مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای ضربه تصادف (4,643 صدا)

صداهای مربوط به افکت صوتی

خراشیدن ضربه زدن چاقو ضربه تصادف بریده شدن، شکستن کاغذ هشدار بالن و بادکنک زنگوله و چنگ دینگ و دنگ پارچه و لباس تلپ و تلوپ سایر افکت ها لرزین خشخش و ریختن جارو زدن و جیرجیر سلاح و اسحله صدای باد و هوا Other Comic & Film Fx
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0002,0.0155,-0.0124,0.0309,-0.0564,0.38,-0.5549,0.8112,-0.9542,1.0085,-0.6971,0.7389,-0.7176,0.7034,-0.988,0.9667,-0.9244,0.9637,-0.9774,0.9403,-0.9153,0.9501,-0.8249,0.8135,-0.8726,0.7415,-0.6627,0.931,-0.7677,0.644,-0.9845,1.0237,-0.9627,1.0103,-0.7864,0.9916,-0.8185,0.9148,-0.7979,0.56,-0.9395,0.8171,-0.86,0.6621,-0.8134,0.4774,-0.4098,0.6139,-0.7175,0.4236,-0.8187,0.2567,-0.7761,0.2932,-0.8738,0.9897,-0.4461,0.8455,-0.5058,0.8575,-0.4595,0.3296,-0.5031,0.582,-0.9919,0.3147,-0.879,0.925,-0.0939,0.5193,-0.1788,0.5477,-0.2462,0.5046,-0.3602,0.3948,-0.8516,0.4828,-0.9278,0.98,-0.3767,0.8534,-0.6866,0.9184,-0.9315,0.9977,-0.6825,0.5472,-0.9126,0.9395,-0.9559,0.779,-0.7216,0.8877,-0.7778,0.2553,-0.9989,0.8359,-0.9475,0.8833,-0.6554,0.9263,-0.5909,0.9193,-0.7936,0.4891,-0.9697,0,-0.8891,0.7452,-0.7832,1.0051,-0.413,0.4836,-0.3562,0.4872,-0.2043,0.5861,-0.7783,0.4542,-0.6576,0.7817,-0.4378,0.4178,-0.2683,0.4236,-0.4864,0.6722,-0.427,0.6238,-0.5789,0.5008,-0.3923,0.3452,-0.4968,0.7584,-0.3073,0.276,-0.2706,0.3902,-0.3462,0.6087,-0.2904,0.278,-0.6223,0.4654,-0.3667,0.4597,-0.2513,0.3076,-0.5773,0.3421,-0.4164,0.2074,-0.5125,0.6559,-0.4128,0.3422,-0.3305,0.4247,-0.103,0.3555,-0.3959,0.3512,-0.3729,0.3544,-0.461,0.5532,-0.5218,0.4891,-0.3524,0.526,-0.4173,0.3009,-0.2267,0.6969,-0.2522,0.8981,-0.5234,0.9549,-0.4106,0.4482,-0.4223,0.2183,-0.5702,0.5666,-0.1009,0.533,-0.4216,0.6276,-0.4447,1.0239,-0.7185,0.4569,-0.6336,0.7057,-0.4891,0.2328,-0.5403,0.2659,-0.8013,0.4504,-0.2107,0.7514,-0.2388,0.5181,-0.3903,0.2165,-0.4004,0.4926,-0.4016,0.458,-0.3715,0.2189,-0.28,0.2043,-0.4701,0.3222,-0.4599,0.6362,-0.702,0.4052,-0.1185,0.2461,-0.4754,0.3467,-0.4054,0.258,-0.5428,0.6241,-0.3753,0.7645,-0.4287,0.5951,-0.3967,0.5287,-0.5011,0.2544,-0.6384,0.3852,-0.3196,0.4433,-0.3974,0.348,-0.431,0.3094,-0.3767,0.452,-0.5219,0.4499,-0.3305,0.592,-0.1235,0.2998,-0.5803,0.4741,-0.3635,0.368,-0.5564,0.2923,-0.5307,0.3307,-0.249,0.4232,-0.09,0.3314,-0.2846,0.2915,-0.3106,0.1476,-0.3602,0.2563,-0.2188,0.2482,-0.1954,0.8133,-0.2046,0.392,-0.5451,0.4828,-0.1429,0.7759,-0.8653,0.5928,-0.2966,0.9378,-1.0025,0.9931,-0.8304,0.9555,-0.4542,0.9983,-0.7708,0.9848,-0.8511,0,-1.006,0.6688,-0.9697,0.9612,-0.3095,0.9666,-0.0861,0.6704,-0.7272,0.0012,-0.791,0.2806,-0.5068,0.4208,-0.6706,0.5136,-0.0695,0.578,-0.1427,0.3923,-0.3643,0,-0.6633,0.7656,-0.5037,0.4559,-0.2291,0.361,-0.3669,0.2217,-0.7308,0.632,-0.6581,0.9816,-0.3813,0,-0.9918,0.9439,-0.9043,0.7463,-0.6971,0.3867,-0.4033,0.2993,-0.2642,0.5147,-0.7927,0.9497,-0.9894,0.9386,-0.9374,0.9921,-0.6279,0.9899,-0.2369,0.3088,-0.9972,0.9991,-0.9971,0.885,-0.9989,0.2995,-1.0004,0.891,-0.1578,0.9774,-0.3057,0.9876,-0.9716,0.8554,-0.8995,0.3917,-0.9712,0.581,-0.4281,0.7326,-0.8804,0.5709,-1.0105,0.6258,-1.0102,0.9466,-0.9604,0.9295,-0.6154,1.0123,-0.8998,0.9998,-1.0187,0.9811,-0.996,0.6379,-0.9209,0.966,-0.0623,0.6602,-0.6959,0.758,-0.756,0.9544,-0.7546,0.7084,-0.7651,0.5131,-0.9126,0.8495,-0.9537,0.9677,-0.9848,0.7775,-0.7859,0.1791,-0.9802,0.9926,-0.5513,0.8691,-0.7787,0.7231,-0.8978,0.8977,-0.5581,0.9769,-0.8703,0.4043,-0.9881,0.9062,-0.9106,0.9567,-0.0335,0.7006,-0.9913,0.9013,-0.69,0.3837,-0.9632,0.9511,-0.66,0.9547,-0.7374,0.7876,-0.3672,0.6408,-0.8824,0.9896,-0.7843,0.7758,-0.9408,0.3397,-1.0126,0.9152,-0.6761,0.9994,-0.9529,0.962,-0.9806,0.5897,-0.6055,0.6166,-0.6028,0.5975,-0.6507,0.6878,-0.9654,0.8235,-0.8947,0.2102,-0.9555,0.6606,-0.9234,0.9431,-0.4883,0.488,-0.7701,0.9806,-0.965,0.9147,-0.5634,0.6551,-0.9393,0.9389,-0.973,0.9991,-0.9726,0.8761,-1.0045,0.8808,-0.1106,0.7042,-0.8113,0.6212,-0.9733,0.9937,-0.9797,0.8632,-0.4496,0.2855,-0.6168,0.9349,-0.4803,0.9529,-0.6862,0,-0.993,0.4997,-0.7866,0.9809,-0.2211,0.7945,-0.7827,1.0033,-1.006,0.4298,-0.9826,0.0991,-0.9363,0.5429,-0.9889,0.9773,-0.0071,0.9439,-0.5579,0.9758,-0.752,0.4217,-0.8596,0.6051,-0.8688,0.1968,-0.8788,0,-0.7651,0.9542,-0.2659,0.9698,-0.9702,0.9671,-0.9844,0.8096,-0.9861,0.981,-0.9789,0.9281,-0.9825,0.22,-0.6237,0.9047,-0.2428,0.8961,-0.3382,0.508,-0.4835,0.1973,-0.5063,0.4037,-0.8511,0.307,-0.5527,0.7678,-0.0681,0.8239,-0.7304,0.7237,-0.9607,0.97,-0.0274,0.8646,-0.9078,1.0001,-0.9941,0.9742,-0.9208,0.5665,-0.6181,0.4827,-0.9365,0.4732,-0.9872,0.9572,-0.6022,0.3185,-0.6237,0.2341,-0.4103,0.3735,-0.343,0.8086,-0.5379,0.7482,-0.5123,0.5082,-0.0597,0.3272,-0.6675,0.195,-0.7845,0.498,-0.5684,0.5875,-0.2464,0.2948,-0.7135,0.3379,-0.4435,0.5052,-0.1159,0.202,-0.3093,0.2758,-0.3107,0.3574,-0.7173,0.6099,-0.3018,0.5763,-0.2287,0.3641,-0.4823,0.3415,-0.4118,0.4519,-0.6911,0.5702,-0.6886,0.2929,-0.3884,0.5247,-0.4792,0.7682,-0.5287,0.5409,-0.4465,0.4209,-0.2979,0.3065,-0.4292,0.2563,-0.6807,0,-0.4678,0.1858,-0.5302,0.3239,-0.1607,0.6355,-0.0418,0.4726,-0.2163,0.3023,-0.2504,0,-0.4461,0.4436,-0.3328,0.3974,-0.2358,0.2875,-0.3841,0.2078,-0.4038,0.2861,-0.2594,0.2416,-0.4351,0.1679,-0.325,0.1672,-0.3021,0.9865,-0.6153,0.7911,-0.9886,0.9973,-0.5956,0.9841,-0.966,0.8364,-1.0053,0.7048,-0.9589,1.0043,-0.9991,1.0028,-0.8737,0,-0.8904,0.9229,-0.9298,0.1481,-0.9745,0.9458,-0.6944,0.9776,-0.9049,0.9614,-0.8941,0.8397,-0.983,0.8254,-0.9657,0,-0.9898,1.0029,-0.7605,0.9812,0,0.9325,-0.8095,0.8229,-0.9663,0.2318,-1.0036,0,-0.9694,0.6625,-0.9537,0.9058,-0.992,0.744,-0.873,1.0058,-0.8369,1.0008,-0.4132,1.0006,0,0,-0.9655,0.103,-0.9702,0.5122,-0.9164,0.954,-0.8684,0.9737,-0.7891,0.9773,-0.9742,0.8744,-0.9694,0.9883,-0.4632,0,-0.9938,0.5712,-1.0021,0.4885,-1.0014,0.9776,-0.5155,0.3195,-0.946,0.3758,-0.945,0.9791,-0.0966,0.8561,-0.3211,0.9658,0,0.9593,-0.9413,0,-0.9575,0,-0.955,0.8515,-0.8267,0.9632,0,0.9922,0,0.6256,-0.9517,0,-0.9611,0,-0.9559,0,-0.958,0.9538,-0.1119,0.9609,0,0.964,0,0.2812,-0.9641,0,-0.991,0.4036,-0.9688,0.933,0,0.9927,0,0.9879,-0.3537,0.0721,-0.9199,0,-1.0068,0,-0.9578,0.9077,-0.2947,0.9489,-0.5909,0.4696,-0.8519,0.9866,0,0.7679,-0.282,0.0696,-0.8359,0,-0.9689,0.7734,-0.5293,0.7658,-0.3111,0.5745,-0.2969,0.456,-0.3705,0.4272,-0.2219,0.3851,-0.1637,0,-0.4975,0.3192,-0.4759,0.6176,-0.0458,0.2049,-0.3184,0.0628,-0.3904,0.1143,-0.1025,0.5062,-0.0203,0.5227,-0.2345,0.4143,-0.5755,0.0561,-0.698,0.6045,-0.6259,0.089,-0.5689,0.3402,-0.5496,0.5201,-0.0924,0.8274,0,0.6718,-0.4181,0.1311,-0.4022,0,-0.8465,0.3172,-0.3997,0.4043,-0.1066,0.5167,0,0.537,-0.17,0.1751,-0.2737,0,-0.48,0.1544,-0.4089,0.5083,-0.2333,0.676,-0.0414,0.5438,-0.6225,0.1243,-0.8333,0.0141,-0.9931,0.9637,-0.6495,0.9369,0,0.7572,-0.858,0,-0.9422,0.6025,-0.9024,0.78,-0.0815,0.8501,-0.0876,0.0459,-0.9582,0.7491,-0.9499,0.8141,-0.0911,0.2021,-0.4532,0,-0.6969,0.199,-0.2447,0.6385,-0.0168,0.3226,-0.0901,0.1003,-0.484,0.4905,-0.5002,0.7619,-0.1422,0.2082,-0.7319,0.3215,-0.5482,0.0479,-0.6053,0.5051,0,0.6631,0,0.3351,-0.4509,0.1383,-0.3785,0.2184,-0.1613,0.2563,-0.3137,0.9481,-0.4492,0.252,-0.6515,0.4267,-0.1575,0.5891,-0.9016,0.1884,-0.7005,0.6954,-0.7654,0.4474,-0.2804,0.235,-0.6129,0.6141,-0.1238,0.5,-0.332,0.6815,-0.3676,0.3372,-0.3745,0.4598,-0.4961,0.2856,-0.4443,0.865,-0.4096,0.4632,-0.8881,0,-0.9027,0.5803,-0.8068,0.9793,0,0.8025,-0.7419,0.1433,-0.7198,0,-0.8625,0,-0.9775,0.4375,-0.3187,0.9623,0,0.9511,-0.4312,0.4726,-0.3373,0.3717,-0.4652,0,-0.9506,0,-0.9499,0.562,-0.9179,0.9338,0,0.9647,0,0.6527,-0.1239,0.497,-0.5739,0,-0.9617,0,-0.9966,0.3683,-0.2649,0.9653,0,0.9679,-0.3219,0.3208,-0.4234,0.0903,-0.429,0.1389,-0.9534,0,-0.6637,0.9271,-0.1054,0.5867,-0.1685,0.2366,-0.1505,0.5038,-0.1461,0.3408,-0.5415,0.1015,-0.3686,0.1782,-0.4024,0.1742,-0.3172,0.2546,-0.2427,0.2847,-0.1343,0.196,-0.1706,0.2387,-0.3972,0.2108,-0.5293,0.3912,-0.1593,0.5184,-0.3652,0.423,-0.3447,0.3211,-0.2565,0.1334,-0.5579,0.238,-0.4806,0.4702,-0.3129,0.4828,-0.2134,0.6144,-0.0722,0.0927,-0.2689,0.3957,-0.2872,0.3165,-0.71,0.3699,-0.056,0.3092,-0.2439,0.3439,-0.3748,0.2802,-0.1528,0.3034,-0.4712,0.2507,-0.2928,0.495,-0.3662,0.2788,-0.395,0.2007,-0.3816,0.3225,-0.1654,0.2932,-0.1583,0.1607,-0.3675,0.3648,-0.6312,0.6716,0,0.4662,-0.8954,0,-0.6831,0.4055,-0.0381,0.5689,0,0.4121,-0.2032,0.3845,-0.4486,0.1348,-0.6969,0,-0.4489,0.4104,-0.0021,0.4912,0,0.3998,-0.1639,0.3266,-0.2854,0.3277,-0.3965,0.1197,-0.2369,0.175,-0.2623,0.1852,-0.3476,0.1332,-0.434,0.2425,-0.3865,0.2147,-0.1022,0.3121,-0.0958,0.2524,-0.1379,0.2145,-0.3479,0.0354,-0.5576,0.9186,-0.0969,0.3352,-0.626,0.0332,-0.6439,0.5148,0,0.5815,-0.043,0.4109,-0.1199,0.2547,-0.3647,0.2937,-0.146,0,-0.3925,0.0819,-0.5776,0.2542,-0.1974,0.2753,-0.1666,0.158,-0.2182,0.2606,-0.2106,0.318,-0.077,0.2684,-0.1787,0.337,-0.2537,0.2952,-0.2559,0.1691,-0.2447,0.1251,-0.3622,0.0899,-0.2172,0.1674,-0.3525,0.2339,-0.1936,0.2001,-0.2357,0.3098,-0.021,0.1314,-0.3723,0.1055,-0.152,0.3739,-0.2347,0.4613,0,0.2471,-0.1011,0.0709,-0.4429,0,-0.326,0.1905,-0.2379,0.2468,-0.083,0.2953,-0.2333,0.3451,-0.2118,0.2756,-0.0376,0.4622,0,0.1482,-0.2842,0,-0.3495,0.2013,-0.2493,0.0748,-0.2806,0.1906,-0.1919,0.1948,0,0.3491,0,0.2133,-0.2415,0.2483,-0.1122,0.2137,-0.1826,0.1625,-0.1425,0.072,-0.2045,0.1722,-0.0638,0.1676,-0.3115,0.1207,-0.1265,0.2262,-0.0244,0.1951,-0.216,0.2768,-0.5214,0.4094,-0.463,0.3538,-0.6356,0.246,-0.256,0.4091,-0.0503,0.127,-0.3593,0.671,-0.1862,0.2991,-0.4112,0.0644,-0.4444,0.2398,-0.3461,0.6543,-0.1972,0.0816,-0.6321,0.8061,-0.6313,0.218,-0.2148,0.4779,-0.6465,0.6556,-0.9315,0.2836,-0.5927,0.0992,-0.4837,0.4834,-0.198,0.336,-0.3605,0.0464,-0.3084,0.3565,-0.2286,0.3944,-0.3037,0.3672,-0.2229,0.3937,-0.4162,0.2029,-0.245,0.2144,-0.3563,0.1994,-0.2517,0.4725,-0.1953,0.4083,-0.267,0.1691,-0.2884,0.1151,-0.2494,0.1277,-0.2472,0.446,-0.0178,0.107,-0.2527,0,-0.3019,0.2884,-0.1648,0.0399,-0.2965,0.3973,-0.3371,0.3108,-0.3702,0.299,-0.2496,0.2315,-0.1831,0.3529,-0.3651,0.4836,-0.3339,0.3174,-0.3515,0.4738,-0.1957,0.1692,-0.4771,0.1977,-0.2433,0.4313,-0.1984,0.1927,-0.2976,0.296,-0.0876,0.2444,-0.3338,0.3456,-0.4185,0.2695,-0.4494,0.3817,-0.147,0.1891,-0.1435,0.281,-0.4765,0.4593,-0.2246,0.1823,-0.1954,0.2756,-0.5517,0.39,-0.1456,0.5942,-0.1815,0.1894,-0.4983,0.3165,-0.1836,0.2648,-0.2034,0.2904,-0.2092,0.3059,-0.1621,0.2361,-0.3692,0.5737,-0.3344,0.4295,-0.2242,0.1271,-0.3014,0.2155,-0.1116,0.3787,-0.3446,0.2044,-0.4971,0.7682,-0.3734,0.2162,-0.7992,0.4932,-0.138,0.0862,-0.6145,0.3252,-0.237,0.2775,-0.2946,0.4527,-0.267,0.328,-0.4222,0.3678,-0.4122,0.4323,-0.2516,0.3199,-0.2428,0.4268,-0.1837,0.454,-0.4064,0.4496,-0.5022,0.1761,-0.4512,0.2407,-0.4361,0.4266,-0.2181,0.238,-0.1713,0.2834,-0.2532,0.0942,-0.2929,0.2717,-0.4922,0.51,-0.0614,0.3334,-0.4175,0.4189,-0.2978,0.3247,-0.4227,0.4095,-0.2319,0.3499,-0.4621,0.2431,-0.1665,0.1304,-0.5615,0.4238,-0.3701,0.4289,-0.2018,0.4126,-0.457,0.3186,-0.3736,0.2498,-0.3761,0.3224,-0.1147,0.0573,-0.2858,0.4402,-0.4454,0.2705,-0.3073,0.3017,-0.4763,0.418,-0.1397,0.4738,-0.4377,0.322,-0.2837,0.4537,-0.4444,0.2686,-0.533,0.3834,-0.2376,0.3219,-0.5424,0.4649,-0.3288,0.1918,-0.4629,0.3719,-0.6212,0.2386,-0.3943,0.4251,-0.3966,0.3619,-0.2405,0.4384,-0.4598,0.3715,-0.5862,0.2093,-0.3118,0.5513,-0.4215,0.3475,-0.2295,0.4118,-0.5002,0.224,-0.3259,0.3956,-0.2752,0.4192,-0.6376,0.3471,-0.2132,0.5273,-0.2985,0.2821,-0.9403,0.6659,-0.3834,0.5528,-0.585,0.1972,-0.717,0.4082,-0.3972,0.5255,-0.0273,0.3456,-0.4576,0.8693,-0.303,0.6554,-0.7893,0.2953,-0.4754,0.2152,-0.5002,0.3443,-0.6531,0.6966,-0.1634,0.6119,-0.4714,0.2787,-0.4678,0.6318,-0.5311,0.5272,-0.7575,0.1482,-0.6836,0.6054,-0.6046,0.4889,-0.6498,0.6791,-0.4277,0.1872,-0.9031,0.4061,-0.4103,0.5791,-0.4103,0.2309,-0.3626,0.4525,-0.8783,0.6016,-0.9373,0.7673,-0.5711,0.0554,-0.7804,0.5845,-0.5884,0.8877,-0.7378,0.1405,-0.515,0.6827,-0.377,0.9276,-0.1765,0.244,-0.5241,0.6659,-0.312,0.4804,-0.5994,0.3578,-0.3241,0.0997,-0.5957,0.6476,-0.2259,0.3328,-0.4599,0.5389,-0.3435,0.4972,-0.5333,0.5418,-0.7275,0.3837,-0.6234,0.2495,-0.4805,0.3026,-0.4607,0.328,-0.626,0.3674,-0.1973,0.4277,-0.5849,0.7028,-0.6306,0.7956,-0.3847,0.2399,-0.5097,0.5414,-0.487,0.5393,-0.6298,0.485,-0.488,0.6109,-0.3147,0.5462,-0.6527,0.53,-0.4472,0.7543,-0.4015,0.4354,-0.6923,0.6165,-0.4715,0.9028,-0.6159,0.5674,0,0.4098,-0.5517,0.4976,-0.454,0.6171,-0.4403,0.5743,-0.3428,0.6101,-0.6709,0.6927,-0.715,0.4043,-0.5161,0.5579,-0.6147,0.2042,-0.2989,0.2338,-0.7393,0.4852,-0.6579,0.4498,-0.1571,0.4747,-0.6237,0.2969,-0.473,0.5901,-0.7833,0.4324,-0.4514,0.2689,-0.3818,0.4023,-0.2466,0.6396,-0.4542,0.1354,-0.5252,0.602,-0.2182,0.4661,-0.3279,0.2867,-0.4885,0.3891,-0.514,0.5022,-0.5778,0.6545,-0.5608,0.6902,-0.4262,0.3719,-0.4412,0.5545,-0.4297,0.6609,-0.5697,0.5441,-0.3166,0.5843,-0.2744,0.4739,-0.6477,0.6679,-0.2345,0.6634,-0.7094,0.4446,-0.4553,0.5806,-0.5147,0.3927,-0.3927,0.5476,-0.1513,0.4256,-0.6453,0.4224,-0.4633,0.601,-0.3434,0.3093,-0.6811,0.421,-0.4458,0.2765,-0.4268,0.7327,-0.4651,0.1358,-0.5898,0.3682,-0.2133,0.2401,-0.3145,0.4055,-0.3563,0.4971,-0.6315,0.4161,-0.2928,0.4613,-0.561,0.5057,-0.6811,0.5944,-0.4556,0.5687,-0.3856,0.2775,-0.7233,0.5485,-0.3841,0.3881,-0.565,0.5262,-0.5435,0.4019,-0.4354,0.4261,-0.4551,0.5508,-0.3144,0.5177,-0.6488,0.5012,-0.6227,0.3142,-0.3169,0.503,-0.6147,0.8042,-0.4755,0.3651,-0.2717,0.6439,-0.7469,0.3084,-0.5509,0.6254,-0.4806,0.3498,-0.518,0.8544,-0.7266,0.8391,-0.5507,0.5215,-0.1761,0.2846,-0.4202,0.3125,-0.607,0.4845,-0.5552,0.3872,-0.2166,0.024,-0.4459,0.5232,-0.1982,0.2745,-0.4947,0.3894,-0.2528,0.4486,-0.3195,0.4299,-0.4804,0.3931,-0.4191,0.4975,-0.3048,0.4969,-0.4442,0.154,-0.3333,0.2282,-0.0974,0.3239,-0.3431,0.3766,-0.3498,0.2171,-0.2688,0.2236,-0.2775,0.195,-0.3472,0.321,-0.1181,0.2482,-0.0301,0.0249,-0.1848,0.2892,-0.1347,0.2507,-0.1174,0.0929,-0.2118,0.1989,-0.225,0.1843,-0.1786,0.1382,-0.1919,0.0978,-0.1167,0.1658,-0.1348,0.1594,-0.1495,0.1266,-0.1434,0.0754,-0.1062,0.13,-0.1156,0.1319,-0.0622,0.0937,-0.0693,0.1169,-0.102,0.0589,-0.1248,0.1212,-0.0668,0.1325,-0.1045,0.0597,-0.1062,0.1099,-0.038,0.0592,-0.0905,0.0563,-0.0938,0.0572,-0.0675,0.0789,-0.0344,0.046,-0.0491,0.0332,-0.0557,0.041,-0.035,0.0259,-0.0539,0.0158,-0.0293,0.0376,-0.0197,0.0214,-0.0084,0.019,-0.0213,0.0129,-0.0118,0.0078,-0.0131,0.0101,-0.0052,0.0041,-0.0005,0.0039,0,0.0028,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
تصادف ماشین با صدای استریو
نوع فایل
audio/mpeg
44100Hrtz , Stereo
کانال: به ساخت
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.0015,-0.001,-0.0264,0.027,-0.0076,0.0143,-0.0164,0.0175,-0.0225,0.0194,-0.0317,0.01,-0.0389,0.024,-0.0138,0.029,-0.0229,0.0349,-0.0232,0.0251,-0.0685,0.0356,-0.0291,0.0229,-0.043,0.0201,-0.0338,0.0305,-0.0476,0.0568,-0.0061,0.0209,-0.0106,0.0132,-0.0075,0.0062,-0.0026,0.0133,0.0089,0.0213,-0.0031,0.0212,0.002,0.0243,-0.0082,0.0157,-0.0089,0.0251,0.0084,0.0234,-0.0025,0.0102,0.0009,0.0106,-0.0014,0.0133,-0.0115,0.0144,-0.0084,0.0037,-0.012,0.0072,-0.0043,0.009,-0.0071,0.0081,-0.0098,-0.0006,-0.0167,-0.0047,-0.0224,-0.0114,-0.0276,-0.0117,-0.0212,-0.0096,-0.0126,0.0054,-0.0016,0.0119,0.0009,0.0143,-0.0032,0.0096,-0.0067,0.0082,-0.0147,0.0015,-0.0205,0.0094,-0.013,0.0012,-0.0268,-0.005,-0.029,-0.0057,-0.0294,0.0068,-0.0549,-0.0211,-0.0831,0.0558,-0.1013,0.181,-0.0435,0.1378,-0.0588,0.0843,-0.0739,0.0619,0.0211,0.0827,-0.0497,0.0477,-0.0656,0.0167,-0.0279,0.0074,-0.0389,0.045,0.0018,0.0438,-0.0477,0.0251,-0.0364,0.0482,-0.0092,0.0578,-0.0415,-0.0044,-0.0856,-0.0381,-0.0938,-0.0625,-0.0662,-0.0008,-0.0148,0.0296,0.0065,0.0457,0.021,0.0563,-0.0007,0.037,-0.0235,0.0152,-0.0203,-0.0017,-0.016,0.0025,-0.0076,0.0208,0.0009,0.0254,0.0109,0.0336,0.0119,0.0332,-0.002,0.0223,-0.0163,0.0101,-0.0106,0.005,-0.0105,0.0099,-0.0036,0.0155,-0.0019,0.0155,0.0032,0.0162,-0.0047,0.0061,-0.0116,0.0021,-0.0119,-0.0034,-0.0117,0.0045,-0.0126,0.0168,0.0039,0.0157,0.0056,0.0161,0.0027,0.0154,0.001,0.0118,-0.0052,0.0042,-0.0053,0.0036,-0.0031,0.005,-0.0009,0.0082,-0.0041,0.0055,-0.0058,0.003,-0.0105,-0.0025,-0.0117,-0.0047,-0.0131,-0.0088,-0.0117,-0.0071,-0.0078,-0.0045,-0.006,-0.001,-0.0023,0.0036,-0.0077,0.0175,-0.0018,0.0158,-0.0008,0.006,-0.0036,0.0017,-0.0036,-0.0005,-0.0043,0.0006,-0.001,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0022,0.0017,-0.0046,-0.0007,-0.0066,-0.0036,-0.0075,-0.0042,-0.0069,-0.0032,-0.0047,-0.0013,-0.0018,0.0005,-0.0004,0.0013,0.0001,0.0035,0.0021,0.0051,0.0036,0.0061,0.0046,0.0064,0.0042,0.0063,0.004,0.006,0.0022,0.0058,0.0015,0.0038,-0.0014,0.003,-0.0031,-0.0011,-0.0037,-0.002,-0.0037,-0.0019,-0.0037,-0.0017,-0.0029,-0.0014,-0.0026,-0.0013,-0.0022,-0.0011,-0.0019,-0.0005,-0.0021,-0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0022,0.0006,0.0045,0.0001,0.0063,-0.0002,0.0057,-0.0012,0.0051,-0.0004,0.0031,-0.0003,0.0019,-0.0005,0.0018,-0.0012,0.0007,-0.0015,-0.0004,-0.002,-0.001,-0.0025,-0.0014,-0.0026,-0.0017,-0.0026,-0.0011,-0.0021,-0.001,-0.0016,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0012,0.0004,0.0013,0.0006,0.0013,0.0006,0.0013,0.0003,0.0011,0.0003,0.0009,0.0003,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0011,-0.0002,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0006,-0.0013,-0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0006,0.0005,0.0013,0.001,0.0014,0.001,0.0016,0.0007,0.0013,0.0005,0.0011,0.0004,0.0011,0.0004,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0008,0,0.0011,0.0003,0.0011,0.0006,0.0014,0.0008,0.0019,0.0008,0.0022,0.0006,0.0022,-0.0003,0.0022,-0.0002,0.002,0,0.001,-0.0003,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت تأثیر متوسط
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0007,0.0002,0.0007,0.0001,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0151,-0.0002,-0.0165,0.0146,-0.0317,0.0126,-0.0034,0.0572,-0.0495,0.0517,-0.1458,0.0363,-0.0751,0.0094,-0.0764,0.0168,-0.0703,0.0688,-0.0754,0.0511,-0.1473,-0.018,-0.1637,0.0227,-0.1549,-0.0442,-0.0561,0.0565,0.0249,0.2718,-0.0777,0.1558,-0.1319,0.0125,-0.021,0.2318,0.0316,0.2406,-0.0164,0.0636,-0.1637,0.0027,-0.1503,0.1291,0.1223,0.2231,-0.0262,0.1411,-0.0363,0.0217,-0.0257,0.0129,-0.0203,0.0351,-0.0652,0.007,-0.0274,0.0824,0.0392,0.0777,-0.0372,0.0695,-0.0679,-0.0079,-0.0411,0.0629,-0.0495,0.0168,-0.0263,0.0295,-0.0416,0.0041,-0.0393,0.013,-0.0443,0.0145,-0.0562,-0.009,-0.0343,0.0177,-0.0361,0.0082,-0.0272,0.012,-0.0228,0.0132,-0.0272,0.0066,-0.0187,0.0058,-0.0331,0.0014,-0.0353,-0.0097,-0.0296,-0.0012,-0.0079,0.0131,-0.0163,0.0187,-0.0291,0.0058,-0.0289,-0.0069,-0.0324,-0.0117,-0.0152,0.0048,-0.0137,0.0036,-0.0204,-0.005,-0.0188,-0.0077,-0.0151,0.0027,-0.0096,0.0112,-0.0141,0.0039,-0.0134,0.0013,-0.0002,0.0186,-0.006,0.0123,-0.0014,0.0137,-0.0056,0.0042,-0.0036,0.0061,-0.0078,0.0011,-0.0099,0.0085,-0.0013,0.009,-0.0009,0.0066,0.0025,0.0072,0.0001,0.005,0.003,0.0073,0.0036,0.0083,0.0042,0.0088,0.0054,0.0116,0.0012,0.0111,-0.001,0.0085,-0.0119,0.0133,0,0.0165,0.0001,0.0121,-0.0066,0.0136,0.0009,0.0108,-0.004,0.0081,-0.0033,0.0065,-0.0003,0.0085,0.003,0.0093,-0.0009,0.0147,-0.0065,0.0044,-0.0018,0.0069,0,0.0074,-0.0007,0.0041,-0.0023,0.0034,-0.0028,0.0029,-0.0012,0.0075,0.0027,0.0101,-0.0041,0.0041,-0.0049,-0.0004,-0.0054,0.0013,-0.0061,0.0046,-0.0002,0.0065,-0.0041,0.0048,-0.0035,0.0025,-0.0013,0.0022,0.0022,0.0055,0.0016,0.0055,0.0031,0.0065,0.0033,0.0079,0.0025,0.0227,-0.0033,0.0253,-0.0193,0.0489,-0.0061,0.0176,-0.011,0.016,-0.0176,0.0164,-0.0177,0.0086,-0.0177,0.0003,-0.0322,-0.0089,-0.0259,-0.0032,-0.0187,-0.0024,-0.0211,-0.0016,-0.0142,-0.0005,-0.0139,-0.0029,-0.0136,0.0021,-0.0052,0.0061,-0.001,0.0055,0.0032,0.0085,0.0023,0.0086,0.0004,0.0087,0.0019,0.0091,0,0.0092,-0.0025,0.0023,-0.0064,-0.001,-0.0095,-0.0058,-0.0091,-0.0038,-0.006,-0.0009,-0.0076,-0.0015,-0.0076,-0.0019,-0.0089,-0.0027,-0.0067,-0.0029,-0.0105,-0.0038,-0.0084,-0.0018,-0.0034,0.0022,-0.0005,0.0045,-0.0012,0.0055,-0.001,0.0048,-0.0014,0.0091,-0.0012,0.0138,0.0048,0.0151,0.0009,0.0116,-0.0044,0.0063,0.0019,0.0081,-0.0068,0.0058,-0.0107,-0.0054,-0.0068,0.0074,-0.0151,0.0033,-0.0044,0.0054,-0.0046,0.008,0.0075,0.0129,0.0019,0.0127,0.005,0.0107,-0.0024,0.0088,-0.0002,0.0132,0.0016,0.0125,0.0012,0.0068,0.0015,0.0054,-0.0068,0.004,-0.0061,0.0069,-0.0068,0.0048,-0.0089,-0.0011,-0.0023,0.0038,-0.0063,0.0034,-0.0073,0.0014,-0.0055,0.0034,0.0011,0.0067,-0.0032,0.0063,-0.0089,-0.0035,-0.0032,0.0038,-0.0126,0.0133,-0.0058,0.0046,-0.0087,-0.0014,-0.0038,0.0022,-0.0042,0.004,-0.0042,0.0026,-0.0024,0.0031,-0.0077,0.0026,-0.0112,0.0061,-0.0064,0.0045,-0.0065,-0.0011,-0.0018,0.0035,-0.0084,-0.0002,-0.0049,0.0058,-0.0044,-0.0009,-0.0029,0.0014,-0.0053,0.0024,-0.0133,-0.0006,-0.0028,0.0029,-0.0035,0.0012,-0.0034,0.0028,-0.002,0.0048,-0.0048,0.0016,-0.0096,0.0032,-0.0053,0.0025,-0.0052,0.0197,-0.0044,0.0327,0.0017,0.0336,0.0139,0.0365,0.0123,0.0374,-0.0031,0.0306,-0.0199,0.0098,-0.0181,-0.0021,-0.0097,0.0057,0.0039,0.0119,-0.0014,0.0039,-0.0022,0.0091,-0.0034,0.0087,-0.0183,0.0001,-0.022,-0.0157,-0.022,-0.0174,-0.0235,-0.0126,-0.0164,-0.0047,-0.015,-0.0064,-0.0082,-0.0021,-0.0114,-0.006,-0.0195,-0.0048,-0.0171,-0.0022,-0.0127,-0.0011,-0.0063,0.003,-0.0087,0.0028,-0.0227,0.0051,-0.032,-0.0012,-0.0363,-0.0049,-0.0288,0.0247,-0.007,0.034,0.0087,0.0329,-0.0117,0.0124,-0.0154,-0.0018,-0.005,0.0167,0.0132,0.0254,0.0199,0.0284,0.0087,0.0237,0.0031,0.0093,-0.0042,0.0186,-0.0061,0.0068,-0.0081,-0.0022,-0.0093,0.0007,-0.0073,-0.0016,-0.0086,0.0018,-0.0105,0.0004,-0.0135,-0.0069,-0.0133,-0.0023,-0.0024,0.0098,0.0079,0.0166,0.0138,0.0225,-0.0008,0.0182,-0.0083,0.011,-0.0112,-0.003,-0.0075,0.009,-0.0052,0.0111,-0.013,-0.0013,-0.012,0.0039,-0.0145,-0.005,-0.0147,-0.0039,-0.0113,0.0011,-0.0029,0.019,0.0141,0.0224,0.0049,0.0144,0.0009,0.0065,-0.0099,-0.0002,-0.0093,-0.0011,-0.0046,0.0025,0.0035,0.0365,0.0109,0.0252,0.0034,0.0111,-0.0057,0.0127,-0.0125,-0.0013,-0.0082,-0.0005,-0.0035,0.0087,-0.019,0.0034,-0.0078,0.0021,-0.0056,0.0028,-0.0058,-0.0011,-0.0056,-0.0026,-0.0072,-0.0031,-0.0066,-0.001,-0.0042,-0.0005,-0.0045,-0.0022,-0.0044,-0.0015,-0.0027,-0.001,-0.0052,-0.0023,-0.0045,-0.0031,-0.0058,-0.0016,-0.0058,-0.0009,-0.0023,0.0004,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.0024,-0.0007,0.0028,0.0013,0.0035,0,0.0037,0.0029,0.0075,0.0008,0.0073,-0.0021,0.0007,-0.0017,0.0024,-0.002,0.0009,-0.0017,0.001,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0007,-0.0023,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0032,0.0008,-0.0031,-0.0009,-0.0049,-0.0003,-0.0052,0.0031,-0.005,-0.001,-0.0029,0,-0.002,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.0005,-0.0028,0.0009,-0.0023,0.0003,-0.0029,-0.0004,-0.0031,-0.0002,-0.0025,0,-0.004,0,-0.0028,0.0002,-0.0026,0.0011,-0.0005,0.004,-0.0034,0.0071,-0.0003,0.0059,-0.0017,0.0048,-0.0033,0.0033,-0.0044,-0.001,-0.0057,-0.0009,-0.003,0.0014,0.0002,0.0041,0.0007,0.0039,-0.001,0.0022,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0018,0,0.0032,0.0007,0.0035,0.0001,0.0026,-0.0001,0.0026,-0.0001,0.0027,-0.0012,0.0031,-0.0003,0.0013,-0.0007,0.0021,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0017,0.0004,-0.0007,0.0025,-0.0015,0.003,-0.0001,0.0023,0.0013,0.003,0.0015,0.0053,0.0002,0.004,0.0005,0.0017,-0.0004,0.0012,0.0001,0.0019,0.0009,0.0025,0.0006,0.002,-0.0005,0.0011,-0.0019,0,-0.0022,-0.0012,-0.0016,-0.0009,-0.0018,-0.001,-0.0013,-0.0004,-0.0015,-0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0009,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0019,0.0006,-0.0007,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0008,0.0005,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0008,-0.0003,-0.0006,0.0001,0,0.0007,0.0003,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0019,0.0001,0.0013,0,0.0006,0.0001,0.0009,0.0005,0.0009,0.0005,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.001,-0.0005,-0.0014,-0.0008,-0.0014,-0.0008,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0007,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0008,0.0006,0.0011,0.0008,0.0012,0.0008,0.0011,0.0006,0.001,0.0006,0.0008,0.0006,0.0008,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0002,0.0006,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و متوسط تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0006,0.0006,0.001,0.001,0.0014,0.0014,0.0016,0.0016,0.0019,0.0019,0.0022,0.0021,0.0024,0.0024,0.0027,0.0027,0.0029,0.0029,0.003,0.0029,0.0031,0.0031,0.0032,0.003,0.0031,0.0029,0.003,0.0025,0.0029,0.0023,0.0026,0.002,0.0023,0.0016,0.0021,0.0014,0.0016,0.0011,0.0014,0.0011,0.0013,0.0012,0.0014,0.0013,0.0015,0.0013,0.0015,0.0013,0.0017,0.0016,0.0018,0.0018,0.0019,0.0018,0.002,0.0016,0.0018,0.0014,0.0016,0.001,0.0014,0.0003,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0028,-0.0007,-0.0073,-0.0028,-0.014,-0.0074,-0.0206,-0.0112,-0.0325,-0.0115,-0.0571,0.0009,-0.0565,0.007,-0.0519,0.0676,0.0418,0.1018,0.0401,0.1051,0.0406,0.1114,0.0328,0.0988,0.074,0.1228,0.0935,0.1559,-0.0505,0.1097,-0.0667,0.0146,-0.0748,-0.0008,-0.0753,-0.0084,-0.0847,-0.0076,-0.1012,0.0117,-0.0322,0.0452,-0.0802,0.039,-0.1796,-0.0166,-0.2149,0.0031,-0.0342,0.0141,-0.0908,-0.0233,-0.0869,-0.0419,-0.0581,-0.014,-0.0183,-0.0009,-0.0188,0.0223,-0.0384,0.0154,-0.0078,0.0054,-0.0148,0.0018,-0.0078,0.0041,-0.0046,0.0079,-0.0105,-0.0007,-0.0155,-0.0095,-0.0127,-0.0042,-0.0087,-0.0025,-0.0122,-0.0071,-0.0093,-0.0004,-0.0002,0.0096,0.0073,0.0126,0.0031,0.0091,0.0024,0.0058,0.0024,0.0059,0.0007,0.0042,0.0021,0.0045,0.0026,0.0065,0.0055,0.008,0.0079,0.0114,0.0116,0.0137,0.0122,0.0138,0.0087,0.0124,0.008,0.0096,0.0072,0.0083,0.0062,0.0078,0.0046,0.0064,0.0047,0.0057,0.0052,0.0059,0.0054,0.0059,0.0054,0.0059,0.0051,0.0056,0.0041,0.0052,0.0025,0.0041,0.0005,0.0025,-0.0006,0.0005,-0.0014,-0.0006,-0.0016,-0.0012,-0.002,-0.0014,-0.0018,-0.0014,-0.0013,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0019,-0.0009,-0.0026,-0.0019,-0.0028,-0.0025,-0.0027,-0.0024,-0.0025,-0.0017,-0.0017,-0.0007,-0.0007,0.0008,0.0008,0.0015,0.0014,0.0018,0.0017,0.002,0.0019,0.0021,0.0014,0.0021,0.0013,0.0015,0.0012,0.0015,0.0014,0.0019,0.0018,0.0023,0.0022,0.0025,0.0024,0.0027,0.0024,0.0027,0.0024,0.0027,0.0022,0.0027,0.0017,0.0023,0.0016,0.0019,0.0013,0.0016,0.0014,0.0018,0.0016,0.0019,0.0017,0.0022,0.0019,0.0022,0.002,0.0022,0.0017,0.0022,0.0013,0.0018,0.0008,0.0014,0.0002,0.0007,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0008,-0.0012,-0.001,-0.0014,-0.0011,-0.0013,-0.0012,-0.0013,-0.0011,-0.0012,-0.0009,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و سنگین تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.0011,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0014,-0.0013,-0.0016,-0.0014,-0.0018,-0.0016,-0.002,-0.0018,-0.0022,-0.0019,-0.0024,-0.0022,-0.0026,-0.0024,-0.0029,-0.0026,-0.0031,-0.0028,-0.0034,-0.0032,-0.0037,-0.0034,-0.0041,-0.0037,-0.0045,-0.0041,-0.0049,-0.0044,-0.0054,-0.0049,-0.0061,-0.0054,-0.0066,-0.006,-0.0074,-0.0066,-0.0082,-0.0073,-0.0094,-0.0083,-0.0108,-0.0095,-0.0125,-0.0109,-0.0145,-0.0125,-0.0152,-0.0142,-0.0178,-0.0152,-0.0206,-0.0172,-0.0262,-0.0211,-0.0268,-0.0252,-0.0262,-0.0237,-0.0265,-0.024,-0.0253,-0.0236,-0.0232,-0.0215,-0.0215,-0.0102,-0.0292,-0.0112,-0.0514,-0.0302,-0.0689,-0.0531,-0.0683,-0.0465,-0.0481,-0.0343,-0.0384,-0.0081,-0.0291,0.0104,0.012,0.0585,0.0599,0.0995,0.1019,0.1295,0.1307,0.1446,0.1391,0.1452,0.1369,0.1396,0.138,0.1419,0.1316,0.1393,0.1121,0.1393,0.0917,0.1163,0.0791,0.0917,0.0637,0.0819,0.0386,0.0619,0.0365,0.0433,0.0427,0.0549,0.0538,0.0639,0.0642,0.0688,0.0574,0.0654,0.0365,0.0563,0.0138,0.035,-0.0085,0.0134,-0.0357,-0.0094,-0.0621,-0.0374,-0.073,-0.0623,-0.0726,-0.0684,-0.0701,-0.0673,-0.0764,-0.0703,-0.0787,-0.0758,-0.0765,-0.0668,-0.0677,-0.0598,-0.0611,-0.0486,-0.0511,-0.0463,-0.0513,-0.0398,-0.0447,-0.0348,-0.0375,-0.0294,-0.0308,-0.0238,-0.0319,-0.0258,-0.0323,-0.0292,-0.0305,-0.0236,-0.0334,-0.0284,-0.0359,-0.0318,-0.0372,-0.0332,-0.0438,-0.0374,-0.0451,-0.0405,-0.0414,-0.027,-0.0267,-0.0188,-0.0297,0.001,-0.0039,0.0048,-0.0054,0.0113,-0.0094,0.0136,-0.0108,0.0261,-0.0154,-0.0037,-0.0398,-0.0134,-0.0416,-0.0305,-0.0456,-0.0312,-0.0347,-0.0205,-0.0625,-0.0347,-0.0779,-0.0542,-0.054,-0.0238,-0.078,-0.032,-0.0821,-0.0347,-0.0431,0.0452,0.0556,0.1003,0.1138,0.1885,0.1949,0.2281,0.1847,0.2112,0.1681,0.1956,0.1654,0.1757,0.1707,0.1865,0.1867,0.2025,0.1258,0.1999,0.0612,0.1217,-0.0085,0.059,-0.098,-0.0133,-0.1595,-0.0996,-0.2597,-0.1622,-0.3311,-0.2657,-0.3355,-0.2863,-0.2838,-0.2278,-0.2242,-0.1188,-0.1157,-0.0685,-0.0703,-0.0521,-0.0519,-0.0011,0.0026,0.0442,0.0419,0.0615,0.0489,0.0664,0.0209,0.0459,0.0027,0.0215,-0.0244,0.0073,-0.0564,-0.0253,-0.0929,-0.0581,-0.1106,-0.0932,-0.0985,-0.0663,-0.0672,-0.0552,-0.0524,0.0001,0.0018,0.0305,0.0312,0.0599,0.0619,0.084,0.0808,0.0855,0.0724,0.0808,0.0551,0.0726,0.0335,0.0493,0.0205,0.0351,0.0006,0.0195,-0.0036,0.0013,-0.0086,-0.0009,-0.0088,0,0.0005,0.0056,0.0048,0.0105,0.0109,0.0151,0.0059,0.012,0.0027,0.006,0.0028,0.0044,0.0017,0.0037,0,0.0042,-0.0054,0.0006,-0.0068,-0.0025,-0.009,-0.0044,-0.0124,-0.0068,-0.0144,-0.0119,-0.0174,-0.0148,-0.0158,-0.0123,-0.0162,-0.0134,-0.015,-0.0123,-0.0139,-0.012,-0.013,-0.0111,-0.0125,-0.0113,-0.0116,-0.0091,-0.0092,-0.0058,-0.0068,-0.0037,-0.0053,-0.0024,-0.004,0.0004,-0.0038,0.0041,0.0023,0.0056,0.004,0.0087,0.009,0.0119,0.0109,0.0161,0.017,0.0219,0.021,0.0244,0.0248,0.0282,0.0287,0.0298,0.0267,0.0292,0.0242,0.027,0.0181,0.0239,0.011,0.0176,0.0043,0.0102,-0.0021,0.0036,-0.0071,-0.0023,-0.0107,-0.007,-0.0137,-0.0084,-0.0165,-0.0139,-0.0164,-0.0138,-0.0155,-0.0139,-0.0148,-0.0129,-0.0154,-0.0137,-0.0168,-0.0154,-0.0162,-0.0142,-0.016,-0.0137,-0.015,-0.0111,-0.0127,-0.0102,-0.0105,-0.0066,-0.008,-0.0036,-0.0031,0.004,0.003,0.0094,0.008,0.0126,0.0129,0.0163,0.0165,0.0193,0.0182,0.0236,0.022,0.025,0.0223,0.0256,0.024,0.0271,0.0236,0.0256,0.0232,0.0256,0.021,0.0227,0.0173,0.0214,0.0112,0.0176,0.0071,0.0139,0.0004,0.0069,-0.0039,0.0037,-0.0054,-0.0021,-0.0108,-0.0053,-0.0112,-0.0056,-0.0132,-0.0086,-0.0133,-0.0088,-0.0127,-0.0097,-0.013,-0.0087,-0.0093,-0.0074,-0.0086,-0.0033,-0.0072,-0.0034,-0.0067,-0.0044,-0.0064,-0.0027,-0.0055,-0.0013,-0.003,-0.0001,-0.002,-0.0004,-0.0037,0.0002,-0.0031,0.0002,-0.0023,-0.0001,-0.0025,0.0001,-0.0014,0.0001,-0.0024,-0.0002,-0.0019,-0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0008,0.0005,0.0019,0.0012,0.0032,0.0036,0.0058,0.0051,0.0061,0.0062,0.0078,0.0076,0.0099,0.0098,0.0106,0.0106,0.0115,0.0111,0.0119,0.0112,0.0119,0.0106,0.0116,0.0096,0.0109,0.009,0.0095,0.0087,0.0093,0.0079,0.0091,0.0078,0.0093,0.0088,0.0096,0.0088,0.0095,0.0096,0.0104,0.0104,0.0119,0.0114,0.0124,0.0119,0.0128,0.0125,0.0133,0.0129,0.0135,0.0125,0.0131,0.0121,0.013,0.0117,0.0123,0.0107,0.0117,0.0106,0.0109,0.01,0.0108,0.0091,0.01,0.009,0.0092,0.0087,0.0092,0.0081,0.0087,0.0072,0.008,0.0066,0.0072,0.0058,0.0067,0.0035,0.0056,0.0018,0.0032,0.0002,0.0017,-0.002,0,-0.0038,-0.0019,-0.0061,-0.0038,-0.0079,-0.0063,-0.009,-0.0079,-0.0111,-0.0091,-0.0121,-0.0104,-0.0128,-0.0111,-0.0129,-0.0119,-0.0133,-0.012,-0.0127,-0.012,-0.0128,-0.0119,-0.0121,-0.0112,-0.0111,-0.0109,-0.0109,-0.0099,-0.0098,-0.0087,-0.0087,-0.008,-0.008,-0.0066,-0.0065,-0.0053,-0.0053,-0.0044,-0.0043,-0.0034,-0.0033,-0.0025,-0.0026,-0.0022,-0.0022,-0.0021,-0.0023,-0.0021,-0.0024,-0.0021,-0.0027,-0.0024,-0.0032,-0.0028,-0.0038,-0.0032,-0.0045,-0.0038,-0.0053,-0.0045,-0.0059,-0.0053,-0.0066,-0.006,-0.0071,-0.0066,-0.0075,-0.0072,-0.0079,-0.0075,-0.0081,-0.0078,-0.0081,-0.0079,-0.0079,-0.0077,-0.0077,-0.0073,-0.0073,-0.0068,-0.0068,-0.0062,-0.0062,-0.0055,-0.0055,-0.0048,-0.0047,-0.0041,-0.0041,-0.0033,-0.0033,-0.0025,-0.0024,-0.0017,-0.0017,-0.0009,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0004,0.0009,0.0009,0.0014,0.0013,0.0016,0.0016,0.0019,0.0018,0.002,0.0019,0.0021,0.0021,0.0023,0.0022,0.0024,0.0022,0.0025,0.0023,0.0025,0.0023,0.0025,0.0022,0.0024,0.0022,0.0023,0.0021,0.0022,0.002,0.0022,0.002,0.0022,0.0019,0.0021,0.0019,0.002,0.0017,0.002,0.0017,0.0019,0.0016,0.0018,0.0016,0.0018,0.0017,0.0019,0.0018,0.0021,0.0021,0.0024,0.0023,0.0026,0.0026,0.0029,0.0029,0.0032,0.0031,0.0037,0.0034,0.0037,0.0038,0.0042,0.004,0.0045,0.0044,0.0049,0.0048,0.0051,0.005,0.0053,0.0053,0.0055,0.0053,0.0055,0.0053,0.0056,0.0052,0.0054,0.0052,0.0054,0.005,0.0052,0.0048,0.0051,0.0045,0.0048,0.0042,0.0045,0.0038,0.0042,0.0035,0.0038,0.0031,0.0034,0.0027,0.003,0.0023,0.0027,0.0019,0.0024,0.0016,0.002,0.0012,0.0016,0.0009,0.0013,0.0006,0.0009,0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0004,0.0007,0.0006,0.0008,0.0007,0.001,0.001,0.0012,0.0012,0.0014,0.0014,0.0016,0.0015,0.0016,0.0014,0.0016,0.0012,0.0015,0.0009,0.0012,0.0005,0.0009,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0011,-0.0006,-0.0016,-0.0011,-0.0022,-0.0016,-0.0026,-0.0021,-0.003,-0.0026,-0.0034,-0.003,-0.0036,-0.0034,-0.0038,-0.0036,-0.0041,-0.0038,-0.0042,-0.004,-0.0043,-0.0042,-0.0045,-0.0043,-0.0045,-0.0043,-0.0044,-0.0043,-0.0044,-0.0042,-0.0042,-0.004,-0.0041,-0.0038,-0.0039,-0.0036,-0.0036,-0.0034,-0.0034,-0.0032,-0.0031,-0.003,-0.003,-0.0028,-0.0028,-0.0026,-0.0027,-0.0024,-0.0025,-0.0023,-0.0024,-0.0023,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0024,-0.0023,-0.0023,-0.0023,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0022,-0.0023,-0.0021,-0.0022,-0.002,-0.0021,-0.0018,-0.0019,-0.0018,-0.0018,-0.0017,-0.0017,-0.0016,-0.0016,-0.0014,-0.0015,-0.0012,-0.0012,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0006,0.0009,0.0008,0.001,0.001,0.0011,0.0011,0.0013,0.0013,0.0014,0.0014,0.0015,0.0014,0.0016,0.0015,0.0016,0.0015,0.0016,0.0014,0.0016,0.0013,0.0014,0.0012,0.0013,0.001,0.0013,0.001,0.0012,0.0009,0.001,0.0007,0.0009,0.0007,0.0008,0.0006,0.0007,0.0005,0.0008,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004]
در حال بارگذاری
0:01
صدا از یک کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم, نور, تاثیر

node5872

دسته بندی: ضربه تصادف
برچسب ها: book افتادن ضربه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0006,0.0005,0.001,0.0005,0.0011,0.0003,0.0009,0,0.0011,-0.0004,0.0017,-0.0002,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0014,0,-0.0014,-0.0004,-0.0018,-0.0008,-0.002,-0.0013,-0.003,-0.002,-0.0028,-0.0015,-0.0033,0.0006,-0.0024,0.0009,-0.0032,0.0018,-0.0021,0,-0.0021,0,-0.0023,0,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0018,0.0001,0.0019,-0.0003,0.0017,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0015,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0012,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0014,0.0001,-0.0018,0.0008,-0.0015,-0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0016,0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0016,0.001,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0076,0.0022,-0.0055,0.0048,-0.0063,0.0032,-0.0065,0.0019,-0.0102,0.0045,-0.0132,0.0079,-0.0142,0.0083,-0.0147,0.0077,-0.019,0.0063,-0.021,0.0114,-0.0262,0.01,-0.0131,0.0086,-0.024,0.0285,-0.0339,0.0258,-0.0261,0.0298,0.0038,0.0481,-0.0145,0.037,0.0016,0.0507,-0.0063,0.0498,0.0002,0.0382,-0.019,0.0195,-0.0189,0.0033,-0.0128,0.0197,-0.022,0.0257,-0.0135,0.0318,-0.0144,0.0282,-0.0014,0.0395,0.0007,0.0356,-0.0311,0.0109,-0.0287,0.0239,-0.0004,0.0374,-0.055,0.0061,-0.0448,0.0231,-0.0248,0.0188,-0.0227,0.0013,-0.0422,-0.0192,-0.0217,0.0889,-0.081,0.0906,-0.0819,0.0064,0.0053,0.0492,-0.0326,0.0341,-0.0308,0.009,-0.0287,0.0123,-0.0251,-0.0027,-0.0302,-0.004,-0.0283,0.0137,-0.0497,0.1082,-0.0965,0.104,-0.0366,0.0486,-0.0257,0.018,-0.0208,0.0217,-0.0258,0.0059,-0.0069,0.0094,-0.0089,0.0086,-0.0158,0.0003,-0.0599,0.0363,-0.0271,0.0351,-0.0086,0.0082,-0.0053,0.0097,-0.0032,0.0088,-0.0021,0.0072,-0.0016,0.006,-0.0003,0.0076,-0.0058,0.0037,-0.006,0.0018,-0.0043,0.0029,-0.0055,-0.001,-0.0076,-0.0015,-0.0075,-0.0005,-0.0041,0.0023,-0.0061,-0.0003,-0.0049,-0.0003,-0.0061,0.0012,-0.0098,-0.0011,-0.0068,0.0001,-0.002,-0.0002,-0.0014,0.0035,0.001,0.005,0.0029,0.0052,0.0016,0.0039,0.0036,0.0063,-0.0007,0.0053,0.0001,0.0031,0.0002,0.0028,0.0007,0.0044,0.0005,0.0039,0.0011,0.0039,0.001,0.0037,0.0004,0.002,0.0005,0.0026,0.0014,0.0027,-0.0001,0.0025,0.0003,0.0018,0.0005,0.0025,0.001,0.0026,0.0006,0.0047,0.0006,0.0034,0.0007,0.0031,0.0015,0.0052,-0.0017,0.0038,-0.0012,0.0023,0.0008,0.0043,-0.0026,0.0027,0.0005,0.0028,0.0005,0.0026,0.0007,0.0029,0.0009,0.0028,0.0004,0.0021,0.0001,0.0021,-0.0016,0,-0.0016,0.0002,-0.0023,0.0004,-0.0023,-0.0004,-0.0013,-0.0004,-0.0013,0.0025,-0.0008,0.0018,-0.0009,0.0005,-0.0032,0.0001,-0.0019,0.0007,-0.0029,-0.0008,-0.0025,-0.0007,-0.0019,-0.0004,-0.0016,-0.0001,-0.0014,0.0003,-0.0021,-0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0013,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.001,-0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0014,0.0006,0.0016,0.0003,0.0013,0,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0003,0.001,0.0004,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0017,0,-0.0014,-0.0003,-0.0017,-0.0005,-0.0014,-0.0005,-0.0018,-0.0008,-0.0016,-0.0003,-0.0014,-0.0001,-0.0013,0,-0.0011,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0012,0.0002,0.0017,0,0.0014,0.0004,0.0015,0.0006,0.0015,0.0001,0.0018,0.0008,0.0018,0.0006,0.0016,0.0008,0.002,0.0001,0.0017,0.0006,0.0015,0.0006,0.0015,0.0004,0.0016,0.0002,0.0013,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0002,-0.0019,0.0003,-0.0013,0.0009,-0.0021,0.0001,-0.0017,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0017,-0.0001,-0.0016,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0014,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0016,0.0028,-0.0022,0.0014,-0.0015,-0.0005,-0.001,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0007,0.0006,0.0008,0.0007,0.0009,0.0008,0.001,0.0007,0.0009,0.0007,0.001,0.0007,0.0008,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0007,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و سنگین تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0182,0.0075,-0.0143,0.0021,-0.0089,0.0385,-0.0169,0.0408,-0.03,0.0201,-0.0048,0.0137,-0.0059,0.014,0.0057,0.0276,-0.0131,0.0168,-0.0428,-0.0122,-0.0237,0.0194,0.006,0.0238,0.0124,0.0449,-0.006,0.0407,-0.0195,0.0098,-0.0192,-0.0033,-0.0123,0.008,-0.001,0.0131,-0.0001,0.013,-0.012,-0.0008,-0.0156,-0.0097,-0.0106,-0.0034,-0.0037,-0.0004,-0.0063,-0.001,-0.0101,-0.0048,-0.009,-0.0056,-0.0119,-0.0072,-0.016,-0.0098,-0.0236,-0.0129,-0.0245,-0.019,-0.0329,0.0206,-0.0348,0.0537,-0.0446,0.0706,-0.0462,0.0385,-0.0379,0.0377,0.0113,0.2305,-0.0947,0.1915,-0.0515,0.1777,-0.0778,0.1147,-0.0607,0.0989,-0.1005,-0.035,-0.0385,0.0245,-0.0496,0.0187,-0.0195,0.0392,-0.0251,0.0293,-0.0229,0.0193,-0.0363,0.0227,-0.0269,0.033,-0.033,0.0127,-0.016,0.0245,-0.0077,0.0221,-0.0245,0.007,-0.0159,0.01,-0.0343,0.0045,-0.0441,-0.0166,-0.0263,0.0164,-0.0068,0.0192,-0.0096,0.005,-0.026,-0.009,-0.0291,-0.0171,-0.0152,-0.0001,-0.009,0.0074,-0.0108,0.0032,-0.0148,-0.0077,-0.0127,-0.0062,-0.0075,0.0073,0.006,0.011,0.0053,0.0162,0.0028,0.0181,-0.0051,0.0097,-0.0154,-0.0023,-0.0188,-0.007,-0.0194,-0.0035,-0.006,0.012,-0.0019,0.0088,-0.0074,0.0084,-0.0091,-0.003,-0.0063,-0.0003,-0.0035,0.0125,0.0077,0.0169,0.0101,0.0191,-0.0037,0.0128,-0.0027,0.002,-0.0023,0.0002,-0.0009,0.005,-0.0027,0.004,-0.0027,-0.0007,-0.0045,-0.0016,-0.0015,0.007,0.0024,0.0057,0.0032,0.0059,0.0018,0.0037,0.0018,0.0042,0.0033,0.0061,0.0016,0.0034,-0.0008,0.002,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0027,0.0012,0.0031,-0.0034,0.0018,-0.0039,-0.0031,-0.0035,-0.0006,-0.0004,0.0014,0.0014,0.0023,-0.0004,0.0025,-0.0018,-0.0002,-0.0008,0.0003,0.0003,0.003,0.0027,0.0036,0.0004,0.0045,-0.001,0.0022,-0.0021,-0.0002,-0.0026,-0.0012,-0.0022,-0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,0.0007,0.0024,0.0024,0.0041,0.0038,0.004,0.0025,0.0039,0.0005,0.0025,-0.0003,0.0005,-0.0002,0,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0002,0.0003,0.001,-0.0096,0.0064,-0.0133,0.0021,-0.0163,0.0086,0.0068,0.0221,0.0065,0.0203,-0.0053,0.0151,-0.0084,0.0109,-0.0163,0.0055,-0.0097,0.0005,-0.0051,0.0034,-0.0036,0.008,-0.0108,0.008,-0.0156,-0.0062,-0.0161,-0.0114,-0.0117,0.0007,-0.0015,0.0101,0.0074,0.0122,0.0016,0.0073,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0022,0.0054,-0.006,0.0043,-0.0047,0.0022,-0.0075,-0.0034,-0.0052,-0.0021,-0.0029,0.0014,-0.0011,0.0034,-0.0187,-0.0019,-0.021,0.0048,-0.0115,0.0166,0.006,0.0205,0.01,0.0208,0.0052,0.0147,-0.0051,0.0086,-0.006,-0.0018,-0.0051,0.0013,-0.0033,0.0037,-0.0119,-0.0003,-0.0147,0.0049,-0.0092,-0.0007,-0.0061,0.0129,0.0057,0.0145,0.0078,0.0208,-0.0121,0.0073,-0.0163,-0.0092,-0.0155,-0.0034,-0.0041,0.0055,0.0057,0.0117,0.0056,0.0129,-0.002,0.0053,-0.0091,-0.0023,-0.0115,-0.0059,-0.0069,0.0058,0.0059,0.0134,0.0008,0.0121,-0.0079,0.0002,-0.01,-0.0075,-0.0094,-0.0021,-0.0018,0.0043,0.0038,0.0062,-0.0023,0.0061,-0.0045,0.0061,-0.0052,0.0003,-0.0047,0.0015,-0.0043,0.0031,-0.0072,-0.0028,-0.0072,-0.0003,-0.0011,0.0106,0.0045,0.0111,-0.0032,0.0132,-0.0075,0.0183,-0.0041,0.0136,-0.0026,0.0064,-0.008,0.0001,-0.0088,-0.0061,-0.0081,-0.002,-0.0026,0.0017,-0.001,0.0022,-0.0051,-0.0008,-0.0106,-0.0024,-0.0093,0.0003,-0.002,0.0059,0.0027,0.0092,-0.0004,0.0098,-0.0079,0.003,-0.0113,0.0039,-0.0125,0.0162,0.0047,0.0195,-0.0049,0.0112,-0.011,0.002,-0.0126,-0.0004,-0.0028,0.0057,0.0045,0.009,-0.001,0.0075,-0.0037,-0.0003,-0.0046,-0.0022,-0.0035,-0.0017,-0.0039,-0.0022,-0.0032,-0.0011,-0.0022,0.0005,0.0004,0.0023,0.0013,0.0022,-0.0006,0.0016,-0.0041,0.0007,-0.0058,-0.0016,-0.006,0.0023,-0.0056,0.0043,-0.0008,0.007,0.0011,0.0066,-0.0001,0.0077,-0.0003,0.0033,0.001,0.0097,0.0002,0.0097,0,0.0071,-0.0037,0.0022,-0.0078,-0.0039,-0.0081,-0.0061,-0.0064,-0.0031,-0.0034,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0011,0.0009,0.0024,0.0018,0.0024,0.0013,0.0026,0.0003,0.0018,-0.0048,0.001,-0.0093,0.0005,-0.0083,0.0034,0.0001,0.0071,0.0009,0.0091,-0.0007,0.0064,-0.0043,0.0018,-0.0044,0.0026,-0.003,0.0062,-0.0006,0.0035,-0.0037,0.0015,-0.0052,-0.0008,-0.0042,-0.0007,-0.002,0.0036,-0.0012,0.0039,-0.0014,0.0027,-0.0021,0,-0.0031,0.0024,-0.004,0.0039,-0.0066,0.002,-0.0074,0,-0.0052,0.0034,0.0017,0.0062,0.003,0.0068,0.0008,0.0068,-0.0016,0.0013,-0.0022,0.0003,-0.0018,0.0015,0.0003,0.002,-0.0017,0.0009,-0.004,-0.0015,-0.0047,-0.0037,-0.0043,-0.0021,-0.0021,0,-0.0001,0.0016,0.0014,0.0023,0.0013,0.0023,0.0007,0.0017,-0.0009,0.0023,0,0.0017,0,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0016,0.0011,-0.0051,0.0021,-0.0049,0,-0.0041,-0.0007,-0.0023,0.0033,0.0026,0.0045,0.003,0.0047,0.0009,0.0041,0.0004,0.0025,0.0001,0.0015,0.0002,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0015,-0.0005,-0.0014,-0.0007,-0.0018,-0.0011,-0.0031,-0.0018,-0.0036,-0.0031,-0.0036,-0.0024,-0.0024,-0.0011,-0.0012,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0012,0.0011,0.0016,0.0014,0.0018,0.0007,0.0015,0.0002,0.0006,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0008,-0.0004,-0.001,0.0026,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0016,-0.0001,0.0017,0.0003,0.0023,0.001,0.0026,0.0003,0.0031,0.0001,0.002,-0.0001,0.0018,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0008,0,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0022,-0.0015,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.001,0.0001,-0.0013,0.0008,-0.0007,0,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.001,-0.0003,0.0026,0,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت تأثیر متوسط
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0009,0,0.0007,0.0002,0.001,0.0005,0.0011,0.0004,0.0009,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0131,-0.0001,-0.0712,0.0476,-0.079,0.0693,-0.0387,0.0896,-0.1208,0.1504,-0.0919,0.0711,-0.0607,0.0918,-0.0502,0.0615,-0.0476,0.0642,-0.0271,0.0435,-0.0111,0.0322,-0.0104,0.0225,-0.0089,0.0203,-0.0026,0.024,-0.0184,0.0159,-0.01,0.0114,-0.0152,0.0098,-0.0226,0.0045,-0.018,0.0084,-0.0324,0.0082,-0.0248,0.0106,-0.0205,0.0095,-0.0214,0.0089,-0.0307,0.0056,-0.0358,0.0272,-0.0289,0.0247,-0.0165,0.0065,-0.0155,0.0078,-0.0114,0.0054,-0.0097,0.0041,-0.0088,0.0014,-0.0047,0.0034,-0.0036,0.007,-0.0021,0.0067,-0.0024,0.0059,-0.003,0.0073,-0.008,0.0076,-0.0027,0.0086,-0.0029,0.0054,-0.003,0.0032,-0.0047,0.0066,-0.0026,0.0049,-0.003,0.0047,-0.0036,0.0036,-0.0021,0.0049,-0.0027,0.0044,-0.0008,0.0053,-0.0053,0.0049,-0.003,0.0065,-0.0052,0.0052,-0.0028,0.0054,-0.0035,0.0039,-0.0021,0.0039,-0.0013,0.0029,-0.0011,0.0033,-0.0005,0.0025,-0.0006,0.0021,-0.0002,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0004,0.0021,-0.0005,0.0028,-0.0021,0.0019,-0.0042,0.0016,-0.0035,0.0017,-0.0033,0.0009,-0.0026,0.002,-0.0028,0.0035,-0.0027,0.0022,-0.0011,0.0033,0,0.0032,-0.002,0.0033,-0.0012,0.0016,-0.0023,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.0028,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.001,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0026,0.0027,-0.0018,0.0028,-0.0018,0.0025,-0.0022,0.0031,-0.0016,0.0025,-0.0027,0.0031,-0.0009,0.0028,-0.0011,0.0024,-0.0012,0.003,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0036,0.0015,-0.0025,0.0019,-0.004,0.0023,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0033,0.0027,-0.0018,0.0017,-0.0024,0.0026,-0.0043,0.0016,-0.0034,0.0022,-0.0021,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0023,-0.0017,0.0017,-0.0028,0.0045,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0021,-0.0005,0.0021,-0.0012,0.0023,-0.0013,0.002,-0.0015,0.0022,-0.016,0.0184,-0.0076,0.0063,-0.0023,0.0027,-0.0021,0.0007,-0.0045,0.0051,-0.0049,0.0035,-0.0028,0.0029,-0.0107,0.001,-0.0064,0.0056,-0.0069,0.0075,-0.0003,0.0075,-0.003,0.006,-0.0014,0.0038,-0.0027,0.0026,-0.0022,0.0028,-0.0018,0.0032,-0.0064,0.0089,-0.004,0.0017,-0.0035,-0.0004,-0.0033,0.0013,-0.0059,0.0067,-0.002,0.0016,-0.003,0.0018,-0.0022,0.0037,-0.003,0.0024,-0.0041,0.0079,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0024,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0024,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0022,-0.002,0.0029,-0.0008,0.0029,-0.0016,0.0026,-0.0008,0.003,-0.0012,0.0021,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0018,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0042,0.0048,-0.0014,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0012,0.0019,-0.005,0.0065,-0.0058,0.0024,-0.0107,0.0072,-0.0049,0.0092,-0.005,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0004,-0.0014,0.0028,-0.0012,0.0036,-0.0017,0.0025,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0023,-0.0008,0.001,0.0001,0.0012,0.0002,0.0012,0.0002,0.0009,0.0004,0.0009,0.0002,0.001,0,0.0007,0,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0006,0.0007,0.0006,0.0006,0.0005,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0007,0.0006,0.0009,-0.0004,0.0013,-0.0112,0.0012,-0.0171,-0.0034,-0.019,0.026,0.0093,0.0361,-0.0157,0.0107,-0.0474,0.0217,-0.0081,0.0561,0.0012,0.0615,-0.0331,0.0135,-0.0381,0.0029,-0.0024,0.0551,-0.1447,0.0508,-0.1595,0.1853,-0.0892,0.0406,-0.0782,0.0324,-0.0515,0.0123,-0.0173,0.0441,-0.0461,0.0873,-0.077,0.2216,-0.0887,0.1825,-0.1529,-0.0809,-0.1657,-0.051,-0.043,0.0509,0.034,0.074,-0.0421,0.035,-0.0439,-0.0162,-0.0158,0.0478,0.0406,0.0476,-0.0063,0.0393,-0.0109,-0.0026,-0.007,0.0111,0.0098,0.019,0.001,0.0161,-0.0134,0.0006,-0.013,-0.0007,-0.0006,0.0145,0.0107,0.0171,-0.0048,0.0114,-0.0055,0.003,0.0031,0.0141,0.0084,0.0156,-0.0049,0.0084,-0.0082,-0.0044,-0.0063,-0.004,-0.0057,-0.0016,-0.0041,-0.0003,-0.0002,0.0023,0.0015,0.003,0.002,0.0059,0.0056,0.0097,0.0054,0.0106,-0.0027,0.0055,-0.006,-0.0028,-0.006,-0.0044,-0.0044,0.0003,0.0004,0.0022,0.0015,0.0038,0.0039,0.005,0.0045,0.0051,0.0012,0.0045,-0.002,0.0012,-0.0024,-0.002,-0.0023,-0.0011,-0.0027,-0.0011,-0.0057,-0.0028,-0.0057,-0.0039,-0.0039,-0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0015,0.0001,-0.0024,-0.0014,-0.0026,-0.002,-0.002,-0.0014,-0.0025,-0.0015,-0.0037,-0.0026,-0.0038,-0.0032,-0.0032,-0.0011,-0.0011,0.0004,0.0003,0.0011,0.0011,0.0016,0.0016,0.0021,0.0011,0.0022,-0.0007,0.0011,-0.0014,-0.0006,-0.0017,-0.0013,-0.0013,-0.0007,-0.0008,-0.0002,-0.0002,0.0008,0.0009,0.0024,0.0024,0.0029,0.0019,0.0029,0.0016,0.0019,0.0016,0.0019,0.0017,0.002,0.0008,0.0018,0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,0.0007,0.0018,0.0018,0.0029,0.0028,0.0032,0.0025,0.0032,0.0016,0.0031,0.0008,0.0027,0.0013,0.0027,0.0017,0.0027,0.0008,0.0024,-0.0007,0.0008,-0.0029,-0.0006,-0.0035,-0.0026,-0.0027,-0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0049,0.0012,-0.0046,0.0005,0.0003,0.0033,0.0004,0.0033,-0.0021,0.0004,-0.0061,-0.0021,-0.0073,-0.0059,-0.0093,-0.007,-0.0117,-0.0091,-0.0125,-0.0111,-0.0127,-0.0114,-0.0119,-0.009,-0.0093,-0.0061,-0.0063,-0.0045,-0.0048,-0.0033,-0.0036,-0.0012,-0.0011,0.0016,0.0011,0.0032,0.0032,0.0043,0.0041,0.0051,0.0051,0.0058,0.0052,0.006,0.0052,0.0056,0.0049,0.0054,0.005,0.006,0.0058,0.0074,0.0071,0.0085,0.0083,0.0089,0.0084,0.0089,0.0086,0.0092,0.0089,0.0095,0.009,0.0096,0.0082,0.0092,0.0072,0.0085,0.006,0.0075,0.0042,0.0061,0.0022,0.0043,0,0.0023,-0.0022,0,-0.0049,-0.0023,-0.0074,-0.0049,-0.0097,-0.0074,-0.0112,-0.0096,-0.0121,-0.011,-0.0124,-0.0118,-0.0123,-0.0117,-0.0118,-0.0109,-0.011,-0.01,-0.01,-0.0088,-0.0091,-0.0077,-0.0078,-0.0068,-0.0068,-0.0053,-0.0054,-0.0039,-0.004,-0.0025,-0.0026,-0.0015,-0.0015,-0.0006,-0.0007,0.0001,0,0.0009,0.0008,0.0015,0.0015,0.0022,0.0022,0.0032,0.0031,0.0045,0.0045,0.0059,0.0059,0.0075,0.0075,0.009,0.0091,0.0105,0.0105,0.0113,0.0112,0.0114,0.0104,0.0112,0.0094,0.0104,0.0081,0.0094,0.0065,0.0081,0.0049,0.0064,0.0037,0.0049,0.0026,0.0037,0.0014,0.0026,0.0002,0.0014,-0.0007,0.0002,-0.0015,-0.0007,-0.0022,-0.0015,-0.0028,-0.0022,-0.0034,-0.0028,-0.0038,-0.0034,-0.0038,-0.0036,-0.0036,-0.0029,-0.0029,-0.0021,-0.0021,-0.0016,-0.0016,-0.0011,-0.0011,-0.0002,-0.0002,0.0007,0.0007,0.001,0.0006,0.001,0,0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.0017,-0.0009,-0.0021,-0.0017,-0.0026,-0.0021,-0.0034,-0.0026,-0.0042,-0.0035,-0.0048,-0.0042,-0.0052,-0.0048,-0.0052,-0.0051,-0.0052,-0.005,-0.005,-0.0049,-0.0049,-0.0047,-0.0047,-0.0043,-0.0043,-0.0038,-0.0038,-0.0034,-0.0034,-0.0029,-0.0029,-0.0026,-0.0026,-0.0023,-0.0023,-0.002,-0.002,-0.0016,-0.0016,-0.0012,-0.0012,-0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0007,0.0019,0.0019,0.0032,0.0032,0.0044,0.0044,0.0053,0.0053,0.006,0.0061,0.0064,0.006,0.0063,0.0051,0.006,0.0038,0.0051,0.0022,0.0038,0.0006,0.0022,-0.0008,0.0005,-0.0016,-0.0008,-0.0018,-0.0016,-0.0017,-0.0013,-0.0013,-0.0006,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0008,0.0008,0.0015,0.0015,0.0019,0.0018,0.002,0.0015,0.0019,0.0011,0.0015,0.0008,0.0011,0.0005,0.0008,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0012,-0.0007,-0.0017,-0.0012,-0.0021,-0.0017,-0.0022,-0.0021,-0.0022,-0.002,-0.002,-0.0018,-0.0018,-0.0014,-0.0014,-0.0011,-0.0012,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0007,0.0008,0.0008,0.0009,0.0009,0.0011,0.0011,0.0014,0.0014,0.0017,0.0016,0.0019,0.0019,0.0021,0.0021,0.0022,0.0019,0.0021,0.0015,0.0019,0.001,0.0015,0.0005,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0014,-0.0008,-0.0019,-0.0014,-0.0021,-0.0019,-0.0022,-0.0021,-0.0021,-0.0019,-0.002,-0.0017,-0.0017,-0.0014,-0.0014,-0.0011,-0.0011,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0006,0.0005,0.0009,0.0009,0.0012,0.0012,0.0014,0.0013,0.0015,0.0014,0.0015,0.0014,0.0015,0.0013,0.0015,0.0011,0.0014,0.0008,0.0011,0.0005,0.0008,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0007,0.0006,0.0008,0.0007,0.0008,0.0007,0.0008,0.0005,0.0007,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0006,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0007,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0007,0.0007,0.0009,0.0009,0.001,0.001,0.0011,0.001,0.0011,0.001,0.0011,0.001,0.0011,0.001,0.0011,0.0009,0.001,0.0008,0.0009,0.0007,0.0008,0.0006,0.0007,0.0004,0.0006,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
صدا از یک کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح نرم و سنگین تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0026,0.0004,-0.0108,-0.0032,-0.0096,-0.0051,-0.0085,-0.0044,-0.0085,0.0008,0.001,0.0092,0.0066,0.0094,0.0044,0.0078,-0.0013,0.0043,-0.0093,-0.0015,-0.0134,-0.0096,-0.0127,-0.0072,-0.0068,-0.0004,-0.0008,0.0086,0.0089,0.0133,0.0126,0.0134,0.0051,0.0123,-0.007,0.005,-0.0167,-0.0072,-0.0178,-0.0163,-0.0164,-0.0084,-0.0103,-0.0002,0.0002,0.0102,0.0102,0.0157,0.0131,0.0154,0.011,0.0135,0.0064,0.0112,0.0023,0.0063,0.0019,0.0024,-0.0034,0.0043,-0.0128,-0.0037,-0.0048,0.0013,0.0013,0.0033,0.0012,0.0104,0.0087,0.0128,0.0085,0.0117,0.0067,0.0116,0.0044,0.0073,-0.0013,0.0055,-0.0068,-0.0002,-0.0104,-0.0063,-0.0118,-0.0102,-0.0118,-0.0109,-0.0129,-0.0114,-0.013,-0.0119,-0.0166,-0.0129,-0.0206,-0.0165,-0.0302,-0.0204,-0.0426,-0.0133,-0.0461,-0.0032,-0.0429,-0.0023,-0.0328,0.0669,0.0583,0.114,-0.0496,0.075,-0.0612,0.0778,0.0498,0.1207,0.0525,0.0846,-0.0189,0.066,-0.0541,-0.0066,-0.0793,-0.0156,-0.0345,0.0367,-0.0204,0.0409,-0.0273,0.0311,0.0118,0.0515,-0.0222,0.0802,-0.0327,0.0161,-0.0526,0.0027,-0.0569,-0.0322,-0.0676,-0.0483,-0.0584,-0.0302,-0.0287,0.0311,0.028,0.041,0.0305,0.0454,0.0239,0.0431,-0.0142,0.0223,-0.0262,-0.014,-0.0376,-0.0237,-0.0377,-0.0285,-0.0284,-0.0054,-0.0048,0.0093,0.0097,0.0192,0.018,0.0221,0,0.0186,-0.008,0.0002,-0.0105,-0.0066,-0.0083,-0.0035,-0.0051,0.0046,0.0038,0.0068,0.0014,0.0052,0.0004,0.0031,-0.0047,0.004,-0.0087,-0.0035,-0.0107,-0.0078,-0.0107,-0.0078,-0.0094,-0.0028,-0.0034,0.0023,0.0025,0.0055,0.0052,0.0065,0.0031,0.0061,0.0014,0.0031,0.0022,0.0038,0.0013,0.0033,0.0006,0.0027,0.0029,0.0068,0.0059,0.0069,0.0054,0.0068,0.004,0.007,0.0007,0.0043,-0.0009,0.0008,-0.0033,-0.0008,-0.0051,-0.0035,-0.0047,-0.0039,-0.0042,-0.0032,-0.0032,-0.0015,-0.0015,-0.0005,-0.0014,-0.0006,-0.0007,0.0014,0.0002,0.0029,0,0.0079,-0.0011,0.0045,-0.0008,0.0018,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0023,0.0066,-0.002,0.0027,-0.015,0.0155,-0.0059,0.0026,-0.0118,0.0004,-0.0125,-0.0038,-0.0102,-0.0064,-0.0095,-0.0042,-0.0049,0.0016,-0.002,0.0002,-0.0011,0.004,0.0041,0.0075,0.0048,0.0143,0.0023,0.0132,-0.0039,0.003,-0.0131,0.0153,-0.0154,0.0056,-0.0058,0.0008,-0.0054,0.0125,-0.0059,0.0093,-0.0079,0.0005,-0.011,0.0111,-0.0126,-0.0015,-0.0076,0.0182,-0.0031,0.0214,0.003,0.0273,0.0085,0.0195,0.0038,0.0139,-0.0026,0.0068,-0.0056,0.0001,-0.0079,-0.0002,-0.0047,0.0014,-0.0011,0.0052,0.0034,0.0059,0.0025,0.0048,0.0005,0.0037,-0.0046,0.0006,-0.0066,-0.0043,-0.007,-0.0058,-0.007,-0.0061,-0.0072,-0.0052,-0.0055,-0.0044,-0.0051,-0.004,-0.0048,-0.0037,-0.0042,-0.0028,-0.0033,-0.0015,-0.002,-0.0003,-0.0014,0,-0.0013,-0.0002,-0.0013,0,-0.0004,0.0007,0.0005,0.0032,0.0025,0.0037,0.003,0.0042,0.003,0.004,0.0025,0.0035,0.0023,0.0034,0.0029,0.0037,0.0034,0.0041,0.0039,0.0044,0.0025,0.0039,0.0005,0.0027,-0.0015,0.0028,-0.0008,0.002,0.0019,0.0044,0.0043,0.0063,0.0058,0.0073,0.0058,0.0074,0.0053,0.0062,0.0047,0.0055,0.0031,0.0048,0.002,0.003,0.0013,0.0021,0.0005,0.0014,-0.0001,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0009,-0.0005,-0.0013,-0.0008,-0.0013,-0.0011,-0.0018,-0.0013,-0.0022,-0.0018,-0.0022,-0.002,-0.0023,-0.0018,-0.002,-0.0013,-0.0013,-0.0006,-0.0006,0,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0008,0.0008,0.001,0.0008,0.0011,0.0004,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0006,-0.0015,-0.001,-0.0018,-0.0015,-0.0022,-0.0018,-0.0023,-0.0021,-0.0024,-0.0022,-0.0025,-0.0023,-0.0025,-0.0024,-0.0024,-0.0023,-0.0023,-0.0022,-0.0022,-0.0019,-0.0019,-0.0016,-0.0016,-0.0011,-0.0011,-0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0007,0.0006,0.0009,0.0009,0.001,0.001,0.0011,0.0008,0.001,0.0005,0.0008,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0003,0.0003,0.0006,0.0006,0.0008,0.0008,0.0009,0.0009,0.001,0.0009,0.001,0.0008,0.0009,0.0006,0.0008,0.0004,0.0007,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت, نور, تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0207,0.0042,-0.0178,0.0083,-0.0122,0.0251,-0.0191,0.0248,-0.0323,0.0049,-0.031,0.0251,-0.037,0.0187,-0.0048,0.0484,-0.0172,0.0553,-0.0323,-0.0005,-0.0325,0.0041,-0.0129,0.0155,-0.0017,0.0246,-0.0056,0.0288,0.0205,0.0415,-0.0102,0.0263,-0.0128,0.0007,-0.0105,0.0058,0.0001,0.019,-0.0051,0.0132,-0.012,-0.0007,-0.0181,-0.0006,-0.0044,0.0143,-0.0279,0.0186,-0.0278,-0.0107,-0.0132,0.0155,-0.0533,0.0069,-0.0636,0.084,-0.0588,0.0589,-0.0793,-0.0247,-0.0796,0.0326,-0.0281,0.0122,-0.0253,0.0173,-0.0334,0.0197,-0.0111,0.0211,-0.013,0.0388,-0.0825,0.0255,-0.036,0.0053,-0.0707,0.0124,-0.0275,0.0107,-0.0072,0.039,0.0017,0.0291,-0.0083,0.0262,-0.0021,0.0112,-0.0108,0.0012,-0.0085,0.0135,0.0022,0.0205,-0.0048,0.0123,-0.0132,-0.0011,-0.0063,0.0185,0.0122,0.0208,0.0096,0.0187,0.0018,0.0172,0.007,0.0155,-0.0139,0.0087,-0.0255,-0.0085,-0.0216,-0.0037,-0.022,0,-0.0184,0.0127,-0.0004,0.0282,0.0177,0.0323,0.0125,0.0304,-0.0066,0.0181,-0.0294,0.0022,-0.0382,-0.0241,-0.0339,-0.0142,-0.022,-0.0014,-0.0058,0.0059,-0.0002,0.0194,0.0106,0.032,0.0184,0.0377,0.0048,0.0297,-0.0048,0.029,0.0065,0.0359,0.0158,0.0524,0.0195,0.0465,0.0018,0.0318,-0.0138,0.0184,-0.0193,-0.0052,-0.0269,-0.0117,-0.0347,-0.0191,-0.0356,-0.026,-0.0327,-0.0216,-0.0249,-0.0112,-0.0181,-0.0031,-0.0097,0.0057,-0.0162,0.0063,-0.0252,-0.0061,-0.0235,-0.0118,-0.0172,-0.0036,-0.0086,0.0019,-0.0003,0.0091,0.0012,0.0104,-0.0014,0.0083,-0.0065,0.0027,-0.0149,-0.0032,-0.0146,-0.0085,-0.0133,-0.0056,-0.0058,0.0049,-0.0021,0.0083,0.0043,0.0119,0.0061,0.0114,-0.001,0.0085,-0.0078,0.0034,-0.0103,-0.0006,-0.007,0.001,-0.0072,-0.0021,-0.0063,0.0018,-0.0026,0.0011,-0.0038,0.0027,-0.0081,0.0163,0.0037,0.0221,-0.0072,0.0224,0.0036,0.0294,0.0123,0.0264,0.0064,0.0194,0.0072,0.022,-0.0035,0.0095,-0.0086,-0.0007,-0.0099,-0.0045,-0.0113,-0.0017,-0.0083,0.0006,0.0002,0.0061,0.0028,0.0096,0.0009,0.0099,-0.0022,0.0047,-0.0079,0.0018,-0.013,-0.002,-0.0143,0.0067,-0.0029,0.0069,-0.0014,0.007,-0.0015,0.0104,-0.0037,0.0078,-0.0055,0.0061,-0.0033,0.0067,-0.0015,0.0083,-0.0044,0.0067,-0.0036,0.0083,-0.0075,0.0057,-0.0106,0.0028,-0.0094,-0.0003,-0.0079,-0.0006,-0.0069,0.0027,-0.0008,0.005,0.0018,0.0076,0.0011,0.007,-0.0044,0.0034,-0.0054,0.0007,-0.0085,-0.0018,-0.0069,-0.0011,-0.0064,-0.0019,-0.0054,-0.0006,-0.0021,0.0019,-0.0026,-0.0001,-0.003,0.0003,-0.0045,-0.0005,-0.0059,-0.0012,-0.0032,-0.0002,-0.004,-0.0001,-0.0037,-0.0004,-0.0042,-0.0006,-0.0057,0,-0.0049,-0.0002,-0.0036,-0.0007,-0.0039,-0.0009,-0.0038,-0.0014,-0.0038,-0.0012,-0.0034,-0.0013,-0.0039,-0.0012,-0.0035,0.0002,-0.0023,0.0002,-0.0023,-0.0005,-0.0027,-0.0005,-0.0018,-0.0005,-0.0023,0.0002,-0.002,-0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0003,-0.0027,-0.0005,-0.0028,-0.0017,-0.0023,-0.0015,-0.0023,-0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0014,0.0006,0.0021,0.0005,0.0021,0.0008,0.0017,0.0014,0.0025,0.0019,0.0025,0.0013,0.0024,0.0021,0.0028,0.0014,0.0024,0.0013,0.0019,0.0014,0.0022,0.0012,0.0018,0.0015,0.0019,0.0012,0.0018,0.0009,0.0015,0.0005,0.0011,0.0003,0.0008,0.0002,0.0006,0.0001,0.0008,0.0004,0.001,0.0006,0.001,0.0008,0.0011,0.0006,0.001,0.0005,0.0011,0.0009,0.0013,0.001,0.0015,0.0011,0.0018,0.0011,0.002,0.0007,0.0019,0.001,0.0017,0.001,0.0017,0.0012,0.0017,0.0009,0.0015,0.0009,0.0016,0.0009,0.0016,0.0007,0.0013,0.0004,0.001,0.0005,0.0009,0.0004,0.0008,0.0003,0.0007,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0007,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,0.0005,0.001,0.0009,0.0011,0.0006,0.0011,0.0003,0.0008,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,-0.0002,-0.0011,-0.0006,-0.0012,-0.0009,-0.0012,-0.0008,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0013,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0004,0,0.0006,0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0004,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,-0.0003,-0.001,-0.0006,-0.0012,0.0003,0.0004,0.0014,0.0011,0.0015,0.0009,0.0013,0.0007,0.0009,0.0005,0.0007,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.0009,0.0005,0.0008,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,0,0.0003,0,0.0003,0.0003,0.0006,0.0003,0.0006,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0005,0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0,0,0.0004,0.0004,0.0009,0.0002,0.0008,0,0.0005,0,0.0007,0.0004,0.0007,0.0005,0.0008,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0011,0.0001,0.0009,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0.0005,0.0013,0.0009,0.0013,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0003,0.001,0.0008,0.0012,0.0005,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.001,-0.0005,-0.0016,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کتاب کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت تأثیر متوسط
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0228,0.0092,-0.2426,0.259,-0.2025,0.2195,-0.0643,0.1253,-0.1587,0.0591,-0.1313,0.1187,-0.2374,0.1484,-0.2494,0.2686,-0.2502,0.2518,-0.3159,0.265,-0.2662,0.2658,-0.2557,0.2549,-0.2585,0.249,-0.2586,0.2487,-0.2374,0.2411,-0.1229,0.2093,-0.2442,0.2356,-0.2617,0.2565,-0.3156,0.2711,-0.2759,0.2989,-0.2568,0.2458,-0.1256,0.1679,-0.1105,0.1349,-0.1242,0.0964,-0.075,0.0918,-0.0732,0.1301,-0.0688,0.0547,-0.0581,0.0691,-0.0512,0.0857,-0.0718,0.0777,-0.0851,0.09,-0.0558,0.0783,-0.0853,0.088,-0.0472,0.0668,-0.0307,0.054,-0.0332,0.0327,-0.0309,0.0333,-0.0568,0.0212,-0.0596,0.0559,-0.0327,0.037,-0.068,0.0977,-0.0444,0.0432,-0.0342,0.0378,-0.0348,0.0249,-0.0347,0.0245,-0.0191,0.0276,-0.0304,0.033,-0.0288,0.0337,-0.0728,0.0797,-0.0552,0.0456,-0.0334,0.0381,-0.0232,0.0383,-0.0337,0.0235,-0.014,0.0293,-0.0162,0.0208,-0.0182,0.0137,-0.0143,0.0127,-0.0153,0.0238,-0.0089,0.0162,-0.0123,0.0157,-0.0125,0.0186,-0.0203,0.011,-0.0168,0.0051,-0.0135,0.0131,-0.0179,0.0132,-0.0067,0.0125,-0.0112,0.0149,-0.0079,0.0083,-0.0116,0.0114,-0.0123,0.0126,-0.0038,0.013,-0.007,0.0093,-0.0081,0.0106,-0.0063,0.0044,-0.0049,0.0036,-0.0048,0.0066,-0.0099,0.0103,-0.0046,0.0106,-0.0069,0.007,-0.0091,0.0064,-0.007,0.0049,-0.0062,0.0059,-0.004,0.0054,-0.0051,0.006,-0.0046,0.0036,-0.0071,0.0044,-0.004,0.0061,-0.0044,0.0053,-0.0039,0.0054,-0.004,0.0061,-0.0026,0.0042,-0.0035,0.0038,-0.0039,0.0063,-0.0092,0.0101,-0.006,0.0034,-0.0039,0.004,-0.0337,0.0188,-0.1259,0.1124,-0.0517,0.084,-0.0603,0.0588,-0.0435,0.0502,-0.0198,0.0198,-0.0333,0.037,-0.0173,0.026,-0.0126,0.0139,-0.0129,0.016,-0.0141,0.0124,-0.0143,0.0125,-0.0155,0.0138,-0.0099,0.0056,-0.0123,0.0107,-0.0057,0.0052,-0.0098,0.0086,-0.0058,0.0054,-0.0038,0.0071,-0.0027,0.0058,-0.0049,0.0058,-0.0031,0.0037,-0.0068,0.0054,-0.0226,0.0216,-0.0181,0.0187,-0.019,0.0228,-0.0197,0.0256,-0.0154,0.0225,-0.0179,0.0181,-0.0178,0.0131,-0.0083,0.008,-0.0074,0.0098,-0.0055,0.0073,-0.0052,0.0061,-0.0036,0.0049,-0.0079,0.0072,-0.0075,0.005,-0.0067,0.007,-0.0045,0.0028,-0.0052,0.0031,-0.0041,0.0031,-0.0077,0.0061,-0.0044,0.0025,-0.0056,0.0049,-0.0045,0.0037,-0.0028,0.0034,-0.0036,0.0066,-0.0036,0.0032,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.004,-0.0031,0.0021,-0.0029,0.0024,-0.0035,0.0033,-0.0019,0.0044,-0.0025,0.0031,-0.002,0.0022,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0026,-0.0021,0.0017,-0.002,0.0023,-0.0025,0.0022,-0.0036,0.0025,-0.0023,0.0013,-0.0023,0.0011,-0.0027,0.0009,-0.0025,0.0006,-0.0022,0.0005,-0.0038,0.0006,-0.0031,0.001,-0.003,0.0011,-0.0025,0.0013,-0.0031,0.0012,-0.0025,0.0025,-0.0015,0.0019,-0.0013,0.002,-0.0004,0.0025,-0.0007,0.0026,-0.0005,0.002,-0.0005,0.0021,-0.0005,0.0023,0,0.0025,-0.0002,0.002,-0.0012,0.0019,-0.0009,0.0024,-0.0007,0.0017,-0.0022,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0025,0.0008,-0.0026,0.0011,-0.003,0.0012,-0.0043,0.0015,-0.0029,0.0019,-0.0031,0.0009,-0.0033,0.0003,-0.0033,0.0006,-0.0035,0.0018,-0.0029,0.0015,-0.0441,0.0462,-0.1563,0.1497,-0.0917,0.0522,-0.0431,0.048,-0.0237,0.0215,-0.2377,0.2193,-0.1069,0.0728,-0.0551,0.0723,-0.0409,0.0432,-0.029,0.0268,-0.0191,0.0313,-0.025,0.0187,-0.0079,0.0211,-0.0064,0.013,-0.0125,0.0102,-0.0072,0.0074,-0.0108,0.0083,-0.008,0.0081,-0.0044,0.0047,-0.0038,0.0054,-0.0056,0.0045,-0.0049,0.0047,-0.0043,0.003,-0.0046,0.0038,-0.0037,0.0033,-0.0039,0.0036,-0.0029,0.0038,-0.0051,0.0016,-0.0034,0.0029,-0.004,0.0025,-0.0034,0.0016,-0.0038,0.0012,-0.0026,0.0014,-0.0043,0.0025,-0.0037,0.0022,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0018,-0.003,0.0023,-0.0013,0.0021,-0.0022,0.0035,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0031,-0.0021,0.0026,-0.0012,0.0027,-0.0009,0.0017,-0.0037,0.0042,-0.0023,0.0042,-0.0011,0.003,-0.0007,0.0023,-0.0003,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.0025,0.0037,-0.0014,0.001,-0.002,0.0007,-0.0967,0.0354,-0.0508,0.0518,-0.0693,0.0611,-0.041,0.0367,-0.0216,0.0229,-0.0215,0.0392,-0.0328,0.026,-0.029,0.0507,-0.0276,0.0203,-0.028,0.0219,-0.0185,0.0165,-0.1311,0.1457,-0.1006,0.1294,-0.0476,0.0546,-0.0344,0.0275,-0.0284,0.0296,-0.0107,0.0309,-0.1366,0.1982,-0.0748,0.0817,-0.0701,0.0941,-0.072,0.0599,-0.046,0.0429,-0.0321,0.0415,-0.0324,0.0281,-0.0307,0.0177,-0.0134,0.0152,-0.0159,0.0127,-0.011,0.0054,-0.0092,0.0134,-0.0073,0.0098,-0.017,0.016,-0.026,0.0205,-0.0026,0.0184,-0.0103,0.0121,-0.0109,0.0115,-0.0114,0.0082,-0.0129,0.0172,-0.0045,0.0157,-0.0108,0.0008,-0.0081,0.0078,-0.0099,0.0101,-0.0135,0.0066,-0.0153,0.0005,-0.0066,0.0052,-0.006,0.0018,-0.0057,0.0044,-0.0064,0.0061,-0.0057,0.0072,-0.0066,0.0023,-0.0054,0.0012,-0.0072,0.0015,-0.004,0.0094,-0.0036,0.0079,-0.0055,0.0036,-0.0167,0.0237,-0.0065,0.0114,-0.0227,0.0242,-0.0141,0.0173,-0.0064,0.0171,-0.0016,0.0115,-0.0021,0.014,-0.0009,0.0087,-0.0005,0.0076,-0.0017,0.0043,-0.0028,0.0037,-0.0058,0.0009,-0.0042,0.0029,-0.0052,0.0014,-0.0107,0.0042,-0.0113,0.0041,-0.0125,0.0032,-0.0137,0.0012,-0.0101,0.0042,-0.0114,-0.0007,-0.0142,0.0007,-0.0067,0.0004,-0.0055,0.0018,-0.0066,0.0017,-0.0044,-0.0002,-0.0052,0.001,-0.0031,0.0024,-0.0008,0.0043,-0.0018,0.0056,0.0013,0.0051,0.0018,0.0062,0.0022,0.0074,0.0021,0.006,0.0007,0.0061,0.0004,0.0056,0.0029,0.007,-0.0008,0.0054,-0.0058,0.0078,-0.0057,0.0081,-0.0036,0.0074,-0.0054,0.0027,-0.0058,0.0048,-0.0042,0.0025,-0.005,0.008,-0.0192,0.0199,-0.008,0.0136,-0.0096,0.0051,-0.0072,0.0053,-0.016,0.0053,-0.0152,0.0029,-0.0167,0.009,-0.0113,0.0083,-0.0087,0.0132,-0.0106,0.0015,-0.0071,0.0028,-0.0092,0.005,-0.0057,0.0069,-0.0077,0.0034,-0.002,0.0049,-0.0023,0.0032,-0.004,0.0053,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0062,-0.003,0.0036,-0.002,0.003,-0.0002,0.0052,-0.0007,0.0052,-0.0022,0.0049,0.0008,0.0039,-0.0016,0.0032,-0.0012,0.0022,-0.0011,0.0043,-0.0019,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0007,-0.002,0.0012,-0.002,0.0007,-0.0012,0.0026,-0.0025,0.0001,-0.0012,0.0021,-0.0003,0.0022,0.0003,0.0022,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0022,-0.0019,0.001,-0.0022,0.0001,-0.0032,0.0013,-0.0073,0.0047,-0.0087,0.0036,-0.0045,0.001,-0.005,0.0016,-0.0073,0.0029,-0.0043,0.0026,-0.0064,0.0042,-0.003,0.0046,-0.0063,0.0038,-0.0028,0.0043,-0.0035,0.0019,-0.0028,0.002,-0.0054,0.0014,-0.0022,0.0009,-0.0038,0.0005,0.0004,0.0068,-0.0016,0.0043,-0.002,0.005,-0.0015,0.0062,-0.0026,0.0038,-0.0054,0.0045,-0.0022,0.0064,-0.0027,0.0031,-0.0022,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0016,-0.0038,0.0019,-0.0029,0.002,-0.0017,0.0035,-0.0008,0.0029,-0.0005,0.0043,-0.0015,0.0016,0.0009,0.003,-0.0039,0.0038,-0.0027,0.0007,-0.004,0.0002,-0.0018,0.0014,-0.0044,-0.0008,-0.0043,-0.001,-0.0019,0.0004,-0.0009,0.0017,-0.0028,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0002,0.002,-0.0001,0.0027,0.0006,0.0026,0.0002,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0002,-0.0018,-0.0003,-0.0017,-0.0003,-0.0023,0.0004,-0.0026,-0.0007,-0.0013,0.0004,-0.0017,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0019,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0018,-0.0005,-0.0016,-0.0003,-0.0018,-0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0009,0,0.0012,0.0009,0.0023,0.0006,0.0018,0.0006,0.0019,0.0004,0.0014,0.0004,0.0016,0.0006,0.0017,0.0004,0.0011,0,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0013,-0.0003,-0.0014,-0.001,-0.0016,-0.0011,-0.0022,-0.0014,-0.0024,-0.0019,-0.0023,-0.0016,-0.0018,-0.0013,-0.0016,-0.0011,-0.0015,-0.0011,-0.0012,-0.0007,-0.001,-0.0002,-0.0005,0.0001,0,0.0007,0.0007,0.0011,0.0009,0.0013,0.0011,0.0014,0.0011,0.0014,0.0013,0.0015,0.001,0.0015,0.0006,0.0013,0.0005,0.0011,0.0005,0.0009,0.0004,0.001,0.0003,0.0009,0.0001,0.0008,0.0001,0.0007,0.0002,0.0006,0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0008,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0008,-0.0012,-0.0005,-0.0012,-0.0004,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0007,-0.001,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0007,0.0003,0.0006,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,0.0002,0.0006,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.0008,0.0007,0.0008,0.0007,0.0009,0.0007,0.0008,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
میله های قطره بر روی کف
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.0022,0,-0.0021,-0.0013,-0.0018,-0.0006,-0.0012,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0023,-0.0005,-0.0025,-0.0013,-0.0019,0.0009,-0.0008,0.0022,0.0002,0.0029,0.0025,0.0052,0.0043,0.006,0.0046,0.0079,0.0053,0.0086,-0.0009,0.0059,-0.0028,0,-0.0053,-0.0016,-0.0107,-0.005,-0.0116,-0.01,-0.0121,-0.0103,-0.0127,-0.0083,-0.0081,-0.0042,-0.0043,0.0002,0.0004,0.0104,0.0106,0.0165,0.0152,0.0181,0.011,0.0182,0.0028,0.0116,-0.1591,0.1465,-0.1614,0.1559,-0.1403,0.1361,-0.163,0.1294,-0.155,0.1241,-0.165,0.1157,-0.1505,0.1265,-0.1422,0.1145,-0.1409,0.1109,-0.1385,0.114,-0.1468,0.1148,-0.1339,0.1121,-0.1483,0.1034,-0.1805,0.1289,-0.1932,0.1633,-0.1745,0.1473,-0.1748,0.1458,-0.1569,0.1476,-0.1734,0.1443,-0.1829,0.1285,-0.1749,0.1287,-0.1764,0.1277,-0.1451,0.1309,-0.1846,0.1235,-0.1549,0.1149,-0.1704,0.1294,-0.1635,0.0869,-0.1626,0.0721,-0.1596,0.0792,-0.1674,0.104,-0.1664,0.0833,-0.1579,0.0626,-0.1621,0.0905,-0.1352,0.1094,-0.146,0.0775,-0.1386,0.0681,-0.125,0.0759,-0.1349,0.0973,-0.1425,0.0817,-0.1165,0.061,-0.1329,0.0673,-0.0951,0.017,-0.0915,0.0726,-0.1025,-0.0128,-0.0945,0.006,-0.085,-0.0043,-0.09,0.0088,-0.094,0.0648,-0.0702,0.0174,-0.0769,0.0233,-0.0823,0.0169,-0.0947,0.0734,-0.0917,0.0749,-0.0703,0.0282,-0.0682,0.0353,-0.0637,0.0271,-0.0854,0.0498,-0.1,0.1129,-0.1055,0.1257,-0.099,0.1175,-0.0539,0.0742,-0.0785,0.096,-0.0716,0.074,-0.0636,0.0582,-0.0518,0.0555,-0.0317,0.0493,-0.037,0.0775,-0.0317,0.0686,-0.021,0.0727,-0.0443,0.0495,-0.0393,0.0392,-0.0268,0.0601,-0.0283,0.067,-0.012,0.0471,-0.065,0.0784,-0.0507,0.0781,-0.0399,0.0672,-0.032,0.0672,-0.0652,0.0988,-0.0347,0.0815,-0.0133,0.0733,0.0034,0.0678,-0.0352,0.0949,-0.0487,0.0773,-0.0521,0.1276,-0.0725,0.0975,-0.052,0.0885,-0.0481,0.0809,-0.0621,0.0869,-0.0364,0.0755,-0.0228,0.0845,-0.0124,0.0698,-0.0263,0.0668,-0.0271,0.0546,-0.0265,0.0669,-0.0121,0.0525,-0.0295,0.0518,-0.0349,0.0584,-0.0178,0.0451,-0.0177,0.0578,-0.0196,0.0468,-0.0136,0.0389,-0.0509,0.07,-0.0448,0.0707,-0.0339,0.051,-0.0208,0.0508,-0.0455,0.0433,-0.0579,0.0533,-0.0456,0.0661,-0.0388,0.0585,-0.1112,0.1004,-0.096,0.1106,-0.1068,0.1073,-0.1066,0.108,-0.1106,0.1196,-0.1088,0.114,-0.0976,0.0928,-0.0906,0.0979,-0.0712,0.0733,-0.0537,0.0613,-0.0704,0.0872,-0.0799,0.0692,-0.0875,0.0651,-0.0817,0.0736,-0.0574,0.0744,-0.036,0.0698,-0.0557,0.0604,-0.0428,0.0501,-0.0978,0.0424,-0.09,0.0643,-0.0423,0.0453,-0.0428,0.0423,-0.0235,0.0334,-0.0235,0.032,-0.0412,0.0365,-0.0295,0.0392,-0.06,0.0368,-0.0426,0.0331,-0.0184,0.0237,-0.028,0.0248,-0.0166,0.0153,-0.0231,0.0166,-0.0189,0.0069,-0.0067,0.0398,-0.0625,0.0652,-0.0592,0.0213,-0.0482,0.0256,-0.0305,0.0325,-0.0338,0.0386,-0.03,0.0286,-0.0244,0.0293,-0.0226,0.0242,-0.0219,0.0172,-0.0245,0.0173,-0.0264,0.0193,-0.1189,0.1133,-0.0825,0.0776,-0.0493,0.0515,-0.0341,0.0187,-0.016,0.0137,-0.0385,0.0206,-0.026,0.0463,-0.0231,0.0236,-0.0266,0.0161,-0.0325,0.0154,-0.0271,0.0148,-0.0204,0.01,-0.0185,0.0187,-0.0143,0.0107,-0.0155,0.0167,-0.0217,0.0168,-0.0732,0.0614,-0.1097,0.062,-0.0774,0.0648,-0.0721,0.0904,-0.0621,0.0655,-0.0574,0.0447,-0.066,0.0396,-0.033,0.0271,-0.0269,0.0248,-0.0177,0.0111,-0.0304,0.0091,-0.0277,0.0128,-0.0169,0.0066,-0.0204,0.0152,-0.1094,0.1053,-0.115,0.1146,-0.0838,0.0953,-0.1071,0.0921,-0.1029,0.1032,-0.055,0.0462,-0.058,0.0455,-0.0976,0.0548,-0.1041,0.0985,-0.1229,0.11,-0.0591,0.0724,-0.1443,0.1173,-0.1187,0.1224,-0.1087,0.0862,-0.0888,0.0846,-0.1165,0.1076,-0.0696,0.0713,-0.0914,0.091,-0.0628,0.069,-0.0611,0.055,-0.043,0.0402,-0.0899,0.0874,-0.0988,0.0771,-0.0682,0.0633,-0.1528,0.1369,-0.1354,0.1302,-0.0905,0.0835,-0.0807,0.0734,-0.056,0.053,-0.1018,0.103,-0.1268,0.1102,-0.1112,0.1169,-0.0946,0.1089,-0.1023,0.0863,-0.0803,0.0889,-0.0904,0.1024,-0.0904,0.0845,-0.0804,0.0632,-0.0658,0.0515,-0.0336,0.0547,-0.0625,0.0475,-0.0458,0.0573,-0.0498,0.0359,-0.05,0.0401,-0.0482,0.0517,-0.0453,0.0364,-0.0381,0.0305,-0.0352,0.0314,-0.0384,0.0293,-0.0199,0.0227,-0.0288,0.0294,-0.0255,0.0225,-0.0273,0.0544,-0.0324,0.0265,-0.0347,0.0232,-0.0251,0.0187,-0.0143,0.0093,-0.0213,0.0118,-0.0153,0.0178,-0.0218,0.0088,-0.0396,0.0293,-0.0536,0.0309,-0.0316,0.0464,-0.0523,0.027,-0.0341,0.014,-0.0188,0.0241,-0.0267,0.0235,-0.0164,0.0178,-0.0117,0.0136,-0.024,0.0023,-0.0192,0.0047,-0.0128,0.0076,-0.0123,0.0133,-0.0215,0.0277,-0.011,0.0208,-0.011,0.0143,-0.0126,0.0161,-0.0145,0.0132,-0.0138,0.0122,-0.0165,0.015,-0.0122,0.0066,-0.0133,0.0122,-0.005,0.0023,-0.0063,0.0058,-0.0018,0.0094,-0.0036,0.0066,-0.0081,0.0037,-0.0056,0.004,-0.0022,0.005,-0.0071,0.0032,-0.0079,0.0021,-0.0092,-0.0004,-0.0035,0.0042,-0.003,0.006,-0.0005,0.008,-0.0049,0.0063,-0.0058,0.0032,-0.0044,0.0033,-0.0037,0.0019,-0.0032,0.0029,-0.0032,0.0014,-0.0029,0.0018,0.0004,0.0029,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0029,-0.0009,0.0017,-0.0019,0.0004,-0.0008,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0025,0,-0.0004,0.0017,0.001,0.0024,0.0007,0.0021,-0.0001,0.0017,0,0.001,-0.0002,0.0013,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0012,0.0002,0.0017,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0011,0.0005,0.0025,0.0007,0.0022,0,0.0019,-0.0003,0.0021,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0009,0.0001,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.002,0.0008,0.0017,0.0001,0.0014,-0.0004,0.0005,0,0.0015,-0.001,0.004,-0.0005,0.0036,-0.007,0.0005,-0.0284,0.0407,-0.0722,0.0555,-0.0639,0.0556,-0.0908,0.091,-0.0784,0.0837,-0.071,0.0671,-0.0504,0.0724,-0.0555,0.0591,-0.06,0.0432,-0.0225,0.0304,-0.0342,0.0351,-0.0384,0.0381,-0.0135,0.0177,-0.0177,0.0259,-0.0187,0.0142,-0.0116,0.0145,-0.0131,0.0098,-0.0107,0.0078,-0.0119,0.0082,-0.0086,0.0146,-0.0102,0.0071,-0.0075,0.0044,-0.0045,0.0039,-0.0085,0.0063,-0.006,0.0107,-0.0043,0.0079,-0.004,0.0061,-0.0053,0.0067,-0.0047,0.0064,-0.0038,0.0079,-0.0035,0.0034,-0.0027,0.0026,-0.0009,0.0028,-0.0018,0.0029,-0.0028,0.002,-0.0013,0.002,-0.001,0.0015,0,0.0021,0.0001,0.0025,-0.0004,0.0016,-0.0018,0.0007,-0.0016,0,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0028,-0.0004,0.0016,-0.0009,0.0032,-0.0064,0.0056,-0.0074,0.0062,-0.0054,0.0058,-0.0223,0.0218,-0.0178,0.0213,-0.0219,0.0178,-0.0094,0.015,-0.01,0.0064,-0.0094,0.014,-0.0068,0.0094,-0.0073,0.0056,-0.0069,0.0067,-0.0012,0.0086,-0.0051,0.0033,-0.0051,0.0045,-0.0039,0.0043,-0.0037,0.0049,-0.0027,0.0046,-0.0029,0.0037,-0.0006,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0009,0.002,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0021,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0012,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0011,0.0002,0.0014,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0013,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0021,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.003,0.0042,-0.0028,0.0043,-0.0025,0.0019,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0027,0.0021,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0019,0.002,-0.003,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0017,-0.0008,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,0.0003,0.0008,0.0003,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تاثیر بر woodpile با clattering/شکستن.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0004,0.0016,0.0001,0.0014,-0.0005,0.0003,-0.0015,-0.0001,-0.0016,-0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0015,0.0005,-0.1401,0.1298,-0.1568,0.162,-0.1364,0.1539,-0.1245,0.1179,-0.1083,0.1154,-0.1008,0.1112,-0.148,0.1211,-0.1394,0.1115,-0.153,0.1347,-0.0941,0.0815,-0.1015,0.0972,-0.0885,0.0922,-0.0934,0.0568,-0.0762,0.07,-0.0977,0.0529,-0.0692,0.05,-0.0636,0.0409,-0.0675,0.0408,-0.075,0.0317,-0.0701,0.0145,-0.0611,0.0159,-0.0392,0.0171,-0.0442,0.0111,-0.0463,0.0068,-0.0726,0.0385,-0.0446,0.0478,-0.0435,0.0282,-0.035,0.007,-0.0273,0.0037,-0.091,0.0905,-0.0936,0.092,-0.0923,0.0893,-0.0969,0.0827,-0.0888,0.0947,-0.0867,0.0847,-0.0894,0.0838,-0.0901,0.0878,-0.0784,0.0833,-0.0799,0.0806,-0.0699,0.082,-0.0801,0.081,-0.0664,0.0721,-0.0634,0.0653,-0.0546,0.0603,-0.049,0.0618,-0.0519,0.0588,-0.0462,0.0481,-0.045,0.0436,-0.0315,0.0286,-0.0256,0.0416,-0.0239,0.0406,-0.0227,0.0233,-0.0184,0.0221,-0.0878,0.0961,-0.069,0.081,-0.034,0.0637,-0.017,0.0438,-0.0201,0.0363,-0.0299,0.0316,-0.0171,0.0251,-0.0224,0.0256,-0.0157,0.0243,-0.0183,0.025,-0.0171,0.0213,-0.0117,0.0155,-0.011,0.0186,-0.0051,0.0183,-0.0165,0.0154,-0.0134,0.0152,-0.0095,0.0154,-0.0071,0.015,-0.0055,0.0092,-0.0039,0.0117,-0.0069,0.0099,-0.0844,0.084,-0.0737,0.0866,-0.0264,0.0412,-0.0156,0.0276,-0.0094,0.0145,-0.0132,0.0311,-0.0378,0.0264,-0.0498,0.0526,-0.0247,0.0278,-0.0137,0.0173,-0.0082,0.0099,-0.0388,0.0323,-0.0272,0.044,-0.0124,0.0167,-0.0201,0.0232,-0.0302,0.0344,-0.0226,0.0153,-0.0205,0.0252,-0.0192,0.0146,-0.0101,0.0141,-0.0118,0.0125,-0.0218,0.0204,-0.017,0.0109,-0.0108,0.0153,-0.0114,0.0076,-0.0087,0.0095,-0.0075,0.0086,-0.0107,0.0161,-0.0087,0.0088,-0.0051,0.0068,-0.0354,0.0322,-0.0276,0.0308,-0.0204,0.0271,-0.0302,0.0323,-0.022,0.02,-0.0183,0.0162,-0.0156,0.0146,-0.0096,0.0116,-0.009,0.0081,-0.0064,0.0085,-0.0037,0.004,-0.0039,0.0043,-0.0034,0.0026,-0.0033,0.0047,-0.0061,0.0072,-0.0034,0.0033,-0.0019,0.0034,-0.0025,0.0029,-0.003,0.002,-0.005,0.0052,-0.003,0.0039,-0.0038,0.0043,-0.0039,0.0047,-0.002,0.0034,-0.0021,0.0032,-0.0002,0.003,-0.0006,0.0028,-0.001,0.0024,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0021,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0006,0.002,-0.0143,0.0183,-0.0137,0.0183,-0.0116,0.0125,-0.0082,0.0112,-0.0056,0.0074,-0.0063,0.0068,-0.0031,0.0018,-0.0045,0.0036,-0.0014,0.0033,-0.001,0.0038,-0.0016,0.0046,-0.0058,0.0104,-0.0057,0.0085,-0.0026,0.0021,-0.0025,0.002,-0.0036,0.0018,-0.0019,0.0027,-0.0017,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0011,-0.0019,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.0052,0.0061,-0.0036,0.0062,-0.0073,0.0083,-0.0049,0.0054,-0.0101,0.0134,-0.0137,0.0086,-0.0069,0.0077,-0.0095,0.007,-0.0049,0.0041,-0.0046,0.0053,-0.0047,0.0052,-0.0023,0.004,-0.0017,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0015,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0025,0.0027,-0.0017,0.002,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0029,0.0026,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.002,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0026,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0018,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0015,0.0024,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0002,-0.015,0.0171,-0.0058,0.0065,-0.0031,0.0031,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0042,0.005,-0.0005,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
چوبی کوچک تاثیر شکستن و انشعاب.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0.0003,0.0002,0.0008,0.0003,0.0009,-0.0538,0.0349,-0.1218,0.1326,-0.1206,0.1288,-0.1254,0.1064,-0.0855,0.0653,-0.063,0.0557,-0.05,0.0427,-0.0311,0.027,-0.0425,0.0343,-0.0405,0.0369,-0.0466,0.0676,-0.1459,0.1191,-0.1237,0.1584,-0.1439,0.1316,-0.1182,0.1215,-0.1017,0.0811,-0.0819,0.1009,-0.0452,0.0779,-0.0629,0.0549,-0.0324,0.0511,-0.0392,0.0531,-0.0339,0.0378,-0.0441,0.042,-0.0415,0.0453,-0.0248,0.03,-0.0181,0.0234,-0.0228,0.0209,-0.0189,0.0248,-0.0169,0.0178,-0.0224,0.0187,-0.0282,0.0217,-0.0189,0.0198,-0.0187,0.0117,-0.0128,0.0126,-0.0103,0.0091,-0.013,0.0102,-0.0131,0.0166,-0.0116,0.0098,-0.0078,0.0087,-0.0066,0.0049,-0.0081,0.0066,-0.0711,0.0789,-0.0733,0.0452,-0.0553,0.0433,-0.0206,0.028,-0.0266,0.0255,-0.0167,0.0144,-0.0104,0.0137,-0.0085,0.0139,-0.0074,0.0086,-0.0065,0.0035,-0.005,0.0054,-0.0064,0.0071,-0.0061,0.0032,-0.0056,0.0037,-0.0158,0.0289,-0.0254,0.0166,-0.0143,0.0185,-0.0251,0.029,-0.0132,0.0133,-0.0154,0.0141,-0.0092,0.0066,-0.0082,0.0057,-0.0096,0.0066,-0.0053,0.0063,-0.0091,0.0076,-0.0043,0.0056,-0.0055,0.0031,-0.0037,0.0042,-0.0038,0.0042,-0.0028,0.0038,-0.0025,0.0012,-0.0017,0.0025,-0.0016,0.003,-0.0024,0.0043,-0.0034,0.0062,-0.006,0.0055,-0.004,0.0021,-0.0044,0.0021,-0.0033,0.0008,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0023,-0.0014,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0034,0.0027,-0.0025,0.0033,-0.003,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0017,-0.0004,0.0013,-0.001,0.001,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0011,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0007,-0.0327,0.0226,-0.0176,0.0143,-0.0096,0.0104,-0.0057,0.0056,-0.0042,0.0053,-0.0028,0.0031,-0.0017,0.0022,-0.0058,0.0066,-0.0079,0.0048,-0.0037,0.0033,-0.0051,0.0045,-0.0065,0.0033,-0.0023,0.0031,-0.0013,0.0027,-0.0016,0.0036,-0.0019,0.0023,-0.0049,0.0036,-0.0067,0.0062,-0.0038,0.0029,-0.0025,0.003,-0.006,0.005,-0.0049,0.0064,-0.0042,0.0035,-0.0067,0.0076,-0.008,0.0063,-0.0028,0.005,-0.002,0.0027,-0.0016,0.0034,-0.0025,0.0029,-0.0026,0.0025,-0.0347,0.0336,-0.0121,0.0137,-0.004,0.0051,-0.0016,0.0031,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0019,-0.0023,0.001,-0.0084,0.0108,-0.0147,0.0126,-0.0087,0.011,-0.0058,0.0102,-0.0051,0.0055,-0.0027,0.006,-0.0028,0.0045,-0.008,0.0096,-0.0048,0.0048,-0.0062,0.0039,-0.0049,0.004,-0.0043,0.0033,-0.0038,0.0021,-0.0031,0.0045,-0.002,0.0033,-0.0032,0.004,-0.0017,0.0032,-0.0024,0.0018,-0.0025,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0305,0.0388,-0.0323,0.0322,-0.0239,0.0176,-0.0077,0.0082,-0.0042,0.0077,-0.0035,0.0041,-0.0096,0.0133,-0.006,0.0045,-0.0108,0.0157,-0.0141,0.0177,-0.0105,0.0123,-0.0103,0.012,-0.0052,0.0071,-0.0038,0.0028,-0.0038,0.0044,-0.0031,0.0034,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0035,-0.003,0.0036,-0.0029,0.0039,-0.0019,0.0033,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0013,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0021,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0006,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0011,-0.0032,0.0027,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0078,0.01,-0.0082,0.0086,-0.0062,0.0053,-0.0051,0.0048,-0.0061,0.0076,-0.0063,0.0051,-0.0031,0.0056,-0.0033,0.0025,-0.0034,0.0035,-0.0022,0.0017,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0019,-0.0029,0.0029,-0.0075,0.0103,-0.0112,0.0097,-0.0097,0.0112,-0.0085,0.0089,-0.0088,0.0085,-0.0081,0.0078,-0.0079,0.0052,-0.0081,0.0062,-0.008,0.0076,-0.0061,0.0076,-0.004,0.0066,-0.0051,0.0072,-0.0053,0.0038,-0.0044,0.0023,-0.0028,0.0048,-0.0004,0.0031,-0.002,0.0032,-0.0023,0.0017,-0.0029,0.0005,-0.0034,0.0005,-0.0019,0.0009,-0.002,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0014,0.0001,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0014,0,-0.0013,-0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0005,0,0.001,0,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوچک باریکه های چوبی ضربه.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.066,0.0503,-0.0483,0.0596,-0.0695,0.0645,-0.1461,0.0894,-0.1199,0.1165,-0.1539,0.1557,-0.1286,0.1653,-0.1044,0.1317,-0.1217,0.1078,-0.0591,0.0639,-0.0689,0.0911,-0.0748,0.0878,-0.0624,0.0764,-0.0719,0.0404,-0.0696,0.0544,-0.0771,0.0693,-0.0544,0.0479,-0.0585,0.0517,-0.0656,0.0466,-0.0461,0.0383,-0.0294,0.0375,-0.0463,0.0348,-0.0363,0.0529,-0.0384,0.0573,-0.0222,0.0314,-0.0245,0.0246,-0.0264,0.0297,-0.0293,0.0307,-0.0341,0.023,-0.0214,0.0178,-0.0163,0.0179,-0.0233,0.0173,-0.0171,0.0179,-0.0161,0.0163,-0.0217,0.0162,-0.0154,0.0154,-0.0192,0.0177,-0.0156,0.0139,-0.0142,0.0123,-0.0135,0.0138,-0.0133,0.0118,-0.0107,0.0091,-0.0125,0.0103,-0.0097,0.0132,-0.0109,0.0126,-0.0104,0.0086,-0.0081,0.0105,-0.0108,0.0128,-0.0116,0.0089,-0.0095,0.0085,-0.008,0.0078,-0.008,0.0063,-0.0057,0.0102,-0.0051,0.006,-0.0055,0.0049,-0.0055,0.0047,-0.0088,0.0055,-0.0078,0.0048,-0.007,0.005,-0.0032,0.0034,-0.0042,0.0039,-0.0042,0.003,-0.0039,0.0039,-0.0047,0.0037,-0.0042,0.0033,-0.0045,0.0048,-0.0032,0.0027,-0.0044,0.0041,-0.0044,0.0056,-0.0055,0.0065,-0.0054,0.0044,-0.0053,0.0046,-0.0056,0.0048,-0.0043,0.0041,-0.0028,0.0032,-0.0037,0.0032,-0.007,0.0105,-0.0039,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0048,0.0053,-0.0037,0.0025,-0.0035,0.0028,-0.0032,0.0036,-0.003,0.0035,-0.0033,0.0023,-0.0046,0.0034,-0.0036,0.0029,-0.0031,0.0043,-0.0038,0.0029,-0.0036,0.0031,-0.0029,0.0026,-0.0025,0.0038,-0.0043,0.0033,-0.0053,0.0058,-0.0072,0.0071,-0.005,0.0066,-0.006,0.0058,-0.0059,0.0042,-0.0059,0.0058,-0.0039,0.0057,-0.005,0.0046,-0.0057,0.0047,-0.0037,0.004,-0.0035,0.0039,-0.0045,0.0044,-0.0034,0.003,-0.0036,0.0026,-0.0029,0.0036,-0.0034,0.0024,-0.0022,0.0027,-0.0028,0.0032,-0.0026,0.0027,-0.0038,0.0037,-0.0062,0.0064,-0.0077,0.0056,-0.0063,0.0063,-0.0083,0.0079,-0.0082,0.0091,-0.006,0.0062,-0.0036,0.0059,-0.0037,0.0049,-0.004,0.0037,-0.0035,0.0035,-0.0039,0.0041,-0.0043,0.0055,-0.0043,0.0046,-0.004,0.0033,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.0041,-0.003,0.0029,-0.0027,0.0029,-0.0021,0.0026,-0.0032,0.0027,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0028,0.0022,-0.0031,0.0026,-0.0039,0.0032,-0.003,0.0024,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0021,-0.0024,0.0027,-0.0018,0.002,-0.0022,0.002,-0.0021,0.002,-0.002,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
بشقاب شکستن
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0006,0.0009,0.0009,0.001,0.0009,0.001,0.0009,0.001,0.0006,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0008,0,-0.2789,0.0445,-0.0105,0.0854,-0.0571,0.0033,-0.0248,0.0188,-0.0067,0.018,-0.0082,0.0008,-0.0031,0.0112,-0.0105,0.0033,-0.0011,0.0103,-0.0063,0.0041,0.0001,0.0064,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0025,-0.0035,0.0018,-0.0035,0.0023,-0.003,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0007,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0004,0.0004,0.0013,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.2201,0.0316,-0.0325,0.0507,-0.0304,0.0508,-0.0303,0.004,0.0012,0.0147,-0.0051,0.0054,-0.004,0.0035,-0.0059,0.0045,-0.0057,0.0044,-0.0044,0.0042,-0.0038,0.0033,-0.0012,0.0033,-0.0011,0.0017,-0.0004,0.0018,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0018,-0.0015,0.0002,0.0001,0.0014,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0483,0.0142,-0.0105,0.0209,-0.016,0.0151,-0.0137,0.0084,0.0007,0.0092,-0.0043,0.0013,-0.0031,0.0008,-0.0046,0.0001,-0.0032,0.0023,-0.0021,0.0009,-0.0005,0.0023,-0.0005,0.0016,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.1032,0.029,-0.0123,0.018,-0.0125,0.0108,-0.0122,0.0059,0.0002,0.0064,-0.0035,0,-0.0026,0.001,-0.0027,0.0005,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0017,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0463,0.0111,0.0003,0.0131,-0.0081,0.001,-0.0034,0.0069,-0.0027,0.0073,-0.0035,-0.0004,-0.002,0.0001,-0.0025,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.001,0.0001,0.0011,0,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0288,0.0097,-0.0068,0.0068,-0.0034,0.0045,-0.0033,0.0052,-0.0005,0.0033,-0.0024,0.0002,-0.0027,-0.0005,-0.0019,-0.0003,-0.0018,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0012,-0.0001,0.0011,0,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0272,0.0046,-0.0058,0.0048,-0.0016,0.0044,-0.0016,0.0022,0.001,0.0035,-0.0024,0.0014,-0.0025,-0.0011,-0.0016,-0.0009,-0.0014,0.0003,0,0.0005,0,0.0008,0.0002,0.0008,0.0001,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0011,0,-0.0185,0.0045,-0.0008,0.0023,0,0.0015,0.0002,0.0037,-0.0009,0.0025,-0.0024,-0.0008,-0.002,-0.0009,-0.0013,-0.0005,-0.0005,0.0002,0,0.0004,0.0003,0.0007,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0038,0.0001,-0.0065,0.0007,-0.0001,0.0023,-0.0001,0.0011,0,0.003,-0.0003,0.0025,-0.002,-0.0003,-0.0018,-0.001,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0003,0.0002,0.0005,0.0004,0.0006,0.0001,0.0005,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0003,0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0143,0.0014,-0.0028,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0001,0.0017,0.0007,0.0027,-0.0012,0.0013,-0.0017,-0.0011,-0.0015,-0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0111,0.0013,-0.0029,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0001,0.0012,0.0003,0.0025,-0.0013,0.0012,-0.0012,-0.0006,-0.0014,-0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0034,0,-0.0042,0.0013,-0.0011,0.0011,0.0006,0.0013,0.0002,0.0015,-0.0004,0.001,-0.0011,-0.0003,-0.0014,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0033,0.0019,-0.0022,0.0002,-0.0008,0.0009,0.0007,0.0015,0.0006,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0015,-0.0005,-0.0014,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0018,0.0012,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.001,0.0007,0.0011,0.0005,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0011,-0.0004,-0.001,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0014,0.0001,-0.0008,0.0015,-0.0008,0.0005,0,0.0009,0.0004,0.0007,0.0002,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0017,0.0021,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0002,0.0002,0.0007,0.0005,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,0.0003,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0005,0,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0007,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0007,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0]
در حال بارگذاری
0:06
توپ پلاستیکی کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت, سنگین, تاثیر
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0002,0,-0.0007,0,-0.3802,0.4099,-0.2848,0.2572,-0.2139,0.3607,-0.1249,0.1219,-0.0807,0.0833,-0.0701,0.1049,-0.0864,0.1263,-0.0851,0.1475,-0.1179,0.1002,-0.1072,0.1037,-0.0618,0.0801,-0.0676,0.0519,-0.0524,0.0465,-0.0483,0.0558,-0.0687,0.0793,-0.0616,0.048,-0.0572,0.0473,-0.0488,0.0521,-0.0315,0.0406,-0.0382,0.0382,-0.0532,0.0608,-0.0416,0.0537,-0.0395,0.0401,-0.0559,0.0413,-0.0272,0.0237,-0.0334,0.0262,-0.026,0.0237,-0.0294,0.0457,-0.0274,0.0308,-0.0255,0.0167,-0.0202,0.0218,-0.0186,0.0244,-0.0197,0.0215,-0.0145,0.0161,-0.0148,0.0161,-0.0162,0.0165,-0.0214,0.0146,-0.0176,0.0195,-0.0137,0.0216,-0.0083,0.0172,-0.0102,0.0138,-0.0114,0.0111,-0.0105,0.0123,-0.0126,0.0135,-0.0091,0.0121,-0.0059,0.0106,-0.0076,0.0105,-0.0053,0.0094,-0.0067,0.0087,-0.0038,0.0058,-0.0047,0.0094,-0.0062,0.0099,-0.0044,0.0092,-0.005,0.006,-0.0034,0.0051,-0.0031,0.0054,-0.0038,0.0046,-0.0025,0.0047,-0.0027,0.0052,-0.002,0.0041,-0.0023,0.0031,-0.0029,0.0043,-0.0024,0.0041,-0.0024,0.0043,-0.0021,0.0037,-0.0018,0.0028,-0.002,0.0021,-0.0007,0.0029,-0.0017,0.0025,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0024,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.3174,0.4905,-0.2035,0.2089,-0.1031,0.1573,-0.0759,0.1287,-0.0641,0.074,-0.0652,0.0677,-0.079,0.0511,-0.045,0.0539,-0.034,0.0421,-0.0523,0.042,-0.0655,0.0598,-0.0424,0.0375,-0.0456,0.0404,-0.0284,0.0283,-0.0212,0.016,-0.0235,0.019,-0.0251,0.0222,-0.0241,0.0271,-0.0221,0.0235,-0.026,0.0138,-0.0155,0.0175,-0.0152,0.0158,-0.0174,0.0179,-0.0183,0.0181,-0.0103,0.0102,-0.0137,0.0092,-0.0091,0.0103,-0.0099,0.0117,-0.0096,0.0066,-0.0092,0.0072,-0.0069,0.0065,-0.0115,0.0067,-0.0058,0.0063,-0.0099,0.0067,-0.0062,0.0053,-0.0076,0.0058,-0.0054,0.0046,-0.0044,0.0049,-0.0069,0.0069,-0.0056,0.0053,-0.0066,0.0073,-0.0056,0.0046,-0.0046,0.0042,-0.0041,0.0058,-0.0055,0.0053,-0.0066,0.0063,-0.0056,0.0035,-0.0066,0.0075,-0.0061,0.0058,-0.0046,0.006,-0.0071,0.005,-0.0029,0.0017,-0.0041,0.0032,-0.0035,0.004,-0.0037,0.0044,-0.0032,0.0024,-0.2747,0.3875,-0.2473,0.1625,-0.163,0.1544,-0.1455,0.1316,-0.1458,0.1339,-0.1374,0.1422,-0.079,0.1192,-0.0632,0.066,-0.0662,0.0621,-0.0782,0.0925,-0.062,0.0719,-0.0825,0.079,-0.0851,0.1019,-0.0571,0.0419,-0.0446,0.0368,-0.0507,0.042,-0.0344,0.0399,-0.0474,0.0364,-0.0418,0.0315,-0.0224,0.0331,-0.0277,0.0243,-0.0244,0.0233,-0.0157,0.0126,-0.0179,0.0201,-0.0311,0.0235,-0.0136,0.0144,-0.0182,0.0185,-0.0131,0.0143,-0.0168,0.016,-0.0154,0.0158,-0.0165,0.0172,-0.0092,0.0102,-0.0126,0.0164,-0.0103,0.0153,-0.0094,0.011,-0.0089,0.0102,-0.0042,0.005,-0.009,0.0069,-0.0057,0.0066,-0.0036,0.0041,-0.0068,0.0054,-0.0077,0.0069,-0.0052,0.0074,-0.0068,0.004,-0.0028,0.0035,-0.0057,0.0064,-0.0065,0.0078,-0.0059,0.0047,-0.0419,0.0353,-0.1042,0.0603,-0.049,0.0328,-0.0249,0.0382,-0.0211,0.0285,-0.0221,0.0175,-0.0219,0.0195,-0.0133,0.0169,-0.0163,0.0177,-0.0163,0.0126,-0.0127,0.0168,-0.0094,0.011,-0.0063,0.0112,-0.0084,0.0084,-0.013,0.0106,-0.0045,0.0063,-0.0068,0.0058,-0.0061,0.0053,-0.005,0.0062,-0.005,0.0056,-0.0069,0.0055,-0.0068,0.0065,-0.0044,0.0047,-0.0049,0.0043,-0.0072,0.0067,-0.0062,0.0075,-0.0054,0.0057,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.0029,-0.0035,0.0038,-0.0037,0.0034,-0.002,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.1108,0.1207,-0.2046,0.1215,-0.097,0.1101,-0.0959,0.071,-0.072,0.0596,-0.0818,0.0519,-0.0521,0.0452,-0.0791,0.0682,-0.0411,0.0426,-0.0576,0.0396,-0.0413,0.0409,-0.0257,0.0418,-0.0324,0.043,-0.0244,0.033,-0.0178,0.021,-0.0246,0.0223,-0.0269,0.0315,-0.023,0.0235,-0.0169,0.016,-0.0157,0.0172,-0.0229,0.0163,-0.0197,0.0191,-0.0198,0.02,-0.016,0.0116,-0.0107,0.0119,-0.0104,0.014,-0.009,0.0107,-0.0108,0.0092,-0.0075,0.0086,-0.0053,0.009,-0.0079,0.0094,-0.0075,0.0063,-0.0077,0.0089,-0.005,0.0058,-0.0043,0.0045,-0.0046,0.0049,-0.0045,0.0051,-0.0065,0.0064,-0.004,0.0036,-0.0054,0.0046,-0.0039,0.0046,-0.0031,0.0033,-0.0032,0.0026,-0.0548,0.0448,-0.051,0.0512,-0.043,0.0415,-0.0466,0.0384,-0.0551,0.0467,-0.0618,0.0556,-0.049,0.0306,-0.0405,0.0348,-0.0418,0.0346,-0.0296,0.0155,-0.0347,0.0199,-0.0253,0.0283,-0.0264,0.0186,-0.0141,0.0165,-0.0158,0.0108,-0.0133,0.0159,-0.0219,0.0173,-0.0132,0.0167,-0.0105,0.0123,-0.0126,0.0098,-0.01,0.0099,-0.0067,0.0103,-0.0115,0.013,-0.0108,0.0084,-0.0091,0.0096,-0.0067,0.008,-0.009,0.0086,-0.0099,0.0123,-0.0086,0.0061,-0.0083,0.0081,-0.0087,0.0066,-0.0065,0.0034,-0.005,0.0051,-0.0051,0.0048,-0.0057,0.0052,-0.004,0.0037,-0.0027,0.0024,-0.0045,0.0051,-0.0036,0.004,-0.0057,0.0031,-0.0045,0.0045,-0.0068,0.0065,-0.0076,0.0087,-0.0054,0.0059,-0.0038,0.005,-0.004,0.0037,-0.0038,0.0042,-0.0023,0.0033,-0.0031,0.0021,-0.0036,0.0031,-0.0049,0.0049,-0.0047,0.0033,-0.0034,0.0048,-0.004,0.004,-0.0039,0.0024,-0.0036,0.004,-0.0033,0.0035,-0.002,0.0025,-0.0027,0.0018,-0.0025,0.0032,-0.0018,0.0025,-0.0033,0.0028,-0.0052,0.0038,-0.0047,0.003,-0.0039,0.0036,-0.0023,0.0025,-0.0032,0.0044,-0.0025,0.0021,-0.0033,0.0027,-0.0018,0.0026,-0.0014,0.0023,-0.0015,0.0025,-0.0025,0.0017,-0.0024,0.0027,-0.0019,0.0014,-0.0032,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0034,0.0018,-0.0021,0.0033,-0.0031,0.0027,-0.0018,0.0026,-0.0035,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.0108,0.0104,-0.0083,0.0059,-0.0074,0.0045,-0.0064,0.0089,-0.0059,0.0036,-0.0065,0.0055,-0.0037,0.0041,-0.0054,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0047,0.0037,-0.0041,0.0037,-0.0035,0.0033,-0.0041,0.0043,-0.0027,0.0033,-0.0043,0.0034,-0.0053,0.0054,-0.0029,0.0045,-0.0023,0.0029,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0045,0.0009,-0.0092,0.0079,-0.0095,0.0078,-0.0066,0.0065,-0.0034,0.0039,-0.0061,0.0077,-0.0033,0.0038,-0.0045,0.0041,-0.004,0.0031,-0.0052,0.0045,-0.0043,0.0028,-0.0046,0.0032,-0.0034,0.0036,-0.0024,0.0044,-0.002,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.0023,-0.0028,0.0035,-0.0034,0.0023,-0.0025,0.0034,-0.0025,0.002,-0.002,0.0025,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0026,-0.002,0.0013,-0.0034,0.0019,-0.0033,0.0021,-0.0032,0.0028,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.0029,0.0028,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0023,0.003,-0.0024,0.0012,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.002,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0027,0.002,-0.0035,0.004,-0.0026,0.0022,-0.0014,0.0019,-0.0025,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0029,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
خالی آبجو می تواند به پایین پرتاب در بتن با جنبش گذشته میکروفون 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.4623,0.4286,-0.1868,0.1803,-0.2195,0.1958,-0.146,0.194,-0.1389,0.1374,-0.0921,0.0778,-0.0985,0.0803,-0.0728,0.0633,-0.0751,0.0916,-0.0676,0.0659,-0.0625,0.0637,-0.0444,0.0614,-0.0353,0.0349,-0.0385,0.0393,-0.0378,0.0425,-0.0459,0.0447,-0.0256,0.0322,-0.0334,0.0442,-0.0366,0.0251,-0.0342,0.0262,-0.0406,0.0306,-0.0256,0.02,-0.0231,0.0158,-0.0338,0.044,-0.0344,0.0326,-0.0207,0.0163,-0.0219,0.0267,-0.0238,0.0263,-0.0178,0.0135,-0.0313,0.0303,-0.0231,0.0191,-0.0188,0.0138,-0.0164,0.0236,-0.0206,0.024,-0.0155,0.0262,-0.0181,0.0117,-0.0219,0.014,-0.0133,0.0167,-0.0208,0.0142,-0.0233,0.0161,-0.0179,0.017,-0.0206,0.016,-0.0112,0.0093,-0.0166,0.0125,-0.014,0.011,-0.0084,0.0031,-0.0062,0.0045,-0.006,0.0037,-0.0045,0.0039,-0.007,0.0052,-0.0051,0.0037,-0.0065,0.0042,-0.0051,0.003,-0.0048,0.005,-0.0084,0.0058,-0.0074,0.004,-0.0056,0.0028,-0.0065,0.0043,-0.0046,0.0036,-0.0031,0.0033,-0.0048,0.0042,-0.0033,0.0027,-0.0044,0.004,-0.0055,0.0047,-0.0036,0.0023,-0.0031,0.0029,-0.0019,0.002,-0.002,0.0018,-0.3633,0.3107,-0.2946,0.3834,-0.1603,0.1264,-0.1897,0.1395,-0.1575,0.1188,-0.1577,0.1227,-0.1312,0.1159,-0.1045,0.0964,-0.0851,0.0501,-0.0684,0.0721,-0.0623,0.075,-0.0668,0.0432,-0.044,0.0467,-0.0445,0.0496,-0.0227,0.0348,-0.0395,0.0406,-0.0341,0.0382,-0.0322,0.0262,-0.0427,0.0274,-0.0306,0.0275,-0.0372,0.0202,-0.0219,0.0256,-0.0219,0.0324,-0.0186,0.0271,-0.013,0.0179,-0.0126,0.0154,-0.0141,0.0209,-0.0084,0.009,-0.1696,0.143,-0.2063,0.2335,-0.1703,0.176,-0.1896,0.2048,-0.17,0.1491,-0.1217,0.1481,-0.1404,0.0636,-0.0816,0.0863,-0.0811,0.0434,-0.0531,0.0772,-0.079,0.0537,-0.0477,0.0553,-0.0849,0.0655,-0.0511,0.0438,-0.0415,0.0284,-0.0499,0.0469,-0.0353,0.0379,-0.0226,0.0255,-0.0193,0.0336,-0.0364,0.0322,-0.025,0.0274,-0.0184,0.0177,-0.0189,0.0167,-0.0288,0.0284,-0.0214,0.024,-0.0185,0.023,-0.015,0.0107,-0.0114,0.0184,-0.0163,0.0214,-0.0175,0.0166,-0.0101,0.0099,-0.0093,0.0095,-0.0094,0.0099,-0.0075,0.0109,-0.0071,0.0061,-0.0039,0.0065,-0.004,0.0051,-0.0041,0.0033,-0.0065,0.0059,-0.0056,0.0052,-0.0042,0.0037,-0.0044,0.0026,-0.0048,0.0064,-0.0039,0.0046,-0.004,0.0046,-0.0024,0.0035,-0.0033,0.0022,-0.0038,0.0046,-0.0042,0.0045,-0.003,0.0022,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0021,0.0034,-0.0041,0.0032,-0.0014,0.0025,-0.0024,0.002,-0.0017,0.0023,-0.0012,0.0025,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.1793,0.1913,-0.2012,0.1553,-0.1904,0.2421,-0.1187,0.1418,-0.1527,0.0872,-0.0857,0.1337,-0.0976,0.1159,-0.1063,0.0668,-0.0796,0.1005,-0.0977,0.0781,-0.0661,0.0692,-0.0679,0.05,-0.0465,0.0663,-0.053,0.0536,-0.0446,0.0357,-0.0477,0.0377,-0.0314,0.0286,-0.0277,0.0322,-0.0318,0.0419,-0.0215,0.033,-0.0278,0.0232,-0.0248,0.0234,-0.0194,0.0152,-0.0158,0.0178,-0.0135,0.0149,-0.0165,0.0138,-0.0127,0.0103,-0.011,0.0113,-0.0107,0.0114,-0.0079,0.009,-0.0174,0.0156,-0.0072,0.0105,-0.0076,0.0094,-0.0087,0.0097,-0.0073,0.0079,-0.0056,0.0049,-0.009,0.0076,-0.0057,0.005,-0.0101,0.0078,-0.0072,0.0061,-0.0046,0.0047,-0.0075,0.0077,-0.0053,0.0059,-0.0057,0.0071,-0.0047,0.0039,-0.0036,0.0035,-0.0055,0.0067,-0.0046,0.0039,-0.0047,0.0049,-0.0036,0.0036,-0.0043,0.0049,-0.0061,0.0054,-0.0033,0.0052,-0.0052,0.0043,-0.0037,0.0038,-0.0032,0.0036,-0.0036,0.0022,-0.0023,0.0027,-0.002,0.0028,-0.0047,0.0042,-0.0106,0.0121,-0.0144,0.0144,-0.0175,0.0172,-0.0103,0.0102,-0.011,0.0127,-0.0128,0.0078,-0.0093,0.0133,-0.0109,0.0068,-0.0081,0.0109,-0.0128,0.0108,-0.0106,0.0109,-0.0104,0.0075,-0.009,0.0071,-0.0075,0.0052,-0.007,0.0095,-0.0063,0.0087,-0.0096,0.0084,-0.0096,0.0059,-0.0048,0.006,-0.0059,0.0063,-0.0046,0.0048,-0.0036,0.0046,-0.0054,0.0057,-0.0032,0.0033,-0.0022,0.0046,-0.0035,0.0032,-0.0032,0.004,-0.0043,0.0045,-0.0049,0.0041,-0.003,0.0023,-0.0055,0.0033,-0.0039,0.0045,-0.0028,0.0025,-0.0029,0.0029,-0.0019,0.0026,-0.0021,0.0017,-0.0011,0.002,-0.0023,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0022,0.0014,-0.0011,0.0017,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0016,0.0019,-0.0029,0.0033,-0.003,0.0034,-0.0035,0.0041,-0.0033,0.0028,-0.0037,0.0036,-0.0041,0.0036,-0.0036,0.0029,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0025,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0023,-0.0026,0.0029,-0.0024,0.0028,-0.0016,0.002,-0.002,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.001,-0.0018,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.001,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0041,0.0045,-0.0026,0.0044,-0.0042,0.0047,-0.0039,0.004,-0.0033,0.0043,-0.0022,0.0033,-0.0027,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0026,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.001,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0047,0.0022,-0.0063,0.0055,-0.0053,0.0074,-0.0049,0.0048,-0.0034,0.0023,-0.0035,0.0031,-0.0039,0.0026,-0.0029,0.0033,-0.002,0.0024,-0.0015,0.0025,-0.0022,0.0026,-0.0016,0.003,-0.0017,0.002,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0026,0.0008,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0023,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0015,-0.0027,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.0026,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0026,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.001,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0063,0.0086,-0.0078,0.0096,-0.0073,0.0059,-0.0043,0.0056,-0.0058,0.0074,-0.0042,0.0047,-0.0052,0.0044,-0.0026,0.0042,-0.0026,0.004,-0.0024,0.003,-0.0023,0.0027,-0.0033,0.003,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.0021,-0.0039,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.002,0.0026,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0023,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0019,0.0009,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0032,0.0016,-0.0039,0.0044,-0.0059,0.0048,-0.0036,0.0051,-0.0023,0.0025,-0.0043,0.0036,-0.0036,0.0045,-0.0041,0.0036,-0.002,0.0029,-0.0023,0.0014,-0.0028,0.0029,-0.0022,0.0028,-0.0025,0.0024,-0.002,0.003,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0023,-0.0028,0.0039,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0022,-0.0044,0.0085,-0.0099,0.0049,-0.0056,0.0041,-0.0043,0.0043,-0.0037,0.0032,-0.0032,0.0027,-0.0036,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0027,0.004,-0.0026,0.0022,-0.0044,0.0054,-0.0089,0.0073,-0.0042,0.0045,-0.0078,0.0058,-0.0051,0.0041,-0.0044,0.0043,-0.0029,0.004,-0.0032,0.0045,-0.0031,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.0026,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0026,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.001,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0027,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0041,0.0018,-0.0143,0.0202,-0.0058,0.0078,-0.0085,0.0062,-0.0051,0.0053,-0.007,0.0062,-0.0038,0.0042,-0.0038,0.0036,-0.003,0.0044,-0.0045,0.0032,-0.0029,0.0034,-0.0028,0.0025,-0.0025,0.0019,-0.0014,0.0027,-0.0028,0.0016,-0.0024,0.0025,-0.0029,0.0032,-0.0034,0.003,-0.0025,0.0021,-0.0077,0.0065,-0.0055,0.0095,-0.0067,0.0028,-0.0033,0.0034,-0.0047,0.0041,-0.0029,0.0042,-0.0036,0.0038,-0.0022,0.0027,-0.0031,0.0024,-0.0019,0.0016,-0.0022,0.0013,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
خالی آبجو می تواند به پایین پرتاب در بتن با جنبش گذشته میکروفون 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.3853,0.4688,-0.1808,0.1786,-0.2092,0.2312,-0.1653,0.157,-0.1739,0.146,-0.122,0.1487,-0.0919,0.1108,-0.2033,0.2504,-0.2601,0.1707,-0.1537,0.1462,-0.1613,0.1103,-0.2123,0.1939,-0.1626,0.1097,-0.0919,0.0785,-0.1028,0.0684,-0.0727,0.0815,-0.0848,0.0814,-0.0511,0.0686,-0.0517,0.0555,-0.0467,0.0417,-0.0318,0.029,-0.0426,0.0481,-0.039,0.0416,-0.0396,0.0414,-0.0333,0.0238,-0.046,0.0432,-0.0205,0.0418,-0.0448,0.0444,-0.0346,0.0491,-0.0287,0.0211,-0.0215,0.0253,-0.0378,0.0281,-0.0236,0.0185,-0.0235,0.0344,-0.0386,0.0314,-0.0358,0.044,-0.0224,0.0259,-0.0227,0.0173,-0.0211,0.0206,-0.0159,0.0265,-0.0163,0.021,-0.0291,0.0214,-0.0364,0.0224,-0.014,0.0205,-0.0152,0.0138,-0.0164,0.0105,-0.0168,0.013,-0.0162,0.015,-0.0195,0.0178,-0.0131,0.0144,-0.0091,0.0084,-0.0118,0.0085,-0.0152,0.0124,-0.0117,0.0117,-0.0132,0.0113,-0.0105,0.0091,-0.0074,0.0081,-0.0067,0.0086,-0.0108,0.0073,-0.0066,0.0074,-0.0088,0.0065,-0.0049,0.0057,-0.0049,0.0036,-0.0055,0.0048,-0.0057,0.0048,-0.0038,0.0038,-0.0018,0.0022,-0.0063,0.0045,-0.0051,0.0046,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0047,-0.0036,0.0036,-0.003,0.0035,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.0022,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0025,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0019,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0022,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.2183,0.0119,-0.143,0.294,-0.1137,0.145,-0.0901,0.1236,-0.0897,0.1383,-0.0886,0.079,-0.0724,0.0948,-0.0605,0.076,-0.0933,0.0468,-0.0641,0.0523,-0.07,0.0672,-0.0595,0.0595,-0.0534,0.0644,-0.054,0.0568,-0.0625,0.0544,-0.0316,0.0377,-0.0455,0.0383,-0.0464,0.036,-0.0276,0.0287,-0.0225,0.0295,-0.0223,0.0324,-0.03,0.0385,-0.0204,0.0252,-0.0298,0.0204,-0.0291,0.0278,-0.0204,0.0315,-0.0346,0.0163,-0.0231,0.0352,-0.0217,0.0308,-0.0178,0.0187,-0.019,0.0232,-0.0244,0.0186,-0.0213,0.0162,-0.0161,0.0126,-0.0165,0.0171,-0.0141,0.015,-0.0159,0.0133,-0.0214,0.0229,-0.0205,0.0152,-0.0111,0.0122,-0.0134,0.0135,-0.0106,0.0114,-0.0144,0.0118,-0.0165,0.0164,-0.0105,0.0087,-0.0064,0.0076,-0.009,0.0074,-0.0053,0.0056,-0.0063,0.0047,-0.0048,0.0068,-0.0063,0.0081,-0.0061,0.0039,-0.0057,0.0046,-0.0036,0.0041,-0.0662,0.0345,-0.0527,0.0633,-0.0599,0.0669,-0.0538,0.0504,-0.2357,0.1822,-0.2042,0.2341,-0.2,0.234,-0.2318,0.155,-0.1464,0.1396,-0.0771,0.0968,-0.0863,0.0865,-0.1307,0.1372,-0.1197,0.1032,-0.1029,0.1536,-0.1206,0.1063,-0.0984,0.1078,-0.1505,0.1192,-0.076,0.0859,-0.0775,0.0711,-0.0655,0.0468,-0.0605,0.0558,-0.0543,0.072,-0.0412,0.0671,-0.0511,0.0507,-0.0488,0.0528,-0.0571,0.0517,-0.0371,0.0322,-0.0412,0.0407,-0.0287,0.0251,-0.0399,0.0523,-0.0322,0.0483,-0.0213,0.0297,-0.0215,0.0214,-0.0204,0.0238,-0.0198,0.0202,-0.0214,0.0212,-0.0281,0.0175,-0.0275,0.0152,-0.028,0.0286,-0.0262,0.0195,-0.0135,0.0137,-0.0142,0.0132,-0.0131,0.0152,-0.0164,0.0115,-0.0118,0.0111,-0.017,0.014,-0.0138,0.0111,-0.0104,0.0118,-0.006,0.0075,-0.0062,0.0082,-0.0101,0.0083,-0.0096,0.0074,-0.0071,0.0059,-0.0055,0.0055,-0.0082,0.0078,-0.0072,0.0069,-0.0058,0.0078,-0.0055,0.007,-0.0047,0.0033,-0.0058,0.0066,-0.0063,0.0054,-0.005,0.0051,-0.0045,0.0086,-0.0054,0.0051,-0.0051,0.0031,-0.0023,0.0034,-0.0034,0.0025,-0.0033,0.0034,-0.0031,0.0039,-0.0025,0.0024,-0.004,0.0046,-0.0036,0.0034,-0.0031,0.0028,-0.0034,0.0034,-0.0022,0.0032,-0.0027,0.0034,-0.0023,0.0029,-0.0018,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0024,0.0013,-0.0021,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.001,0.001,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0054,0.0074,-0.1158,0.0806,-0.0949,0.1302,-0.087,0.1197,-0.1562,0.1149,-0.1348,0.1536,-0.1097,0.1045,-0.0961,0.0937,-0.1171,0.1226,-0.1715,0.1846,-0.1518,0.1642,-0.1233,0.1153,-0.0857,0.1046,-0.0787,0.075,-0.0622,0.0509,-0.0613,0.0802,-0.0647,0.0498,-0.0586,0.0837,-0.096,0.0867,-0.0419,0.0451,-0.0576,0.0436,-0.0288,0.0431,-0.073,0.0581,-0.0431,0.0437,-0.0395,0.0335,-0.0349,0.0453,-0.0257,0.0202,-0.0345,0.0331,-0.0349,0.0392,-0.0221,0.0205,-0.0184,0.027,-0.0227,0.0232,-0.0179,0.0183,-0.0153,0.0184,-0.0223,0.0203,-0.0155,0.0189,-0.0174,0.0169,-0.0138,0.013,-0.0123,0.0108,-0.0108,0.0173,-0.0112,0.0106,-0.0163,0.0101,-0.0138,0.0136,-0.0093,0.011,-0.0112,0.0108,-0.0071,0.0084,-0.0072,0.0074,-0.0074,0.0109,-0.0088,0.0089,-0.0047,0.006,-0.0054,0.0061,-0.0074,0.0047,-0.0059,0.0052,-0.0053,0.006,-0.0031,0.0068,-0.0037,0.0038,-0.0036,0.0056,-0.0039,0.0043,-0.0052,0.0038,-0.0043,0.0049,-0.0029,0.0044,-0.0037,0.0038,-0.0027,0.003,-0.0027,0.0041,-0.0028,0.0044,-0.0027,0.0027,-0.002,0.0024,-0.0016,0.0023,-0.0022,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0022,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0016,-0.002,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0026,0.0035,-0.0031,0.0023,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0026,-0.0031,0.0021,-0.0011,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0023,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0274,0.0294,-0.0471,0.0427,-0.0341,0.0421,-0.0267,0.0245,-0.0271,0.0253,-0.0224,0.0274,-0.0202,0.0161,-0.0173,0.023,-0.0388,0.0414,-0.0287,0.0223,-0.0198,0.0232,-0.0302,0.0305,-0.0246,0.0371,-0.0226,0.0154,-0.0091,0.0093,-0.0136,0.0152,-0.0187,0.0181,-0.0187,0.0243,-0.0136,0.0105,-0.0113,0.0112,-0.0111,0.0074,-0.0081,0.012,-0.0089,0.0084,-0.0082,0.0084,-0.0064,0.0089,-0.008,0.0065,-0.0067,0.0077,-0.0056,0.0092,-0.008,0.0065,-0.0079,0.0043,-0.0097,0.0078,-0.0087,0.0101,-0.0075,0.0084,-0.006,0.005,-0.0083,0.0105,-0.0104,0.0103,-0.0075,0.0053,-0.0031,0.0023,-0.0071,0.006,-0.0065,0.0072,-0.0046,0.0052,-0.0041,0.0037,-0.0052,0.0043,-0.006,0.0038,-0.0044,0.0066,-0.0052,0.0036,-0.0072,0.0055,-0.0063,0.0067,-0.0074,0.0048,-0.0043,0.0045,-0.0048,0.0041,-0.0052,0.0042,-0.0044,0.0051,-0.0042,0.0028,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0037,-0.0033,0.0039,-0.0036,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0022,0.003,-0.0023,0.0023,-0.0032,0.0025,-0.0036,0.0026,-0.0026,0.002,-0.0025,0.0024,-0.003,0.003,-0.0015,0.003,-0.0025,0.0013,-0.0015,0.0025,-0.0014,0.0012,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0016,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0037,0.0028,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
خالی آبجو می تواند به پایین پرتاب در بتن با جنبش گذشته میکروفون 3.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری