مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهر حومه N ...

داکوتای شهر - حومه محیط در طول شب - پس از طوفان باران - حلقه هاست.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0057,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0045,0.0046,-0.0044,0.0041,-0.0047,0.0048,-0.0047,0.005,-0.005,0.0047,-0.0043,0.0052,-0.005,0.0047,-0.0045,0.0049,-0.0046,0.0047,-0.0049,0.0047,-0.0047,0.0042,-0.0052,0.0051,-0.0047,0.0045,-0.0053,0.0044,-0.0054,0.005,-0.0046,0.0048,-0.0052,0.006,-0.0053,0.0049,-0.0049,0.0047,-0.005,0.0052,-0.0057,0.0054,-0.006,0.0052,-0.0056,0.0053,-0.0068,0.0062,-0.0052,0.0055,-0.0058,0.0063,-0.0058,0.006,-0.0047,0.0065,-0.0051,0.0052,-0.005,0.0051,-0.0056,0.0052,-0.0052,0.0051,-0.0053,0.0047,-0.0064,0.0055,-0.0051,0.0054,-0.0045,0.0055,-0.005,0.0058,-0.0056,0.0046,-0.0052,0.0048,-0.0052,0.0061,-0.0062,0.0057,-0.0064,0.0051,-0.0057,0.0052,-0.0063,0.0069,-0.005,0.0059,-0.0071,0.0068,-0.0058,0.0064,-0.0062,0.0048,-0.0067,0.0052,-0.0067,0.006,-0.0074,0.0074,-0.0077,0.007,-0.0081,0.0079,-0.0079,0.0071,-0.0109,0.0079,-0.0077,0.0076,-0.0065,0.006,-0.0062,0.0058,-0.0052,0.006,-0.0063,0.0064,-0.0058,0.0066,-0.006,0.0066,-0.0051,0.005,-0.0054,0.0053,-0.0061,0.0049,-0.0054,0.0054,-0.0059,0.0056,-0.0051,0.0048,-0.0053,0.0051,-0.0051,0.0052,-0.0049,0.005,-0.0052,0.0048,-0.0064,0.0057,-0.0056,0.0052,-0.0052,0.005,-0.0043,0.0047,-0.0051,0.0044,-0.006,0.0061,-0.0043,0.0049,-0.0053,0.0061,-0.0049,0.0053,-0.0052,0.005,-0.0053,0.0054,-0.0048,0.0049,-0.0067,0.0049,-0.0054,0.0055,-0.0051,0.0055,-0.0053,0.0051,-0.0046,0.0049,-0.0045,0.0045,-0.0049,0.0054,-0.0053,0.0051,-0.0058,0.0056,-0.0051,0.0058,-0.0055,0.0051,-0.006,0.0057,-0.0059,0.0061,-0.0053,0.0053,-0.0059,0.0054,-0.006,0.0061,-0.0058,0.0064,-0.0059,0.0056,-0.0063,0.0058,-0.0062,0.0063,-0.0065,0.0072,-0.0074,0.0066,-0.0068,0.0075,-0.0078,0.0079,-0.0081,0.0078,-0.0063,0.0064,-0.0063,0.0066,-0.0072,0.0062,-0.0057,0.0058,-0.0057,0.0058,-0.0065,0.0052,-0.0057,0.0057,-0.0057,0.0064,-0.0058,0.0049,-0.0058,0.0059,-0.0052,0.0051,-0.0055,0.0049,-0.0052,0.0055,-0.0052,0.0057,-0.0054,0.0051,-0.005,0.0055,-0.0056,0.006,-0.0058,0.0058,-0.0058,0.0056,-0.0053,0.0053,-0.0047,0.005,-0.0056,0.0053,-0.0052,0.0051,-0.005,0.0047,-0.0052,0.0045,-0.0048,0.0051,-0.0051,0.0044,-0.005,0.0045,-0.0054,0.0052,-0.0051,0.0054,-0.0047,0.005,-0.0058,0.0051,-0.0043,0.0052,-0.0049,0.0047,-0.0046,0.0047,-0.0049,0.0047,-0.0051,0.0049,-0.005,0.0055,-0.0047,0.005,-0.005,0.0056,-0.005,0.0053,-0.0053,0.0047,-0.0045,0.0049,-0.0055,0.0047,-0.0047,0.0059,-0.0052,0.0049,-0.0046,0.0049,-0.0051,0.006,-0.0053,0.0047,-0.0048,0.0058,-0.0055,0.0049,-0.0045,0.0047,-0.0051,0.0049,-0.0052,0.0053,-0.0051,0.0043,-0.005,0.005,-0.0047,0.0057,-0.0046,0.0044,-0.0047,0.0048,-0.0043,0.0046,-0.0048,0.004,-0.0053,0.0044,-0.005,0.0056,-0.0043,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.0045,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0059,0.0052,-0.0058,0.0055,-0.0052,0.0055,-0.0052,0.0048,-0.0054,0.0055,-0.0059,0.0049,-0.0057,0.0056,-0.006,0.0054,-0.0056,0.0054,-0.0061,0.009,-0.005,0.0057,-0.0052,0.0064,-0.0051,0.0061,-0.0063,0.0061,-0.0054,0.0054,-0.0062,0.0063,-0.0059,0.0053,-0.0056,0.0056,-0.0061,0.0054,-0.0062,0.0061,-0.0054,0.0055,-0.0059,0.005,-0.0063,0.0068,-0.006,0.0058,-0.0056,0.0058,-0.006,0.0056,-0.006,0.005,-0.0056,0.0051,-0.0055,0.0056,-0.0054,0.0063,-0.0064,0.0067,-0.0049,0.0061,-0.006,0.0065,-0.0058,0.0048,-0.006,0.0051,-0.0058,0.0053,-0.0052,0.0058,-0.0056,0.0052,-0.0049,0.0052,-0.005,0.0048,-0.0047,0.0052,-0.0051,0.0053,-0.0052,0.0057,-0.0062,0.0058,-0.0067,0.0059,-0.0052,0.005,-0.0062,0.0067,-0.007,0.0061,-0.0075,0.0069,-0.0059,0.0058,-0.0049,0.0052,-0.0055,0.005,-0.005,0.0053,-0.0052,0.0053,-0.0052,0.0051,-0.0052,0.0051,-0.0051,0.0059,-0.0048,0.0053,-0.0055,0.0047,-0.0047,0.0049,-0.0055,0.0058,-0.0048,0.0049,-0.0046,0.0051,-0.0061,0.0045,-0.0055,0.0061,-0.005,0.0053,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.005,-0.0055,0.0061,-0.0046,0.0049,-0.0042,0.0052,-0.0045,0.0047,-0.0054,0.0053,-0.0051,0.0046,-0.0055,0.0053,-0.0058,0.0052,-0.0051,0.0061,-0.0051,0.005,-0.0044,0.0045,-0.0045,0.0043,-0.0047,0.0053,-0.0047,0.0053,-0.0046,0.0044,-0.0051,0.006,-0.0047,0.0048,-0.0044,0.0051,-0.0047,0.0049,-0.0048,0.0043,-0.0053,0.005,-0.0063,0.0064,-0.0055,0.0054,-0.0059,0.0056,-0.0074,0.0074,-0.007,0.0056,-0.0058,0.006,-0.006,0.006,-0.0063,0.0059,-0.0058,0.0048,-0.0062,0.007,-0.0051,0.0054,-0.0057,0.0079,-0.007,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.0054,0.0052,-0.0062,0.0057,-0.0063,0.0068,-0.0064,0.0065,-0.0083,0.0074,-0.0054,0.0065,-0.0053,0.0065,-0.0076,0.008,-0.0076,0.0078,-0.0084,0.0078,-0.0056,0.005,-0.0046,0.0048,-0.0051,0.0049,-0.0044,0.005,-0.0046,0.0045,-0.0049,0.0051,-0.0042,0.0048,-0.0045,0.0051,-0.0049,0.005,-0.0054,0.0054,-0.0054,0.0057,-0.0047,0.0046,-0.005,0.0055,-0.005,0.005,-0.0054,0.005,-0.0048,0.0054,-0.0052,0.0052,-0.0048,0.0043,-0.0049,0.0047,-0.006,0.0065,-0.0055,0.0051,-0.0054,0.0054,-0.0063,0.0077,-0.0071,0.0075,-0.0061,0.0065,-0.0053,0.005,-0.006,0.005,-0.0061,0.0042,-0.0048,0.0045,-0.0051,0.0056,-0.0056,0.0053,-0.0047,0.005,-0.0056,0.0047,-0.0056,0.0047,-0.0056,0.0051,-0.0043,0.0049,-0.0049,0.0053,-0.005,0.0054,-0.0049,0.0046,-0.004,0.0045,-0.0043,0.0048,-0.0046,0.0043,-0.0043,0.0051,-0.005,0.0043,-0.0053,0.005,-0.005,0.0046,-0.0044,0.0045,-0.0051,0.0044,-0.004,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0043,0.004,-0.0037,0.0045,-0.0043,0.0048,-0.0044,0.0049,-0.0041,0.0049,-0.0046,0.0044,-0.0046,0.0045,-0.0049,0.005,-0.0042,0.005,-0.005,0.0051,-0.0053,0.0055,-0.0046,0.0049,-0.0044,0.0055,-0.0045,0.0049,-0.0064,0.0055,-0.0061,0.0056,-0.0044,0.0049,-0.0058,0.0052,-0.0041,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0041,0.0043,-0.0047,0.0048,-0.0048,0.0047,-0.0041,0.0045,-0.0045,0.0051,-0.0047,0.0046,-0.0046,0.0048,-0.0045,0.0045,-0.0048,0.0053,-0.005,0.0046,-0.0044,0.005,-0.0047,0.0046,-0.0047,0.0045,-0.0048,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.005,0.0046,-0.0049,0.0044,-0.0045,0.0041,-0.0051,0.0042,-0.0047,0.0047,-0.0057,0.0047,-0.0052,0.0049,-0.0054,0.0052,-0.0052,0.0048,-0.0051,0.0043,-0.0042,0.0053,-0.0043,0.005,-0.0047,0.0048,-0.0049,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0045,0.0047,-0.0046,0.0043,-0.0052,0.0044,-0.0054,0.0047,-0.0043,0.0048,-0.0044,0.0046,-0.0047,0.0044,-0.0051,0.0046,-0.0048,0.0054,-0.0049,0.005,-0.0045,0.0044,-0.0047,0.0049,-0.0044,0.0052,-0.0045,0.0044,-0.0042,0.0045,-0.0047,0.0042,-0.0046,0.0043,-0.0048,0.0046,-0.004,0.0055,-0.0052,0.0043,-0.0056,0.0052,-0.0057,0.0054,-0.0046,0.004,-0.0051,0.0044,-0.0051,0.0043,-0.0046,0.0042,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0048,-0.0047,0.0048,-0.0052,0.0044,-0.0044,0.0041,-0.005,0.0054,-0.0047,0.0055,-0.0046,0.0051,-0.0043,0.0048,-0.0046,0.0049,-0.0049,0.0048,-0.0052,0.0049,-0.0047,0.005,-0.0065,0.0058,-0.0058,0.0063,-0.0062,0.0051,-0.0057,0.006,-0.0053,0.0054,-0.0048,0.005,-0.0054,0.0047,-0.0051,0.0044,-0.0044,0.0047,-0.0042,0.0049,-0.0045,0.0039,-0.0063,0.0039,-0.0052,0.0045,-0.005,0.0049,-0.0046,0.0044,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.0044,-0.0047,0.005,-0.0056,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0042,-0.0046,0.0058,-0.0046,0.0044,-0.0042,0.0045,-0.0046,0.0061,-0.005,0.0047,-0.0047,0.0043,-0.0054,0.0045,-0.0047,0.0052,-0.0049,0.005,-0.0044,0.0044,-0.0049,0.0049,-0.0044,0.0047,-0.0046,0.005,-0.0052,0.0048,-0.0053,0.0056,-0.0054,0.0044,-0.0044,0.0049,-0.0054,0.0045,-0.0044,0.0048,-0.0069,0.0083,-0.0076,0.0061,-0.0078,0.0071,-0.0055,0.0063,-0.0073,0.0064,-0.0087,0.0099,-0.0064,0.0053,-0.0065,0.006,-0.0059,0.007,-0.006,0.0056,-0.0057,0.0055,-0.0046,0.0051,-0.0049,0.0053,-0.0048,0.0049,-0.0041,0.0044,-0.0051,0.0052,-0.006,0.0051,-0.0054,0.0059,-0.0052,0.0043,-0.0043,0.0045,-0.0043,0.0044,-0.004,0.0042,-0.0047,0.004,-0.0052,0.0041,-0.0049,0.0046,-0.0047,0.0046,-0.0062,0.0061,-0.0054,0.0055,-0.0061,0.0064,-0.0058,0.0055,-0.0057,0.0066,-0.0061,0.0056,-0.0074,0.006,-0.0086,0.0087,-0.0059,0.0059,-0.0053,0.0061,-0.0054,0.006,-0.0068,0.0066,-0.0081,0.0087,-0.0051,0.0045,-0.005,0.0053,-0.0088,0.0085,-0.0047,0.0045,-0.0071,0.0063,-0.0059,0.0052,-0.0048,0.0052,-0.0051,0.005,-0.0084,0.0104,-0.0064,0.009,-0.0067,0.0064,-0.0063,0.0063,-0.0074,0.0073,-0.0057,0.0064,-0.0074,0.0069,-0.008,0.0083,-0.0055,0.0047,-0.0045,0.005,-0.0067,0.0069,-0.0077,0.0082,-0.0056,0.0057,-0.0065,0.0062,-0.0065,0.0072,-0.0049,0.0046,-0.0067,0.0061,-0.0045,0.0047,-0.0054,0.0061,-0.0065,0.007,-0.0056,0.0056,-0.0061,0.007,-0.0054,0.0055,-0.0047,0.0047,-0.0046,0.0046,-0.005,0.0048,-0.0062,0.0058,-0.0046,0.0046,-0.0079,0.0077,-0.0075,0.0076,-0.0072,0.0072,-0.0068,0.0056,-0.0083,0.0084,-0.0058,0.0053,-0.009,0.0089,-0.0064,0.0065,-0.0051,0.0047,-0.006,0.0053,-0.0049,0.005,-0.0049,0.0047,-0.0061,0.0061,-0.0041,0.0053,-0.0055,0.0054,-0.0042,0.0047,-0.0052,0.0044,-0.0049,0.0054,-0.0051,0.0053,-0.005,0.0044,-0.0048,0.0057,-0.005,0.0053,-0.0047,0.0044,-0.0054,0.0054,-0.0063,0.0054,-0.0052,0.0051,-0.0056,0.0053,-0.0061,0.0055,-0.0055,0.0048,-0.0045,0.005,-0.0045,0.0041,-0.0046,0.0046,-0.0048,0.0047,-0.0049,0.0053,-0.005,0.0052,-0.0054,0.0051,-0.0051,0.0058,-0.005,0.0048,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0053,-0.0047,0.0056,-0.0048,0.0045,-0.0047,0.005,-0.0047,0.0049,-0.0045,0.0046,-0.0054,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.0056,0.0044,-0.0047,0.0045,-0.0044,0.0053,-0.0047,0.0047,-0.0047,0.0045,-0.0055,0.0048,-0.0052,0.005,-0.0051,0.0053]
در حال بارگذاری
5:00
داکوتای شهر - حومه محیط در طول شب - پس از طوفان باران - حلقه هاست.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn