,-0.203,0.1773,-0.2517,0.1602,-0.2261,0.1767,-0.2269,0.1653,-0.2453,0.1654,-0.2448,0.1648,-0.2335,0.1728,-0.2561,0.1647,-0.225,0.1596,-0.2397,0.1867,-0.2591,0.1728,-0.2314,0.1618,-0.2354,0.1897,-0.2533,0.1781,-0.229,0.1633,-0.2289,0.1828,-0.2503,0.1733,-0.2453,0.1624,-0.2396,0.1694,-0.2446,0.1696,-0.2562,0.1601,-0.2424,0.1569,-0.2259,0.1762,-0.2557,0.1546,-0.2416,0.1558,-0.2065,0.179,-0.2533,0.156,-0.2303,0.1549,-0.2265,0.1716,-0.2472,0.1673,-0.2482,0.154,-0.2397,0.1726,-0.2374,0.1597,-0.2544,0.1641,-0.2366,0.1755,-0.2535,0.1618,-0.2223,0.1556,-0.2361,0.1752,-0.2519,0.1623,-0.2257,0.1531,-0.2369,0.1734,-0.2486,0.1609,-0.217,0.147,-0.2225,0.1686,-0.2449,0.1612,-0.2299,0.1474,-0.2241,0.1606,-0.2429,0.1595,-0.2434,0.1528,-0.2307,0.1455,-0.2226,0.1676,-0.2457,0.1497,-0.233,0.1569,-0.2139,0.1705,-0.2479,0.145,-0.2312,0.1562,-0.2068,0.1691,-0.2498,0.147,-0.2305,0.155,-0.1996,0.1734,-0.2478,0.1528,-0.2262,0.1757,-0.1995,0.1693,-0.2491,0.1568,-0.2287,0.1797,-0.2019,0.1725,-0.2456,0.1558,-0.2224,0.1768,-0.2062,0.1743,-0.2456,0.1556,-0.2226,0.184,-0.1965,0.1797,-0.2457,0.1575,-0.232,0.1843,-0.2045,0.1771,-0.2468,0.1613,-0.2334,0.1797,-0.2445,0.1753,-0.219,0.1528,-0.2255,0.1728,-0.2409,0.1772,-0.2172,0.1476,-0.2212,0.1729,-0.242,0.1807,-0.2205,0.1471,-0.2253,0.1742,-0.2467,0.1803,-0.2227,0.1431,-0.2357,0.1775,-0.2505,0.1824,-0.238,0.1383,-0.2014,0.1769,-0.253,0.1832,-0.2406,0.1344,-0.2094,0.1802,-0.2558,0.1709,-0.2354,0.1397,-0.2152,0.1804,-0.259,0.1772,-0.2325,0.1422,-0.2054,0.1794,-0.2577,0.1773,-0.2333,0.1408,-0.1978,0.1822,-0.258,0.1693,-0.2292,0.1413,-0.1921,0.1744,-0.2551,0.1658,-0.2286,0.1416,-0.1961,0.1792,-0.252,0.1629,-0.2294,0.1459,-0.1911,0.1803,-0.2562,0.156,-0.2368,0.1709,-0.2204,0.1765,-0.259,0.151,-0.2413,0.1677,-0.2304,0.1714,-0.255,0.1486,-0.2363,0.1664,-0.23,0.1721,-0.2527,0.1459,-0.2281,0.1612,-0.235,0.1701,-0.25,0.1454,-0.2322,0.1635,-0.2325,0.1655,-0.2485,0.1471,-0.2287,0.1638,-0.2471,0.1652,-0.2257,0.15,-0.2272,0.1607,-0.2506,0.1669,-0.2172,0.1549,-0.2207,0.1612,-0.2485,0.1663,-0.2123,0.1512,-0.2158,0.158,-0.2422,0.1684,-0.2091,0.1541,-0.2459,0.1625,-0.2209,0.1709,-0.217,0.1581,-0.2462,0.1652,-0.2206,0.1699,-0.2142,0.1579,-0.245,0.1644,-0.1586,0.1239,-0.1024,0.1472,-0.0736,0.0648,-0.0274,0.0262,-0.0156,0.0151,-0.0034,0.0045,-0.0032,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0014,-0.0023,0.0013,-0.0165,0.0161,-0.065,0.0647,-0.1749,0.1636,-0.2177,0.1494,-0.2054,0.1883,-0.2476,0.1738,-0.239,0.1603,-0.2044,0.2045,-0.2457,0.1574,-0.2303,0.1806,-0.2445,0.1775,-0.2275,0.148,-0.2001,0.1975,-0.2496,0.1618,-0.2346,0.1644,-0.2297,0.1868,-0.2336,0.1458,-0.2207,0.1847,-0.2521,0.1685,-0.2401,0.1521,-0.2164,0.1987,-0.2441,0.1506,-0.2314,0.1877,-0.2558,0.1918,-0.2433,0.1519,-0.2006,0.2002,-0.2532,0.1889,-0.2428,0.1712,-0.2401,0.1857,-0.235,0.1415,-0.2314,0.1977,-0.255,0.1922,-0.2251,0.1628,-0.242,0.1949,-0.2413,0.1727,-0.2197,0.1869,-0.2494,0.1889,-0.2207,0.1668,-0.2368,0.1918,-0.255,0.1903,-0.2305,0.157,-0.2439,0.1804,-0.245,0.1732,-0.223,0.1841,-0.2581,0.1934,-0.2185,0.1655,-0.2454,0.1913,-0.2503,0.1859,-0.2232,0.1742,-0.235,0.1911,-0.2516,0.1756,-0.2474,0.2045,-0.2042,0.2032,-0.2528,0.1752,-0.2395,0.1859,-0.2448,0.1812,-0.2345,0.196,-0.2032,0.2061,-0.2515,0.1587,-0.2425,0.1935,-0.2302,0.1869,-0.2416,0.1503,-0.2121,0.2006,-0.2522,0.1685,-0.2397,0.1922,-0.1957,0.1904,-0.2463,0.1475,-0.2339,0.1809,-0.2403,0.1805,-0.2388,0.1563,-0.1999,0.1989,-0.2516,0.1682,-0.245,0.1669,-0.2202,0.1904,-0.2402,0.1539,-0.221,0.1966,-0.2498,0.1746,-0.2438,0.1607,-0.2034,0.1971,-0.246,0.159,-0.2264,0.198,-0.2426,0.1795,-0.239,0.1559,-0.1921,0.1993,-0.2499,0.1628,-0.2358,0.1727,-0.2469,0.1896,-0.2475,0.1591,-0.2016,0.2008,-0.2507,0.1629,-0.2346,0.1839,-0.2521,0.201,-0.2209,0.1597,-0.2488,0.1982,-0.2523,0.2015,-0.2336,0.1846,-0.2533,0.2,-0.224,0.1835,-0.2494,0.2048,-0.2477,0.2019,-0.2241,0.2012,-0.2193,0.2081,-0.2518,0.172,-0.2451,0.1987,-0.2406,0.1906,-0.2406,0.2011,-0.2049,0.2052,-0.2466,0.1557,-0.2429,0.1895,-0.229,0.1895,-0.2351,0.1675,-0.2006,0.2008,-0.2461,0.1594,-0.2263,0.2017,-0.2537,0.1851,-0.2469,0.18,-0.2296,0.2,-0.2393,0.1537,-0.2095,0.2113,-0.2526,0.1712,-0.2427,0.1893,-0.2475,0.1956,-0.2563,0.1617,-0.2111,0.2108,-0.2459,0.2012,-0.2293,0.2016,-0.2547,0.2083,-0.2222,0.2017,-0.2319,0.2103,-0.1691,0.1854,-0.0798,0.0841,-0.0468,0.0592,-0.0163,0.0169,-0.0099,0.0118,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0033,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.0031,-0.004,0.0026,-0.0023,0.0027,-0.0029,0.002,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
2015 Corvette Stingray - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0002,-0.0165,0.0136,-0.0435,0.0329,-0.0697,0.1218,-0.1804,0.138,-0.1248,0.1539,-0.1435,0.1024,-0.1678,0.1558,-0.1597,0.1404,-0.1369,0.1668,-0.1982,0.1522,-0.1915,0.142,-0.1989,0.1171,-0.2089,0.1104,-0.1216,0.1378,-0.1985,0.1289,-0.1887,0.1572,-0.1502,0.1586,-0.203,0.1235,-0.2065,0.1161,-0.198,0.1001,-0.1721,0.1118,-0.2051,0.1394,-0.1887,0.1383,-0.1436,0.1486,-0.185,0.1552,-0.1953,0.1382,-0.2089,0.1141,-0.1957,0.1081,-0.1833,0.1086,-0.2098,0.1387,-0.1911,0.135,-0.1512,0.1531,-0.1838,0.162,-0.1945,0.144,-0.1268,0.1198,-0.2073,0.1017,-0.1742,0.116,-0.2116,0.1059,-0.1873,0.1423,-0.1538,0.1521,-0.1965,0.1552,-0.1916,0.1395,-0.1431,0.1163,-0.2043,0.101,-0.2049,0.1241,-0.2024,0.1019,-0.1335,0.1435,-0.1753,0.1522,-0.1967,0.1477,-0.135,0.1287,-0.1896,0.1113,-0.201,0.1141,-0.2104,0.1006,-0.1987,0.1261,-0.1352,0.1448,-0.1694,0.1522,-0.1932,0.1509,-0.1344,0.1485,-0.191,0.1057,-0.1977,0.1133,-0.2041,0.0957,-0.1903,0.1322,-0.1386,0.1446,-0.1628,0.1561,-0.1293,0.1452,-0.1895,0.1305,-0.2043,0.1079,-0.185,0.1116,-0.2032,0.1131,-0.1153,0.1432,-0.1794,0.1384,-0.1028,0.1209,-0.0862,0.1268,-0.0857,0.106,-0.0469,0.0513,-0.0331,0.0378,-0.0219,0.0208,-0.0149,0.0137,-0.0092,0.0089,-0.0054,0.0061,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0165,0.0143,-0.0406,0.0327,-0.1019,0.1259,-0.169,0.1396,-0.1381,0.1678,-0.1612,0.1054,-0.1238,0.1517,-0.165,0.1201,-0.1491,0.1638,-0.1835,0.1582,-0.1915,0.1189,-0.1903,0.1239,-0.1965,0.1087,-0.1369,0.1345,-0.1945,0.1518,-0.1786,0.1325,-0.1462,0.1503,-0.2012,0.1269,-0.1924,0.1229,-0.197,0.1121,-0.2066,0.1208,-0.1334,0.1462,-0.1806,0.1479,-0.1223,0.1501,-0.1996,0.1409,-0.186,0.1033,-0.1896,0.1196,-0.2032,0.0989,-0.1292,0.1291,-0.2004,0.1444,-0.1741,0.1491,-0.1505,0.1479,-0.1958,0.1351,-0.1915,0.1186,-0.1784,0.1172,-0.2097,0.1038,-0.1158,0.1336,-0.1952,0.1354,-0.1381,0.1465,-0.1899,0.1496,-0.1913,0.1124,-0.1951,0.1162,-0.2048,0.106,-0.1395,0.1196,-0.2075,0.1418,-0.1691,0.1508,-0.1467,0.1458,-0.1962,0.1336,-0.2004,0.1191,-0.1828,0.1162,-0.2129,0.1047,-0.1164,0.1324,-0.1893,0.1376,-0.1944,0.1434,-0.1816,0.1471,-0.191,0.1069,-0.1946,0.1139,-0.2023,0.0969,-0.1252,0.1217,-0.2005,0.1403,-0.1704,0.1542,-0.1363,0.1418,-0.1946,0.1277,-0.2023,0.1142,-0.1847,0.1113,-0.2047,0.107,-0.1174,0.1355,-0.1865,0.1431,-0.1903,0.1429,-0.1248,0.1437,-0.1938,0.1034,-0.1918,0.1176,-0.2054,0.0965,-0.1237,0.1274,-0.1985,0.1394,-0.1886,0.1514,-0.1305,0.1328,-0.1909,0.1111,-0.2029,0.1115,-0.1944,0.104,-0.2117,0.1166,-0.1227,0.14,-0.1725,0.1528,-0.2003,0.1443,-0.1311,0.1427,-0.204,0.0972,-0.1899,0.1193,-0.212,0.0968,-0.1263,0.1345,-0.2025,0.1476,-0.1937,0.1566,-0.1344,0.1337,-0.192,0.1099,-0.1975,0.1171,-0.2026,0.1026,-0.2135,0.129,-0.1332,0.1489,-0.1815,0.1588,-0.1967,0.1414,-0.1215,0.1198,-0.2117,0.0864,-0.1955,0.1164,-0.2049,0.1057,-0.1038,0.1028,-0.086,0.1123,-0.0525,0.0928,-0.0476,0.053,-0.0324,0.0338,-0.0237,0.029,-0.0169,0.0177,-0.0091,0.0135,-0.0056,0.0053,-0.0037,0.0029,-0.0031,0.0024,-0.0027,0.0028,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.0169,0.0077,-0.0431,0.0316,-0.0694,0.1186,-0.1781,0.1434,-0.1433,0.1473,-0.1613,0.1046,-0.173,0.1492,-0.1734,0.1237,-0.1367,0.1573,-0.1866,0.1635,-0.1945,0.137,-0.1389,0.1189,-0.1958,0.1099,-0.1145,0.1371,-0.195,0.123,-0.1826,0.1474,-0.1341,0.1535,-0.2033,0.1266,-0.2026,0.1123,-0.1847,0.1186,-0.1623,0.1133,-0.2122,0.14,-0.1836,0.142,-0.1304,0.1385,-0.1985,0.1507,-0.1984,0.1171,-0.1613,0.1223,-0.2055,0.1075,-0.1108,0.1369,-0.1958,0.136,-0.1942,0.1415,-0.1239,0.1569,-0.1962,0.111,-0.1848,0.12,-0.2064,0.1082,-0.1118,0.1417,-0.1958,0.1485,-0.1966,0.1594,-0.1314,0.1256,-0.1937,0.1143,-0.1872,0.1241,-0.2047,0.1103,-0.1972,0.1443,-0.1499,0.1502,-0.2004,0.1617,-0.2012,0.1271,-0.1605,0.1228,-0.1902,0.0973,-0.2129,0.1341,-0.2035,0.1426,-0.1434,0.1491,-0.1947,0.1599,-0.2047,0.1298,-0.1402,0.1187,-0.206,0.0948,-0.1465,0.1291,-0.2159,0.1139,-0.1619,0.1481,-0.1746,0.1536,-0.2068,0.1402,-0.2044,0.1167,-0.1934,0.1199,-0.1537,0.1161,-0.2192,0.1427,-0.1885,0.1322,-0.1415,0.1437,-0.2014,0.1486,-0.2004,0.1189,-0.1806,0.1243,-0.2221,0.1009,-0.1223,0.1354,-0.2012,0.1353,-0.1458,0.1432,-0.1984,0.1579,-0.1943,0.1212,-0.1883,0.1285,-0.2158,0.1197,-0.1199,0.1298,-0.2139,0.1422,-0.1851,0.1436,-0.1416,0.1584,-0.1974,0.1361,-0.1865,0.1304,-0.2065,0.1308,-0.2178,0.1258,-0.1333,0.1454,-0.1747,0.1574,-0.1444,0.1463,-0.2058,0.1501,-0.1935,0.1029,-0.2028,0.1374,-0.222,0.1173,-0.1343,0.1424,-0.172,0.1519,-0.2065,0.1446,-0.131,0.1525,-0.1983,0.1064,-0.1962,0.1335,-0.2232,0.1173,-0.19,0.1422,-0.1503,0.1489,-0.2032,0.1626,-0.1343,0.1339,-0.1948,0.1364,-0.1685,0.1021,-0.2153,0.1247,-0.1943,0.137,-0.1543,0.1466,-0.1971,0.1644,-0.1909,0.1322,-0.1689,0.1394,-0.168,0.1035,-0.2147,0.1414,-0.1946,0.1482,-0.1601,0.144,-0.1971,0.1654,-0.195,0.1342,-0.1627,0.1385,-0.2138,0.1273,-0.1185,0.1396,-0.1991,0.1302,-0.1082,0.1266,-0.0943,0.1147,-0.0751,0.1173,-0.0571,0.0586,-0.036,0.0396,-0.0221,0.0258,-0.0169,0.0146,-0.0102,0.0143,-0.0058,0.0072,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0208,0.0181,-0.0526,0.0405,-0.0902,0.1563,-0.2142,0.1586,-0.168,0.1869,-0.1703,0.1352,-0.1869,0.1825,-0.198,0.1444,-0.1906,0.1956,-0.188,0.1793,-0.2236,0.1851,-0.2127,0.1534,-0.1783,0.1294,-0.2249,0.1134,-0.2291,0.119,-0.1987,0.1317,-0.1496,0.1382,-0.1212,0.1137,-0.0648,0.0927,-0.0459,0.0493,-0.0255,0.0365,-0.0245,0.0238,-0.0147,0.0171,-0.0065,0.0134,-0.0057,0.006,-0.0044,0.0051,-0.0041,0.0033,-0.0023,0.0029,-0.0023,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0015,-0.0215,0.0216,-0.0824,0.06,-0.1359,0.1609,-0.1942,0.213,-0.1936,0.1862,-0.1742,0.1758,-0.1865,0.1465,-0.1917,0.173,-0.2004,0.1581,-0.1872,0.1942,-0.1939,0.171,-0.2119,0.1354,-0.2019,0.1408,-0.1734,0.1334,-0.2258,0.1037,-0.2279,0.117,-0.2371,0.1161,-0.1266,0.1475,-0.2135,0.175,-0.197,0.1725,-0.1514,0.1848,-0.2279,0.1759,-0.2151,0.1653,-0.2335,0.1353,-0.2118,0.1206,-0.2274,0.0959,-0.234,0.1237,-0.2351,0.1182,-0.1432,0.1554,-0.2147,0.1673,-0.1981,0.1721,-0.1801,0.1696,-0.2207,0.1681,-0.2177,0.1557,-0.2258,0.1342,-0.1864,0.1203,-0.1625,0.1254,-0.115,0.1278,-0.0642,0.086,-0.0384,0.0437,-0.0446,0.0417,-0.0318,0.0248,-0.0114,0.0186,-0.0074,0.0127,-0.0041,0.0067,-0.0043,0.0042,-0.0027,0.0032,-0.0026,0.0017,-0.0013,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0023,0.0069,-0.0208,0.0211,-0.0789,0.0688,-0.1613,0.1597,-0.1955,0.216,-0.1949,0.1867,-0.1666,0.1659,-0.2028,0.1532,-0.1405,0.1939,-0.2206,0.1729,-0.2117,0.2057,-0.1355,0.1689,-0.2249,0.141,-0.2416,0.1315,-0.1977,0.1246,-0.2224,0.1134,-0.2307,0.1497,-0.2371,0.1349,-0.2251,0.1855,-0.1689,0.1929,-0.2205,0.1743,-0.2288,0.1627,-0.146,0.1434,-0.2497,0.1184,-0.2322,0.1149,-0.2346,0.1106,-0.1773,0.1295,-0.2354,0.1643,-0.2397,0.1501,-0.2102,0.1834,-0.1827,0.1882,-0.2326,0.1819,-0.2206,0.1583,-0.1507,0.138,-0.2472,0.1281,-0.2403,0.1099,-0.2369,0.1068,-0.1974,0.1137,-0.2427,0.1578,-0.2424,0.1451,-0.2222,0.1794,-0.1739,0.1837,-0.225,0.1788,-0.2244,0.1568,-0.196,0.1411,-0.2576,0.1159,-0.2296,0.1201,-0.2475,0.1299,-0.1575,0.1395,-0.2544,0.1687,-0.2409,0.1502,-0.1997,0.1785,-0.1854,0.1607,-0.1383,0.1451,-0.0857,0.1355,-0.0802,0.0699,-0.0659,0.0549,-0.0382,0.0372,-0.0241,0.0237,-0.0108,0.0191,-0.0087,0.0071,-0.005,0.0056,-0.004,0.005,-0.0039,0.0037,-0.002,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0064,-0.0058,0.0084,-0.0278,0.053,-0.0374,0.0543,-0.0681,0.1272,-0.0542,0.143,-0.1609,0.1772,-0.2195,0.1764,-0.1752,0.2479,-0.2011,0.2248,-0.1892,0.1704,-0.1753,0.2457,-0.2196,0.1831,-0.2778,0.2868,-0.1746,0.2864,-0.1908,0.1768,-0.2556,0.2322,-0.2391,0.2788,-0.1876,0.176,-0.1821,0.2586,-0.242,0.223,-0.2274,0.1931,-0.1378,0.2609,-0.2288,0.2385,-0.2402,0.2644,-0.1788,0.2349,-0.2153,0.2136,-0.238,0.2609,-0.1745,0.2895,-0.1883,0.2217,-0.196,0.2616,-0.2399,0.2446,-0.1941,0.1208,-0.1251,0.127,-0.1359,0.1147,-0.1247,0.0593,-0.0664,0.045,-0.0533,0.0385,-0.0449,0.0243,-0.0211,0.0323,-0.0309,0.036,-0.0129,0.0149,-0.0169,0.014,-0.0066,0.0091,-0.0087,0.0123,-0.0133,0.0159,-0.0042,0.0067,-0.0143,0.0092,-0.0077,0.0057,-0.0048,0.0058,-0.0031,0.0033,-0.0022,0.0012,-0.0036,0.0032,-0.0021,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0045,-0.0057,0.0034,-0.0052,0.0043,-0.0005,0.009,-0.0181,0.0249,-0.0403,0.0448,-0.0546,0.0738,-0.053,0.1717,-0.1043,0.1244,-0.1907,0.2263,-0.1834,0.218,-0.1536,0.1258,-0.1675,0.2571,-0.1962,0.2724,-0.2182,0.2381,-0.1756,0.2398,-0.2412,0.2521,-0.2511,0.2746,-0.1641,0.2997,-0.1714,0.1732,-0.2703,0.244,-0.1568,0.2782,-0.1867,0.2679,-0.1697,0.2087,-0.2267,0.2495,-0.221,0.1852,-0.1727,0.2882,-0.2046,0.2245,-0.2385,0.1772,-0.1952,0.2169,-0.1749,0.1917,-0.2473,0.2494,-0.2129,0.2827,-0.2061,0.2319,-0.2082,0.2651,-0.1592,0.2775,-0.2534,0.2601,-0.1499,0.2715,-0.178,0.1286,-0.1495,0.0913,-0.1081,0.0737,-0.0546,0.0741,-0.0913,0.0386,-0.0395,0.0386,-0.0368,0.0374,-0.0454,0.0329,-0.0428,0.0176,-0.0181,0.0187,-0.0198,0.0141,-0.014,0.0126,-0.0125,0.0148,-0.0187,0.0172,-0.0157,0.0103,-0.015,0.0092,-0.0071,0.0054,-0.0066,0.0063,-0.0039,0.0066,-0.0046,0.0044,-0.0038,0.0046,-0.0013,0.0015,-0.002,0.002,-0.0021,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0047,-0.0024,0.0044,-0.0049,0.0063,-0.006,0.0074,-0.006,0.0053,-0.0063,0.0038,-0.0066,0.0119,-0.0065,0.0316,-0.046,0.0436,-0.0657,0.076,-0.0571,0.1283,-0.152,0.1369,-0.0936,0.2231,-0.2146,0.2782,-0.1981,0.2913,-0.1448,0.2721,-0.1609,0.1579,-0.2326,0.2352,-0.16,0.3125,-0.1946,0.2989,-0.175,0.223,-0.2275,0.2479,-0.2379,0.1722,-0.1479,0.3051,-0.1954,0.2294,-0.2474,0.1998,-0.1824,0.2671,-0.1862,0.2469,-0.2343,0.2597,-0.1924,0.2919,-0.2208,0.2659,-0.214,0.231,-0.179,0.2662,-0.2391,0.276,-0.1584,0.2939,-0.1663,0.2764,-0.2593,0.2243,-0.1859,0.3008,-0.1779,0.2824,-0.2004,0.1977,-0.191,0.2667,-0.2274,0.1544,-0.1272,0.1114,-0.1255,0.1181,-0.1287,0.0631,-0.0771,0.0295,-0.0294,0.0391,-0.0365,0.0287,-0.0283,0.0311,-0.0228,0.024,-0.0265,0.0238,-0.0199,0.0094,-0.019,0.0106,-0.0137,0.0096,-0.0104,0.0101,-0.0104,0.005,-0.0082,0.006,-0.006,0.004,-0.0044,0.0025,-0.0025,0.002,-0.0032,0.0021,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn beep, interior perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۹ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم