مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dust and debris with pebbles falling long

Dust and debris with pebbles falling long
دسته بندی: خاک
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۸ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.0002,0,-0.0421,0.0158,-0.056,0.0501,-0.0139,0.0119,-0.0096,0.0162,-0.0096,0.0128,-0.0008,0.0073,-0.0029,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0033,-0.0589,0.0523,-0.0076,0.0142,-0.005,0.0052,-0.0032,0.0061,-0.004,0.0032,-0.0017,0.0031,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0032,-0.1381,0.053,-0.0164,0.0202,-0.0191,0.0137,-0.0046,0.0121,-0.0025,0.0036,-0.0107,0.0037,-0.0028,0.0018,-0.0199,0.0108,-0.0601,0.0229,-0.0653,0.0659,-0.0592,0.0275,-0.0411,0.022,-0.0558,0.0395,-0.0165,0.0208,-0.0108,0.0181,-0.0044,0.0066,-0.0396,0.0193,-0.0091,0.0125,-0.0076,0.0037,-0.0589,0.0324,-0.0133,0.017,-0.0043,0.0079,-0.0448,0.0272,-0.0358,0.0266,-0.049,0.0464,-0.0682,0.0587,-0.0085,0.0123,-0.004,0.0066,-0.0056,0.0088,-0.0574,0.0371,-0.0532,0.0634,-0.0177,0.0192,-0.0059,0.0056,-0.0052,0.0053,-0.1082,0.0057,-0.1081,0.1562,-0.0055,0.005,-0.0558,0.038,-0.0138,0.0126,-0.0042,0.0055,-0.0038,0.0047,-0.0033,0.0044,-0.0605,0.0955,-0.0081,0.0114,-0.0065,0.0064,-0.0027,0.0048,-0.039,0.05,-0.0105,0.0101,-0.0114,0.0092,-0.0035,0.0075,-0.0037,0.0071,-0.0031,0.0041,-0.0021,0.0033,-0.002,0.0023,-0.0035,0.0032,-0.0027,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.002,-0.0028,0.0018,-0.0022,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0021,-0.0017,0.0025,-0.029,0.0124,-0.0631,0.0589,-0.0091,0.0075,-0.0049,0.0039,-0.0039,0.0035,-0.0027,0.0019,-0.0013,0.0024,-0.0025,0.001,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0022,-0.0897,0.0626,-0.1437,0.0638,-0.0284,0.0335,-0.0187,0.0206,-0.0157,0.0117,-0.0046,0.0052,-0.1938,0.0705,-0.0682,0.0538,-0.0976,0.091,-0.082,0.0895,-0.0482,0.0467,-0.0099,0.0125,-0.0133,0.0262,-0.098,0.0499,-0.0137,0.0179,-0.0139,0.007,-0.0286,0.0242,-0.0086,0.0238,-0.003,0.0042,-0.0463,0.0206,-0.0073,0.0103,-0.0058,0.0085,-0.0042,0.0079,-0.003,0.0041,-0.0154,0.0073,-0.0055,0.0043,-0.004,0.0025,-0.0032,0.0036,-0.0028,0.002,-0.0078,0.0086,-0.0031,0.0043,-0.0056,0.0036,-0.0022,0.0038,-0.0031,0.0024,-0.1016,0.1024,-0.0144,0.0165,-0.0074,0.0067,-0.0052,0.0061,-0.0015,0.003,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0028,-0.0012,0.0023,-0.0316,0.0428,-0.0049,0.0048,-0.0033,0.0036,-0.0022,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0043,0.0022,-0.002,0.0027,-0.0027,0.0031,-0.0024,0.002,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0014,-0.1203,0.1214,-0.0112,0.0104,-0.0486,0.021,-0.0077,0.0064,-0.0048,0.0038,-0.0036,0.0036,-0.0051,0.0025,-0.0015,0.0023,-0.0398,0.0292,-0.0162,0.0228,-0.0053,0.0061,-0.0254,0.0227,-0.0046,0.008,-0.0032,0.0029,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.0015,-0.0031,0.0027,-0.0023,0.0026,-0.0034,0.0032,-0.0014,0.0021,-0.0245,0.0093,-0.0548,0.0419,-0.0134,0.0152,-0.015,0.0069,-0.0058,0.0038,-0.0017,0.003,-0.0031,0.0025,-0.0019,0.0014,-0.0022,0.0011,-0.0528,0.0313,-0.0115,0.019,-0.0045,0.007,-0.0031,0.0043,-0.0033,0.0019,-0.0145,0.0061,-0.0038,0.0077,-0.0045,0.0038,-0.0057,0.0064,-0.0032,0.0035,-0.0043,0.0034,-0.005,0.0043,-0.041,0.0419,-0.0122,0.008,-0.0105,0.0078,-0.0037,0.0039,-0.0107,0.0063,-0.004,0.0028,-0.0034,0.0022,-0.0119,0.009,-0.0028,0.005,-0.0442,0.038,-0.0116,0.0087,-0.0045,0.0074,-0.0054,0.0051,-0.0029,0.002,-0.0055,0.0058,-0.0127,0.0129,-0.0096,0.0103,-0.0045,0.0038,-0.0024,0.0021,-0.0039,0.0027,-0.0024,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0644,0.0713,-0.0322,0.0391,-0.0117,0.0124,-0.0039,0.0061,-0.0074,0.0082,-0.0052,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0036,0.0022,-0.0022,0.0028,-0.0037,0.0026,-0.0029,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0184,0.0145,-0.0036,0.0039,-0.0027,0.0052,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0019,-0.0184,0.0203,-0.0659,0.0396,-0.0229,0.0432,-0.0109,0.0161,-0.0081,0.0063,-0.0056,0.0048,-0.0055,0.0034,-0.0026,0.0033,-0.0327,0.0172,-0.0147,0.0148,-0.007,0.0061,-0.0058,0.0051,-0.0043,0.0051,-0.0143,0.0198,-0.0435,0.0458,-0.0291,0.0222,-0.032,0.0232,-0.0205,0.0163,-0.0117,0.0082,-0.0083,0.0079,-0.0141,0.0067,-0.0066,0.0088,-0.1169,0.0319,-0.0347,0.0659,-0.025,0.0257,-0.0125,0.0145,-0.0109,0.0139,-0.006,0.0075,-0.0042,0.0041,-0.0031,0.0019,-0.0032,0.003,-0.002,0.004,-0.0035,0.002,-0.0025,0.0018,-0.0391,0.0236,-0.0048,0.0077,-0.0082,0.0119,-0.0093,0.0087,-0.0043,0.0042,-0.0066,0.0053,-0.0834,0.0462,-0.0146,0.0213,-0.0073,0.007,-0.0085,0.0048,-0.0074,0.0053,-0.0042,0.005,-0.0534,0.051,-0.0051,0.0056,-0.0029,0.0032,-0.0031,0.0025,-0.2012,0.1259,-0.0165,0.0187,-0.0059,0.0081,-0.0057,0.0044,-0.0026,0.0039,-0.0026,0.0051,-0.0047,0.0042,-0.0053,0.0057,-0.0035,0.0025,-0.0035,0.003,-0.0034,0.0034,-0.0579,0.0508,-0.01,0.0117,-0.0047,0.0052,-0.0059,0.0039,-0.0042,0.0023,-0.0021,0.0034,-0.0026,0.0019,-0.0026,0.0013,-0.0052,0.0076,-0.0018,0.0023,-0.0018,0.0028,-0.0019,0.0023,-0.0019,0.0027,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0033,0.0032,-0.0036,0.004,-0.0038,0.0025,-0.0016,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0058,0.003,-0.0033,0.0028,-0.0024,0.0035,-0.0025,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0317,0.0015,-0.0288,0.0202,-0.0081,0.0101,-0.004,0.0052,-0.0132,0.0065,-0.0037,0.0045,-0.0038,0.0029,-0.0053,0.006,-0.0023,0.0014,-0.002,0.0028,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0232,0.0141,-0.0057,0.0068,-0.0047,0.0046,-0.0031,0.0023,-0.0033,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.0011,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.003,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0028,-0.0019,0.0016,-0.0849,0.0411,-0.007,0.0073,-0.0038,0.0096,-0.0849,0.0832,-0.0074,0.0073,-0.0021,0.0051,-0.0168,0.0167,-0.0033,0.0047,-0.003,0.0025,-0.0122,0.0053,-0.0033,0.0054,-0.0067,0.004,-0.0944,0.0445,-0.0115,0.0078,-0.006,0.0056,-0.1047,0.1468,-0.0058,0.0067,-0.0044,0.0067,-0.0031,0.0022,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0775,0.0348,-0.0049,0.0071,-0.0025,0.0044,-0.0031,0.0024,-0.0394,0.0208,-0.0055,0.0069,-0.004,0.0055,-0.0643,0.0697,-0.0074,0.0172,-0.0064,0.0077,-0.0036,0.0027,-0.008,0.004,-0.0036,0.0061,-0.0032,0.0031,-0.0022,0.0025,-0.006,0.0032,-0.0019,0.003,-0.0038,0.003,-0.0022,0.0018,-0.0011,0.0029,-0.0136,0.002,-0.0148,0.0124,-0.0094,0.0121,-0.0143,0.0124,-0.0062,0.0069,-0.0056,0.0038,-0.003,0.0033,-0.0053,0.0023,-0.0014,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.1034,0.1081,-0.0102,0.012,-0.0675,0.0509,-0.006,0.0086,-0.0103,0.007,-0.0774,0.0887,-0.0051,0.0045,-0.0061,0.0035,-0.0043,0.0034,-0.002,0.0029,-0.0026,0.0037,-0.0014,0.0023,-0.0021,0.0036,-0.0014,0.0025,-0.0224,0.0296,-0.0248,0.0172,-0.0041,0.0038,-0.0036,0.0048,-0.0029,0.0013,-0.0018,0.0021,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0025,-0.0031,0.0025,-0.002,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0056,0.0047,-0.0042,0.0064,-0.004,0.0044,-0.1903,0.1862,-0.0218,0.0342,-0.0091,0.0134,-0.0049,0.0061,-0.0067,0.0041,-0.0031,0.0045,-0.0031,0.0024,-0.0026,0.0008,-0.0067,0.0094,-0.0045,0.0056,-0.0026,0.0037,-0.0025,0.0058,-0.0036,0.0036,-0.0027,0.0029,-0.0027,0.0024,-0.0033,0.002,-0.0025,0.0018,-0.0033,0.0014,-0.0023,0.0013,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.0021,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0036,0.0031,-0.004,0.0024,-0.0324,0.0376,-0.0044,0.0055,-0.0048,0.0056,-0.0024,0.0048,-0.001,0.0027,-0.0041,0.005,-0.0058,0.0031,-0.0115,0.0055,-0.0069,0.0045,-0.004,0.0026,-0.0028,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0018,0.0023,-0.001,0.0007,-0.0044,0.0057,-0.0029,0.0016,-0.0012,0.0008,-0.049,0.0735,-0.004,0.0064,-0.0029,0.0035,-0.0023,0.0023,-0.0088,0.0042,-0.0029,0.0022,-0.0038,0.0021,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.004,0.0014,-0.0022,0.0018,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0036,0.0025,-0.003,0.0036,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.002,0.0025,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0025,0.0023,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.003,0.0015,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0017,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.002,0.0005,-0.0026,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0003,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0076,0.006,-0.0042,0.0038,-0.0072,0.0042,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0031,0.0023,-0.0023,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0045,0.0049,-0.0028,0.002,-0.0029,0.0028,-0.0134,0.0192,-0.0068,0.0047,-0.005,0.0048,-0.0043,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0035,0.0029,-0.0019,0.0024,-0.0022,0.0024,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0012,-0.0012,0.0019,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Dust and debris with pebbles falling long
دسته بندی
خاک
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم