مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه N ...

مشاور محیط - حومه تن در شب و منحصر به فرد کریکت با منتشر شهرستان در...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونشبجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0334,0.0315,-0.0354,0.037,-0.0332,0.03,-0.0383,0.0322,-0.0322,0.0328,-0.0328,0.0327,-0.0328,0.0335,-0.0319,0.037,-0.0337,0.0358,-0.0357,0.0309,-0.0317,0.0317,-0.0346,0.03,-0.0322,0.0339,-0.0371,0.0325,-0.0363,0.0315,-0.0318,0.0329,-0.0336,0.0328,-0.0374,0.0366,-0.0324,0.0338,-0.0328,0.0356,-0.0328,0.03,-0.0323,0.0311,-0.0355,0.0301,-0.0313,0.0364,-0.0347,0.037,-0.0365,0.0336,-0.0291,0.0338,-0.0331,0.0325,-0.0343,0.0377,-0.0368,0.041,-0.0365,0.0355,-0.0339,0.0334,-0.0338,0.031,-0.0337,0.0321,-0.0331,0.0315,-0.0322,0.0331,-0.0305,0.0314,-0.0349,0.0411,-0.0357,0.0319,-0.0339,0.0323,-0.0345,0.0307,-0.0376,0.035,-0.036,0.0295,-0.0352,0.0341,-0.0329,0.0308,-0.034,0.0345,-0.0363,0.0299,-0.0341,0.0344,-0.0344,0.0356,-0.0367,0.0323,-0.0362,0.0353,-0.032,0.034,-0.0276,0.0347,-0.0344,0.0321,-0.0343,0.0341,-0.0351,0.0309,-0.0343,0.0337,-0.0349,0.0347,-0.0331,0.0359,-0.0302,0.0325,-0.0306,0.0355,-0.0334,0.0349,-0.0209,0.0246,-0.0347,0.0328,-0.0377,0.0311,-0.0328,0.0309,-0.0337,0.0337,-0.0347,0.0314,-0.0348,0.0314,-0.0357,0.0308,-0.0367,0.0348,-0.0322,0.0343,-0.0342,0.0316,-0.0371,0.036,-0.0326,0.0289,-0.03,0.0297,-0.0339,0.0361,-0.0327,0.0352,-0.035,0.0352,-0.0326,0.031,-0.0303,0.0404,-0.0383,0.033,-0.0381,0.0375,-0.0315,0.0309,-0.029,0.0395,-0.033,0.0326,-0.0353,0.039,-0.0399,0.0333,-0.0328,0.0306,-0.0355,0.0367,-0.0349,0.0446,-0.0341,0.035,-0.0391,0.0381,-0.0345,0.0309,-0.0314,0.0374,-0.0357,0.0357,-0.0358,0.0345,-0.0342,0.033,-0.0363,0.0376,-0.0355,0.0338,-0.0383,0.0306,-0.0347,0.0368,-0.0359,0.0307,-0.0394,0.0336,-0.0337,0.0403,-0.0317,0.034,-0.0397,0.0379,-0.0338,0.0369,-0.033,0.0376,-0.033,0.0357,-0.0329,0.0342,-0.0315,0.0376,-0.0374,0.0316,-0.0395,0.0373,-0.0375,0.036,-0.0383,0.0337,-0.0457,0.0409,-0.0344,0.0409,-0.0334,0.0383,-0.0415,0.0344,-0.0289,0.0399,-0.0412,0.0381,-0.0331,0.0334,-0.0344,0.0358,-0.0404,0.0359,-0.0319,0.0417,-0.032,0.036,-0.039,0.0344,-0.0356,0.0339,-0.0353,0.0355,-0.0332,0.0405,-0.0365,0.0381,-0.0377,0.0373,-0.036,0.0393,-0.0357,0.042,-0.034,0.0321,-0.0434,0.0341,-0.041,0.0389,-0.0357,0.0355,-0.0413,0.035,-0.035,0.0407,-0.0345,0.04,-0.0386,0.0445,-0.0359,0.0324,-0.0376,0.04,-0.0423,0.0352,-0.0355,0.0343,-0.0469,0.0371,-0.034,0.0347,-0.0383,0.0435,-0.0398,0.0388,-0.0312,0.0346,-0.0441,0.0363,-0.0312,0.0326,-0.0382,0.0378,-0.0329,0.0331,-0.0313,0.0349,-0.0373,0.0399,-0.0343,0.0317,-0.0377,0.0366,-0.0332,0.0389,-0.0373,0.041,-0.0367,0.0378,-0.0372,0.0379,-0.0328,0.0364,-0.0369,0.0374,-0.0391,0.0374,-0.0397,0.0323,-0.0348,0.0372,-0.033,0.0341,-0.0315,0.0362,-0.0299,0.0389,-0.0404,0.0381,-0.0371,0.0326,-0.036,0.034,-0.0311,0.0309,-0.0382,0.0386,-0.0325,0.0327,-0.0409,0.0328,-0.039,0.0338,-0.034,0.0323,-0.0366,0.0334,-0.0303,0.0357,-0.0321,0.0358,-0.0321,0.0316,-0.0358,0.036,-0.0348,0.0354,-0.034,0.0311,-0.0382,0.0303,-0.034,0.0351,-0.0337,0.0364,-0.037,0.0387,-0.0322,0.0395,-0.0343,0.036,-0.0144,0.023,-0.0349,0.0369,-0.0352,0.0388,-0.0374,0.0389,-0.0409,0.0349,-0.0352,0.0362,-0.0294,0.0344,-0.0322,0.0331,-0.0321,0.0339,-0.0322,0.0312,-0.0343,0.0306,-0.041,0.0322,-0.0338,0.0323,-0.0331,0.0326,-0.0289,0.0319,-0.0321,0.0325,-0.0352,0.0344,-0.0303,0.0344,-0.0333,0.0316,-0.0307,0.0327,-0.0312,0.0363,-0.0356,0.0334,-0.0257,0.0327,-0.0331,0.0341,-0.0321,0.0304,-0.0335,0.0366,-0.0351,0.0347,-0.0336,0.0323,-0.036,0.032,-0.0307,0.0339,-0.0331,0.0345,-0.0332,0.0345,-0.0316,0.0354,-0.0358,0.0339,-0.0365,0.0318,-0.0382,0.0326,-0.034,0.0359,-0.0325,0.0334,-0.0323,0.0297,-0.0326,0.0347,-0.037,0.0365,-0.0308,0.0318,-0.0342,0.0327,-0.0325,0.0305,-0.0301,0.0312,-0.0345,0.0279,-0.0328,0.0303,-0.0324,0.0342,-0.0319,0.0341,-0.0357,0.0389,-0.0314,0.0314,-0.0352,0.0323,-0.0373,0.0323,-0.0337,0.0368,-0.0323,0.0337,-0.0355,0.0424,-0.0338,0.0334,-0.0341,0.0288,-0.0318,0.0435,-0.0331,0.0315,-0.0346,0.0354,-0.0336,0.0348,-0.0335,0.0304,-0.0312,0.0356,-0.0342,0.0341,-0.0311,0.0306,-0.0339,0.0345,-0.0347,0.033,-0.037,0.0296,-0.0361,0.0393,-0.0347,0.0309,-0.0401,0.0303,-0.0338,0.0315,-0.0335,0.0373,-0.0395,0.0316,-0.0286,0.0302,-0.0326,0.0376,-0.0363,0.033,-0.0346,0.0332,-0.0295,0.0341,-0.0327,0.0335,-0.0316,0.0345,-0.0323,0.0326,-0.0316,0.032,-0.0315,0.0396,-0.0354,0.0329,-0.0331,0.0315,-0.0375,0.0308,-0.0299,0.0349,-0.0345,0.0376,-0.0355,0.0346,-0.0319,0.0338,-0.034,0.0356,-0.0357,0.035,-0.0395,0.0312,-0.0355,0.0347,-0.037,0.0351,-0.0311,0.0341,-0.0363,0.0359,-0.0389,0.0381,-0.0385,0.0372,-0.034,0.0343,-0.0178,0.0146,-0.0334,0.037,-0.0388,0.0368,-0.0327,0.0355,-0.0323,0.0378,-0.0323,0.0335,-0.0342,0.0346,-0.0365,0.0357,-0.033,0.0338,-0.0338,0.0423,-0.0337,0.0368,-0.032,0.0325,-0.0344,0.0353,-0.0416,0.0345,-0.0336,0.035,-0.0369,0.0384,-0.0384,0.036,-0.0369,0.0312,-0.037,0.0356,-0.0425,0.0358,-0.0339,0.0356,-0.0487,0.0398,-0.0353,0.0338,-0.0314,0.0332,-0.0348,0.0295,-0.0344,0.0344,-0.0384,0.0358,-0.035,0.036,-0.0334,0.0324,-0.0353,0.0344,-0.0304,0.04,-0.0324,0.0362,-0.0341,0.0321,-0.0344,0.0348,-0.0366,0.0323,-0.031,0.0344,-0.0339,0.0305,-0.0357,0.0386,-0.035,0.0381,-0.0317,0.0357,-0.0149,0.022,-0.0154,0.0149,-0.018,0.0204,-0.0428,0.0412,-0.0426,0.0517,-0.0315,0.0336,-0.0346,0.0423,-0.0138,0.0166,-0.0325,0.0371,-0.0328,0.0331,-0.0349,0.0359,-0.0361,0.0354,-0.0376,0.0334,-0.0363,0.0359,-0.0334,0.0312,-0.0427,0.036,-0.0281,0.0411,-0.0376,0.0381,-0.0345,0.0352,-0.0392,0.0359,-0.0339,0.0376,-0.0374,0.047,-0.0349,0.0422,-0.0368,0.0378,-0.0409,0.0354,-0.0376,0.0354,-0.0406,0.0459,-0.0402,0.0419,-0.0358,0.0393,-0.0385,0.0354,-0.0377,0.0436,-0.0405,0.039,-0.0408,0.0378,-0.0382,0.0403,-0.0387,0.0374,-0.0391,0.0332,-0.0487,0.0339,-0.0427,0.038,-0.0257,0.0243,-0.0318,0.0433,-0.0362,0.0362,-0.0235,0.0236,-0.034,0.0406,-0.0369,0.044,-0.0379,0.0452,-0.0424,0.0425,-0.0415,0.0406,-0.032,0.0395,-0.0421,0.0434,-0.0414,0.0522,-0.0378,0.0379,-0.0417,0.0508,-0.0372,0.0587,-0.0383,0.045,-0.0393,0.0339,-0.0442,0.0519,-0.0416,0.0394,-0.0367,0.0482,-0.0344,0.0399,-0.0402,0.0351,-0.0199,0.019,-0.0332,0.038,-0.035,0.0365,-0.0318,0.0332,-0.0373,0.0371,-0.0303,0.0326,-0.0309,0.0419,-0.0298,0.0399,-0.0344,0.0359,-0.0326,0.0315,-0.0303,0.03,-0.0361,0.0313,-0.0357,0.035,-0.0355,0.03,-0.0344,0.0338,-0.031,0.035,-0.0323,0.0328,-0.0393,0.0371,-0.0354,0.0341,-0.0326,0.0308,-0.0383,0.0359,-0.0326,0.0341,-0.0282,0.0375,-0.0364,0.0378,-0.0339,0.0352,-0.0347,0.0401,-0.0356,0.0459,-0.0295,0.0387,-0.0311,0.0421,-0.0316,0.0369,-0.0335,0.0349,-0.0174,0.0151,-0.0156,0.0199,-0.0374,0.0308,-0.0375,0.0406,-0.0322,0.0326,-0.0325,0.0343,-0.0322,0.0366,-0.029,0.0353,-0.0362,0.0412,-0.0302,0.0383,-0.0325,0.0354,-0.0339,0.0361,-0.035,0.0329,-0.0373,0.0374,-0.0312,0.0332,-0.0339,0.033,-0.0342,0.0323,-0.0343,0.0389,-0.0344,0.0355,-0.0381,0.0343,-0.0366,0.0321,-0.0342,0.0311,-0.0344,0.0332,-0.0386,0.0344,-0.0383,0.0332,-0.0351,0.0341,-0.0298,0.0318,-0.0368,0.0346,-0.0358,0.0321,-0.0326,0.0333,-0.0294,0.0353,-0.0352,0.0331,-0.0321,0.0322,-0.0303,0.0346,-0.0325,0.033,-0.0329,0.0361,-0.0368,0.0318,-0.0281,0.0342,-0.0375,0.0348,-0.0337,0.03,-0.0402,0.0347,-0.0363,0.0311,-0.0305,0.0353,-0.0341,0.0311,-0.0364,0.0309,-0.0379,0.0366,-0.0341,0.0369,-0.0364,0.0279,-0.0332,0.0349,-0.0328,0.0316,-0.0267,0.0315,-0.0372,0.0335,-0.0338,0.0355,-0.0336,0.0337,-0.0338,0.0312,-0.0329,0.035,-0.0313,0.0335,-0.0321,0.034,-0.0294,0.0332,-0.0354,0.0332,-0.0343,0.0323,-0.0309,0.0336,-0.0336,0.0305,-0.0371,0.0321,-0.0349,0.0294,-0.0341,0.03,-0.0334,0.034,-0.0336,0.0327,-0.0306,0.0329,-0.0353,0.0309,-0.0333,0.0379,-0.0323,0.0368,-0.0334,0.0342,-0.0336,0.0335,-0.0346,0.036,-0.0337,0.0372,-0.036,0.036,-0.0328,0.0331,-0.0376,0.0305,-0.0372,0.0316,-0.0309,0.0372,-0.0352,0.0362,-0.031,0.0347,-0.038,0.0341,-0.0328,0.0337,-0.0355,0.0365,-0.0352,0.0354,-0.0331,0.0329,-0.0325,0.0308,-0.0354,0.0315,-0.0349,0.0353,-0.0378,0.0332,-0.0311,0.0348,-0.031,0.038,-0.0379,0.0319,-0.0337,0.0311,-0.0361,0.0343,-0.0355,0.0331,-0.0298,0.0311,-0.0299,0.0346,-0.0322,0.0309,-0.0346,0.0335,-0.0331,0.036,-0.0319,0.0334,-0.0352,0.0339,-0.0309,0.0269,-0.0332,0.0313,-0.0339,0.0377,-0.0348,0.04,-0.0331,0.0334,-0.0318,0.0302,-0.0268,0.034,-0.0309,0.0329,-0.0319,0.0276,-0.0322,0.034,-0.0379,0.0313,-0.0325,0.036,-0.0302,0.0369,-0.0336,0.0317,-0.0346,0.03,-0.0355,0.0295,-0.0324,0.0369,-0.0326,0.0307,-0.0332,0.0346,-0.0354,0.0294,-0.0311,0.035,-0.0308,0.0331,-0.03,0.0329,-0.0301,0.0328,-0.0277,0.0292,-0.037,0.0331,-0.0329,0.0308,-0.0349,0.0264,-0.0341,0.0331,-0.0294,0.0319,-0.0366,0.0344,-0.0306,0.0329,-0.0318,0.0346,-0.0349,0.0289,-0.0304,0.0311,-0.0341,0.0313,-0.0356,0.0285,-0.0318,0.032,-0.0303,0.0323,-0.031,0.0289,-0.0394,0.0312,-0.0407,0.0358,-0.0402,0.0353,-0.0348,0.033,-0.0336,0.038,-0.0347,0.0337,-0.0337,0.0324,-0.035,0.0338,-0.0313,0.0378,-0.0337,0.0352,-0.0304,0.0363,-0.0305,0.0312,-0.0325,0.0368,-0.0354,0.0334,-0.0326,0.0321,-0.032,0.0316,-0.0361,0.0346,-0.0308,0.0333,-0.0314,0.0317,-0.0329,0.0351,-0.0322,0.03,-0.0333,0.0317,-0.0313,0.0318,-0.0318,0.0323,-0.0332,0.0271,-0.0286,0.0317,-0.0358,0.0316,-0.0369,0.0323,-0.0315,0.0294]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در شب و منحصر به فرد کریکت با منتشر شهرستان در...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn