نسخه جدید سایت با سرعت بالاتر و بهره وری بهتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد. جهت رفتن به نسخه جدید کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر

دانلود صدای door SpaceShip small 14

Space ship door - small hatch, air pop with release.
دسته بندی: فضاپیما
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۱
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0007,0,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0016,0,-0.0024,0.0023,-0.0041,0,-0.2067,0,-0.2378,0.0326,-0.0334,0.0397,-0.1456,0.1154,-0.1342,0.3389,0,0.2678,0,0.1818,0,0.4441,0,0.421,-0.1592,0.4556,-0.2923,0.3668,-0.2547,0.7229,-0.4446,0.7353,-0.6602,0.6864,-0.5073,0.3423,-0.532,0.4052,-0.4363,0.4429,-0.8111,0.1457,-0.2982,0.2867,-0.4641,0.2143,-0.2808,0.3035,-0.1822,0.3584,-0.1179,0.3987,-0.3295,0.0906,-0.249,0.2323,-0.1655,0.2667,-0.5028,0.2991,-0.154,0.4957,-0.2771,0.5411,-0.3887,0.4127,-0.0222,0.4858,0,0.5094,0,0.285,-0.0211,0.3508,-0.0859,0.0801,-0.4519,0,-0.5239,0,-0.5709,0,-0.6146,0,-0.5899,0,-0.5516,0.0784,-0.4094,0,-0.6635,0,-0.6055,0.0865,-0.4412,0,-0.7057,0,-0.4619,0.2958,-0.3955,0.1825,-0.357,0.2133,-0.3201,0.4107,-0.0808,0.5759,0,0.5841,-0.042,0.6487,0,0.8613,0,0.7102,0,0.7634,0,0.6131,0,0.5986,0,0.7084,0,0.5788,0,0.4508,-0.1255,0.6538,0,0.3902,-0.1222,0.5565,-0.1016,0.0152,-0.4194,0.062,-0.3478,0.0617,-0.5847,0,-0.4834,0,-0.751,0.2651,-0.6282,0,-0.7954,0.1012,-0.689,0.0569,-0.6362,0.2596,-0.4339,0.4416,-0.4835,0.4682,-0.5944,0.3724,-0.436,0.5556,-0.3273,0.6946,-0.3876,0.5855,-0.3604,0.409,-0.3528,0.5667,-0.1749,0.4852,-0.383,0.673,-0.2137,0.576,-0.5268,0.1044,-0.5576,0.3814,-0.2776,0.5128,-0.6707,0.0406,-0.6959,0.5079,-0.7929,0.3099,-0.5571,0.3904,-0.7996,0.3795,-0.4688,0.2367,-0.6979,0.5142,-0.33,0.509,-0.2542,0.6929,0,0.4799,-0.2452,0.5693,-0.0993,0.2863,-0.2842,0.7253,-0.2811,0.3285,-0.2704,0.3881,-0.2355,0.4686,-0.7465,0.2971,-0.7653,0.337,-0.5739,0.346,-0.611,0.0751,-0.8351,0.3205,-0.6685,0.3026,-0.5887,0.3313,-0.5721,0.2268,-0.455,0.3556,-0.5759,0.4637,-0.5119,0.6359,-0.3491,0.7276,-0.0295,0.5927,-0.544,0.4167,-0.6275,0.8591,-0.2731,0.795,-0.4423,0.4257,-0.2151,0.6916,-0.4939,0.1625,-0.4313,0.4606,-0.604,0.3168,-0.3836,0.2711,-0.7466,0.357,-0.7465,0.4807,-0.3302,0.4619,-0.8521,0.1366,-0.5157,0.117,-0.4835,0.4444,-0.2516,0.2406,-0.3697,0.2772,-0.3438,0.3264,-0.3166,0.4011,-0.5526,0.5331,-0.5217,0.6321,-0.728,0.1973,-0.5443,0.5197,-0.3094,0.3938,-0.4193,0.5886,-0.4267,0.4162,-0.3797,0.2824,-0.3723,0.6367,-0.779,0.5281,-0.5119,0.6987,-0.2133,0.5432,-0.2967,0.1909,-0.7364,0.5564,-0.4323,0.7806,-0.268,0.3199,-0.338,0.4969,-0.6776,0.4528,-0.1152,0.4712,-0.3008,0.4465,-0.4,0.2466,-0.55,0.5417,-0.3,0.3057,-0.4828,0.3981,-0.2842,0.2447,-0.619,0.3752,-0.5139,0.214,-0.5035,0.9054,-0.2458,0.7113,-0.2596,0.3377,-0.3778,0.2731,-0.2822,0.524,-0.155,0.648,-0.0318,0.6513,-0.2921,0.6157,-0.2561,0.7038,-0.1718,0.4763,-0.519,0.0101,-0.6345,0.401,-0.2371,0,-0.7161,0,-0.4989,0.1513,-0.5513,0.164,-0.3828,0.0288,-0.3721,0.0399,-0.6082,0.4223,-0.2274,0.324,-0.2956,0.312,-0.1597,0.7682,-0.2328,0.3339,-0.66,0.022,-0.9328,0.0856,-0.6003,0.3518,-0.6245,0,-0.92,0,-0.586,0.0672,-0.299,0,-0.5316,0.1839,-0.4746,0,-0.4985,0,-0.5774,0.1752,-0.5208,0.3429,-0.4455,0.0996,-0.4321,0.2592,-0.3882,0.4066,-0.3905,0.5015,-0.1411,0.5263,-0.0865,0.8317,0,0.8491,-0.0023,0.5485,0,0.6976,0,0.709,-0.0897,0.5546,-0.0659,0.4389,0,0.5366,0,0.3596,-0.1983,0.2916,-0.1406,0.3197,-0.1054,0.3821,-0.2402,0.1166,-0.366,0.18,-0.3561,0,-0.3815,0,-0.703,0,-0.6303,0.0278,-0.4432,0,-0.6523,0,-0.5886,0,-0.3676,0,-0.4842,0,-0.4545,0.0031,-0.374,0,-0.3686,0,-0.5041,0,-0.2961,0.0183,-0.4479,0,-0.5314,0,-0.5538,0.0325,-0.4086,0.1289,-0.3834,0.1995,-0.4653,0.0629,-0.3149,0.3284,-0.2127,0.3855,-0.0553,0.4796,-0.0917,0.6622,0,0.7094,0,0.6353,0,0.7098,0,0.5803,0,0.3936,0,0.5726,0,0.2646,-0.1045,0.1765,-0.1428,0,-0.3992,0,-0.5627,0,-0.5726,0,-0.5673,0,-0.2713,0.0377,-0.3926,0.161,-0.1503,0.4352,0,0.3343,-0.091,0.4214,0,0.4851,0,0.5673,0,0.3534,-0.1208,0.2383,-0.0479,0.2329,-0.2153,0.1184,-0.2048,0,-0.3704,0.0042,-0.4332,0.0372,-0.4387,0.1567,-0.4501,0.4748,-0.0631,0.4026,-0.1726,0.6018,0,0.4959,0,0.5406,0,0.5027,0,0.5194,0,0.1789,-0.2196,0,-0.3,0,-0.2958,0,-0.4869,0,-0.5791,0,-0.4267,0,-0.378,0,-0.368,0.1226,-0.2054,0.2481,-0.0224,0.4173,0,0.4822,0,0.5409,0,0.5534,0,0.4841,0,0.4903,0,0.2959,-0.0156,0.0818,-0.1529,0.0268,-0.2807,0,-0.455,0,-0.4848,0,-0.5069,0,-0.5177,0,-0.4201,0,-0.2781,0,-0.1943,0.2546,-0.0695,0.3627,0,0.4615,0,0.5648,0,0.6232,0,0.5528,0,0.4994,0,0.3973,0,0.2626,-0.2021,0,-0.3348,0,-0.5104,0,-0.7104,0,-0.5808,0,-0.6241,0,-0.4808,0,-0.3808,0.072,-0.2497,0.3171,-0.087,0.3931,0,0.5141,0,0.6689,0,0.5758,0,0.593,0,0.5332,0,0.3675,0,0.2374,-0.1878,0,-0.2656,0,-0.3481,0,-0.6087,0,-0.5483,0,-0.6238,0,-0.5262,0,-0.4179,0.0643,-0.2234,0.158,-0.2451,0.3141,0,0.3538,0,0.5865,0,0.5702,0,0.6039,0,0.4201,0,0.3704,0,0.263,-0.1323,0.1021,-0.2765,0,-0.4139,0,-0.3832,0,-0.5496,0,-0.483,0,-0.5198,0,-0.5708,0.1369,-0.2403,0.0997,-0.3666,0.3423,-0.0096,0.2353,-0.0718,0.5623,0,0.3561,0,0.6501,0,0.505,0,0.5453,0,0.4358,-0.1181,0.1753,-0.1084,0.108,-0.4655,0.044,-0.3628,0,-0.5365,0.0543,-0.488,0.0548,-0.681,0.0362,-0.6903,0,-0.2024,0,-0.2767,0.1475,-0.0503,0.2227,-0.0402,0.2829,0,0.2481,-0.1071,0.5368,0,0.2588,-0.0085,0.4422,0,0.3828,0,0.3274,0,0.3173,-0.2253,0.0794,-0.2166,0,-0.2999,0,-0.2912,0,-0.556,0,-0.4911,0,-0.5511,0,-0.5509,0.1459,-0.3466,0.0481,-0.372,0.1714,-0.0114,0.2932,0,0.2817,0,0.4992,0,0.5543,0,0.3391,0,0.4137,0,0.2936,-0.1602,0.2259,-0.0692,0.209,-0.1775,0,-0.3277,0,-0.4152,0,-0.3128,0,-0.524,0,-0.2881,0,-0.2941,0.0275,-0.3062,0.2878,0,0.2115,-0.0935,0.3421,0,0.3483,0,0.5083,0,0.3109,0,0.4477,0,0.1044,-0.1234,0.0872,-0.1294,0.0212,-0.3,0,-0.3612,0,-0.3674,0,-0.7666,0,-0.4927,0,-0.2927,0,-0.2695,0.008,-0.1843,0.1738,-0.0235,0.4843,-0.0464,0.4984,0,0.4798,0,0.4126,0,0.4096,0,0.3643,0,0.3051,-0.071,0.1017,-0.1021,0,-0.1718,0,-0.2231,0,-0.5313,0,-0.45,0,-0.5172,0,-0.5139,0,-0.3097,0,-0.3661,0.099,-0.1838,0.1854,-0.0787,0.2686,0,0.3734,0,0.5437,0,0.4739,0,0.5405,0,0.3423,0,0.3256,0,0.1588,-0.188,0,-0.2571,0.0071,-0.3136,0,-0.4796,0,-0.5125,0,-0.3848,0,-0.4561,0,-0.4401,0.0219,-0.259,0.2805,-0.1791,0.3325,0,0.3534,0,0.3462,0,0.4474,0,0.4153,0,0.4649,0,0.3944,0,0.049,-0.1311,0.0417,-0.1605,0,-0.3872,0,-0.4164,0,-0.5531,0,-0.5683,0.1308,-0.5134,0.0629,-0.2939,0.171,-0.31,0.259,0,0.188,-0.0107,0.4851,0,0.4439,0,0.3257,0,0.5372,0,0.3809,0,0.3051,0,0.1879,-0.0838,0.0466,-0.225,0,-0.2974,0,-0.3398,0,-0.3894,0,-0.407,0,-0.3953,0,-0.3014,0,-0.2375,0.0461,-0.2345,0.2527,-0.0331,0.3325,0,0.3691,0,0.5272,0,0.3553,0,0.477,0,0.5094,0,0.2566,0,0.1817,-0.164,0,-0.1867,0.076,-0.2464,0,-0.401,0,-0.5373,0,-0.3764,0,-0.3679,0,-0.271,0.0448,-0.2125,0.1625,-0.1963,0.2696,0,0.284,-0.0562,0.4651,0,0.3879,0,0.3998,0,0.4784,0,0.2385,-0.0641,0.0305,-0.1148,0.0432,-0.2152,0,-0.2442,0,-0.321,0,-0.5356,0,-0.4037,0,-0.3474,0,-0.3462,0.0594,-0.1259,0.0107,-0.2204,0.2203,-0.1345,0.3479,0,0.3478,-0.0045,0.4257,0,0.4418,0,0.412,0,0.399,-0.0082,0.0986,-0.0311,0.2174,-0.069,0,-0.2452,0,-0.3457,0,-0.4394,0,-0.488,0,-0.519,0,-0.2632,0,-0.5197,0.1356,-0.2955,0.1666,-0.1156,0.2194,0,0.3299,-0.043,0.393,0,0.5156,0,0.5672,0,0.4217,0,0.3759,0,0.2089,0,0.178,-0.0542,0.2253,-0.457,0,-0.3806,0,-0.4338,0,-0.5582,0,-0.355,0,-0.5307,0.0193,-0.1525,0.1532,-0.2397,0.2223,-0.2478,0.3056,0,0.3216,0,0.5176,0,0.5621,0,0.4946,-0.0607,0.403,-0.0687,0.3622,0,0.1299,-0.1449,0.1715,-0.4219,0,-0.4547,0,-0.371,0,-0.4742,0.0499,-0.5731,0,-0.5014,0,-0.3646,0.1152,-0.2024,0.3173,-0.1875,0.269,-0.2074,0.5318,0,0.4723,0,0.4932,0,0.5221,0,0.3204,0,0.4028,0,0.213,-0.3043,0.1902,-0.2363,0,-0.3198,0,-0.5529,0,-0.3204,0,-0.5168,0,-0.6566,0.2219,-0.3489,0.0271,-0.3604,0.4492,-0.2963,0.3266,-0.1664,0.411,0,0.6116,0,0.4409,0,0.5693,0,0.5746,0,0.3248,-0.0927,0.5418,-0.0656,0,-0.205,0.2638,-0.3683,0.0579,-0.467,0,-0.5209,0.0006,-0.5542,0,-0.6614,0.2193,-0.4075,0.0581,-0.5244,0.2261,-0.5147,0.1627,-0.1714,0.1742,-0.2229,0.4041,0,0.5774,-0.0732,0.4381,-0.2367,0.5623,0,0.3376,-0.0555,0.3644,0,0.2317,-0.142,0.1943,-0.2548,0.2109,-0.2718,0,-0.4298,0,-0.5121,0.0568,-0.399,0,-0.4414,0.2519,-0.3978,0.154,-0.4947,0.2309,-0.1122,0.3741,0,0.231,-0.0262,0.5781,0,0.4595,0,0.539,0,0.5099,0,0.2911,-0.0362,0.2638,-0.0405,0.2734,-0.3215,0.0659,-0.3646,0.0449,-0.2477,0,-0.5677,0,-0.5045,0,-0.4107,0,-0.4967,0.0879,-0.1921,0.1105,-0.4072,0.3007,0,0.4639,-0.2325,0.4913,-0.1856,0.6534,0,0.4291,-0.1393,0.5482,0,0.479,0,0.1176,-0.1767,0.2588,0,0.1482,-0.3967,0.0086,-0.325,0.0215,-0.6707,0,-0.6347,0.0201,-0.4376,0,-0.5746,0,-0.2699,0.0319,-0.1738,0.0693,-0.2708,0.4063,-0.0402,0.4506,0,0.267,-0.0831,0.4275,0,0.586,0,0.5207,0,0.5054,-0.0731,0.262,-0.1121,0.0965,-0.1118,0.0091,-0.2009,0.0163,-0.3894,0,-0.4499,0,-0.5339,0,-0.3199,0,-0.3571,0.0246,-0.2723,0.0824,-0.2304,0.3398,-0.0679,0.3372,-0.0052,0.3534,-0.1195,0.6213,0,0.516,0,0.3823,-0.0245,0.6153,-0.0659,0.2183,-0.1897,0.233,-0.1433,0.285,-0.4245,0,-0.4792,0.055,-0.4193,0,-0.7888,0,-0.3708,0.0331,-0.4975,0,-0.4532,0.1443,-0.1231,0.097,-0.1192,0.2344,-0.021,0.5073,0,0.5224,-0.0651,0.525,0,0.4099,-0.143,0.4617,0,0.3411,0,0.1028,-0.0708,0.0818,-0.3024,0,-0.4878,0.0248,-0.4715,0.0977,-0.5855,0,-0.6231,0,-0.5187,0,-0.5083,0.2715,-0.4704,0.1424,-0.0044,0.166,-0.3268,0.3405,0,0.4833,-0.031,0.6253,0,0.7441,-0.0692,0.4112,0,0.5371,0,0.283,-0.1594,0.199,-0.2571,0.0577,-0.2318,0,-0.5239,0,-0.2699,0,-0.6353,0,-0.4885,0.0849,-0.5015,0,-0.4656,0.086,-0.1426,0.1398,-0.3098,0.4265,0,0.4873,0,0.3794,-0.0051,0.5258,0,0.5014,-0.0515,0.4948,-0.0019,0.4695,-0.0529,0.0873,-0.3707,0.1508,-0.2521,0.1877,-0.4949,0.1302,-0.4151,0,-0.6194,0,-0.6509,0.0945,-0.2574,0,-0.4033,0.0145,-0.2839,0.3884,-0.2482,0.3331,-0.0675,0.5848,-0.2638,0.5574,-0.032,0.3815,0,0.5488,0,0.4099,-0.0958,0.3459,0,0.4069,-0.2959,0.2896,-0.2075,0.0933,-0.4145,0,-0.3518,0,-0.4651,0,-0.4691,0.1117,-0.593,0.0998,-0.3539,0,-0.4369,0.2354,-0.1883,0.2595,-0.1109,0.435,-0.0467,0.5951,-0.2177,0.3868,-0.1655,0.5155,0,0.2896,0,0.2953,0,0.1918,-0.0009,0.2055,-0.1513,0.1084,-0.1718,0,-0.2867,0,-0.4882,0.1137,-0.4024,0,-0.4857,0.0004,-0.3009,0,-0.3171,0.2697,-0.2185,0.1681,-0.154,0.2379,-0.1293,0.2927,-0.0419,0.3855,0,0.335,0,0.4939,0,0.3032,-0.0514,0.3354,-0.2766,0.3845,-0.2832,0.19,-0.2511,0.237,-0.2486,0,-0.3413,0.0927,-0.2864,0,-0.3889,0,-0.2757,0.0391,-0.1925,0.0456,-0.216,0.1101,-0.2288,0.2167,0,0.181,-0.0974,0.2422,0,0.2631,-0.1251,0.4068,-0.1111,0.3037,-0.0473,0.2775,-0.0692,0.2772,-0.1482,0.0813,-0.2213,0.0474,-0.1706,0.0629,-0.1825,0,-0.3366,0.063,-0.2461,0.0447,-0.335,0.077,-0.3814,0.1134,-0.174,0.0894,-0.2893,0.2251,-0.2133,0.2225,-0.0702,0.2846,-0.029,0.3505,0,0.2827,-0.1144,0.2955,0,0.2295,-0.0807,0.1865,-0.0759,0.2198,-0.1223,0.0483,-0.1411,0.1678,-0.1536,0,-0.2544,0,-0.2699,0,-0.2159,0,-0.2589,0.0202,-0.2041,0.0364,-0.1063,0.1235,-0.2016,0.1089,-0.0645,0.1789,-0.0071,0.2437,0,0.2144,-0.0778,0.2193,0,0.2514,0,0.1888,0,0.1783,-0.1218,0.0842,-0.1283,0.0886,-0.1241,0.0755,-0.1796,0.0155,-0.2037,0.012,-0.2005,0,-0.1927,0,-0.1752,0.0183,-0.1364,0.0604,-0.1467,0.0957,-0.0508,0.1868,-0.0557,0.2343,-0.0472,0.2556,-0.0636,0.2083,0,0.2767,0,0.1444,-0.1008,0.1592,-0.0926,0.0996,-0.1111,0.0208,-0.1464,0.0368,-0.1043,0,-0.2472,0,-0.2046,0.0299,-0.1278,0,-0.1396,0.0139,-0.166,0.034,-0.1078,0.118,-0.1257,0.2098,-0.0368,0.1779,-0.0571,0.1762,0,0.1537,0,0.2162,0,0.1454,-0.0058,0.0723,-0.008,0.0847,-0.0706,0,-0.1109,0.0116,-0.1013,0,-0.1423,0,-0.1472,0,-0.2261,0.0635,-0.2037,0.0107,-0.1582,0.0153,-0.0817,0.08,-0.0324,0.0974,-0.0189,0.0807,-0.0209,0.1091,-0.0061,0.121,0,0.178,0,0.1737,0,0.1063,-0.0237,0.1014,-0.0326,0.042,-0.0411,0.0429,-0.0828,0.0395,-0.0819,0,-0.1095,0,-0.0863,0,-0.1286,0,-0.1601,0.0043,-0.0629,0.0845,-0.0515,0.0701,-0.0884,0.0575,-0.0657,0.1343,0,0.1267,-0.0117,0.1566,-0.0162,0.0687,-0.0256,0.1298,-0.0418,0.0805,-0.0133,0.0549,-0.0189,0.0383,-0.0551,0.0075,-0.1098,0.0463,-0.0862,0.0406,-0.0977,0,-0.0913,0.0026,-0.1046,0.0399,-0.0526,0.114,-0.1322,0.123,-0.0257,0.0533,-0.0782,0.1137,-0.007,0.1107,0,0.1052,0,0.0984,-0.0004,0.0887,-0.0404,0.0669,-0.0034,0.0502,-0.0367,0.0156,-0.0548,0.0113,-0.0751,0,-0.1076,0.0381,-0.0954,0,-0.126,0,-0.0862,0.0402,-0.0648,0.0361,-0.0638,0.0379,-0.0593,0.0673,-0.0076,0.0539,-0.0171,0.0983,0,0.0988,-0.0104,0.0959,-0.0137,0.0661,-0.0434,0.0576,-0.0407,0.0729,-0.0396,0.0405,-0.0515,0.0488,-0.0862,0,-0.0712,0,-0.085,0,-0.0898,0,-0.0515,0.0255,-0.0621,0.0262,-0.049,0.0146,-0.0304,0.0702,-0.0098,0.044,0,0.0849,0,0.067,-0.0025,0.0687,-0.0093,0.077,0,0.073,0,0.0337,-0.0297,0.0357,-0.0659,0.0482,-0.0665,0.0494,-0.0696,0,-0.0545,0.0009,-0.0529,0.0006,-0.0443,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Space ship door - small hatch, air pop with release.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم