مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه E ...

مشاور محیط - حومه تن در طول شب - تهویه مطبوع پرنده chirps و پراکنده ترافیک -...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhoodevening
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0148,0.0137,-0.0126,0.0147,-0.0143,0.0128,-0.0143,0.0156,-0.0151,0.0182,-0.014,0.0139,-0.015,0.0119,-0.0156,0.0159,-0.0141,0.0143,-0.0161,0.0146,-0.0141,0.0151,-0.0181,0.0171,-0.0151,0.0136,-0.0138,0.0146,-0.013,0.0151,-0.0128,0.0131,-0.0132,0.0152,-0.0128,0.0146,-0.0129,0.0122,-0.0134,0.016,-0.0159,0.0149,-0.018,0.0186,-0.0136,0.0147,-0.0119,0.0126,-0.0138,0.0184,-0.0149,0.0144,-0.0139,0.0128,-0.0181,0.0145,-0.0187,0.0145,-0.014,0.0192,-0.0136,0.0134,-0.0172,0.0173,-0.0159,0.0161,-0.0126,0.0131,-0.0162,0.0152,-0.0148,0.0142,-0.0113,0.0138,-0.0139,0.0159,-0.0129,0.0133,-0.0132,0.0132,-0.0175,0.0166,-0.0196,0.0158,-0.0179,0.0152,-0.0166,0.016,-0.0161,0.0153,-0.017,0.0158,-0.0157,0.0157,-0.0164,0.016,-0.0186,0.0181,-0.0151,0.0139,-0.0117,0.0137,-0.015,0.0137,-0.012,0.0132,-0.0159,0.0163,-0.019,0.0168,-0.0144,0.013,-0.0164,0.0179,-0.0153,0.0151,-0.0123,0.0159,-0.0127,0.0134,-0.0153,0.0166,-0.0135,0.013,-0.0133,0.0141,-0.0126,0.0148,-0.0257,0.0268,-0.0137,0.0115,-0.0128,0.0122,-0.0154,0.0164,-0.0137,0.0157,-0.0148,0.0137,-0.0152,0.0177,-0.017,0.0189,-0.0169,0.0167,-0.0169,0.0168,-0.0184,0.018,-0.0162,0.017,-0.0234,0.019,-0.0166,0.0159,-0.0151,0.0181,-0.0149,0.0175,-0.0131,0.0178,-0.0163,0.0145,-0.0141,0.015,-0.0163,0.0138,-0.0173,0.0173,-0.0165,0.0162,-0.0141,0.0139,-0.0167,0.0145,-0.0174,0.0146,-0.0145,0.0159,-0.017,0.0155,-0.0163,0.0165,-0.0141,0.0134,-0.0157,0.0177,-0.0161,0.0148,-0.0131,0.0159,-0.0154,0.0154,-0.0138,0.0142,-0.0157,0.0135,-0.0137,0.0143,-0.0166,0.0159,-0.0165,0.017,-0.0175,0.0177,-0.0178,0.0168,-0.017,0.0168,-0.0159,0.0164,-0.0178,0.0177,-0.0154,0.0169,-0.0163,0.0155,-0.0183,0.017,-0.0176,0.0185,-0.0234,0.0201,-0.0217,0.0204,-0.019,0.0159,-0.0157,0.0178,-0.0154,0.0171,-0.0173,0.0177,-0.0141,0.0168,-0.0162,0.0172,-0.018,0.0155,-0.0143,0.0168,-0.0149,0.0165,-0.018,0.0177,-0.0183,0.0165,-0.0181,0.0166,-0.0158,0.0154,-0.0153,0.0152,-0.0173,0.0167,-0.0145,0.0153,-0.0142,0.0148,-0.0152,0.0148,-0.0152,0.0191,-0.0148,0.0137,-0.0163,0.0166,-0.0177,0.0171,-0.0149,0.0162,-0.0157,0.0172,-0.0154,0.0161,-0.0157,0.0176,-0.0157,0.0163,-0.0239,0.0191,-0.0166,0.0195,-0.0166,0.0168,-0.0161,0.0217,-0.017,0.0171,-0.0162,0.0163,-0.0176,0.021,-0.0156,0.0176,-0.0223,0.0154,-0.0183,0.02,-0.0183,0.0175,-0.0154,0.0171,-0.0179,0.0155,-0.0147,0.0185,-0.0146,0.0141,-0.0171,0.0145,-0.017,0.0186,-0.0143,0.0141,-0.0174,0.0166,-0.0194,0.0167,-0.0172,0.0176,-0.0163,0.0148,-0.0195,0.0168,-0.0169,0.0171,-0.0161,0.0157,-0.016,0.0144,-0.0159,0.0133,-0.0174,0.0175,-0.0215,0.0176,-0.0174,0.0152,-0.0204,0.0225,-0.0161,0.0171,-0.0193,0.0187,-0.0188,0.0167,-0.0163,0.0197,-0.0188,0.0159,-0.0167,0.0156,-0.0169,0.0197,-0.0204,0.0151,-0.016,0.0149,-0.0166,0.0175,-0.0167,0.0164,-0.016,0.0161,-0.0157,0.0178,-0.0179,0.0165,-0.0156,0.0171,-0.0164,0.0181,-0.0188,0.0175,-0.0168,0.0192,-0.019,0.02,-0.0176,0.0156,-0.0194,0.0214,-0.0143,0.0154,-0.0197,0.0218,-0.0312,0.0359,-0.0302,0.0246,-0.0203,0.0197,-0.0339,0.0318,-0.0331,0.0246,-0.0274,0.0274,-0.0316,0.0288,-0.0288,0.0235,-0.0177,0.0175,-0.0202,0.016,-0.0177,0.0183,-0.0218,0.0159,-0.0192,0.0179,-0.019,0.0198,-0.0169,0.0174,-0.0173,0.0157,-0.0183,0.0177,-0.0217,0.0177,-0.0194,0.0169,-0.0189,0.021,-0.0228,0.022,-0.0186,0.0192,-0.0211,0.0186,-0.022,0.0233,-0.0196,0.0199,-0.0205,0.024,-0.0266,0.0288,-0.0182,0.0194,-0.0174,0.0218,-0.0238,0.0222,-0.0232,0.0268,-0.0253,0.0279,-0.0199,0.0208,-0.0246,0.0168,-0.0183,0.0172,-0.0164,0.0169,-0.0171,0.0202,-0.0176,0.0171,-0.0208,0.022,-0.021,0.0195,-0.022,0.0228,-0.0199,0.0184,-0.0173,0.0198,-0.0181,0.0152,-0.0201,0.0177,-0.0192,0.0209,-0.0235,0.0217,-0.0177,0.0178,-0.0207,0.0172,-0.0175,0.0208,-0.0186,0.0161,-0.0171,0.019,-0.0208,0.0194,-0.0191,0.018,-0.0226,0.0169,-0.0156,0.0156,-0.0155,0.0182,-0.0209,0.0167,-0.0218,0.0217,-0.0176,0.0172,-0.0178,0.0176,-0.0184,0.0166,-0.0169,0.0173,-0.0154,0.0155,-0.0171,0.0183,-0.0167,0.0173,-0.017,0.0174,-0.0165,0.0181,-0.02,0.0186,-0.0187,0.0214,-0.0204,0.0207,-0.0221,0.0207,-0.0183,0.0198,-0.018,0.0239,-0.0276,0.0254,-0.0238,0.0225,-0.0179,0.0191,-0.0225,0.021,-0.024,0.0224,-0.0246,0.022,-0.0184,0.018,-0.0166,0.0207,-0.032,0.0244,-0.0222,0.0239,-0.0194,0.0192,-0.018,0.018,-0.0276,0.0233,-0.0198,0.0193,-0.0194,0.0195,-0.0191,0.018,-0.0175,0.019,-0.0206,0.0241,-0.0215,0.0173,-0.0186,0.0193,-0.0158,0.0159,-0.0136,0.0147,-0.0161,0.0154,-0.0158,0.0128,-0.013,0.0142,-0.0142,0.0182,-0.0193,0.0153,-0.0157,0.0152,-0.0172,0.0155,-0.0155,0.0159,-0.0171,0.0152,-0.0171,0.0169,-0.0183,0.0168,-0.0189,0.0157,-0.02,0.0194,-0.0173,0.0153,-0.0193,0.0163,-0.0204,0.0193,-0.0178,0.0161,-0.0173,0.0174,-0.0152,0.0151,-0.0163,0.0153,-0.0166,0.0175,-0.0177,0.019,-0.0216,0.0187,-0.0183,0.0166,-0.0171,0.0179,-0.0211,0.0174,-0.0201,0.0218,-0.0171,0.0165,-0.0204,0.0199,-0.0206,0.0176,-0.0204,0.0202,-0.0234,0.0174,-0.0221,0.0177,-0.0189,0.0202,-0.0173,0.0173,-0.0192,0.0184,-0.0194,0.0202,-0.0186,0.0179,-0.0261,0.0276,-0.0243,0.0203,-0.0229,0.0258,-0.0213,0.021,-0.0222,0.024,-0.0186,0.0224,-0.0171,0.0189,-0.0221,0.0199,-0.0187,0.0178,-0.0214,0.0192,-0.0199,0.0215,-0.0178,0.0181,-0.0186,0.0192,-0.0185,0.0218,-0.024,0.0219,-0.0241,0.021,-0.0199,0.0263,-0.0225,0.024,-0.0315,0.0245,-0.0413,0.034,-0.02,0.0224,-0.0297,0.028,-0.0213,0.0234,-0.0214,0.0269,-0.0246,0.0221,-0.0254,0.031,-0.0188,0.0233,-0.023,0.0195,-0.0201,0.0225,-0.0221,0.019,-0.0196,0.0258,-0.0184,0.0206,-0.0199,0.0202,-0.0194,0.0185,-0.0231,0.0251,-0.0202,0.0153,-0.0244,0.0322,-0.0201,0.0186,-0.0223,0.0189,-0.0245,0.0218,-0.0182,0.0205,-0.0183,0.0181,-0.0175,0.0178,-0.0205,0.0202,-0.0172,0.0222,-0.0211,0.0224,-0.0177,0.0195,-0.0177,0.0167,-0.0156,0.0167,-0.0174,0.019,-0.0164,0.0156,-0.0158,0.0171,-0.0168,0.0148,-0.0159,0.016,-0.0144,0.0138,-0.0178,0.0176,-0.0201,0.0211,-0.016,0.0152,-0.0229,0.0201,-0.0184,0.0165,-0.0205,0.0258,-0.0172,0.0188,-0.0211,0.0235,-0.015,0.0158,-0.0196,0.02,-0.0257,0.0234,-0.0221,0.0217,-0.016,0.0182,-0.0206,0.0197,-0.0181,0.0206,-0.0194,0.0238,-0.0223,0.0211,-0.0181,0.0184,-0.0196,0.0177,-0.0173,0.017,-0.0203,0.0172,-0.0177,0.0167,-0.0183,0.0172,-0.0185,0.017,-0.0165,0.0145,-0.0154,0.0147,-0.0148,0.0144,-0.0163,0.0196,-0.0157,0.0144,-0.0161,0.0165,-0.0158,0.0188,-0.0183,0.018,-0.014,0.0164,-0.0148,0.0141,-0.0142,0.017,-0.0172,0.0187,-0.015,0.0157,-0.0156,0.014,-0.0258,0.0188,-0.0175,0.0174,-0.0171,0.0195,-0.0206,0.0192,-0.0176,0.0163,-0.0219,0.0176,-0.0204,0.0177,-0.0206,0.0168,-0.022,0.0189,-0.0189,0.0206,-0.0168,0.0168,-0.018,0.0201,-0.0153,0.0192,-0.0185,0.0153,-0.0216,0.0154,-0.0169,0.0158,-0.0185,0.0175,-0.0175,0.0175,-0.0174,0.0183,-0.0167,0.0177,-0.017,0.0186,-0.0209,0.0184,-0.0163,0.0174,-0.0201,0.0187,-0.0187,0.0176,-0.0143,0.02,-0.0173,0.014,-0.0149,0.0151,-0.0142,0.0135,-0.015,0.0173,-0.0128,0.0144,-0.0141,0.0178,-0.0138,0.0136,-0.0151,0.0156,-0.0167,0.0155,-0.0159,0.0139,-0.0138,0.0156,-0.0144,0.0158,-0.0158,0.0154,-0.0139,0.0128,-0.0127,0.0153,-0.0134,0.0135,-0.0127,0.014,-0.0137,0.0153,-0.0142,0.0146,-0.0126,0.0135,-0.0178,0.0139,-0.0202,0.0148,-0.0164,0.0154,-0.0167,0.0164,-0.0215,0.0208,-0.0164,0.0155,-0.0194,0.0166,-0.0172,0.0172,-0.018,0.0153,-0.0172,0.0162,-0.0141,0.0146,-0.017,0.0172,-0.018,0.0165,-0.0174,0.0152,-0.0146,0.0153,-0.0169,0.0161,-0.0136,0.0157,-0.014,0.0148,-0.0137,0.0143,-0.0155,0.0148,-0.0155,0.0146,-0.0159,0.0154,-0.0137,0.0136,-0.0129,0.014,-0.0134,0.0137,-0.0172,0.0176,-0.0159,0.0165,-0.0138,0.0184,-0.0139,0.0134,-0.016,0.0148,-0.0186,0.0161,-0.0156,0.0168,-0.0179,0.0146,-0.017,0.0131,-0.016,0.0175,-0.015,0.0173,-0.0162,0.0186,-0.0188,0.0174,-0.0167,0.0165,-0.0184,0.0179,-0.0179,0.0158,-0.0179,0.0153,-0.0164,0.0163,-0.0177,0.021,-0.0173,0.0186,-0.0195,0.0199,-0.0154,0.0195,-0.0189,0.0172,-0.0151,0.0169,-0.0145,0.0138,-0.0144,0.0173,-0.0156,0.0166,-0.0187,0.0152,-0.0215,0.015,-0.0158,0.0165,-0.0188,0.0172,-0.0187,0.0197,-0.0167,0.0231,-0.0177,0.0173,-0.0158,0.0176,-0.019,0.0169,-0.0168,0.018,-0.0164,0.0162,-0.016,0.0126,-0.0122,0.0135,-0.0149,0.0161,-0.0152,0.0154,-0.0171,0.0154,-0.0165,0.0161,-0.0166,0.015,-0.0168,0.0154,-0.016,0.0148,-0.0212,0.0182,-0.0216,0.0198,-0.0196,0.0168,-0.0202,0.0191,-0.0219,0.0202,-0.022,0.0201,-0.0225,0.026,-0.0215,0.0227,-0.019,0.0167,-0.0156,0.0173,-0.0202,0.0188,-0.0191,0.0204,-0.0208,0.0229,-0.0202,0.0219,-0.0203,0.0206,-0.0159,0.0172,-0.0219,0.021,-0.0187,0.0224,-0.0177,0.0171,-0.0214,0.0182,-0.0186,0.0205,-0.0169,0.0192,-0.0172,0.0235,-0.0187,0.0201,-0.0184,0.0197,-0.027,0.0229,-0.0168,0.0167,-0.0198,0.0212,-0.0248,0.0213,-0.0179,0.0206,-0.0168,0.0177,-0.0183,0.0156,-0.0178,0.0164,-0.0223,0.0171,-0.0204,0.021,-0.0232,0.0175,-0.0212,0.022,-0.0185,0.0207,-0.0179,0.0213,-0.0187,0.0178,-0.0214,0.0188,-0.0206,0.0219,-0.0177,0.0185,-0.0188,0.0174,-0.016,0.0135,-0.0177,0.015,-0.0153,0.0167,-0.0168,0.0175,-0.0179,0.0165,-0.019,0.0201,-0.0172,0.0153,-0.0148,0.0179,-0.0159,0.0163,-0.0183,0.0201,-0.0137,0.0156,-0.0146,0.0159,-0.0236,0.0143,-0.0149,0.0147,-0.0167,0.0143,-0.0148,0.0173,-0.0159,0.015,-0.0125,0.0136]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در طول شب - تهویه مطبوع پرنده chirps و پراکنده ترافیک -...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn