مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه D ...

مشاور محیط - حومه تن در سپیده دم - جیرجیرک با نور و باران و ترافیک در راه دور و...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhooddawn
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0173,0.0177,-0.017,0.0163,-0.0184,0.0161,-0.015,0.017,-0.0185,0.0171,-0.0181,0.0178,-0.0172,0.0184,-0.0169,0.0184,-0.0212,0.0176,-0.0199,0.0195,-0.0192,0.02,-0.0224,0.019,-0.0189,0.0165,-0.016,0.0173,-0.016,0.0145,-0.0148,0.0162,-0.0156,0.0155,-0.0157,0.0149,-0.0183,0.0149,-0.0149,0.0157,-0.017,0.0153,-0.0193,0.0189,-0.0184,0.0163,-0.0167,0.0149,-0.0139,0.0156,-0.0153,0.015,-0.017,0.0174,-0.0169,0.0205,-0.0181,0.0203,-0.0183,0.0215,-0.0185,0.0194,-0.0197,0.0176,-0.0212,0.0193,-0.0185,0.0172,-0.017,0.0165,-0.0226,0.0296,-0.0382,0.0294,-0.0205,0.0197,-0.0164,0.0197,-0.0176,0.0184,-0.0198,0.0173,-0.0188,0.0162,-0.0155,0.0171,-0.0177,0.0182,-0.0145,0.0157,-0.0165,0.0153,-0.0166,0.0195,-0.0163,0.0201,-0.0192,0.0175,-0.0152,0.0188,-0.0159,0.0154,-0.0193,0.0189,-0.0165,0.0178,-0.0166,0.018,-0.0165,0.0172,-0.0202,0.0208,-0.0189,0.0199,-0.0174,0.0215,-0.0155,0.0178,-0.0252,0.0175,-0.0162,0.0191,-0.0181,0.0182,-0.0199,0.0193,-0.02,0.0175,-0.0182,0.0219,-0.0157,0.0176,-0.0169,0.0162,-0.0166,0.0172,-0.017,0.0175,-0.0156,0.0171,-0.0163,0.0176,-0.0166,0.0178,-0.0187,0.0166,-0.0198,0.015,-0.0172,0.0163,-0.0159,0.017,-0.0156,0.0172,-0.0194,0.0276,-0.0176,0.0219,-0.0168,0.0181,-0.0178,0.0167,-0.0159,0.0164,-0.015,0.0172,-0.0157,0.0172,-0.0157,0.0149,-0.0195,0.0155,-0.0177,0.0165,-0.0173,0.0162,-0.0174,0.0176,-0.0168,0.0162,-0.0173,0.0158,-0.0184,0.0177,-0.0177,0.0196,-0.0171,0.0185,-0.0197,0.0162,-0.0179,0.0203,-0.0185,0.0201,-0.0192,0.0167,-0.0173,0.0169,-0.0183,0.0191,-0.0196,0.0169,-0.0154,0.0168,-0.019,0.0204,-0.0173,0.018,-0.0163,0.0178,-0.0156,0.0166,-0.017,0.0176,-0.0164,0.0164,-0.0198,0.0188,-0.017,0.018,-0.017,0.0185,-0.0222,0.0181,-0.0423,0.0379,-0.0242,0.031,-0.0304,0.0342,-0.0181,0.0208,-0.0181,0.0202,-0.0148,0.0157,-0.0174,0.0185,-0.0148,0.0168,-0.0156,0.0179,-0.0155,0.0202,-0.017,0.0177,-0.0202,0.0208,-0.0172,0.0148,-0.0311,0.0286,-0.017,0.0147,-0.0166,0.0171,-0.019,0.0197,-0.0151,0.0155,-0.0248,0.0231,-0.0336,0.0233,-0.017,0.0191,-0.0183,0.0175,-0.0163,0.019,-0.0168,0.0156,-0.0177,0.0164,-0.0162,0.0175,-0.0184,0.0166,-0.0165,0.0177,-0.0208,0.0232,-0.0334,0.0295,-0.0198,0.0236,-0.0156,0.0163,-0.0156,0.0188,-0.017,0.0136,-0.0145,0.0154,-0.0186,0.017,-0.0164,0.0175,-0.0173,0.0159,-0.0168,0.0164,-0.0168,0.0149,-0.0167,0.0188,-0.0154,0.0171,-0.018,0.0171,-0.0214,0.0192,-0.0305,0.0353,-0.0323,0.0289,-0.0411,0.0416,-0.0417,0.0487,-0.0367,0.0377,-0.0226,0.0258,-0.0157,0.0156,-0.018,0.021,-0.0166,0.0213,-0.0209,0.0238,-0.0161,0.0171,-0.0157,0.0168,-0.0187,0.0189,-0.0186,0.017,-0.0161,0.0162,-0.0188,0.019,-0.0177,0.0166,-0.0189,0.0161,-0.0184,0.0163,-0.0172,0.0164,-0.0214,0.0166,-0.0196,0.0235,-0.0387,0.03,-0.0295,0.0175,-0.0167,0.0291,-0.0217,0.0224,-0.0187,0.0168,-0.0158,0.0157,-0.0165,0.0161,-0.0167,0.0168,-0.0215,0.0176,-0.0214,0.0267,-0.0211,0.0276,-0.0179,0.0163,-0.0169,0.0167,-0.0234,0.0182,-0.02,0.0166,-0.0172,0.0208,-0.0169,0.0183,-0.0166,0.0163,-0.0182,0.0192,-0.0187,0.0193,-0.0233,0.0204,-0.019,0.0167,-0.018,0.0181,-0.0168,0.0168,-0.0168,0.0183,-0.0187,0.0188,-0.0146,0.0159,-0.016,0.0184,-0.0177,0.0183,-0.0196,0.0167,-0.0173,0.0176,-0.017,0.0177,-0.0205,0.022,-0.0227,0.0199,-0.0177,0.0167,-0.0212,0.017,-0.0185,0.0192,-0.0206,0.0177,-0.0196,0.0177,-0.0176,0.0179,-0.0162,0.0154,-0.0167,0.0167,-0.0175,0.0156,-0.0167,0.0172,-0.016,0.0191,-0.0167,0.0152,-0.0181,0.0186,-0.0166,0.0156,-0.017,0.0148,-0.0159,0.0175,-0.0181,0.016,-0.0184,0.0189,-0.0171,0.0217,-0.0282,0.0302,-0.02,0.0171,-0.016,0.0175,-0.0161,0.0187,-0.0163,0.0171,-0.0205,0.0161,-0.0184,0.0188,-0.0175,0.0175,-0.0194,0.0163,-0.0207,0.0186,-0.0183,0.0222,-0.0223,0.0214,-0.0181,0.0244,-0.0149,0.0164,-0.0169,0.0164,-0.0189,0.0164,-0.0179,0.0157,-0.0188,0.0169,-0.0173,0.0161,-0.0208,0.0168,-0.0278,0.0201,-0.0265,0.0264,-0.0199,0.0205,-0.017,0.0188,-0.017,0.0157,-0.0169,0.0164,-0.0208,0.0149,-0.0176,0.0167,-0.0153,0.016,-0.016,0.0179,-0.0181,0.02,-0.0162,0.0172,-0.0165,0.0178,-0.0162,0.0201,-0.0163,0.0168,-0.0172,0.0195,-0.0152,0.0171,-0.0158,0.0198,-0.0165,0.0182,-0.017,0.0163,-0.0182,0.0151,-0.0188,0.0161,-0.0195,0.0158,-0.0157,0.0182,-0.0202,0.0182,-0.0177,0.0168,-0.0175,0.0171,-0.0174,0.0159,-0.02,0.0166,-0.0151,0.0165,-0.0175,0.0161,-0.016,0.0187,-0.0145,0.016,-0.0152,0.0164,-0.0151,0.016,-0.0165,0.0148,-0.0164,0.0152,-0.017,0.0179,-0.0168,0.018,-0.0174,0.0148,-0.0168,0.0168,-0.015,0.0155,-0.0166,0.015,-0.0169,0.0179,-0.015,0.0153,-0.017,0.0149,-0.0161,0.0168,-0.0165,0.0154,-0.0166,0.0181,-0.0166,0.0156,-0.0168,0.0165,-0.0181,0.0152,-0.0172,0.0174,-0.0168,0.018,-0.0163,0.0162,-0.0179,0.0168,-0.0217,0.0186,-0.0156,0.0171,-0.0185,0.0205,-0.0157,0.0157,-0.0187,0.022,-0.0168,0.0181,-0.0165,0.0158,-0.0165,0.0155,-0.0149,0.0146,-0.0158,0.0155,-0.0175,0.0156,-0.0188,0.0186,-0.018,0.0187,-0.0181,0.0189,-0.0153,0.0193,-0.0165,0.0185,-0.0152,0.0188,-0.0175,0.0168,-0.0154,0.0145,-0.016,0.0159,-0.015,0.0151,-0.0157,0.0156,-0.0161,0.0186,-0.0152,0.016,-0.0152,0.0179,-0.0183,0.0175,-0.0152,0.0165,-0.0156,0.017,-0.0186,0.0164,-0.0166,0.0207,-0.0178,0.0151,-0.0161,0.0165,-0.0186,0.0158,-0.015,0.0153,-0.0153,0.0152,-0.0165,0.016,-0.0177,0.0159,-0.0177,0.017,-0.0181,0.0206,-0.0182,0.0195,-0.0168,0.0177,-0.0352,0.0332,-0.0175,0.0215,-0.0173,0.0186,-0.0255,0.0171,-0.0169,0.019,-0.0179,0.0198,-0.0184,0.0213,-0.0218,0.0217,-0.0195,0.0235,-0.0229,0.0187,-0.0251,0.0206,-0.0338,0.0288,-0.0247,0.0231,-0.021,0.024,-0.0195,0.0193,-0.0258,0.0221,-0.0228,0.0263,-0.0216,0.0221,-0.0194,0.0199,-0.0187,0.018,-0.0175,0.0178,-0.0173,0.0186,-0.0197,0.0193,-0.0147,0.0184,-0.0183,0.0161,-0.0294,0.0205,-0.0159,0.0163,-0.0177,0.0151,-0.0163,0.0145,-0.0153,0.0161,-0.0164,0.0155,-0.0143,0.0161,-0.0166,0.0152,-0.0183,0.0157,-0.0165,0.0156,-0.016,0.015,-0.0154,0.0145,-0.0164,0.0197,-0.0152,0.015,-0.0149,0.0149,-0.016,0.0162,-0.0161,0.0167,-0.0173,0.0163,-0.0161,0.0165,-0.0173,0.017,-0.0155,0.015,-0.0177,0.0227,-0.0156,0.0145,-0.017,0.0174,-0.0176,0.0161,-0.0159,0.0169,-0.0182,0.0146,-0.0267,0.021,-0.0168,0.0161,-0.0159,0.0163,-0.0161,0.0163,-0.0169,0.0145,-0.0159,0.0167,-0.0171,0.0177,-0.0171,0.0159,-0.0165,0.0161,-0.0166,0.0172,-0.0158,0.016,-0.0164,0.0168,-0.0191,0.0235,-0.0249,0.0269,-0.0175,0.017,-0.0169,0.0167,-0.0159,0.0169,-0.0169,0.0174,-0.0316,0.0301,-0.0157,0.0164,-0.0175,0.0149,-0.0158,0.0164,-0.0176,0.0193,-0.0157,0.0166,-0.0159,0.0175,-0.0159,0.0176,-0.0171,0.0163,-0.019,0.0188,-0.0215,0.0297,-0.021,0.0191,-0.0188,0.0183,-0.0198,0.0184,-0.015,0.0156,-0.0201,0.0172,-0.0178,0.0179,-0.0175,0.0179,-0.0157,0.0169,-0.0164,0.0166,-0.0211,0.0265,-0.0171,0.0169,-0.0219,0.0179,-0.0184,0.0186,-0.0175,0.0172,-0.0183,0.0187,-0.0187,0.0169,-0.0178,0.0167,-0.0225,0.0231,-0.0287,0.0197,-0.0195,0.02,-0.0204,0.0226,-0.0169,0.0184,-0.0194,0.0198,-0.0175,0.0228,-0.0205,0.0219,-0.0216,0.0182,-0.0203,0.0201,-0.0188,0.0184,-0.0186,0.0167,-0.0209,0.0163,-0.02,0.0201,-0.0225,0.0188,-0.0184,0.0192,-0.019,0.0189,-0.019,0.0168,-0.0184,0.0186,-0.0208,0.0177,-0.0185,0.0183,-0.0183,0.0191,-0.0163,0.0194,-0.0182,0.0202,-0.0189,0.0191,-0.0176,0.02,-0.0174,0.0162,-0.0173,0.019,-0.0144,0.017,-0.0166,0.0151,-0.0184,0.0172,-0.0186,0.0157,-0.0186,0.0167,-0.0163,0.0144,-0.0151,0.0146,-0.0176,0.0168,-0.017,0.0157,-0.0142,0.0153,-0.0166,0.0167,-0.025,0.0172,-0.0165,0.0158,-0.0177,0.0152,-0.0177,0.0175,-0.017,0.0167,-0.0168,0.0152,-0.0154,0.0192,-0.0153,0.0156,-0.0195,0.0157,-0.0179,0.0206,-0.0154,0.0158,-0.0168,0.0177,-0.0164,0.0183,-0.0157,0.0144,-0.0175,0.018,-0.0148,0.016,-0.0188,0.0168,-0.0165,0.0173,-0.0185,0.0177,-0.0145,0.0188,-0.0164,0.0177,-0.0172,0.0157,-0.0149,0.0157,-0.0198,0.0181,-0.0155,0.0177,-0.0152,0.0147,-0.0155,0.0174,-0.0159,0.0156,-0.0172,0.0182,-0.0151,0.0152,-0.0166,0.0178,-0.0183,0.0186,-0.0251,0.021,-0.0279,0.0319,-0.0256,0.027,-0.0191,0.0182,-0.0157,0.0182,-0.0162,0.0161,-0.0161,0.0178,-0.0159,0.016,-0.016,0.0165,-0.02,0.0201,-0.0183,0.0164,-0.0206,0.0189,-0.0167,0.0164,-0.0161,0.0196,-0.0179,0.0173,-0.0176,0.0166,-0.0168,0.0178,-0.0155,0.0184,-0.0161,0.016,-0.0165,0.0182,-0.0173,0.0179,-0.0165,0.0162,-0.0213,0.0174,-0.0197,0.021,-0.0185,0.025,-0.0156,0.015,-0.0164,0.0191,-0.0178,0.0166,-0.0158,0.0151,-0.0167,0.0196,-0.0186,0.019,-0.0164,0.019,-0.0155,0.0172,-0.0215,0.0182,-0.0163,0.0206,-0.0184,0.0173,-0.016,0.0166,-0.0163,0.0167,-0.0194,0.0171,-0.0167,0.0173,-0.0154,0.0183,-0.0187,0.018,-0.0161,0.0173,-0.0167,0.0175,-0.0169,0.0173,-0.0163,0.0168,-0.0204,0.0157,-0.0163,0.0235,-0.0186,0.016,-0.0201,0.0156,-0.017,0.0175,-0.018,0.0168,-0.0147,0.0189,-0.0171,0.02,-0.0158,0.0172,-0.028,0.0284,-0.0162,0.0173,-0.0191,0.021,-0.0182,0.0203,-0.0215,0.017,-0.0156,0.0165,-0.0211,0.0254,-0.0342,0.0231,-0.0158,0.0151,-0.0148,0.0154,-0.018,0.0166,-0.0163,0.018,-0.015,0.0147,-0.0163,0.017,-0.018,0.0148,-0.0142,0.0174,-0.0217,0.0179,-0.0217,0.0249,-0.0267,0.0216,-0.0231,0.0178,-0.0215,0.016,-0.0188,0.0193,-0.0179,0.0186,-0.017,0.0185,-0.0161,0.017,-0.0196,0.0208,-0.0152,0.0188,-0.0157,0.0164,-0.0167,0.0203]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در سپیده دم - جیرجیرک با نور و باران و ترافیک در راه دور و...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn