مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای efx ext group marching metal jog 04

Metal marching rhythm - armor/chainmail rattles for army. Very fast, urgent.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: هم همه، جمعیت
تعداد دانلود: 16 بار
برچسب ها خس خس کردنراهپیماییارتشarmorسریع سرعتفوری سرعت
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1116,0.1009,-0.0918,0.0775,-0.0726,0.0749,-0.0936,0.0687,-0.0572,0.0436,-0.0604,0.0573,-0.0259,0.0225,-0.0374,0.05,-0.0571,0.0706,-0.0488,0.0419,-0.0584,0.0494,-0.0329,0.0334,-0.1351,0.1252,-0.0555,0.0583,-0.0164,0.0136,-0.0105,0.0123,-0.0895,0.0932,-0.0527,0.0536,-0.0712,0.0977,-0.1811,0.1753,-0.0383,0.0294,-0.0149,0.0106,-0.0173,0.0204,-0.0363,0.0293,-0.0882,0.0749,-0.0421,0.0396,-0.1744,0.126,-0.0354,0.0495,-0.0137,0.0194,-0.0088,0.0108,-0.0154,0.0112,-0.0171,0.0261,-0.1472,0.1386,-0.1248,0.092,-0.0777,0.0594,-0.0182,0.026,-0.0102,0.0077,-0.0215,0.0181,-0.034,0.0303,-0.0271,0.0362,-0.1275,0.1322,-0.2053,0.1717,-0.1104,0.0933,-0.0714,0.0428,-0.022,0.0256,-0.0212,0.0394,-0.0206,0.0252,-0.0568,0.0677,-0.1279,0.1589,-0.1014,0.0588,-0.0423,0.0484,-0.0551,0.0663,-0.0347,0.0261,-0.0311,0.0256,-0.023,0.0241,-0.2025,0.1634,-0.0817,0.0845,-0.0393,0.0596,-0.0817,0.0861,-0.0403,0.0737,-0.0181,0.0151,-0.0542,0.0402,-0.0207,0.024,-0.1939,0.2042,-0.1217,0.1161,-0.0545,0.0411,-0.1406,0.1256,-0.044,0.0398,-0.018,0.0175,-0.0444,0.0439,-0.0403,0.0336,-0.1954,0.1954,-0.146,0.1136,-0.047,0.047,-0.0932,0.1495,-0.0474,0.062,-0.0406,0.0441,-0.0194,0.0166,-0.032,0.0313,-0.2068,0.1693,-0.0935,0.0802,-0.053,0.0394,-0.0714,0.0799,-0.0252,0.0293,-0.0305,0.0341,-0.0227,0.0286,-0.0174,0.0177,-0.2018,0.1882,-0.1251,0.1001,-0.035,0.0425,-0.1468,0.1151,-0.0294,0.0355,-0.0156,0.0158,-0.0159,0.0141,-0.033,0.0222,-0.1573,0.1689,-0.1981,0.1759,-0.0462,0.0584,-0.1247,0.1092,-0.0307,0.0338,-0.0185,0.0228,-0.0154,0.0151,-0.0291,0.0238,-0.0747,0.0815,-0.0928,0.0922,-0.037,0.0342,-0.1114,0.1335,-0.1785,0.2018,-0.0241,0.0228,-0.0155,0.018,-0.013,0.0194,-0.2021,0.1823,-0.1511,0.1313,-0.025,0.0276,-0.1766,0.1033,-0.109,0.0904,-0.0238,0.0256,-0.0105,0.0133,-0.0118,0.0138,-0.1271,0.1189,-0.0977,0.099,-0.0252,0.0272,-0.1114,0.1409,-0.1239,0.1374,-0.0226,0.0249,-0.0188,0.0175,-0.0221,0.0217,-0.1723,0.1514,-0.0858,0.0971,-0.0493,0.0324,-0.0945,0.103,-0.0526,0.0886,-0.0138,0.0193,-0.0185,0.0157,-0.0258,0.0441,-0.2021,0.1402,-0.0984,0.1245,-0.0665,0.067,-0.0642,0.0585,-0.0313,0.0208,-0.0163,0.011,-0.0238,0.0204,-0.0165,0.0207,-0.091,0.1212,-0.1884,0.1678,-0.0247,0.0286,-0.0702,0.0743,-0.0494,0.0676,-0.0109,0.0124,-0.0118,0.0152,-0.0127,0.0148,-0.0896,0.0941,-0.1378,0.1304,-0.0281,0.027,-0.0499,0.0483,-0.0516,0.0531,-0.0279,0.0315,-0.019,0.0226,-0.0291,0.0266,-0.1566,0.1445,-0.0346,0.0469,-0.0365,0.0385,-0.0765,0.0917,-0.028,0.0275,-0.0181,0.0142,-0.0132,0.0173,-0.0361,0.0258,-0.1969,0.1554,-0.0776,0.0871,-0.0263,0.0257,-0.0177,0.0172,-0.042,0.0446,-0.0342,0.0404,-0.0264,0.0311,-0.0169,0.0175,-0.0891,0.0959,-0.0579,0.1001,-0.1039,0.1038,-0.0916,0.1052,-0.0707,0.0638,-0.0307,0.0219,-0.01,0.0092,-0.0086,0.009,-0.2143,0.1665,-0.1089,0.101,-0.0645,0.0472,-0.0396,0.0662,-0.0492,0.0668,-0.015,0.0139,-0.0094,0.0076,-0.0115,0.011,-0.1205,0.1457,-0.0984,0.106,-0.0984,0.0638,-0.037,0.0341,-0.0482,0.0465,-0.0081,0.0065,-0.0083,0.007,-0.0122,0.014,-0.0326,0.0294,-0.156,0.1535,-0.0498,0.0543,-0.127,0.102,-0.0302,0.0361,-0.0193,0.0222,-0.0237,0.0162,-0.0312,0.0348,-0.0231,0.0262,-0.2064,0.1516,-0.0816,0.0831,-0.1388,0.1216,-0.0216,0.029,-0.0178,0.0208,-0.0193,0.0144,-0.0222,0.0207,-0.0404,0.0295,-0.178,0.1774,-0.0709,0.0883,-0.1989,0.222,-0.0387,0.0369,-0.019,0.0172,-0.0146,0.0105,-0.0226,0.0244,-0.0249,0.0272,-0.1527,0.1787,-0.0767,0.082,-0.0593,0.0596,-0.0977,0.1077,-0.0366,0.0665,-0.0174,0.013,-0.0131,0.0148,-0.0296,0.0392,-0.2067,0.1945,-0.0925,0.0914,-0.1021,0.153,-0.0428,0.0398,-0.0201,0.0212,-0.0124,0.0165,-0.0158,0.0138,-0.0687,0.0455,-0.1675,0.1762,-0.1453,0.1231,-0.0592,0.0461,-0.0213,0.0162,-0.0097,0.0096,-0.007,0.0092,-0.0201,0.0262,-0.1135,0.1001,-0.1669,0.2149,-0.0537,0.0573,-0.0612,0.071,-0.0512,0.061,-0.0762,0.084,-0.0117,0.0155,-0.0285,0.0326,-0.1246,0.1978,-0.1108,0.1264,-0.1707,0.1998,-0.0593,0.0713,-0.066,0.076,-0.1308,0.1299,-0.0246,0.0289,-0.0185,0.0178,-0.0279,0.027,-0.1147,0.1344,-0.1093,0.0851,-0.2013,0.0869,-0.1843,0.1767,-0.0181,0.018,-0.0136,0.013,-0.0116,0.0109,-0.0424,0.0368,-0.089,0.0899,-0.1412,0.1392,-0.031,0.0363,-0.0287,0.0305,-0.0373,0.0249,-0.0081,0.0095,-0.008,0.012,-0.014,0.0122,-0.0482,0.0368,-0.1179,0.1413,-0.0561,0.0503,-0.0817,0.1248,-0.0331,0.0357,-0.0121,0.0126,-0.0101,0.0107,-0.01,0.0084,-0.0197,0.0128,-0.1076,0.0934,-0.0766,0.0745,-0.0655,0.0529,-0.0992,0.0946,-0.0331,0.0227,-0.0183,0.0261,-0.015,0.015,-0.0278,0.034,-0.1124,0.1295,-0.0862,0.0678,-0.0531,0.055,-0.0928,0.0854,-0.0214,0.0295,-0.0126,0.017,-0.0149,0.0117,-0.0144,0.0169,-0.1267,0.1885,-0.1317,0.1266,-0.025,0.0308,-0.064,0.0633,-0.0264,0.0245,-0.0068,0.0074,-0.0088,0.0095,-0.0076,0.0075,-0.1232,0.1062,-0.0681,0.0966,-0.0844,0.0809,-0.0697,0.0855,-0.0313,0.0226,-0.0145,0.0114,-0.0142,0.0179,-0.0136,0.012,-0.0491,0.0556,-0.0755,0.0913,-0.1246,0.1756,-0.0406,0.0359,-0.0234,0.0164,-0.0195,0.0158,-0.014,0.0151,-0.0159,0.0175,-0.0273,0.0272,-0.0771,0.0943,-0.2224,0.2196,-0.0724,0.0707,-0.0275,0.0196,-0.0123,0.0182,-0.0153,0.0109,-0.013,0.0126,-0.016,0.0179,-0.1758,0.1379,-0.1264,0.1565,-0.0499,0.034,-0.0184,0.0208,-0.0109,0.0146,-0.0117,0.0095,-0.012,0.0098,-0.0294,0.0473,-0.0901,0.0772,-0.0828,0.0505,-0.058,0.0698,-0.0467,0.0432,-0.0098,0.0141,-0.0139,0.0105,-0.0452,0.0353,-0.0418,0.0407,-0.1124,0.1003,-0.0774,0.1086,-0.0818,0.0824,-0.0218,0.0242,-0.0138,0.012,-0.0141,0.01,-0.0228,0.0268,-0.1188,0.1099,-0.0458,0.044,-0.0376,0.0318,-0.0887,0.1001,-0.0389,0.0532,-0.0178,0.0155,-0.0116,0.015,-0.0431,0.0353,-0.0686,0.1025,-0.1024,0.0988,-0.0448,0.0548,-0.0648,0.0537,-0.0302,0.0277,-0.0193,0.0166,-0.0313,0.0303,-0.029,0.0217,-0.1332,0.1455,-0.0465,0.0434,-0.0335,0.0325,-0.0947,0.0971,-0.0371,0.03,-0.0172,0.0175,-0.0154,0.0121,-0.0114,0.0105,-0.0597,0.0452,-0.0731,0.0876,-0.0886,0.0574,-0.0676,0.0787,-0.0233,0.0139,-0.0101,0.0096,-0.0163,0.0162,-0.0174,0.0172,-0.1382,0.1443,-0.0798,0.0947,-0.0316,0.0333,-0.0265,0.0251,-0.0149,0.0154,-0.0114,0.0143,-0.0139,0.0125,-0.0145,0.0139,-0.1558,0.1347,-0.0341,0.03,-0.0449,0.0391,-0.0151,0.0173,-0.0104,0.0112,-0.0147,0.0141,-0.0158,0.0148,-0.0308,0.0263,-0.1111,0.1191,-0.0534,0.0837,-0.1346,0.0975,-0.0199,0.019,-0.0081,0.0085,-0.0082,0.0122,-0.0127,0.0136,-0.155,0.1528,-0.0633,0.0708,-0.0558,0.0566,-0.079,0.0473,-0.015,0.0215,-0.0397,0.0493,-0.0323,0.0263,-0.0164,0.0175,-0.1752,0.1491,-0.0456,0.0415,-0.1228,0.1064,-0.0712,0.0796,-0.0177,0.0177,-0.0226,0.0236,-0.0138,0.0158,-0.0197,0.0199,-0.1106,0.1505,-0.0419,0.0602,-0.0892,0.0917,-0.0295,0.0267,-0.0086,0.0079,-0.016,0.0104,-0.0263,0.0263,-0.0238,0.02,-0.1101,0.1078,-0.0936,0.0973,-0.1173,0.1036,-0.0224,0.0267,-0.0133,0.0128,-0.019,0.02,-0.0118,0.012,-0.0143,0.012,-0.1115,0.1255,-0.0798,0.0828,-0.0965,0.1021,-0.0256,0.0277,-0.0131,0.0093,-0.0091,0.0075,-0.0258,0.0263,-0.0233,0.0199,-0.1359,0.1393,-0.0701,0.0725,-0.0713,0.0722,-0.0377,0.0437,-0.0157,0.017,-0.0169,0.0152,-0.0184,0.0194,-0.0261,0.0263,-0.1761,0.1973,-0.1551,0.179,-0.0432,0.0409,-0.0681,0.0383,-0.0367,0.0302,-0.0096,0.0096,-0.0195,0.0223,-0.0662,0.0545,-0.1299,0.1895,-0.1439,0.1398,-0.0582,0.0708,-0.0229,0.0296,-0.025,0.029,-0.0427,0.0404,-0.0474,0.0462,-0.0749,0.078,-0.1512,0.1538,-0.093,0.1046,-0.0466,0.0397,-0.022,0.0278,-0.0115,0.01,-0.0112,0.0125,-0.0435,0.0418,-0.0385,0.0428,-0.1213,0.1501,-0.0552,0.0552,-0.0453,0.0353,-0.0168,0.0274,-0.0117,0.012,-0.0096,0.0094,-0.0264,0.0211,-0.1759,0.2029,-0.1251,0.116,-0.0298,0.0387,-0.0646,0.0562,-0.025,0.0188,-0.013,0.0105,-0.0057,0.0067,-0.007,0.0067,-0.1472,0.162,-0.0807,0.0997,-0.1515,0.1285,-0.0385,0.0536,-0.023,0.0179,-0.0123,0.0261,-0.0132,0.0116,-0.0376,0.0384,-0.1056,0.0996,-0.0587,0.056,-0.0905,0.0854,-0.0878,0.0932,-0.022,0.0198,-0.0135,0.0115,-0.0112,0.0142,-0.0159,0.0231,-0.0908,0.1112,-0.0468,0.0403,-0.0385,0.0387,-0.0308,0.0382,-0.0206,0.0258,-0.0183,0.0173,-0.0192,0.0172,-0.0181,0.0193,-0.0527,0.0636,-0.1152,0.129,-0.0822,0.0858,-0.0407,0.0425,-0.0236,0.0253,-0.0146,0.0159,-0.0117,0.0119,-0.0142,0.0205,-0.0965,0.0721,-0.1412,0.1815,-0.1245,0.1201,-0.048,0.0375,-0.0258,0.0186,-0.0146,0.0183,-0.0374,0.021,-0.027,0.0272,-0.2106,0.1729,-0.0878,0.085,-0.0782,0.0853,-0.0383,0.0283,-0.0159,0.0215,-0.0124,0.0107,-0.016,0.0173,-0.0173,0.0121,-0.0292,0.0386,-0.1664,0.1777,-0.0433,0.0443,-0.0244,0.021,-0.0091,0.0104,-0.0112,0.0092,-0.031,0.0474,-0.0277,0.0274,-0.1902,0.2092,-0.1438,0.153,-0.0406,0.059,-0.0291,0.0231,-0.0138,0.0184,-0.0095,0.0094,-0.0268,0.0385,-0.0898,0.0984,-0.1602,0.1955,-0.068,0.0683,-0.0543,0.0574,-0.0193,0.0213,-0.0155,0.0145,-0.0136,0.0134,-0.0208,0.0241,-0.0295,0.0257,-0.206,0.1896,-0.0706,0.095,-0.0431,0.0453,-0.056,0.0516,-0.0233,0.0313,-0.0056,0.0069,-0.0237,0.0259,-0.0307,0.0238,-0.0497,0.0534,-0.0634,0.0711,-0.0261,0.0367,-0.0224,0.0145,-0.0144,0.0154,-0.0134,0.0135,-0.0215,0.0167,-0.1419,0.1267,-0.0749,0.0788,-0.0578,0.0568,-0.0891,0.1118,-0.0343,0.0409,-0.0172,0.019,-0.0084,0.01,-0.0378,0.0345,-0.1975,0.1967,-0.1575,0.1362,-0.1578,0.1217,-0.0305,0.0259,-0.0107,0.0117,-0.0071,0.0055,-0.0092,0.0109,-0.0126,0.0182,-0.0535,0.0649,-0.1672,0.2013,-0.0338,0.0413,-0.0424,0.031,-0.0318,0.0197,-0.018,0.0172,-0.0089,0.0112,-0.0192,0.016,-0.042,0.0324,-0.032,0.0358,-0.1179,0.0803,-0.0256,0.0255,-0.0181,0.0175,-0.012,0.0136,-0.022,0.0283,-0.0249,0.0207,-0.0397,0.0469,-0.1094,0.1343,-0.0703,0.0646,-0.0192,0.0188,-0.0261,0.022,-0.0102,0.0101,-0.0143,0.0119,-0.0328,0.0353,-0.053,0.0476,-0.1435,0.0995,-0.0555,0.0513,-0.0392,0.036,-0.0224,0.0198,-0.0115,0.0124,-0.0166,0.0181,-0.0166,0.0189,-0.1312,0.1255,-0.0751,0.084,-0.0681,0.0826,-0.0349,0.0252,-0.015,0.022,-0.0191,0.0177,-0.0177,0.0203,-0.0405,0.0459,-0.0535,0.0606,-0.1033,0.1281,-0.0578,0.0476,-0.0209,0.0196,-0.0121,0.0135,-0.0122,0.0116,-0.0566,0.0612,-0.0552,0.0467,-0.0481,0.0356,-0.0964,0.0853,-0.0982,0.0888,-0.0185,0.0251,-0.0084,0.0085,-0.0097,0.01,-0.0217,0.0157,-0.032,0.0416,-0.0879,0.0917,-0.122,0.1441,-0.0522,0.0513,-0.0142,0.0201,-0.0111,0.0154,-0.0256,0.0304,-0.0233,0.0282,-0.0352,0.0537,-0.0654,0.0549,-0.137,0.1169,-0.0164,0.0193,-0.009,0.0085,-0.0059,0.006,-0.0379,0.0354,-0.1103,0.0832,-0.0846,0.1049,-0.0489,0.0504,-0.1003,0.1037,-0.091,0.0494,-0.0121,0.0148,-0.0172,0.0168,-0.014,0.0149,-0.0233,0.0297,-0.1129,0.1012,-0.0629,0.0764,-0.0746,0.0645,-0.0271,0.0245,-0.0123,0.0126,-0.0334,0.0275,-0.0342,0.0296,-0.0137,0.0123,-0.0726,0.0692,-0.1303,0.1233,-0.1494,0.1742,-0.0302,0.0246,-0.0181,0.0156,-0.0194,0.015,-0.0302,0.0283,-0.0285,0.0326,-0.0733,0.0876,-0.0428,0.0566,-0.0786,0.076,-0.0245,0.0224,-0.0071,0.0114,-0.0416,0.0316,-0.0453,0.0382,-0.0271,0.0269,-0.0571,0.0804,-0.1818,0.1971,-0.0366,0.0378,-0.0112,0.0154,-0.0093,0.0116,-0.009,0.0076,-0.0714,0.0856,-0.0444,0.0332,-0.0883,0.087,-0.0709,0.0675,-0.0287,0.0312,-0.0119,0.0156,-0.0072,0.0073,-0.0107,0.0102,-0.0312,0.0202,-0.0751,0.09,-0.1231,0.1241,-0.1215,0.1348,-0.0522,0.0786,-0.0168,0.0175,-0.009,0.009,-0.033,0.037,-0.0261,0.0293,-0.1091,0.1527,-0.0516,0.0575,-0.082,0.0965,-0.0271,0.0263,-0.0161,0.0197,-0.016,0.0156,-0.0187,0.0208,-0.0302,0.0313,-0.1596,0.1951,-0.0997,0.1085,-0.0451,0.048,-0.0211,0.0135,-0.0064,0.0089,-0.0168,0.0118,-0.0268,0.0316,-0.0398,0.044,-0.0686,0.0673,-0.0599,0.0479,-0.0344,0.0387,-0.0196,0.0117,-0.0095,0.009,-0.0063,0.0067,-0.011,0.0092,-0.0338,0.0368,-0.1556,0.1475,-0.115,0.0877,-0.0611,0.0391,-0.017,0.0188,-0.0103,0.0072,-0.0287,0.0244,-0.0249,0.0265,-0.0436,0.049,-0.1783,0.1805,-0.0974,0.0627,-0.0489,0.0612,-0.0706,0.0718,-0.0312,0.0305,-0.062,0.0423,-0.0394,0.051,-0.1078,0.1113,-0.112,0.0996,-0.1146,0.1068,-0.0831,0.087,-0.02,0.0353,-0.021,0.0212,-0.0228,0.0179,-0.0136,0.0152,-0.0076,0.0105,-0.1155,0.114,-0.135,0.1259,-0.0493,0.0587,-0.0171,0.0232,-0.0076,0.0071,-0.0141,0.0154,-0.0147,0.0144,-0.0357,0.0383,-0.1095,0.1048,-0.1633,0.1648,-0.0746,0.0523,-0.0242,0.0233,-0.0117,0.0106,-0.0273,0.0318,-0.0374,0.0336,-0.0332,0.0341,-0.0833,0.0788,-0.1211,0.0969,-0.0457,0.0363,-0.0381,0.0453,-0.0592,0.0394,-0.0185,0.0222,-0.0425,0.0495,-0.0301,0.0344,-0.0349,0.0454,-0.0629,0.0748,-0.021,0.0157,-0.0132,0.0111,-0.0096,0.0099,-0.0104,0.0102,-0.0056,0.0044,-0.0042,0.0052,-0.0031,0.0029,-0.002,0.0017,-0.0023,0.0025,-0.0045,0.0066,-0.0032,0.0028,-0.0017,0.0017,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
Metal marching rhythm - armor/chainmail rattles for army. Very fast, urgent.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۱ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم