مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای داکوتای شهرهای حومه N ...

مشاور محیط - حومه تن در شب - وزش نسیم ملایم وزش باد از طریق درختان - منتشر شهرستان در...

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرخارج، بیرونشبجو، اتمسفرزمینه، پشت زمینهمحیط اطرف، دوروبربیرونفضای بازsuburbneighborhood
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0143,0.012,-0.0121,0.0129,-0.0145,0.0125,-0.0117,0.0109,-0.0113,0.0121,-0.012,0.0109,-0.011,0.0126,-0.0119,0.0121,-0.0124,0.0118,-0.0128,0.0104,-0.012,0.0119,-0.0107,0.0102,-0.0115,0.0117,-0.0104,0.0114,-0.0103,0.0125,-0.0105,0.0125,-0.0105,0.0114,-0.0132,0.013,-0.0114,0.011,-0.012,0.0116,-0.0128,0.0134,-0.0112,0.0134,-0.0113,0.0123,-0.011,0.0137,-0.0126,0.0117,-0.0105,0.0125,-0.011,0.011,-0.0108,0.0113,-0.0121,0.0121,-0.0141,0.0134,-0.013,0.0119,-0.0168,0.0152,-0.0217,0.0228,-0.0199,0.0203,-0.0141,0.0168,-0.0187,0.0151,-0.0139,0.0145,-0.0125,0.0112,-0.0126,0.0127,-0.0106,0.0117,-0.0111,0.0123,-0.0105,0.013,-0.0101,0.0119,-0.0097,0.0096,-0.0108,0.0105,-0.0125,0.0114,-0.0102,0.0158,-0.0115,0.0144,-0.0121,0.0134,-0.0102,0.0103,-0.0115,0.0113,-0.0097,0.0107,-0.0116,0.0101,-0.0087,0.0089,-0.0104,0.0092,-0.0099,0.0089,-0.0098,0.012,-0.0094,0.0099,-0.0118,0.01,-0.0093,0.0097,-0.0127,0.0107,-0.0094,0.0104,-0.0088,0.0089,-0.012,0.0117,-0.0121,0.0098,-0.0116,0.0132,-0.0107,0.0125,-0.0096,0.0103,-0.0108,0.0127,-0.0102,0.0111,-0.0115,0.0095,-0.0108,0.0091,-0.0097,0.0092,-0.0093,0.0087,-0.0092,0.012,-0.0117,0.0118,-0.0108,0.0119,-0.0126,0.0125,-0.017,0.0119,-0.0172,0.0156,-0.0199,0.0152,-0.0172,0.0159,-0.0165,0.0142,-0.0189,0.0183,-0.0202,0.0182,-0.0163,0.0178,-0.018,0.0131,-0.0159,0.0148,-0.0153,0.0152,-0.0117,0.0133,-0.0115,0.0133,-0.0126,0.0135,-0.0154,0.0099,-0.0101,0.0103,-0.0133,0.0121,-0.0112,0.0121,-0.0119,0.0115,-0.0102,0.0119,-0.0093,0.0118,-0.0102,0.0107,-0.0101,0.0105,-0.0084,0.0083,-0.0109,0.0112,-0.0101,0.0103,-0.0144,0.0129,-0.0126,0.0132,-0.0144,0.0144,-0.0143,0.0141,-0.0155,0.0175,-0.0169,0.0139,-0.0163,0.0146,-0.0138,0.0161,-0.0188,0.0144,-0.0152,0.0135,-0.0135,0.0134,-0.0156,0.0142,-0.0122,0.0128,-0.012,0.0135,-0.0135,0.0134,-0.0158,0.0122,-0.0107,0.01,-0.0098,0.0121,-0.0096,0.0098,-0.0108,0.0102,-0.0101,0.0108,-0.0094,0.0112,-0.015,0.0147,-0.0121,0.0148,-0.0093,0.0093,-0.0101,0.0132,-0.0095,0.0096,-0.0103,0.0098,-0.0106,0.0129,-0.012,0.0132,-0.0108,0.0096,-0.0115,0.011,-0.0108,0.0116,-0.0098,0.0107,-0.0113,0.0107,-0.0101,0.011,-0.0113,0.012,-0.0109,0.0107,-0.0132,0.0121,-0.0128,0.011,-0.0135,0.0106,-0.0141,0.0124,-0.0106,0.0128,-0.0128,0.0118,-0.0108,0.0126,-0.0094,0.0105,-0.0106,0.0103,-0.0101,0.0089,-0.0112,0.0101,-0.0107,0.0119,-0.0092,0.0097,-0.0099,0.0089,-0.0133,0.0105,-0.0116,0.0127,-0.01,0.0087,-0.0135,0.0142,-0.0143,0.0165,-0.0145,0.0131,-0.0127,0.0148,-0.0148,0.0139,-0.0155,0.0161,-0.0149,0.0148,-0.0139,0.0153,-0.0169,0.0115,-0.0137,0.0145,-0.0133,0.0139,-0.0108,0.0111,-0.0117,0.011,-0.0123,0.0113,-0.0123,0.0093,-0.0101,0.0087,-0.0105,0.0088,-0.0094,0.0096,-0.0085,0.0077,-0.009,0.008,-0.0098,0.0092,-0.0098,0.0097,-0.0103,0.0126,-0.0108,0.0107,-0.0103,0.0106,-0.0093,0.0093,-0.0098,0.0103,-0.0106,0.0104,-0.0106,0.0102,-0.0094,0.0101,-0.0119,0.0109,-0.0093,0.0087,-0.0121,0.011,-0.0094,0.0102,-0.0124,0.0114,-0.0121,0.0118,-0.0103,0.0106,-0.0101,0.0095,-0.0095,0.0085,-0.0087,0.011,-0.0099,0.0095,-0.0104,0.0104,-0.0098,0.0099,-0.0102,0.0135,-0.0098,0.0113,-0.013,0.0123,-0.0144,0.0176,-0.0159,0.0158,-0.0163,0.0137,-0.0102,0.0109,-0.0118,0.0098,-0.0103,0.0108,-0.0119,0.0104,-0.0108,0.0097,-0.011,0.0109,-0.0115,0.0112,-0.0147,0.0124,-0.0134,0.012,-0.0126,0.0126,-0.0103,0.0116,-0.0133,0.0145,-0.0141,0.0123,-0.0143,0.0152,-0.0142,0.0131,-0.0142,0.0131,-0.0121,0.0126,-0.0136,0.014,-0.0127,0.0123,-0.0118,0.0111,-0.0113,0.0111,-0.0113,0.0135,-0.0105,0.0107,-0.0129,0.0141,-0.014,0.0158,-0.0124,0.0138,-0.0145,0.0126,-0.0157,0.0192,-0.0184,0.0177,-0.0135,0.0146,-0.0169,0.0179,-0.0145,0.0157,-0.0139,0.0159,-0.0135,0.0146,-0.0146,0.0133,-0.0104,0.0109,-0.0092,0.01,-0.0092,0.0093,-0.0112,0.0095,-0.0117,0.0102,-0.009,0.0106,-0.0122,0.0116,-0.0138,0.0125,-0.0137,0.0125,-0.0154,0.0137,-0.0133,0.0124,-0.0133,0.0151,-0.0122,0.0133,-0.0138,0.0158,-0.0151,0.0141,-0.0101,0.0101,-0.0101,0.0111,-0.0113,0.0138,-0.015,0.0138,-0.0145,0.01,-0.0137,0.0121,-0.0144,0.0123,-0.0122,0.0135,-0.0127,0.0145,-0.0145,0.0132,-0.0111,0.0109,-0.0133,0.0134,-0.0111,0.0128,-0.0145,0.0111,-0.0131,0.0098,-0.0113,0.01,-0.0127,0.0123,-0.0128,0.0141,-0.0157,0.0127,-0.0147,0.0139,-0.0127,0.0157,-0.0147,0.0163,-0.0192,0.0173,-0.0148,0.0191,-0.0141,0.0154,-0.0121,0.0128,-0.0133,0.0153,-0.0144,0.015,-0.0141,0.0174,-0.0157,0.0157,-0.012,0.0129,-0.0115,0.0133,-0.0154,0.0114,-0.0117,0.0109,-0.0133,0.0117,-0.0132,0.014,-0.0143,0.0128,-0.0162,0.0146,-0.0173,0.0212,-0.019,0.0173,-0.0192,0.0192,-0.0164,0.015,-0.0153,0.0146,-0.0135,0.0126,-0.0149,0.0127,-0.0123,0.0113,-0.0125,0.0102,-0.0101,0.0103,-0.0096,0.0083,-0.0084,0.0099,-0.0088,0.0093,-0.0093,0.0094,-0.01,0.0104,-0.0092,0.0088,-0.0083,0.0089,-0.0093,0.0085,-0.0096,0.0086,-0.0091,0.0077,-0.0097,0.0105,-0.0094,0.0091,-0.0086,0.0094,-0.0099,0.0102,-0.0089,0.0113,-0.0105,0.0112,-0.0092,0.0094,-0.0076,0.0086,-0.0092,0.0098,-0.0089,0.0089,-0.0076,0.009,-0.0101,0.0094,-0.0095,0.009,-0.0096,0.0098,-0.0111,0.0094,-0.0106,0.0103,-0.0105,0.0104,-0.0105,0.0084,-0.0111,0.0119,-0.0087,0.0123,-0.0103,0.0098,-0.0108,0.0101,-0.0131,0.0125,-0.0108,0.0118,-0.0112,0.012,-0.0152,0.0141,-0.0127,0.0152,-0.0176,0.014,-0.021,0.0181,-0.017,0.0181,-0.0133,0.0184,-0.0128,0.0133,-0.0116,0.0133,-0.0125,0.0111,-0.0105,0.0126,-0.0104,0.0087,-0.0093,0.0091,-0.01,0.0091,-0.0107,0.0108,-0.0111,0.0096,-0.0113,0.0128,-0.0114,0.0112,-0.0112,0.0116,-0.014,0.0126,-0.0124,0.0172,-0.0175,0.0174,-0.0158,0.0205,-0.0182,0.0161,-0.0113,0.0139,-0.0152,0.0143,-0.0165,0.0213,-0.0119,0.0123,-0.0113,0.0118,-0.0112,0.013,-0.0156,0.0124,-0.0132,0.0157,-0.0147,0.0129,-0.0156,0.0157,-0.0125,0.0125,-0.0121,0.0107,-0.0117,0.012,-0.0118,0.0135,-0.0108,0.0151,-0.0102,0.0117,-0.0111,0.0113,-0.012,0.0108,-0.0127,0.0134,-0.0135,0.0125,-0.0132,0.0129,-0.0106,0.0107,-0.0114,0.0115,-0.0128,0.0097,-0.0123,0.0111,-0.0129,0.0118,-0.0105,0.0091,-0.0117,0.0112,-0.0108,0.0108,-0.0112,0.0114,-0.0119,0.0103,-0.0132,0.0125,-0.0104,0.0094,-0.0108,0.0099,-0.0108,0.0118,-0.0116,0.0124,-0.0113,0.0118,-0.0132,0.0135,-0.0125,0.0124,-0.01,0.0128,-0.0105,0.0144,-0.0101,0.0129,-0.0103,0.011,-0.0103,0.0103,-0.0095,0.0114,-0.0108,0.0108,-0.0119,0.0108,-0.0114,0.0122,-0.0111,0.0125,-0.0118,0.0111,-0.0092,0.0089,-0.0093,0.0088,-0.0094,0.0094,-0.0114,0.0099,-0.0096,0.01,-0.0101,0.0112,-0.0104,0.011,-0.0098,0.011,-0.0118,0.0109,-0.0115,0.0108,-0.0087,0.01,-0.0099,0.0137,-0.0111,0.0116,-0.011,0.0112,-0.0105,0.0108,-0.0105,0.0119,-0.0123,0.0106,-0.0128,0.0121,-0.0141,0.0135,-0.013,0.0112,-0.0101,0.0092,-0.0097,0.0119,-0.013,0.0122,-0.0118,0.013,-0.0137,0.0119,-0.0114,0.0106,-0.0098,0.0112,-0.0134,0.0125,-0.0137,0.013,-0.0127,0.0126,-0.0123,0.0117,-0.0137,0.0128,-0.0149,0.0122,-0.0112,0.0114,-0.012,0.0136,-0.0099,0.0102,-0.0141,0.012,-0.012,0.0117,-0.0104,0.0094,-0.0109,0.0096,-0.0108,0.0102,-0.0156,0.0144,-0.0112,0.0092,-0.0112,0.01,-0.0115,0.0104,-0.0104,0.0101,-0.0111,0.01,-0.0095,0.0122,-0.0102,0.0087,-0.01,0.012,-0.0094,0.011,-0.0117,0.0099,-0.0101,0.0098,-0.0101,0.0101,-0.0101,0.01,-0.012,0.0128,-0.0133,0.0146,-0.0119,0.0107,-0.0096,0.01,-0.0121,0.0101,-0.011,0.0102,-0.0101,0.0112,-0.0109,0.0115,-0.0109,0.0123,-0.0123,0.0115,-0.011,0.0137,-0.0137,0.0136,-0.0134,0.0125,-0.0107,0.012,-0.0096,0.0127,-0.0115,0.0103,-0.0108,0.012,-0.0111,0.0101,-0.0099,0.013,-0.0104,0.0106,-0.0109,0.0126,-0.0114,0.0118,-0.013,0.0127,-0.013,0.0115,-0.0153,0.0164,-0.0157,0.017,-0.0133,0.0108,-0.0123,0.0157,-0.0124,0.012,-0.0126,0.0123,-0.0121,0.0105,-0.0125,0.0108,-0.011,0.0117,-0.0109,0.0116,-0.0094,0.0104,-0.0096,0.0107,-0.0103,0.0097,-0.0116,0.0119,-0.0096,0.0097,-0.0096,0.009,-0.0112,0.0114,-0.0106,0.0118,-0.0107,0.0115,-0.0107,0.011,-0.0097,0.0103,-0.0088,0.0082,-0.0116,0.0104,-0.0096,0.0123,-0.01,0.0098,-0.0108,0.0108,-0.0118,0.0103,-0.0108,0.009,-0.0101,0.0097,-0.0103,0.0102,-0.0105,0.0101,-0.01,0.0102,-0.0138,0.0121,-0.0104,0.0108,-0.0113,0.0129,-0.0121,0.0105,-0.0125,0.0107,-0.0133,0.0112,-0.0119,0.0121,-0.0139,0.0143,-0.011,0.0128,-0.0168,0.0157,-0.0132,0.0113,-0.0109,0.0122,-0.0105,0.0114,-0.0111,0.014,-0.0112,0.0107,-0.0103,0.0121,-0.0112,0.0094,-0.0112,0.012,-0.0117,0.0116,-0.0121,0.0107,-0.0114,0.0109,-0.0098,0.0129,-0.0108,0.0128,-0.0127,0.0105,-0.0116,0.0114,-0.011,0.0137,-0.0111,0.0127,-0.0149,0.0113,-0.0116,0.0112,-0.0121,0.0152,-0.0122,0.0166,-0.0122,0.0156,-0.0111,0.0142,-0.0101,0.0111,-0.0109,0.0119,-0.0119,0.0102,-0.0111,0.0115,-0.0125,0.0111,-0.011,0.0101,-0.0105,0.0107,-0.0107,0.0109,-0.0115,0.0115,-0.0121,0.0108,-0.01,0.0105,-0.0113,0.0118,-0.0124,0.0128,-0.0128,0.0133,-0.0125,0.0129,-0.0132,0.0125,-0.0149,0.0143,-0.013,0.0132,-0.0144,0.0139,-0.013,0.0128,-0.0142,0.0156,-0.0134,0.0119,-0.011,0.0111,-0.0097,0.01,-0.0125,0.0104,-0.013,0.0098,-0.0135,0.0133,-0.0122,0.0123,-0.0108,0.0108,-0.0116,0.0097,-0.0159,0.0136,-0.0146,0.0139,-0.0122,0.0118,-0.0122,0.0147,-0.0144,0.0178,-0.0121,0.017,-0.0146,0.0136,-0.014,0.0117,-0.0127,0.0122,-0.0111,0.0117,-0.0127,0.0152,-0.0109,0.012]
در حال بارگذاری
5:00
مشاور محیط - حومه تن در شب - وزش نسیم ملایم وزش باد از طریق درختان - منتشر شهرستان در...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn