مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dust and debris with sand falling with grit and a thump

Dust and debris with sand falling with grit and a thump

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خاک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سقوطآوارخاکافتادنزمینگرد و غبارسندیدوده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0002,0,-0.0288,0.0129,-0.0056,0.0137,-0.0081,0.0066,-0.004,0.0016,-0.0028,0.0033,-0.0016,0.0028,-0.0022,0.0014,-0.0004,0.0021,-0.0013,0.0034,-0.0133,0.0092,-0.004,0.0005,-0.0221,0.0174,-0.0072,0.0085,-0.0019,0.0022,-0.0357,0.0647,-0.0055,0.004,-0.0925,0.1001,-0.068,0.0789,-0.019,0.0219,-0.1121,0.0968,-0.0865,0.0576,-0.0443,0.0574,-0.0247,0.0312,-0.0368,0.0251,-0.0367,0.0475,-0.0176,0.0253,-0.0483,0.0734,-0.0176,0.0373,-0.0608,0.1153,-0.1195,0.106,-0.0205,0.0153,-0.0209,0.0237,-0.0381,0.0324,-0.0191,0.0318,-0.015,0.01,-0.0296,0.0239,-0.0309,0.0128,-0.1585,0.0558,-0.0055,0.0659,-0.0276,0.0266,-0.0234,0.0324,-0.0304,0.0226,-0.0126,0.0132,-0.0178,0.0135,-0.016,0.0186,-0.0063,0.0281,-0.0168,0.0064,-0.022,0.0116,-0.0318,0.0347,-0.0054,0.0134,-0.0108,0.0123,-0.0076,0.0196,-0.0083,0.0112,-0.0095,0.0043,-0.0155,0.0066,-0.0266,0.0367,-0.022,0.0168,-0.0126,0.0286,-0.013,0.0078,-0.0054,0.0035,-0.0097,0.005,-0.0109,0.0104,-0.0049,0.0069,-0.0071,0.0136,-0.0164,0.0228,-0.0139,0.0238,-0.015,0.0173,-0.008,0.0142,-0.0249,0.0096,-0.0223,0.0233,-0.0213,0.032,-0.0262,0.0063,-0.0077,0.0057,-0.0099,0.0026,-0.0076,0.0039,-0.0157,0.0066,-0.0021,0.0067,-0.0094,0.0121,-0.0097,0.0081,-0.0267,0.0148,-0.0142,0.0173,-0.0025,0.0071,-0.0177,0.0207,-0.0066,0.0114,-0.0066,0.0081,-0.0105,0.006,-0.0046,0.0049,-0.0071,0.0047,-0.0061,0.0043,-0.0054,0.0033,-0.0058,0.0054,-0.0088,0.0034,-0.0035,0.0062,-0.0037,0.0054,-0.0133,0.0128,0.0006,0.0043,-0.0024,0.0043,-0.0023,0.0048,-0.0027,0.0038,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0037,0.0032,-0.0048,0.0028,-0.0045,0.0002,-0.0059,0.0028,-0.0055,0.0012,-0.0059,0.0028,-0.0029,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0035,-0.0025,0.0027,-0.0012,0.0044,-0.0009,0.005,0.0007,0.0045,-0.0004,0.0048,-0.001,0.0039,-0.0019,0.0014,-0.0032,0.0019,-0.0031,0.0024,-0.0049,0.0049,-0.0012,0.0047,-0.0057,0.0006,-0.0042,0.0011,-0.0025,0.0008,-0.0028,0.0015,-0.0282,0.0258,-0.0021,0.0061,-0.0045,0.0071,-0.0036,0.0023,-0.0034,0.003,-0.0039,0.0067,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0015,-0.0028,0.0014,-0.0029,0.0009,-0.0042,0.0012,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0021,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0019,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0025,-0.0013,0.0033,-0.0026,0.0035,-0.0019,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0031,0.0024,-0.0011,0.0029,-0.002,0.0006,-0.0022,0,-0.0016,0.0001,-0.002,0.0006,-0.0015,0.0001,-0.0006,0.0017,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0031,0.002,-0.0013,0.0017,-0.0002,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.002,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0005,-0.0019,0.0008,-0.0019,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0019,0.0006,-0.0023,0.0011,-0.005,0.0041,-0.0024,0.002,-0.0029,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0042,0.0106,-0.0011,0.0019,-0.0027,0.0019,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0005,-0.0021,0.0012,-0.0033,0.0035,-0.0022,0.0041,-0.0021,0.0013,-0.0117,0.0139,-0.0018,0.0011,-0.0042,0.0037,-0.0031,0.0031,-0.0016,0.002,-0.0047,0.0044,-0.0015,0.0026,-0.0024,0.0037,-0.0013,0.0025,-0.0038,0.0036,-0.0006,0.0026,-0.0011,0.0014,-0.0019,0.0005,-0.0033,0.0005,-0.0033,0.0025,-0.0043,0.0031,-0.0069,0.0036,-0.0017,0.0041,-0.0058,0.0039,-0.0028,0.0019,-0.0035,0.0027,-0.0015,0.0027,-0.004,0.0017,-0.0024,0.0021,0.0002,0.002,-0.0035,0.0022,-0.0065,0.0039,-0.0034,0.0021,-0.0027,0.0021,-0.0015,0.0017,-0.0033,0.0022,-0.0011,0.0027,-0.0046,0.0021,-0.001,0.0023,-0.002,0.002,-0.0007,0.0015,-0.002,0.0017,-0.0688,0.0362,-0.0043,0.0044,-0.0036,0.0036,-0.0072,0.0031,-0.0028,0.0031,-0.0101,0.013,-0.0092,0.0051,-0.0076,0.0049,-0.0082,0.0065,-0.0138,0.0087,-0.009,0.0075,-0.0047,0.007,-0.0034,0.0039,-0.0056,0.0045,-0.0063,0.006,-0.0067,0.0058,-0.0033,0.0052,-0.0027,0.0036,-0.0015,0.0036,-0.0018,0.0022,-0.0025,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0013,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0249,0.0247,-0.0028,0.0082,-0.0043,0.0047,-0.0055,0.0041,-0.0015,0.0038,-0.0038,0.0014,-0.0074,0.0056,-0.0165,0.009,-0.0049,0.0038,-0.0052,0.002,-0.0033,0.0029,-0.0041,0.0051,-0.0045,0.0047,-0.001,0.0023,-0.0029,0.0017,-0.0023,0.0015,-0.0078,0.0037,-0.0034,0.0027,-0.0023,0.0032,-0.0007,0.0028,-0.0059,0.005,-0.0036,0.0024,-0.0034,0.0055,-0.0017,0.0031,-0.0017,0.0026,-0.0078,0.0078,-0.0022,0.0019,-0.0039,0.0025,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0027,-0.0027,0.004,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0033,-0.0023,0.0016,-0.003,0.0016,-0.0054,0.0036,-0.006,0.0038,-0.0013,0.0024,-0.0024,0.0016,-0.0037,0.0037,-0.0018,0.0008,-0.0038,0.0051,-0.0022,0.002,-0.0076,0.0088,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.001,-0.0049,0.0046,-0.0267,0.0298,-0.0028,0.0053,-0.0033,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0027,0.0018,-0.0031,0.0035,-0.0002,0.001,-0.0009,0.0014,-0.002,0.0005,-0.0044,0.0062,-0.0008,0.0012,-0.0039,0.0025,-0.0012,0.0022,-0.0027,0.0015,-0.002,0.0023,-0.0008,0.0012,-0.0021,0.003,-0.003,0.0034,-0.0032,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0256,0.0293,-0.0033,0.004,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0022,0.0039,-0.0034,0.0061,-0.0039,0.0017,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0017,-0.0005,0.0008,-0.007,0.005,-0.0081,0.0108,-0.0026,0.0022,-0.003,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0063,0.0058,-0.0016,0.0021,-0.0011,0.0016,-0.0012,0.0006,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0022,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0054,0.0047,-0.0024,0.0057,-0.0082,0.0024,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0047,0.0029,-0.0011,0.0013,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0021,0.0019,-0.0004,0.0006,-0.0072,0.0084,-0.0015,0.003,-0.0024,0.0013,-0.0085,0.0064,-0.002,0.0021,-0.0011,0.002,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0023,0.0018,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0014,-0.0011,0.002,-0.0003,0.0008,-0.0035,0.0024,-0.0021,0.0043,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0016,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0009,0,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0016,-0.0023,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.0027,0.0007,-0.0009,0,-0.0056,0.0042,-0.0111,0.0141,-0.0014,0.002,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0008,-0.0021,0.0012,-0.0008,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0022,0.0021,-0.0029,0.0021,-0.0027,0.0031,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.005,0.0019,-0.0018,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0004,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.002,0.002,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.001,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0023,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Dust and debris with sand falling with grit and a thump
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم