مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه N ...

مشاور محیط - حومه تن در شب - جیرجیرک با ترافیک و سگ پارس در فاصله -...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونشبجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0179,0.0181,-0.0191,0.0201,-0.0156,0.0177,-0.0224,0.017,-0.0165,0.0197,-0.0159,0.019,-0.021,0.0168,-0.017,0.0173,-0.0163,0.0179,-0.021,0.0203,-0.0247,0.021,-0.0199,0.0228,-0.023,0.0207,-0.0201,0.0174,-0.018,0.0203,-0.0197,0.0194,-0.017,0.0208,-0.0197,0.0223,-0.0159,0.0185,-0.0199,0.0181,-0.0207,0.0172,-0.0175,0.0159,-0.0189,0.0205,-0.0185,0.0183,-0.0191,0.0163,-0.019,0.0183,-0.0197,0.0179,-0.0201,0.0204,-0.0201,0.0216,-0.0251,0.0209,-0.021,0.0192,-0.0246,0.0197,-0.024,0.0213,-0.0235,0.0205,-0.0206,0.0218,-0.0184,0.0188,-0.0168,0.0189,-0.0182,0.0206,-0.0195,0.0205,-0.0214,0.0254,-0.0188,0.0214,-0.0192,0.0189,-0.0203,0.0207,-0.019,0.0226,-0.0207,0.0186,-0.017,0.0201,-0.0189,0.0188,-0.0184,0.0204,-0.0202,0.018,-0.019,0.0202,-0.018,0.021,-0.0204,0.019,-0.0201,0.0175,-0.0219,0.0192,-0.0197,0.0225,-0.0211,0.0247,-0.0268,0.0223,-0.024,0.0235,-0.0248,0.0265,-0.0249,0.0248,-0.0231,0.0227,-0.0217,0.0252,-0.0198,0.0209,-0.0192,0.0159,-0.0215,0.0218,-0.0195,0.0207,-0.0235,0.0182,-0.0231,0.0187,-0.0206,0.0193,-0.0219,0.0229,-0.0189,0.0237,-0.0219,0.026,-0.0187,0.0198,-0.0214,0.0217,-0.0211,0.0199,-0.0249,0.0248,-0.0216,0.0203,-0.024,0.0196,-0.0184,0.0221,-0.0209,0.0239,-0.0198,0.0241,-0.023,0.0261,-0.0308,0.0278,-0.0204,0.0206,-0.0195,0.0215,-0.021,0.0229,-0.0238,0.0245,-0.0231,0.0204,-0.02,0.0197,-0.0243,0.0224,-0.029,0.022,-0.026,0.0209,-0.0255,0.0222,-0.0204,0.0237,-0.0215,0.026,-0.0226,0.0197,-0.0217,0.025,-0.0228,0.0246,-0.0197,0.019,-0.0224,0.0218,-0.0224,0.0245,-0.0255,0.0236,-0.0211,0.0254,-0.0231,0.0228,-0.0213,0.0224,-0.0219,0.0213,-0.0266,0.0232,-0.0221,0.0196,-0.0205,0.0272,-0.0215,0.0195,-0.0194,0.0177,-0.0193,0.0214,-0.0201,0.0293,-0.0242,0.0223,-0.0223,0.0239,-0.0203,0.0215,-0.0193,0.0208,-0.0179,0.0216,-0.0197,0.0224,-0.0225,0.0228,-0.0215,0.0227,-0.0225,0.0229,-0.0202,0.0207,-0.0199,0.0216,-0.0192,0.0238,-0.0234,0.0244,-0.0224,0.0215,-0.0238,0.0226,-0.028,0.0298,-0.0269,0.0298,-0.0263,0.0241,-0.0255,0.0224,-0.0318,0.0268,-0.0291,0.0282,-0.026,0.0277,-0.022,0.0265,-0.0234,0.0229,-0.0231,0.0236,-0.0198,0.0204,-0.0225,0.0202,-0.0258,0.0201,-0.0208,0.0242,-0.0208,0.0199,-0.0199,0.0205,-0.0226,0.0194,-0.0226,0.0217,-0.023,0.025,-0.0277,0.0264,-0.0226,0.0205,-0.0213,0.0217,-0.0222,0.0217,-0.026,0.0217,-0.025,0.0215,-0.025,0.0233,-0.0258,0.0271,-0.0229,0.0228,-0.0255,0.024,-0.0281,0.0271,-0.0193,0.0202,-0.0214,0.017,-0.0209,0.0226,-0.0175,0.0189,-0.0182,0.0184,-0.0194,0.0202,-0.021,0.0207,-0.0184,0.02,-0.0236,0.0281,-0.0196,0.0182,-0.0219,0.0205,-0.0235,0.0202,-0.0229,0.0199,-0.021,0.0219,-0.0223,0.0195,-0.0248,0.0206,-0.0198,0.0203,-0.0227,0.0213,-0.0188,0.0206,-0.021,0.0251,-0.0246,0.0214,-0.03,0.0229,-0.0255,0.0244,-0.0226,0.0212,-0.0203,0.0226,-0.018,0.019,-0.0182,0.0175,-0.0214,0.0225,-0.0205,0.0178,-0.0177,0.0199,-0.0231,0.0215,-0.0226,0.0248,-0.0251,0.0228,-0.0235,0.0238,-0.0201,0.0222,-0.026,0.0247,-0.0255,0.0274,-0.0218,0.0223,-0.0229,0.0222,-0.0183,0.0181,-0.0181,0.018,-0.0207,0.0208,-0.019,0.0207,-0.0197,0.0209,-0.0205,0.0199,-0.0213,0.0196,-0.0218,0.0182,-0.0182,0.0211,-0.0184,0.0217,-0.0193,0.0176,-0.0241,0.0199,-0.021,0.0202,-0.0232,0.022,-0.0196,0.0247,-0.0214,0.0198,-0.0207,0.0202,-0.022,0.0218,-0.0185,0.0208,-0.0175,0.0185,-0.0198,0.0189,-0.0209,0.0201,-0.0223,0.0211,-0.0191,0.0205,-0.0209,0.0213,-0.0214,0.0194,-0.0202,0.018,-0.0243,0.0236,-0.02,0.0235,-0.0253,0.0211,-0.0245,0.0228,-0.024,0.0212,-0.0204,0.0208,-0.0219,0.0203,-0.0285,0.0239,-0.024,0.0234,-0.0251,0.0225,-0.0231,0.0239,-0.0235,0.0235,-0.0221,0.0228,-0.0248,0.0224,-0.0302,0.0311,-0.0269,0.0234,-0.0272,0.0282,-0.0231,0.02,-0.0265,0.0243,-0.0235,0.0248,-0.0236,0.0292,-0.0258,0.0228,-0.0183,0.0224,-0.0192,0.0232,-0.0219,0.0181,-0.0298,0.0228,-0.0181,0.0187,-0.0206,0.0191,-0.0222,0.0199,-0.0184,0.0199,-0.0191,0.0212,-0.0203,0.0215,-0.0197,0.0211,-0.0223,0.0206,-0.0203,0.0222,-0.0232,0.0199,-0.0209,0.0198,-0.0193,0.0218,-0.0213,0.0212,-0.0236,0.0249,-0.0238,0.0247,-0.0261,0.0267,-0.0282,0.0255,-0.0208,0.0236,-0.0155,0.0169,-0.0191,0.0192,-0.0197,0.0235,-0.0197,0.0178,-0.0194,0.0198,-0.019,0.0206,-0.0172,0.0189,-0.0184,0.0209,-0.0216,0.0181,-0.0212,0.0216,-0.0189,0.0188,-0.0198,0.0205,-0.0288,0.0291,-0.0277,0.0277,-0.0256,0.0272,-0.0253,0.023,-0.0224,0.0229,-0.0228,0.0242,-0.0225,0.0246,-0.0235,0.0246,-0.0241,0.0241,-0.021,0.0216,-0.0235,0.0199,-0.0265,0.0203,-0.0205,0.0216,-0.0207,0.022,-0.0228,0.0198,-0.0204,0.0218,-0.0197,0.0218,-0.0232,0.021,-0.0247,0.0238,-0.0238,0.0207,-0.0242,0.026,-0.0224,0.0206,-0.0205,0.0221,-0.0237,0.0208,-0.0207,0.0219,-0.0253,0.0203,-0.024,0.0219,-0.0219,0.027,-0.0214,0.0197,-0.0209,0.0227,-0.0202,0.0204,-0.0211,0.0206,-0.0199,0.0222,-0.0217,0.0215,-0.0224,0.0187,-0.019,0.0224,-0.0202,0.0179,-0.0236,0.0206,-0.0215,0.0202,-0.0211,0.0195,-0.024,0.0218,-0.0203,0.0233,-0.023,0.0247,-0.0224,0.0223,-0.0217,0.0222,-0.0282,0.0215,-0.0228,0.0226,-0.0197,0.0202,-0.0194,0.021,-0.0207,0.0217,-0.0268,0.0219,-0.0254,0.0235,-0.0202,0.0229,-0.0237,0.0215,-0.0254,0.0219,-0.0226,0.0235,-0.0205,0.0199,-0.0186,0.0206,-0.0195,0.0193,-0.018,0.0195,-0.0183,0.0184,-0.0197,0.0198,-0.0209,0.0205,-0.0186,0.0195,-0.0179,0.0166,-0.0194,0.0211,-0.0203,0.0196,-0.0204,0.0178,-0.0191,0.0182,-0.0195,0.0184,-0.0188,0.0203,-0.0195,0.0192,-0.0192,0.0182,-0.0213,0.0213,-0.0189,0.0199,-0.0209,0.0232,-0.0194,0.0203,-0.0188,0.0171,-0.0217,0.0209,-0.0179,0.0188,-0.022,0.0219,-0.0188,0.0182,-0.0205,0.0205,-0.0193,0.0201,-0.0175,0.0191,-0.0193,0.0199,-0.0238,0.0199,-0.02,0.0193,-0.0228,0.0214,-0.0218,0.0181,-0.0201,0.0175,-0.0197,0.0174,-0.0166,0.0189,-0.0207,0.0257,-0.0187,0.0207,-0.0184,0.0204,-0.0229,0.0194,-0.0214,0.0208,-0.0165,0.0193,-0.0207,0.0192,-0.0196,0.0182,-0.0205,0.0182,-0.0178,0.0215,-0.0203,0.0208,-0.019,0.0205,-0.0223,0.0234,-0.0212,0.02,-0.0224,0.0206,-0.0227,0.0212,-0.0202,0.019,-0.022,0.0191,-0.0229,0.022,-0.0213,0.0239,-0.0237,0.0263,-0.0266,0.0227,-0.026,0.0252,-0.0278,0.0251,-0.0263,0.0231,-0.027,0.0206,-0.0249,0.0286,-0.0243,0.0263,-0.0234,0.0228,-0.024,0.0255,-0.0288,0.0248,-0.0252,0.0228,-0.023,0.0239,-0.0219,0.0217,-0.0229,0.0247,-0.0239,0.0236,-0.0225,0.0244,-0.0216,0.0208,-0.022,0.022,-0.0228,0.0228,-0.0214,0.0263,-0.0244,0.0242,-0.0246,0.0234,-0.0228,0.0234,-0.0242,0.024,-0.0286,0.0247,-0.029,0.0277,-0.0225,0.0247,-0.0226,0.0244,-0.0252,0.0357,-0.0258,0.0282,-0.024,0.0235,-0.021,0.0244,-0.0253,0.0221,-0.0234,0.0211,-0.0234,0.0199,-0.0258,0.0254,-0.0318,0.0222,-0.0221,0.0219,-0.0242,0.021,-0.0228,0.0211,-0.0243,0.0196,-0.0255,0.0257,-0.0195,0.022,-0.0234,0.0219,-0.0252,0.0291,-0.0298,0.0239,-0.0257,0.0243,-0.0242,0.025,-0.0248,0.0232,-0.0248,0.0256,-0.0244,0.0273,-0.0257,0.0258,-0.0254,0.022,-0.0249,0.0235,-0.0256,0.0291,-0.0239,0.0254,-0.0225,0.0226,-0.0246,0.0216,-0.0197,0.0293,-0.0223,0.0207,-0.0207,0.0192,-0.0218,0.0221,-0.0204,0.0212,-0.021,0.0233,-0.0203,0.0249,-0.0243,0.0244,-0.022,0.0241,-0.0204,0.0242,-0.0236,0.0212,-0.0205,0.0193,-0.0214,0.0216,-0.0303,0.0255,-0.0223,0.0264,-0.0202,0.0186,-0.0203,0.0223,-0.0228,0.0225,-0.0246,0.0233,-0.0237,0.0247,-0.0204,0.0242,-0.021,0.0228,-0.0188,0.0191,-0.022,0.0262,-0.0237,0.0228,-0.02,0.019,-0.0205,0.0209,-0.0228,0.0239,-0.0214,0.0184,-0.0217,0.0221,-0.043,0.0412,-0.0229,0.0225,-0.0179,0.0182,-0.0201,0.0213,-0.0167,0.0172,-0.0207,0.0215,-0.0227,0.0216,-0.022,0.0187,-0.0249,0.0207,-0.0214,0.0213,-0.0197,0.0208,-0.0216,0.025,-0.0203,0.0217,-0.0259,0.0203,-0.0198,0.0191,-0.0201,0.0228,-0.0215,0.0205,-0.0186,0.0195,-0.0179,0.0187,-0.022,0.0205,-0.021,0.0194,-0.02,0.0208,-0.0209,0.0194,-0.0214,0.0228,-0.0204,0.0223,-0.0223,0.0233,-0.0182,0.0208,-0.0195,0.0191,-0.0198,0.0208,-0.0219,0.0231,-0.0188,0.0204,-0.0201,0.0203,-0.0193,0.0171,-0.0215,0.0186,-0.0247,0.0197,-0.0203,0.0237,-0.0226,0.0201,-0.0213,0.0199,-0.0202,0.0203,-0.0192,0.022,-0.0206,0.0215,-0.0201,0.0204,-0.0249,0.0202,-0.0217,0.0246,-0.0254,0.0255,-0.0194,0.0218,-0.0194,0.0229,-0.0225,0.0201,-0.019,0.0182,-0.0211,0.0194,-0.0186,0.0231,-0.0197,0.0208,-0.0235,0.0217,-0.0205,0.0202,-0.0227,0.0277,-0.0213,0.0237,-0.0195,0.0199,-0.0181,0.018,-0.0245,0.0276,-0.0221,0.0219,-0.0241,0.0199,-0.0269,0.0277,-0.0244,0.024,-0.0243,0.0248,-0.0193,0.022,-0.0207,0.0213,-0.018,0.022,-0.0179,0.0231,-0.0212,0.0223,-0.0165,0.0184,-0.0215,0.0215,-0.0221,0.0212,-0.0201,0.0238,-0.021,0.0217,-0.0251,0.0225,-0.0201,0.0251,-0.0165,0.0201,-0.0183,0.0204,-0.022,0.0189,-0.0199,0.0182,-0.0181,0.0193,-0.0182,0.0191,-0.0186,0.0184,-0.0192,0.0174,-0.02,0.0186,-0.0171,0.0181,-0.0193,0.0203,-0.0207,0.0191,-0.0205,0.018,-0.0193,0.0217,-0.0217,0.0185,-0.0169,0.0193,-0.0166,0.0163,-0.0199,0.0157,-0.0165,0.0199,-0.019,0.0193,-0.0174,0.0192,-0.0194,0.0189,-0.0192,0.0233,-0.0181,0.0181,-0.0211,0.0224,-0.0183,0.0188,-0.0185,0.0183,-0.0206,0.0175,-0.0196,0.0184,-0.0178,0.0218,-0.018,0.0191,-0.0223,0.0291,-0.0208,0.0193,-0.0196,0.0198,-0.0188,0.0182,-0.0202,0.018,-0.0184,0.0171,-0.0218,0.0195,-0.0198,0.0177,-0.0178,0.0188,-0.0208,0.0181,-0.0197,0.019,-0.0197,0.0166]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در شب - جیرجیرک با ترافیک و سگ پارس در فاصله -...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn