مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای Corvette Stingray 2015 ساعت ...

2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینcorvetteStingrayوسیله نقلیه
[-0.0007,0.0002,-0.0165,0.0136,-0.0435,0.0329,-0.0697,0.1218,-0.1804,0.138,-0.1248,0.1539,-0.1435,0.1024,-0.1678,0.1558,-0.1597,0.1404,-0.1369,0.1668,-0.1982,0.1522,-0.1915,0.142,-0.1989,0.1171,-0.2089,0.1104,-0.1216,0.1378,-0.1985,0.1289,-0.1887,0.1572,-0.1502,0.1586,-0.203,0.1235,-0.2065,0.1161,-0.198,0.1001,-0.1721,0.1118,-0.2051,0.1394,-0.1887,0.1383,-0.1436,0.1486,-0.185,0.1552,-0.1953,0.1382,-0.2089,0.1141,-0.1957,0.1081,-0.1833,0.1086,-0.2098,0.1387,-0.1911,0.135,-0.1512,0.1531,-0.1838,0.162,-0.1945,0.144,-0.1268,0.1198,-0.2073,0.1017,-0.1742,0.116,-0.2116,0.1059,-0.1873,0.1423,-0.1538,0.1521,-0.1965,0.1552,-0.1916,0.1395,-0.1431,0.1163,-0.2043,0.101,-0.2049,0.1241,-0.2024,0.1019,-0.1335,0.1435,-0.1753,0.1522,-0.1967,0.1477,-0.135,0.1287,-0.1896,0.1113,-0.201,0.1141,-0.2104,0.1006,-0.1987,0.1261,-0.1352,0.1448,-0.1694,0.1522,-0.1932,0.1509,-0.1344,0.1485,-0.191,0.1057,-0.1977,0.1133,-0.2041,0.0957,-0.1903,0.1322,-0.1386,0.1446,-0.1628,0.1561,-0.1293,0.1452,-0.1895,0.1305,-0.2043,0.1079,-0.185,0.1116,-0.2032,0.1131,-0.1153,0.1432,-0.1794,0.1384,-0.1028,0.1209,-0.0862,0.1268,-0.0857,0.106,-0.0469,0.0513,-0.0331,0.0378,-0.0219,0.0208,-0.0149,0.0137,-0.0092,0.0089,-0.0054,0.0061,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0165,0.0143,-0.0406,0.0327,-0.1019,0.1259,-0.169,0.1396,-0.1381,0.1678,-0.1612,0.1054,-0.1238,0.1517,-0.165,0.1201,-0.1491,0.1638,-0.1835,0.1582,-0.1915,0.1189,-0.1903,0.1239,-0.1965,0.1087,-0.1369,0.1345,-0.1945,0.1518,-0.1786,0.1325,-0.1462,0.1503,-0.2012,0.1269,-0.1924,0.1229,-0.197,0.1121,-0.2066,0.1208,-0.1334,0.1462,-0.1806,0.1479,-0.1223,0.1501,-0.1996,0.1409,-0.186,0.1033,-0.1896,0.1196,-0.2032,0.0989,-0.1292,0.1291,-0.2004,0.1444,-0.1741,0.1491,-0.1505,0.1479,-0.1958,0.1351,-0.1915,0.1186,-0.1784,0.1172,-0.2097,0.1038,-0.1158,0.1336,-0.1952,0.1354,-0.1381,0.1465,-0.1899,0.1496,-0.1913,0.1124,-0.1951,0.1162,-0.2048,0.106,-0.1395,0.1196,-0.2075,0.1418,-0.1691,0.1508,-0.1467,0.1458,-0.1962,0.1336,-0.2004,0.1191,-0.1828,0.1162,-0.2129,0.1047,-0.1164,0.1324,-0.1893,0.1376,-0.1944,0.1434,-0.1816,0.1471,-0.191,0.1069,-0.1946,0.1139,-0.2023,0.0969,-0.1252,0.1217,-0.2005,0.1403,-0.1704,0.1542,-0.1363,0.1418,-0.1946,0.1277,-0.2023,0.1142,-0.1847,0.1113,-0.2047,0.107,-0.1174,0.1355,-0.1865,0.1431,-0.1903,0.1429,-0.1248,0.1437,-0.1938,0.1034,-0.1918,0.1176,-0.2054,0.0965,-0.1237,0.1274,-0.1985,0.1394,-0.1886,0.1514,-0.1305,0.1328,-0.1909,0.1111,-0.2029,0.1115,-0.1944,0.104,-0.2117,0.1166,-0.1227,0.14,-0.1725,0.1528,-0.2003,0.1443,-0.1311,0.1427,-0.204,0.0972,-0.1899,0.1193,-0.212,0.0968,-0.1263,0.1345,-0.2025,0.1476,-0.1937,0.1566,-0.1344,0.1337,-0.192,0.1099,-0.1975,0.1171,-0.2026,0.1026,-0.2135,0.129,-0.1332,0.1489,-0.1815,0.1588,-0.1967,0.1414,-0.1215,0.1198,-0.2117,0.0864,-0.1955,0.1164,-0.2049,0.1057,-0.1038,0.1028,-0.086,0.1123,-0.0525,0.0928,-0.0476,0.053,-0.0324,0.0338,-0.0237,0.029,-0.0169,0.0177,-0.0091,0.0135,-0.0056,0.0053,-0.0037,0.0029,-0.0031,0.0024,-0.0027,0.0028,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.0169,0.0077,-0.0431,0.0316,-0.0694,0.1186,-0.1781,0.1434,-0.1433,0.1473,-0.1613,0.1046,-0.173,0.1492,-0.1734,0.1237,-0.1367,0.1573,-0.1866,0.1635,-0.1945,0.137,-0.1389,0.1189,-0.1958,0.1099,-0.1145,0.1371,-0.195,0.123,-0.1826,0.1474,-0.1341,0.1535,-0.2033,0.1266,-0.2026,0.1123,-0.1847,0.1186,-0.1623,0.1133,-0.2122,0.14,-0.1836,0.142,-0.1304,0.1385,-0.1985,0.1507,-0.1984,0.1171,-0.1613,0.1223,-0.2055,0.1075,-0.1108,0.1369,-0.1958,0.136,-0.1942,0.1415,-0.1239,0.1569,-0.1962,0.111,-0.1848,0.12,-0.2064,0.1082,-0.1118,0.1417,-0.1958,0.1485,-0.1966,0.1594,-0.1314,0.1256,-0.1937,0.1143,-0.1872,0.1241,-0.2047,0.1103,-0.1972,0.1443,-0.1499,0.1502,-0.2004,0.1617,-0.2012,0.1271,-0.1605,0.1228,-0.1902,0.0973,-0.2129,0.1341,-0.2035,0.1426,-0.1434,0.1491,-0.1947,0.1599,-0.2047,0.1298,-0.1402,0.1187,-0.206,0.0948,-0.1465,0.1291,-0.2159,0.1139,-0.1619,0.1481,-0.1746,0.1536,-0.2068,0.1402,-0.2044,0.1167,-0.1934,0.1199,-0.1537,0.1161,-0.2192,0.1427,-0.1885,0.1322,-0.1415,0.1437,-0.2014,0.1486,-0.2004,0.1189,-0.1806,0.1243,-0.2221,0.1009,-0.1223,0.1354,-0.2012,0.1353,-0.1458,0.1432,-0.1984,0.1579,-0.1943,0.1212,-0.1883,0.1285,-0.2158,0.1197,-0.1199,0.1298,-0.2139,0.1422,-0.1851,0.1436,-0.1416,0.1584,-0.1974,0.1361,-0.1865,0.1304,-0.2065,0.1308,-0.2178,0.1258,-0.1333,0.1454,-0.1747,0.1574,-0.1444,0.1463,-0.2058,0.1501,-0.1935,0.1029,-0.2028,0.1374,-0.222,0.1173,-0.1343,0.1424,-0.172,0.1519,-0.2065,0.1446,-0.131,0.1525,-0.1983,0.1064,-0.1962,0.1335,-0.2232,0.1173,-0.19,0.1422,-0.1503,0.1489,-0.2032,0.1626,-0.1343,0.1339,-0.1948,0.1364,-0.1685,0.1021,-0.2153,0.1247,-0.1943,0.137,-0.1543,0.1466,-0.1971,0.1644,-0.1909,0.1322,-0.1689,0.1394,-0.168,0.1035,-0.2147,0.1414,-0.1946,0.1482,-0.1601,0.144,-0.1971,0.1654,-0.195,0.1342,-0.1627,0.1385,-0.2138,0.1273,-0.1185,0.1396,-0.1991,0.1302,-0.1082,0.1266,-0.0943,0.1147,-0.0751,0.1173,-0.0571,0.0586,-0.036,0.0396,-0.0221,0.0258,-0.0169,0.0146,-0.0102,0.0143,-0.0058,0.0072,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2015 Corvette Stingray - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری