مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX SD سقوط S ...

سقوط پله ها - کمدی اثر است. هرج و مرج جاز ضربت زنی (1).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه تصادف
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کارتونکمدیJazzcomedicلکه دار کردنdrumming
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0217,0.0125,-0.0178,0.0164,-0.0144,0.0274,-0.0246,0.0366,-0.0468,0.0197,-0.0224,0.0121,-0.007,0.0125,-0.0025,0.0253,-0.0033,0.0163,-0.0252,0.0098,-0.0276,0.0044,-0.0162,0.0068,0.0015,0.0098,0.0058,0.0235,-0.0043,0.0084,-0.0149,-0.0011,-0.0096,0.0013,-0.0134,0.0045,0.0033,0.0084,0.0027,0.013,-0.0018,0.0058,-0.014,-0.0011,-0.0109,-0.0004,-0.0121,0.0081,0.0008,0.0165,-0.0015,0.0113,-0.0097,0.0097,-0.0207,0.0119,-0.0232,0.0126,-0.0026,0.0119,0.0038,0.0162,-0.0042,0.0052,-0.0168,0.0041,-0.0087,0.0018,-0.0101,0.0058,-0.0101,0.0361,-0.0449,0.0648,-0.154,0.0949,-0.1857,0.0838,-0.1359,0.1246,-0.1006,0.1101,-0.1257,0.1182,-0.1556,0.1493,-0.1491,0.1408,-0.1315,0.1129,-0.1352,0.1139,-0.0828,0.1154,-0.0869,0.0898,-0.1085,0.0984,-0.099,0.0981,-0.1235,0.0502,-0.123,0.0964,-0.0762,0.1111,-0.1045,0.0374,-0.1112,0.1095,-0.0758,0.0942,-0.1148,0.0797,-0.0978,0.0878,-0.098,0.091,-0.0914,0.0942,-0.0448,0.0603,-0.1055,0.0282,-0.097,0.0456,-0.0767,0.0512,-0.0593,0.0552,-0.015,0.0435,-0.0712,0.0088,-0.0806,0.0333,-0.0768,0.0311,-0.08,0.0311,-0.026,0.0428,-0.07,0.0356,-0.069,0.0448,-0.064,0.0386,-0.0795,0.0128,-0.1036,0.1271,-0.0785,0.0594,-0.0798,0.0843,-0.0795,0.0245,-0.1235,0.0734,-0.0825,0.095,-0.1039,0.0393,-0.0864,0.0447,-0.0812,0.0673,-0.0929,0.0428,-0.0689,0.071,-0.0818,0.0461,-0.0586,0.0521,-0.0387,0.051,-0.059,0.0263,-0.0646,0.0421,-0.0984,0.0345,-0.0538,0.0277,-0.0342,0.0282,-0.0279,0.0147,-0.0352,0.0335,-0.0395,0.0223,-0.024,0.0193,-0.0057,0.0233,-0.0255,0.0124,-0.0604,0.0607,-0.0771,0.0634,-0.0499,0.0594,-0.0358,0.0433,-0.0703,0.0368,-0.0505,0.0624,-0.0754,0.04,-0.0476,0.0491,-0.0358,0.0566,-0.0491,0.0327,-0.0469,0.0484,-0.0411,0.0323,-0.0514,0.0383,-0.0495,0.0748,-0.0882,0.0567,-0.0946,0.0882,-0.0658,0.077,-0.0867,0.0539,-0.0862,0.0674,-0.0879,0.0429,-0.1112,0.136,-0.1093,0.0164,-0.0602,0.0904,-0.1032,0.0734,-0.0844,0.0689,-0.0576,0.0733,-0.0872,0.0439,-0.0622,0.0554,-0.0871,0.0664,-0.032,0.0586,-0.0806,0.0517,-0.0988,0.0642,-0.0712,0.0632,-0.0735,0.0367,-0.038,0.0692,-0.0946,0.0398,-0.061,0.137,-0.107,0.0397,-0.0935,0.1132,-0.0676,0.0642,-0.1075,0.0444,-0.0622,0.0577,-0.0496,0.0665,-0.061,0.0387,-0.0547,0.0582,-0.0834,0.0454,-0.0398,0.055,-0.0574,0.0392,-0.0426,0.0528,-0.0493,0.045,-0.0451,0.0368,-0.0379,0.0588,-0.0723,0.0292,-0.0308,0.0358,-0.0406,0.0457,-0.0318,0.0438,-0.0319,0.0499,-0.0388,0.0375,-0.0338,0.0569,-0.0666,0.0264,-0.039,0.0379,-0.0469,0.0685,-0.0735,0.0427,-0.0583,0.058,-0.0712,0.1139,-0.092,0.061,-0.0648,0.0691,-0.0714,0.1004,-0.0696,0.0928,-0.0857,0.0806,-0.064,0.06,-0.0513,0.0554,-0.0735,0.0584,-0.0616,0.0586,-0.0984,0.1158,-0.0584,0.069,-0.2206,0.1888,-0.1138,0.1455,-0.168,0.1709,-0.1067,0.1207,-0.1131,0.1336,-0.1447,0.1156,-0.1088,0.0929,-0.0891,0.0891,-0.1607,0.0925,-0.0719,0.0732,-0.0949,0.0706,-0.0443,0.0739,-0.0801,0.1182,-0.1393,0.1365,-0.1015,0.1088,-0.105,0.077,-0.1386,0.117,-0.1028,0.1045,-0.0945,0.0705,-0.0648,0.0825,-0.1037,0.0501,-0.0712,0.0722,-0.0897,0.0749,-0.1341,0.0971,-0.0455,0.0942,-0.1429,0.0445,-0.1078,0.1059,-0.121,0.0749,-0.0979,0.0822,-0.0778,0.1058,-0.0719,0.0615,-0.0456,0.0741,-0.0967,0.0728,-0.0877,0.0939,-0.052,0.0997,-0.0905,0.0627,-0.0683,0.0731,-0.0631,0.0494,-0.0571,0.0353,-0.04,0.0502,-0.0559,0.044,-0.0383,0.0679,-0.0734,0.0519,-0.0467,0.0624,-0.0932,0.0673,-0.0699,0.0397,-0.0522,0.0836,-0.0725,0.0865,-0.1031,0.0915,-0.0782,0.06,-0.0883,0.0997,-0.0666,0.0851,-0.1213,0.094,-0.0987,0.0755,-0.0937,0.1375,-0.1073,0.0609,-0.0662,0.0794,-0.0864,0.0809,-0.0567,0.0833,-0.1383,0.0833,-0.054,0.1032,-0.0869,0.076,-0.074,0.0444,-0.0711,0.074,-0.0505,0.0594,-0.0912,0.0384,-0.0446,0.048,-0.0612,0.0815,-0.056,0.0617,-0.0493,0.0424,-0.0393,0.0468,-0.0437,0.069,-0.0506,0.0171,-0.0291,0.0364,-0.0457,0.0478,-0.0318,0.0275,-0.0323,0.0238,-0.0294,0.0361,-0.0376,0.0294,-0.0409,0.0328,-0.0471,0.0405,-0.0366,0.0255,-0.1024,0.0429,-0.1258,0.1616,-0.1627,0.1472,-0.1358,0.1044,-0.1131,0.1091,-0.1094,0.0962,-0.0809,0.0957,-0.08,0.0758,-0.0398,0.0737,-0.0515,0.0585,-0.0557,0.0549,-0.0333,0.069,-0.0379,0.045,-0.1078,0.0445,-0.1315,0.169,-0.0872,0.0454,-0.1415,0.1712,-0.1666,0.1604,-0.2123,0.1429,-0.0965,0.1234,-0.1085,0.0897,-0.1349,0.0898,-0.1213,0.1173,-0.104,0.0955,-0.1335,0.0868,-0.0785,0.0716,-0.1089,0.071,-0.1214,0.086,-0.0464,0.0899,-0.0993,0.0361,-0.085,0.0896,-0.0951,0.059,-0.1012,0.0142,-0.0608,0.07,-0.0622,0.0564,-0.0788,0.0444,-0.0664,0.0603,-0.0867,0.0323,-0.0668,0.0471,-0.0538,0.0435,-0.0778,0.0336,-0.0183,0.0509,-0.0604,0.0177,-0.0692,0.0424,-0.0579,0.0427,-0.0711,0.0239,-0.0357,0.0421,-0.0497,0.0291,-0.0487,0.0423,-0.0594,0.0399,-0.0612,0.0375,-0.0164,0.0414,-0.0614,0.014,-0.0373,0.0332,-0.0437,0.1044,-0.1075,0.0383,-0.1831,0.1402,-0.1396,0.0791,-0.0695,0.0399,-0.0896,0.0606,-0.083,0.0566,-0.0255,0.0453,-0.0566,0.0612,-0.087,0.0801,-0.0819,0.0595,-0.0449,0.0388,-0.0453,0.0375,-0.0591,0.0336,-0.031,0.0456,-0.0482,0.0242,-0.032,0.0554,-0.0438,0.0465,-0.0274,0.0204,-0.02,0.0452,-0.0448,0.0146,-0.0251,0.0324,-0.0316,0.0193,-0.0327,0.0381,-0.0405,0.0313,-0.0306,0.0223,-0.0107,0.0341,-0.0292,0.0197,-0.0198,0.0207,-0.0255,0.022,-0.0242,0.0233,-0.0319,0.0401,-0.0459,0.0265,-0.0373,0.0468,-0.0468,0.0251,-0.0775,0.0542,-0.012,0.025,-0.0491,0.047,-0.0209,0.0288,-0.0482,0.0315,-0.0363,0.0284,-0.0237,0.0271,-0.0527,0.0448,-0.0683,0.0376,-0.0652,0.0294,-0.0179,0.0341,-0.0469,0.0517,-0.0446,0.061,-0.0307,0.0338,-0.0472,0.0455,-0.0293,0.0266,-0.0569,0.0469,-0.1827,0.1806,-0.1122,0.1085,-0.1001,0.0828,-0.0899,0.0695,-0.0954,0.0788,-0.0907,0.1186,-0.0771,0.0667,-0.0684,0.1053,-0.0826,0.0591,-0.063,0.0795,-0.0579,0.0682,-0.066,0.0479,-0.0706,0.0696,-0.0907,0.0704,-0.0715,0.0793,-0.0686,0.0642,-0.0582,0.0537,-0.0493,0.0608,-0.0528,0.0539,-0.0746,0.0659,-0.0724,0.0549,-0.0469,0.0613,-0.0656,0.0596,-0.0662,0.0504,-0.073,0.0557,-0.0474,0.052,-0.0511,0.0392,-0.055,0.044,-0.0395,0.0417,-0.0495,0.0491,-0.088,0.073,-0.0736,0.1041,-0.1591,0.1477,-0.1276,0.16,-0.1177,0.1288,-0.1102,0.1073,-0.118,0.0982,-0.1003,0.0934,-0.1067,0.0775,-0.104,0.0678,-0.071,0.0748,-0.0682,0.0733,-0.0584,0.0565,-0.0438,0.058,-0.0539,0.0535,-0.0662,0.0623,-0.0713,0.0512,-0.0381,0.0496,-0.0588,0.0407,-0.0563,0.044,-0.07,0.0466,-0.0573,0.0434,-0.0527,0.055,-0.0755,0.084,-0.088,0.0695,-0.0965,0.1297,-0.0746,0.0967,-0.0857,0.0993,-0.0742,0.0497,-0.1615,0.1691,-0.1695,0.1142,-0.1844,0.2126,-0.1941,0.0542,-0.0196,0.1659,-0.0912,0.0939,-0.0853,0.0429,-0.0551,0.0579,-0.0593,0.0713,-0.1048,0.0454,-0.0562,0.0657,-0.0462,0.1095,-0.0807,0.062,-0.0646,0.0642,-0.0707,0.0481,-0.0808,0.0787,-0.0625,0.0614,-0.0605,0.0361,-0.0579,0.0684,-0.071,0.0607,-0.0561,0.0409,-0.0853,0.045,-0.048,0.0587,-0.0379,0.0572,-0.067,0.0385,-0.0274,0.0594,-0.0619,0.0418,-0.0456,0.051,-0.064,0.0525,-0.0481,0.0476,-0.0712,0.0635,-0.0561,0.0695,-0.0634,0.063,-0.0754,0.0667,-0.0543,0.0619,-0.0398,0.0617,-0.0692,0.0535,-0.0455,0.0563,-0.06,0.0435,-0.0501,0.0326,-0.0336,0.0445,-0.0631,0.0385,-0.0262,0.0354,-0.048,0.0454,-0.0416,0.0364,-0.0372,0.0523,-0.0347,0.0419,-0.0354,0.0336,-0.0419,0.034,-0.0344,0.0285,-0.038,0.0377,-0.049,0.0417,-0.0372,0.0499,-0.0443,0.0654,-0.0573,0.0751,-0.0568,0.0599,-0.0459,0.0713,-0.0407,0.0466,-0.0432,0.0293,-0.0443,0.0342,-0.056,0.0394,-0.0318,0.0345,-0.0315,0.0451,-0.0413,0.0316,-0.0316,0.027,-0.0303,0.023,-0.0259,0.0283,-0.0253,0.0378,-0.0316,0.0288,-0.0369,0.05,-0.0545,0.0603,-0.041,0.0563,-0.0581,0.0496,-0.0691,0.0648,-0.0894,0.0564,-0.0521,0.0726,-0.032,0.036,-0.0435,0.0476,-0.0414,0.0204,-0.0243,0.0588,-0.0462,0.0363,-0.0456,0.0495,-0.0409,0.0591,-0.0406,0.0415,-0.0246,0.0356,-0.0311,0.0154,-0.0188,0.0391,-0.026,0.0294,-0.0313,0.0182,-0.0247,0.027,-0.0255,0.0269,-0.0216,0.0394,-0.0351,0.0289,-0.0268,0.0382,-0.0262,0.0234,-0.0282,0.024,-0.0218,0.025,-0.0199,0.0231,-0.023,0.0226,-0.0283,0.0304,-0.0202,0.0181,-0.0287,0.0186,-0.0332,0.024,-0.0168,0.04,-0.0295,0.0239,-0.0255,0.0187,-0.0215,0.027,-0.0389,0.0383,-0.0748,0.0871,-0.0638,0.0779,-0.0828,0.0665,-0.0753,0.0522,-0.0616,0.0418,-0.0516,0.0266,-0.079,0.0563,-0.0854,0.0871,-0.0357,0.0233,-0.0659,0.0509,-0.0599,0.0211,-0.0361,0.0492,-0.064,0.0533,-0.0484,0.0399,-0.0409,0.0532,-0.0574,0.053,-0.0195,0.0142,-0.0488,0.0309,-0.0265,0.0476,-0.0285,0.0239,-0.0301,0.0226,-0.0733,0.1046,-0.0812,0.1268,-0.055,0.1405,-0.1525,-0.0052,-0.0082,0.0993,-0.0374,0.0616,-0.0853,0.022,-0.0134,0.0397,-0.0242,0.0325,-0.0371,0.0269,-0.0509,0.0213,-0.006,0.044,-0.0023,0.0368,-0.0277,-0.0003,-0.0226,0.021,-0.0358,0.0009,-0.0318,0.0514,-0.0141,0.0451,-0.0248,0.0078,-0.0287,0.0141,-0.019,0.0206,-0.0179,0.0133,-0.0129,0.0235,-0.0333,0.0096,-0.0116,0.0354,-0.0217,0.0157,-0.0236,0.0169,-0.0087,0.0183,-0.0195,0.0313,-0.023,0.0228,-0.0323,0.0153,-0.0105,0.0264,-0.0152,0.0307,-0.0278,0.0183,-0.0396,0.0125,-0.0741,0.0673,-0.0681,0.1072,-0.1244,0.1318,-0.1362,0.0748,-0.1119,0.0948,-0.0863,0.1159,-0.0813,0.0962,-0.0809,0.1118,-0.1208,0.0681,-0.1446,0.1681,-0.1005,0.0763,-0.0727,0.0364,-0.0657,0.0916,-0.071,0.0714,-0.0775,0.0346,-0.0809,0.0691,-0.0781,0.0713,-0.0761,0.0737,-0.0467,0.0381,-0.0643,0.03,-0.0429,0.0477,-0.0381,0.0568,-0.0373,0.0087,-0.0201,0.0301,-0.0235,0.031,-0.0514,0.0288,-0.0167,0.0337,-0.0342,0.0068,-0.0282,0.0254,-0.016,0.024,-0.0329,0.0197,-0.0094,0.0258,-0.0267,0.0046,-0.0168,0.02,-0.0314,0.0207,-0.0333,0.0137,-0.0151,0.0215,-0.0263,0.011,-0.0126,0.0117,-0.0181,0.0222,-0.0186,0.018,-0.008,0.0171,-0.0133,0.0103,-0.0098,0.0193,-0.01,0.0105,-0.0183,0.0132,-0.0142,0.0261,-0.0145,0.01,-0.009,0.0152,-0.0206,0.014,-0.0092,0.0121,-0.0054,0.0071,-0.0115,0.0009,-0.0075,0.0182,-0.0123,0.0059,-0.0095,0.0065,-0.0096,0.0147,-0.0106,0.0122,-0.0061,0.0103,-0.0109,0.0088,-0.0158,0.0162,-0.0133,0.0169,-0.0183,0.0099,-0.0137,0.0149,-0.0151,0.0087,-0.0126,0.014,-0.0093,0.0133,-0.013,0.011,-0.0125,0.01,-0.0147,0.0079,-0.0146,0.0123,-0.0093,0.0059,-0.0069,0.0099,-0.0085,0.0117,-0.0082,0.0047,-0.0065,0.0114,-0.0078,0.0074,-0.0079,0.0067,-0.0076,0.0074,-0.005,0.0092,-0.0085,0.0094,-0.0084,0.0055,-0.0058,0.006,-0.0055,0.0086,-0.0052,0.0027,-0.0048,0.0074,-0.0032,0.0066,-0.0077,0.0041,-0.0046,0.0054,-0.0035,0.0036,-0.0054,0.0043,-0.0032,0.0027,-0.0031,0.0018,-0.0031,0.0043,-0.0041,0.0015,-0.0013,0.0021,-0.0044,0.0034,-0.0044,0.002,-0.0023,0.0026,-0.0031,0.0005,-0.0038,0.0037,-0.004,0.0025,-0.0042,0.0044,-0.0038,0.0043,-0.0029,0.0031,-0.0029,0.0041,-0.0041,0.0034,-0.0029,0.0038,-0.0037,0.005,-0.0053,0.0055,-0.003,0.0051,-0.0048,0.0032,-0.0056,0.002,-0.0048,0.0056,-0.0048,0.0041,-0.0041,0.004,-0.0075,0.0039,-0.0026,0.0061,-0.0036,0.006,-0.0062,0.0038,-0.004,0.0054,-0.0045,0.0033,-0.0038,0.0017,-0.0044,0.0043,-0.0036,0.0029,-0.004,0.0021,-0.0032,0.0025,-0.003,0.0032,-0.0024,0.002,-0.0024,0.0016,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.0028,0.0025,-0.0009,0.0021,-0.0014,0.0026,-0.0021,0.0029,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.002,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.0022,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.002,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0011,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
سقوط پله ها - کمدی اثر است. هرج و مرج جاز ضربت زنی (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn