مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه ،

مشاور محیط - حومه تن در طول بعد از ظهر - هرج و مرج پرنده غوغای با ترافیک و سگ...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhoodafternoon
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.029,0.0254,-0.0271,0.0254,-0.0243,0.0239,-0.0227,0.0236,-0.0228,0.0221,-0.0236,0.0252,-0.0242,0.0253,-0.0282,0.0253,-0.0275,0.0321,-0.0241,0.0279,-0.0282,0.0235,-0.0213,0.0245,-0.0218,0.0202,-0.0217,0.0194,-0.0246,0.0251,-0.0334,0.0233,-0.032,0.0305,-0.0311,0.0269,-0.0309,0.0287,-0.0263,0.024,-0.027,0.0258,-0.0276,0.032,-0.0248,0.0253,-0.023,0.0232,-0.0262,0.0246,-0.0254,0.0229,-0.0284,0.0329,-0.0289,0.0241,-0.0253,0.0374,-0.0259,0.0251,-0.0297,0.028,-0.0332,0.0317,-0.0271,0.0321,-0.0256,0.0265,-0.0281,0.0357,-0.0277,0.0351,-0.0292,0.0278,-0.032,0.0311,-0.0249,0.0251,-0.0268,0.0234,-0.0222,0.0294,-0.0326,0.0313,-0.0253,0.026,-0.0214,0.024,-0.0229,0.0213,-0.023,0.0229,-0.021,0.0222,-0.0209,0.0223,-0.0204,0.0216,-0.0228,0.0199,-0.0221,0.0229,-0.0224,0.0255,-0.0226,0.0216,-0.0243,0.0246,-0.0266,0.0252,-0.0216,0.0285,-0.0233,0.02,-0.0242,0.0258,-0.0242,0.0243,-0.0272,0.0253,-0.0265,0.0244,-0.0239,0.0262,-0.0264,0.0229,-0.0224,0.0275,-0.0244,0.0245,-0.0259,0.0251,-0.0304,0.0253,-0.0268,0.023,-0.0248,0.0245,-0.0222,0.0212,-0.0242,0.0192,-0.0207,0.0211,-0.0247,0.0246,-0.0244,0.0242,-0.0227,0.0224,-0.023,0.0224,-0.0245,0.0201,-0.0222,0.0225,-0.0211,0.022,-0.023,0.0202,-0.0219,0.0238,-0.0204,0.0193,-0.0248,0.0223,-0.0198,0.0215,-0.0193,0.0191,-0.0203,0.0214,-0.0232,0.0233,-0.02,0.0198,-0.0191,0.0208,-0.0207,0.0227,-0.022,0.0193,-0.0204,0.0219,-0.0201,0.0228,-0.0219,0.0198,-0.0214,0.0184,-0.017,0.0224,-0.0228,0.0202,-0.0272,0.0222,-0.02,0.0172,-0.0179,0.0188,-0.0207,0.0212,-0.0208,0.0158,-0.0207,0.0198,-0.0204,0.0181,-0.0193,0.0233,-0.0186,0.0198,-0.0196,0.0221,-0.0232,0.0196,-0.0183,0.0224,-0.0197,0.0193,-0.0224,0.0219,-0.0186,0.0186,-0.0221,0.0226,-0.0193,0.0259,-0.0215,0.0196,-0.0188,0.0202,-0.0209,0.0225,-0.0182,0.0204,-0.0219,0.0196,-0.0187,0.0203,-0.0199,0.02,-0.0198,0.0181,-0.0211,0.019,-0.0238,0.0215,-0.0197,0.0212,-0.0215,0.0214,-0.0214,0.0191,-0.0215,0.0217,-0.0193,0.0211,-0.0185,0.0214,-0.0217,0.0185,-0.0204,0.0236,-0.0193,0.02,-0.0185,0.0228,-0.0207,0.0268,-0.0221,0.0201,-0.0242,0.0252,-0.0197,0.0191,-0.022,0.0201,-0.0236,0.026,-0.0256,0.0238,-0.0261,0.0276,-0.0227,0.0264,-0.0262,0.025,-0.023,0.0249,-0.0236,0.0214,-0.0236,0.0244,-0.0254,0.0244,-0.0257,0.0262,-0.0251,0.0232,-0.0218,0.0237,-0.0229,0.0199,-0.0244,0.023,-0.0306,0.0282,-0.0238,0.0222,-0.0242,0.029,-0.0253,0.0246,-0.019,0.0177,-0.0264,0.0198,-0.0201,0.0201,-0.0206,0.0204,-0.0196,0.021,-0.0207,0.0243,-0.021,0.0197,-0.0207,0.0197,-0.0186,0.0225,-0.0185,0.0182,-0.0198,0.0225,-0.019,0.0218,-0.0229,0.0225,-0.0228,0.0231,-0.0229,0.0217,-0.0195,0.0181,-0.021,0.0194,-0.021,0.0177,-0.018,0.0173,-0.0204,0.0182,-0.0161,0.0196,-0.0172,0.0203,-0.0194,0.0217,-0.0181,0.0205,-0.0201,0.0186,-0.0188,0.0197,-0.0167,0.0192,-0.0178,0.02,-0.0182,0.0223,-0.0191,0.0197,-0.0238,0.0228,-0.0232,0.0211,-0.0207,0.0191,-0.0178,0.0227,-0.0197,0.021,-0.0211,0.0201,-0.0201,0.0216,-0.0203,0.0237,-0.0181,0.0196,-0.0192,0.0182,-0.0186,0.0162,-0.0197,0.0181,-0.0179,0.0199,-0.0173,0.0176,-0.0195,0.0178,-0.0172,0.0221,-0.0207,0.0212,-0.0186,0.0196,-0.0171,0.0189,-0.0176,0.0205,-0.0181,0.0183,-0.0185,0.0173,-0.0197,0.0212,-0.0191,0.0191,-0.0198,0.0196,-0.0193,0.0238,-0.0214,0.0227,-0.0277,0.0253,-0.0228,0.0244,-0.0278,0.0236,-0.0228,0.0217,-0.0225,0.0191,-0.022,0.0236,-0.021,0.0208,-0.0208,0.0202,-0.018,0.0229,-0.0186,0.0211,-0.0225,0.0171,-0.0188,0.0195,-0.0243,0.0222,-0.0208,0.0189,-0.0182,0.0184,-0.0168,0.0209,-0.0182,0.0194,-0.0188,0.0206,-0.0168,0.019,-0.0184,0.0188,-0.0184,0.0169,-0.0177,0.02,-0.0195,0.0182,-0.0191,0.0182,-0.0224,0.021,-0.0191,0.0223,-0.0244,0.025,-0.0234,0.0237,-0.026,0.0289,-0.0208,0.0229,-0.022,0.0225,-0.0188,0.0192,-0.0204,0.0207,-0.019,0.0179,-0.0224,0.0198,-0.0206,0.0197,-0.0182,0.0165,-0.0216,0.0194,-0.0182,0.0193,-0.0175,0.0192,-0.0182,0.0172,-0.0198,0.022,-0.0179,0.0188,-0.021,0.0211,-0.0191,0.0198,-0.0188,0.0195,-0.0197,0.0199,-0.0173,0.0192,-0.02,0.0181,-0.0202,0.0192,-0.0201,0.0169,-0.0216,0.022,-0.0183,0.021,-0.0185,0.0166,-0.0217,0.0227,-0.021,0.0228,-0.0174,0.0186,-0.019,0.0162,-0.0195,0.0217,-0.0162,0.0168,-0.0161,0.0164,-0.0187,0.0178,-0.0205,0.023,-0.0184,0.0211,-0.0185,0.0175,-0.0198,0.0177,-0.0189,0.0181,-0.0207,0.0212,-0.0177,0.0189,-0.0179,0.0189,-0.019,0.0193,-0.0213,0.0184,-0.0184,0.0178,-0.0193,0.0185,-0.0223,0.0201,-0.0169,0.0186,-0.019,0.0184,-0.0185,0.0202,-0.0181,0.0212,-0.02,0.0208,-0.0183,0.0203,-0.0194,0.0216,-0.0199,0.0207,-0.0205,0.0217,-0.0203,0.0234,-0.0219,0.0229,-0.0229,0.0289,-0.0299,0.0239,-0.0275,0.0271,-0.0284,0.0264,-0.0288,0.0249,-0.0224,0.0213,-0.0201,0.0231,-0.0173,0.0187,-0.0177,0.02,-0.0175,0.0184,-0.0362,0.0395,-0.0474,0.045,-0.0362,0.0391,-0.018,0.0172,-0.0218,0.0201,-0.0228,0.021,-0.0183,0.0184,-0.0193,0.0181,-0.0188,0.021,-0.0228,0.0248,-0.0212,0.0252,-0.0207,0.0215,-0.0216,0.023,-0.0225,0.0193,-0.0245,0.0232,-0.0227,0.0233,-0.0402,0.0391,-0.0466,0.0493,-0.0196,0.0191,-0.0191,0.0192,-0.0213,0.0208,-0.0199,0.0212,-0.0221,0.0217,-0.021,0.0229,-0.0214,0.022,-0.0202,0.0193,-0.0182,0.0208,-0.0178,0.0191,-0.0209,0.0212,-0.021,0.0221,-0.023,0.0213,-0.0197,0.0214,-0.0233,0.0203,-0.0229,0.022,-0.0203,0.0214,-0.0213,0.0217,-0.0242,0.0205,-0.0241,0.0261,-0.0249,0.0235,-0.0254,0.0213,-0.0208,0.0215,-0.033,0.0256,-0.0335,0.0339,-0.021,0.0199,-0.0202,0.0181,-0.0245,0.022,-0.0239,0.0205,-0.0213,0.0213,-0.0199,0.0218,-0.024,0.0227,-0.0217,0.021,-0.0194,0.0229,-0.0196,0.0222,-0.0291,0.0255,-0.0268,0.0258,-0.0257,0.0256,-0.027,0.0246,-0.0239,0.0202,-0.0252,0.0284,-0.0204,0.0273,-0.0228,0.0222,-0.0425,0.0348,-0.0305,0.0377,-0.0287,0.0253,-0.0232,0.024,-0.021,0.0233,-0.0202,0.0237,-0.0288,0.0225,-0.0186,0.0203,-0.0259,0.0231,-0.0228,0.0203,-0.0189,0.0191,-0.0168,0.0159,-0.02,0.0222,-0.0178,0.0199,-0.0246,0.0202,-0.0188,0.0218,-0.0181,0.0181,-0.0189,0.0183,-0.021,0.026,-0.0253,0.0251,-0.0209,0.0205,-0.0211,0.0221,-0.0215,0.0245,-0.0178,0.0198,-0.0227,0.0224,-0.0235,0.0222,-0.0209,0.0229,-0.0207,0.0204,-0.0178,0.0197,-0.0222,0.0184,-0.0235,0.0215,-0.0231,0.0224,-0.023,0.024,-0.0189,0.0244,-0.0189,0.0198,-0.0189,0.0181,-0.0207,0.02,-0.0242,0.0219,-0.0181,0.0215,-0.0237,0.0194,-0.0289,0.023,-0.0271,0.023,-0.0226,0.0234,-0.0215,0.025,-0.0209,0.0201,-0.0222,0.0225,-0.0197,0.0187,-0.0197,0.0257,-0.0219,0.017,-0.0224,0.0205,-0.0215,0.02,-0.022,0.0218,-0.0225,0.0227,-0.0257,0.0188,-0.0246,0.0216,-0.0201,0.0262,-0.0236,0.0214,-0.0221,0.0271,-0.0227,0.0228,-0.029,0.0243,-0.0235,0.0239,-0.0305,0.0319,-0.0345,0.039,-0.0606,0.0507,-0.0556,0.0426,-0.0468,0.0385,-0.0431,0.0395,-0.0402,0.0485,-0.053,0.0492,-0.0607,0.0466,-0.0525,0.0499,-0.05,0.0489,-0.0451,0.0336,-0.0331,0.0323,-0.0384,0.0331,-0.0331,0.0365,-0.0329,0.03,-0.0219,0.0214,-0.0271,0.0206,-0.0225,0.0233,-0.0205,0.0216,-0.0192,0.0195,-0.0189,0.0216,-0.0216,0.021,-0.019,0.0223,-0.0262,0.0233,-0.0211,0.0221,-0.0262,0.0226,-0.022,0.0218,-0.0271,0.0233,-0.0234,0.025,-0.0227,0.0285,-0.0253,0.0238,-0.0226,0.0301,-0.0287,0.0285,-0.029,0.0287,-0.0332,0.0306,-0.0283,0.0258,-0.0243,0.0278,-0.0307,0.0249,-0.033,0.031,-0.0194,0.0219,-0.022,0.0201,-0.0213,0.021,-0.0196,0.0204,-0.0211,0.02,-0.0193,0.0211,-0.0186,0.0193,-0.0199,0.0177,-0.0219,0.0198,-0.0218,0.0234,-0.0232,0.0205,-0.0232,0.0204,-0.0197,0.0197,-0.0225,0.0242,-0.0198,0.0198,-0.022,0.021,-0.0268,0.0216,-0.0254,0.0236,-0.0241,0.0254,-0.0279,0.0288,-0.0318,0.0249,-0.0231,0.0245,-0.0293,0.033,-0.0296,0.035,-0.03,0.0286,-0.0309,0.0274,-0.0318,0.035,-0.0377,0.0339,-0.0369,0.0308,-0.0316,0.0301,-0.0323,0.0353,-0.0321,0.0384,-0.0387,0.0354,-0.038,0.04,-0.0413,0.0431,-0.0392,0.0351,-0.0477,0.0434,-0.0357,0.0342,-0.0297,0.0292,-0.0388,0.0295,-0.0358,0.0347,-0.0329,0.0333,-0.0397,0.0336,-0.0374,0.0381,-0.0299,0.0281,-0.038,0.0289,-0.0252,0.0256,-0.036,0.0326,-0.0265,0.0329,-0.026,0.0265,-0.0304,0.0324,-0.037,0.0366,-0.0363,0.0335,-0.0338,0.0341,-0.0335,0.0354,-0.0351,0.0418,-0.0321,0.0353,-0.042,0.0319,-0.0329,0.0337,-0.0414,0.0437,-0.0324,0.042,-0.0293,0.0317,-0.0219,0.0273,-0.0226,0.0257,-0.0287,0.0275,-0.0223,0.0239,-0.024,0.0216,-0.0248,0.0243,-0.0224,0.0244,-0.0212,0.0221,-0.0214,0.0228,-0.0243,0.0232,-0.0269,0.022,-0.0219,0.0234,-0.0215,0.0227,-0.0218,0.0204,-0.0267,0.0212,-0.0247,0.0236,-0.0246,0.0228,-0.0279,0.024,-0.0262,0.025,-0.0254,0.0255,-0.0232,0.0292,-0.0211,0.0224,-0.0241,0.0248,-0.0259,0.021,-0.021,0.0227,-0.0223,0.0213,-0.0202,0.0259,-0.0212,0.0231,-0.0222,0.0222,-0.0235,0.0215,-0.0233,0.0238,-0.0263,0.0237,-0.0288,0.023,-0.0211,0.0227,-0.0227,0.0244,-0.0303,0.0278,-0.0263,0.025,-0.0261,0.0262,-0.0205,0.0274,-0.0204,0.0203,-0.0257,0.0253,-0.0245,0.0217,-0.0208,0.0268,-0.0215,0.0194,-0.0249,0.0243,-0.0269,0.0256,-0.0238,0.0235,-0.0239,0.0275,-0.0281,0.0316,-0.0212,0.0226,-0.022,0.0184,-0.0245,0.0206,-0.0191,0.0236,-0.0222,0.0222,-0.0232,0.022,-0.0231,0.023,-0.0201,0.0188,-0.0214,0.0223,-0.0197,0.0199,-0.0225,0.0226,-0.0235,0.0219,-0.0224,0.0238,-0.0251,0.0219,-0.026,0.0274,-0.0235,0.026,-0.021,0.0225,-0.0205,0.0231]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در طول بعد از ظهر - هرج و مرج پرنده غوغای با ترافیک و سگ...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn