مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای door wood bathroom exterior pov open hasty

A wooden bathroom door being opened hastily from exterior perspective.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 19 بار
برچسب ها چوبدر، دربhastyدر حمامبیرونی دیدگاهباز کردن سریع
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.002,0.0019,-0.0026,0.0019,-0.0023,0.0039,-0.0014,0.0025,-0.0017,0.0031,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.001,-0.0006,0.0019,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0044,0.002,-0.0082,0.0078,-0.0071,0.0065,-0.0037,0.0091,-0.0115,0.0116,-0.0094,0.0165,-0.0103,0.0105,-0.0159,0.0074,-0.0074,0.0218,-0.0023,0.0136,-0.0156,0.0054,-0.0123,0.0069,-0.0165,0.0124,-0.0016,0.0111,-0.005,0.0093,-0.0101,0.0061,-0.0087,0.0045,-0.007,0.0027,-0.0028,0.009,-0.0049,0.0059,-0.0021,0.0071,-0.0052,0.0018,-0.0066,0.0016,-0.0032,0.0087,-0.0026,0.0056,-0.0058,0.006,-0.0072,0.0043,-0.004,0.008,-0.0712,0.0421,-0.1583,0.0841,-0.0567,0.0607,-0.0438,0.0577,-0.0683,0.0634,-0.0376,0.026,-0.0227,0.0291,-0.0235,0.0225,-0.0175,0.0139,-0.0154,0.0174,-0.0123,0.0217,-0.0079,0.0113,-0.0077,0.0218,-0.0205,0.0047,-0.0096,0.0069,-0.0153,0.0088,-0.0063,0.0123,-0.0093,0.011,-0.0076,0.0089,-0.0087,0.0052,-0.0054,0.0084,-0.0073,0.0036,-0.0078,0.0073,-0.0082,0.0092,-0.0063,0.0085,-0.0031,0.0045,-0.0063,0.0049,-0.001,0.0049,-0.0116,0.0239,-0.0064,0.0068,-0.0072,0.0078,-0.0103,0.0082,-0.009,0.0085,-0.0063,0.0055,-0.0045,0.0062,-0.0072,0.0046,-0.0041,0.0051,-0.0034,0.0073,-0.0046,0.0051,-0.002,0.0061,-0.0051,-0.0004,-0.0025,0.0011,-0.0031,0.0025,-0.003,0.0029,-0.0022,0.0034,-0.0021,0.0028,-0.003,0.0041,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0014,-0.0009,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0006,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0008,-0.002,0.0014,-0.0002,0.0015,-0.0005,0.002,0,0.0027,-0.0005,0.0013,-0.002,0.0002,-0.0019,-0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0022,-0.0001,0.0018,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0006,-0.0016,-0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0015,0.0001,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0014,-0.0001,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0014,0.0002,0.0016,-0.0013,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.001,0.001,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0016,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0013,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0012,-0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.001,0.0002,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0007,0,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.001,0.0001,0.0011,0.0001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0012,-0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0015,-0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0003,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0009,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0006,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0007,0,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,0.0001,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0015,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0015,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0029,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0002,0.0014,-0.0009,0.001,0,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0012,-0.0012,0.0002,-0.0003,0.0013,-0.0012,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0031,0.0033,-0.0021,0.0019,-0.0026,0.0025,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.0015,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0021,-0.0032,0.0021,-0.0035,0.003,-0.0032,0.0017,-0.0029,0.0022,-0.0029,0.0026,-0.003,0.0041,-0.0045,0.0037,-0.0031,0.0036,-0.0041,0.0044,-0.0056,0.0051,-0.0042,0.0022,-0.0023,0.0052,-0.0047,0.0051,-0.0055,0.0056,-0.0039,0.004,-0.0049,0.0042,-0.003,0.0054,-0.0196,0.0219,-0.0184,0.0333,-0.0218,0.0186,-0.0221,0.0239,-0.0202,0.0228,-0.0208,0.0134,-0.0414,0.0214,-0.0234,0.0192,-0.0163,0.0201,-0.0355,0.0366,-0.0201,0.0224,-0.0185,0.0179,-0.0289,0.0175,-0.0127,0.0117,-0.0135,0.013,-0.0071,0.0083,-0.0131,0.0131,-0.0133,0.0099,-0.0123,0.0065,-0.0174,0.0141,-0.0103,0.0104,-0.0085,0.0073,-0.0117,0.0038,-0.0055,0.0146,-0.0088,0.005,-0.0051,0.0056,-0.0047,0.0071,-0.0066,0.0065,-0.0027,0.0085,-0.004,0.0053,-0.004,0.0026,-0.0042,0.0055,-0.0044,0.0039,-0.0037,0.0041,-0.0022,0.004,-0.0052,0.002,-0.0025,0.0037,-0.0035,0.0026,-0.0048,0.0055,-0.0028,0.0024,-0.0029,0.0045,-0.003,0.0024,-0.0031,0.0039,-0.0017,0.0043,-0.0033,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0024,0.004,-0.0036,0.0009,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0027,-0.0019,0.002,-0.0033,0.0015,-0.0028,0.0014,-0.0012,0.0035,-0.0019,0.0029,-0.0007,0.0029,-0.0022,0.0013,-0.002,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.0005,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0009,-0.0015,0.0024,-0.001,0.0017,-0.0004,0.0012,-0.002,0.0011,-0.0006,0.0021,-0.0007,0.0013,-0.002,0.0007,-0.0019,0.0005,-0.0017,0.0018,-0.0003,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0002,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0013,-0.0004,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
A wooden bathroom door being opened hastily from exterior perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم