مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT بمب اثرات مج ...

جنگ بسیار سنگین تحریف بمب تاثیر پرندگان در پس زمینه.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 108 بار
برچسب ها دور دستدر حال انفجاراسلحهانفجاربمبزد و خوردبمب گذاری
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0038,0.0043,-0.0094,0.0114,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4977,0.5,-0.4892,0.5,-0.4728,0.5,-0.4619,0.5,-0.4591,0.5,-0.4379,0.5,-0.4366,0.5,-0.4297,0.5,-0.4321,0.5,-0.4367,0.5,-0.437,0.5,-0.4424,0.5,-0.4397,0.5,-0.4359,0.5,-0.4338,0.5,-0.4062,0.5,-0.4386,0.5,-0.4222,0.5,-0.425,0.5,-0.4131,0.4996,-0.3945,0.5,-0.4085,0.4704,-0.399,0.5,-0.3983,0.4806,-0.3841,0.5,-0.3881,0.5,-0.3824,0.3076,-0.3761,0.4999,-0.3525,0.5,-0.3803,0.3963,-0.3806,0.5,-0.3813,0.4481,-0.3565,0.5,-0.3898,0.2494,-0.2873,0.4781,-0.382,0.3177,-0.3962,0.5,-0.3833,0.4091,-0.2653,0.407,-0.3895,0.3564,-0.2839,0.4132,-0.2923,0.3199,-0.3609,0.5,-0.4039,0.5,-0.4131,0.5,-0.1863,0.3307,-0.3367,0.4791,-0.431,0.5,-0.4094,0.3949,-0.4317,0.3918,-0.4287,0.4432,-0.436,0.5,-0.4029,0.3279,-0.1716,0.5,-0.3777,0.4082,-0.3634,0.5,-0.2763,0.5,-0.43,0.4369,-0.4605,0.5,-0.4606,0.5,-0.4588,0.5,-0.4599,0.5,-0.4595,0.5,-0.4709,0.5,-0.4698,0.4945,-0.4762,0.5,-0.4655,0.5,-0.4033,0.5,-0.466,0.5,-0.4076,0.4851,-0.3233,0.3067,-0.2248,0.41,-0.3841,0.4233,-0.3051,0.3984,-0.281,0.1878,-0.1995,0.4298,-0.3194,0.2831,-0.3542,0.4298,-0.3952,0.3332,-0.2756,0.4451,-0.4902,0.4996,-0.4847,0.4666,-0.4123,0.465,-0.4902,0.4497,-0.3757,0.4643,-0.4971,0.4299,-0.34,0.5,-0.4982,0.5,-0.5,0.5,-0.4937,0.5,-0.5,0.5,-0.4972,0.5,-0.2425,0.5,-0.4981,0.5,-0.3623,0.5,-0.4984,0.4115,-0.4992,0.5,-0.4994,0.3831,-0.498,0.5,-0.4273,0.5,-0.5,0.5,-0.3455,0.5,-0.4986,0.319,-0.5,0.3808,-0.2645,0.5,-0.5,0.4101,-0.2521,0.4456,-0.5,0.5,-0.4987,0.5,-0.3615,0.4258,-0.4993,0.4807,-0.4542,0.4761,-0.3813,0.5,-0.5,0.5,-0.347,0.4818,-0.4172,0.4994,-0.4998,0.345,-0.2587,0.5,-0.5,0.4759,-0.5,0.5,-0.5,0.498,-0.5,0.5,-0.4812,0.4269,-0.5,0.5,-0.4875,0.5,-0.4733,0.4552,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4038,0.5,-0.4427,0.5,-0.5,0.4998,-0.4986,0.3249,-0.4526,0.5,-0.5,0.5,-0.3088,0.5,-0.378,0.5,-0.4314,0.4537,-0.5,0.5,-0.4358,0.3152,-0.4701,0.4439,-0.4312,0.3714,-0.4914,0.4312,-0.3085,0.5,-0.3842,0.3259,-0.4997,0.4319,-0.4465,0.4659,-0.499,0.5,-0.4009,0.5,-0.5,0.4168,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4364,0.5,-0.4477,0.4967,-0.4516,0.4223,-0.4576,0.4135,-0.5,0.5,-0.2684,0.4928,-0.5,0.5,-0.4008,0.5,-0.5,0.4015,-0.4464,0.3288,-0.4571,0.5,-0.5,0.3386,-0.3761,0.2047,-0.4798,0.3446,-0.4021,0.5,-0.4726,0.4008,-0.3465,0.3251,-0.485,0.5,-0.5,0.5,-0.4107,0.5,-0.3146,0.5,-0.4738,0.3233,-0.2468,0.4404,-0.3578,0.2484,-0.3768,0.3251,-0.3793,0.4784,-0.4263,0.3483,-0.5,0.4996,-0.3477,0.3064,-0.3891,0.4479,-0.5,0.4089,-0.5,0.3402,-0.3821,0.3278,-0.3365,0.419,-0.5,0.4285,-0.3333,0.3937,-0.3947,0.249,-0.3126,0.5,-0.4057,0.4047,-0.2289,0.4679,-0.2243,0.4288,-0.5,0.3266,-0.3244,0.443,-0.5,0.4734,-0.3125,0.4541,-0.2979,0.3474,-0.2375,0.2764,-0.2682,0.1936,-0.1338,0.1725,-0.2112,0.2497,-0.2652,0.3095,-0.2664,0.3683,-0.2202,0.1193,-0.1514,0.1819,-0.2151,0.1156,-0.1391,0.2689,-0.2489,0.2931,-0.2114,0.2913,-0.3074,0.2448,-0.122,0.2129,-0.3291,0.2223,-0.2723,0.2628,-0.251,0.2258,-0.2641,0.2135,-0.2102,0.3732,-0.2481,0.2031,-0.1772,0.2413,-0.2592,0.2437,-0.2347,0.2656,-0.1489,0.1523,-0.197,0.1659,-0.2298,0.1643,-0.1405,0.4015,-0.3633,0.2046,-0.1858,0.3139,-0.3132,0.187,-0.263,0.2612,-0.2662,0.1703,-0.1797,0.2173,-0.2421,0.1791,-0.2181,0.2422,-0.2739,0.2628,-0.2112,0.3571,-0.169,0.1679,-0.1116,0.2872,-0.2552,0.1796,-0.2071,0.2253,-0.2245,0.2005,-0.1706,0.1695,-0.1615,0.1406,-0.2066,0.2087,-0.1413,0.1749,-0.1516,0.1506,-0.1726,0.1445,-0.1513,0.1079,-0.2112,0.1806,-0.153,0.1812,-0.1501,0.186,-0.1467,0.164,-0.1446,0.1273,-0.1303,0.1455,-0.1732,0.1126,-0.1404,0.1676,-0.1196,0.154,-0.1656,0.1428,-0.1855,0.1437,-0.1492,0.1836,-0.1715,0.1411,-0.1286,0.1177,-0.2571,0.1824,-0.2609,0.1384,-0.1462,0.1557,-0.1286,0.2154,-0.172,0.1233,-0.1737,0.1369,-0.1914,0.1244,-0.1634,0.1568,-0.1371,0.1728,-0.1966,0.1638,-0.1261,0.144,-0.1623,0.2278,-0.2576,0.2989,-0.2439,0.2547,-0.1725,0.1741,-0.2681,0.2044,-0.2443,0.1979,-0.2125,0.1681,-0.2898,0.2761,-0.3389,0.2078,-0.0956,0.2519,-0.2108,0.185,-0.2144,0.1981,-0.2067,0.2125,-0.2821,0.2411,-0.3276,0.2282,-0.2526,0.1903,-0.1745,0.2646,-0.1642,0.1867,-0.1595,0.1215,-0.1684,0.2703,-0.2631,0.2092,-0.1462,0.1854,-0.2926,0.1273,-0.1642,0.1434,-0.2015,0.2536,-0.1767,0.2724,-0.288,0.1307,-0.3,0.2318,-0.2259,0.3318,-0.2036,0.1259,-0.2481,0.2086,-0.1822,0.2341,-0.3176,0.1872,-0.2508,0.2161,-0.1491,0.1348,-0.1788,0.247,-0.1591,0.1817,-0.2386,0.2054,-0.1968,0.2187,-0.3321,0.2114,-0.3261,0.353,-0.3473,0.4083,-0.2511,0.219,-0.1781,0.1967,-0.2549,0.201,-0.2057,0.2178,-0.232,0.1867,-0.1833,0.2061,-0.1263,0.2072,-0.1799,0.205,-0.1722,0.1558,-0.0862,0.1299,-0.1106,0.1558,-0.1574,0.196,-0.1982,0.1308,-0.1637,0.1218,-0.1271,0.1223,-0.1696,0.1728,-0.1676,0.1345,-0.158,0.2139,-0.1811,0.2298,-0.1745,0.1465,-0.0756,0.1645,-0.1456,0.129,-0.1887,0.2505,-0.1396,0.1496,-0.1352,0.2073,-0.1058,0.1567,-0.1337,0.1261,-0.1506,0.1696,-0.195,0.1976,-0.1632,0.1481,-0.2142,0.1523,-0.0733,0.1137,-0.1399,0.1281,-0.1107,0.0692,-0.1388,0.1342,-0.0975,0.1724,-0.1285,0.128,-0.1238,0.1397,-0.1286,0.1236,-0.1111,0.0781,-0.1895,0.1096,-0.083,0.153,-0.1223,0.0886,-0.1073,0.1115,-0.0988,0.1052,-0.127,0.1626,-0.1201,0.1249,-0.0851,0.1325,-0.1153,0.1388,-0.11,0.1303,-0.1262,0.1165,-0.1401,0.1002,-0.1065,0.1284,-0.1456,0.0864,-0.154,0.1199,-0.1451,0.1111,-0.1286,0.1058,-0.1767,0.151,-0.0637,0.1183,-0.1098,0.0968,-0.0314,0.1042,-0.0736,0.0679,-0.1005,0.0721,-0.098,0.1289,-0.1335,0.1032,-0.1338,0.0623,-0.0515,0.1121,-0.1111,0.0836,-0.0853,0.0457,-0.099,0.1369,-0.1203,0.0558,-0.1289,0.1621,-0.1048,0.1181,-0.1303,0.1203,-0.1291,0.0923,-0.0479,0.0827,-0.0895,0.0573,-0.1178,0.0918,-0.161,0.0628,-0.0731,0.0869,-0.0863,0.0784,-0.1061,0.0796,-0.0849,0.0825,-0.1173,0.0566,-0.0708,0.0799,-0.1113,0.0491,-0.0531,0.0646,-0.0791,0.0724,-0.0636,0.0396,-0.0979,0.1124,-0.0882,0.0929,-0.0778,0.076,-0.0813,0.1627,-0.0841,0.0652,-0.0906,0.0885,-0.0991,0.074,-0.0785,0.0751,-0.0712,0.1599,-0.1275,0.0585,-0.1113,0.1452,-0.0749,0.0627,-0.1015,0.1004,-0.109,0.1046,-0.0837,0.0918,-0.1347,0.1703,-0.1118,0.1342,-0.0827,0.1622,-0.1234,0.1013,-0.1185,0.0796,-0.0926,0.1091,-0.0932,0.1102,-0.0959,0.108,-0.1294,0.0748,-0.0972,0.0822,-0.098,0.1217,-0.1037,0.1714,-0.1399,0.0665,-0.0754,0.0927,-0.0589,0.1191,-0.1224,0.1058,-0.1636,0.098,-0.1272,0.1373,-0.1907,0.1064,-0.1098,0.158,-0.1527,0.181,-0.0854,0.0805,-0.0672,0.1162,-0.1143,0.113,-0.0868,0.0799,-0.1012,0.1233,-0.111,0.074,-0.1011,0.1546,-0.1136,0.0972,-0.0695,0.1132,-0.1012,0.0851,-0.1493,0.1076,-0.0796,0.08,-0.0623,0.0761,-0.0527,0.1085,-0.1008,0.0971,-0.0824,0.152,-0.1262,0.1069,-0.0981,0.131,-0.0987,0.1144,-0.1512,0.0835,-0.0502,0.1179,-0.1302,0.047,-0.0715,0.0757,-0.1307,0.0759,-0.1186,0.074,-0.1405,0.1099,-0.1199,0.0882,-0.086,0.0743,-0.0688,0.0969,-0.0676,0.0658,-0.0885,0.062,-0.0704,0.126,-0.1058,0.0998,-0.0565,0.1074,-0.0708,0.0594,-0.0674,0.0726,-0.0353,0.0516,-0.0836,0.0906,-0.0716,0.0426,-0.0812,0.0421,-0.0623,0.0493,-0.0785,0.0391,-0.0517,0.0535,-0.0607,0.0823,-0.0712,0.0797,-0.0692,0.0552,-0.0424,0.0448,-0.0547,0.0444,-0.0505,0.0431,-0.0835,0.0556,-0.0229,0.0477,-0.0768,0.0638,-0.0368,0.0675,-0.0439,0.0787,-0.0917,0.0692,-0.0762,0.0583,-0.0594,0.0319,-0.047,0.0611,-0.0695,0.0371,-0.0376,0.041,-0.0626,0.051,-0.0798,0.0516,-0.0534,0.1007,-0.0907,0.0733,-0.0485,0.0741,-0.0715,0.0436,-0.0648,0.0583,-0.0299,0.041,-0.0553,0.0453,-0.0712,0.0502,-0.0674,0.0644,-0.0529,0.064,-0.0814,0.0623,-0.0636,0.0282,-0.1047,0.0781,-0.0565,0.0489,-0.0977,0.0481,-0.084,0.0825,-0.0796,0.0635,-0.0791,0.0691,-0.0492,0.0635,-0.0449,0.0587,-0.053,0.0347,-0.045,0.0549,-0.0521,0.0482,-0.0468,0.058,-0.0882,0.0627,-0.0546,0.0498,-0.0572,0.0562,-0.0555,0.0594,-0.0553,0.0619,-0.098,0.0813,-0.0594,0.0467,-0.0427,0.0494,-0.0591,0.0527,-0.0401,0.0544,-0.0647,0.0592,-0.0561,0.0373,-0.0467,0.0677,-0.0571,0.0504,-0.0483,0.0489,-0.0606,0.0622,-0.0386,0.0428,-0.0472,0.0549,-0.0657,0.0715,-0.0474,0.0898,-0.0701,0.0412,-0.0782,0.1085,-0.0349,0.0742,-0.0844,0.0941,-0.0645,0.0878,-0.0562,0.0571,-0.047,0.0618,-0.0872,0.0651,-0.0618,0.0469,-0.0665,0.0473,-0.0699,0.0654,-0.0785,0.0361,-0.0385,0.0987,-0.0566,0.0489,-0.0474,0.0665,-0.0846,0.0675,-0.0496,0.0703,-0.0652,0.0711,-0.0751,0.0818,-0.0875,0.0625,-0.076,0.0469,-0.0887,0.0659,-0.0414,0.0586,-0.0642,0.0963,-0.1008,0.0726,-0.0571,0.0593,-0.0968,0.057,-0.0959,0.0742,-0.0392,0.0546,-0.0447,0.06,-0.0833,0.0589,-0.0563,0.0595,-0.0701,0.0578,-0.0521,0.0508,-0.0578,0.0678,-0.0308,0.0514,-0.0797,0.0593,-0.0258,0.0672,-0.0581,0.0659,-0.0538,0.0915,-0.0625,0.0433,-0.069,0.0762,-0.0751,0.0584,-0.0366,0.0487,-0.0946,0.0732,-0.0349,0.0715,-0.0856,0.0425,-0.0323,0.0616,-0.0574,0.0431,-0.0678,0.0435,-0.047,0.0576,-0.0589,0.0499,-0.0406,0.0594,-0.0525,0.0755,-0.0751,0.0539,-0.0734,0.0393,-0.044,0.0533,-0.0378,0.0675,-0.0838,0.0657,-0.0231,0.05,-0.0629,0.0821,-0.0675,0.0568,-0.0547,0.0708,-0.0641,0.0456,-0.0377,0.059,-0.0228,0.0519,-0.0663,0.0484,-0.0378,0.047,-0.0466,0.0524,-0.0446,0.0569,-0.0567,0.0478,-0.0139,0.0558,-0.0673,0.0754,-0.0532,0.0421,-0.0608,0.0662,-0.0597,0.0809,-0.0621,0.0438,-0.0465,0.1021,-0.0676,0.0219,-0.0433,0.0819,-0.0396,0.0365,-0.0292,0.0338,-0.0468,0.0665,-0.0535,0.0466,-0.0533,0.0478,-0.0551,0.0838,-0.0533,0.0409,-0.0609,0.0507,-0.094,0.0842,-0.062,0.0454,-0.0366,0.0639,-0.0511,0.0556,-0.0511,0.0519,-0.0432,0.0438,-0.0469,0.0542,-0.0499,0.0634,-0.036,0.076,-0.0509,0.0427,-0.0434,0.0557,-0.0812,0.0935,-0.0641,0.0856,-0.0602,0.0341,-0.0304,0.0539,-0.0504,0.0533,-0.0467,0.0418,-0.033,0.0451,-0.0506,0.0622,-0.038,0.0505,-0.0425,0.0593,-0.0491,0.071,-0.049,0.0548,-0.0534,0.0582,-0.0855,0.0433,-0.0508,0.0572,-0.0634,0.0544,-0.0346,0.0447,-0.0508,0.0717,-0.0462,0.0264,-0.0652,0.0504,-0.06,0.0816,-0.0605,0.0461,-0.0551,0.0614,-0.0578,0.0615,-0.0287,0.0514,-0.059,0.0603,-0.0655,0.0607,-0.0433,0.0762,-0.0557,0.0575,-0.0523,0.0587,-0.0563,0.0478,-0.0496,0.0751,-0.0635,0.0789,-0.0341,0.0521,-0.054,0.0417,-0.0705,0.0635,-0.0478,0.072,-0.0542,0.0583,-0.0647,0.027,-0.0478,0.0715,-0.0609,0.0454,-0.0616,0.0401,-0.0466,0.0696,-0.0453,0.0474,-0.0569,0.043,-0.052,0.0499,-0.0393,0.0518,-0.066,0.0411,-0.0521,0.0444,-0.0643,0.0726,-0.0474,0.0591,-0.0418,0.0406,-0.0526,0.043,-0.0362,0.0579,-0.0495,0.0526,-0.0455,0.0472,-0.048,0.0539,-0.0768,0.0693,-0.0424,0.0869,-0.0508,0.0379,-0.0412,0.0513,-0.0769,0.0422,-0.05,0.0733,-0.0667,0.0381,-0.0644,0.092,-0.05,0.0352,-0.0616,0.0802,-0.0604,0.0691,-0.0368,0.0492,-0.0272,0.0437,-0.0657,0.0163,-0.0653,0.0558,-0.0596,0.0555,-0.0871,0.0589,-0.0522,0.0533,-0.0322,0.0541,-0.0538,0.0324,-0.0368,0.0361,-0.038,0.0303,-0.043,0.0339,-0.0358,0.0457,-0.0494,0.0688,-0.0573,0.0519,-0.0407,0.0405,-0.0338,0.0381,-0.0451,0.0568,-0.0393,0.0314,-0.0514,0.0273,-0.0216,0.0413,-0.0287,0.0295,-0.0393,0.0343,-0.0422,0.0467,-0.0436,0.0311,-0.0313,0.036,-0.0368,0.038,-0.0286,0.0402,-0.0467,0.0515,-0.0278,0.0303,-0.0261,0.038,-0.042,0.0314,-0.0215,0.0241,-0.0427,0.0296,-0.0292,0.0386,-0.0323,0.0264,-0.0438,0.0222,-0.0155,0.0353,-0.0296,0.0246,-0.0234,0.0217,-0.0248,0.0137,-0.0162,0.0137,-0.0318,0.0263,-0.0285,0.0272,-0.0285,0.02,-0.016,0.0211,-0.0196,0.032,-0.0286,0.024,-0.02,0.0218,-0.0205,0.0138,-0.0254,0.0254,-0.0318,0.0199,-0.0207,0.0199,-0.0215,0.0173,-0.0168,0.0254,-0.0164,0.014,-0.0166,0.0096,-0.0197,0.0195,-0.0166,0.0318,-0.0229,0.014,-0.0158,0.0229,-0.0272,0.0172,-0.0196,0.0231,-0.0281,0.0244,-0.0192,0.0276,-0.0123,0.022,-0.0179,0.0134,-0.0104,0.0235,-0.0161,0.0069,-0.0127,0.0308,-0.0155,0.0208,-0.021,0.0267,-0.0167,0.0278,-0.0151,0.0263,-0.0206,0.0181,-0.0335,0.0332,-0.0176,0.0284,-0.0207,0.0124,-0.0225,0.0182,-0.0332,0.032,-0.0329,0.0278,-0.0173,0.0188,-0.0138,0.0137,-0.0173,0.0185,-0.0152,0.0139,-0.0217,0.024,-0.0102,0.0168,-0.0134,0.0118,-0.0133,0.0152,-0.011,0.0052,-0.0148,0.0169,-0.0105,0.0168,-0.0128,0.0104,-0.0069,0.0136,-0.0121,0.0121,-0.0122,0.0094,-0.0091,0.0119,-0.0085,0.0086,-0.0054,0.0074,-0.0095,0.0103,-0.0116,0.0113,-0.0116,0.0114,-0.0127,0.0101,-0.0106,0.0082,-0.0101,0.0126,-0.009,0.0065,-0.0056,0.0102,-0.0076,0.0061,-0.009,0.0054,-0.0048,0.0071,-0.0118,0.0083,-0.0118,0.0079,-0.0071,0.008,-0.0074,0.0077,-0.0044,0.0074,-0.0072,0.0071,-0.0075,0.0048,-0.0029,0.0052,-0.0087,0.0056,-0.0037,0.0033,-0.0047,0.0041,-0.0038,0.0032,-0.0065,0.0047,-0.003,0.0041,-0.004,0.0033,-0.0028,0.0024,-0.0033,0.0038,-0.0029,0.0029,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0019,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0002]
در حال بارگذاری
0:11
جنگ بسیار سنگین تحریف بمب تاثیر پرندگان در پس زمینه.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم