مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب داخلی x3

درب بسته شدن سریع, داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها در، درب
[0,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0063,0.0083,-0.006,0.005,-0.0034,0.0035,-0.0037,0.0017,-0.0024,0.0029,-0.0016,0.002,-0.0031,0.0023,-0.0029,0.0042,-0.0023,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0027,0.0027,-0.0021,0.0021,-0.0024,0.0031,-0.003,0.0034,-0.0028,0.0016,-0.0007,0.0025,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0023,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.0014,-0.1284,0.1646,-0.1486,0.1268,-0.0691,0.053,-0.0385,0.0544,-0.0383,0.0455,-0.0314,0.0343,-0.0408,0.0347,-0.0271,0.0269,-0.031,0.024,-0.018,0.0296,-0.0197,0.0188,-0.0165,0.0205,-0.0184,0.0122,-0.0113,0.0174,-0.0124,0.0124,-0.0086,0.012,-0.0056,0.0083,-0.0119,0.0069,-0.0076,0.0074,-0.0064,0.0069,-0.0066,0.0075,-0.2977,0.2208,-0.3009,0.2795,-0.2643,0.2158,-0.325,0.3028,-0.3815,0.3129,-0.4623,0.3752,-0.2321,0.265,-0.301,0.2752,-0.1717,0.1643,-0.2204,0.3274,-0.3767,0.266,-0.2311,0.2997,-0.282,0.2367,-0.3056,0.1999,-0.1556,0.2708,-0.214,0.2498,-0.242,0.194,-0.2456,0.165,-0.1908,0.1564,-0.19,0.2146,-0.126,0.1363,-0.0597,0.1466,-0.1086,0.095,-0.1724,0.1396,-0.076,0.1842,-0.0778,0.1087,-0.0967,0.0767,-0.1204,0.0844,-0.0764,0.0666,-0.0266,0.0751,-0.0515,0.0437,-0.0246,0.0996,-0.049,0.0319,-0.0573,0.0754,-0.0421,0.0718,-0.027,0.0103,-0.0078,0.0355,-0.0186,0.01,-0.0316,0.0386,-0.0087,0.0128,-0.0273,0.0255,-0.0407,0.0301,-0.0376,0.034,-0.0414,0.0084,0.0071,0.0155,-0.014,0.007,-0.0177,0.0283,-0.0108,0.028,-0.018,0.0061,-0.0043,0.0135,-0.007,-0.0006,-0.0076,0.0022,-0.0031,0.0125,-0.0183,0.0068,-0.0061,0.0145,-0.0138,0.0083,-0.0122,0.0106,-0.006,0.0154,-0.0251,-0.0053,-0.0052,0.0234,-0.0204,0.0023,-0.0273,0.0154,-0.0097,0.0135,-0.0193,0.0043,0.0013,0.0127,-0.0078,0.0015,-0.0108,0.0121,-0.0035,0.0139,-0.0121,-0.0013,-0.0032,0.0095,-0.0031,0.0044,-0.0059,0.0021,-0.0034,0.0063,-0.0067,0.0036,-0.0014,0.0027,-0.004,0.0062,-0.0078,0.0055,0.0001,0.0059,-0.0046,0,-0.0024,0.0074,-0.0053,0.0026,-0.0026,0.0016,-0.0043,0.0051,-0.0024,0.002,-0.0034,0.002,-0.0036,0.0036,-0.0022,0.0057,-0.0091,0.005,-0.0018,0.0051,-0.0038,0.0072,-0.0077,0.0074,-0.0022,0.0053,-0.0041,0.0049,-0.0046,0.0034,-0.0017,0.0036,-0.0044,0.0007,-0.0012,0.0048,-0.0056,0.0039,-0.0015,0.0018,-0.0037,0.0031,-0.0005,0.0026,-0.003,-0.0001,-0.0025,0.003,-0.003,0.0014,-0.0025,0.0009,-0.001,0.0023,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.001,0,0.0018,-0.0019,0.0012,-0.0017,0.002,-0.0006,0.0008,-0.0019,-0.0002,-0.0002,0.0016,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0012,0.0002,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0015,-0.0286,0.0265,-0.022,0.0227,-0.0114,0.0146,-0.0066,0.0128,-0.0073,0.0094,-0.0054,0.0058,-0.0052,0.0057,-0.0058,0.0045,-0.0037,0.0033,-0.0039,0.0024,-0.0025,0.0046,-0.0037,0.0032,-0.0016,0.0027,-0.0021,0.001,-0.002,0.0021,-0.0026,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0044,0.0051,-0.0045,0.0036,-0.0055,0.0044,-0.0102,0.009,-0.0121,0.0149,-0.0038,0.006,-0.0054,0.0042,-0.0064,0.0056,-0.0036,0.0038,-0.0087,0.0013,-0.0308,0.0163,-0.0438,0.0333,-0.04,0.0468,-0.0399,0.0206,-0.0089,0.0332,-0.0376,0.0111,-0.0035,0.0223,-0.0402,0.0274,-0.0202,0.0262,-0.021,0.0187,-0.015,0.023,-0.0301,0.011,-0.0062,0.0325,-0.0172,-0.0034,-0.0177,0.0188,-0.0095,0.0146,-0.0135,-0.0016,-0.0015,0.0092,-0.0094,0.004,-0.01,0.0124,-0.0088,0.0107,-0.0078,0.0097,-0.0073,0.0092,-0.0001,0.0078,-0.0148,0.0008,-0.0004,0.0096,-0.01,0.0016,-0.0007,0.0073,-0.0087,0.0068,-0.0076,0.0032,0.001,0.0053,-0.0073,0.0015,-0.0051,0.0033,-0.0013,0.004,-0.0027,0.0005,-0.0019,0.0032,-0.0037,0.0007,-0.0017,0.0024,-0.0065,0.0029,-0.0064,0.0011,-0.0013,0.0042,-0.0033,0.0041,-0.0035,0.0011,-0.0001,0.0028,-0.0047,0.0025,0,0.0048,-0.0046,0.0016,-0.0016,0.0052,-0.0037,0.0042,-0.0035,0.0009,-0.0014,0.0024,-0.0025,0.0017,-0.0007,0.0025,-0.0037,0.0027,-0.009,0.0046,-0.002,0.0045,-0.0036,0.0018,-0.0029,0.0052,-0.0036,0.0018,-0.0016,0.0036,-0.0028,0.0046,-0.005,0.0035,-0.0019,0.0045,-0.0027,0.0012,-0.0016,0.0027,-0.0043,0.0017,-0.0063,0.0082,-0.0049,0.0073,-0.0061,0.0042,-0.0019,0.0034,-0.0062,0.0079,-0.0031,0.0061,-0.0041,0.0035,-0.0025,0.0029,-0.0015,0.0033,-0.0038,0.0012,-0.0014,0.0041,-0.0031,0.0004,-0.0012,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.002,-0.0025,0.0026,-0.0025,0.0024,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.002,0.002,-0.0022,0.0027,-0.0019,0.0012,-0.003,0.0034,-0.0035,0.0039,-0.0037,0.0039,-0.0017,0.0024,-0.002,0.0027,-0.0023,0.0037,-0.0039,0.0018,-0.0017,0.006,-0.005,0.0034,-0.0019,0.0051,-0.0041,0.0007,-0.0017,0.0054,-0.0076,0.0032,-0.0069,0.0054,-0.0042,0.006,-0.0044,0.0025,-0.003,0.0054,-0.0029,0.0007,-0.0001,0.0029,-0.0021,0.0001,-0.0022,0.0025,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0008,0.002,-0.0019,0.0008,-0.0008,0.0016,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0006,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0004,-0.0011,0.0014,-0.0012,0,-0.0006,0.0022,-0.0008,0,-0.001,0.0012,-0.002,0.0012,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0017,-0.0026,0.0007,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.0007,0,0.002,-0.0021,0.0006,-0.0004,0.002,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.021,0.0471,-0.0242,0.0183,-0.0133,0.0133,-0.0091,0.0108,-0.0067,0.0096,-0.0058,0.0059,-0.0118,0.0093,-0.0073,0.0099,-0.009,0.0039,-0.0014,0.0054,-0.007,0.0014,-0.0023,0.0031,-0.0075,0.0046,-0.0046,0.0061,-0.0031,0.0029,-0.0039,0.0039,-0.0031,0.0027,-0.0056,0.0066,-0.0025,0.0057,-0.0044,0.0012,-0.0025,0.0054,-0.0039,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0035,0.0036,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0013,0.0019,-0.0033,0.0011,-0.0005,0.0033,-0.002,0.0007,-0.002,0.0016,-0.002,0.0023,-0.0013,0.0025,-0.0036,0.0042,-0.0035,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0017,0.0015,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.0021,-0.0025,0.0013,-0.0026,0.0019,-0.0019,0.001,-0.0016,0.0026,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0022,-0.0054,0.0069,-0.0056,0.0045,-0.0042,0.002,-0.0018,0.0032,-0.0025,0.001,-0.0015,0.0038,-0.0025,0.0024,-0.0008,0.0025,-0.0026,0.0019,-0.0474,0.0672,-0.0819,0.0358,-0.0821,0.0714,-0.06,0.0629,-0.0095,0.0408,-0.0765,0.0188,-0.0395,0.0897,-0.109,0.0995,-0.078,0.0874,-0.0378,0.0581,-0.0456,0.02,-0.0466,0.0467,-0.0397,0.0358,-0.066,0.0129,-0.0307,0.0697,-0.0632,0.0352,-0.0282,0.052,-0.043,0.0578,-0.0499,0.0435,-0.0145,0.0403,-0.0261,-0.0015,-0.0261,0.042,-0.0279,0.0104,-0.0154,0.0195,-0.0121,0.015,-0.0123,0.0286,-0.0179,0.0136,-0.0122,0.013,-0.0138,0.0016,-0.0137,0.0136,-0.0083,0.0116,-0.01,0.0083,-0.0074,0.0112,-0.0174,0.0104,-0.0085,0.0127,-0.0103,0.0067,-0.0136,0.0132,-0.0043,0.01,-0.0051,0.0014,-0.0008,0.0084,-0.0078,0.0088,-0.0106,0.0071,-0.0014,0.0073,-0.007,0.0045,-0.0041,0.0078,-0.0044,0.0024,-0.0066,0.0048,-0.0028,0.0076,-0.0089,0.0082,-0.0057,0.0082,-0.0055,0.0039,-0.0047,0.0068,-0.0031,0.0022,-0.003,0.0034,-0.0043,0.0078,-0.0198,0.0185,-0.0196,0.0119,-0.0124,0.0117,-0.0084,0.0121,-0.0148,0.0243,-0.0157,0.024,-0.0114,0.0147,-0.0112,0.009,-0.0132,0.0064,-0.0087,0.0072,-0.0051,0.0047,-0.0065,0.0044,-0.005,0.0048,-0.0062,0.0056,-0.0022,0.0049,-0.0035,0.0027,-0.003,0.0038,-0.0034,0.0048,-0.0016,0.0026,-0.002,0.0028,-0.0057,0.007,-0.0128,0.0107,-0.0054,0.006,-0.0056,0.008,-0.0045,0.0036,-0.0056,0.0039,-0.0066,0.005,-0.0037,0.0032,-0.0032,0.0044,-0.0035,0.0028,-0.003,0.0035,-0.0018,0.0033,-0.004,0.0029,-0.005,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.0025,0.0021,-0.0028,0.0024,-0.0015,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.0004,0.0001,0.0017,-0.0024,0.0017,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
درب بسته شدن سریع, داخلی, چشم انداز.

درب داخلی x3

دسته بندی: در و پنجره
برچسب ها: در، درب
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری