مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای انفجار 1

انفجار 1.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر هممنفجر شدندر حال انفجارانفجارزد و خورد
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0054,-0.001,0.0102,-0.0213,0.0928,-0.0585,0.1235,-0.3546,0.7173,-0.4949,0.9595,0,0.9154,-0.9505,0,-0.9521,0,-0.9594,0.9616,-0.459,0.9625,0,0.965,0,0.9506,-0.9557,0.949,0,0.9016,-0.9586,0.6062,-0.9738,0.8446,-0.9554,0.964,-0.9775,0.9509,0,0.9426,-0.9533,0.9778,-0.9625,0.3686,-0.9818,0.9468,0,0.9671,-0.9668,0.9505,-0.9626,0.9711,-0.9539,0,-0.9534,0.9523,0,0.9616,0,0.9745,-0.8929,0,-0.9632,0.6416,-1,0.9475,-0.9933,0.9812,0,0,-0.9531,0.9537,-0.9714,0.9673,0,0.954,0,0.9483,0,0.0463,-0.971,0.7263,-0.9561,0.9623,-0.9786,0.9616,-0.9957,0.9722,0,0.9638,-0.9781,0,-0.9607,0.9597,-0.9625,0.9579,0,0.9523,-0.9529,0.9489,-0.9486,0,-0.9609,0,-0.9534,0.9538,-0.9578,0.9572,0,0.9525,-0.9582,0,-0.969,0,-0.966,0.9613,-0.9681,0.9737,0,0.9749,-0.959,0,-0.9657,0,-0.9538,0,-0.9557,0.9613,-0.9368,0.9747,0,0.961,-0.9407,0.9595,-0.9356,0.9573,-0.9479,0.6318,-0.9654,0,-0.9662,0.9604,-0.7886,0.9567,-0.6542,0.9573,-0.2639,0.0748,-0.9559,0,-0.9561,0.9509,-0.9579,0.9537,0,0.8042,-0.9558,0.9545,-0.953,0.9547,-0.9513,0.9842,0,0.9986,-0.9658,0.9537,-0.9757,0.9524,-0.9096,0.645,-0.9226,0,-0.9756,0.959,-0.9716,0.9549,0,0.9566,-0.9553,0.9531,-0.9511,0.3888,-0.9628,0.9589,-0.1973,0,-0.958,0.9586,-0.7223,0.948,-0.5205,0.9589,0,0.7501,-0.9591,0,-0.9587,0.0336,-0.9551,0.9649,-0.9476,0.9867,0,0.9547,-0.3515,0.958,-0.9763,0.9857,-0.9614,0.6761,-0.6272,0,-0.9536,0.9458,-0.97,0.9549,-0.6698,0.9549,-0.3768,0.9529,-0.9783,0,-0.9539,0.9611,-0.6239,0.9563,-0.9532,0.9575,-0.9524,0.9616,-0.4797,0.9741,0,0.4888,-0.9847,0,-0.9838,0.995,-0.943,0.9815,0,0.9675,0,0.6601,-0.9589,0,-0.9574,0,-0.9563,0.9562,-0.9518,0.955,-0.5241,0.9525,0,0.9565,0,0.9567,-0.2771,0,-0.956,0,-0.9553,0.9784,-0.9829,1,0,0.95,0,0.953,0,0.9579,-0.9828,0,-0.9777,0.6442,-0.9968,1,-0.9504,1,0,0.957,-0.9791,0.8259,-0.8224,0.9548,-0.9551,0.9616,-0.0387,0.6331,-0.9545,0.9498,-0.9543,0.9578,-0.9554,0,-0.9643,0.3796,-0.9598,0.9785,-0.7675,0.9607,-0.9775,0.9505,-1,1,0,0.9605,0,0.571,-0.9572,0.9213,-0.9526,0.9544,0,0.955,0,0.9506,-0.9639,0,-0.9622,0,-0.957,0,-0.9565,0.4111,-0.955,0.9548,-0.3915,0.9592,0,0.9735,0,0.9707,-0.562,0.5486,-0.9359,0,-0.9708,0,-0.964,0.8537,-0.1315,0.952,-0.9529,0.1035,-0.9561,0.9518,-0.9488,0.9626,-0.9606,0,-0.9604,0.9601,-0.9538,0.9697,0,0.9522,0,0.9719,-0.2145,0.8934,-0.9529,0,-0.9666,0.9538,-0.9542,0.9532,-0.9507,0.956,-0.9518,0.9492,-0.7748,0,-0.9789,0.216,-0.9746,0.9545,-0.952,0.9534,-0.9548,0.9509,-0.9481,0.9522,0,0.953,0,0.9542,0,0.9504,-0.955,0,-0.9548,0.9498,-0.9551,0.8923,-0.9561,0.9533,-0.9586,0.9521,-0.9519,0.9498,-0.9513,0.9549,0,0.9537,0,0.9543,0,0.9442,-0.9543,0,-0.9601,0,-0.9511,0.1568,-1,0.9788,-0.9947,0.9833,0,0.952,-0.1091,0,-0.9543,0.3028,-0.9502,0.9585,0,0.9938,-0.3024,0.9509,-0.6645,0.1402,-0.8059,0,-0.9638,0.6029,-0.936,0.9563,-0.6083,0.2451,-0.5816,0.955,-0.0447,0.9373,-0.188,0.2323,-0.9536,0.6391,-0.9615,0.9719,0,0.962,0,0.9628,-0.6387,0,-0.7254,0,-0.6329,0.1672,-0.838,0.6567,-0.9408,0.9465,-0.2566,0.8317,-0.9525,0,-0.9609,0.2618,-0.9588,0.4128,-0.9616,0.9608,-0.9435,0.9737,0,0.9749,0,0.9468,0,0.9545,-0.2733,0.9604,-0.4896,0.3204,-0.9576,0,-0.9573,0,-0.9598,0.086,-0.9593,0.024,-0.9616,0.9612,-0.6137,0.9527,-0.9669,0.7932,-0.9603,0.4726,-0.7937,0.9491,0,0.9625,0,0.9531,-0.8566,0.8076,-0.9067,0.4383,-0.8817,0,-0.9539,0,-0.9622,0.5658,-0.9651,0.724,-0.2865,0.4629,-0.3392,0.5027,-0.2332,0.9547,-0.4592,0.9635,0,0.9532,0,0.503,-0.6427,0,-0.9528,0.0033,-0.9548,0.4663,-0.4547,0.9578,0,0.9546,-0.0511,0.0288,-0.7368,0.286,-0.6711,0,-0.9103,0.0008,-0.9106,0.5148,-0.951,0.6579,-0.802,0.4916,-0.7443,0,-0.9622,0,-0.8679,0.3847,-0.3981,0.9624,-0.192,0.966,0,0.8227,-0.4454,0.4288,-0.513,0.7183,-0.0921,0.5777,-0.5244,0.8047,-0.4492,0.8441,-0.6607,0.1203,-0.7951,0.2196,-0.5042,0.1705,-0.7347,0.3862,-0.7259,0.4798,-0.3155,0.2927,-0.4651,0,-0.9527,0,-0.9597,0,-0.8497,0.8769,-0.1837,0.9612,0,0.6848,0,0.9486,-0.1556,0.948,0,0.8645,-0.4253,0.2896,-0.5194,0.401,-0.7424,0.1415,-0.5279,0.4859,-0.5645,0.2172,-0.8191,0.2106,-0.2731,0.4986,-0.0823,0.3848,-0.4302,0.5546,-0.8018,0.5816,-0.3353,0.556,-0.1309,0.6104,-0.3922,0.3014,-0.2933,0.1726,-0.4706,0.1216,-0.4359,0,-0.7904,0.3909,-0.7599,0.699,-0.3059,0.4476,-0.3909,0.4623,-0.2075,0.5439,-0.0353,0.3152,-0.7122,0.3177,-0.7045,0.2195,-0.7586,0.0106,-0.7527,0.2265,-0.0698,0.7957,-0.256,0.8528,-0.1158,0.5844,-0.1867,0.0687,-0.551,0.1505,-0.5789,0.3317,0,0.9303,0,0.7375,-0.1754,0.0456,-0.3068,0.1631,-0.4188,0,-0.3263,0.2135,-0.0661,0.4419,-0.3355,0.4748,-0.2605,0.4156,-0.254,0.0764,-0.3711,0.2626,-0.4761,0.0864,-0.2044,0.1899,-0.0291,0.1053,-0.1059,0.1702,-0.2139,0.2651,-0.088,0.1123,-0.3781,0.1405,-0.2868,0,-0.7015,0,-0.6769,0.5352,-0.3513,0.4104,-0.1475,0.2473,-0.1449,0.2227,-0.1738,0.2663,-0.2385,0.3638,-0.1918,0.5667,-0.1957,0.4887,-0.3476,0.2543,-0.1523,0.1963,-0.2191,0.4043,-0.2957,0.439,-0.138,0.1061,-0.2018,0,-0.3524,0.1556,-0.2758,0.2258,-0.0448,0.0893,-0.1751,0.1791,-0.1531,0.2371,-0.1602,0.2391,-0.0926,0.2466,-0.1513,0.1871,-0.3141,0.0302,-0.3497,0.2056,-0.1604,0.4067,-0.0524,0.2607,-0.0328,0.3683,-0.4402,0.4545,-0.4604,0.2405,-0.2525,0,-0.4423,0.2277,-0.4278,0.3673,-0.4147,0.2855,-0.2055,0.2834,-0.1797,0.2432,-0.4147,0.2635,-0.4794,0.2681,-0.2451,0.2387,-0.14,0.2279,-0.1288,0.3283,-0.158,0.1891,-0.2063,0.2653,-0.283,0.36,-0.2036,0.2922,-0.0652,0.0982,-0.1435,0.1382,-0.3006,0.0885,-0.5813,0,-0.4407,0,-0.3244,0.2921,-0.0748,0.3368,0,0.3194,0,0.293,-0.0411,0.1664,-0.0677,0.0209,-0.142,0.0869,-0.2724,0.1272,-0.1861,0.0238,-0.168,0.0197,-0.3011,0.0762,-0.2275,0.201,-0.1088,0.2075,-0.0634,0.2786,-0.0813,0.2761,-0.1216,0.1766,-0.1326,0.1222,-0.0949,0.1657,-0.1575,0.1911,-0.1644,0.0883,-0.0954,0.0988,-0.1163,0.1371,-0.0757,0.1967,-0.0819,0.2006,-0.0247,0.2052,-0.0204,0.0822,-0.1292,0,-0.1844,0,-0.2822,0.0197,-0.2704,0.0398,-0.1323,0.0914,-0.0997,0.1621,-0.0928,0.1921,-0.0339,0.1674,-0.0054,0.1556,-0.0194,0.1213,-0.0786,0.0727,-0.1307,0,-0.2136,0.0729,-0.1956,0.3007,0,0.2827,-0.1825,0,-0.1574,0.0017,-0.2773,0.2024,-0.2361,0.3225,-0.2543,0.2652,-0.2203,0.0534,-0.2189,0.3315,-0.2897,0.2976,-0.2423,0.2988,-0.0837,0.1554,-0.0149,0.1424,-0.2078,0.07,-0.232,0.1167,-0.1271,0.3072,-0.1476,0.2745,-0.0374,0.2073,-0.095,0.2257,-0.2314,0.2288,-0.2108,0.1301,-0.198,0.0212,-0.108,0,-0.1988,0,-0.2531,0.0388,-0.219,0.0771,-0.0999,0.1794,0,0.1671,0,0.1404,0,0.1569,0,0.1599,0,0.093,-0.0848,0.0733,-0.0996,0.0949,-0.1098,0.0114,-0.1985,0.1136,-0.1613,0.2326,-0.1841,0.2546,-0.2183,0.2286,-0.1722,0.1085,-0.1367,0.0012,-0.1604,0.0151,-0.2059,0.0295,-0.1556,0.1967,-0.1071,0.1957,-0.1133,0.048,-0.0737,0.1491,-0.078,0.1975,-0.0671,0.1616,0,0.2836,0,0.2937,-0.0201,0.2047,-0.0323,0.0558,-0.285,0,-0.2565,0,-0.2176,0.0454,-0.0794,0.1011,0,0.1204,0,0.0978,-0.1587,0.0493,-0.2218,0.0268,-0.1849,0.1033,-0.1212,0.0626,0,0.0627,-0.1287,0.0246,-0.1194,0.071,0,0.1019,-0.0647,0.093,-0.0226,0.1026,-0.0521,0.105,-0.0598,0.1675,0,0.1775,-0.0245,0.0581,-0.0793,0.0115,-0.1189,0,-0.1201,0,-0.1548,0.1032,-0.1192,0.1038,0,0.1083,0,0.0734,0,0.0126,-0.0267,0.0221,-0.0304,0.0357,-0.0282,0.0527,-0.0231,0,-0.1064,0.0016,-0.1685,0.0085,-0.1416,0.0122,-0.0439,0.0532,0,0.0296,-0.0701,0.104,-0.0645,0.1213,-0.0338,0.0733,-0.0634,0.0211,-0.0653,0.0904,-0.0381,0.0912,-0.09,0.0436,-0.0996,0.1062,-0.0315,0.1115,-0.0022,0.0551,-0.0015,0.0498,-0.0343,0.0501,-0.0365,0.0198,-0.0476,0,-0.0761,0.0171,-0.1615,0.0059,-0.2227,0.0023,-0.1454,0.0364,-0.0621,0.1248,0,0.1448,-0.0117,0.1026,-0.0435,0.0544,-0.0827,0.0724,-0.1129,0.0109,-0.1477,0.0248,-0.0921,0.0886,-0.0125,0.1473,0,0.1672,0,0.1469,-0.0255,0.1066,-0.0049,0.0663,-0.0345,0.0458,-0.1022,0,-0.1144,0,-0.0811,0.0099,-0.1315,0.0375,-0.1487,0.043,-0.0961,0.0495,-0.0602,0.1372,-0.0625,0.1141,-0.0396,0.0602,0,0.0694,0,0.0338,-0.0675,0.0445,-0.0738,0.0043,-0.0613,0.1061,-0.0592,0.1052,-0.0144,0.0961,-0.0398,0.0943,-0.0666,0.0263,-0.0651,0,-0.0355,0.0063,-0.0308,0.0622,-0.046,0.0616,-0.0825,0.0084,-0.0567,0,-0.0237,0,-0.0695,0,-0.0709,0.0269,-0.0548,0.0996,-0.0562,0.1129,-0.004,0.0942,0,0.0838,-0.036,0.0965,-0.0586,0.0723,-0.0765,0.0621,-0.0616,0.0106,-0.0809,0,-0.0806,0.0019,-0.0534,0.0077,-0.0499,0.0357,-0.0443,0.0491,-0.0406,0.0391,-0.0182,0.0208,0,0.0666,-0.0419,0.0839,-0.0391,0.0962,-0.0146,0.0659,-0.0066,0.0167,-0.0171,0.0094,-0.0471,0,-0.0381,0.041,-0.0483,0.0514,-0.0186,0.0545,-0.039,0.0294,-0.0308,0.0109,-0.0598,0.0518,-0.0659,0.0625,-0.046,0.0459,-0.0394,0,-0.0558,0,-0.0608,0.0043,-0.0605,0.0319,-0.0631,0.0316,-0.0316,0.0498,-0.006,0.0711,-0.0122,0.0749,-0.0006,0.0686,0,0.0361,-0.0148,0.0185,-0.0409,0.0135,-0.0475,0.0121,-0.0778,0.0184,-0.1034,0.027,-0.0819,0.036,-0.016,0.0514,0,0.0607,0,0.0463,0,0.0175,-0.0263,0,-0.036,0,-0.0388,0,-0.0338,0.0062,-0.0239,0.0138,-0.0222,0.0291,-0.017,0.001,-0.0413,0,-0.0392,0.0297,-0.0031,0.0318,0,0.0323,0,0.0502,0,0.0602,-0.0206,0.048,-0.0246,0.0254,-0.0179,0.033,-0.0243,0.0306,-0.0311,0.0197,-0.0281,0.0118,-0.0299,0.0152,-0.0541,0,-0.0629,0,-0.0346,0,-0.0374,0.0001,-0.0163,0.0235,-0.0269,0.0404,-0.0407,0.0531,-0.0775,0.0432,-0.0737,0.0157,-0.0306,0.0392,-0.0157,0.0423,0,0.0406,0,0.058,-0.0006,0.0626,0,0.0559,0,0.0305,0,0.0212,0,0.0109,-0.0189,0,-0.0364,0,-0.0515,0,-0.0598,0.0136,-0.0492,0.0228,-0.0448,0.0279,-0.028,0.0327,0,0.0237,-0.0135,0.0382,-0.0206,0.0432,-0.0153,0.0326,-0.0213,0.0107,-0.0157,0.0157,-0.0205,0.0193,-0.0274,0.0171,-0.0238,0.0146,-0.0004,0.0079,-0.0086,0.03,-0.0122,0.03,-0.0281,0,-0.0347,0.0188,-0.0218,0.0301,-0.0243,0.0399,-0.0339,0.0287,-0.0311,0,-0.0329,0.0064,-0.0269,0.0216,-0.0073,0.0227,-0.0072,0.0212,0,0.0098,0,0.0107,0,0.0035,-0.0183,0,-0.0367,0,-0.0367,0.0184,-0.0271,0.0172,-0.0238,0.0127,-0.003,0.0087,-0.0179,0.0239,-0.0278,0.0269,-0.0257,0.0229,-0.0112,0.0168,-0.0064,0.0172,-0.0068,0.0122,-0.0016,0.0182,-0.0102,0.0132,-0.0251,0,-0.0274,0,-0.0294,0.0132,-0.0165,0.0291,-0.0119,0.0317,-0.0124,0.0262,-0.0074,0.0238,0,0.0172,-0.0066,0.0181,-0.012,0.0253,-0.0152,0.0248,0,0.0219,-0.0114,0.0223,-0.0221,0.01,-0.0244,0.0215,-0.0119,0.0216,-0.0245,0.0202,-0.0268,0.013,-0.0276,0.0119,-0.0119,0.0115,-0.0181,0,-0.025,0,-0.0267,0,-0.0195,0.0099,-0.017,0.0099,-0.0166,0.0208,-0.0095,0.0227,-0.006,0.0132,0,0.0114,0,0.0165,0,0.0169,0,0.012,-0.0009,0.0023,-0.0099,0.0039,-0.0124,0.0074,-0.0084,0.0218,0,0.0249,-0.0047,0.0139,-0.0042,0.0091,0,0.0168,0,0.0198,0,0.0139,-0.0043,0.002,-0.0231,0,-0.0291,0,-0.026,0,-0.0264,0.0074,-0.0206,0.0134,-0.0203,0.0133,-0.0166,0.0091,-0.0007,0.0147,0,0.0159,-0.0045,0.0107,-0.0047,0.0063,-0.0033,0.0053,-0.0008,0.0044,-0.0013,0.0056,-0.0011,0.0015,-0.0045,0.0064,-0.0065,0.0075,-0.0063,0.0071,-0.0025,0.0063,-0.005,0.0024,-0.0076,0.0072,-0.008,0.0149,-0.0001,0.0139,-0.0005,0.0107,-0.0009,0.0146,-0.0048,0.0176,-0.0077,0.0134,-0.0217,0,-0.0247,0.003,-0.0199,0.0073,-0.0111,0.0063,-0.0122,0.0072,-0.0097,0.0128,-0.0054,0.0201,-0.0055,0.022,-0.0095,0.0194,-0.0098,0.0179,-0.0105,0.0108,-0.0106,0.009,-0.0033,0.007,-0.006,0,-0.0103,0.0051,-0.0095,0.007,-0.0044,0.006,-0.0035,0.001,-0.0074,0.001,-0.0077,0.0022,-0.004,0.0034,0,0.0034,-0.0014,0.0018,-0.0031,0.0006,-0.0046,0.0005,-0.0064,0.0043,-0.0033,0.0068,0,0.0063,-0.0023,0.0054,-0.0091,0.006,-0.0091,0.0047,-0.006,0.0043,-0.0042,0.0054,0,0.0033,-0.0002,0.0017,-0.0021,0.0044,-0.0011,0.0042,0,0.0042,-0.0016,0.0035,-0.0051,0,-0.0121,0.0031,-0.0147,0.0058,-0.0155,0.0055,-0.0128,0.0014,-0.0079,0,-0.0079,0,-0.0071,0,-0.0051,0.0039,-0.0034,0.006,-0.0021,0.007,-0.001,0.0152,-0.0011,0.0154,-0.0008,0.008,0,0.0065,0,0.0022,0,0.0055,0,0.0043,0,0.0026,-0.007,0.0033,-0.0078,0.003,-0.0057,0.0047,-0.0033,0.0063,-0.0037,0.0053,-0.0035,0.0015,-0.0034,0.0062,-0.0017,0.0071,-0.0014,0.0063,-0.0002,0.006,-0.0046,0.0046,-0.0071,0,-0.0063,0,-0.0067,0,-0.0076,0,-0.0072,0,-0.0063,0.003,-0.0026,0.0029,-0.0001,0.0036,-0.0016,0.0038,0,0.0043,0,0.0062,0,0.0068,0,0.0081,0,0.0081,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0021,0.0013,-0.0026,0.0015,-0.0011,0.0017,-0.0002,0.0009,-0.0015,0,-0.0023,0.0009,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.002,-0.003,0,-0.0031,0.0004,-0.0035,0.0018,-0.0024,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0035,0,-0.0035,0.0002,-0.0015,0.0001,-0.0016,0.0014,-0.0038,0.0014,-0.0042,0,-0.0034,0.0001,-0.0033,0.0005,-0.0016,0.0003,-0.0013,0.0024,0,0.0026,-0.0003,0.0003,-0.0015,0,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.004,-0.0002,0.0045,0,0.004,0,0.0031,0,0.004,-0.0007,0.0034,-0.0007,0.0023,0,0.0016,0,0.0006,-0.0017,0.0005,-0.0021,0.0017,-0.0009,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0026,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.0033,0,-0.0038,0,-0.0035,0.0008,-0.002,0.0006,-0.0015,0.0002,-0.0018,0.0003,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.001,0.0016,-0.0002,0.0015,0,0.0014,0,0.0018,0,0.0018,-0.001,0.0009,-0.0024,0.0015,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.0031,0,0.0032,0,0.0027,0,0.0011,-0.0008,0.0018,-0.0008,0.0024,-0.0015,0.0022,-0.0026,0.0005,-0.0027,0.0012,-0.0021,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0011,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0012,0,0.0012,0,0.0011,0,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0014,0,-0.0015,0,-0.0013,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,0,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
انفجار 1.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۰ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: انفجار 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم