مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dust and debris with rocks and sand falling

Dust and debris with rocks and sand falling

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سقوطآوارسنگریزه هاخاکافتادنزمینگرد و غباردوده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0516,0.019,-0.0214,0.0303,-0.0087,0.0073,-0.0039,0.0032,-0.0305,0.055,-0.0118,0.011,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0028,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0025,-0.0025,0.0015,-0.0011,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0029,0.0022,-0.0017,0.001,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0067,0.0083,-0.0015,0.0036,-0.0018,0.0022,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0016,0.0005,-0.002,0.0031,-0.0028,0.0016,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0096,0.01,-0.0056,0.0089,-0.0009,0.0006,-0.0035,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0053,0.006,-0.0017,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,-0.0054,0.0052,-0.141,0.053,-0.0389,0.0919,-0.0457,0.0457,-0.0275,0.0254,-0.0075,0.0114,-0.0172,0.0129,-0.0035,0.0096,-0.0074,0.0079,-0.0358,0.0116,-0.0266,0.0437,-0.0126,0.0102,-0.0054,0.0058,-0.0039,0.0053,-0.0337,0.0106,-0.0274,0.041,-0.0041,0.0063,-0.009,0.0054,-0.0092,0.0077,-0.0134,0.0098,-0.0036,0.0046,-0.0593,0.0301,-0.0116,0.0148,-0.0104,0.0078,-0.0297,0.0219,-0.0018,0.0054,-0.0094,0.0074,-0.0065,0.0071,-0.0241,0.0187,-0.0132,0.0123,-0.0146,0.0093,-0.0055,0.005,-0.0036,0.0026,-0.003,0.0022,-0.0294,0.0224,-0.0061,0.0103,-0.0108,0.0088,-0.0078,0.0079,-0.0046,0.0043,-0.0051,0.0095,-0.002,0.0062,-0.0165,0.0089,-0.0191,0.0201,-0.0143,0.0182,-0.0127,0.0084,-0.0256,0.0252,-0.0042,0.006,-0.0047,0.0043,-0.0042,0.0064,-0.0041,0.0033,-0.0046,0.0019,-0.0047,0.0086,-0.0382,0.0216,-0.0069,0.0092,-0.0064,0.0072,-0.0058,0.0078,-0.0023,0.0055,-0.0599,0.0454,-0.0635,0.1232,-0.008,0.0088,-0.0066,0.007,-0.005,0.0101,-0.0074,0.0076,-0.0051,0.0079,-0.0566,0.0789,-0.0112,0.012,-0.0041,0.0056,-0.0261,0.0303,-0.0059,0.0098,-0.0182,0.0133,-0.0118,0.0084,-0.0174,0.0235,-0.012,0.0169,-0.0179,0.0369,-0.0211,0.0375,-0.0452,0.0378,-0.0282,0.0465,-0.0166,0.0199,-0.0257,0.0434,-0.0373,0.0371,-0.041,0.033,-0.0827,0.0712,-0.0417,0.0361,-0.0291,0.035,-0.0614,0.0441,-0.0186,0.0226,-0.0242,0.0296,-0.0342,0.0397,-0.0699,0.0618,-0.0619,0.0594,-0.0167,0.0263,-0.0258,0.037,-0.0244,0.0192,-0.02,0.0397,-0.0274,0.0228,-0.1038,0.034,-0.0306,0.0347,-0.0427,0.0409,-0.0314,0.0198,-0.0234,0.0495,-0.0999,0.0969,-0.0603,0.0495,-0.0804,0.1005,-0.1643,0.1177,-0.0652,0.0862,-0.0956,0.0476,-0.1194,0.1067,-0.0701,0.0749,-0.0182,0.0119,-0.0269,0.0314,-0.0189,0.0239,-0.0277,0.0171,-0.0136,0.0118,-0.0143,0.0127,-0.0148,0.0136,-0.01,0.0101,-0.0266,0.0364,-0.0073,0.0116,-0.0198,0.0203,-0.0208,0.0264,-0.0202,0.0336,-0.0116,0.0101,-0.015,0.0124,-0.0125,0.0237,-0.0091,0.0099,-0.0045,0.0105,-0.0326,0.0188,-0.0104,0.0107,-0.0111,0.0133,-0.0177,0.0256,-0.0329,0.0218,-0.0371,0.0342,-0.0207,0.0121,-0.0267,0.0177,-0.0231,0.0161,-0.038,0.042,-0.0108,0.0114,-0.0117,0.0098,-0.0334,0.0509,-0.0069,0.0116,-0.0085,0.0117,-0.0096,0.0104,-0.014,0.0335,-0.0113,0.0106,-0.0195,0.0137,-0.0353,0.0298,-0.0215,0.0167,-0.0077,0.0098,-0.0112,0.0049,-0.0099,0.0075,-0.0102,0.0176,-0.0183,0.0397,-0.0459,0.0507,-0.0358,0.0388,-0.0242,0.0342,-0.0246,0.027,-0.041,0.0562,-0.0292,0.0293,-0.0908,0.0907,-0.0279,0.0265,-0.0941,0.0468,-0.032,0.0498,-0.033,0.0183,-0.0234,0.0399,-0.0112,0.0271,-0.0207,0.0186,-0.0129,0.021,-0.0202,0.0294,-0.0119,0.0095,-0.0091,0.0108,-0.0087,0.0114,-0.0164,0.029,-0.0143,0.0268,-0.0479,0.0464,-0.031,0.0321,-0.0424,0.0212,-0.157,0.1071,-0.2708,0.1145,-0.2453,0.1776,-0.0904,0.0617,-0.0587,0.028,-0.1222,0.106,-0.0284,0.0401,-0.0227,0.027,-0.0349,0.0128,-0.0077,0.0179,-0.0127,0.0181,-0.0266,0.0185,-0.0129,0.0086,-0.0072,0.0033,-0.0282,0.0109,-0.0946,0.0132,-0.0163,0.0358,-0.0344,0.0244,-0.0441,0.0233,-0.0188,0.0202,-0.0188,0.0248,-0.0098,0.0105,-0.0154,0.0131,-0.0151,0.0111,-0.0013,0.0178,-0.0066,0.0095,-0.0095,0.01,-0.0306,0.0259,-0.0119,0.0123,-0.0151,0.0052,-0.0149,0.0101,-0.0132,0.0105,-0.0104,0.0029,-0.0172,0.0035,-0.0037,0.005,-0.0041,0.0064,-0.0063,0.0096,-0.004,0.0097,-0.0015,0.0059,-0.0319,0.0186,-0.0089,0.0124,-0.0092,0.0098,-0.1399,0.0043,-0.127,0.0971,-0.0577,0.0546,-0.0302,0.0363,-0.0233,0.0206,-0.0397,0.0184,-0.0105,0.0152,-0.0149,0.0226,-0.009,0.0045,-0.0175,0.0279,-0.0092,0.0125,-0.0177,0.0105,-0.0095,0.0041,-0.0287,0.0385,-0.0105,0.0079,-0.0137,0.01,-0.0091,0.0171,-0.0087,0.0058,-0.0072,0.0191,-0.0088,0.0067,-0.008,0.0086,-0.0053,0.0093,-0.0011,0.0087,-0.0039,0.0059,-0.0102,0.0048,-0.0044,0.0039,-0.0036,0.0032,-0.0102,0.0038,-0.0095,0.0008,-0.0122,0.007,-0.0072,0.002,-0.0062,0.0066,-0.0049,0.0039,-0.0051,0.0099,-0.0051,0.0149,-0.0343,0.0192,-0.0102,0.0139,-0.0103,0.0214,-0.0031,0.0069,-0.0023,0.0033,-0.0047,-0.0003,-0.0511,0.0458,-0.0505,0.026,-0.0131,0.0116,-0.0145,0.0148,-0.0344,0.0117,-0.0478,0.031,-0.0053,0.0081,-0.0022,0.0068,-0.0162,0.0206,-0.004,0.0069,-0.0153,0.0074,-0.0137,0.0137,-0.015,0.0151,-0.0106,0.0082,-0.0056,0.003,-0.0533,0.0641,-0.0157,0.0243,-0.0065,0.0073,-0.0219,0.0132,-0.0111,0.0169,-0.0083,0.0075,-0.0101,0.0078,-0.0123,0.0094,-0.0209,0.0199,-0.009,0.0087,-0.0165,0.0042,-0.0223,0.0199,-0.0074,0.0042,-0.005,0.0022,-0.0108,0.0089,-0.005,0.002,-0.0026,0.0039,-0.0014,0.0036,-0.0018,0.0025,-0.0258,0.0087,-0.0076,0.0248,-0.0055,0.0133,-0.031,0.0328,-0.0139,0.0099,-0.0045,0.0093,-0.0068,0.0049,-0.0056,0.0053,-0.0047,0.0067,-0.0043,0.0041,-0.0124,0.0084,-0.0075,0.0124,-0.0132,0.0095,-0.0167,0.0179,-0.0065,0.005,-0.0137,0.0065,-0.0104,0.0096,-0.0084,0.0051,-0.0052,0.0035,-0.0054,0.0064,-0.0078,0.0072,-0.0095,0.008,-0.0043,0.0049,-0.0047,0.0044,-0.0041,0.0054,-0.0059,0.0037,-0.0019,0.0029,-0.018,0.0096,-0.0041,0.0046,-0.0033,0.0027,-0.0043,0.0026,-0.0029,0.0023,-0.0188,0.0604,-0.0426,0.0237,-0.0056,0.005,-0.0035,0.0038,-0.0049,0.005,-0.0026,0.0028,-0.005,0.0045,-0.0099,0.0065,-0.0054,0.0064,-0.0109,0.0111,-0.0171,0.0178,-0.0057,0.0156,-0.0115,0.0083,-0.0145,0.0125,-0.0084,0.0115,-0.0061,0.0079,-0.0067,0.0063,-0.0099,0.0065,-0.0082,0.0086,-0.0032,0.004,-0.0054,0.005,-0.0068,0.0038,-0.0037,0.01,-0.0045,0.0036,-0.0046,0.0039,-0.0045,0.005,-0.0131,0.0125,-0.0064,0.0069,-0.0029,0.0049,-0.003,0.0028,-0.004,0.0033,-0.0014,0.0024,-0.0115,0.009,-0.0039,0.004,-0.0072,0.0091,-0.0059,0.0078,-0.0079,0.0048,-0.0056,0.0052,-0.003,0.0028,-0.0108,0.0037,-0.0063,0.005,-0.0054,0.0104,-0.0045,0.0069,-0.0074,0.0032,-0.0042,0.0041,-0.0042,0.0039,-0.0048,0.0089,-0.0036,0.0014,-0.0024,0.006,-0.002,0.0029,-0.0048,0.0023,-0.0033,0.0052,-0.0018,0.0029,-0.0017,0.0021,-0.0029,0.0016,-0.0018,0.0029,-0.0018,0.0021,-0.0031,0.003,-0.0043,0.005,-0.0022,0.0017,-0.0029,0.0059,-0.0075,0.0088,-0.0058,0.0093,-0.0047,0.003,-0.0033,0.0052,-0.0074,0.0022,-0.0083,0.0032,-0.0039,0.0099,-0.0035,0.0049,-0.0043,0.0054,-0.0028,0.0054,-0.0026,0.0043,-0.0028,0.0028,-0.0039,0.0045,-0.0026,0.0029,-0.0033,0.0039,-0.0226,0.0071,-0.0219,0.0353,-0.0115,0.0077,-0.0045,0.0038,-0.0044,0.0039,-0.0024,0.0022,-0.0033,0.0031,-0.0037,0.0047,-0.0032,0.0022,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0021,0.0042,-0.0022,0.0014,-0.0022,0.0007,-0.0018,0.0019,-0.0023,0.0027,-0.0098,0.007,-0.0042,0.0033,-0.0041,0.0047,-0.0042,0.0037,-0.0019,0.0024,-0.0036,0.0069,-0.0037,0.0053,-0.0042,0.0048,-0.0022,0.0024,-0.0063,0.0027,-0.0026,0.0046,-0.0027,0.0028,-0.0048,0.0035,-0.0043,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0035,0.0051,-0.0026,0.0053,-0.0138,0.0149,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0022,-0.003,0.007,-0.002,0.0022,-0.0011,0.0027,-0.0019,0.0024,-0.0054,0.0038,-0.0026,0.0022,-0.0063,0.0074,-0.0318,0.0364,-0.0248,0.0554,-0.0049,0.0041,-0.0018,0.0027,-0.0023,0.0021,-0.0056,0.0024,-0.0053,0.0059,-0.0016,0.0063,-0.0027,0.002,-0.0029,0.0029,-0.0222,0.027,-0.0036,0.0029,-0.0022,0.0017,-0.0052,0.0023,-0.0199,0.0214,-0.0093,0.0104,-0.0029,0.0036,-0.0022,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0025,-0.0026,0.0023,-0.0022,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0015,0.0023,-0.006,0.0024,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.001,-0.002,0.0028,-0.0025,0.0038,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0026,0.0032,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0032,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0022,0.0045,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0039,0.0042,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0006,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0015,0.0026,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0037,0.0034,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0018,0.001,-0.0028,0.003,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0012,0.0011,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0018,0.002,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0007,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Dust and debris with rocks and sand falling
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم