مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dust and debris falling with sand

Dust and debris falling with sand

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سقوطآوارخاکافتادنزمینگرد و غباردوده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0013,0.0006,-0.0019,0.0028,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0028,-0.0007,0.0004,-0.0044,0.0006,-0.0025,0.0041,-0.0023,0.0016,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0032,0.002,-0.0042,0.0067,-0.0035,0.0049,-0.0011,0.0018,-0.0019,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0037,0.0026,-0.0015,0.0015,-0.0004,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0073,0.0083,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0036,0.0034,-0.0019,0.0009,-0.0064,0.0054,-0.003,0.0035,-0.0038,0.0046,-0.0052,0.0054,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0024,0.0027,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0051,0.008,-0.0214,0.0213,-0.0024,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0348,0.0565,-0.0254,0.0321,-0.006,0.0045,-0.0019,0.0023,-0.002,0.0015,-0.0088,0.0131,-0.0032,0.003,-0.0022,0.0028,-0.002,0.001,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0199,0.0201,-0.0026,0.007,-0.0033,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0024,-0.0024,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0188,0.0237,-0.0031,0.0038,-0.0072,0.0076,-0.0152,0.014,-0.0234,0.0221,-0.0175,0.0075,-0.0146,0.0088,-0.0055,0.0032,-0.0047,0.0026,-0.0035,0.003,-0.0055,0.0056,-0.0034,0.0045,-0.0015,0.0022,-0.0019,0.0044,-0.0082,0.0059,-0.0112,0.0076,-0.0535,0.059,-0.0099,0.0106,-0.0033,0.0025,-0.0021,0.0037,-0.0007,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0007,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.001,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0022,-0.0032,0.003,-0.0042,0.003,-0.0017,0.0026,-0.0033,0.0039,-0.0013,0.0013,-0.0031,0.0073,-0.0067,0.0066,-0.0029,0.0027,-0.0137,0.0154,-0.0156,0.0143,-0.0034,0.0034,-0.0073,0.0038,-0.0034,0.0031,-0.0044,0.0045,-0.0021,0.002,-0.0072,0.0042,-0.0065,0.0049,-0.0024,0.0022,-0.0058,0.0063,-0.0022,0.0031,-0.0019,0.001,-0.0021,0.003,-0.0012,0.0028,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0031,-0.0016,0.0012,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.002,-0.001,0.0011,-0.002,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0044,0.0069,-0.0026,0.0032,-0.0031,0.0035,-0.0068,0.0052,-0.004,0.007,-0.0024,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0071,0.0054,-0.0023,0.0016,-0.0039,0.0071,-0.002,0.0022,-0.0024,0.0025,-0.0074,0.0063,-0.0022,0.0036,-0.0023,0.0021,-0.0034,0.0031,-0.0016,0.0019,-0.0113,0.0107,-0.0033,0.0028,-0.0032,0.0024,-0.0036,0.0028,-0.003,0.0037,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0028,0.005,-0.0012,0.0022,-0.0014,0.0016,-0.0047,0.0057,-0.0015,0.0023,-0.002,0.0029,-0.0042,0.004,-0.0016,0.002,-0.0023,0.0026,-0.0011,0.0015,-0.0024,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0029,0.0031,-0.0026,0.0028,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0045,0.0036,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0025,-0.0018,0.0014,-0.0023,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0009,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.001,0.001,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0023,0.005,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0019,-0.0007,0.0017,-0.0017,0.001,-0.0027,0.0011,-0.0011,0.0019,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0021,0.0026,-0.0009,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0013,0.0018,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Dust and debris falling with sand
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری