مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه N ...

مشاور محیط - حومه تن در شب - ترافیک در فاصله وزش نسیم ملایم وزش باد از طریق درختان و...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونشبجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0126,0.0133,-0.0134,0.0126,-0.0135,0.0134,-0.014,0.0141,-0.011,0.0122,-0.013,0.0121,-0.0114,0.0135,-0.0114,0.0132,-0.0141,0.012,-0.0147,0.014,-0.0141,0.0129,-0.0169,0.0168,-0.0147,0.014,-0.0148,0.0156,-0.0112,0.0116,-0.0126,0.0134,-0.0141,0.0134,-0.0118,0.0137,-0.0112,0.0137,-0.0168,0.0142,-0.0137,0.0128,-0.0152,0.0142,-0.0106,0.0115,-0.0194,0.0185,-0.0114,0.0132,-0.013,0.0129,-0.0144,0.0125,-0.0116,0.0107,-0.0112,0.0144,-0.0116,0.0124,-0.0143,0.0126,-0.0157,0.0114,-0.0125,0.0125,-0.012,0.014,-0.0131,0.011,-0.014,0.0128,-0.015,0.0139,-0.0148,0.0136,-0.0155,0.0132,-0.0145,0.0153,-0.0154,0.0151,-0.0181,0.0162,-0.017,0.0169,-0.016,0.0153,-0.0179,0.0174,-0.0222,0.0159,-0.0207,0.0191,-0.0159,0.0164,-0.0165,0.016,-0.0171,0.016,-0.0148,0.0185,-0.0166,0.0169,-0.017,0.0181,-0.0209,0.0164,-0.0181,0.0164,-0.0201,0.0219,-0.0193,0.0203,-0.0209,0.0204,-0.0277,0.0198,-0.0296,0.0219,-0.0221,0.0193,-0.0236,0.0218,-0.0211,0.0184,-0.022,0.0217,-0.0191,0.02,-0.0265,0.0231,-0.02,0.0229,-0.0225,0.0165,-0.0176,0.0189,-0.0191,0.0177,-0.0194,0.0181,-0.016,0.0156,-0.0135,0.0152,-0.0143,0.0147,-0.0169,0.0191,-0.016,0.0177,-0.0171,0.0157,-0.0155,0.0185,-0.0145,0.0174,-0.015,0.0179,-0.019,0.0181,-0.0143,0.0168,-0.0157,0.0143,-0.0136,0.0138,-0.0153,0.0166,-0.0188,0.0167,-0.0162,0.0175,-0.0139,0.0132,-0.0142,0.0135,-0.0124,0.0158,-0.0185,0.0142,-0.0155,0.0144,-0.0146,0.0166,-0.0147,0.0136,-0.0144,0.0146,-0.0167,0.0148,-0.0167,0.0142,-0.014,0.0143,-0.0138,0.0125,-0.015,0.017,-0.0163,0.0163,-0.0154,0.0143,-0.0147,0.0137,-0.0146,0.0144,-0.0175,0.0165,-0.0155,0.0132,-0.0149,0.0191,-0.0156,0.0172,-0.0134,0.0141,-0.0136,0.0188,-0.0149,0.0171,-0.0149,0.0141,-0.015,0.0153,-0.0158,0.0179,-0.0152,0.0178,-0.0159,0.0182,-0.0159,0.0168,-0.0154,0.0177,-0.0129,0.0135,-0.013,0.0119,-0.013,0.0122,-0.0129,0.013,-0.0143,0.015,-0.0142,0.0143,-0.0119,0.0122,-0.0113,0.014,-0.0133,0.0128,-0.0137,0.0126,-0.0158,0.0132,-0.0126,0.0142,-0.0151,0.0177,-0.0152,0.0142,-0.0194,0.0166,-0.0159,0.0147,-0.0155,0.0163,-0.0141,0.0168,-0.0158,0.0126,-0.0143,0.0151,-0.016,0.0159,-0.0149,0.0142,-0.013,0.0142,-0.0177,0.0207,-0.0172,0.0169,-0.0141,0.0182,-0.014,0.0145,-0.0154,0.0124,-0.0125,0.0117,-0.0132,0.0132,-0.0134,0.0147,-0.0121,0.0121,-0.0139,0.0145,-0.013,0.0133,-0.013,0.0128,-0.013,0.0116,-0.0134,0.015,-0.0164,0.0123,-0.0129,0.0123,-0.0125,0.0128,-0.0122,0.0123,-0.0115,0.0108,-0.0136,0.0131,-0.013,0.0149,-0.0147,0.0131,-0.0152,0.0135,-0.013,0.013,-0.0118,0.0135,-0.0147,0.0137,-0.0132,0.0145,-0.0133,0.0143,-0.018,0.017,-0.0161,0.0152,-0.019,0.0126,-0.0177,0.0174,-0.0162,0.0176,-0.0174,0.0165,-0.0215,0.02,-0.0196,0.0192,-0.0146,0.0161,-0.0147,0.0146,-0.0137,0.0163,-0.0157,0.0167,-0.014,0.0151,-0.0156,0.0125,-0.0122,0.0137,-0.0122,0.012,-0.0128,0.0144,-0.0164,0.0154,-0.0154,0.0131,-0.0134,0.0149,-0.0177,0.0162,-0.0129,0.0151,-0.0135,0.0152,-0.0143,0.0173,-0.0122,0.0144,-0.0132,0.012,-0.0132,0.0135,-0.0136,0.014,-0.0123,0.0135,-0.0127,0.0127,-0.0116,0.0146,-0.0117,0.0143,-0.0153,0.0132,-0.0158,0.0162,-0.0123,0.0158,-0.0152,0.0152,-0.0146,0.0166,-0.0171,0.0151,-0.0172,0.016,-0.0196,0.0237,-0.0181,0.0181,-0.0166,0.0186,-0.0211,0.0177,-0.017,0.0191,-0.0199,0.0181,-0.0152,0.0193,-0.0159,0.0165,-0.0186,0.0167,-0.0185,0.0203,-0.0175,0.0185,-0.0199,0.0221,-0.0225,0.0184,-0.0175,0.0166,-0.0206,0.0173,-0.0156,0.017,-0.0157,0.0144,-0.015,0.0126,-0.0169,0.0161,-0.0177,0.0175,-0.0184,0.017,-0.0183,0.0187,-0.0155,0.0145,-0.0153,0.0145,-0.0198,0.0157,-0.0168,0.019,-0.0164,0.0189,-0.0147,0.016,-0.0155,0.0178,-0.0146,0.0127,-0.0136,0.0155,-0.0147,0.0165,-0.0144,0.0163,-0.0159,0.0149,-0.0147,0.0171,-0.0134,0.0143,-0.018,0.0157,-0.0131,0.0162,-0.013,0.0142,-0.0168,0.0139,-0.0167,0.0157,-0.0199,0.0151,-0.0153,0.0178,-0.0173,0.017,-0.0152,0.0194,-0.0152,0.015,-0.0141,0.0151,-0.0144,0.0144,-0.0135,0.0144,-0.014,0.0139,-0.0142,0.0138,-0.0159,0.0143,-0.016,0.014,-0.0156,0.0177,-0.0161,0.0163,-0.0164,0.0157,-0.0156,0.0159,-0.0157,0.0172,-0.0145,0.0136,-0.013,0.014,-0.012,0.0134,-0.0114,0.0132,-0.0137,0.0125,-0.0138,0.0148,-0.0143,0.0165,-0.0147,0.0141,-0.0184,0.0137,-0.0144,0.012,-0.0155,0.012,-0.0126,0.0131,-0.0139,0.0138,-0.0142,0.0155,-0.0151,0.0151,-0.0161,0.0156,-0.0186,0.0172,-0.0159,0.0192,-0.0134,0.0142,-0.0125,0.0103,-0.0128,0.0118,-0.0119,0.0132,-0.0143,0.0132,-0.0138,0.0138,-0.0141,0.0146,-0.0156,0.0154,-0.0152,0.0152,-0.0152,0.0159,-0.0138,0.0152,-0.0179,0.0208,-0.0165,0.013,-0.0148,0.0151,-0.0148,0.0135,-0.0184,0.019,-0.0224,0.0214,-0.0206,0.0184,-0.0201,0.0197,-0.0179,0.0157,-0.0139,0.0161,-0.0141,0.0132,-0.0136,0.0139,-0.0139,0.0133,-0.012,0.013,-0.0137,0.0145,-0.0133,0.0152,-0.0134,0.0135,-0.0123,0.0154,-0.0138,0.0132,-0.0162,0.0144,-0.0145,0.0158,-0.0153,0.0158,-0.0168,0.0169,-0.0172,0.0168,-0.013,0.0155,-0.0167,0.0186,-0.016,0.0134,-0.0128,0.015,-0.0153,0.0181,-0.0155,0.0179,-0.0189,0.018,-0.0132,0.0138,-0.0136,0.0141,-0.0135,0.0136,-0.0142,0.0142,-0.0131,0.0138,-0.0136,0.0161,-0.0167,0.0158,-0.0137,0.015,-0.0121,0.0127,-0.0136,0.0142,-0.0165,0.0161,-0.0145,0.0142,-0.0177,0.0154,-0.0151,0.0181,-0.0182,0.0174,-0.026,0.0177,-0.0166,0.017,-0.022,0.0199,-0.0192,0.0201,-0.0184,0.0162,-0.0167,0.0154,-0.0146,0.015,-0.013,0.0126,-0.0166,0.0168,-0.017,0.0143,-0.0146,0.0151,-0.0158,0.0158,-0.0217,0.018,-0.0212,0.0316,-0.0198,0.0183,-0.0174,0.0173,-0.017,0.0215,-0.0167,0.0173,-0.0163,0.0175,-0.0168,0.016,-0.0188,0.017,-0.0175,0.0181,-0.0193,0.0168,-0.0247,0.0217,-0.0227,0.02,-0.0241,0.0193,-0.0222,0.0238,-0.0249,0.0246,-0.0328,0.0282,-0.0408,0.0434,-0.046,0.0507,-0.0619,0.0591,-0.0654,0.0714,-0.0674,0.0729,-0.0789,0.0676,-0.0617,0.0614,-0.0455,0.0596,-0.0566,0.0485,-0.0545,0.0602,-0.0529,0.0463,-0.045,0.0401,-0.0426,0.0474,-0.0381,0.04,-0.0325,0.0334,-0.0343,0.0273,-0.0263,0.0305,-0.0291,0.0228,-0.0238,0.0229,-0.0217,0.0231,-0.0185,0.0189,-0.0182,0.0187,-0.0256,0.0244,-0.0241,0.0184,-0.0143,0.014,-0.0168,0.0159,-0.014,0.0142,-0.018,0.0167,-0.0196,0.0178,-0.0193,0.0175,-0.0176,0.0153,-0.0175,0.0199,-0.0186,0.0174,-0.0213,0.0193,-0.0197,0.0228,-0.0208,0.0231,-0.0165,0.0183,-0.021,0.0195,-0.0196,0.0222,-0.0269,0.0241,-0.0237,0.0255,-0.0285,0.0301,-0.037,0.0347,-0.0188,0.0182,-0.0166,0.0151,-0.0188,0.0197,-0.0175,0.0193,-0.0153,0.016,-0.0161,0.0161,-0.0176,0.0189,-0.018,0.0197,-0.0151,0.019,-0.0166,0.0211,-0.0241,0.0229,-0.024,0.024,-0.0222,0.0185,-0.0177,0.017,-0.0168,0.0177,-0.0155,0.0142,-0.0144,0.014,-0.0136,0.0144,-0.0152,0.0164,-0.0145,0.0162,-0.0142,0.0148,-0.0144,0.0148,-0.0147,0.0177,-0.022,0.0197,-0.018,0.0162,-0.0153,0.0148,-0.0158,0.018,-0.0143,0.0154,-0.0227,0.0165,-0.017,0.0157,-0.0159,0.0161,-0.0173,0.0184,-0.0194,0.0186,-0.0206,0.0245,-0.0214,0.0193,-0.024,0.0216,-0.0276,0.0278,-0.0259,0.0283,-0.0229,0.0297,-0.0197,0.0244,-0.0199,0.0196,-0.0251,0.0227,-0.019,0.0215,-0.024,0.0199,-0.0215,0.0224,-0.0218,0.0235,-0.0223,0.0241,-0.0212,0.0237,-0.0291,0.0253,-0.0201,0.0231,-0.0205,0.0203,-0.0209,0.0177,-0.0163,0.0201,-0.0231,0.0195,-0.0273,0.0258,-0.024,0.0226,-0.0192,0.0278,-0.019,0.0212,-0.0211,0.0191,-0.0186,0.0202,-0.0165,0.0188,-0.017,0.0164,-0.0156,0.0171,-0.0158,0.0164,-0.0177,0.0157,-0.0159,0.0154,-0.0169,0.0186,-0.0178,0.0188,-0.0191,0.0173,-0.0181,0.017,-0.0173,0.0175,-0.0153,0.0142,-0.0167,0.0142,-0.0166,0.0147,-0.015,0.0164,-0.015,0.0144,-0.0164,0.0144,-0.0159,0.0142,-0.0183,0.0176,-0.0144,0.0187,-0.0162,0.0168,-0.0196,0.0166,-0.0143,0.0144,-0.0186,0.0151,-0.0175,0.0173,-0.0149,0.0187,-0.0149,0.0177,-0.0164,0.0176,-0.0185,0.0189,-0.0155,0.0159,-0.0196,0.0177,-0.0168,0.0175,-0.017,0.0194,-0.0191,0.0161,-0.0176,0.019,-0.0163,0.018,-0.0155,0.0219,-0.0156,0.0163,-0.0195,0.0204,-0.0173,0.0184,-0.0166,0.0157,-0.0197,0.0177,-0.0172,0.0159,-0.018,0.0166,-0.0126,0.0148,-0.0168,0.0144,-0.0139,0.0149,-0.0131,0.0146,-0.0147,0.0148,-0.0162,0.0166,-0.0168,0.0151,-0.0177,0.0161,-0.0161,0.0173,-0.015,0.0182,-0.0177,0.0218,-0.0203,0.0223,-0.0195,0.0214,-0.0214,0.0182,-0.0237,0.025,-0.0221,0.0204,-0.0254,0.0216,-0.0237,0.0206,-0.0209,0.0229,-0.0306,0.0271,-0.0341,0.0414,-0.0312,0.0314,-0.0253,0.0203,-0.0252,0.0219,-0.0231,0.022,-0.0187,0.0187,-0.02,0.0197,-0.0203,0.024,-0.0217,0.0222,-0.0187,0.0219,-0.0166,0.0166,-0.0194,0.0256,-0.0228,0.0213,-0.0264,0.0278,-0.0365,0.0309,-0.0369,0.0395,-0.0287,0.0328,-0.024,0.0257,-0.0235,0.0229,-0.0256,0.0202,-0.0183,0.0213,-0.0186,0.0171,-0.0167,0.0198,-0.0205,0.0172,-0.0173,0.0188,-0.0167,0.0246,-0.0205,0.0238,-0.0173,0.0163,-0.0191,0.0161,-0.026,0.0183,-0.0245,0.023,-0.0193,0.0206,-0.0167,0.0169,-0.0172,0.0144,-0.0121,0.0143,-0.012,0.0125,-0.0119,0.0144,-0.0123,0.0127,-0.0114,0.0134,-0.0112,0.0106,-0.0118,0.0123,-0.0126,0.014,-0.0143,0.0141,-0.0144,0.0124,-0.0129,0.0131,-0.0136,0.0155,-0.015,0.0129,-0.0132,0.0135,-0.0149,0.0138,-0.0158,0.014,-0.0119,0.0135,-0.0134,0.0153,-0.0125,0.0137,-0.0162,0.017,-0.0141,0.0128,-0.0152,0.0155,-0.0164,0.0143,-0.013,0.0166,-0.0141,0.0127,-0.0169,0.0143,-0.0147,0.0132,-0.0124,0.0135,-0.0118,0.0133,-0.0127,0.0117]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در شب - ترافیک در فاصله وزش نسیم ملایم وزش باد از طریق درختان و...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn