مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای پولادی دست زدن به ...

پولادی handling - پولادی طراحی و بارگذاری 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهcrossbowdrawunload
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0021,0.0034,-0.003,0.0014,-0.0061,0.0103,-0.0061,0.0059,-0.003,0.0031,-0.0021,0.0021,-0.0013,0.004,-0.0035,0.0027,-0.0031,0.0017,-0.0019,0.0022,-0.0062,0.0013,-0.0068,0.0081,-0.0091,0.0038,-0.0087,0.0047,-0.0092,0.0038,-0.0086,0.0038,-0.0091,0.0035,-0.0069,0.0043,-0.0044,0.0027,-0.0109,0.0044,-0.0125,0.0058,-0.0123,0.0072,-0.0117,0.0077,-0.0101,0.0065,-0.0094,0.0064,-0.0097,0.0051,-0.0027,0.0057,-0.0126,0.0058,-0.0132,0.0061,-0.0092,0.0059,-0.0042,0.005,-0.0066,0.0038,-0.0054,0.0047,-0.005,0.0029,-0.0023,0.0034,-0.0019,0.0033,-0.0042,0.0037,-0.0014,0.004,-0.0011,0.0028,-0.0037,0.0033,-0.0021,0.0034,-0.0036,0.0015,-0.0016,0.0028,-0.0016,0.003,-0.0026,0.0028,-0.0026,0.0026,-0.0019,0.0011,-0.0005,0.0033,-0.0012,0.0022,-0.0025,0.0014,-0.0014,0.0025,-0.0007,0.0015,-0.003,0.0032,-0.0035,0.0032,-0.0035,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0023,0.0016,-0.0011,0.0028,-0.0012,0.0023,-0.0032,0.0007,-0.0012,0.0036,-0.0026,0.0034,-0.0032,0.0036,-0.0043,0.0046,-0.0053,0.003,-0.0082,0.0082,-0.0117,0.0126,-0.008,0.0081,-0.0088,0.0054,-0.0033,0.0114,-0.0051,0.0069,-0.0113,0.0103,-0.014,0.0146,-0.0065,0.0069,-0.0058,0.0085,-0.0036,0.0068,-0.0074,0.0058,-0.0403,0.0125,-0.0328,0.0143,-0.0068,0.0132,-0.0055,0.0094,-0.006,0.0119,-0.0087,0.0047,-0.0089,0.0047,-0.0086,0.0094,-0.0055,0.0097,-0.0082,0.006,-0.0078,0.0084,-0.0067,0.0054,-0.0087,0.0102,-0.0112,0.0073,-0.0062,0.0077,-0.0073,0.0121,-0.008,0.0043,-0.0087,0.0046,-0.01,0.0041,-0.0046,0.0085,-0.0068,0.0094,-0.0121,0.0169,-0.0149,0.0156,-0.0141,0.0285,-0.0199,0.0137,-0.0184,0.023,-0.0139,0.0141,-0.0083,0.0198,-0.0137,0.0071,-0.0082,0.013,-0.0147,0.0076,-0.0099,0.0078,-0.0199,0.0144,-0.0259,0.0125,-0.0089,0.0164,-0.0146,0.0135,-0.0052,0.0122,-0.0054,0.0102,-0.0097,0.0087,-0.0157,0.009,-0.026,0.0249,-0.0146,0.0175,-0.0141,0.0106,-0.0164,0.0098,-0.0227,0.0134,-0.038,0.0281,-0.0396,0.0271,-0.0381,0.0305,-0.0664,0.0638,-0.0335,0.0396,-0.0154,0.0251,-0.0166,0.0132,-0.019,0.0147,-0.0125,0.0231,-0.0228,0.0136,-0.0173,0.0141,-0.0127,0.0119,-0.0164,0.0131,-0.0068,0.0184,-0.0195,0.0162,-0.0174,0.0147,-0.0162,0.0143,-0.018,0.0113,-0.0175,0.0148,-0.0615,0.0292,-0.0562,0.0322,-0.0211,0.0401,-0.0144,0.0313,-0.039,0.0142,-0.0261,0.0255,-0.0147,0.0137,-0.0284,0.0205,-0.0309,0.0177,-0.0287,0.0229,-0.0118,0.0225,-0.0078,0.0242,-0.0135,0.0154,-0.0213,0.016,-0.0208,0.0098,-0.0143,0.0146,-0.0182,0.0122,-0.014,0.0311,-0.0184,0.011,-0.0163,0.0116,-0.0121,0.0113,-0.022,0.0124,-0.0087,0.0121,-0.0119,0.0084,-0.0134,0.0125,-0.0158,0.0139,-0.0128,0.0108,-0.0078,0.0148,-0.0149,0.0065,-0.018,0.0184,-0.0122,0.012,-0.0192,0.0145,-0.0118,0.0114,-0.0049,0.0153,-0.024,0.0065,-0.0163,0.019,-0.0157,0.0193,-0.0173,0.0193,-0.0234,0.0273,-0.0177,0.0154,-0.0111,0.0123,-0.0259,0.0065,-0.0201,0.0118,-0.0139,0.0177,-0.012,0.0124,-0.0159,0.0217,-0.0147,0.0144,-0.0089,0.0122,-0.013,0.02,-0.0173,0.0214,-0.0405,0.03,-0.0475,0.0609,-0.0453,0.0437,-0.0163,0.0249,-0.0209,0.0231,-0.0215,0.0113,-0.0201,0.0185,-0.026,0.0164,-0.0202,0.0173,-0.0174,0.0184,-0.017,0.015,-0.0313,0.0214,-0.0258,0.0191,-0.0342,0.0225,-0.0163,0.0174,-0.026,0.0193,-0.0206,0.0232,-0.013,0.0167,-0.016,0.0089,-0.023,0.0097,-0.0241,0.0219,-0.0158,0.0254,-0.0481,0.0177,-0.0415,0.0523,-0.0446,0.025,-0.017,0.0302,-0.0271,0.0113,-0.0237,0.0127,-0.0174,0.0323,-0.0234,0.0343,-0.0919,0.045,-0.0323,0.0498,-0.0244,0.0569,-0.045,0.0147,-0.0428,0.0356,-0.0359,0.0171,-0.0206,0.0191,-0.0315,0.0263,-0.0254,0.0184,-0.0178,0.0266,-0.0331,0.0174,-0.0285,0.0228,-0.02,0.0204,-0.0192,0.0183,-0.0148,0.018,-0.0354,0.0225,-0.0187,0.0145,-0.0444,0.0529,-0.0249,0.0166,-0.017,0.0277,-0.0448,0.0165,-0.0217,0.0248,-0.0139,0.0164,-0.0132,0.0188,-0.0167,0.021,-0.0136,0.011,-0.0197,0.0109,-0.0165,0.003,-0.0166,0.017,-0.0255,0.0251,-0.0671,0.064,-0.0271,0.0265,-0.0187,0.0201,-0.0249,0.0157,-0.0078,0.0302,-0.0214,0.025,-0.0248,0.011,-0.0112,0.0237,-0.0188,0.0237,-0.0198,0.0098,-0.0171,0.0131,-0.015,0.0114,-0.0212,0.0118,-0.0135,0.0157,-0.0165,0.0177,-0.0171,0.0252,-0.0119,0.0155,-0.0453,0.0602,-0.029,0.0219,-0.0344,0.0227,-0.0233,0.0334,-0.0213,0.026,-0.0216,0.0251,-0.0206,0.0149,-0.0303,0.0214,-0.0167,0.013,-0.0231,0.0226,-0.0156,0.0227,-0.0277,0.0126,-0.0145,0.0205,-0.0302,0.02,-0.0235,0.0243,-0.0202,0.0199,-0.0176,0.0195,-0.0206,0.0238,-0.0232,0.05,-0.043,0.0347,-0.0215,0.015,-0.0705,0.0548,-0.2057,0.1328,-0.0952,0.1536,-0.0433,0.0517,-0.0219,0.0445,-0.0223,0.0313,-0.0382,0.0428,-0.0295,0.0128,-0.0264,0.0274,-0.0292,0.0191,-0.0309,0.0378,-0.0176,0.0193,-0.0062,0.0241,-0.0228,0.0118,-0.009,0.0092,-0.0159,0.0098,-0.009,0.0131,-0.0142,0.0072,-0.015,0.0115,-0.0134,0.0076,-0.0107,0.0155,-0.0076,0.0184,-0.0086,0.0104,-0.0101,0.0077,-0.0085,0.0159,-0.0072,0.0116,-0.0288,0.0157,-0.04,0.049,-0.0259,0.0191,-0.0162,0.0179,-0.0195,0.021,-0.0106,0.0268,-0.0186,0.0265,-0.0209,0.0093,-0.0152,0.0047,-0.0126,0.0007,-0.013,0.0054,-0.0022,0.0096,-0.0038,0.0081,-0.0162,0.0155,-0.0083,0.03,-0.0235,0.0253,-0.033,0.0271,-0.0255,0.018,-0.0089,0.0056,-0.0086,0.0144,-0.0063,0.0101,-0.0186,0.0077,-0.0134,0.0091,-0.0042,0.0153,-0.0329,0.0522,-0.0248,0.0327,-0.0428,0.0232,-0.0261,0.0273,-0.0382,0.0413,-0.048,0.0294,-0.0251,0.05,-0.0373,0.0058,-0.0372,0.0342,-0.0491,0.0475,-0.0844,0.0528,-0.0712,0.0619,-0.0287,0.0494,-0.0374,0.0374,-0.0221,0.0367,-0.036,0.0266,-0.0188,0.0086,-0.015,0.0149,-0.0139,0.0125,-0.0108,0.0134,-0.055,0.0261,-0.0417,0.0843,-0.0551,0.0322,-0.0678,0.0284,-0.0873,0.028,-0.0543,0.0543,-0.0837,0.0747,-0.0961,0.0413,-0.065,0.0428,-0.0606,0.0521,-0.0296,0.0466,-0.0221,0.0221,-0.0339,0.02,-0.0284,0.0201,-0.0347,0.0154,-0.0182,0.0174,-0.013,0.0119,-0.0111,0.0174,-0.0124,0.0149,-0.0139,0.0234,-0.0005,0.0154,-0.0133,0.0134,-0.0648,0.062,-0.0363,0.0657,-0.0291,0.0169,-0.034,0.0349,-0.0312,0.0332,-0.0301,0.0366,-0.0276,0.0394,-0.0228,0.0087,-0.0229,0.0261,-0.0146,0.0122,-0.0209,0.032,-0.0183,0.0247,-0.0398,0.0503,-0.0282,0.0318,-0.0213,0.0182,-0.022,0.0196,-0.0279,0.0348,-0.0198,0.014,-0.0146,0.0083,-0.0062,0.0177,0.0005,0.0125,-0.0022,0.0086,-0.0034,0.0055,-0.0039,0.0051,-0.0026,0.0067,-0.0056,0.0038,-0.0078,0.0049,-0.0087,0.0068,-0.027,0.0179,-0.0128,0.0123,-0.0052,0.0052,0,0.0184,-0.0373,0.0167,-0.0221,0.0326,-0.0074,0.0134,-0.0026,0.0199,-0.013,0.0083,-0.0123,0.0027,-0.0209,0.0061,-0.0063,0.0019,-0.0058,0.008,-0.0042,0.009,-0.0033,0.01,-0.0061,0.0096,-0.0032,0.0046,-0.0009,0.0075,-0.0015,0.0052,-0.0171,0.0125,-0.0115,0.0191,-0.0063,0.0029,-0.0073,0.0021,-0.0057,0.0017,-0.005,0.0002,-0.0049,0.001,-0.0061,0.0005,-0.0048,0.0005,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0064,-0.0033,0.0042,-0.003,0.0054,-0.0029,0.004,-0.0015,0.0046,-0.0021,0.0059,-0.0001,0.0072,-0.0034,0.0099,-0.0074,0.0128,-0.022,0.0126,-0.101,0.0381,-0.1514,0.1676,-0.1854,0.2705,-0.1702,0.1392,-0.1063,0.075,-0.1814,0.1308,-0.0847,0.0789,-0.0901,0.0674,-0.0693,0.0744,-0.0704,0.055,-0.0321,0.0515,-0.0321,0.0442,-0.0142,0.0238,-0.0137,0.0119,-0.0166,0.018,-0.0162,0.0161,-0.0202,0.0107,-0.0122,0.012,-0.0104,0.0092,-0.0081,0.0056,-0.0055,0.005,-0.0059,0.0054,-0.0061,0.0083,-0.0104,0.0077,-0.0089,0.0114,-0.0053,0.0106,-0.0069,0.0113,-0.0071,0.0079,-0.005,0.0069,-0.0072,0.01,-0.0047,0.0064,-0.006,0.0041,-0.0048,0.0057,-0.0059,0.0019,-0.0054,0.0037,-0.0053,0.0046,-0.0041,0.0042,-0.0066,0.0149,-0.0182,0.0231,-0.0091,0.0141,-0.0123,0.0221,-0.0106,0.0115,-0.005,0.0061,-0.0035,0.0059,-0.0021,0.0031,-0.0067,0.0045,-0.0068,0.0045,-0.0034,0.0023,-0.0028,0.0018,-0.0022,0.0037,-0.0027,0.0051,-0.0037,0.0041,-0.0032,0.0033,-0.0042,0.0017,-0.0043,0.0024,-0.0028,0.0009,-0.0038,0.002,-0.003,0.0014,-0.0025,0.0022,-0.0017,0.0049,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0039,-0.0039,0.0016,-0.0037,0.0035,-0.0032,0.0047,-0.0039,0.0056,-0.0024,0.0064,-0.0038,0.0046,-0.0014,0.0048,-0.0028,0.0029,-0.0108,0.01,-0.0196,0.0156,-0.0195,0.0319,-0.0182,0.0231,-0.0117,0.0089,-0.0048,0.005,-0.0064,0.0028,-0.0038,0.0038,-0.0029,0.0029,-0.0027,0.0034,-0.003,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0041,0.002,-0.003,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0036,0.0023,-0.0017,0.0034,-0.0015,0.0031,-0.0029,0.0016,-0.0036,0.0022,-0.0018,0.0028,-0.0011,0.0022,-0.0013,0.0017,-0.0006,0.0016,-0.001,0.0028,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0022,0.0013,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.002,0.001,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0007,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0022,-0.0007,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0008,0.001,-0.0006,0.001,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0016,0.0004,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0017,-0.0002,0.0019,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0014,0,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0001,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
پولادی handling - پولادی طراحی و بارگذاری 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم