مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه D ...

مشاور محیط - حومه تن در سپیده دم - ترافیک hushing و کریکت در فاصله - حلقه هاست.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhooddawn
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0126,0.0145,-0.0153,0.0129,-0.014,0.0151,-0.014,0.0157,-0.0143,0.0143,-0.0138,0.0155,-0.0136,0.0129,-0.0145,0.0128,-0.015,0.0133,-0.0141,0.0129,-0.0147,0.0135,-0.0137,0.0137,-0.0152,0.0136,-0.0119,0.0136,-0.0132,0.0141,-0.0135,0.013,-0.0127,0.0139,-0.0141,0.0136,-0.013,0.0147,-0.015,0.0139,-0.017,0.0161,-0.0132,0.0152,-0.014,0.0149,-0.0132,0.0148,-0.0135,0.0148,-0.0128,0.0142,-0.0135,0.0131,-0.0132,0.0162,-0.0145,0.0155,-0.0142,0.0127,-0.0132,0.0134,-0.0128,0.0133,-0.0126,0.0131,-0.0131,0.0134,-0.0143,0.013,-0.0123,0.0132,-0.0131,0.0132,-0.0133,0.0128,-0.0147,0.015,-0.0183,0.024,-0.0128,0.0134,-0.0124,0.0143,-0.0123,0.0131,-0.0137,0.0128,-0.0137,0.0128,-0.0125,0.0134,-0.0129,0.0124,-0.0137,0.0126,-0.0121,0.0122,-0.0141,0.0118,-0.0129,0.0151,-0.0122,0.0129,-0.0132,0.0134,-0.014,0.0138,-0.0119,0.0124,-0.0128,0.0155,-0.0144,0.0141,-0.0132,0.0124,-0.0122,0.0135,-0.0142,0.0158,-0.0132,0.0129,-0.0139,0.0151,-0.0129,0.0135,-0.0126,0.0134,-0.0132,0.0143,-0.0125,0.0147,-0.0137,0.0121,-0.0133,0.0135,-0.0128,0.0145,-0.0166,0.0138,-0.015,0.0132,-0.0138,0.0131,-0.0131,0.0142,-0.0134,0.0134,-0.013,0.0126,-0.0136,0.0135,-0.0135,0.0145,-0.0136,0.0145,-0.013,0.0156,-0.0138,0.0144,-0.0136,0.0124,-0.0136,0.0128,-0.0153,0.0139,-0.0133,0.0142,-0.0123,0.0133,-0.0133,0.0146,-0.0143,0.0132,-0.0143,0.0161,-0.0126,0.014,-0.0155,0.0138,-0.0148,0.0129,-0.0147,0.0133,-0.0153,0.0137,-0.0145,0.0144,-0.0133,0.0137,-0.0136,0.015,-0.0142,0.0142,-0.0134,0.0138,-0.0129,0.0153,-0.0139,0.0152,-0.0129,0.0142,-0.0153,0.0132,-0.0161,0.0137,-0.0144,0.0143,-0.0138,0.0158,-0.017,0.0155,-0.015,0.0148,-0.0158,0.0148,-0.0141,0.0166,-0.0124,0.0133,-0.0153,0.0145,-0.0149,0.0126,-0.0125,0.0125,-0.0136,0.013,-0.013,0.0119,-0.0118,0.0122,-0.0135,0.0118,-0.013,0.0123,-0.0128,0.0146,-0.0123,0.0127,-0.0125,0.0127,-0.0226,0.0219,-0.0186,0.0191,-0.0193,0.0131,-0.0128,0.0136,-0.012,0.0124,-0.0133,0.0135,-0.0128,0.0165,-0.0143,0.0149,-0.014,0.0124,-0.0124,0.0139,-0.0152,0.0124,-0.0136,0.0121,-0.0162,0.0135,-0.0147,0.0161,-0.0132,0.0154,-0.0147,0.0132,-0.0149,0.014,-0.0137,0.0131,-0.0122,0.0113,-0.0125,0.0146,-0.0128,0.0126,-0.0125,0.0146,-0.0137,0.0142,-0.0133,0.0122,-0.0124,0.0142,-0.0139,0.0135,-0.0172,0.0144,-0.0131,0.0126,-0.0132,0.0141,-0.0123,0.0135,-0.0148,0.0168,-0.0144,0.0153,-0.0156,0.0152,-0.0135,0.0152,-0.0144,0.0151,-0.0163,0.017,-0.0197,0.0147,-0.0177,0.0161,-0.0172,0.0141,-0.0147,0.0169,-0.0153,0.014,-0.0147,0.0178,-0.0129,0.0155,-0.0151,0.0135,-0.0157,0.0146,-0.0138,0.0135,-0.0133,0.0139,-0.0133,0.0141,-0.0127,0.0126,-0.0117,0.0159,-0.0135,0.0138,-0.0136,0.0131,-0.0123,0.0143,-0.0146,0.0125,-0.0144,0.0127,-0.0145,0.0129,-0.0133,0.0161,-0.0126,0.0135,-0.0122,0.0132,-0.0136,0.0121,-0.0146,0.0146,-0.0134,0.0153,-0.0124,0.0125,-0.013,0.0141,-0.0126,0.013,-0.0124,0.0115,-0.0135,0.0143,-0.0138,0.0126,-0.012,0.0119,-0.0116,0.0123,-0.0132,0.0123,-0.013,0.0126,-0.0135,0.014,-0.0143,0.0137,-0.0152,0.015,-0.0148,0.0134,-0.0129,0.0123,-0.0127,0.0122,-0.0119,0.0131,-0.014,0.0136,-0.0135,0.0142,-0.0131,0.0144,-0.0127,0.013,-0.0132,0.0133,-0.0116,0.0137,-0.0141,0.0148,-0.0132,0.0125,-0.013,0.0112,-0.0117,0.013,-0.0136,0.0152,-0.0128,0.0132,-0.0131,0.0128,-0.0117,0.0133,-0.0125,0.0154,-0.013,0.0136,-0.0131,0.0123,-0.014,0.0131,-0.0126,0.013,-0.0147,0.0144,-0.0121,0.0121,-0.0129,0.0126,-0.0125,0.014,-0.0123,0.0119,-0.0117,0.0133,-0.0109,0.0122,-0.0114,0.0123,-0.0146,0.0143,-0.0114,0.0121,-0.0116,0.0132,-0.0136,0.0136,-0.0114,0.0127,-0.0114,0.0116,-0.0123,0.0121,-0.0127,0.014,-0.0114,0.0126,-0.0131,0.0133,-0.0135,0.0123,-0.0154,0.0127,-0.0124,0.012,-0.0138,0.0114,-0.0136,0.0112,-0.0138,0.0115,-0.0114,0.0133,-0.0126,0.0132,-0.0111,0.0135,-0.0134,0.0125,-0.0126,0.016,-0.0139,0.0138,-0.0122,0.0132,-0.0118,0.0134,-0.0175,0.0126,-0.0127,0.014,-0.0149,0.0141,-0.0176,0.0126,-0.0131,0.0131,-0.0133,0.0127,-0.0117,0.0121,-0.0112,0.0131,-0.0116,0.011,-0.0111,0.0124,-0.0113,0.0116,-0.0119,0.0141,-0.0136,0.0151,-0.0127,0.0134,-0.0121,0.0132,-0.0148,0.0139,-0.0129,0.0151,-0.0145,0.0155,-0.0128,0.0121,-0.0148,0.0125,-0.0127,0.0135,-0.0167,0.0155,-0.013,0.0131,-0.0132,0.0155,-0.0125,0.0131,-0.0128,0.0135,-0.0137,0.0133,-0.0134,0.0134,-0.0146,0.0157,-0.0146,0.0139,-0.0125,0.0132,-0.0129,0.013,-0.0127,0.0153,-0.0121,0.0148,-0.0112,0.0111,-0.0125,0.0132,-0.0125,0.0139,-0.0134,0.0119,-0.0137,0.0121,-0.0137,0.0121,-0.0136,0.0147,-0.0122,0.0158,-0.0147,0.0118,-0.0143,0.0129,-0.0115,0.0137,-0.012,0.0129,-0.0115,0.0135,-0.0139,0.0135,-0.0137,0.0118,-0.0139,0.0126,-0.0117,0.0121,-0.0134,0.0127,-0.0116,0.0124,-0.0116,0.0125,-0.0124,0.0115,-0.0133,0.0127,-0.0124,0.0116,-0.0136,0.0134,-0.0118,0.0117,-0.0133,0.0116,-0.0146,0.0119,-0.0126,0.0121,-0.0129,0.0134,-0.0132,0.0133,-0.0144,0.0139,-0.0148,0.0139,-0.0126,0.0133,-0.0132,0.0129,-0.0131,0.0124,-0.0152,0.0137,-0.0125,0.0138,-0.0137,0.0154,-0.0142,0.0119,-0.0145,0.0135,-0.0139,0.0125,-0.0119,0.0132,-0.0128,0.0119,-0.013,0.0135,-0.0114,0.0124,-0.0123,0.0121,-0.0132,0.0133,-0.014,0.0129,-0.0139,0.0137,-0.0138,0.0146,-0.0126,0.0122,-0.0136,0.0128,-0.0138,0.012,-0.0157,0.0132,-0.0122,0.0155,-0.014,0.0136,-0.0128,0.0126,-0.0147,0.0129,-0.0138,0.013,-0.0135,0.0148,-0.0117,0.013,-0.0157,0.0168,-0.0133,0.0147,-0.0148,0.0134,-0.0136,0.0135,-0.012,0.0129,-0.0153,0.0131,-0.0137,0.0139,-0.013,0.0125,-0.0128,0.0131,-0.0155,0.0151,-0.0137,0.0147,-0.0172,0.0152,-0.0165,0.0166,-0.0129,0.0165,-0.0133,0.0139,-0.0139,0.0135,-0.0146,0.0141,-0.0126,0.0142,-0.0153,0.013,-0.0131,0.0129,-0.0119,0.0163,-0.0153,0.013,-0.0142,0.0143,-0.0134,0.0134,-0.0145,0.0131,-0.0131,0.014,-0.0132,0.0131,-0.0139,0.015,-0.0137,0.0139,-0.014,0.014,-0.0156,0.0145,-0.0149,0.0146,-0.0157,0.0138,-0.0124,0.0132,-0.013,0.0118,-0.014,0.0151,-0.0136,0.0137,-0.0127,0.0115,-0.0124,0.012,-0.0121,0.0143,-0.0148,0.0131,-0.0142,0.0127,-0.0147,0.0131,-0.0143,0.0143,-0.0131,0.0145,-0.0143,0.0135,-0.0145,0.0129,-0.0121,0.0123,-0.013,0.0138,-0.0125,0.0128,-0.0123,0.0134,-0.0129,0.0152,-0.013,0.0133,-0.0144,0.0137,-0.0205,0.013,-0.0147,0.0148,-0.0151,0.0158,-0.0147,0.0129,-0.0131,0.0148,-0.0146,0.0154,-0.0139,0.014,-0.0169,0.0146,-0.0318,0.0295,-0.0153,0.0152,-0.0155,0.0155,-0.0133,0.0141,-0.0128,0.0138,-0.0147,0.0123,-0.0173,0.0151,-0.0124,0.0147,-0.0126,0.0125,-0.0137,0.0143,-0.0111,0.0126,-0.0126,0.013,-0.0126,0.0149,-0.0117,0.0119,-0.0126,0.0128,-0.014,0.0132,-0.0141,0.0125,-0.0132,0.0138,-0.0122,0.0117,-0.0141,0.0133,-0.0134,0.0118,-0.0159,0.0143,-0.0153,0.0152,-0.0135,0.0147,-0.0137,0.014,-0.0148,0.0168,-0.0123,0.0125,-0.0131,0.0127,-0.0122,0.0134,-0.0134,0.0137,-0.0161,0.0126,-0.0144,0.0126,-0.0138,0.0159,-0.0159,0.0148,-0.0139,0.0143,-0.013,0.0134,-0.014,0.0154,-0.0133,0.0129,-0.0124,0.0145,-0.0138,0.0131,-0.0132,0.0139,-0.0135,0.0132,-0.0142,0.0143,-0.0118,0.0141,-0.0144,0.0144,-0.0156,0.0137,-0.013,0.0132,-0.0115,0.0145,-0.0119,0.0131,-0.0134,0.0142,-0.0117,0.0116,-0.0143,0.0141,-0.0123,0.0124,-0.0116,0.0144,-0.0138,0.0118,-0.0128,0.0123,-0.0124,0.0135,-0.0135,0.0126,-0.0139,0.0133,-0.0122,0.0114,-0.0129,0.0138,-0.0157,0.0143,-0.0128,0.0132,-0.0136,0.0145,-0.0132,0.0152,-0.0128,0.0145,-0.0126,0.0135,-0.0144,0.0143,-0.0145,0.0122,-0.013,0.0124,-0.0134,0.0141,-0.0124,0.015,-0.0158,0.0152,-0.0147,0.013,-0.0149,0.0127,-0.014,0.0143,-0.013,0.0132,-0.0143,0.0145,-0.0146,0.0143,-0.0163,0.0151,-0.0154,0.0143,-0.0156,0.0126,-0.0133,0.0146,-0.0128,0.0156,-0.0165,0.0155,-0.0257,0.018,-0.0158,0.0165,-0.0169,0.0192,-0.0138,0.0143,-0.0165,0.0141,-0.014,0.0123,-0.0152,0.013,-0.0142,0.0158,-0.0139,0.013,-0.0129,0.0146,-0.015,0.0122,-0.014,0.0134,-0.0131,0.0141,-0.0138,0.0142,-0.0123,0.0129,-0.0158,0.0141,-0.0124,0.0125,-0.0114,0.0129,-0.0131,0.0125,-0.0146,0.0144,-0.0149,0.0152,-0.015,0.0125,-0.0165,0.0151,-0.0128,0.0135,-0.0137,0.0127,-0.0142,0.0129,-0.0117,0.014,-0.013,0.0129,-0.0131,0.0129,-0.0137,0.013,-0.0157,0.0139,-0.0125,0.0122,-0.0126,0.014,-0.0153,0.0144,-0.0143,0.0129,-0.0136,0.0129,-0.0108,0.0168,-0.0137,0.0138,-0.0141,0.012,-0.0125,0.0138,-0.0134,0.0125,-0.0142,0.0161,-0.0155,0.0132,-0.0151,0.0129,-0.0133,0.0146,-0.0133,0.016,-0.014,0.0144,-0.0139,0.0127,-0.0174,0.0148,-0.0137,0.0128,-0.0144,0.0148,-0.0144,0.0128,-0.0143,0.0134,-0.0134,0.0139,-0.0135,0.0148,-0.0163,0.0138,-0.0125,0.0141,-0.0136,0.013,-0.0131,0.014,-0.0132,0.0132,-0.0209,0.0272,-0.0158,0.0132,-0.0135,0.0118,-0.0142,0.0136,-0.0132,0.0138,-0.0186,0.0131,-0.017,0.0147,-0.0142,0.0142,-0.0128,0.0128,-0.0159,0.0153,-0.0126,0.0123,-0.0126,0.0131,-0.014,0.0142,-0.0128,0.0137,-0.0143,0.0149,-0.012,0.0172,-0.0138,0.0117,-0.0128,0.0131,-0.0131,0.0129,-0.0143,0.0145,-0.0131,0.0139,-0.0139,0.0153,-0.0128,0.0128,-0.0118,0.0151,-0.0129,0.012,-0.0155,0.0134,-0.0121,0.0156,-0.0144,0.013,-0.015,0.0156,-0.0152,0.0144,-0.0144,0.0136,-0.0137,0.0141,-0.0137,0.0159,-0.0132,0.014,-0.0134,0.0128,-0.0149,0.0136,-0.0129,0.0155,-0.0123,0.0133,-0.0123,0.0125,-0.0125,0.0144,-0.0139,0.0146,-0.0142,0.0138,-0.0133,0.0127,-0.015,0.0148,-0.0125,0.0154,-0.0131,0.0123,-0.0135,0.0155,-0.0141,0.0131]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در سپیده دم - ترافیک hushing و کریکت در فاصله - حلقه هاست.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn