مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Corvette Stingray 2015 ساعت ...

2015 Corvette Stingray - short horn بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینcorvetteStingrayوسیله نقلیه
[-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0208,0.0181,-0.0526,0.0405,-0.0902,0.1563,-0.2142,0.1586,-0.168,0.1869,-0.1703,0.1352,-0.1869,0.1825,-0.198,0.1444,-0.1906,0.1956,-0.188,0.1793,-0.2236,0.1851,-0.2127,0.1534,-0.1783,0.1294,-0.2249,0.1134,-0.2291,0.119,-0.1987,0.1317,-0.1496,0.1382,-0.1212,0.1137,-0.0648,0.0927,-0.0459,0.0493,-0.0255,0.0365,-0.0245,0.0238,-0.0147,0.0171,-0.0065,0.0134,-0.0057,0.006,-0.0044,0.0051,-0.0041,0.0033,-0.0023,0.0029,-0.0023,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0015,-0.0215,0.0216,-0.0824,0.06,-0.1359,0.1609,-0.1942,0.213,-0.1936,0.1862,-0.1742,0.1758,-0.1865,0.1465,-0.1917,0.173,-0.2004,0.1581,-0.1872,0.1942,-0.1939,0.171,-0.2119,0.1354,-0.2019,0.1408,-0.1734,0.1334,-0.2258,0.1037,-0.2279,0.117,-0.2371,0.1161,-0.1266,0.1475,-0.2135,0.175,-0.197,0.1725,-0.1514,0.1848,-0.2279,0.1759,-0.2151,0.1653,-0.2335,0.1353,-0.2118,0.1206,-0.2274,0.0959,-0.234,0.1237,-0.2351,0.1182,-0.1432,0.1554,-0.2147,0.1673,-0.1981,0.1721,-0.1801,0.1696,-0.2207,0.1681,-0.2177,0.1557,-0.2258,0.1342,-0.1864,0.1203,-0.1625,0.1254,-0.115,0.1278,-0.0642,0.086,-0.0384,0.0437,-0.0446,0.0417,-0.0318,0.0248,-0.0114,0.0186,-0.0074,0.0127,-0.0041,0.0067,-0.0043,0.0042,-0.0027,0.0032,-0.0026,0.0017,-0.0013,0.0021,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0023,0.0069,-0.0208,0.0211,-0.0789,0.0688,-0.1613,0.1597,-0.1955,0.216,-0.1949,0.1867,-0.1666,0.1659,-0.2028,0.1532,-0.1405,0.1939,-0.2206,0.1729,-0.2117,0.2057,-0.1355,0.1689,-0.2249,0.141,-0.2416,0.1315,-0.1977,0.1246,-0.2224,0.1134,-0.2307,0.1497,-0.2371,0.1349,-0.2251,0.1855,-0.1689,0.1929,-0.2205,0.1743,-0.2288,0.1627,-0.146,0.1434,-0.2497,0.1184,-0.2322,0.1149,-0.2346,0.1106,-0.1773,0.1295,-0.2354,0.1643,-0.2397,0.1501,-0.2102,0.1834,-0.1827,0.1882,-0.2326,0.1819,-0.2206,0.1583,-0.1507,0.138,-0.2472,0.1281,-0.2403,0.1099,-0.2369,0.1068,-0.1974,0.1137,-0.2427,0.1578,-0.2424,0.1451,-0.2222,0.1794,-0.1739,0.1837,-0.225,0.1788,-0.2244,0.1568,-0.196,0.1411,-0.2576,0.1159,-0.2296,0.1201,-0.2475,0.1299,-0.1575,0.1395,-0.2544,0.1687,-0.2409,0.1502,-0.1997,0.1785,-0.1854,0.1607,-0.1383,0.1451,-0.0857,0.1355,-0.0802,0.0699,-0.0659,0.0549,-0.0382,0.0372,-0.0241,0.0237,-0.0108,0.0191,-0.0087,0.0071,-0.005,0.0056,-0.004,0.005,-0.0039,0.0037,-0.002,0.0029,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری