مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Corvette Stingray 2015 ساعت ...

2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینcorvetteStingrayوسیله نقلیه
[-0.0005,0.001,-0.0015,0.0003,-0.0166,0.0162,-0.0475,0.0353,-0.0892,0.1157,-0.1732,0.1266,-0.1381,0.1429,-0.1485,0.0985,-0.0986,0.1562,-0.1556,0.124,-0.1461,0.1619,-0.1851,0.1493,-0.1924,0.1194,-0.191,0.1172,-0.1337,0.1138,-0.1195,0.1246,-0.0954,0.1168,-0.0599,0.0723,-0.0356,0.0373,-0.025,0.0312,-0.0239,0.0204,-0.011,0.0143,-0.0057,0.0099,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.0031,-0.0031,0.003,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0006,0.002,-0.0015,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0163,0.0085,-0.0336,0.027,-0.0759,0.1222,-0.1479,0.1198,-0.121,0.1864,-0.1767,0.1323,-0.1679,0.1515,-0.1438,0.1264,-0.172,0.0956,-0.1168,0.1376,-0.1917,0.1127,-0.1699,0.1612,-0.1311,0.1505,-0.1962,0.1358,-0.118,0.1319,-0.0822,0.1168,-0.0714,0.1253,-0.0565,0.0575,-0.0347,0.0369,-0.0243,0.0193,-0.0102,0.0157,-0.0073,0.0074,-0.0032,0.0044,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0028,0.0059,-0.031,0.0411,-0.0805,0.092,-0.1409,0.1454,-0.1405,0.1548,-0.1691,0.1338,-0.1214,0.1258,-0.172,0.0943,-0.1801,0.1532,-0.1452,0.1507,-0.1777,0.1285,-0.1896,0.1291,-0.1185,0.1271,-0.1899,0.1122,-0.1784,0.1149,-0.1789,0.1296,-0.1162,0.1304,-0.0919,0.1147,-0.0644,0.0975,-0.0468,0.0423,-0.0295,0.0419,-0.0199,0.0267,-0.011,0.0206,-0.0071,0.0114,-0.0031,0.0038,-0.0051,0.004,-0.0039,0.003,-0.0035,0.0018,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0028,-0.0026,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.002,-0.0016,0.002,-0.0012,0.001,-0.001,0.0017,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0165,0.0188,-0.0726,0.0418,-0.1098,0.0958,-0.1348,0.1568,-0.1438,0.1206,-0.1049,0.1467,-0.1707,0.1293,-0.1723,0.1293,-0.1407,0.1114,-0.1712,0.1066,-0.1245,0.1192,-0.192,0.1026,-0.1953,0.1465,-0.1483,0.1479,-0.1815,0.1296,-0.1095,0.1335,-0.0931,0.1092,-0.0706,0.1343,-0.0614,0.0569,-0.0346,0.0399,-0.0219,0.0213,-0.0123,0.0163,-0.0052,0.0101,-0.0032,0.0059,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0028,-0.0024,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0153,0.0081,-0.0259,0.0292,-0.0737,0.1045,-0.1412,0.1384,-0.125,0.1677,-0.1448,0.1431,-0.1613,0.1454,-0.0911,0.1312,-0.1749,0.1052,-0.1703,0.1006,-0.1674,0.0863,-0.1768,0.1172,-0.1143,0.1429,-0.1726,0.152,-0.158,0.1388,-0.1135,0.1417,-0.1728,0.1296,-0.1742,0.1212,-0.1091,0.1071,-0.195,0.1008,-0.1751,0.0987,-0.1735,0.0965,-0.1893,0.1198,-0.1161,0.1485,-0.1771,0.1521,-0.164,0.1416,-0.1054,0.1442,-0.1441,0.1635,-0.0988,0.1145,-0.0753,0.0808,-0.0453,0.059,-0.0386,0.0498,-0.022,0.0283,-0.0167,0.0166,-0.0079,0.0107,-0.0056,0.0051,-0.0044,0.0048,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0015,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0166,0.0173,-0.0412,0.0307,-0.106,0.1298,-0.1565,0.1217,-0.1398,0.1687,-0.1651,0.1126,-0.1412,0.1329,-0.1669,0.1112,-0.1678,0.1642,-0.1413,0.1631,-0.1691,0.1372,-0.107,0.1198,-0.0889,0.1126,-0.0668,0.1265,-0.0578,0.0569,-0.0334,0.0335,-0.0246,0.0292,-0.0124,0.0163,-0.0103,0.0084,-0.0041,0.0094,-0.0033,0.0032,-0.0045,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0005,-0.001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری