مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهر و حومه ،

داکوتای شهر - حومه محیط - در طول بعد از ظهر - هواپیما پرواز سقفی با دور ترافیک و...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0083,0.0078,-0.0069,0.0088,-0.0075,0.0076,-0.0078,0.0071,-0.0063,0.0073,-0.0097,0.0098,-0.0097,0.0107,-0.0087,0.0091,-0.0081,0.008,-0.0103,0.0112,-0.0112,0.0114,-0.0109,0.0114,-0.0097,0.0096,-0.0107,0.009,-0.0074,0.0071,-0.0076,0.009,-0.0081,0.0071,-0.0137,0.0119,-0.0109,0.011,-0.0081,0.0093,-0.0114,0.0107,-0.0117,0.0118,-0.0077,0.0068,-0.0068,0.007,-0.0066,0.0082,-0.0066,0.0063,-0.008,0.0063,-0.0147,0.0118,-0.0085,0.0092,-0.0111,0.0119,-0.0103,0.0111,-0.0073,0.0085,-0.0086,0.0077,-0.008,0.0074,-0.0099,0.0124,-0.0072,0.0074,-0.0072,0.007,-0.0075,0.0074,-0.0113,0.0106,-0.0122,0.0109,-0.0118,0.0106,-0.0076,0.0081,-0.0075,0.0068,-0.0078,0.0074,-0.0086,0.008,-0.0074,0.0084,-0.0075,0.0076,-0.0072,0.0079,-0.0076,0.0084,-0.0079,0.0089,-0.0087,0.008,-0.0085,0.008,-0.0075,0.0092,-0.0073,0.0097,-0.0076,0.0083,-0.0092,0.0074,-0.0095,0.0085,-0.0086,0.0071,-0.0078,0.0086,-0.0074,0.0078,-0.0086,0.008,-0.0102,0.0092,-0.01,0.0086,-0.0083,0.0079,-0.008,0.0073,-0.0085,0.0085,-0.0083,0.0075,-0.0076,0.0079,-0.0093,0.0104,-0.0078,0.0089,-0.0084,0.0075,-0.0107,0.0083,-0.0094,0.009,-0.0099,0.0091,-0.0071,0.0078,-0.0082,0.0077,-0.0102,0.0095,-0.01,0.0078,-0.0111,0.0085,-0.0087,0.0096,-0.0084,0.0107,-0.0089,0.0106,-0.0097,0.0092,-0.009,0.0089,-0.011,0.0099,-0.0089,0.009,-0.0099,0.0096,-0.0081,0.0081,-0.0111,0.0101,-0.0096,0.0106,-0.0088,0.0076,-0.0107,0.0101,-0.009,0.0119,-0.0076,0.0075,-0.0095,0.0088,-0.0104,0.0112,-0.0115,0.0099,-0.0116,0.0106,-0.0089,0.0094,-0.0094,0.0099,-0.0123,0.0115,-0.0152,0.0146,-0.0137,0.0127,-0.0133,0.0145,-0.0117,0.0117,-0.012,0.0118,-0.0128,0.0114,-0.0097,0.0122,-0.0124,0.0117,-0.0116,0.014,-0.0154,0.0143,-0.0177,0.0139,-0.0137,0.016,-0.0151,0.016,-0.0138,0.0139,-0.0203,0.0207,-0.0223,0.022,-0.0222,0.0274,-0.0209,0.0228,-0.0209,0.021,-0.0175,0.0222,-0.0156,0.0137,-0.0164,0.0158,-0.0171,0.0237,-0.0137,0.014,-0.0197,0.0173,-0.0215,0.0203,-0.0282,0.0275,-0.0237,0.0182,-0.0237,0.0196,-0.0182,0.0231,-0.0159,0.0123,-0.0177,0.0167,-0.012,0.0147,-0.0121,0.0114,-0.0166,0.0181,-0.0358,0.0387,-0.0398,0.0478,-0.0325,0.0338,-0.021,0.0266,-0.0173,0.0199,-0.0142,0.0182,-0.0126,0.0148,-0.0115,0.0121,-0.0137,0.0117,-0.0123,0.0106,-0.0098,0.01,-0.0112,0.0112,-0.0163,0.0156,-0.013,0.0142,-0.0099,0.0096,-0.011,0.0102,-0.0121,0.016,-0.0128,0.0139,-0.0172,0.0133,-0.0145,0.0143,-0.0141,0.0189,-0.012,0.013,-0.0096,0.0103,-0.0109,0.0119,-0.0099,0.0128,-0.0127,0.0134,-0.0123,0.0111,-0.0113,0.0092,-0.0103,0.0117,-0.0127,0.0133,-0.0112,0.0095,-0.0095,0.0087,-0.0079,0.0078,-0.0079,0.0091,-0.009,0.0087,-0.0092,0.009,-0.0117,0.0092,-0.0106,0.0109,-0.0145,0.0147,-0.0093,0.0095,-0.0096,0.0085,-0.0114,0.0084,-0.0088,0.0092,-0.0098,0.0076,-0.008,0.0074,-0.0072,0.0072,-0.0074,0.0068,-0.007,0.0084,-0.0067,0.0077,-0.0097,0.0082,-0.0102,0.011,-0.008,0.0083,-0.0105,0.0101,-0.0095,0.0083,-0.0088,0.0097,-0.0094,0.0117,-0.0116,0.0102,-0.0097,0.0106,-0.0104,0.0113,-0.013,0.0102,-0.0108,0.0107,-0.0096,0.0109,-0.0096,0.0102,-0.0098,0.0104,-0.0097,0.0098,-0.0085,0.0096,-0.0089,0.0102,-0.0083,0.0093,-0.0104,0.0082,-0.0084,0.0078,-0.0084,0.009,-0.0085,0.0088,-0.0121,0.0105,-0.0091,0.0098,-0.0098,0.0098,-0.011,0.0094,-0.008,0.0095,-0.0079,0.0096,-0.0089,0.0079,-0.0087,0.0082,-0.0097,0.0098,-0.0098,0.011,-0.0103,0.0105,-0.013,0.0098,-0.0099,0.0115,-0.0091,0.0079,-0.0091,0.0098,-0.0073,0.0083,-0.0089,0.0076,-0.0096,0.0099,-0.0091,0.0095,-0.0095,0.0085,-0.0091,0.009,-0.0096,0.0102,-0.009,0.0096,-0.0091,0.0085,-0.0094,0.0081,-0.0091,0.0082,-0.0082,0.0093,-0.0088,0.0081,-0.0088,0.0077,-0.0078,0.0092,-0.009,0.0083,-0.0095,0.0089,-0.009,0.0095,-0.008,0.0078,-0.0085,0.008,-0.0067,0.007,-0.0071,0.0086,-0.0076,0.0062,-0.0084,0.0096,-0.0103,0.0102,-0.0105,0.0089,-0.01,0.0092,-0.0131,0.0171,-0.0173,0.016,-0.009,0.0089,-0.009,0.0102,-0.0085,0.0085,-0.0108,0.0091,-0.0118,0.0107,-0.0089,0.0085,-0.0082,0.009,-0.0111,0.0113,-0.013,0.0128,-0.0098,0.0104,-0.01,0.0093,-0.0074,0.0079,-0.0076,0.0089,-0.0096,0.0076,-0.0088,0.0081,-0.0093,0.0075,-0.008,0.0074,-0.0095,0.0093,-0.008,0.0099,-0.0082,0.0073,-0.0082,0.0078,-0.007,0.0092,-0.0074,0.0092,-0.0084,0.0078,-0.0084,0.0094,-0.0088,0.0077,-0.0085,0.0076,-0.0105,0.0094,-0.0078,0.0078,-0.0089,0.0089,-0.0075,0.0083,-0.009,0.0108,-0.0093,0.011,-0.0111,0.0115,-0.0085,0.0086,-0.0081,0.009,-0.0104,0.0098,-0.0079,0.0097,-0.0085,0.0092,-0.0083,0.0097,-0.0087,0.008,-0.0079,0.0084,-0.0097,0.0088,-0.0086,0.007,-0.0078,0.0068,-0.008,0.0093,-0.0077,0.0076,-0.0087,0.0093,-0.0091,0.0099,-0.0091,0.0092,-0.0091,0.0093,-0.0086,0.009,-0.0088,0.0085,-0.0085,0.0078,-0.0085,0.0074,-0.0089,0.0095,-0.0099,0.0095,-0.0078,0.008,-0.0076,0.0084,-0.0091,0.0094,-0.0089,0.0089,-0.0097,0.0093,-0.0094,0.0085,-0.0104,0.0106,-0.0074,0.0081,-0.0085,0.0083,-0.0092,0.0114,-0.0103,0.0086,-0.0098,0.0083,-0.0097,0.0101,-0.0105,0.0098,-0.0124,0.0123,-0.01,0.0121,-0.0121,0.0128,-0.0126,0.011,-0.0123,0.0106,-0.0132,0.0106,-0.0105,0.0101,-0.0128,0.0099,-0.0117,0.0115,-0.0127,0.012,-0.0129,0.0112,-0.0141,0.0128,-0.0142,0.0125,-0.0132,0.0137,-0.0156,0.0181,-0.0179,0.0167,-0.0125,0.0143,-0.0128,0.0125,-0.0142,0.014,-0.0132,0.0163,-0.0171,0.0166,-0.0132,0.0179,-0.015,0.017,-0.0153,0.0145,-0.0144,0.0161,-0.0119,0.0151,-0.0119,0.013,-0.0127,0.0139,-0.0133,0.0121,-0.0122,0.0116,-0.0145,0.0148,-0.015,0.0152,-0.0136,0.0169,-0.0166,0.0186,-0.0178,0.0184,-0.0173,0.0156,-0.0157,0.0166,-0.0114,0.0122,-0.0124,0.011,-0.013,0.0115,-0.0136,0.0129,-0.0104,0.0098,-0.0126,0.0149,-0.0111,0.011,-0.0121,0.0129,-0.0099,0.0096,-0.009,0.0104,-0.0094,0.0096,-0.0143,0.0115,-0.0105,0.0128,-0.01,0.0093,-0.0102,0.0091,-0.0092,0.0084,-0.0084,0.0078,-0.0084,0.0094,-0.0086,0.0073,-0.0082,0.0088,-0.0077,0.0088,-0.01,0.0088,-0.0081,0.008,-0.0092,0.0078,-0.0087,0.0081,-0.0085,0.0093,-0.0084,0.0086,-0.0091,0.0087,-0.0086,0.0094,-0.008,0.0084,-0.0091,0.01,-0.0085,0.0084,-0.0082,0.0087,-0.0091,0.0078,-0.0101,0.0086,-0.0112,0.0108,-0.0097,0.0099,-0.0095,0.0105,-0.0116,0.0124,-0.011,0.0118,-0.0107,0.0106,-0.0098,0.0102,-0.0096,0.0084,-0.0112,0.0111,-0.0125,0.0115,-0.0109,0.0106,-0.0105,0.0117,-0.0084,0.0091,-0.0099,0.0101,-0.0112,0.0099,-0.011,0.0122,-0.013,0.0108,-0.0115,0.0134,-0.0136,0.0137,-0.0118,0.0116,-0.0164,0.0165,-0.0159,0.014,-0.0183,0.0188,-0.0146,0.0155,-0.016,0.0153,-0.0157,0.0145,-0.0167,0.0164,-0.019,0.0187,-0.0178,0.0183,-0.0114,0.012,-0.0178,0.0178,-0.022,0.0163,-0.012,0.0132,-0.0121,0.0119,-0.0113,0.0109,-0.0111,0.0104,-0.0124,0.0123,-0.0135,0.0119,-0.0135,0.0133,-0.0143,0.0135,-0.0131,0.012,-0.0121,0.0125,-0.0101,0.0118,-0.0116,0.0095,-0.0108,0.0109,-0.012,0.0116,-0.0123,0.0114,-0.0119,0.0114,-0.0096,0.0109,-0.0094,0.0085,-0.0086,0.0087,-0.0134,0.0121,-0.0116,0.0106,-0.0102,0.0136,-0.0118,0.0119,-0.0108,0.0124,-0.0103,0.0111,-0.0111,0.0113,-0.0096,0.0112,-0.0093,0.0086,-0.011,0.011,-0.0101,0.0121,-0.0099,0.0097,-0.0134,0.0119,-0.0149,0.0153,-0.0166,0.0165,-0.0148,0.013,-0.0178,0.0188,-0.015,0.0152,-0.0155,0.0152,-0.0142,0.0141,-0.0132,0.0147,-0.0113,0.0118,-0.0135,0.013,-0.0117,0.0115,-0.0115,0.0112,-0.0126,0.0147,-0.0157,0.0127,-0.0132,0.0154,-0.0128,0.0133,-0.0153,0.0138,-0.0135,0.016,-0.0145,0.0143,-0.0122,0.0129,-0.0122,0.0125,-0.0102,0.0117,-0.0089,0.0108,-0.0099,0.0102,-0.0097,0.0097,-0.0083,0.011,-0.0092,0.0099,-0.0094,0.0103,-0.0105,0.0117,-0.0118,0.0133,-0.0121,0.0102,-0.0142,0.012,-0.0159,0.0151,-0.0116,0.0116,-0.0091,0.0078,-0.0081,0.0098,-0.0142,0.0126,-0.0105,0.0101,-0.0095,0.0117,-0.0086,0.0088,-0.0097,0.0089,-0.0098,0.0118,-0.0116,0.0105,-0.0094,0.0107,-0.0106,0.0107,-0.0093,0.0115,-0.0089,0.0095,-0.009,0.0072,-0.0128,0.0109,-0.0115,0.0121,-0.0111,0.0111,-0.0097,0.0095,-0.0098,0.0122,-0.0113,0.0104,-0.0125,0.0109,-0.0114,0.0098,-0.0112,0.0115,-0.012,0.0121,-0.0102,0.0091,-0.0131,0.0137,-0.0114,0.0114,-0.0096,0.0112,-0.0089,0.0087,-0.01,0.009,-0.009,0.0084,-0.0089,0.0094,-0.0085,0.0107,-0.0082,0.0075,-0.0109,0.0108,-0.0086,0.0095,-0.0089,0.0092,-0.0077,0.0071,-0.0093,0.0098,-0.0096,0.01,-0.0077,0.0071,-0.0079,0.0076,-0.0076,0.0075,-0.0079,0.0081,-0.0097,0.0094,-0.0089,0.0098,-0.0089,0.0111,-0.0065,0.0085,-0.0067,0.0065,-0.0056,0.0065,-0.0068,0.0065,-0.0085,0.0096,-0.0093,0.0082,-0.01,0.0111,-0.0101,0.0081,-0.0079,0.0096,-0.0077,0.0082,-0.0067,0.0061,-0.0129,0.0118,-0.0096,0.0099,-0.0063,0.0061,-0.006,0.0064,-0.0068,0.0066,-0.007,0.0073,-0.0073,0.006,-0.0095,0.0098,-0.0086,0.0095,-0.0103,0.0111,-0.0073,0.0088,-0.0082,0.0078,-0.006,0.0061,-0.0058,0.006,-0.0121,0.0092,-0.0117,0.0112,-0.0126,0.0113,-0.0062,0.0066,-0.0096,0.0092,-0.0068,0.006,-0.0072,0.0065,-0.0063,0.0071,-0.0088,0.0073,-0.0066,0.0066,-0.0073,0.0067,-0.008,0.0067,-0.0097,0.0087,-0.0107,0.0099,-0.0067,0.0078,-0.009,0.0093,-0.0104,0.0112,-0.0078,0.008,-0.0063,0.006,-0.0056,0.0068,-0.0082,0.0072,-0.0074,0.0087,-0.0096,0.0083,-0.0074,0.0074,-0.0078,0.0073,-0.0106,0.0088,-0.0113,0.0111,-0.0079,0.0074,-0.0073,0.0073,-0.0089,0.0092,-0.0062,0.0075,-0.0061,0.0067,-0.0079,0.0083,-0.0074,0.0087,-0.0076,0.0078,-0.0074,0.008]
در حال بارگذاری
5:00
داکوتای شهر - حومه محیط - در طول بعد از ظهر - هواپیما پرواز سقفی با دور ترافیک و...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn