مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX SD سقوط S ...

سقوط پله ها - کمدی اثر است. هرج و مرج جاز ضربت زنی (2).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: ضربه تصادف
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کارتونکمدیJazzcomedicلکه دار کردنdrumming
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.1176,0.1223,-0.1201,0.1134,-0.1141,0.1208,-0.1037,0.1125,-0.1204,0.101,-0.1365,0.1171,-0.0931,0.1169,-0.0861,0.0869,-0.0766,0.0738,-0.0883,0.0803,-0.0758,0.0582,-0.0603,0.0723,-0.0573,0.0719,-0.0929,0.0833,-0.0493,0.043,-0.0579,0.0715,-0.0756,0.0475,-0.037,0.0391,-0.047,0.0341,-0.0285,0.045,-0.0342,0.027,-0.0411,0.023,-0.0278,0.0303,-0.0351,0.0319,-0.0274,0.0384,-0.0336,0.0264,-0.0261,0.0232,-0.0246,0.0286,-0.023,0.0208,-0.0255,0.0255,-0.024,0.0221,-0.0259,0.0193,-0.0227,0.0248,-0.0215,0.0185,-0.0428,0.07,-0.0428,0.0301,-0.0348,0.0261,-0.0227,0.0393,-0.0375,0.0303,-0.0444,0.0469,-0.0389,0.0485,-0.041,0.0389,-0.0412,0.025,-0.0271,0.0287,-0.0338,0.0422,-0.0337,0.0405,-0.04,0.029,-0.0309,0.0379,-0.0455,0.0279,-0.0344,0.0402,-0.0294,0.0349,-0.0434,0.0292,-0.0361,0.0319,-0.0522,0.0448,-0.0669,0.0883,-0.0818,0.0605,-0.0459,0.0572,-0.0388,0.0594,-0.0603,0.0422,-0.0468,0.0335,-0.0396,0.0339,-0.0438,0.0389,-0.1749,0.1213,-0.1092,0.1323,-0.1058,0.1218,-0.1126,0.1391,-0.175,0.108,-0.152,0.1104,-0.0937,0.121,-0.1506,0.0848,-0.1198,0.0826,-0.1081,0.1214,-0.0844,0.0886,-0.1017,0.063,-0.1013,0.1145,-0.0824,0.0778,-0.1108,0.0568,-0.0802,0.0722,-0.0483,0.0754,-0.0939,0.0372,-0.0938,0.0756,-0.0355,0.0696,-0.086,0.0405,-0.08,0.0577,-0.0422,0.0628,-0.0897,0.0419,-0.077,0.044,-0.041,0.0511,-0.0623,0.0236,-0.0582,0.0203,-0.036,0.0279,-0.0479,0.0445,-0.0598,0.0366,-0.0353,0.0501,-0.0418,0.0423,-0.0524,0.04,-0.0346,0.0383,-0.0469,0.0366,-0.0441,0.044,-0.0398,0.054,-0.0442,0.03,-0.049,0.0466,-0.0405,0.0428,-0.0422,0.022,-0.0418,0.0377,-0.0307,0.0349,-0.0476,0.0456,-0.0599,0.0667,-0.054,0.087,-0.0985,0.0934,-0.1662,0.1212,-0.0814,0.0597,-0.0816,0.0166,-0.071,0.0383,-0.0601,0.0975,-0.061,0.065,-0.0889,0.0174,-0.0366,0.0424,-0.0469,0.0267,-0.0254,0.0457,-0.0662,0.03,-0.0415,0.0407,-0.0482,0.0389,-0.0254,0.023,-0.0306,0.0493,-0.0612,0.0309,-0.0465,0.0246,-0.0216,0.0423,-0.0256,0.0358,-0.0311,0.005,-0.0377,0.0324,-0.0302,0.0156,-0.033,0.0291,-0.0417,0.0275,-0.0181,0.0313,-0.0161,0.0363,-0.0171,0.0187,-0.0237,0.016,-0.0174,0.0145,-0.0122,0.0329,-0.0513,0.0067,-0.0276,0.0309,-0.0364,0.0253,-0.0236,0.0139,-0.0262,0.0159,-0.0413,0.0341,-0.0336,0.0398,-0.0381,0.0344,-0.0376,0.0304,-0.0977,0.105,-0.1028,0.0962,-0.1058,0.1073,-0.0896,0.1174,-0.127,0.1055,-0.238,0.2036,-0.172,0.2658,-0.2452,0.0872,-0.0312,0.1916,-0.1335,0.0578,-0.2056,0.1207,-0.0641,0.1232,-0.1081,0.1069,-0.1545,0.0523,-0.1074,0.1125,-0.1009,0.1272,-0.0871,0.039,-0.1035,0.0516,-0.0786,0.0381,-0.0495,0.064,-0.0809,0.0517,-0.1295,0.059,-0.17,0.1558,-0.1609,0.0951,-0.0845,0.0949,-0.0994,0.0881,-0.1182,0.0631,-0.1001,0.0472,-0.0921,0.0766,-0.0847,0.0601,-0.089,0.0478,-0.0629,0.0772,-0.0627,0.0884,-0.0915,0.0499,-0.1308,0.1037,-0.0812,0.0752,-0.1157,0.09,-0.0522,0.0892,-0.0902,0.1339,-0.1391,0.1055,-0.0432,0.0778,-0.0786,0.1193,-0.0676,0.0394,-0.0593,0.0942,-0.0695,0.039,-0.055,0.0548,-0.0376,0.0794,-0.0674,0.0502,-0.0576,0.0731,-0.0406,0.0328,-0.0394,0.0402,-0.0293,0.0312,-0.0322,0.0487,-0.0718,0.0217,-0.0396,0.0416,-0.0466,0.0257,-0.0368,0.0238,-0.0291,0.0397,-0.0532,0.0262,-0.0292,0.0308,-0.0213,0.0294,-0.0408,0.0299,-0.0428,0.0163,-0.04,0.0417,-0.0529,0.0426,-0.031,0.0215,-0.0194,0.0191,-0.0234,0.0183,-0.0394,0.0231,-0.0352,0.0456,-0.0396,0.0225,-0.038,0.0291,-0.0261,0.0309,-0.036,0.0302,-0.0291,0.0289,-0.0186,0.0193,-0.0438,0.0302,-0.0306,0.0389,-0.0372,0.0462,-0.0395,0.0267,-0.0224,0.0502,-0.0267,0.0338,-0.0178,0.0213,-0.0213,0.0271,-0.0351,0.0289,-0.032,0.0346,-0.0298,0.0392,-0.0255,0.0222,-0.0314,0.0181,-0.0175,0.0255,-0.0238,0.0157,-0.0181,0.0311,-0.028,0.0365,-0.028,0.0166,-0.0285,0.0305,-0.0254,0.0269,-0.0237,0.0143,-0.0154,0.0167,-0.0308,0.0201,-0.0266,0.029,-0.0235,0.0443,-0.0303,0.026,-0.0294,0.0261,-0.0433,0.037,-0.0184,0.0468,-0.0386,0.0462,-0.0444,0.0485,-0.0372,0.0497,-0.0567,0.0447,-0.0727,0.0854,-0.0423,0.0318,-0.0346,0.0294,-0.037,0.0238,-0.0203,0.0277,-0.0575,0.0251,-0.0213,0.04,-0.0523,0.0215,-0.0415,0.0245,-0.0411,0.0308,-0.0341,0.0369,-0.0516,0.0329,-0.0453,0.0471,-0.0834,0.0455,-0.0556,0.0382,-0.0532,0.0638,-0.1256,0.0679,-0.0715,0.1865,-0.2288,0.0667,-0.0317,0.1447,-0.0509,0.0575,-0.1602,0.0765,-0.066,0.0605,-0.0349,0.108,-0.1142,0.0298,-0.0786,0.0898,-0.0109,0.0789,-0.0713,0.0496,-0.0695,0.0356,-0.0805,0.0777,-0.1053,0.0943,-0.109,0.0661,-0.136,0.1121,-0.1755,0.1797,-0.1907,0.0788,-0.1219,0.0155,-0.1023,0.0811,-0.0911,0.0885,-0.0981,0.0669,-0.0805,0.0853,-0.1333,0.0322,-0.0631,0.0634,-0.0497,0.0516,-0.0599,0.0687,-0.0683,0.0406,-0.093,0.0751,-0.0583,0.092,-0.0561,0.0407,-0.0877,0.0512,-0.1063,0.0933,-0.1013,0.1136,-0.0747,0.0631,-0.046,0.03,-0.0427,0.0416,-0.0685,0.0573,-0.0509,0.0562,-0.0498,0.0199,-0.0303,0.0377,-0.0544,0.0292,-0.0226,0.0491,-0.0379,0.0404,-0.0314,0.0437,-0.1566,0.1355,-0.092,0.0963,-0.0731,0.0738,-0.0324,0.0498,-0.0492,0.0453,-0.0637,0.0464,-0.0367,0.0433,-0.0479,0.0358,-0.0344,0.0228,-0.0336,0.0283,-0.015,0.034,-0.0309,0.0248,-0.0364,0.0378,-0.0235,0.0283,-0.026,0.0227,-0.0211,0.0184,-0.0154,0.0324,-0.044,0.0224,-0.0214,0.0253,-0.0217,0.0196,-0.0293,0.0281,-0.0221,0.0341,-0.0363,0.0169,-0.0199,0.0257,-0.025,0.0205,-0.0153,0.0206,-0.0234,0.017,-0.0179,0.027,-0.0199,0.0103,-0.0217,0.0196,-0.0261,0.0237,-0.0241,0.0241,-0.01,0.0187,-0.0305,0.0325,-0.034,0.0278,-0.1031,0.1298,-0.0864,0.0681,-0.097,0.0538,-0.0399,0.0491,-0.0471,0.0281,-0.0384,0.0383,-0.0273,0.036,-0.0466,0.0366,-0.0241,0.0396,-0.0174,0.0223,-0.0214,0.0203,-0.0188,0.0203,-0.0184,0.0173,-0.031,0.0162,-0.0442,0.0729,-0.0622,0.0983,-0.1499,0.1242,-0.1358,0.1127,-0.1059,0.109,-0.0782,0.0936,-0.0818,0.081,-0.0755,0.0609,-0.0621,0.0758,-0.083,0.0707,-0.0738,0.0532,-0.0441,0.0513,-0.0702,0.077,-0.0459,0.0912,-0.1004,0.0431,-0.011,0.0604,-0.0302,0.0139,-0.0531,0.0313,-0.024,0.0503,-0.0258,0.0221,-0.058,0.0228,-0.0079,0.0483,-0.0201,0.0306,-0.0262,0.0101,-0.0227,0.0063,-0.0998,0.1042,-0.0697,0.1045,-0.1372,0.0856,-0.1251,0.1174,-0.0892,0.1218,-0.1092,0.0849,-0.0977,0.0809,-0.0933,0.0788,-0.0741,0.1033,-0.0683,0.0646,-0.0696,0.054,-0.0618,0.0615,-0.0674,0.0502,-0.0482,0.0722,-0.0635,0.0597,-0.0456,0.0562,-0.0749,0.0744,-0.0502,0.0644,-0.0646,0.0577,-0.047,0.0487,-0.047,0.0446,-0.0506,0.0423,-0.0425,0.0551,-0.0411,0.0446,-0.0366,0.0426,-0.0434,0.0328,-0.0463,0.0478,-0.0611,0.044,-0.0394,0.0512,-0.0508,0.0421,-0.0453,0.0478,-0.0517,0.0355,-0.0318,0.0524,-0.0315,0.028,-0.0503,0.0417,-0.0418,0.0389,-0.0389,0.0334,-0.0402,0.0518,-0.0388,0.0528,-0.0323,0.0397,-0.048,0.0303,-0.0368,0.0436,-0.0396,0.0468,-0.0391,0.057,-0.0616,0.0392,-0.0362,0.0274,-0.0409,0.0393,-0.0445,0.0452,-0.0408,0.0304,-0.0377,0.0382,-0.0437,0.0493,-0.0348,0.0377,-0.0263,0.0322,-0.0425,0.0341,-0.0398,0.0399,-0.0402,0.0313,-0.029,0.0405,-0.0658,0.0549,-0.1102,0.1305,-0.0863,0.1031,-0.0917,0.0977,-0.1004,0.0821,-0.1438,0.135,-0.1289,0.108,-0.1437,0.1367,-0.0776,0.0688,-0.0824,0.0748,-0.0976,0.0991,-0.0921,0.1113,-0.0592,0.0421,-0.0575,0.0696,-0.082,0.0506,-0.076,0.0608,-0.0704,0.0457,-0.0514,0.076,-0.0553,0.0453,-0.0438,0.0609,-0.0766,0.0285,-0.0493,0.0539,-0.0547,0.0454,-0.0451,0.0478,-0.0478,0.0282,-0.025,0.0225,-0.024,0.0613,-0.0646,0.0346,-0.0267,0.0314,-0.0629,0.0417,-0.0316,0.0516,-0.0525,0.0468,-0.0609,0.0626,-0.0629,0.0543,-0.0441,0.0494,-0.0414,0.0565,-0.0497,0.0435,-0.1448,0.1596,-0.1855,0.1536,-0.1479,0.0947,-0.1388,0.1262,-0.1385,0.1059,-0.098,0.0764,-0.091,0.0477,-0.0756,0.0454,-0.0571,0.0687,-0.0596,0.0487,-0.0728,0.0702,-0.073,0.0828,-0.0738,0.0744,-0.0868,0.0617,-0.0837,0.0426,-0.0559,0.0654,-0.0689,0.0574,-0.0663,0.0491,-0.0416,0.0257,-0.0227,0.0309,-0.021,0.0301,-0.0412,0.0298,-0.0152,0.0306,-0.0375,0.0445,-0.0345,0.0387,-0.0431,0.0347,-0.0608,0.0633,-0.0672,0.0298,-0.0294,0.0648,-0.0281,0.0272,-0.0488,0.0295,-0.0252,0.0338,-0.0191,0.0135,-0.0301,0.0139,-0.0208,0.029,-0.0183,0.0554,-0.0385,0.0227,-0.0417,0.027,-0.0221,0.0384,-0.0244,0.0353,-0.0562,0.0495,-0.0544,0.0737,-0.0875,0.0813,-0.0797,0.0876,-0.0725,0.0738,-0.0632,0.0421,-0.0544,0.0729,-0.072,0.0578,-0.0646,0.0453,-0.0616,0.0529,-0.0496,0.046,-0.0532,0.0386,-0.0449,0.0417,-0.0486,0.043,-0.0444,0.0363,-0.036,0.0444,-0.0551,0.0441,-0.0347,0.0404,-0.039,0.0427,-0.0495,0.0346,-0.0388,0.0337,-0.0219,0.0265,-0.0275,0.0329,-0.032,0.0219,-0.036,0.032,-0.047,0.0181,-0.0383,0.034,-0.026,0.0377,-0.0263,0.0227,-0.0196,0.0207,-0.0162,0.0182,-0.0259,0.0186,-0.0145,0.0309,-0.0284,0.0259,-0.0398,0.0212,-0.0335,0.0298,-0.0231,0.0298,-0.0204,0.0236,-0.0122,0.0108,-0.016,0.0133,-0.0852,0.0497,-0.1079,0.1626,-0.1764,0.1541,-0.0934,0.1197,-0.0409,0.0594,-0.0793,0.0446,-0.0246,0.0653,-0.0617,0.0435,-0.0357,0.0518,-0.0451,0.0477,-0.0172,0.0556,-0.0419,0.0296,-0.0311,0.0389,-0.0196,0.0356,-0.0171,0.0362,-0.0419,0.0406,-0.0226,0.0379,-0.0258,0.0132,-0.0298,0.0264,-0.0325,0.0236,-0.0128,0.0204,-0.0287,0.019,-0.0099,0.0175,-0.0196,0.0105,-0.009,0.0287,-0.0255,0.0173,-0.01,0.021,-0.0242,0.013,-0.0187,0.0282,-0.0335,0.0355,-0.0227,0.0197,-0.0153,0.0175,-0.0207,0.0158,-0.0226,0.0172,-0.0181,0.0098,-0.0165,0.0275,-0.0253,0.0157,-0.0092,0.0109,-0.0146,0.0099,-0.0084,0.0121,-0.0234,0.017,-0.0173,0.0235,-0.0121,0.0105,-0.1077,0.0929,-0.1221,0.0744,-0.1129,0.1222,-0.0777,0.0755,-0.0788,0.0785,-0.0747,0.0645,-0.0692,0.0671,-0.0549,0.0525,-0.0567,0.074,-0.0602,0.0443,-0.0437,0.0426,-0.0394,0.0372,-0.0455,0.0352,-0.0397,0.0443,-0.0626,0.0403,-0.0361,0.0322,-0.0355,0.0374,-0.0326,0.0233,-0.0242,0.0428,-0.0358,0.0315,-0.0232,0.0257,-0.0178,0.0202,-0.0244,0.0181,-0.0214,0.0184,-0.0173,0.0167,-0.0116,0.0149,-0.0146,0.0136,-0.0128,0.0135,-0.022,0.0163,-0.0185,0.0184,-0.017,0.0127,-0.0126,0.0105,-0.0185,0.0139,-0.0131,0.0119,-0.0119,0.0164,-0.0152,0.0202,-0.0113,0.0116,-0.0114,0.015,-0.0076,0.0181,-0.0409,0.0371,-0.1033,0.124,-0.148,0.1241,-0.1369,0.109,-0.0852,0.1095,-0.0777,0.0786,-0.0618,0.0612,-0.0535,0.055,-0.0741,0.0703,-0.0572,0.0501,-0.0383,0.0378,-0.0411,0.0488,-0.0285,0.0291,-0.0368,0.0376,-0.0353,0.026,-0.0365,0.0414,-0.0309,0.0326,-0.0392,0.0238,-0.0371,0.0407,-0.0342,0.0358,-0.0391,0.0376,-0.0298,0.0445,-0.0334,0.0334,-0.0304,0.0235,-0.03,0.0359,-0.0514,0.0562,-0.0247,0.04,-0.028,0.0239,-0.0428,0.0411,-0.0501,0.0367,-0.0442,0.0549,-0.0499,0.0525,-0.0301,0.0439,-0.0327,0.0352,-0.0333,0.0323,-0.0309,0.024,-0.0466,0.0413,-0.0404,0.0427,-0.061,0.0464,-0.0334,0.0267,-0.041,0.0258,-0.0314,0.0389,-0.0301,0.0259,-0.0405,0.0326,-0.0382,0.0364,-0.0426,0.0642,-0.034,0.0593,-0.0416,0.0367,-0.0392,0.0373,-0.028,0.0448,-0.0386,0.0326,-0.0295,0.0199,-0.025,0.0277,-0.0371,0.0331,-0.0507,0.0412,-0.0336,0.0327,-0.0286,0.0255,-0.0221,0.027,-0.0295,0.0352,-0.0367,0.039,-0.0271,0.0262,-0.0331,0.032,-0.0227,0.0268,-0.0348,0.0364,-0.0229,0.024,-0.0325,0.024,-0.0271,0.0265,-0.03,0.0262,-0.0206,0.0158,-0.0172,0.0231,-0.0169,0.019,-0.0285,0.022,-0.0179,0.0204,-0.0222,0.0287,-0.0154,0.0202,-0.0213,0.0241,-0.0215,0.019,-0.0168,0.0196,-0.0201,0.0255,-0.016,0.0165,-0.0161,0.0196,-0.0164,0.0187,-0.0234,0.0171,-0.0154,0.0139,-0.0183,0.0148,-0.0226,0.0176,-0.0205,0.0238,-0.0152,0.0153,-0.0141,0.0202,-0.0215,0.0216,-0.0208,0.0199,-0.0221,0.0166,-0.0181,0.0154,-0.0139,0.0127,-0.0196,0.0144,-0.0137,0.0177,-0.0138,0.0168,-0.0164,0.0159,-0.0131,0.012,-0.0104,0.0125,-0.0111,0.011,-0.0107,0.0111,-0.0111,0.0104,-0.0094,0.0093,-0.006,0.0074,-0.0072,0.0075,-0.0128,0.0087,-0.0097,0.0087,-0.0087,0.0079,-0.0112,0.0097,-0.0083,0.0105,-0.0079,0.0069,-0.0061,0.0084,-0.0115,0.0093,-0.0088,0.0074,-0.0077,0.0089,-0.0081,0.0053,-0.0071,0.0063,-0.0043,0.0046,-0.0052,0.0053,-0.006,0.0049,-0.005,0.0061,-0.0056,0.0073,-0.0045,0.007,-0.0045,0.0043,-0.0034,0.0043,-0.0032,0.004,-0.0027,0.003,-0.0026,0.0029,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0027,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0009,0.001,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
سقوط پله ها - کمدی اثر است. هرج و مرج جاز ضربت زنی (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn