مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT بمب اثرات ...

جنگ های متعدد بمب اثرات در دور سنگین, اعوجاج, پرندگان caw در پس زمینه.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 46 بار
برچسب ها دور دستدر حال انفجاراسلحهانفجاربمبزد و خوردبمب گذاری
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.007,0.0054,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4913,0.5,-0.4903,0.5,-0.4696,0.5,-0.4543,0.5,-0.4392,0.5,-0.4431,0.5,-0.4481,0.5,-0.4413,0.5,-0.435,0.5,-0.4337,0.5,-0.4199,0.5,-0.4161,0.5,-0.409,0.5,-0.3975,0.5,-0.3946,0.5,-0.3932,0.5,-0.3965,0.498,-0.3917,0.5,-0.3919,0.5,-0.3944,0.5,-0.4053,0.4751,-0.3792,0.4269,-0.4147,0.4601,-0.4156,0.5,-0.3172,0.4521,-0.4248,0.5,-0.4358,0.5,-0.4294,0.5,-0.4519,0.5,-0.4567,0.5,-0.4624,0.5,-0.4727,0.5,-0.4731,0.5,-0.4791,0.5,-0.4859,0.5,-0.4786,0.5,-0.4762,0.5,-0.491,0.5,-0.4526,0.5,-0.4194,0.4356,-0.4959,0.5,-0.4987,0.5,-0.4966,0.5,-0.4969,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4989,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4995,0.5,-0.5,0.5,-0.4999,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.4635,-0.4996,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4995,0.4514,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.4576,-0.5,0.5,-0.4917,0.5,-0.4993,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.3996,0.5,-0.5,0.5,-0.4994,0.5,-0.5,0.5,-0.4996,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4252,0.4784,-0.5,0.5,-0.435,0.2999,-0.4993,0.3882,-0.5,0.5,-0.5,0.4006,-0.3903,0.4586,-0.4418,0.4177,-0.5,0.37,-0.396,0.5,-0.4033,0.4589,-0.2836,0.5,-0.331,0.3105,-0.3082,0.3999,-0.3138,0.4709,-0.3316,0.4659,-0.4797,0.4521,-0.3959,0.4468,-0.3207,0.3257,-0.4654,0.2781,-0.3003,0.3529,-0.2928,0.2627,-0.2794,0.4923,-0.3477,0.2658,-0.3448,0.3125,-0.3841,0.4076,-0.2272,0.3253,-0.3966,0.36,-0.4147,0.431,-0.2963,0.3583,-0.4597,0.3294,-0.2692,0.236,-0.3688,0.3101,-0.3293,0.2226,-0.4898,0.3066,-0.2046,0.2825,-0.3484,0.3379,-0.2996,0.3215,-0.3132,0.3948,-0.4394,0.3649,-0.5,0.5,-0.5,0.4968,-0.5,0.5,-0.4682,0.5,-0.5,0.5,-0.4934,0.491,-0.4466,0.3987,-0.3268,0.4399,-0.4631,0.3629,-0.5,0.5,-0.4601,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4391,0.3744,-0.42,0.4568,-0.4987,0.5,-0.5,0.5,-0.4999,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4992,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.3652,0.5,-0.3668,0.4851,-0.3866,0.3166,-0.3992,0.3022,-0.4589,0.5,-0.3803,0.3952,-0.3047,0.3989,-0.243,0.4091,-0.2503,0.3488,-0.5,0.3976,-0.331,0.353,-0.4163,0.4317,-0.1838,0.3058,-0.3256,0.2611,-0.1949,0.2084,-0.3194,0.3271,-0.3314,0.2582,-0.2123,0.2268,-0.2876,0.3151,-0.2338,0.3176,-0.1921,0.2276,-0.2149,0.2987,-0.2476,0.2267,-0.2635,0.2573,-0.1704,0.1909,-0.2886,0.1654,-0.1805,0.2494,-0.2172,0.2329,-0.1609,0.1291,-0.146,0.206,-0.2128,0.1665,-0.2154,0.1477,-0.1808,0.2782,-0.2408,0.2172,-0.161,0.2818,-0.2083,0.1766,-0.1808,0.1649,-0.1991,0.2763,-0.2142,0.2416,-0.2216,0.2345,-0.2315,0.2727,-0.2764,0.1485,-0.1428,0.2172,-0.2242,0.1662,-0.1971,0.2245,-0.1624,0.164,-0.2023,0.1653,-0.2356,0.2337,-0.302,0.2534,-0.2908,0.233,-0.177,0.241,-0.2279,0.2871,-0.2256,0.1904,-0.2325,0.2225,-0.2439,0.2326,-0.1718,0.1931,-0.137,0.1651,-0.2062,0.2003,-0.1721,0.1633,-0.1633,0.2117,-0.1571,0.1565,-0.1983,0.1454,-0.2017,0.1647,-0.1434,0.222,-0.2152,0.1935,-0.2417,0.2174,-0.1857,0.2355,-0.2543,0.1477,-0.1682,0.1675,-0.2379,0.2094,-0.1729,0.2473,-0.2382,0.1927,-0.2262,0.184,-0.2025,0.1841,-0.1516,0.2221,-0.1806,0.1852,-0.2334,0.2709,-0.156,0.1723,-0.1404,0.1495,-0.1336,0.1242,-0.205,0.1386,-0.1837,0.1627,-0.2619,0.191,-0.151,0.1541,-0.1659,0.168,-0.1788,0.1826,-0.1132,0.1598,-0.1247,0.119,-0.1189,0.1328,-0.1256,0.115,-0.144,0.1291,-0.1826,0.1924,-0.1734,0.1463,-0.1093,0.1245,-0.0907,0.1248,-0.1078,0.1663,-0.1886,0.1748,-0.1993,0.1402,-0.1207,0.1613,-0.108,0.162,-0.1459,0.1167,-0.175,0.1421,-0.1479,0.138,-0.1255,0.1681,-0.0954,0.1491,-0.0967,0.1203,-0.1021,0.1063,-0.1201,0.1475,-0.0934,0.1135,-0.1158,0.093,-0.1053,0.0921,-0.1014,0.0808,-0.0826,0.1069,-0.0746,0.0829,-0.1003,0.1137,-0.0813,0.0911,-0.1087,0.1012,-0.0926,0.0999,-0.1327,0.0983,-0.1157,0.1344,-0.0932,0.1006,-0.1098,0.1332,-0.0853,0.0815,-0.133,0.108,-0.106,0.138,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.498,0.5,-0.4903,0.5,-0.4719,0.4572,-0.47,0.5,-0.4689,0.461,-0.3452,0.2867,-0.3912,0.3616,-0.4623,0.5,-0.4638,0.5,-0.4645,0.4047,-0.4646,0.5,-0.4751,0.5,-0.3919,0.4333,-0.4266,0.4831,-0.3755,0.4128,-0.3777,0.5,-0.2241,0.3463,-0.2039,0.2487,-0.2817,0.2558,-0.1728,0.2377,-0.223,0.3053,-0.1824,0.2984,-0.2303,0.1723,-0.1762,0.1756,-0.1439,0.1496,-0.1992,0.1647,-0.178,0.1685,-0.1283,0.1661,-0.1067,0.1387,-0.1918,0.1658,-0.1152,0.1315,-0.121,0.1593,-0.1212,0.1168,-0.0502,0.0774,-0.0902,0.1189,-0.0918,0.091,-0.1823,0.1856,-0.0851,0.1358,-0.1049,0.0912,-0.1073,0.152,-0.0914,0.1693,-0.1098,0.09,-0.1198,0.1848,-0.0868,0.1131,-0.1196,0.1678,-0.1556,0.1457,-0.0937,0.1071,-0.1036,0.1099,-0.1279,0.1045,-0.1797,0.1278,-0.1388,0.1522,-0.124,0.1312,-0.1124,0.0953,-0.1018,0.121,-0.1014,0.125,-0.103,0.1284,-0.1403,0.1242,-0.1407,0.1655,-0.1074,0.1192,-0.0974,0.0768,-0.1318,0.1043,-0.1006,0.1212,-0.1136,0.067,-0.08,0.0907,-0.0865,0.1059,-0.0906,0.1117,-0.1369,0.0854,-0.0995,0.1483,-0.0766,0.0839,-0.127,0.0939,-0.1224,0.1231,-0.1114,0.1474,-0.1038,0.1184,-0.1311,0.1107,-0.1526,0.0939,-0.1572,0.1437,-0.1361,0.226,-0.167,0.2436,-0.1519,0.2014,-0.2244,0.1956,-0.2972,0.2311,-0.2367,0.2274,-0.1553,0.1757,-0.1165,0.1533,-0.251,0.3005,-0.2219,0.2378,-0.1524,0.1985,-0.1843,0.2204,-0.1597,0.1326,-0.1759,0.1492,-0.1846,0.206,-0.1111,0.1086,-0.1528,0.1319,-0.1539,0.1206,-0.1496,0.1884,-0.1471,0.1517,-0.1276,0.1492,-0.1657,0.1682,-0.1605,0.1457,-0.1646,0.1039,-0.1615,0.1575,-0.1156,0.1258,-0.1383,0.1451,-0.1232,0.1171,-0.0835,0.1152,-0.1176,0.1156,-0.1515,0.1884,-0.1486,0.1389,-0.0785,0.0797,-0.0886,0.1205,-0.1121,0.1266,-0.1482,0.1307,-0.0985,0.1047,-0.1582,0.1337,-0.1324,0.1264,-0.1193,0.1161,-0.0859,0.1191,-0.1463,0.0794,-0.0918,0.1199,-0.0934,0.0867,-0.116,0.1179,-0.0867,0.1089,-0.0936,0.0933,-0.0959,0.1398,-0.1407,0.0679,-0.0812,0.1228,-0.115,0.1258,-0.1084,0.0912,-0.0968,0.115,-0.1537,0.1287,-0.1188,0.1027,-0.1091,0.1193,-0.1096,0.117,-0.0987,0.0973,-0.1153,0.1465,-0.1619,0.113,-0.0953,0.1143,-0.1028,0.1399,-0.0931,0.138,-0.1239,0.1039,-0.1098,0.0819,-0.0947,0.1168,-0.1319,0.1374,-0.0981,0.0954,-0.1312,0.1001,-0.1064,0.17,-0.0891,0.1045,-0.1361,0.1102,-0.1624,0.0642,-0.135,0.079,-0.1179,0.129,-0.1183,0.104,-0.1103,0.0756,-0.0623,0.0904,-0.1099,0.114,-0.1345,0.0827,-0.0948,0.1007,-0.0898,0.098,-0.1288,0.097,-0.1147,0.1457,-0.1352,0.0888,-0.1173,0.1033,-0.075,0.0492,-0.0701,0.0979,-0.0841,0.0877,-0.0888,0.1213,-0.105,0.0547,-0.1019,0.1105,-0.139,0.1053,-0.1393,0.0929,-0.092,0.1056,-0.0906,0.0833,-0.0897,0.1243,-0.097,0.0891,-0.061,0.054,-0.0655,0.0796,-0.0729,0.102,-0.06,0.073,-0.0656,0.0623,-0.0865,0.0695,-0.0467,0.0581,-0.117,0.0701,-0.077,0.0993,-0.0945,0.0638,-0.0642,0.0839,-0.065,0.0862,-0.0795,0.155,-0.1155,0.0679,-0.1037,0.0972,-0.0882,0.077,-0.0879,0.0667,-0.0647,0.0758,-0.1101,0.0625,-0.0809,0.0772,-0.065,0.0909,-0.0976,0.0863,-0.0722,0.0704,-0.1147,0.0633,-0.0784,0.1046,-0.0683,0.0621,-0.0795,0.0881,-0.0646,0.0686,-0.0847,0.0693,-0.0721,0.0822,-0.0689,0.067,-0.0475,0.0396,-0.0778,0.0691,-0.0665,0.0686,-0.0788,0.0835,-0.0632,0.0645,-0.079,0.0541,-0.0868,0.0894,-0.0538,0.0588,-0.0885,0.0666,-0.0522,0.0629,-0.0842,0.0604,-0.0593,0.0746,-0.0553,0.1001,-0.0698,0.0644,-0.0674,0.0784,-0.0473,0.0648,-0.0828,0.0743,-0.0538,0.0645,-0.0831,0.0782,-0.0719,0.0481,-0.1158,0.1015,-0.0809,0.0757,-0.1031,0.0749,-0.0641,0.0554,-0.067,0.0861,-0.0772,0.0888,-0.0943,0.0834,-0.0635,0.0659,-0.0882,0.1152,-0.1103,0.0612,-0.0609,0.0511,-0.0687,0.068,-0.0611,0.0891,-0.0833,0.0653,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.2537,0.2346,-0.3612,0.236,-0.1775,0.1768,-0.2777,0.2749,-0.25,0.1768,-0.1335,0.1027,-0.1492,0.1589,-0.2321,0.2127,-0.1396,0.2036,-0.152,0.1548,-0.1034,0.1493,-0.1381,0.1293,-0.0747,0.0757,-0.1068,0.0919,-0.1322,0.1095,-0.0783,0.0961,-0.0767,0.1028,-0.0625,0.0821,-0.0918,0.0997,-0.0584,0.0577,-0.0888,0.0869,-0.0912,0.0727,-0.1101,0.0864,-0.0821,0.0736,-0.0567,0.07,-0.0695,0.0677,-0.0583,0.0664,-0.0406,0.0532,-0.0524,0.049,-0.0499,0.0587,-0.0675,0.0559,-0.066,0.0491,-0.0585,0.057,-0.0589,0.0608,-0.0808,0.0719,-0.0642,0.0582,-0.0554,0.0601,-0.0702,0.0595,-0.0499,0.0876,-0.0721,0.0691,-0.1026,0.073,-0.0686,0.0739,-0.0907,0.0727,-0.056,0.0916,-0.0637,0.0447,-0.0602,0.0691,-0.0871,0.1005,-0.0676,0.0512,-0.0594,0.0501,-0.0477,0.0663,-0.056,0.0695,-0.0908,0.0911,-0.0542,0.0494,-0.0358,0.041,-0.0397,0.0551,-0.0519,0.0373,-0.0439,0.0576,-0.0627,0.0647,-0.1182,0.0848,-0.084,0.0731,-0.0586,0.0847,-0.0636,0.0777,-0.062,0.0551,-0.0846,0.0757,-0.0676,0.0864,-0.0607,0.0569,-0.1071,0.073,-0.0795,0.0727,-0.0695,0.068,-0.0517,0.0598,-0.0753,0.1045,-0.0905,0.0716,-0.065,0.0869,-0.103,0.0716,-0.101,0.0875,-0.0701,0.0791,-0.0643,0.0827,-0.0619,0.0994,-0.0694,0.0605,-0.0764,0.0708,-0.0823,0.1196,-0.0969,0.0822,-0.0662,0.0909,-0.0701,0.0849,-0.0658,0.0622,-0.0685,0.061,-0.071,0.0582,-0.068,0.0506,-0.0672,0.0555,-0.0559,0.0429,-0.0549,0.063,-0.0497,0.0453,-0.048,0.0672,-0.0444,0.0412,-0.0441,0.0459,-0.0489,0.0573,-0.0619,0.0449,-0.0476,0.0394,-0.0588,0.0608,-0.057,0.0608,-0.0592,0.0433,-0.0549,0.0421,-0.061,0.0641,-0.055,0.0536,-0.0458,0.0526,-0.0495,0.056,-0.0508,0.0544,-0.0545,0.0625,-0.0645,0.046,-0.0461,0.0454,-0.0383,0.0481,-0.0282,0.0346,-0.0426,0.0429,-0.0484,0.0333,-0.044,0.0368,-0.0246,0.0304,-0.0439,0.0431,-0.0407,0.0359,-0.0408,0.0262,-0.0293,0.0229,-0.0296,0.0391,-0.0461,0.0322,-0.0387,0.0335,-0.025,0.0272,-0.0404,0.0347,-0.0353,0.0473,-0.0491,0.0487,-0.0479,0.0477,-0.0327,0.0378,-0.0357,0.0397,-0.0309,0.0245,-0.0419,0.0434,-0.0386,0.0247,-0.0339,0.0292,-0.0327,0.0355,-0.0242,0.0224,-0.0201,0.02,-0.0254,0.0234,-0.0414,0.0357,-0.0361,0.0226,-0.0465,0.0305,-0.029,0.0293,-0.0303,0.0282,-0.0322,0.0285,-0.027,0.0332,-0.0245,0.0195,-0.0186,0.0389,-0.0359,0.0254,-0.0311,0.0313,-0.0192,0.0237,-0.0382,0.0227,-0.0381,0.041,-0.0432,0.0409,-0.0572,0.0658,-0.0697,0.0651,-0.0532,0.0707,-0.0487,0.062,-0.0527,0.0586,-0.057,0.0363,-0.0302,0.0367,-0.0354,0.0475,-0.0318,0.0317,-0.0349,0.0426,-0.0227,0.0244,-0.0231,0.0288,-0.0388,0.0343,-0.0275,0.0356,-0.0251,0.0336,-0.0317,0.0344,-0.022,0.0313,-0.0276,0.0231,-0.0404,0.0247,-0.0279,0.0441,-0.0279,0.0307,-0.0274,0.0241,-0.0298,0.0213,-0.0183,0.0224,-0.0249,0.0297,-0.039,0.0288,-0.033,0.0316,-0.028,0.0319,-0.0465,0.0266,-0.0258,0.0242,-0.0228,0.0217,-0.0327,0.0189,-0.0425,0.0486,-0.0267,0.0284,-0.0283,0.0418,-0.0187,0.0253,-0.0316,0.0249,-0.0339,0.0278,-0.0336,0.0176,-0.0226,0.0284,-0.0283,0.038,-0.032,0.0282,-0.0205,0.0175,-0.018,0.0187,-0.0185,0.021,-0.0244,0.0292,-0.0292,0.0355,-0.0407,0.0322,-0.0221,0.0311,-0.0221,0.0314,-0.0262,0.0313,-0.019,0.0249,-0.0304,0.0223,-0.0296,0.0308,-0.028,0.03,-0.0275,0.0321,-0.0252,0.0244,-0.0208,0.0258,-0.0269,0.023,-0.0289,0.0188,-0.0278,0.0278,-0.0201,0.0263,-0.0196,0.024,-0.0284,0.0256,-0.0208,0.0219,-0.0229,0.0253,-0.021,0.0261,-0.0198,0.0191,-0.0148,0.0215,-0.0288,0.0273,-0.0201,0.0222,-0.0227,0.017,-0.0145,0.0229,-0.018,0.0194,-0.0211,0.0305,-0.023,0.0235,-0.0213,0.0172,-0.0234,0.0358,-0.02,0.0215,-0.0336,0.0288,-0.0255,0.0269,-0.0273,0.0239,-0.0247,0.0251,-0.0299,0.0186,-0.0222,0.0221,-0.0297,0.0264,-0.0249,0.0211,-0.0175,0.0142,-0.0251,0.0349,-0.0344,0.0302,-0.0177,0.0253,-0.0286,0.0269,-0.0302,0.0269,-0.0277,0.0264,-0.0201,0.0285,-0.016,0.0144,-0.0247,0.0168,-0.0161,0.0164,-0.018,0.022,-0.0178,0.0154,-0.0217,0.0173,-0.022,0.025,-0.0162,0.0162,-0.0157,0.0112,-0.0159,0.0205,-0.02,0.0175,-0.0178,0.0154,-0.0196,0.0132,-0.0133,0.0231,-0.0098,0.0113,-0.0141,0.013,-0.0118,0.0109,-0.014,0.0112,-0.0133,0.0123,-0.0091,0.0126,-0.007,0.0083,-0.0223,0.0166,-0.0115,0.0135,-0.0128,0.0107,-0.0102,0.0108,-0.0096,0.0112,-0.0092,0.0098,-0.0062,0.0085,-0.0086,0.011,-0.0103,0.008,-0.0094,0.0112,-0.0104,0.0067,-0.0045,0.0057,-0.0059,0.0089,-0.0074,0.0075,-0.0069,0.0057,-0.0068,0.0052,-0.0078,0.0073,-0.0068,0.0066,-0.0069,0.0087,-0.0039,0.0041,-0.0064,0.0056,-0.0081,0.0065,-0.0064,0.0078,-0.0066,0.0033,-0.0057,0.0044,-0.0059,0.0064,-0.004,0.004,-0.0056,0.0057,-0.0037,0.0043,-0.005,0.0034,-0.0038,0.0047,-0.0038,0.0042,-0.0027,0.0031,-0.0033,0.0033,-0.0036,0.0034,-0.0018,0.0018,-0.0024,0.0022,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0024,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001]
در حال بارگذاری
0:21
جنگ های متعدد بمب اثرات در دور سنگین, اعوجاج, پرندگان caw در پس زمینه.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم