مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب چوبی oc x 2

چوبی درب باز و بسته شدن x2.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها در، درب
[-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0107,0.0069,-0.0103,0.0073,-0.0052,0.0032,-0.0197,0.0247,-0.0843,0.0743,-0.0241,0.0265,-0.0182,0.014,-0.0104,0.0094,-0.0086,0.0084,-0.0104,0.0122,-0.0113,0.0117,-0.0653,0.052,-0.0337,0.0355,-0.0169,0.0166,-0.0074,0.0098,-0.0088,0.0062,-0.0038,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.003,0.0017,-0.0379,0.0434,-0.0212,0.0221,-0.0058,0.0074,-0.0603,0.0663,-0.0388,0.042,-0.0345,0.0329,-0.0268,0.0245,-0.0077,0.0073,-0.006,0.0034,-0.0068,0.0099,-0.0044,0.003,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0016,0.0007,-0.0065,0.0064,-0.0464,0.0487,-0.0336,0.0258,-0.0141,0.0141,-0.0115,0.0103,-0.0076,0.0074,-0.0084,0.0102,-0.0063,0.0057,-0.0045,0.005,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0128,0.0138,-0.0114,0.0132,-0.0083,0.0063,-0.0052,0.0038,-0.0031,0.0046,-0.0044,0.005,-0.0026,0.0042,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0012,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0093,0.0094,-0.0078,0.0104,-0.0064,0.0058,-0.0075,0.0075,-0.005,0.0047,-0.0046,0.005,-0.0036,0.0034,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.003,-0.0029,0.0028,-0.0036,0.0036,-0.0041,0.0038,-0.0028,0.003,-0.0029,0.0029,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0058,0.0028,-0.0032,0.0049,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.001,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.002,-0.0799,0.0688,-0.0262,0.023,-0.0298,0.0312,-0.0101,0.0131,-0.0123,0.0105,-0.1685,0.1355,-0.0966,0.1377,-0.0712,0.0634,-0.0434,0.0336,-0.0221,0.0324,-0.0241,0.0218,-0.0097,0.0123,-0.0093,0.0152,-0.0056,0.0069,-0.011,0.0174,-0.0288,0.0322,-0.0122,0.0103,-0.0098,0.0076,-0.0037,0.0033,-0.005,0.006,-0.0043,0.0035,-0.0038,0.0045,-0.0015,0.0013,-0.0309,0.0299,-0.0113,0.0097,-0.0114,0.0108,-0.0111,0.0091,-0.0125,0.0101,-0.0027,0.0038,-0.0026,0.0019,-0.0026,0.0042,-0.0073,0.0064,-0.0027,0.0036,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0009,0.001,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0196,0.0101,-0.095,0.1224,-0.0273,0.0375,-0.0177,0.0154,-0.0084,0.0081,-0.0052,0.0081,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0028,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0119,0.0126,-0.0085,0.0116,-0.062,0.0608,-0.0543,0.0394,-0.0162,0.0221,-0.0455,0.0445,-0.1115,0.1487,-0.0363,0.0425,-0.0145,0.0226,-0.0148,0.0154,-0.0145,0.0108,-0.0072,0.0067,-0.0052,0.0033,-0.0029,0.0032,-0.0022,0.0025,-0.0012,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0054,0.005,-0.0036,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0302,0.0197,-0.0561,0.0452,-0.0084,0.0077,-0.0034,0.0045,-0.0142,0.0115,-0.0058,0.0067,-0.002,0.0021,-0.0053,0.0044,-0.0047,0.0067,-0.066,0.1009,-0.0346,0.0392,-0.071,0.0597,-0.031,0.0189,-0.0231,0.0173,-0.0157,0.0154,-0.0169,0.0145,-0.0145,0.0147,-0.0131,0.0126,-0.0047,0.0057,-0.006,0.0057,-0.0052,0.0059,-0.0096,0.0087,-0.0101,0.0104,-0.0129,0.0126,-0.0049,0.0058,-0.0027,0.0031,-0.0026,0.0025,-0.002,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.002,0.0019,-0.0258,0.0246,-0.0139,0.0138,-0.0221,0.0151,-0.0176,0.0159,-0.0068,0.0077,-0.0045,0.0058,-0.0037,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0007,-0.004,0.0054,-0.0087,0.0078,-0.0118,0.0146,-0.0052,0.0051,-0.0052,0.005,-0.0063,0.0074,-0.0099,0.0097,-0.0101,0.0091,-0.0049,0.0042,-0.014,0.0161,-0.008,0.0168,-0.009,0.009,-0.0083,0.0084,-0.0094,0.0096,-0.0066,0.007,-0.0042,0.0044,-0.0044,0.0049,-0.0051,0.004,-0.0027,0.0039,-0.0023,0.0021,-0.0027,0.002,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0045,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.0019,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0069,0.0058,-0.0136,0.0189,-0.0065,0.0088,-0.0047,0.0034,-0.0031,0.0034,-0.0058,0.0089,-0.0234,0.041,-0.0099,0.0115,-0.0111,0.0123,-0.0042,0.0042,-0.0053,0.0042,-0.0029,0.0026,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0092,0.009,-0.0033,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0022,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0027,0.0034,-0.0062,0.0058,-0.0065,0.0068,-0.159,0.1189,-0.1691,0.1098,-0.0386,0.0432,-0.0177,0.0159,-0.2903,0.2552,-0.1569,0.1535,-0.164,0.1784,-0.1371,0.1099,-0.0868,0.0779,-0.0592,0.0356,-0.0417,0.0394,-0.03,0.038,-0.0159,0.0293,-0.0179,0.0131,-0.0098,0.012,-0.0075,0.006,-0.0043,0.0078,-0.0043,0.0033,-0.0028,0.0031,-0.0024,0.0023,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
چوبی درب باز و بسته شدن x2.

درب چوبی oc x 2

دسته بندی: در و پنجره
برچسب ها: در، درب
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری