مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه N ...

مشاور محیط - حومه تن در شب - کریکت توقف و شروع غوغای ترافیک hushing...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونشبجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0296,0.025,-0.0271,0.0232,-0.0259,0.0255,-0.0254,0.0242,-0.0111,0.013,-0.0253,0.0226,-0.0251,0.025,-0.0267,0.0258,-0.0264,0.0288,-0.0299,0.0256,-0.0288,0.0326,-0.0287,0.0281,-0.0302,0.027,-0.0261,0.0277,-0.0262,0.0284,-0.0289,0.0264,-0.0285,0.0259,-0.0276,0.0251,-0.0297,0.0304,-0.0251,0.0301,-0.027,0.0259,-0.025,0.0252,-0.0267,0.0261,-0.0228,0.028,-0.0253,0.0238,-0.025,0.0292,-0.0267,0.0274,-0.0269,0.0262,-0.029,0.0274,-0.0275,0.0271,-0.0274,0.0258,-0.0266,0.0281,-0.0291,0.0277,-0.0296,0.0266,-0.0287,0.028,-0.0292,0.0254,-0.0238,0.0231,-0.0267,0.028,-0.0241,0.0246,-0.0274,0.0288,-0.0256,0.0259,-0.0282,0.0265,-0.0293,0.0264,-0.0272,0.0274,-0.0269,0.0279,-0.0302,0.0282,-0.0288,0.0269,-0.0243,0.0264,-0.0272,0.0276,-0.026,0.0269,-0.0311,0.0298,-0.0153,0.012,-0.0292,0.0259,-0.0316,0.0292,-0.0299,0.0269,-0.0108,0.0165,-0.0303,0.0286,-0.0246,0.0286,-0.0287,0.0268,-0.0259,0.0248,-0.0267,0.0303,-0.0304,0.0307,-0.0276,0.0255,-0.0335,0.0302,-0.0259,0.0301,-0.0262,0.0259,-0.0227,0.0228,-0.0262,0.026,-0.0257,0.0278,-0.0296,0.0267,-0.0291,0.0283,-0.0267,0.0229,-0.0294,0.0268,-0.032,0.0297,-0.0289,0.0276,-0.0301,0.027,-0.0279,0.0251,-0.0312,0.0297,-0.0283,0.0295,-0.0291,0.029,-0.0325,0.029,-0.0261,0.0292,-0.029,0.0294,-0.0278,0.0333,-0.0279,0.0266,-0.0288,0.0269,-0.0309,0.0293,-0.0303,0.0292,-0.0315,0.0282,-0.0273,0.0297,-0.0302,0.0294,-0.0298,0.0297,-0.028,0.0259,-0.0282,0.027,-0.0247,0.0235,-0.0277,0.0289,-0.0289,0.0253,-0.0093,0.0117,-0.0108,0.0148,-0.0269,0.0266,-0.0251,0.0244,-0.0278,0.0275,-0.0233,0.0224,-0.0279,0.0316,-0.0284,0.0281,-0.0287,0.0293,-0.0284,0.0298,-0.0266,0.0286,-0.0278,0.0321,-0.0305,0.0261,-0.0299,0.0257,-0.0294,0.0291,-0.0277,0.0288,-0.0292,0.029,-0.026,0.0269,-0.0284,0.0285,-0.0291,0.0355,-0.0296,0.0282,-0.0252,0.0248,-0.0284,0.0255,-0.0288,0.027,-0.0283,0.0274,-0.0278,0.0273,-0.0251,0.0299,-0.0295,0.0291,-0.0279,0.0276,-0.0273,0.0275,-0.0118,0.0102,-0.0291,0.0277,-0.0292,0.028,-0.0267,0.0279,-0.0273,0.0266,-0.0279,0.0342,-0.0283,0.028,-0.0267,0.0234,-0.0294,0.0275,-0.0276,0.0273,-0.0297,0.0295,-0.0301,0.0263,-0.0273,0.0246,-0.0316,0.0303,-0.0288,0.0281,-0.0316,0.0281,-0.0255,0.0254,-0.0281,0.0268,-0.0239,0.0295,-0.0251,0.0276,-0.0292,0.0292,-0.0302,0.0251,-0.0273,0.0269,-0.0289,0.0267,-0.0241,0.0253,-0.0272,0.029,-0.0283,0.0298,-0.0284,0.029,-0.0292,0.0288,-0.0302,0.0289,-0.0271,0.0292,-0.0327,0.0268,-0.0285,0.0286,-0.0285,0.0289,-0.0294,0.0256,-0.029,0.0274,-0.0266,0.0257,-0.0284,0.0259,-0.0246,0.0258,-0.0265,0.028,-0.0269,0.0286,-0.0257,0.0266,-0.029,0.03,-0.0271,0.0282,-0.0289,0.0257,-0.0253,0.0287,-0.0265,0.0317,-0.0289,0.0251,-0.027,0.0274,-0.0288,0.0253,-0.0246,0.0239,-0.0296,0.0261,-0.0225,0.027,-0.024,0.0287,-0.0227,0.0219,-0.0238,0.0232,-0.0246,0.0232,-0.0264,0.0215,-0.0285,0.0236,-0.0247,0.0249,-0.0213,0.0241,-0.0278,0.0259,-0.0229,0.0279,-0.0279,0.0257,-0.0221,0.0227,-0.0313,0.0275,-0.0249,0.0235,-0.0247,0.0271,-0.0275,0.0266,-0.0238,0.0268,-0.0248,0.0261,-0.0274,0.0254,-0.0249,0.027,-0.0262,0.0282,-0.0238,0.0241,-0.0252,0.0262,-0.0276,0.0268,-0.0254,0.0249,-0.0243,0.0283,-0.0288,0.024,-0.0211,0.0253,-0.0092,0.0102,-0.0089,0.0103,-0.0094,0.0089,-0.0081,0.0092,-0.0084,0.0088,-0.0084,0.0088,-0.0083,0.0105,-0.0089,0.0096,-0.0089,0.0094,-0.0087,0.0094,-0.0095,0.01,-0.011,0.0088,-0.0126,0.0125,-0.012,0.0094,-0.0092,0.0092,-0.0099,0.0085,-0.0099,0.0088,-0.0087,0.0087,-0.0093,0.0084,-0.0095,0.0092,-0.0091,0.0111,-0.0152,0.0157,-0.0175,0.0201,-0.0201,0.0188,-0.0186,0.0175,-0.0192,0.0179,-0.0189,0.0195,-0.0208,0.0197,-0.0204,0.0219,-0.019,0.0163,-0.0189,0.0172,-0.0195,0.0197,-0.0088,0.0081,-0.0083,0.0092,-0.0095,0.0088,-0.0085,0.0091,-0.0085,0.0092,-0.0087,0.0086,-0.009,0.0103,-0.0086,0.0088,-0.0081,0.0094,-0.0085,0.0079,-0.0079,0.0098,-0.008,0.0087,-0.0082,0.0084,-0.0119,0.0083,-0.0097,0.0094,-0.0103,0.0088,-0.0094,0.0092,-0.0107,0.0091,-0.0108,0.011,-0.0122,0.0111,-0.013,0.0101,-0.009,0.0112,-0.0112,0.0093,-0.0108,0.0107,-0.0104,0.0093,-0.0094,0.0083,-0.0111,0.0135,-0.0126,0.0137,-0.0135,0.0121,-0.011,0.0119,-0.0146,0.0112,-0.008,0.0086,-0.0084,0.0079,-0.0078,0.0079,-0.0091,0.0076,-0.0084,0.0076,-0.0081,0.0086,-0.0087,0.0087,-0.0089,0.009,-0.0091,0.0093,-0.0078,0.0081,-0.0089,0.0097,-0.0098,0.01,-0.0089,0.0087,-0.0084,0.009,-0.0079,0.0074,-0.0085,0.0082,-0.009,0.0078,-0.0099,0.0076,-0.0077,0.0074,-0.0093,0.009,-0.0078,0.0076,-0.0088,0.0082,-0.008,0.0093,-0.0076,0.0092,-0.0085,0.008,-0.0092,0.0083,-0.0086,0.0086,-0.0082,0.0081,-0.0102,0.0083,-0.0089,0.0087,-0.0083,0.0075,-0.0081,0.0099,-0.0091,0.008,-0.0102,0.0116,-0.0081,0.0081,-0.0085,0.0094,-0.0089,0.0132,-0.0072,0.0086,-0.0099,0.0091,-0.0073,0.0081,-0.0096,0.0075,-0.0096,0.0083,-0.0084,0.0087,-0.008,0.0079,-0.0081,0.0083,-0.0082,0.0088,-0.0083,0.0094,-0.008,0.0084,-0.0078,0.0112,-0.0083,0.0074,-0.0083,0.0094,-0.008,0.0076,-0.0072,0.0072,-0.0075,0.0077,-0.0078,0.0078,-0.0076,0.0071,-0.0064,0.0075,-0.0147,0.0151,-0.0126,0.0133,-0.0144,0.014,-0.0144,0.015,-0.0144,0.0145,-0.0145,0.0184,-0.0151,0.0165,-0.0149,0.0134,-0.0137,0.014,-0.014,0.0125,-0.0136,0.0172,-0.0143,0.0153,-0.0167,0.0152,-0.0172,0.0152,-0.0171,0.015,-0.0145,0.0161,-0.0137,0.0154,-0.0129,0.015,-0.0166,0.0168,-0.015,0.0129,-0.0164,0.0139,-0.0149,0.0141,-0.0142,0.0152,-0.0148,0.0144,-0.0167,0.0136,-0.0146,0.0162,-0.0148,0.015,-0.0097,0.0078,-0.0147,0.0144,-0.0159,0.0149,-0.0147,0.0138,-0.0156,0.013,-0.0156,0.016,-0.015,0.014,-0.0172,0.0168,-0.0192,0.0162,-0.0162,0.0168,-0.0186,0.0196,-0.0172,0.0198,-0.008,0.007,-0.012,0.0125,-0.0219,0.0241,-0.0252,0.023,-0.0218,0.0194,-0.0262,0.0271,-0.0249,0.0237,-0.0291,0.0246,-0.0264,0.0279,-0.0074,0.0076,-0.0237,0.025,-0.027,0.026,-0.0242,0.0261,-0.02,0.0225,-0.0245,0.0236,-0.0253,0.0244,-0.0289,0.0287,-0.0277,0.0268,-0.0276,0.0241,-0.0202,0.022,-0.0261,0.0264,-0.0276,0.0257,-0.0216,0.0216,-0.0244,0.0252,-0.024,0.0254,-0.027,0.0238,-0.02,0.0226,-0.0255,0.0266,-0.0257,0.0288,-0.0238,0.0237,-0.0255,0.027,-0.0253,0.0233,-0.0239,0.0222,-0.0177,0.0167,-0.0154,0.0188,-0.0214,0.0234,-0.0277,0.0264,-0.0236,0.0213,-0.0251,0.025,-0.0265,0.0229,-0.0243,0.0201,-0.0233,0.0215,-0.0246,0.0256,-0.0232,0.0226,-0.0211,0.0231,-0.0261,0.0255,-0.0281,0.0234,-0.0252,0.0231,-0.0219,0.0233,-0.0272,0.0251,-0.0278,0.0236,-0.0246,0.0252,-0.0274,0.0251,-0.025,0.0225,-0.0252,0.0242,-0.0244,0.0241,-0.0288,0.021,-0.0255,0.0243,-0.0275,0.0258,-0.0195,0.0211,-0.0245,0.0231,-0.0273,0.0226,-0.0209,0.0217,-0.022,0.0201,-0.022,0.0269,-0.0233,0.0243,-0.0245,0.0247,-0.0225,0.0242,-0.0222,0.0238,-0.0218,0.0253,-0.0246,0.0216,-0.0236,0.0265,-0.0232,0.0242,-0.0236,0.0254,-0.0249,0.0254,-0.0249,0.0226,-0.0259,0.0231,-0.0228,0.0261,-0.0282,0.0245,-0.0273,0.0272,-0.0275,0.0236,-0.0245,0.0257,-0.0228,0.0262,-0.0264,0.0265,-0.0254,0.0248,-0.0247,0.0213,-0.0259,0.0257,-0.0223,0.028,-0.0231,0.0201,-0.0249,0.0242,-0.0282,0.0245,-0.0253,0.028,-0.0228,0.0285,-0.0267,0.0258,-0.0249,0.0283,-0.023,0.0233,-0.0247,0.0261,-0.0256,0.0235,-0.023,0.0221,-0.0285,0.0258,-0.0251,0.026,-0.0265,0.0264,-0.0267,0.0281,-0.0257,0.0286,-0.0277,0.0258,-0.027,0.0262,-0.0295,0.0268,-0.0269,0.0271,-0.0227,0.0251,-0.0254,0.0255,-0.025,0.0254,-0.0234,0.0237,-0.0314,0.032,-0.027,0.0238,-0.0277,0.0268,-0.0213,0.0223,-0.0254,0.0241,-0.0245,0.0243,-0.0245,0.0231,-0.0259,0.0263,-0.0252,0.0241,-0.0265,0.0243,-0.0257,0.0258,-0.0251,0.0235,-0.025,0.0254,-0.0257,0.0251,-0.0231,0.0226,-0.0237,0.0254,-0.0273,0.0275,-0.0231,0.0232,-0.0252,0.0253,-0.0265,0.0261,-0.023,0.0227,-0.0245,0.0238,-0.0252,0.0287,-0.0254,0.0242,-0.0233,0.0226,-0.0293,0.0267,-0.0248,0.0277,-0.0266,0.0246,-0.0259,0.024,-0.0256,0.023,-0.0243,0.0268,-0.0268,0.0262,-0.0278,0.0273,-0.0226,0.0254,-0.0271,0.0293,-0.0263,0.0253,-0.0255,0.025,-0.0251,0.0239,-0.0246,0.0249,-0.0258,0.0241,-0.0091,0.0097,-0.0086,0.0089,-0.0235,0.0236,-0.0232,0.0228,-0.0241,0.0254,-0.0244,0.026,-0.0271,0.0277,-0.0259,0.0261,-0.0267,0.0268,-0.0229,0.0242,-0.0241,0.0281,-0.0243,0.0229,-0.0235,0.0233,-0.0235,0.0213,-0.0242,0.0265,-0.0195,0.0173,-0.02,0.0204,-0.0228,0.0233,-0.0281,0.0246,-0.0282,0.0262,-0.0259,0.0244,-0.0259,0.0247,-0.0241,0.0244,-0.0282,0.0256,-0.0257,0.0297,-0.0304,0.0262,-0.0294,0.0265,-0.0277,0.0262,-0.025,0.0231,-0.0286,0.0269,-0.0276,0.0267,-0.0268,0.0269,-0.0313,0.0236,-0.0267,0.0302,-0.0221,0.0219,-0.0266,0.026,-0.0226,0.0213,-0.0253,0.0241,-0.015,0.0149,-0.0242,0.0266,-0.0251,0.0267,-0.0246,0.0244,-0.0214,0.0219,-0.0304,0.0254,-0.0258,0.0279,-0.0218,0.0249,-0.0256,0.0222,-0.0259,0.0263,-0.0236,0.0279,-0.0234,0.0245,-0.026,0.0246,-0.0238,0.0241,-0.0235,0.0225,-0.0269,0.0252,-0.0244,0.0222,-0.0269,0.0231,-0.0252,0.0238,-0.0272,0.0251,-0.0256,0.0232,-0.0266,0.0268,-0.0242,0.026,-0.0272,0.027,-0.0256,0.0282,-0.0266,0.0264,-0.0266,0.0251,-0.0271,0.0257,-0.0249,0.0252,-0.0248,0.0261,-0.0244,0.0285,-0.0246,0.0249,-0.0255,0.0272,-0.0251,0.0267,-0.027,0.0278,-0.0258,0.0262,-0.0294,0.0256,-0.0252,0.0233,-0.026,0.027,-0.0252,0.0228,-0.028,0.0277,-0.0299,0.0235,-0.0249,0.026,-0.0201,0.022]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در شب - کریکت توقف و شروع غوغای ترافیک hushing...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn