مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای پولادی دست زدن به ...

پولادی handling - پولادی پیچ تخلیه 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهcrossbowboltunload
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0079,0.0075,-0.0049,0.0056,-0.003,0.0047,-0.0032,0.0034,-0.0022,0.0028,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.001,0.0018,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0006,0.001,-0.0003,0.001,0,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0018,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0033,0.0025,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0045,0.005,-0.0115,0.0081,-0.0112,0.0069,-0.01,0.0037,-0.0043,0.005,-0.0057,0.0032,-0.003,0.0027,0.0004,0.0021,-0.001,0.0018,-0.0007,0.002,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0005,-0.0049,0.0042,-0.0029,0.0021,-0.0035,0.0031,-0.0031,0.0037,-0.0022,0.0031,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0022,-0.0014,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0011,0,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0027,0.002,-0.0029,0.0034,-0.0024,0.0029,-0.001,0.003,-0.0008,0.0041,-0.0028,0.0023,-0.0045,0.002,-0.0034,0.0014,-0.0017,0.0047,-0.0023,0.0038,-0.0013,0.0031,-0.0068,0.0003,-0.0022,0.0045,-0.002,0.0052,-0.0053,0.0036,-0.0037,0.0032,-0.0031,0.0041,-0.0172,0.0089,-0.0155,0.0165,-0.0233,0.03,-0.0322,0.0225,-0.0391,0.0199,-0.0272,0.0199,-0.0236,0.0116,-0.0158,0.023,-0.0245,0.0275,-0.0179,0.0303,-0.022,0.0341,-0.0181,0.0158,-0.0175,0.0237,-0.0202,0.0268,-0.0264,0.0327,-0.0481,0.0178,-0.0322,0.0228,-0.0325,0.0248,-0.0305,0.0211,-0.022,0.0104,-0.0242,0.0219,-0.0224,0.0243,-0.0139,0.0199,-0.0229,0.0165,-0.0156,0.0261,-0.0163,0.0094,-0.0429,0.0436,-0.0688,0.0325,-0.0504,0.0409,-0.0224,0.0392,-0.0212,0.0241,-0.0293,0.0148,-0.0037,0.0443,-0.021,0.0211,-0.0469,0.0159,-0.028,0.0191,-0.0238,0.0185,-0.004,0.0164,-0.0158,0.0119,-0.0129,0.0091,-0.001,0.0069,-0.0071,0.0052,-0.0026,0.0103,-0.0062,0.0138,-0.0045,0.0071,-0.0016,0.0107,-0.0074,0.0034,-0.0059,0.0065,-0.0005,0.0117,-0.0044,0.0057,-0.0035,0.0059,-0.0041,0.0068,-0.0034,0.0071,-0.004,0.0069,-0.0046,0.0049,-0.0031,0.0061,-0.0033,0.005,-0.0046,0.0064,-0.0029,0.0044,-0.0121,0.008,-0.0167,0.0089,-0.0201,0.0151,-0.024,0.0133,-0.0116,0.0081,-0.0137,0.0074,-0.0163,0.0145,-0.0203,0.0144,-0.0131,0.0117,-0.0134,0.0095,-0.022,0.0157,-0.0133,0.015,-0.0128,0.0122,-0.0098,0.0121,-0.0156,0.0113,-0.0132,0.0124,-0.0113,0.0112,-0.0123,0.0089,-0.0167,0.009,-0.0114,0.0127,-0.0116,0.0091,-0.0079,0.0106,-0.0101,0.0101,-0.0041,0.0092,-0.0042,0.0093,-0.0051,0.0081,-0.0036,0.0061,-0.0112,0.0065,-0.0039,0.011,-0.0038,0.0059,-0.0057,0.0056,-0.0037,0.0077,-0.0047,0.0054,-0.0035,0.0064,-0.0042,0.0059,-0.0061,0.0033,-0.0028,0.0084,-0.0031,0.0097,-0.0037,0.0085,-0.001,0.0095,-0.0082,0.0059,-0.0091,0.0082,-0.0075,0.008,-0.0055,0.0098,-0.0028,0.0062,-0.0062,0.0084,-0.0079,0.0068,-0.0033,0.006,-0.0058,0.0052,-0.0099,0.0062,-0.0037,0.0062,-0.004,0.0045,-0.0075,0.0063,-0.0052,0.0057,-0.0074,0.0056,-0.0097,0.0046,-0.0066,0.0046,-0.0072,0.0074,-0.0078,0.0058,-0.0073,0.0058,-0.0051,0.0062,-0.0101,0.004,-0.0034,0.0073,-0.0048,0.0062,-0.0096,0.0037,-0.004,0.011,-0.0067,0.0061,-0.0055,0.0084,-0.0066,0.0061,-0.0089,0.0046,-0.0045,0.0089,-0.0054,0.0051,-0.0057,0.0056,-0.0061,0.0088,-0.0087,0.0075,-0.0033,0.0051,-0.0086,0.0046,-0.0062,0.0077,-0.0055,0.0076,-0.0083,0.0045,-0.0099,0.0069,-0.0131,0.0077,-0.0078,0.006,-0.0024,0.0066,-0.0065,0.0069,-0.009,0.0075,-0.0088,0.0127,-0.0081,0.0091,-0.0054,0.0079,-0.0087,0.0039,-0.0099,0.0116,-0.003,0.0068,-0.0084,0.0062,-0.0086,0.0108,-0.0098,0.0098,-0.0079,0.014,-0.0109,0.0125,-0.0097,0.0061,-0.0082,0.0112,-0.0131,0.0085,-0.0055,0.0072,-0.0098,0.0082,-0.0092,0.009,-0.0119,0.0087,-0.0105,0.0106,-0.0087,0.0119,-0.0101,0.0062,-0.0148,0.01,-0.0096,0.0109,-0.0108,0.0113,-0.0097,0.0105,-0.0093,0.0096,-0.0101,0.007,-0.0083,0.0123,-0.0145,0.0131,-0.0106,0.009,-0.012,0.0141,-0.012,0.0113,-0.0071,0.011,-0.012,0.0028,-0.0058,0.0112,-0.0131,0.0057,-0.0103,0.0091,-0.0084,0.0132,-0.0086,0.0096,-0.0073,0.0151,-0.0083,0.0098,-0.0083,0.0097,-0.0075,0.0055,-0.0063,0.0102,-0.0073,0.0067,-0.0113,0.0106,-0.0065,0.0048,-0.009,0.0115,-0.0079,0.0104,-0.006,0.0057,-0.0104,0.0099,-0.0129,0.0112,-0.0024,0.0083,-0.0138,0.0104,-0.0111,0.0109,-0.0061,0.0082,-0.0203,0.0102,-0.0131,0.012,-0.0072,0.0105,-0.0138,0.0068,-0.0079,0.0103,-0.0135,0.0084,-0.011,0.0163,-0.012,0.0137,-0.012,0.0121,-0.0143,0.0135,-0.0174,0.0162,-0.0082,0.0083,-0.0101,0.0108,-0.0203,0.0104,-0.0084,0.0097,-0.0093,0.0077,-0.0082,0.0074,-0.015,0.0123,-0.0144,0.0108,-0.011,0.0053,-0.0123,0.0102,-0.0135,0.0099,-0.005,0.008,-0.0068,0.0122,-0.0104,0.0118,-0.01,0.0134,-0.015,0.0119,-0.0153,0.0171,-0.0145,0.0123,-0.0111,0.0129,-0.0065,0.0104,-0.0116,0.0111,-0.0156,0.0112,-0.0081,0.0188,-0.02,0.0098,-0.0028,0.0137,-0.0092,0.0041,-0.0176,0.0179,-0.0132,0.0104,-0.0095,0.0099,-0.0111,0.0119,-0.0202,0.0171,-0.0189,0.0098,-0.0148,0.0128,-0.0105,0.0126,-0.0142,0.0169,-0.0161,0.0113,-0.0117,0.0142,-0.0082,0.0099,-0.0162,0.0175,-0.0114,0.0112,-0.0138,0.0248,-0.0122,0.0237,-0.0116,0.0116,-0.0223,0.0113,-0.0114,0.0176,-0.0112,0.0098,-0.0091,0.0106,-0.0135,0.0105,-0.0168,0.0138,-0.0148,0.0222,-0.0149,0.0161,-0.0193,0.0164,-0.015,0.0247,-0.0123,0.0206,-0.0147,0.015,-0.0096,0.0141,-0.0174,0.0186,-0.0122,0.015,-0.0211,0.0134,-0.0181,0.0138,-0.0208,0.0225,-0.0167,0.0232,-0.0098,0.0081,-0.0195,0.0133,-0.0119,0.0201,-0.0168,0.0206,-0.013,0.0158,-0.0093,0.0105,-0.0149,0.0222,-0.0164,0.0096,-0.0096,0.013,-0.0155,0.0064,-0.0063,0.02,-0.0114,0.0116,-0.014,0.0157,-0.0133,0.022,-0.0124,0.0151,-0.0123,0.0139,-0.015,0.01,-0.0129,0.0179,-0.0158,0.0227,-0.0121,0.015,-0.0149,0.0127,-0.0152,0.0149,-0.0196,0.0207,-0.0151,0.0209,-0.0173,0.0285,-0.0283,0.0137,-0.0223,0.0167,-0.0178,0.0123,-0.0209,0.0191,-0.0179,0.0213,-0.0232,0.0218,-0.0292,0.0155,-0.0104,0.0238,-0.0302,0.0179,-0.0186,0.0137,-0.0225,0.0215,-0.0255,0.0202,-0.0307,0.0238,-0.0354,0.0382,-0.0311,0.0211,-0.0167,0.0333,-0.0556,0.0261,-0.1009,0.0846,-0.0433,0.0465,-0.0307,0.0164,-0.0342,0.0106,-0.0138,0.0285,-0.0088,0.0353,-0.0305,0.0361,-0.0165,0.0318,-0.0198,0.0279,-0.0196,0.0386,-0.019,0.0155,-0.0192,0.0202,-0.0132,0.0146,-0.0156,0.0272,-0.0264,0.0156,-0.0198,0.0175,-0.034,0.0243,-0.0154,0.03,-0.0151,0.0287,-0.0153,0.0137,-0.0153,0.0349,-0.0242,0.0142,-0.0164,0.0247,-0.0148,0.0253,-0.0316,0.0284,-0.013,0.0244,-0.0151,0.0191,-0.0238,0.0198,-0.0124,0.0202,-0.0219,0.0152,-0.0188,0.0214,-0.0138,0.0236,-0.0295,0.0378,-0.0267,0.0269,-0.0262,0.0265,-0.0149,0.0164,-0.0225,0.0303,-0.0223,0.0352,-0.0296,0.0225,-0.0207,0.0295,-0.0184,0.0206,-0.0271,0.0243,-0.0148,0.021,-0.0204,0.0207,-0.0087,0.0168,-0.0188,0.0203,-0.0323,0.0235,-0.035,0.0381,-0.0426,0.0295,-0.0294,0.0474,-0.0389,0.0313,-0.0417,0.0366,-0.0264,0.0296,-0.0236,0.036,-0.026,0.0264,-0.0247,0.0354,-0.0136,0.0147,-0.0078,0.025,-0.0174,0.0096,-0.0161,0.0215,-0.0154,0.0096,-0.0068,0.0229,-0.0073,0.0087,-0.0204,0.0134,-0.0133,0.0105,-0.0222,0.007,-0.0161,0.0165,-0.0296,0.0243,-0.0661,0.0412,-0.0931,0.1009,-0.0771,0.042,-0.0459,0.0247,-0.0348,0.0385,-0.0227,0.0254,-0.0213,0.0199,-0.0257,0.0232,-0.025,0.0191,-0.0315,0.0193,-0.0275,0.0245,-0.0244,0.0247,-0.0196,0.0216,-0.013,0.0251,-0.0285,0.0215,-0.0146,0.0184,-0.0182,0.0224,-0.0221,0.0147,-0.0152,0.0125,-0.0131,0.0241,-0.0224,0.0036,-0.0305,0.0042,-0.0102,0.0064,-0.007,0.0045,-0.0054,0.0047,-0.0164,0.0041,-0.0124,0.0058,-0.0083,0.0035,-0.0097,0.0072,-0.0072,0.007,-0.0026,0.0113,-0.0046,0.0132,-0.0061,0.0047,-0.011,0.0043,-0.0075,0.005,-0.0027,0.0092,0.0012,0.0126,-0.0003,0.012,-0.005,0.0045,-0.0004,0.008,-0.0007,0.0094,-0.0016,0.0081,-0.002,0.0049,-0.0045,0.0017,-0.0045,0.0063,-0.0045,0.007,-0.0052,0.0083,-0.0058,0.001,-0.0055,0.0032,-0.0043,0.0036,-0.0035,0.0054,-0.0056,0.0054,-0.0049,0.0025,-0.0066,0.0011,-0.004,0.0025,-0.0048,0.002,-0.0055,0.0026,-0.0044,0.0011,-0.0065,0.0004,-0.0064,0.0002,-0.0058,0.002,-0.0043,0.0026,-0.003,0.0043,-0.0046,0.0022,-0.0066,0.0032,-0.0056,0.0051,-0.0022,0.0051,-0.0008,0.0039,-0.0026,0.0035,-0.0026,0.0025,-0.0017,0.0015,-0.0006,0.0029,-0.0019,0.0046,-0.0024,0.0043,-0.001,0.0046,-0.0001,0.0052,-0.0016,0.0035,-0.0022,0.0025,-0.0028,0.0013,-0.0023,0.0026,-0.0021,0.0014,-0.0024,0.001,-0.0032,0.0007,-0.0019,0.0022,-0.0029,0.0013,-0.0014,0.0027,-0.0019,0.0013,-0.0034,0.0009,-0.0042,0.0003,-0.0044,0.0012,-0.0045,0.0005,-0.0033,0.001,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0021,-0.0003,0.0027,-0.0002,0.0031,-0.0008,0.0027,0,0.0033,-0.0007,0.0031,-0.0007,0.0034,0.0012,0.0042,-0.0001,0.0036,-0.0018,0.0023,-0.0029,0,-0.0029,0.0002,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0025,0.0012,-0.0023,0.0009,-0.0022,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0017,-0.0001,0.0026,-0.0003,0.002,-0.0004,0.0019,-0.0002,0.0019,-0.0005,0.0019,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0002,-0.0018,-0.0001,-0.0023,0.0001,-0.0021,-0.0001,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0004,-0.0018,0.0003,-0.0013,0.0002,-0.0014,-0.0001,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0015,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0014,0,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0016,0.0002,0.0015,0.0004,0.0021,0.0002,0.0018,0.0004,0.0014,0.0005,0.0019,0.0001,0.0016,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0016,0.0002,-0.0013,-0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0006,0.0002,0.0007,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0,0.0006,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.002,0.002,-0.0023,0.0007,0,0.0017,-0.0031,0.0011,-0.0028,0.003,-0.0034,0.0024,-0.0033,0.0015,-0.002,0.0013,-0.0003,0.002,-0.0012,0.0027,-0.0007,0.0018,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0006,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
پولادی handling - پولادی پیچ تخلیه 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم