مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه M ...

مشاور محیط - حومه تن در طول صبح - پرنده غوغای و جیرجیرک در فاصله -...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbصبحneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0137,0.0116,-0.0107,0.0114,-0.0108,0.0121,-0.0106,0.0114,-0.0115,0.0135,-0.0137,0.0126,-0.0107,0.0112,-0.0116,0.0127,-0.0139,0.0108,-0.0117,0.0115,-0.0125,0.0114,-0.0109,0.0116,-0.0111,0.0106,-0.011,0.0124,-0.0125,0.0126,-0.0116,0.0116,-0.0112,0.0122,-0.0112,0.0126,-0.0123,0.0122,-0.0114,0.0123,-0.0112,0.0119,-0.0113,0.0119,-0.0114,0.0111,-0.0116,0.0112,-0.0096,0.0103,-0.0118,0.0118,-0.0112,0.0116,-0.0097,0.0109,-0.0123,0.012,-0.011,0.0118,-0.0125,0.011,-0.0111,0.0099,-0.0104,0.0105,-0.0116,0.0114,-0.0105,0.0131,-0.0112,0.0104,-0.0107,0.0123,-0.0122,0.0111,-0.0105,0.0109,-0.0099,0.0108,-0.0107,0.011,-0.0111,0.0111,-0.0112,0.0109,-0.0119,0.0118,-0.0114,0.0124,-0.0177,0.0188,-0.0227,0.0158,-0.0177,0.0196,-0.0114,0.0129,-0.0106,0.0107,-0.0104,0.0111,-0.012,0.0118,-0.0105,0.0107,-0.0101,0.0109,-0.0103,0.0114,-0.0106,0.0097,-0.0105,0.012,-0.0105,0.011,-0.0115,0.0108,-0.0111,0.0114,-0.0102,0.011,-0.0109,0.0132,-0.0108,0.0109,-0.0109,0.0126,-0.0117,0.0108,-0.0106,0.0112,-0.0138,0.0114,-0.0114,0.0112,-0.0114,0.011,-0.0119,0.012,-0.011,0.0105,-0.0119,0.012,-0.0116,0.0135,-0.0115,0.0142,-0.0115,0.0125,-0.0123,0.0134,-0.0114,0.0114,-0.0111,0.0112,-0.011,0.0116,-0.0104,0.0123,-0.0107,0.0129,-0.0104,0.0112,-0.011,0.0113,-0.0105,0.011,-0.0117,0.0115,-0.0121,0.0122,-0.0119,0.0115,-0.0111,0.0116,-0.0111,0.0116,-0.0116,0.0111,-0.0111,0.0112,-0.0115,0.0124,-0.0114,0.0101,-0.0107,0.0101,-0.0114,0.0104,-0.0102,0.0106,-0.0096,0.012,-0.0115,0.0102,-0.0111,0.0122,-0.011,0.0118,-0.0123,0.012,-0.0104,0.0114,-0.0107,0.0115,-0.0106,0.0116,-0.0106,0.0098,-0.0108,0.011,-0.011,0.0124,-0.0096,0.0119,-0.0101,0.0102,-0.0106,0.0112,-0.0101,0.0112,-0.0122,0.0128,-0.0126,0.0115,-0.0116,0.0128,-0.0103,0.0124,-0.011,0.012,-0.0109,0.0131,-0.0107,0.0125,-0.0129,0.013,-0.0104,0.0153,-0.0124,0.0103,-0.0108,0.0128,-0.0103,0.0135,-0.011,0.0126,-0.0128,0.011,-0.013,0.0151,-0.0137,0.0134,-0.0118,0.013,-0.0137,0.0107,-0.011,0.0125,-0.0122,0.0121,-0.0106,0.0119,-0.0146,0.0171,-0.0135,0.011,-0.0116,0.0126,-0.0129,0.0126,-0.0118,0.0129,-0.0114,0.0137,-0.0105,0.0118,-0.0104,0.0108,-0.0121,0.0138,-0.0107,0.0117,-0.0114,0.0113,-0.0107,0.0119,-0.0103,0.0106,-0.0113,0.0124,-0.011,0.0127,-0.013,0.0115,-0.0116,0.0116,-0.0125,0.013,-0.011,0.0109,-0.0119,0.0134,-0.0098,0.0103,-0.0118,0.0104,-0.011,0.0116,-0.0116,0.0116,-0.0134,0.0128,-0.0117,0.0113,-0.0109,0.0124,-0.0129,0.0122,-0.0107,0.0125,-0.013,0.0117,-0.0115,0.0116,-0.0113,0.0117,-0.0116,0.0119,-0.0113,0.0114,-0.0108,0.0112,-0.0104,0.0128,-0.012,0.0135,-0.0141,0.0127,-0.0132,0.0118,-0.0128,0.0144,-0.0126,0.0125,-0.0128,0.0144,-0.0125,0.0126,-0.0132,0.0113,-0.0133,0.0118,-0.0121,0.0131,-0.0123,0.0126,-0.013,0.0104,-0.0114,0.0108,-0.0104,0.0106,-0.0123,0.0116,-0.0123,0.0119,-0.0121,0.0125,-0.0109,0.0122,-0.0116,0.0123,-0.0121,0.0114,-0.0118,0.0108,-0.0105,0.0115,-0.0121,0.0131,-0.0129,0.0141,-0.0124,0.0103,-0.0111,0.0108,-0.0121,0.0118,-0.0116,0.0123,-0.0116,0.0109,-0.0117,0.0135,-0.011,0.0108,-0.0113,0.0111,-0.0122,0.0114,-0.014,0.013,-0.0108,0.0093,-0.0108,0.0098,-0.0109,0.0113,-0.011,0.0109,-0.0121,0.0109,-0.0117,0.0124,-0.0101,0.0118,-0.012,0.0132,-0.0121,0.0119,-0.0108,0.0112,-0.0121,0.0117,-0.0116,0.0111,-0.011,0.0125,-0.0124,0.0115,-0.0107,0.0118,-0.0106,0.0111,-0.0103,0.011,-0.0105,0.0113,-0.011,0.0105,-0.0104,0.0112,-0.0114,0.0109,-0.0102,0.0121,-0.011,0.0109,-0.0108,0.011,-0.0124,0.0138,-0.0107,0.0104,-0.0113,0.0099,-0.0103,0.0108,-0.0151,0.0118,-0.0114,0.0128,-0.0141,0.0107,-0.0112,0.0116,-0.0107,0.0098,-0.0123,0.0106,-0.0129,0.0111,-0.0113,0.0112,-0.011,0.0115,-0.0109,0.0109,-0.0116,0.0118,-0.0108,0.0114,-0.0114,0.0115,-0.0105,0.0108,-0.0119,0.0118,-0.0108,0.0114,-0.0125,0.0125,-0.011,0.011,-0.0115,0.0114,-0.0121,0.014,-0.0121,0.0117,-0.0114,0.0111,-0.0101,0.0117,-0.0113,0.0141,-0.0113,0.0115,-0.013,0.0125,-0.0111,0.0125,-0.0106,0.0119,-0.0106,0.0115,-0.0105,0.0103,-0.0101,0.0123,-0.0115,0.0119,-0.011,0.0126,-0.0113,0.0142,-0.012,0.0116,-0.0107,0.0119,-0.012,0.0109,-0.0112,0.0116,-0.0117,0.011,-0.0128,0.0153,-0.0113,0.0123,-0.0114,0.0104,-0.0139,0.0132,-0.012,0.0127,-0.0109,0.011,-0.0123,0.014,-0.0119,0.0127,-0.0121,0.0137,-0.0111,0.0106,-0.0103,0.0124,-0.011,0.0127,-0.0128,0.0113,-0.0118,0.0117,-0.0121,0.0117,-0.0107,0.0112,-0.0107,0.0125,-0.0106,0.0127,-0.011,0.0123,-0.011,0.0114,-0.0117,0.0124,-0.0103,0.0101,-0.011,0.0099,-0.011,0.0121,-0.0115,0.0113,-0.0124,0.01,-0.0101,0.0113,-0.01,0.0106,-0.0103,0.0105,-0.011,0.0124,-0.0113,0.0102,-0.0119,0.013,-0.0111,0.0143,-0.0109,0.0138,-0.0112,0.0119,-0.0122,0.0123,-0.0116,0.0123,-0.0131,0.015,-0.0117,0.012,-0.0142,0.0134,-0.0134,0.0137,-0.0122,0.0144,-0.012,0.0125,-0.0152,0.0143,-0.0132,0.0166,-0.0143,0.0136,-0.0139,0.0122,-0.0134,0.013,-0.0131,0.0183,-0.0125,0.0154,-0.0126,0.0132,-0.013,0.0144,-0.0126,0.0137,-0.014,0.0149,-0.0158,0.0142,-0.0155,0.0183,-0.0135,0.0158,-0.0171,0.0132,-0.0134,0.0151,-0.0153,0.0141,-0.0139,0.0186,-0.0116,0.0125,-0.0139,0.0143,-0.0132,0.0117,-0.0135,0.0126,-0.0137,0.0126,-0.0136,0.0141,-0.0142,0.0158,-0.0129,0.0134,-0.0133,0.0134,-0.0148,0.0151,-0.0143,0.015,-0.0146,0.013,-0.0164,0.0147,-0.0156,0.0172,-0.0153,0.0134,-0.0152,0.0126,-0.0147,0.0137,-0.0152,0.0134,-0.016,0.0134,-0.0132,0.013,-0.0128,0.0129,-0.0117,0.0118,-0.0121,0.0133,-0.0134,0.0127,-0.0127,0.0115,-0.0112,0.0114,-0.0103,0.0112,-0.0121,0.0116,-0.0116,0.0127,-0.012,0.0117,-0.0117,0.0119,-0.0117,0.0125,-0.011,0.0122,-0.0099,0.0114,-0.0119,0.0112,-0.0099,0.0125,-0.0124,0.0134,-0.0117,0.0122,-0.0128,0.0134,-0.0112,0.0114,-0.0117,0.0118,-0.0119,0.0119,-0.0117,0.0113,-0.011,0.0139,-0.0117,0.0133,-0.0116,0.0116,-0.0111,0.0113,-0.0124,0.0131,-0.0103,0.013,-0.0124,0.0124,-0.0116,0.0116,-0.0107,0.011,-0.0117,0.0117,-0.0107,0.0125,-0.0105,0.0118,-0.0114,0.0107,-0.0113,0.0109,-0.0122,0.0119,-0.0113,0.0117,-0.0115,0.0107,-0.0111,0.0133,-0.0121,0.0143,-0.0116,0.0115,-0.0123,0.0109,-0.0118,0.0111,-0.012,0.0149,-0.0128,0.0116,-0.0126,0.0114,-0.0132,0.0125,-0.0114,0.0124,-0.0134,0.0124,-0.0119,0.0139,-0.0123,0.011,-0.0124,0.0113,-0.0136,0.0123,-0.011,0.0116,-0.0106,0.0125,-0.0104,0.0115,-0.0103,0.013,-0.0107,0.011,-0.0115,0.0108,-0.0105,0.0108,-0.0132,0.0132,-0.0123,0.0125,-0.0123,0.0139,-0.0125,0.0138,-0.0115,0.0119,-0.0121,0.0155,-0.0115,0.0128,-0.0105,0.012,-0.0101,0.0123,-0.0129,0.0114,-0.0132,0.0124,-0.0113,0.0129,-0.0138,0.0117,-0.0109,0.0124,-0.0123,0.012,-0.0121,0.0119,-0.0125,0.0128,-0.0125,0.0146,-0.014,0.014,-0.0124,0.0147,-0.0134,0.0166,-0.0132,0.0154,-0.0133,0.0132,-0.0145,0.0131,-0.012,0.0128,-0.0152,0.0135,-0.0123,0.0131,-0.0122,0.0132,-0.0122,0.0114,-0.0121,0.0143,-0.0134,0.0129,-0.0145,0.0141,-0.0135,0.0144,-0.0144,0.013,-0.0123,0.0137,-0.0143,0.0138,-0.0131,0.0135,-0.0124,0.012,-0.0109,0.0115,-0.0122,0.0113,-0.0114,0.0118,-0.0127,0.0126,-0.0109,0.0118,-0.011,0.0124,-0.0125,0.0123,-0.0126,0.0136,-0.0114,0.0141,-0.0126,0.0142,-0.0117,0.0131,-0.0115,0.0119,-0.0111,0.0121,-0.0127,0.0146,-0.0135,0.0128,-0.0112,0.0135,-0.0129,0.0152,-0.0123,0.0136,-0.0125,0.0112,-0.0137,0.013,-0.0113,0.0114,-0.0109,0.0116,-0.0127,0.0126,-0.0139,0.0125,-0.013,0.0145,-0.0126,0.0118,-0.0128,0.0129,-0.0144,0.0115,-0.0108,0.013,-0.0113,0.0128,-0.0113,0.0119,-0.0119,0.014,-0.013,0.0108,-0.011,0.0124,-0.0112,0.0122,-0.012,0.0122,-0.0123,0.0123,-0.0115,0.0125,-0.0115,0.0138,-0.012,0.0104,-0.012,0.0134,-0.0127,0.012,-0.0124,0.0121,-0.012,0.0131,-0.0108,0.0113,-0.0107,0.0128,-0.012,0.0118,-0.0123,0.0123,-0.0113,0.0134,-0.013,0.0116,-0.0121,0.0107,-0.0105,0.012,-0.0148,0.0119,-0.0127,0.0128,-0.0109,0.012,-0.014,0.013,-0.0119,0.0117,-0.0134,0.0143,-0.0131,0.0121,-0.012,0.0114,-0.0126,0.0112,-0.0116,0.0115,-0.0115,0.0132,-0.0131,0.0115,-0.012,0.0125,-0.0118,0.0111,-0.0111,0.0114,-0.0109,0.0126,-0.0112,0.0114,-0.0132,0.0121,-0.0116,0.0117,-0.0117,0.0124,-0.0118,0.0113,-0.014,0.0119,-0.0119,0.0145,-0.0111,0.0121,-0.0131,0.0131,-0.0137,0.0118,-0.0119,0.012,-0.0122,0.0109,-0.0125,0.013,-0.0111,0.0113,-0.0108,0.0113,-0.0116,0.0121,-0.0114,0.0118,-0.0111,0.012,-0.0111,0.0122,-0.0114,0.0115,-0.0132,0.0107,-0.0117,0.012,-0.0113,0.0132,-0.0128,0.012,-0.012,0.0114,-0.0216,0.0212,-0.0216,0.026,-0.0164,0.0197,-0.0127,0.016,-0.011,0.0128,-0.0108,0.0126,-0.0125,0.0103,-0.0099,0.0134,-0.0131,0.0117,-0.0128,0.0125,-0.0122,0.0114,-0.012,0.0118,-0.0114,0.0126,-0.0125,0.0107,-0.011,0.0127,-0.0121,0.0123,-0.0112,0.0133,-0.0105,0.011,-0.0101,0.0114,-0.0105,0.0113,-0.0104,0.01,-0.0106,0.0133,-0.0105,0.0128,-0.0111,0.0108,-0.0121,0.0117,-0.0103,0.011,-0.0112,0.0108,-0.0098,0.0127,-0.0111,0.0112,-0.0099,0.0106,-0.0106,0.0114,-0.0118,0.0122,-0.011,0.0132,-0.0119,0.0112,-0.0104,0.0122,-0.0105,0.0112,-0.0117,0.0114,-0.0106,0.0109,-0.0099,0.0101,-0.0109,0.0123,-0.011,0.0113,-0.0109,0.011,-0.012,0.0119,-0.0109,0.0108,-0.0108,0.0145,-0.0116,0.011,-0.0119,0.0123,-0.0117,0.0129,-0.0101,0.0116,-0.0123,0.0111,-0.0107,0.0106,-0.0123,0.0115,-0.011,0.0124,-0.0111,0.0114,-0.0137,0.0121,-0.0117,0.0102,-0.0109,0.0108,-0.0111,0.0104]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در طول صبح - پرنده غوغای و جیرجیرک در فاصله -...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn